Goudsche Courant, zondag 13 juni 1875

l natls in den wtas braohten alsof z j werkelijk iets tot aaaortisntie deden Dit wat de toekomst betrof Uuoh een ander bezwaar bad Gladstone nog voor t beden i e 28 milliuen p s tol sohulddelgin Toor du jaar brstemd waren nut Toorhaudeu De bejjrouting wees ze utet aan eu nu riep de Minisier het Huis op gelü weg te scheukeu dat het niet tiezut Ze h indien de b ruotiug eeu sait o aQwtfs stuiiüeo nog buitengewone uitgaven daarte geuoMr did dit gebeel veislinJeu zjudeii Wel had de Miuialer ge e d dat hij de iiikumsteo zeer matig geraamd bad doeb dan meende Gladstone had hg een fictieve begroutiiig oveigeicgd Met nog een andere eeu op welke hij zijne berekeningen grondde achtar te houden bad by zich schuldig gemaakt aan volledige en radieale onderwerping van alle beginse leu waarop de vroegere ministeries inaocieet beleid j rouütest hadden Dat het laatste argument van den beer Gladstone ntet bijzonder steekhoudend was behoefde ternauwernood aangetoond te worden De Minister van Financiën had vooruit aan t Huis gezegd dat by redenen had om de natuitriijke vermeerdering run inkomsten niet in zijn rekenen op te nemen en hem nu te beschuldigen dat hij t Huis bedroog het fiusnciëeie stelsel omverwierp was zei Disraeli Ik wil niet zeggen een monsterachtige overdrijving maar zulk een overdryTing als waartoe een zoo groot orator zgn toevlucht oiet behoefde te nemen ofschoon ik weet dat soms zeer beroemde redenaars zulke oaweltige middelen aangrijpen Niet minder scherp is het debat tusschen Stafford Nortfaoote en den heer Lowe geweest een avond te Toren De Kegeenng had voorgesteld dat de drie rekeningen die der oude spaarbanken der Friendly Societies en der postspaarbankcn tot een gebracht zouden worden fin beide eersigeuoemde eindigen et een nadeelig de laatste met een voordeelig saldo Zoodoende wilde de Ktgeering in plaats van doof de voorwaarden van deelneming of den rente standaard te wijzigen het te kort der beide eerste dekken Dat de heer Lowe en de overige liberalen tegen 4ezen voorgeslelden maatregel met kracht van redenen opkwamen was te begrijpen doch het antwoord dat oe gewezen Minister van financiën ontving klonk scherper ja grover dan ooit Stafford Northcote verklaarde dat men wei wist dat de heer Lowe even atreng in zijn critiek wits ala gewoon om bokken te schieten op wetgevend gebied Het bleek echter by deze gelegenheid dal deze tosr de farce der Ke ering zelfs een groot deel der zoo volgzame meerderheid te kras was Want ofschoon Disraeli der vergadering plechtig een votum van vertrouwen vroeg dat ait de stemming over deze wet zoo duideiyk taogelgk mocht blijken de te samensmelting dier rekeningen werd slechts met 199 tegen 161 stemmen to estaan Een overwinning die onder deze omstandigheden zoo dicht aan een nederlaag grensde dat er een luid gejuich in t liberale kamp opging De wet op de amortisatie ging door t comité bet amendement van Gladstone om de bijdrage voor het te stichten foods van aciiulddelging d t jaar uiet er in op te nemen werd met 189 tegen 122 stemnea verworpen Het hoofdargument dut men beashikie over geld dat met annnezig was en latere Begeeringen trachtte te binden terwijl aan den aAderen kant het mogelgk bleef dat de amortisalie slechts in schgn werd toegepast werd oiet uit den weg geruimd Heeds vroeger was er op geweien dat men door tegelykerigd leeniugen te siuiten iiet de eene hand kon nemen wat men met de nndere gsf en dit blgft waar Of door deze wet Ëngelands financiën veel gewonnen zullei hebben moet de tgd keren De bezwaren tegen hel vaststellen van een bepaalde som van aflossing Toor jaren achtereen terwgl men niet weet at de toekomM i l baren liggen Toor de hand Daarom was het niet alleen onhandig maar ook onbillyk van den kanselier der schatkist dat by de oppositie zoo ruw te woord stond en verklaard op grond van langdurige ervaring neer wel Ie weten dat nayircrtge financiers zich met de borst er op toeleggen om fouten in elkanders begrootingeii te vinden en het hem bekend waa hoe weinig dit alles beteekende Dat een Minister van Finanndn opanlyk verklaart dat elkander vliegen af te rangen t werk is der parle entaire leidalieden en de Minister kan het weten want hg heeft langen tijd op de oppositiehanken gezeten IS niet zeer geschikt om den Engelschcn esn hoog idéé van hun tegenwoordig Ministerie de leiders der oppositie tegen Gladstones Ministerie te geven BINNENLAND Gouda 12 Jniii De aanstaande rerjaardag vau H M de Koningin lal in de residentie an gemeentewege gevierd worden door het afstelcen van een groot vuurwerk in I bet Malieveld waar men reeds met de toebereidselea begonih n is De uitslag van de verkiezing voor 2 leden van de tweede kam r der staten generaal in het district Alkmaat is ali volgt 1 Periodiek j Uitgebracht 2791 geldige stemmen Gekozenmr J L de ISruyu Kops met 1729 stemmen Jbr F de Oasembroot verkreeg 862 en mr A F de Süvornin Lohman 178 stemmen 2 Door overlijden van jbr mr van Foreest Uitgebracht 2779 geldige stemmen Gekozen mr W van der Kaay inet 1718 stemmen Mr D C A graaf van Hogendorp bekwam 866 en mr baron B J L de Geer 169 slemmen Bij de op Dinidag 8 Juni te Berg ambacht gshauden stemming voor eene vacature in den gemeenteraad ontstaun door het overlyden van den beer tl van Baaren werden uitgebracht 95 stemmen Het aantfl kiezers bedraagt 175 Er moet eene herstemming plaats hebbiln tnsschen de heeren Jac Verduijn en P van Wyngaarden Az die respectievelijk 33 en 19 stemmen verkregen verder werden uiigebiacht op den heer D Blanken Az 18 en D Oskam 15 stemmen terwijl de overige 10 stemmen over 4 personen verdeeld waren In plaats van den heer G Boaken die om zijn liooge jaren bedankt heeft is de heer P Verhoog tot polderschout van Zuidbroek gekozen Volgens het procesverbaal van opening der tem briefjes in de Haarlemmermeer a de volgende bezwaren ingebracht door den heer H s l Bultman ilat bij het stemmen op den 8 uni 1876 in het district Haarlemmermeer naast de bus vóór de plaats van den heer G B t Hooft Het Huiegezi lag waarin eene groote advertentie met dikke blauwe strepen aangehaald bevattende eene aanbeveling van baron van Heemstra dat dit blad gezien is door de mede gelykertijd stemmende heeren S Vis en Kolued dat verder ingekomen zijn twee bussen van Sloten dat een en ander ran invloed heeft kunnen zijn op de verkiezing en hij op grond van gepl eegde onregelmatigheden te Haarlemmermeer en te Sloten vraagt vernietiging van de stemming De Synode der christelijk gereformeerde kerk heeft besloten dat de theologische sohool voor alsnog gevestigd blijft te Kampen dat de hoofdredactie van de Batuin voor vast wordt opgedragen aan prof A Brummelkamp die als gevolg daarvan wordt ontheven van de helft der tiak als d ent aan ds theologische school meer bepaald voor de inleiding de critiek en de exegese waarvoor tot docent verkazen is ds M Noordtzij predikant te Schiedaa Het bad aizaen Ie Scbeveningea zal op Maandag 14 Juni geopend worden In de zitting der Arr Rechtbank te Botterdam van Donderdagmorgen werd o a veroordeeld C V d S kastelein te Besuwyk besch van beleediging van een bedienend beambte tot 8 boete of 2 dagen gev By een uitvoerig gemotiveerd vonnis bevestigde de rechtbank te Amsterdam eergisteren het vonnis van den kautonrecbter waarby prof Willeumier ontslagen was van alle rechtsvervolging ter zake van het niet inleveren by den Burgemeester der vaccinatiabewijzen van de studenten Da rechtbank was van oordeel dat uit de beraadslagingen die bedoeling des wetgevers niet gebleken was en deze bedoeling ook niet uit de woorden der wet te putten was daar toch zander aan de taal geweld te doen boogleeraarott en hoogeschool niet begrepen kunnen worden onder de onderwyzers en scholen Te Streefkerk is Dinsdag namiddag brand ontstaan in eene met boepels gevulde keet Het aangrenzend woonhuis is door den onvefmoeiden gver van sommige ingezetenen behouden gebleven In de gisteren te s Hage gehouden vergaderingvan het Nederlandsch schoolverbond ié met 36 tegen 12 stemmen aangenomen het voorjtel van heft hoofdbestuur om in onderhandeling k treden over de samensmelting van bet Schoolrarb mT en de vereeniging Volksonderwys Op Maandag 14 Juni a s zal te Botterdam op de bovenzaal der sociëteit De Harmonie de eerste algemeene vergndeting worden gehouden van de onlangs opgerichte vereeniging van oBioieren van scherpspbutterscorpsen in Nederland De vergadering zal worden gevolgd door een sohietwedstrgd op de schietbaan van het corps Koninklgke Scherpschutters en door een kameraadsohappelyk diner in jtfier t Motel Bij den brand op de Frinsengraoht te Amsterdam beeft volgens het N t d D nog het volgende plaits gehad De ruim 70 jarige weduwe de Voogdt bevipnd zich alleen op de bovenkamer toen de brand uitbarstte Nauwelijks werd dit bekend of Jacob Loohuys en Gerrit Vermeulen dienaar van politie begkven zich in het reeds fel brandende huis drongen met gevaar de trap op en hadden het geluk genoemde jufvrouw van haar bed te lichten en van een anders wissen dood te redden Bussische bladen melden dat in Mosooa de veepest is uitgebroken Men meldt uit Zierikzee van 9 Juni Gisteren nacht heeft er een diefstal met inbraak plaats gehad by een weigezeten landbouwer wonende binnen de stad en wel in dezelfde atratt waar het bureau van Politie gevestigd is De dief heeft twee horloges weg enomen van een plaats in da onmiddellijke nabijheid der slaapkamer maar op t gerucht dat ontstond door t ontwaken van den heer des huizes heeft hij t hazenpad gekozen onderweg een der geroofde horloges verliezende hetwelk teruggevonden werd aan de takken van een wijngaard die tegen de woning staat Naar men verneemt ia heden nacht weder een poging tot inbraak gedaan op een ander punt der stad doch zyn de reeds binnengedrongen dieven verdreven door t geblaf van een londje De praatjes omtrent betooveren zijn te übar aii weer u gang Nu betreft t een jongentje van acht janr en een tuinman wiens leeftgd wg uiet weten maar die wat zyn verstand betreft zeker met een kind gslijk gesteld kan worden Het jongentje is sedert een paar weken sukkelende en nieitegenstasnde de hnip van een geneesheer ia ingeroepen wordt t uiet beter Plotseling heelt iemand het dwaze denkbeeld opgevat dat het kind een hand is opgelegd Ëeo ander die zich elven de magt van zegenen toekent heeft reeds eeoige uren s nachts zich bezig gehouden met kg het kind uit den Bgbel te zitten lezen ten einde den patient voor benauwdheid te bewaren De tuinman heeft minder aangename gewaarwordingen Üie wonlt zoo verzekert hij ten minste s nachts plotseling tegen den zolder gedrukt en begint vervolgeus ts dalen zoolang tot hg in bed terug is i DelJsk Cl Omtrent den toestand van den landbouw deelt men uit de Dockumer wondco het volgende mede De cichoreibouw in deze streken zeer twlangryk ea minder uitgebreid dan ten vorigen jare i thans afgeloopen Honderde hektaren zyn nitgezaaid en bet grootste gedeelte vaq de eventueele opbrengst ia reeds vooruit verkocht voor 20 n ƒ 23 per lOUO kilo Door de droogte ontkiemt echier het zaad vooral op de hooge landen zeer langzaam londot zeer naar regen wordt verlaagd De stand van het vlas is beboorlyk het heeft ook beboette aan regen De vroege en late aardappelen staan beiden goed en beloven een voordeeligen oogst De rogge ia echter niet zwaar van gewas Wat de vruohtboomen aangaat deze beloven ook zeer veel vooral de peteboomen een bewys dat de nachtvorsten hier niet zoo nadeelig zyn geweest als liien aanvankelijk vreesde Omtrent den gezoudheidstoeitand van den veestapel in de provincie Utrecht deelt men mede dat zich in de afgeloopen week geen gevallen van longziekte hebben voorgedaan De tongblaar onder de runderen neemt belangryk to in verscheidene weiden daargcheele koppels zijn aangetast gelukkig IS de ziekte nog van geen kwaadaardige aard de aangetasten herstellen spoedig Men schryft uit Zalt Bommel Voor weinige dagen gaf iemand eenjongeduTf ten geschenke aan eeu ryner bekenden op vry grootea afstand van zyn woning Spoedig daarop werden de ude duiven de ouders vermist en kwamen niet op het gewoon gefluit om hun voeder te krygen Ni t lang daarna kwamen zy terug en brachten hun jong mede I Zg hadden dus rondgevlogen en gezocht tot dat ze bnn jong vonden en Voerden het terng naar de ouderlyke woning Is dit instinct of is het iets meer De beantwoording dier vraag blijve overgelaten aan anderen maar het feit il belangrijk genoeg om er notitie van te nemen jl De S4e algemeene vergadering de r vereeniging vmi en voor Nederl Industricelen ia Donderdag te s Gtavenhage gehoiiden onder voorzitterschap van den heer A H Eigeman die de aanwezigen welkom heatende en herdenkende hoe de vereeniging i Juni 1874 haar feestdag vierde deed opmerken dat zg heden een dag van rouw beleefde wegens het verlies van een harer leden oprichters aan wiena krachtig initiatief zy in vroegeren en lateren tgd veel verschuldigd wai en wiens aandeck a gewis bg allen io dankbare herinnering zal blijven Verder wijdde de voorzitter eeuige bescbouivingen aan de plechtige uitreiking van de ter Weener tentoonstelling door eiposanteu behaalde onderscheidingen en dat met te meer recht zeide de heer Eigeman dewijl juist onze vereeniging zich de eer mag toekennen van in tgds en met goed gevolg daarvoor gewaakt te hebben dat de belangen der exposanten aan de zorg eeuer krachtige door den Koning benoemden boofdeomniissie werden toevertrouwd en niet aan den ijver of de speculatie van ettelijke particulieren overgegeven Met dauk aan allen die nevens de vereeniging tot den goeden uitslag hadden medegewerkt aan Z M den Koning aan de egiiering weuschte hij namens de vereeniging de bekroonden met de hun toegewezen onderscheiding geluk Het moge hun levendig voor den geest staan dat zy zooal niet tot eigen voordeel en belang dan toch tot vestiging of bevestiging van Neérlaiids loem zeer gelukkig hebben medegewerkt n baitelyk wenscht hg dat de a s Fhiladelpfaiatentoonstelling in dit opzicht niet moge achterstaan bet verheugde hem bijzonder dat aan enkele expo santen door toekenning van ridderorden blyk was gegeven van vorstelgke waardeering dat was z i en alleszins verdiende rechtmatige maar tevens onmisbare erkenning der aanzi nlyke opofferingen welke menigeen voor de eer van Nederland had veil gehad maar daarom ook moge hij hier zgn leedgevoel niet verbergen dat te dezer gelegenheid niet aau een ruimer kring van verdienstelijke indnstriëelen en kunstbeoefenaars zoodanig aanschouwelijk blijk van hooge onderscheiding mocht te beurt vallen het kost 100 weinig en het zegt zooveel Nederlanda bekrompenheid in deie steekt ongunstig af bij hetgeen men weet en ziel dat elders gebrulkelyk is en zal zeker de deelneming voor de Philadelphia tentoonstelling niet bevorderen wat spr ten hoogste betrearen zou Amerika toch levert een onmetelgk veld voor den afzet van de voortbrengselen onzer Nijverheid en Kunst en het is er verre af dat cy daar op die waarde geschat worden welke zij verdienen Met alle besciieidenheid meende de voorzitter deze opmerking te nogeu maken ja hg ai htt zich als voorzitter dezer vereeniging daartoe verplicht het gelM hier niet het inroepen van eenige bescherming maur een onbekrompen toekenning van welverdiende eereblijkcn ten prikkel moetende strekken daar vooral waar uil icht op voordeel of eigen nut door de meesten wordt iu twgfel getrokken en bet alleen de vraag is gewordeu of men andermaal voor den naam en den roem des lauds deze opofferingen van tgd moeite n geld znl over hebben Door onderscheiden leden werd deze opmerking ondersteund de karigheid der Regeering in deze n op dit oogenblik werd als oustaatkuudig gelaakt en men verklaarde dat men juist wegens die soort van onverschilligheid besloten had oiin de uitnoodigiogen der hoofdcommissie ditmaal geen gehoor ta geven Het verslag van den secretaris verschijnt als gewoonlijk in de Ned Induitrieel De belangstellenden derwaarts verwezende zy hier alleen bericht dat de besprekingen voornamelijk hebben geloopen over de ontbrekende waarborgen tegen willekeur bij uitvoering der nieuwe wet op de oprichting van labrieken waaromtrent is besloten Z M den Koning te vercoeken ta willen bevorderen de instelling Van een lichaam als den eoiueil tuprime dei artt et métier in Ftankryk zoolang er namelgk overwegende redenen blijven bestaan die de instelling van een afzonderlijk departement van Nyverheid tegenhouden Over de regeling der suikerwetgeviug en conventie werden eenige belangrijke wenken gearresteerd die aan deu Minister van Finantien zullen warden medegedeeld De verdere aan de orde gestelde punten kwamen niet in behandeling Aan de geneeskundige school te Parijs heeft dezer dogen eene vronw Mme Brés den doctoralen graad Terworveo Dit is de eerste maal in Frankryk dat aoo een vrouw het diploma tot het uitoefenen der geoeeakunde wordt uitgereikt Te Berlgn ia eene vervolging ingesteld tegen een cipier die met zijne gevangenen wat al te fideel was Uit de verklaringen van een dertigtal getuigen is gebleken dat er s avonds en s nachts in de gevangenis natuurlek alleen voor gevangenen die ruim konden betalen partijtjes werden gegeven die f ewoonl k uitliepen op de ergerlykste bacchanaliën Ie zaak is onlangs aan t licht gekomen toen eender gevangenen hem ief vergoeding der onkosten van mik een slemppartytje een aooeptatie afgegeven CD niet op de vervaldag betaald had De cipier hethem nimelyk wegens die wanbetaling dagvaarden ennu kon bet niet andere af allea moest den rechterter oore komen Het fraaiste van de zaak was dat in juheer de cipier gelijk uit het verhoor bleek ook vel eens met eenige gevangenen s avonds of s nachts nsir een afgblegeu hotel een uitstapje bod gedaan De lezer zal zich wellicht herinneren dat zoowel in de werken van Du Cbsillu als in die yan dr Schweinfurt en dr Friische van een klein menschenras gesproken wordt t welk de binnenlanden van Afrikazou bewonen en onder zeer verschillende namen bekeiid staat Langen tijd werd aau het bestaan dierdwergen getwijfeld Die twijfel werd opgelieveu door de onderzoekingen van bovengenoemde reizigers doch vooral sedert de aankomst in Europa van twee dier kleine menscbeu welke de Italiaansehe reiziger Miani toen hij van het land der Monboettoe terugkeerde aan het Italiaansehe Aardrijkskundige Genootschap vermaakte Graaf Minischalchi een orientalist vangroote verdienste beeft de dwergen die tot drn stam der Akkat behooreo onder zijne hoeje genomen eu onderhoudt z te Verona om door den omgangmet hen zijn stadie vau ds Afrikaansche talen tekunnen voortzetten Sedert een jaar zijn de dwergen zij heetten Chair Allah en Thibout eenige centimeters grooter geworden De een is thans 117 deander 125 centimeter lang doch van beiden gelooft men dat zij nog groeien zullen Zij sprekenreeds vrij K Italiaansch en Miniscalchie heeltreeds een woordenlijst van een 1000 woorden vanhunne taal kannen bijeenbrengen die op geen andere tot dusver bekende taal van Afrika gelijkt De beiden dwergen spreken dikwijls met hem o erban vroegeren toestand van welke hun de vreeselijkste herinneringen zijn bijgebleven Een van henzag zyn geheele familie opeten Alleen het denkbeeld om naar bun stam terug te keeren ddet hen sidderen en beven omdat zij goed gevoed als zijzijn zulk een kostelijken maaltijl aan den koningder Monboettoe zouden verschaffen Over de gesteldheid van hun land zeggen zij bijna niets behalve dit dat er menschen wonen met groote staarten en er hooge bergen liggen bedekt met sneeuw Dat ban land zeer hoog gelegen moet zijn kanook hieruit bigken dat zij van den winter welkedit jaar in Boven Italie zeer streng geweest is volstrekt geen last hebben gehad INGE Z ONDEN Uijnheer de Redacteur I Tot voorkoming v n misverstand heb ik de eer UEd ta verzoeken bet onderstaande in uw blad te willen opnemen Volgens het verslag van het verh pdelde in den Gemeenteraad van Gouda zitting van 18 Mei 1875 eitgave A Brinkman bl 10 in fina en U wordt door een der Raadsleden gezegd Voorts Slaat en dat is een groot gebrek jyde hoofdonderwijzer Huber zelf voor d klasse Uat moest niet gebeuren VVant het gevolg daar van is dat hy zich uu niet kan overtuigen of de hulponderwijzeis goed onderwijzen Uij beeft o a 2 hulponderwijzers van 20 jaar en dezulken hebben nog wel eenig toezicht noodig Lettende op de goede resultaten van het onder wijs van den Heer Uaber geloof ik dat die beer wel knap moet zijn daar hij met zoo ge brekkige bi p nog zooveel doet Maar noch de beer Gouda noch de heer Posthumus uocb de hh Klutman en Kramers noch jnfvr Hardeman staan zelve voor de klasse Waarem dan de beer Huber Is jal gded Hóe is t mogeiyk dat wy er niet eer hebbra aan gedacht Hoe is t mogelijk dat de schoolcom misiie ons daar niet opmerkzaam op heeft gemaakt Dan hadden we immers zeker daartan gevolg gegegeven In het by Art 64 der wet van 13 Augustus 1857 Staatsblad n 103 bedoelde verslag van het I o over 1873 aan den Baad der Gemeente Gouda verzonden bij missive d 28 Febmarij 1874 n 202 wordt echter het navolgende getezèn De Commissie geeft iu overweging aan deze school het hulppersoneel met en onderwijzer te vermeerderen opdat de Hoofdonderwyzer in de gelegenheid zij zijne zorg meer in het geheel aan de school te vijden Thans is hij steeds te veel aan ééne klasse gebonden Terwijl in bet bij hetzelfde artikel bedoelde Verslag over 1874 gezonden aan den Baad bij miss d 26 February 1875 n 259 te dien aanzien voorkomt De openbare Burgerschool voor jongens met een hoofdonderwijzer vijf hulponderwijzers en drie kwee kelingen bevatte énz De Commissie acht de aanstelling van een zesdeb hulponderwijzer wensohelijk gl omdat nog meer misschien dan elders het persojieel der hiflpondetwijzers alwisselt en het bestaan van vacaturen zoo normaal is dat zetden het personeel compleet is en 2 dat daardoor de hoofdonderwijzer niet vast gebonden aan zgn klasse zich van tyd tot tijd met alle afdeelingen in aanraking zou kunnen Stellen De Commislie üeeft over die zaak dus nimmer het stilzwijgen bewaard De Secretaris der plaatselijke Schoolcommissie te Gouda R O IJ A AR DS Laat ste Berichten Berlijn ll Juni Pe Reiduameiger publiceert de mededeeliog van de Ktjkskanselarij dat voor rekening van partirulieren gouden Rijkamunt zal mogen geslagen warden tegen betaling van drie mark per pond fijn goud Muuchen 11 Juni Het ofecieele orgaan maakt het koninklijk besluit openbaar voorschrijvende de ontbinding au den tegenwoordigen Landdag en bepalende dat de indirecte verkiezingen op den 15 len Juli de directe die van afgevaardigden opden27n Juli zullen plaats vinden Versailles ll Jaui In de Vergadering heeft de Minister van Marine mededeelingen verstrekt omtrent het onderdrukken der oproerige beweging aan den Senegal Uit het ingestelde onderzoek waa gebleken dat de gouverneur der kolonie zgnen plicht had gedaan Londen ll Jnni In het Lagerhuis heeft in Antwoord op eene interpellatie van den Heer Whalley de heer Cross verklaard dot t bem onbekend wa dat een groot aantal van elders verdreven Jezuïeten in Engeland zich zouden neergezet hebben om dat tand te maken tot een middenpunt van hunne operaties en het Britsche Rijk te brengen onder bet juk des politieken Fansdoms Indien voegde de Minister er bij dit het doel der Jezuïeten was dan konden zij zich hunne moeite sparen Want zeer vermoedelijk zouden zij niet slagen I I ss =s=Sw Kaotongcrecht te Gouda Op de Terechtzitting van 2 Juni 1875 zijn de navolgende personen veroordeeld W D d L en A S C Tot eene geldboete ieder van 1 50 of elk een dog subs gevangenisstraf wegene het te Gouda op de openbare straat laten losloopen van hunne honden zonder dat die behoorlijk van mnilkorven waren voorzien aiettegeustoande zulks door Burgemeester en Wetboaders was verboden L N Tot twee geldboeten elk van l aO of een dag subs gevangenistraf voor iedere boete wegens te Oouds op de openbare straat laten losloopen van twee niet behoorlijk gemuilkorfde handen niettegenstaande zulks door Burgemeester en Wethouders wik verboden L 3 Tot eene geldboete van ƒ 1 of sabi gevangenisstraf van iSón dag wegens het zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester au Wetboaders werpen van asch ea roet in een tot opeobore dienst gestemd water te Goada L G huisvrouw van J B Tot eene geldboete van lO of subs gevangenissiraf van it n dagen wegens hel te Gouda verkoopen van visoh tonder dnt zij aan de beambte van politie een bewijs heeft kunnen overhandigen dat die visch door deu kaarmeester gekeurd en goed be onden was A r V Tot eene geldboete van ƒ 3 of ubs gevangenisstraf vsn één dag wegens het te Gouda laten stilstaan van zijn met een paard bespannen voertuig zonder dat hij als eigenaar of een ander geschikt persoon de teugels hield of onmiddelgk bjj of voor de bespanning geplaatst wu J V t R Tot eene geldboete van S of subo gevangenisstraf van ééc dag wegens bet in de gemeente Beeuwijk nis geleider van een met honden bespannen en over den openbaren weg rijdend voertuig niet gaan voor of naast de bonden L S Tot eene geldboete van ƒ 2 of auba gevangenisstraf van twee dagen wegens het te Gouda op den openbaren weg spelen met geld en zulks na binnen de laatste Jwsalf maanden voor bet begaan eener gelijke overtreding vrijwillig de boete te hebben betaald I K Tot eene geldboete v n S 60 of auba gevangeuisstraf van één dag wegens bet ta Gouda maken van nachtelijk burengerucht tot verstoring vaa de rust der inwoners En allen in de kosten desnooUa invorderbaar bü lijfsdwang CÖ R REBPÖNDENTIE McQ rerwelct ds opmerkzaam te makeu op het feit dat de brug over dfl Got wt bg de woQiDgea dcr bh P Goedewasgeu ea Thim uitt wordt afgesloten met de dkarToor bestemd kettiukjtiS wanneer zg urdt opt a edraaid Keiids vroeger is op dit vurfuiia bij £ Duefode brug gewezen en het ia wi nichelijk dnl daarop gwd tilei woidt óót dat eea licbt te gebi ureu ougtluk daardoor ploaU bet ft I