Goudsche Courant, zondag 13 juni 1875

van de nog voorhanden tot ze r LAGE PRIJZEN Op nieuw ontvangen eene mooije CoUectiei der NIEUWSTE STOFFEN ea GEKLEURDE PERCALES Woensdag 16 Juni 1875 W 168Ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oinstrelien DORSCH WERKTUIGENI mar de nieuwst aitgCTondet confltractie dorBcben in ttt uur eTcuveejl nis drie doN schera op een dajf franco toe zenAiugper poor llO Ondv goarantie en met proeftijd Ph Mayfarth Co Fabriek van Machinen Fraiikfprt a M burgerlijke Stand GfcBOKiH 9 Juoi PieteroelU iDtbouia oaderg H W fan KrrsbergCQ eu M Lidsoq Helens Jobanoa oodera A HorDcs eo C II fcpUter 10 DÏTk ouders D Tau Leeuwen cQ A de Vries U Picter ouders P de Groot en N Hooge tl doorn OviitL DtN 11 JtÉpi A C Klokkeoberg 67 j H H F X Tbgsaen 31 3 ADVERTENTIEN 25 J A B I G E ECHÏ E IIEEHÏ GÏN VAN P VAN EIJCK EK A P ABBEMA Hunne dankbare Kinderen Oouda n Juni 1875 Heden overleed Mejufvrouw ANNA CATHARINA KLOKKBNBEfiG in den onderdom wia b na 68 jaren Namens de famine en betrekkingen J J A VAN DBB GRIJP Gouda II Jnnij 1875 S Yoor de blgken van belangstelling op 10 Juni ontvangen betuigen wjj onzen dank F N MAAS Jb J G MAAS Fbanken £ £ jy B BODWHANSWOMG met 25 a 40 bunders BOUW en WEILAND KOOP gevraagd Brieven franco letter P bjj den Brievengaard r H I RECHT te Katendreeht Mevrouw LU UT EN verlangt met 1 Angpsi is EEXE KEUKENMEID TllHIUmni DËN Worden gevraagd TWEE bekwame TIMMERLIEDEN tegen hoog loon om zoo spoedig mogeljjk in dienst te treden Te bevragen bij A ROMEIJN Mr Timmerman te Cappelle a d IJsseL Depot VAN UITENTER EOEE Elixer d Anvers LIKÏIUR DB TABLE heele en halve flacons BW W N RAAIJMAAKERS firma S Kemp Oosthaven Alhier TEvHÜÜR gevraagd tegen Angnstas e k een HUIS of BOVEMHUIS bevattende 4 a 5 KAMERS en VERDEREGEMAKKEN AdreS met Jramv Brieven onder Letter V bij den Boekhandelaar P C MAAS té Gouda 2288 Staats Loterïj De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 JüIÏIJ e t a tH Z2 n Commanditaire Vennootschap m uuüiiiu en L DR006LEEVER FORTUUN ROTTERDAM Beursplein n 1 Commissie van Toezicht de Hebeen Mr J KNOTTENBELT L van KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W ÖTOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort wordeu bj den Heer Mr J FORTUI JN DROOGLEEVlfR Advocaat Westhaven n 204 te Goudoi volgens een te zijnen Kantore verkrijgbaar Reglement FABRIEK i 1 D £ JONGP dE C GIV ING Vervaardigen verbeterde STEEN en TEGELVORM MACHINES voor PAARD en STOOMKRACHT ATTEST De ondergeteekende Stetionchef te EUen en Lmr Lijn Breda Roeendaal verklaart bij deze dat Ie Heeren LEN VELT C te Rotterdam het Stationsgebouw alhier zoodanig van wandgediei ie Pumims p ato 25 Juli 1870 hebben gezuiverd dat men na dien tjjd er geen spoor meer van ontdekt heeft en èl zonder iets te breken of te beschadigen ofreuk te verspreiden dus op eene zeer doelmatige wgze Zoo strekt deze verklaring tot hunne aanbeveling Etten en Lew 5 Juni 1875 get HACKSïEOH Stationsc tef Dus in bgna vjjf jaren niets meer ontdekt Verder merke men op dat genoemd gebouw boven in slaapplaatsen eu kasten verdeeld in drie apartementen geheel van hout i s samengesteld 1 Onze middelen ayn zoodanig dat ze niet vervliegen of vergaan en daar komt het juist op aan Een ieder profiteere van deze door ons uitgevondene middelen eenig in hun soort en vergewisse zich dat men hier met geen blufferij te doen heeft De ondergeteekenden staan tien jaren voor hun werk in Stipte geheimhouding zg bij verkiezing verzekerd LENSVELT Co Adres Binnenweg No 107 te Rotterdam De MIDDELEN met accurate gebruiksaanwgzing verkrijgbaar vijf gulden per flesch Zes flesschen genoeg om een H UIS met twee VERDIEPINGEN te zuiveren voor f 25 Goo U Drok Tan A Bi inlinun LEIDSCHE I SCHROEFSTOOMBOOT HAAT CHAPPU dS 70LHASD IE ZOMERDIBNST beginnende ZONDAG 13 JUNI 1875 Van Leiden naar Gouda Zondag s morg ten 7 ure sav ten 5 15 uw De overige dagen der wee s morgens ten 5 30 ure s middags ten 1 ure s avonds ten 5 15 ure Van Gouda naar Leiden t Zondag s morg 7 r en s avonds tén 5 5 ure Maandag Dinsdag en Woensdag s morgens 6 10 45 s avonds 15 5 nre Donderdag 6 11 45 ure avondjs 5 5 ure Vrijdag g morg 4 lO iS ure s v 5 5 nire Zaterdag s morg 5 30 10 45 ure ak 5 5 ure DIENSTREGELING op den DAG der MASKERADE 15 Juni a s yan den Uithoorn naar Leiden s moig Ö ure Van Leiden naar den Uithoorn s nachts 12 ure Van Oouda naar Leiden smol ten 6 8 10 45 s avonds 5 5 nre Van Leiden naar Oouda t morg 0 30 1 s nachts 11 en 1 ure Ligplaats der Booten te u en in de Haven te Gouda aan het Bolwerk te Anuterdam Binneu Amstel bjj de Achtergracht Faci r Rokin bg de Taksteeg De DIRECTIE Publieke Verhurirify van VISGHWATER TB VLiST De Voorzitter van het Bestuur van het Waterschap den Hoogen Boezem achter flaaitrecht zal op VRIJDAG den 18en JÜNIJ 1875 des Toonniddags tén 11 ure in het Raadhuis te Vlist bewoond door L OSKAM pnhliek verhuren voor den tijd van vier jaren laanvangende den len Jnlij 1875 Het regt van Vlsscherij In het kunstwerk den Hoogen Boezeik aöb ter Haastrecht en in het zoogena de Doove Gat aldaar in 2 perdieelen LOPIK den lOen JüNIJ 1875 De Voorzitter voornoemd S I van MOOTEir No 830 der beroemd Wekelljkschc Zamensprake uitgave J J H KEMMER te ütieeïa is hede n voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Kennisgeving BÜEGKMEE8TER en WETHOUDERS n Ooadi doen Ie weten dat op Maandag tien Sin Jany aaaitiaade anrangende des Toormiddag ten 1 ure eeue ALGEMEENE COLLECTE met opeAe ebaien aan de huizen zal geacbieden tot stijriag ran het fondi ter oadertteuning en aan oediging van de geirapeade dienit in het Koaingrjjk der Nederlanden Uit het eralag Tan het Hoordbeitanr ran genoemd fond gebleken tgnde dat eene ruime opbrengst der Collecte oaontbeerlijlc is om de reriainkten inden iads tiree jaren tegen het Ryk ran Atchin geroer den en nog niet geaiudigden oorlog onder de deelgeregtigden op te nemen coo doen Burgemepster en Wetbóndera een beroep op den liefiladigheidizin der iogeietenen iu bet rertronwen dat een ieder gaarne ieta tal bydragen tot berordering ran dit goede doel Gouda den 15 Junii 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd Da Secretaris De Burgemeester DaOOGLBEVEB FoKTCUN vau UxBOEN IJZENOOOSN BUITENLAND BoUenlandsch Overzicht In Frankrijk blyft men reel redeneeren orer de oonstitatiooeele ontwerpen die weldra aan da orde zullen komen Ook de nieuwe wel op de drukpers die mrn binnen kort ran de regeering vraoht ia een nderwcrp der debatten De eonmissie der Dertigen heeft haar onderzoekTan bet wetaogtuerp betreffende de verkiezing ran den Senaat len einde gebracht en zal met het onderxoek der wet op de verkiezingen voor de Nationale Veriiaderittg beginnen Vrijdag ia de nat erg begonnen aan een der boofdbeginaelen ran de wet op het hooger onderwijs het loekeiiuen ran academische graden De linkerzijde wil nntauriijk dat alleen de staat beroegd zal zgn die te rerleenen Men meldt dat de Brogue en ign trawanten te Vetsaille druk bezig tga met inlrigeeren ten einde de oude meerderheid te herstellen De Bouapartlsten doen ijverig mede en daar de fractie Larergne Wallon ateedaden doorslag geeft bestaat er werkeljjk geraar dat ig slagen tollen Op middenmannen toch als date ralt nooit te rekenen Het rapport orer de rerkiezing rau Bourgoing iu Nièrre ia eindelgk in de Nationale ingediend De onmiddelgke roorletiag is deil Bouapartisteu bespaard gebleven Het zul gedrukt worden De Pruisische ewtte kamer het hnis der Heeren ia rerledea week uiterst meegaande geweest Alle ontwerpen die tg eerst met amendementen naar de afgevaardigden had teruggecoadeo zgn na onderling orerleg aangenomen Zooals ome lezers reeds weten rst de wet op de reobten der Oud Katholiekcn daarna de wet op het beheer der kerkegoederen liumt meldt de telegraaf dat ook de prorinoiale wet e Uoc ia aangenomen zooals zg door de Kamer van a if eraardigden is goedgekeurd Eveuiioo rereeaigde het Hnis zich met de wet betrekkelgk de dotaties der geesielgkheid De wet op het Gerechtshof raar dmiuistralief recht nam bet ook ten slotte na eenigé V igiog aan be quastie der aanwezigheid ran jezuïeten in Engeland was dezer dagen ip het lagerhuis aan de orde naar aanleiding ran de interpellatie ran den heer Whalicy die door Disraeli peraoonlijb werd Ijeaat woord De premier rerklaarde dat hij wel wist dat er in Engeland jezuKeteii t jn en ook dat dit eene ortrtradi g is ran de wet op de rrijrerklaring der katholieken eeij wet die sedert eene halre eeuw bestaat dook Aoit is toegepast en die de regeering tok niet fWnemens is thans toe te passen Dit wil echter volstrekt niet zegden dat de regeering de wet beschouwt als in onbruik te zgn gesteld noch ok dat zg haar nimmer zal toepassen neen de ioiater beboodt zich in tegendeel roor baar in toeptiiing te brengen zoodrs 4l iraan behoefte zal war den geroelt Yoorkrapig du kannen de jezuïeten gerust naar Engeland gaan t Is te hopen dat de Britten zich deze gaatfrijfceid niet tallen beklagen doch mat bet oog op de tegenwoordige omstandigheden de woelingen die tioh ook reeds in het ultra montaantche kamp in Engeland hebben geopenbaard den grooten inrioed eu de sebaudelgke intriges der jezuïeten is het o i niet in het belang ran bet land om eene bestaande wet ala die in Engeland ran kracht is niet te handkareo Het is heel iets anders een exceptiooeele wet tegen de jezuïeten in het bijzonder in het leren te roepen of een bestaande wet op den toestand ran da katholieke kerk in haar geheel te bandbarea De toegercndheid ran het Italiaansche Ministerie Minghetti ie daar altgd sterk in geweest tal waarschijnlijk het wetsontwerp op de openbare reiligheid redden en daai eea lang gerreesd stmikelblok wegnemen Bicaaoli en Ijanta hebben den middelweg roorgeslageo Het standje tusscheo den afgeraardigde Laporta en den Minister an Openbare werken is bggelegd de heereu tallen met duelleeren Volgens te Parijs uit Spoije ontrangen berichten bestaat er geen plan om de Cortes bijeen te roepen röor de Carlisten een gbesliaseede nederlaag hebben ondergaan De Spaansche Begeering had met dat doel de afgetreden Minieer van Oorlog generanl Jorellar naar het centtuaileger gezonden hg heeft 18 000 man onder zijn berden Heeds eenige dagen geleden ia gemeld dat eenUussische en een Turksche rioot naar Griekschewaleren zouden rerlrekken Heden wordt dit bericht tegeagesproken maar gemeld dal er eene Franscherioot ia en cao £ ag leehe wnadt rarwacht Wat daarran is laat zich thaus niet uitmaken en tal binnenkort wel bigken De geruchten staan in rerband met Griekenlands staatkundigen toestand Eeeds geruimen tijd geleden werd gezegd dat koning George niets ruriger wenschte dan het roorbeeld te volgen ran koning Amadena ran Spanje daar de woelingen der partijen hem het onmogelijk maken iets ten nulte ran het land te doen Het zijn rooral de Ooslenrijksche dagbladen die deze geruchten rermelden De Freate meende zelfs te weten dat de Jioning reeds rertrokken was Dit is stellig niet het geral en het is zelfs best megelgk dat dit plan om het land te rerinten nog in het geheel niet rast staat Onlangs echter is een nieuw ministerie benoemd Tricoopi en een zijner eerste handelingen is geneest de kamer te ontbinden De nieuwe rerkiecingen tijn nitüeschreren eg het is niet rreemd dat uu in Griekenlanfl allerlei arootuarlgke praatjes loopen Misschien ook acht men eciiige prissie ran het buiienlaud niet kwaad om dit onrustige rolkje eena wat tot tgn verstand te brengen ZWITSERLAND Men meldt uit Bern de volgende bijrondprheden brtreifende de wetsvoordracht op de handharing ran den godsdienstrrede welk ontwerp op 10 dezer bij den grooten raad der kantons ter behandeling is ingediend De roqrnaamste bepalingen ran dit ontwerp luiden als rolgt i Art 1 Buiten de gebouwen bestemd tot riering der godsdienstplechtigheden mogen geen proccssien worden gebonden of kerkelijke plechtigheden worden gerierd Hierop warden de volgende uitzonderingen gemaakt 1 de militaire reldpredikiug geschiedende orereenkomstig de bepalingen op dat stuk gera iakt 2 de kerkelijke begrafenisplèchtigheden tooals die hg de wet nader zullen worden geregrid Wie tegen dfze bepalingen handelt al veroordeeld wieden tot betaling eener geldboete hoogslens bedragende ZPO franken ol tot een gcrangeu isstraf uilcrigk ran SO dageti Art 2 Wie pogingen doet om personen aan te setlen tot het plegen raofeitelgkheden jegens andersdenkenden waardoor de openbare rust wordt rerstoord kan worden reroordeeld tot taling eoner geldboete uiterlgk ran 1000 franken of tot een gcraogenisstraf ran hoogstens eenjaar Art 3 Elk geeitclyke o kerkelijk dienaar die in de uitoefening zijner fletrekkiug de slaatsiiittelling of staatsnetr aanralt op icn wijze die roor de openbare rast geraarlgk i8 al gestraft warden met een geldboete ran hoogstens lOOÜfrsnkpn of een gevangenisstraf ran uiterlijk gedurende een jaar Art 4 Geestclgke en kerkelijke dienaren behoorende tot een gezindte welke niet door den Staat is erkend mogen geen godsdienstige plechtigheden oitoefenen Op de orertredlog dezer bepaling zijn de7 elfde stralTen bedreigd als in het roorgaande artikel Art 5 Wie bisschoppelijke jurisdictie uitoefent zander daartoe beroegil te zijn tal net een geldboete van ten hoogste 2000 franken of gersngenisstraf len uiterste ran twee jaren worden gestraft Art 6 Vergaderingen of samenkomsten tot bet rieren ran godsdienstige plechtigheden waarbij de openbare orde wordt gestoord of onsedelijke daden worden gepleegd tullen door de politie worden ontbonden De overtreders tallen door de rechtelijke macht worden rerrolgd Zoodra deze roordraoht zoo luidt bet slolartiÉfi door den kantunnalen raad zal tijn goedgektttfd n door het rolk aangenomen treedt de wet in werking 1 BINNENLAND GODDA 15 Joui Met den eersten Dinsdag in September a s treden in onze geneeota als raadsleden af de Heeren Mr A A ran Bei gcn IJtendoorn Mr V V P Kist J A Remy C Hoogeiiboom en D C Samsom daarenboven is er een raeature ontstaan doer het bedanken van den heer V W Westerbaan di s eneena op gemelden datuaa aoeat aftreden De rerkie ingeo voor d tzt racalares moeten plaata hebben op den derden Dinsdag der maand Juli den 20slen Nog is er eene racatnre ontstann door bet over lijden van dtn T van Vrenmingen die in 1877 aan de beurt ran aftreding was Hierin moet voor zien zijn binnen tes maanden na den dag ran heioverlijden 24 Januari op een door BurgemeeatMen Wethouders te bepalen dag h Aan de eerste algemeeue rergadering der vereen ging van officieren van sclierpechniterskorpsen in Nederland die gisteren te Rotterdam is i ehooden werd ook deel genomen door den Kapiiein kommaudant ran bet scherpsohnlterskorps Bargerpliclit alhier den hr i F C Priuc en de heereu G H G de Lange Ie en V ran Reedt Dortland 2e luitenant Na afloop an de rergadering en den wedstrijd rereeiiigden de Ipdeii zich m Adiers Hotel aan een kampraadsch ippel en maaltijd waaraan Z K H Prins Hendrik deelnam Onder de loasen door Z H uitgebracht was ei een op den heer Pniice De Prins herinnerde dat genoemde heer den lucht der Engelschen naar Abear sinie hnd bijgpwoond eu koesterde hel ivertronwsn dat mocht wat God verhoede het noodig tijn de ondervinding d r retkregeo door hem ten bat ran t raderland zoa worden aangewend Met veel genoegen werd deze teaat door defeeat genooten ontvangen Naar wij vernemen tzl Zondag 20 nni o do Liederlnfel uHaarlems Zanggenot rnim 100 per s iiien per sloamboat Alkemade baren jaarlgksohea pleiziettoolil doen De nfvnnrt is bepaald t p s morgens t n li ure Langs Kijn en Gouwe zal da Liedertafel onze gemeente naderen en haar een bezoek brengen De Del tichii Ct wijst er in een hoofdartikel getiteld i na de verkiezingen op d it de coalitie tuasohen da orthodoxe protestanten eo de roomscben in vele diitriUefaan de c ndidaten Ier eerstgenoemden de orenfinning heefl bezorgd Als één man slemden te Gouda te Leiden te Arnhem te Tiet te Deventer enz enz de roomschkntholiekeii op den cnndidaat van hon die tieh bij de beoordeeling der publieke taak uitsluitend laten leideA door het belang van hun kerkgenootschap dat Ignreclil slaat tégenover de kathijlieke kerk m Wie ia de dupe hier vraagt de Del itcitJSi