Goudsche Courant, vrijdag 18 juni 1875

I k ge ete e W ty lieh in eenige kantons welke laatstelijk daaryan rQ waren op nieuw geopenbaard By circulaire inn het Zwi laersch Departement vanBionenlandaelw Zaken wai tan da betrokken kantoifa regeeriogea aanbefoten maatregelen vaa roorzorg te neuivn tegen hel verspreiden der ziekte by gelegenheid vau hel overbmgeu der kodden uit dnatalleilnaar de weiden op ile Alpen in de kantons Zurich Bern Lncern Schwytzen BiiEelatad waren een aantal geralleu van kwade droea Tourgekowen SI Ct Het geheel maakte een TOortreffelgken todfnk en bchalva kleine stoornissen die altijd voerkl bij 200 0 buitengewone drukte in de straten als het geval vai voorkomen liep alles geregeld af H M de Koningin de Prinses Tan Wred ends Prinsen Hendrik en Frederik kwamen in den loop ran deu morgen aan om dfn plecht te zieui I aa men verneemt zntleu aanstaanden Donderdag avoO i een aintal studenten der Leidscbe hooge chool in eostuum van den optocht de societeittlent in het Bosoh te 9 Hags bezoeken waar ter viering van den geb K rted g van H M de koningin eene muziekuitvoering zal plakts hebben en eene illuminatie worden ontstoken Wij herinneren aan den extratreln die na aAad der ftestelykheden naar Gouda loopt en op alle tusschenstatious sul houdt De Teemarkl met wrinjg aanvoer de handel traag magere varkens en biggen vlug schapen en lammeren traag te verknopen Aangevoerd 120 partijen kaas F erste kualiteii 28 a 31 60 Tweede kwal fU i 27 De handel was vlug Goeboter ƒ 1 35 4 1 60 Weiboter ƒ 1 10 a ƒ 1 25 B urge r l ij k e sTaTn d GEaoBfcN 14 Jaai Pieter Cornelia oodrra J Appel en 1 O Waerlie Willenina Frederic ouden J 1 Verdrie en J W F van Vogt 16 Johiune ouder T J Dijkman ea I Hermaa OVKKi i DtN 15 Juni L A Krocdera Sm O Wiltenbiirg 3 m A van der Vree I ra GkiluwD ld Juni S kltjn en 1 Nentebooni J H Rielull e P A vfo Helden L Be l eo J de Bper Met reeatlakaal te Leiden is op de Ruim geplaatst Het 18 een seer groot houten gebouw 94 M lang ea 39 breed Ia de hoofdzaal lÉannen 5000 personen plaats nemeu Het is aan alle zyden door verandah s ouigt veu eti bet opengebleven deel van dit kolossale plein ia in en tuin herschapen Baar kwaineu de jeestgenooten reeds Maandag tweemaal byeen Eerst werd aaa bet atadeuteukorps het vaaadel der Leidscbe dames uitgereikt Mrj Vulano herdacht de houding fan Leideos helden tegen de Spaausche dwingeland en stelde die aan de sLudruleii ten voorbeeld opdat ty lu de toekoast uuileu zyu Nederlands edelste taatsburgers mannen gruot van geest kloek van zin truuw van hart liandhavers an vryheid eu recht wachter V4n onic n iiiuuule onafhankelykheid Een storm van byvalsbe uigiiigen volgde De prieses de heer J Kiippeyiie van de Coppellu veiklaarde dat de sludioten er trotsch op waren dit vaandel nu handen tan deze dames te ouirangen die hen van nabij kenden waardoor het geschenk de schoonste wederlegging was van al bet kwade dat sommigen van het sludeiitenlevea oni scheidelijk achten Hy beloofde handhaving van bet Virtiu Concordia Fufes met zilveren lettera op b t vaandel gegrift Item is onze bduier zoo nep hy uit bewaren wij haar smetteloos Het vaandel ia byzonder prachtig op blauw ftuweel Tcid leest men met zilveren letters Aoad Lugd Bat TirtQS Coiidonlia Vides 1576 1875 De atandlurd ia gekroond met een zilveren Mincrvabeeld terwyl het geheel net zilveren franje eo kwasten rqk getooid is Met dit vaandel werden de orid studenteu 800 afgehaald en naar de ouucertzaal op de Breestraat geleid waar de Preses wederom het woord opvatte en de Keunisten het elkom torriep Hy wilde hen deti gnhlen tijd hunner jeugd lu t geheugen terugroepen eu ben overtuigen dat wat men er ook ran zeggen BOgi dezelfde geest het ki ps uog aieeds bèheerscbt al ia ook de vorm veranderd Veel veranderd zoo luidde het o a hoe kan het ook anders maar Ouk vei 1 gfbleven Uicht uwe sclireden naar die oude gezellige letlyke Mmerva die plaata uwer juugeaaamste beriiinenngen uwer jeugdige dwaas heden die grillige illustraties van qw studeiitenmven en ge vmdt haar hersclinpen iii een schoon gebouw fraai gesmukt met stoaakvulle versierselen Verauderd Mnar ge zult haar blyven lielhebbcn omdat gy a p hai p oudere zuster gehecht waart £ n treedt r Trilig liinnrn Ge zoekt er niet te vergeeft dien ouden toon die vriendschappelijke gezelligheid ie hoort er diezellde aangename gesprekken gonzend dooreen dienzelfden gullen lach Gebleven dus Loopt langs straat en gracht vreemde gezichten gluren door de ruiten waar ge gewoon waart welbekenden te zien en rrcemde gezichten verwittigen u dat de bewoner uit ol tbait of nog met by de baud is Veranderd Mur laat o niet afsohrikken tart vry datzelfde doodsgevaar om op dieiizelfilni sleilen trap uw nek te breken als ge zyn eigenaardigheden mocht zyn vergelen en treedt dezelfde kamer biuueu letivut mrer lttx misschien een fraaier bewerkt bureau of een kOstbtardef lyst om de schilderij maar tndleni hetzetide nog als van ouils Gebleven dus Zyt gast aan een onzer tafels Ëen endere gedienstige eest discht a de epyzen op en sisscfaien zyn lepels en vorken met en eenigszinsbedriegelykerschyn van tilver overtogen Uw gastheer lal misschien met eenige stniTora neer ziyn gustrryheid moeten bekostigen Veranderd Maar vlei u evenmin als vroeger verzadigd op te staan of s avonds geen honger meer te beobeu Geblevend n s Bezoekt een onzer korpsvergaderingen £ én korps ia er vergaderd één korps met Concordia io zyn devies beraadslaagt er over gemeenschappelyke belangen Op de plaatsen der sprekers staan vreemden en de praeses die er den hamer zwaait komt u zoo jong TOOI tarwyl ge htm vroeger met vau gewicht ontbloot bekt geoordeeld Ver ander d Maar nog altijd twist men er over s korps competentie en als ge kwtamt Bet een voorstel tot feestvieren dan zouden B de oogeu nog pgn doen van de atol opgedreven door trappelend goedkeurende voeten en u de ooren og tuiten van juichenden by val Geblevendus lu tkort Veranderd de vorm g e b I e v e n de geest Die geest die het beeld van den student in luchtige trekken ateeds zoo aanlokkelijk wist nf te teekeuen eu het wist te omgeven met een vrooiyk vergulde lijst die hei deed uitkomen die geeit die een Klikspaan bezielde toea hg de onvergetelijice atttdenteu4 pen schreef De Keizer van Duitachland Koning van Pruiien heeft als blijk van deelneming in de feestviering der Leidsche Hoogeschool den S naat het beroemdewerk van Lepsius over de gedinkteekenen van E jpteen Aethiopie ten geschenk aangeboden Het prachti e kostbare boek is in de academische bibliotheekgeptartst Te s Hagr heeft de heer Jeekel lid der Afmt Jeekel Mijnssen eo Co glasfabrikanten te Leerdam in de aid üravenhage van de ver voor faürieksen haudwerksnyverbeid eene voordracht gehouden over h t harilglas Volgens een daarvan in het D o Z voorkomend verslag bleek dat de gelever e proeven de juistheid ran t geen omtrent de boe laiiiglt dan v u dat gloa tot duaver is medegedeeld bevestigden gUea kan tieb roarstellen sofarijfl bet ffacficAe blad welk een belangrijken invloed dit hardglas door den heer Jeekel zoo genoemd omdat bet naluurlyk niet onbreekbaar is op de ngverherd niet alleen maar ook op het maatschappehjk leven zal uitoefenen Keeds zijn zg aan de Leerdamsche Hrma bestellingen gedaan van 50 000 gl izrn suikerbroodvormen vOor de suikerlabneken d C tot dus rr uitilnitend vad gzer gemaakt werilen Met ren stoom bootreedery is zij reeds in besprek over de moge ijkheid om een geheel glazen koinpartiineiit in te richten voor het bergen ran waren ten einde daardoor de emballage uil te sparen De medische fnkulteit scheen er reeds op bedodit om ile dure koperen instrumenten van hardglas te laten fabriceeren De heer Jeekel twyfelde niet of binneu kort zon men glazen buizen voor waterleidingen in den handel brengen ja hg zag zelfs 111 een min of mrer verwijderde toekomst de architektuur zieh leheel naar de hardglasindustrie richten De mogelijkheid beslaat nu dat zalen eo katners met slec its op zij maar tan boven verlicht zullen worden Dat wj op een glazen plaveisel en zeker op dazen troüoirs zullen loopen achtte spreker slechts een quaestie van tyd evenals er nog zooveel te zoeken te verbeteren en ite volmaken zal wezen in deza industrie waarvan msn de dageraad pas ziet lie firma ttelt zich voor da hardglasfabrikatie op kleine schaal aau te vangen en naar mate het technisch btreao dat in Fraukryli zitting heelt meerdere wenken geeft omtrent de uitbreiding der industrie zal ook roor Nederland diarran gebruik gemaakt worden Ook moét de firma hare werklieden de bereiding Tin bet gits Toorsf iu Frankrgk laten leeren ilrat niet too rlag zou geschieden In Augustus e k zal zy net twee ovens beginnen met 12 werklieden t voor eiken oven É n maand later Tolgen 6 andere werklieden die aan een derde oven aan bet werk wordend gezet de firma hoopt op die manier da bbriek aanrankelyk uit te breiden tot 20 ovens zg heeft eehler terreitt Toitr bet dnbbele aantal Het eerste fabrikaat zal bedlaan in lampeglazen eo ruiten rervolgens horlogeglazen bobéches bardenen sohalen waardoor het porcelein en aardewerkTerrangen zullen worden Spreker deelde nog mede dat hy reeds hardglazen bekers kaasstolpen metgrdöte knoppen bad gezien welke laatste van detafel op den grond geworpen waren zonder eenig letsel te ndbrvindeo Op de kurk van een obaopagileftesóh Van hardglas ter halve dikte van hetfgewone glas hhd men een druk van 20 atmospheeren uitgeoefend De kurk was toen van deuangedeenlen h als afgevlogen Aan het verslag van de vierde algemeesie Tsrgadering der Algcmeene Nei erlandsehe rereeniging Tesselschade op 19 Hel 11 gebonden ontleenen vg het volgende Het ledental klom van 1677 tot 1769 dat der wtrk sters van 437 tot 522 Aan zniTer werkloon voor zODTer opgegeven is uitbetaald 12429 69 san grondstof 6552 59 terwijl degeaaraenly ke oontributien en donatien 5029 57 bedroegen In het algemeen wordt bet gehalte van het werk beter niet alleen omdat onbekwame werksters tiob terugtrekken maar ook omdat vele vroeger minder geschikte zich door ER ADVERTENTIEN y Qeiroawi L beijl Wed vati D dk Boke J DE BOER Inmiddeht hartelgken dank betuigende voor de blaken van belangstelling Öouda 17 Joni 1875 Heden OTerleeid na eene langdnrige ziekte de heer SIMON JOOSTEN in den ouderdom Tan ruim 59 jaren gdig roorzien van de H Sacramenten Gouda a JOOSTEN F c Teet 13 Juni 1875 J A BIEZENAAB De Heer en MerroawTEBBENHOFFTAM NooED betuigen buu li8rteli fcen dank voor de vriendelgke belangstelling ondervonden bjj de geboorte Tan hunne dochter Gouda 17 Juni 1875 Oefeolng kweekt Kennis Wegens Terttek ran enkele uert éU ledendier vereeniging bestaat er gelcgeulifd Tooreenige jongelieden uit den fatsoenip n standom alt toodanig in die rereeniging opgekomente worden £ g die hiettoe genegen zgn rerToegen zich vóór 1 Juli e k by één der ondergeteekenden Het iBeituur K A t LAU pre Hooge Gouwe D VAN BUUBEN ecr Turfmarkt FgEruIJlTDKOOfiLEBVEBmet Augustus EENE KEMTËID Mbttouw Dl JONG ScHOTSMAx op de Oovme Terlangt tegen 1 Augiutue een Kindermeisje TazL een zacht homeor eu gewoon mei kinderen om te Rfluui EDKOOPEIDZIEËT voor PiANo Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 166 Ou mu tu petit Oiseau Reverie 5e druk C 0 40 631 Kavo op SS Bouquett de melodies N 17 TannhSuserC0 45 136 op 38 id id N 3 Robert Ie üiSble 3e druk G 0 00 630 Steauss op 314 Ihnau aUer arrangement facile i 35637 AscHKK La Rieuse Bluette WlAjolka C 0 35 Alle nummers dezer Uitgave zijW eeds voorhanden bg den Boekliandelnar A BRINKMAN te Gouda die een II ildebranil leidde waar hy het jonge Holland zyne zaïigei toezong die geest eindelyk die ons den eernnnm verwierf van Sfes Pairia Want hy U naast en meer uog naar ik meen dan de hier opgedane keunis in staat ons te vormen lotmannen Mannen op hun pi litis iu de wereld op hun plaat in de maatschappij geschikt om er tick een rang te verwerven er zich een weg door te banen Maoneuy die trouw aan huune beginselen kunnen genoemd worden de hope des vaderlands Zij woonde ook lu u die geest en daarom beet ik a welkom honderdvoud welkom in ons midden daarom dank ik u uitutam van ons korps van aller iarte dat ge tot ops tijt gekomen in dit feestgelij Feest toch zal het zyn in den vollen zin des woord als die geest weder vaardig wordt over u en oas allen Vroolyke dagen staan voor de deur Omdeamm igiiar De indruk door deze met vuur n iigttpVoken improvisatie teweeg gebracht is onbeschrijfelyk Een donderend en aanhoudend applaus bekrponde zijue laatste woorden De prsses der Eeunisten de heer Gevers Deynoot lid der Tweede Kamer beantwoordde dete toespraak De aanwezigen seide hy waren fier op deu titel van ooademieburgert getuige hun opkomst allen waren gekomen om met den meesten geeAdrifi het feest te vieren der Academie wier eer door het tegenwoordig geslaclit zoo waardig werd rhaiulliaafd Ton tweedenuiale werd nu het feestlokaal op de Ruïne gevuld Daar was ook de omlstadent Prins Frecierik onder het gehoor vau den feestredenaar Prof Beets Hij stelde dit feest tegenover dat vaii 8 Februari een feest des harten der vriendschap tegenover een feest der wetensohap een huiselyk tegenover een nationaal feest een persoenlyke her innering na een historische Hy wees er op hoe er nog sommigen zouden zyn die zich dit feestterrein konden herinneren als een bebouwd gedeelte der stad boe de mcesteu het kenden als eeue opene ruimte de geilachtenis levendig houdende aan Leiden ramp hue thaus die ruimte in een bloementuin was herschapen en tot feestterrein ingericht eu hoe men weldra op diezelfde plaats een der Lridsche Hoogesohoui waardig Academiegebouw zifl zien verryzen Maar hiervan alzoo besloot spreker hangen de loem eu bloei eener Hoogeschool met af evenmin als vau een Wet op het Uoogei onderwys Zij hangen at van deu geest die in u is jongelingen die eerlang onze plaatsen zult bezetten en in wier hoofden eu harten de toekomst zich voorbereidt Dat dan de Bron van alle licht u te samen verlichte de K nOit der krachten u sterke en dat ook door u de stichting van Willem den Zwgger onder de vooridureiide bescherming van diens Huis tot een zegen hlyve voor bet Vaderland van eeuw tot eeuw eu van geslaclite tot geslacht auwelljks bad de redenaar geëindigd of allen struuiuden naar de Br£e tra tt waar het nieuwe sucie teitagebouw der studenten werd ingewijd bg welke gelegenheid menig hartelyk woord werd gesprukeu Des avonds concert op Zomerzorg eo daarna op de sociëteit De vrees dat bet weder ongunstig zou zyn op den belangrgksten feestdag i gelukkig beschaamd Beeds van den vroegen ochtend af stroomden van alle zydeo toeschouwen binnen da sleutelstad m vergelyking van vorige maskeradedagen as het bezoek ditmaal buitengewoon diuk De kaas der voorstelling was bgzonder gelukkig De optocht was verded L in twee groepen De eerste groep ste de voor d SHrtiug der Hougesohool daarin waren opgenomeu alRu die daartoe hadden medegewerkt of bggediagen De eerste curator Jhr Johan V d Doe Heer van Noordwyk opende de ry der meest bekende personen in deze groep opgenomen voorts de welbekende burgemeester d VVertf Dideriok S iioy de moedige maar ruwe bondgenoot van Willem I Philip van Marnix de warme en verstandige vriend too Willem Tan Oranje Onwillekeurig zag men by het roorbgtrekken van dazen nobeleii staatsman om naar den persoon die volgen moest t Waa uotuorlijk Willem van Oranje de hoofdpersoon van deze groep Zy werd gesloten door een allegorisehen wagen voorstelleude Victoria die de Leiasche stedemaagd kroont eu baar Minerva toevoert De tweede groep de Hoogeschool gaf een voor stelling van de meeste curatoren en hoogleeraren de merkwaardigste studenten en de beroemde vreemdelingen die de Academie gedurende baar bestaan met een bezoek hebben vereerd De eerste oude bekende dien wy hier aantreSen IS vader Cat Itts verder broederlgk bij elkander kwamen Gomarus en Arninius m t gezicht Hermaiius Boerhave de man die alleen uit Engeland 600 studeutea naar Leiden lekte om van zijne lessen te protteeren Msurits en Frederik Hendrik Vossius Hugo de Grout enz enz Deze groep werd gesloten door een triomfwagen versierd met de vla jjen der natiea vnn welke studenten aau de Leidscbe hoogeschool hebben gestudeerd ê aini bckwaaaden Het del et ttmmX in so nlge nfr ingea toe in enkele af dooh de algemeene ervaring il toeneming van werk op bestelling Kindergoed U borduurwerk blijft het vak waarin Tesselschade uitmunt Tot leden van het hoofdbestuur werden herbenoemd aqufvnxtitren L F Wynaendts te Delft secrftares en J C M van Houten te Oosterbeek Door d n gemeenteraad te Groningen is het boekboiulMi gipclirapt uit de vakken van de middelbare aehool v er mei jes Vt Dewr fcgen zyn de eerste Monstersehe aardapp eleil aini Rngelscben verkocht voor den lagen prijs vau 8 per kinnetje pf half mud Met het oog op de uitbreiiling die de aardappelteelt dit jaar ip Engeland b eft gekregen verwacht CS kier rrn minder letendigen handel dun gewoon lijk o i dit rijk INQEZQMOEM Tijd is geld Haast u langzaair r Het is een opmerkelyk verschijnsel dat 0T r l t i emeen bij particuliere werken het eerste spreekwoord en bg openbare werkea het tweede de hoofdgcdaokte schijnt te zyn Meeroulen kont het voor dat het Haast u langzaam bg openbare verken van geen direct nadeel ia Toor hel paMiek wals byv de Tsinieuwing van het Pasl kantoor Ie Rotterdam en dan wordt er aiiadcr op gelet maar wanneer het publiek de nadeeien vau dat kruipen als men vliegen ► moet ondervindt zoo als byv de vernieawing van de brug aan den Tnrfsingel dan treilt het natuurlijk de aandacht klachten lyzeu er pp maar zonder gunstig gevolg men neemt er byna geen notitie van D t de vernieuwing een groot ongerief Boest zijn voor deze gemeente was gemakkelyk te begrgpen en U het dan Ie verwonderen dat men eeir ieder hoort vragen Waaiom is die brdg dan niK met den mntlem tfoed gereed genaakt Met 4t aeeeie tpoed men had met langzamer kunnea werken dagen weken z yn voorbygegaan dat er bgna met aan de brug gencrkt ia en als men eraan werkzaam was dan met zeer weinig werklieden £ n waarom dal i O i dat de aannemer inioiachaols den tgd bad de brug behoeft ecist P Augustus gereed te zgn Nu stel ik de raag Wanneer taa de bmg gereed heLbcn kunnen zyn inAien ér steeds goed zonder opkuuiirn eu met veel weAriieden aan gewerkt was gettordfu En zoo had er gewerkt moeten lijn omdat bet van groot beisng wae de brug in den kortstmogslykeii tijd weder Oor bet puWjek verkeer open te stellen Onbekend w het ny of mia de brug is van wege de provincie teriiieuwil dat van ninder belang heeft gracht of dat men zich in den tijd Tereiaohl tot de vernieuwing der brug heeft misiekend maar in ieder goal zon men dan te Amsterdam een lesje koanen benen daar weet nen wat de biriangsn van bet publiek zyn en ook Ie berekenen in den kortstmc slijken tyd bruggen te Temieuwen Onversehillig is bet allen thans zeker wanneer aen eindelijk over Ui gaoo tot bestrating Tan den we die by Dat wedsr een modderpoel eo by droog weder eeue zaudwoeslyn is wg willen het gelaten afwachten aelfa reektnatige klaobtto geieo luqta en het leed zal baast geleden zyn behalre de misrekening Tan de onmogelijke we en Tan af de bmg naar X t Bingel en Woebtelatraat die blyren al bewgs van Terkserde opname en tot oittoieriug ran dit gedeelte onzer stad bestaan Maar en dit is Toornamelyk bet doel ran mijn fpkryvcn ik hoop dat voortaan bg openbare weiken Mer geUl lal ordeo oa da balaógeo tob bot paWiek dat men zoo mm nogelyk of Herer nooit meer het publiek noodeloos zal plagen en dat een ieder geirgwaard atqge worden roor die onaangenaamheden die de bewoners van den Turfsingel en de Wachtelstraat in het bizoader 100 bepaald onaoodig door bet aaat o laagutln e r titr maandt te Img ondervonden hebben Gouda 13 Jnqi 1876 Dl XI I O L I T I E Aan het Bureau ran Politie alhier ia in bewaring LOn 8 0 gouden MEDAILI M i a K TBEBICHTEM PolJertarwe puike 8 50 k 9 25 M ndere M6 4 8 25 Bogge puike 7 60 ï il K f 7 0 Vo 6 4Ü a o r 7 26 i f 7 80 Mindere 5 fl f f SS a 6 80 Liohta j 4 W a y fr j 288 Staats öteri De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 JÜNIJ e k 4 pcnbare Verkooping op DINGSDAG 22 JÜNIJ 1875 s morgens 9 ure te Gouda aan het lokaal in de Nieuwsteeg E 17 ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van Een partijtje nieuwe TOO RFX enVi iUlKKIJKEIiS waarvan de minste met zes glazen en waaronder eenige DAGNACHT en ZEEKUKERS een gebruikte TELESCOOP met de noodige voetstukken voor laboratorium ea kameigebruik eenige 8TEEE0SC0PEN en THERMOMETERS en een gebruikte buittiigewoon iterke MICROSCOOP alles van uitmuntende kwaliteit Voorts eene partg nieuwe GEMAAKTE MANSKLEEDEREN en staande en draagbare MEUBELEN waaronder een fraai KABINET goede MANGEL enz enz Daagsjfce vorgi te zien Men kan zich geen liefelijker aangenamer meer verfrischender en gezonder reuk voorstellen dan het EAU D AI IVERS van AUG DE MARBAIX te Antwerpen België Br bestaat geen Geurwater dat meer genot bijbrengt voor den zomer dan het EAU D ANVERS bevochtigt er goed u zakdoek mst en vrijft er mede de slapen het voorhoofd den hals en u zal eene wonderlijke verkoeltheid en verfnsschenheid TöeUa die den mensch geheel en gausch verkwikt verfrischt en hersteld s Morgens wat gegoten in het water dat men gebruikt verzacht de huid en verspreid eene friwhelucht op een doek gegoten en sterk ingeisemd verdrijft het spoedig de hoofdpyn wordt veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te verfrisschen en bijzonder voor zieke Kamera Zie het prospectus Wordt verkocht fl 1 50 1 25 1 0 75 cent de halve flacons half geld Men beveelt de Koninklgke en dubbele qualiteit bijzonder aan die men verkrijgen kan te Gouda bg B SCHOLTEN Coiffeur Dames en Heerenhaarwerker Gouwe l De fijne parfumerie is aanbevelenswaardigals h t meest verfrisschend reukwater datbestaat en het best houdende op de reis enin de warmte t Is ook t voornaamste produkt tegen rheumatismns en kw alen Prof Pergfrer d Alion Haar Extract i Dit bovengenoemde Extract geheel beruitende op de kennis der wetenschap en gerechtvaardigd door de vele gunstig geslaagde proeveü is een middel om de haren en h hoofd Ieversterken op nieuw voedsel te geven aan de jihaarbol waardoor de ziekelgke en verflens haren zich weder krachtig vastzetten en tevenshet hoofd verfrischt en verhelderd het oude favoorbijgegaan en alles is nieuw geworden Hetverouderde en nimmer voldoende stelsel om e chaarmiddel met vet of olie te vermengen is teneeuenmale onhoudbaar geworden en duizendenbg tienduizenden malen gebleken dat zulk eenvetmengsel slechts alleen kan dienen om ieharen te parfumeeren doch overigens de harm vml en week maakt benevens het hoofd zacSten vatbaar voor ongemakken en krachtelooshei 1 voor den groei van het haar Welnu alles overtuigd u dat gg Prof Pe grer d Alion s Haar Extract moet gebrmken hetwelk a 40 cent per flacon verkrggbaar isgesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH J H KELLER en Zoon iïcWerrfam P A BOBONIE