Goudsche Courant, woensdag 16 juni 1875

Zjuden nn wnarlijk de roomech katholieken g looTen dal de orihmloie heeren ruor wier rerkieziiig KÏj Kich too begvL nl hebben eu roor zoover deze niig UI hefstemniing moeien komen nog beqreren culicn de katholieku belangen zullen behartigen Dat hel iteene katholieke belangen geldt maar maalaehappel ke belangen miike men elkander niet diets Dan to lie geratelykheid zieh loo met te weer gesteld hi bben Of wel zouden de orthodoxe heeren geloo en dat dii steun vnii roumsch katholieke zijden faun verkend nerd om ii iine t wil en ter wille van hetgeen xy heoogen VVie die de geschiedenis en den toestand van ons land kent z il dit gelooveu De klericalen van bfide richtingen de orihodoxen en ultramonlanen zij beoogen uitsluitend hen eigen voordeel het algemeen belang het aaraehtig belang van ons l nd tellen tg niet het is hun slechts te doen UB hunne heerschzuchtige plannen de overheersohiiig van de kerk waartoe zy behooren tot land te brengen Paarom spannen zij samen tegen den staat die beiden in den weg staat Miar is deie gevallen dan zal de oude stryd tusscheu Rome Q Dordt in volle kracht herleven De orthodoxen worden nu gebruikt om wat men in de volkstaal noeoit de kastanjes uit bet vuur te halen maar het is nog geeuazius zoo zeker dat zy het lullen etea die ze opeten £ b de onnoozele burgerjj stemt med en zou stem en op den paus zelven des noods op den sultau n todi maar die liberalen te weren die liberalen die geen godsdienst hebben en die beletten dat de kinderen van zes tot twaalf jaren de dingen hooren n vaa buiten leeren welke voor den wysgeerigste n geleerdste onzer nog alt d ondoorgrondelgke verborgeuheden zijn eu blij en zullen I Men gevoelt niet dat door plaats te nemen in het gelid hetwelk Kckonmaudeerd wordt door de klerikalen de protatlantsohe zoowel a s de roomseh katholieke men BMdsaktlgk p het terrein komen moet waar de twee bevelhebbers zich tegenover eikander willen stellen Bome haat Doidt en Uordt haat Rome en als xq eenmaal den buit samen vermeesterd hebben zullen tg er om strgden eu de goedgeloovigen die hen g 79lgd zijn en aan de kerk de meerderheid hebben Tcraohiift in onze volksvertegenwoordiging zij zullen du bet slaokloffer wezen van hunne onnoozelheid Ook het ZoMtiagM eau UI N v d D geeft eene terigblik op de verkiezingen in t algemeen en op die te Gouda in het bijzonder Se groote meerderheid in Nederland heeft vofgena dat blad opnievw getoond dat het zich geen kluisters laat welgevallen waarin kerkelijke hcersohzpeht het wilde kluisieren Opmerkelijk en verblijdend tevens wordt het genoemd dat de volgelingen ran Groen en Ku pw oneindig minder in getal zgn dan men uit iMt Bftrktgesohreeuw van de Standaard zou vermoeden Waar z j zelfstandig opirnden en niet door de Roomschen werden gesteund was het aintal stemmen op hunne csndidaten uiigebraehi betrekkelijk gering In Amsterdam met zijn meer dan 4000 Meters konden zg het niet verder breugen ém to4 142 stemmen dat üefken daar meer atemmen bekwam had hij te daukeu aan de candidatnnr n ReM voor AUm Zoo werd dr Kuyper herkozen met I52S stemmen daaronder waren al de stemmen wn irover de Boomsene geestelgkheid te beschikken hnd Neemt hij dan ook anders rittuig dnn als de celhaas van den bisschop Als hg den uliramontauen geen voldoende nsten bewgst dan wordt hij door dese aan zgn lot orergelaten en blijft in geheel Nederland geen district over waar hg zioh ook paar met een zweem van kans candidaat kan stellen Dt Terkiezings resuitaten zijn voor dr Kuyper en tija madeatandere al e tffeurigst daar daghelder gebleken is dat zy eeu veel grooter aantal geestverwanten ia de Kamer hebben dan waarop zij iiaur een ponds ondsgewgze verdeelmg aanspraak zouden hebben De antirevolutionaiie partij kun dan ook ten gevolge van die opevenredige veihouding niet meer nlfclandig in de Kamer optreden Zij moet vooriann beschoawd worden ala een aanhangsel van het welbekende zestiental uit het Zuiden Bengds baar wie wil wij niet De Tijd m van oordeel dat de uitstag der verkienogen bet kortst en bet best wordt uitgedrukt in een woordspeling het liberalisme is geslagen De Tijd Udit mi toe door te laten volgen Het liberalisme wilde oppermachtig worden in de Kamer en hel blgfl ongeveer at bet was Het blad ia met dit resultaat P evenwel niet teTreden i Ocslagen is het iberalisa e verslagen niet i Kt worr t geweten aan de ta enBtanders S die nCKten zijn geweest oet bet oogenblik vereenigd mfl en die door volharding ijver en onverdroten wedata r En na in Nederland in 1875 nn hoort men tuibad lieh hadden moeteo ondeischeiden somtgds s Doch het bhid hoopt op de herstemmingen Volhardende ijver groote werkzaamheid steeds nauwer aaneenslu ting steeds inniger eendraobt is noodig Van dezer uitslag hangt de eindbeslissing af Men boude dit wel in het oog en vergete geen oogenbUk de leuze het liberalisme moet worden verslagen Se Standaard is niet zoo hoog gestemd i EJen nederlaag leden we niet Men had ze ons toegedacht Toch bleken we stand te kunnen houden We gingeb voor met achteruit Schitterend is dit resultaat voorzeker niet maar evenmin ontmoedigend Ër is eer voor dankbuarheiJ dan voor klachte oorzaak Dt Nederl Spectator herinnert aan een gedicht vah Starter iu 1621 gemaakt en getiteld den Nieuwen Kuyper afbeeldende den staet van den tegeuwoordighen tgd door eene t samenapreeckinge tuaschen een monsieur en een Kuyper De monsieur beeldt af een edelman doctor pastar aliticus eryghsman de Kuyper beeldt af een die aich selfs bequaem acht tot alle ampten als hy daer maer toe oan gheraken Het eerst treedt de edelman op die wegens de verdienste zgner voorouders houpt gekozen te worden in eerebedieningen want Door hun bloed verwierf bet land de eerste vryheyd Starters Kuyper leert hem echter dat hij gerust mag zwggen van de verdiensten zijner vooraudeis eu raadt hem Krijght boeren op n handt en gheeft haer een ghelacb t Welok u meer als n denght of adel belpen mach Al zijt ghij niet bequaem al zijt ghij uiet bedreren Al weet gkij met een meqsoh te spreecken nog te leven Dat doet ghelyckc veel want ay zyn al te saem Die u verkiezen oock ghemeenlyck onbe uaem Dus 800 ghy tot den top der eeren denckt te styghefr Of eenigh ampt bcgheert soomoetgby vrienden kryghen Want g lyc een kuyper van veel staven tonnen m eckt Zoo door veel stemmen men tot hooghe ampten raeokl Nadat de doctor in de rechten verscbeneu is treedt de pastoor op Een proteaiantsch geestelgke bedoeld Starier want in Friesland zeide men Heer Pastoor zooala in Dnitschlaud llerr Pastor I Eeist geeft de predikant zgn geloofsbelijdenis Ik heb tut heden toe iu eendracht rust en vreed Gbehuuden t volck dat mij den heer te hoeden deed tiMet Godt en Godesdieust alleenich mg beoommert Naar noyt met wereldt he regiering mij besiommert Den Keiser gaf ich t syos Godt yrat hem toebehoort Ghelyck ons Christus zelfs leertdnydlyck insyu woordt lek heb met kuypery my nimmer willen moeyen Noch hue men my oock bad in t minste willen roeyen Om yemandt in een ampt te dringhen off daer nyt Want dat van een pastoor in t minste niet en sinyt lioe schoon men t oock verbloemt met Oodt en Gods behagen Eu melde nutte sorgh voorsyn ghemeent te draghen ov rigbeydt die beerscht in t stuk van policy Wit buy ten de kerck ie dat blyft ook buyten my Starters Kuyper antwoordt hierop Meynt ghy met heyligheydten mei een opreoht leven Om u gheleerdtheydts wil Ie worden noch verheven Als gby u houdt gherust Als ghy niet kuypt noch roey i Als ghy niet woelt noch u met alle ding bemoeyl Suo sy t ghy seer verdwaett ghelcerdtheyt heusobe seden Welsprekentheyt de gaelT van uytspraek in de reden U stil gherust gbemuedt oprechticfaeydt u konst En helpen u gantsch niet Op dezelfde wijze gaat het tegen den politicus De la itste regel luidt Is t kuyprn wat ghemeen het is weer heel profytelyok Aan deze berinnering wordt verbonden een vergelijking van den tijd waarin Starter dichtte 1821 en den tegenwoordigen De wensch door Orahje in 1572 geuit dat er VryhHd van Religie son gehouden worden soa wel der Gereformeerde als der RrotfSische werd reeds in 1573 door de sten te uiet gedaan toen men aanring de Katholieken te hemoeielijken om eindelijk in 1619 den somberen Daemon der kerkelgke protestautsohe almacht voor goed te huldigen op een bodem die klassiek gewor den was iu den strgd tegen de Inquisitie en de jluuto dalè s En jajat deze verwatenheid van de prutestantsche klerikalen der 17e eeuw moest te pijulgker treSèn naar mate t edeler bloed vergoten BS voor de verovering van de vrijheid van kou scién ie stemaen die de historische en grondwettige En thans trachten sedert eenige jaren zekere partgen aan te toonen dat onze gansche historische strgd voor vrijheid vnn konsciëntie eigentiyk te vergeefs is gestreden De oude kerk kan niet anders meenen zg was de overwonnan tegenpartij Maar de nieuwe kerk de hervOrmdi zij had althans bet edelst kleinood der Nederlandsdbe BeVólutie de vrgbeid van denken en geloovenongerept moeten hnndhaven rechten van den nederlandschen staatsburger io deit willen buigen en breken als ze konden naar dv eischen van hun kerkelgk programma dat uit den aard der zaak onverdraagzaam en dus vervolgziek moet wezen Dositegeo moet worden gereageerd Doch de zonen der oude Geuzen hebben uiet vergeten dat zij te Leiden honger leden en pest doorstonden met de bezielende leuze Haec Libertstis Ergol Dt geschiedenis van 1566 1597 is nog niet vergeten Als bewgs daarvoor wordt uit het verslag der zitting van den gemeenteraad te Gent het verhandelde medegedeeld naar aanleiding van het voorstel van den heer Wagener om den 30t n verjaardag der pacit catie an Gent te vieren omdat zg den kiem bevatte voor de later bij de Unie van Utrecht g huldigde vrgbeid van koasoientie welk voorstel met algemeene stemmen werd saDgenonen De Gemeenteraad van Schoonhoven beeft aan dsa Heer L Akkerkngs JKz hoofdonderwijzer aldaar ia beloouing voor door hem bewezen buitengewone diensten tgdens ontstentenis van voldoend halppersoneel eene gratificatie van 50 verleend Tot Voorzitter van het bestuur van deo Fold r den Achterbroek is benoemd de heer M Bron eo tot lid van dat bestuur de heer H Oadenes Zaandam genoot II Zondag reeds een voorofsmaakje van de Leidsche maskerade door hel bezoek vso Czoar Peter en gevolg Eene onafzienbare menigte ontving de reizigers aan het station en vergezelde hen op hun tocht naar den Dam Na teruggekeerd te zjjn van een toer langs de Westzijde Koog a d Zaan Zaandijk eo Wormerveer bezochten zgden Burgemeester hielden vervolgens receptie en brachten een bewek aan t Czn ir Peterbnisje De muziek der sokutlerg en éen eerewacht vergezelde hen overal en de algemeene Isestvreugde toonde hoe ingenomen de Zaanlanders met dit bezoek waren Do feesten ter viering vau het 300 jarig bestaan der Leidsche Hoogescbool zijn gisteren aangevangen De aanhoudende regenbuien die ook dezen dag den dag der maskerade helaas weer dreigen spoelden den uitwendig aangebraohten feestdos veelal weg Druipnatte vlaggen verregend groen en tot pap gaworden papier geven echter een denkbeeld van het geen de feestdos had kunnen zgn indien de zon ia plaats van de regen dit alles mrt bare stralen had overgoten Doch aan de eigenlijke feestviering hinderde gisteren de regen nog weinig Ten elf ura werd door de Leidsche dames aan het Studenteneorps een vaandel aangeboden bg monde van Mej Polano De praeses de heer J Kappeijne van de Coppello aanvaardde dit geschenk De Leidsche zangvereeniging met een orkest assisteerde bij deze plechtigheid die een waardige opening van de reder feesten mag worden genoemd Ten 1 ure werden de reunisten ao het statios af ebaald en naar de oonoertzaal op d Breestnat geleid alwaar de genoemde praeses in eene hartelgkei kernachtige humoristische toespraak de oud stnden ten verwelkomde Üe praeses der reUnisten de heer Gevers Deynoot besntwoordde hem Daarna trok men onder het aanheffen van Iö vivat naar de bent zaal waar de ond student Beets thans hoogleeraap te Utrecht de feestrede nitsprak Van de versohillendg toespraken hopen wg in een volgend Nr een over zicht te geven Thans zijn wij door gebrek aan plaatsruimte daarin verhinderd Onder voorzitterschap van Z K H prins Hendrik werd Donderdag Ie Middelburg een vergadering ge bonden van aandeelbonders inde stoomvaart van Vlis singen op Engeland Na eene uitvoerige toespraak van den voisteiyken voorzitter waarin deie de gebeele wor dingigeaobiedenis der onderneming uiteen tett na na nog eenige finasoieele toelichtingen van den hear Rsmann directeur der Koninklijke Stoombootaaat schappg werd bij acclamatie besloten da readarg t doen overgaan in eene noamlooze veanootsohap waarna de vergadering nadat de beer O A Fokker dei prins uit naam der aanweaigen zjjn dank betuigd had voor al zjjue bemoeiingen in deie zaak dooi dn voorzitter gesloten werd Heden behandelde het Provinciaal GereBhtshofraa NoordHolland de zaak der valsehe mUntera Da eerste der vier beschuldigden is de maker der valanka muntstukken Willem Bolhoven van beroep atakadoor die daartoe in twee gipsvormen een eobt muntstok afdrukte hy voegde die twee voroKO tegen elkaaiar en omw g f ze met een tonw Zoodra de vonMB droog waren maakte hg er een gaa a in om M smeltsel van een compositielepel daarin te gieten Was die specie viist geworden dan nam hg het aar gemaakte muntstuk er uil sohunrde na eerst den rand een weinig te hebben nfgevgld ze met aohnuM papier en wreef het plat der munt om de kleni t j ordeHo met sjgareaaaeb op In het najaar van l$ IS was hg met dit werk begonnen en vervaariigit toen alleen kwartjes Met deze kleine winst jet tevreden begon hy in 1874 halve guldens en lisama guldeosatokken te maken om eiudelgk in let laatst van genoemd jaar zich nitsloitend met rgksdaaldert bezig te houden Uit één compositielepel toch ma kte Bolhoven 6 kwartjes of 4 halve guldens of 3 gnldena of l j rgksdaalder In zgn akker J H Tophof onlange in d gevangenis overleden had hy een aitslekend persoon oa de valsohe geldstukken in omloop te brengen Bolhoven kon niet zooveel maken of Tophof wist ze nit te geven Laler toen de grootere geldstukken vervannligd werden namen ook de rouwen van B en T alsmede Mgodert Bolhoven aan bet in omloop brengen deel In Januari 1876 werden de 4 personen in hechtenis genomen de vrouw van B in een wmM MT i c Ttbobso rgkadaaldn ilda nitgeven B en T op een avond in B t woning bq hunne terngkqmtt qit Haarlem alwaar T ongeveer 15 rgksdaalders dien dag had uitgegeven Alle Desehnldig en hebben volledig bekend 101 getuigen zgn door bet Opaohaar Ministerie gedagvaard Alt adTooaten tgn toegevoegd voor Willta Bolhoven mr W H K Mouthaan voor de vrouw mr Tydeoan Si voor TophoFs wednwe mr D Metritz terwgl door M Bolhoven mr Pb A Haas Az ala verdediger gekpun Uit Bteeawykerwold meldt men Tengevolge ran dan aaoboadeadeo winter en ds koade voorjaarsdagen waardoor de gebeele voorraad turf in onzereDen aanwevg nagenoeg verbruikt werd heerscht hier thans eene meer dan gewone bedrgrigheid ia de twlkravergeo Er wordt vaal meer tni gemaakt dan andere jaren Ofschoon de nieuwe turf nog nog niet ip den handel is verneemt men toch dat de prgzen ongeveer gelgk zyn aan die van het vorige jaar toodai de sponturf gemiddeld 3 per 1000 de baggelaar 5 2S per roe of 1500 stuks geldt Bg de jaarlgfcsche groote verhuring van hooilaiden die deier dagen te Meppel plaats had werden buitengewoon hooge prgzen bedongen en doorloopend s l Vi besteed dan anders De prgzen liepen per hectare van 60 120 beter aoort 120 150 gemeat land ISffi 180 Ook nu weer bleek ten dnidelgkste dat de prgcen van bet hooigrat telken jare stggen waartoe de eerdere aanfok van randenn hoofdaakelgk aaadawerkl en de duurto van t veevoeder in de laatste jaren mede niet weinig toebraeht De beetling der graemaaiera gelgktgdig met de Terhurini geeft ook dit jaar wedn om hooge arbeidsloonen £ n de band De arbeiders werden gehnurd Toor deb ralteo kost ea 7 50 a 8 60 per week Te Oegstgeest werd INGEZONDEN Mynheer dt SedacUur Ter oeTordering taaer juiste beoordeeling heb ik de aer UEd te verzoeken het onderstaande Ie willen opnemen In de raadsvergadering van 18 Hei is door ag Btrent de fiorgersoheol van jongena o a lettsrigk het Tolgende gezegd Voorta staat ea dat is een groot gebrek de hpofdouderwgzer Hnber zelf voor de klasse Dat npest niet gebeuren Want het gevolg daarvan is dat hg zich nu niet kan overtaigen of de hniponderwgaers goed onderwgzen Hg heeft o a 2 bntppndfrwg sera van 20 jaar en dezulken hebben het oog van den feester nog wel noodig Letteude op de goede resultaten van het onderwgs van den beer Huber geloof ik dat die heer wel bekwaam aoet zgn en oog goede hulponderwgzers moet hebben daar hg in overigens ongunstige omstandigheden nog zulke knappe jongens oplevert Noch de heer Gonda noch de heer PosIhnmus noch de hh Kluitman of Kramers noohjufvr Hardeman staan zeUe voor de klasse Waarom dan de heer Huber P Is dat goedP Hoe is het aogelgk dat wg die zoo dikwgls over die aohool hebben gesproken daaraan niet hebben gedachtP Hoe is het raogelgk dat de schoolcommiaie die zich zoo zeer interesseert voor het onderwgs daarop niet heeft aangedrongen wel heeft tg eeo enkele maal ik had moeten taggen tweemaal den wensch te kennen gegeven om een zesde hnlponderwgier aan te stellen doch ierhaald eo dringend er op gewezen heelt zij niet Wauneer die commissie ons getegd had zorgt vooral dat er niets aan de Burgerschool voor jongens ontbreekt want dan pat wanneer die school in elk opzicht goed ia kan de H B S met succes werkzaam ign en dan alleen zullen de klachten ophouden die hier ter stede over bet onderwgs bestaan Dan voorzeker rnyue heeren badden we daaraan gevolg gegeven I De tdioolcammissie heeft dat echter too niet gedaan waarom ik weet het niet Ziedaar wat letterlgk door ag omtrent dit punt is gezegd Ik vermeen alzao de sohaolcaanissie itiet onjuistte hebben beoordeeld en dat aan den veralaggever die zich ovetigeui zoo oilmuntend van zyn taakkwgt ean enkels paasage outgUpt dat is teer ligtte verklaren C MESSKMAKER Laatste Berichten Rome 14 Jaai Ic de Ks er van afgevaardigden ia bedeu de baraadalaging over het ontwerp tot het nemen van maatregelen ter bevordering der openbare veiligheid op Sicilie voortgezet De uitslag dar stemming is onzeker Da Begeeriug weigert het debat te verdagen De garuchten omtrent eene ministerieele crisis zgn tot nog toe verzonnen Londen 14 Jnni in bet Legerbuis verklaarde de heer Bonrke uit naam van het Gouvernement op eene interpellatie van een der leden dat de eon ferentie over de suikerqneitie die thans te Brussel gehouden wordt eu waaraan de contractanten van 1854 deelnemen eene overeeukoast ontworpen beeft die aan de goedkeuring der vsrMIKUende lirgeeringen zal wolden onderworpen Het zou Voorbarig zgn te teggen dat Engeland het resoltaat dee oouferenlie voldoende acht vóórdat het weet hoe de andere Staten er over denken St Petersburg 14 Juni Het Jounudde St Péteribourg verklaart dan het beriebt van de Kur er Poznanki volgens hetwelk Rusland een Concordaat aet den Heiligen Stoel heeft gesloten ongegrond is Eerstgenoemd blad ze dat de Heilige Stoel thans aew dan vroeger Rusland met voorkonendheid bejegent Daardoor is eene betere verhouding tasseben beide ontstaan Maar in de beginseleu die aan de onderlinge belrekkingen ten grondilag liggen is geen verandering gekomen Agram 14 Juni De Landdag heeft besloten ten opzichte van het voorstel van den afgevaardigde Mokaneo strekkende om een adres aan den Keizer te zenden tot vereeniging van Dalmalie met Croatie tot de orde van den dag over Ie gaan CORRESPONDENTIE Het Kbr jven rtn Dixt ia een Tolgeod Nr de Rkdactik Biirgeriij £e Stand G1B0B IH 12 Juni Inun Cbriitiuo oaden J C van Sm en $ B Wfii4ver Pieter ondin C vaa der B jl en M TtD der Klein C tbarina Fr erika ouden J Bonnenr en C Vi ke 13 Mtrii Bondinn onders L Bnrj ersdgk en H F NIcoU Johanna Maria Oeertrnida onden 6 St ieveea en N yan Vaaren Cornelia ouden P Sonfren an Meyer Petrnv Cornells onder C Verkleg en M de Ttroot Otiiledkh S Joni J J fan Leenwen 8K j T fan Tiggelea bouvr vaQ C Hniaman 81 j 18 é P Sprout 1 j 7 m S Joceten 60 4 U H M van der Hegden hniivr V C ran leenwen 88 j advz rt£ntien t BeTÉIlen van eene D chter H F BÜRGKBSDUKOouda 13 Jtrng 1875 Nicolaï Algemeene hennitgtiiing Heden overll onze lieve GEORQ PHILIP Vl jaar ruim oud M SPRUIJT J il SPRUDT BfiCltNEB Gouda 13 Juni 1875 Heden overleed na eene langdurige ziekte de heerv SIMON JOOSTEN in den ouderdom an ruim 59 jaren tjjdig voorzien van de H Sacramenten GoxuUi R JOOSTEN Exc Teet 13 Juni 1875 J A BIEJïENAAR Heden overleed tot diepe droefheid van my en wederzijdsche betrekkingen mgn innig geliefde Echtgenoot de heer JACOBUS JOHANNES VAM LEEUWEN na voorzien te zjjn geweest van de HH Sacramenten der Stervenden in den ouderdom van ruim 35 jaar Wed J J VAN LEEUWEN Gouda 12 Juni 1875 Baktzingbb Bg onderhandsche akte den 12en Juu 1875geteekend en den 14en dier maand te Gouda geregistreerd is door de Heeren HELLEBERTÜS I VAN OEN DOOL te Gouda en JACOBUS LASSOOIJ te Amsterdam hunne Vennootschap tot het drgven van de Broodfabriek te Gouda en het handelen in granen en meel onder defirma de Goudsche Broodfabriek ontbonden met bepaling dat de vereffening der nog kopende zaken door den eerstgenoemde al geschieden die de gemelde zaak voor eigene rektening zal voortzetten De ondergeteekende beveelt zich bg de uitoefening zgner Broodfabriek in de gunst zgnerstadgenooten aan en vraagt nog eenige Depóthonders H van der DOOL Gouda Jnnff 1875 Mevrouw ROEST van LIMBURG Bcr vraagt tegen 1 A U6USTÜS e n KEUKENMEID en eene knnnende strgken en met de wasch omgaan TIMËKLIEDEni Worden gevraagd TWEE bekwpne TIMtMERLIEDEN tegen hoog loon om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden Te bevragen bij A ROMEUN Mr Timmerman te Capelle a d IJteel DE PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te Gouda geeft bg deze kennis aan belanghebbenden dat aan de 2e OP ENBARE ARMENSCHOOL TWEE aPËRWUZËRESSËN in de Vrouwelijke Handwerken als naai en breiwerk tegen eene jaarlgksche bezoldiging van 120 aangesteld zullen wofden Zg die naar die betrekidngen willen mededingen moeten zich voor den 23 Junt e i met opgave van leeftgd en onder overlegging van getuigschriften van goed gedrag tchrijtelijli bg den Secretaris der voormelde Commissieaanmelde Op nader te bepaleli dag zullen soUicitanten die naar bet óórdeel der Commissie daarvoor in aanmerking kunnen komen zich aan een onder de leiding van deskundigen té houden vergelijkend examen moeten onderwerpen Namens de Plaatselgke Schoolcommissie De Secretaris ROIJAARDS 288 £ftaat Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 JUNIJ e k