Goudsche Courant, zondag 20 juni 1875

1 4 9 Zondag 20 Juni N 1687 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenüeblad voor Gouda en Omstreken De inaending va vttrtwitiën kan gesctüeden tot één nnr dm najmlddags van den dag der uitgave Voor de aanstaande Terbezing van RAADSLEDEN op 20 July worden met vertrouwen en aandrang als CANDIDATEN aanbevolen de Heeren A A van Bergen IJzcndooro P P P Rist C Hoogcnbooin C van Ecuwen H W Otto J WW Berkel J fc T Gantvuurder Eea DOCENT m de MODERNE TALEN beeft eenige uren disponilöel voor r v Adres met framo bneven onder letter Q aan het Advertentie Bureaa van G B vas GOOR ZONEN te Gouda TCBWAARLOOSDE TERKOnDHEQ CHKOMISCHE BRONCHITES TEERING BATIONIfEELE BEHMDELIRG BOOK TEER CAPSULES DE GUYOT Apoth k r t r rtj Deie capsules ter groolte van een gpwone pil belatten teer uit Noürwe en gelitel ïuiver en van de éi rste qiialiteit Di tipsiile smtll mi de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig € Het itafrelijk clie rbrilik rter teer ia eer lanleberelen Toor lierste lenden eii zwakke pirsonen Ut t is tevemff e n leer guej jr ti serMitiel viMii Leiic iiiLnjgte nektenc vooral in tijilen ü it E i leniirn littnclien Aniiuatre tie tUem euti tie du firofcaaeur BoLcntHiuT De teer le t M 31 V Cazeinve ifdrdt met bijtondet c tucces gebruikt ttgcn IiukIui en longUcnng Het c it klaarblijkelijk duel de ervaring liewcirn d it letter t een stimuleeienden invkie t lici ft i ii lat bj iii ilig man geregeld gebruik de tcerdeoi iii n iers i vei teering a aaeht opwekt en den goeden bloe Nointooi bevordert ihrdotindtrc de met eeifie du doctciir HaHa De werking der teer inwendig i ala vo jïI 7ij ver a meerdert de nrine arwheiding wekt den eetlust ep en a bevordert de apijsverteeriiig Men sclinjft dt teer voor a al voor bij cbroniaclie catbai ren van de blaas en luiia gen Tratté lU Pharmacu da professcur Souacmaa Bij t gebruik van èén of twee capsules op t oogenbliü dat men gaat eeten nerLl dt tctr hoogst merkwaardig m de volgende gevallen noNmiTU aSTHM lONaaANOO NINe WIIW AilL Otoe VCnKOUDHCIIt UMMONTlTCKINa CN TCCRINO KE LPIJNEN LtCHT IPiJSVeilTEeilINa KOUOt OP DC BLa t en in t algemeen tegen alle aandoeningen der ilymTlieien Jedere flacon van fr 3 54 bevat IK capsules tht u genoeg geiegd om aan te toonen hoe wi inig deie geneeswijie kost van S tot 7 1 3 cent per dag Om tuk kgm t koopen ran niiiiMiiiaet Ie hoede moei men vooral letttn op t mtle ettguette waarop de UM met twarte letttn u afgtimkt en ie onderteekemng ven CDIIIT M 4lM klnaroi Depot te Gouda bi J G Zeldenrijk Ooid Druk van A Brinkmaa Hter tegenottr beniuU tich het ttcumiU der OOUDA Lange Tiendeweg D n 60 t Soïlien en ® t dfrhnfttn ujurdfit Wniwit dra korist tijhttt tijd t tuxi rommandïcrt zich wtxt Itiiikitoiff tfjBgeu zeer billgke prezen H étt mede voorhanden ALLE SQORTEN van 10 Ite BIn i£N en BUIT£N ANDi CHE céuUANliM wdi eQ dadelyk Qpgtti wur Toor een a VAnft é F T i wïWi w ji iket Fonkelhon ij V ti Dit isi geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat mt draiveosuiker eif Zwiuench tb honig met een aftreksel van moQt orange bloes en fenkel Het werkt apoediger en is laangenamer lu fet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningei aangewend worden als bor tthee drop malz eitract borst bonbons enz Deze borstiiroop werkt genezend en verzachten bi keelpgn heeschheid hoest pyn in de borst kramphoest en kuchboest De fiesch met gebruiksaanwijzing 60 Cents Sel de Giinborn Gimborn s maagversterkcnd Ziiiverings Zoiit Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfnscht het hebaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereemgt n zich alle genezende krachten van he zout van Carlsbad Ems ea ManSnbad Hei wordt vooral aanbevolen aan personen die Igden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie lechte spy svertenng congestie en in t algemeen alle ziekten waarbg men zich van pargeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebroiksaanw 60 Ct I l7AP ï oi apfP9 ln algemeene bekendheid dat gzereen onmisbaar bestandlal ACI li V riladil deel van ons bloed is Waar het m te geringe hoeveelheid voorhanden IS z tt kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natnurlgke gevolgen Van alle soogeuaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van yzer in levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat O 15 gram y er in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Zuiverste niediClndle LeVertr Oin algemeene aanwending van levertraan bg borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleeq de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebmik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en Inchtdicnt laat slniten In elk magazyn zelfs m de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zy langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct BV Bij ieder artikel is eene nitvoerige gebruiluuanwijBing Bovenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depots voomamelyk te Oouda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenryk te Schoonhoven by Wed WolflF en Zoon te OudewaUr by F Jonker Idenburg te Woerden by N C van der Kas Bn m de andere plaateenm de bekende depots H VON GIMBOBN Emmench Apotheker en Fabrikant van chenuscbe en technische Preparaten GOUDEN medaUle en premie van 16 600 tV KmMliAROCHE Goedcekenrd door de Academie van Oeneeakunde In Fnuikrijk Du kraebtlaerstellemal voedend en koortsverdrijvend BI IKHTEB XFTREKSEL DHR DRIB KiHASOORTEN is het volkomcnste en magli 6te der kina bereidingen van eenen aangenamen smaak Di a el s doeilrcfti mlhud is in de l l hospil lil n met glans bewi zen li gen tl gemecnt zu akhnd gebt ek aan ettlmlA i lechte ipyivertenng hlefk zurht te langzame heistelling kooitsen en hare i evolgen welke an de ulalaae weerstand gebodui hebben K I IV A lYZERHOUDENDE PARYS 38 rne Dronot Hootdepot voor Nederland H Ulolh en O tOrawnhage 3NAB11IÉ ItoUniaM VAN SANTEN KOLFF Oouda 1 C ZELDENRIJK i amÊÊÊÊmimÊÊÊaÊmmmÊmimimmÊimÊmaÊmaaÊmÊmmÊÊÊÊi Bloedaandoeningen Bleekiucht Hutdonstekingen Da mtgaTejdeiierCoBTiint geschiedt ZONDAG WOENëDA en VEUDAO In de Stad geachiedt d uitgave in den avond van PINSDAG EiONDERDAG en ZATERI AG De prys per dne maanden m 1 75 franco per post 2 i j Keünisge L BUR0ËMËE8TËB der geBoaoM Otmia It 17 er irel ran den 22 J Wl3 n U6 Iisga Jan loaEt t r alfetmae Ikennu dat de opgsaf bevttI m fnlft t aUkonaten nd de kerzienmg belastb l breogK der geioumde exgendam ktanéo die geaeerftb roor noreel die gelegea ia d ktdutmle lectien B e C ru d a 1 187S fuia tnieldertu dagen ter plutwlyke Beeietuie Vau des roo middsgs 10 tot des namiddag I en van 3 tot 5 ure ter inzage is aedergelegd en dat au de betrokken belanghebbenden eeoe kensiageaing lal wnden toegezaoden waana de beiast ban opbrmgit aan banne eigeadoicmeD femtld ia Qoada den 18a Jany 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOORN VOOB D £ SC HUTTE RIJ Afkondiging BURGBMEEStbR eiiW ETHOÜDERS vao Qouda C art 10 der Wet ran U April 1827 StaaltDO 17 hondend bepaling van den tyd op welke de LOTING voor de SCHUTTERIJ lal bebooren te gescbiedeo brengen bij deze ter kenni vaL de belaogliebbeaden dat de LOTING zal plast heb bwi in bet RAADHUI9 dezer Oemeente op Maandag den 28 iui aanstaande dea roormiddag ten Ite tirt roor de mgetohrereneo ran dezen jare o e boren in 1850 en ten kal tinaal ure roor de ingeachrerenen van vorige lareu ol geboren in 1811 tot en met 1819 inge loten wordende u lo hnn belang aangemaand oiq op de hierboven gemelde plaat en op den bepaalden tgd in persoon tegenwoordig te ino of ingtral tq door nekte of eeoig asder wettig bcletael hienn verhinderd worden een ander met baane belangen of omitandigheden baiuod in huooe plaata te doen rerachunen Voorts worden de icgesohreienen verwittigd dat it JlpHoMueie Naamlyil roor hen ter intage ligt op de Piaataelqka Seoralarie van DINOSDüQ den lïatea tot en met ZATUBDAQ den 26 ten Jany I87S des voormiddags van tun tot tieaal ure ten einde een ieder m itaal zoude zyn om lo geral dat hem op de geze de lyat eeoige pertontH of om ttandij iedeii mogten roorkomen die daarop nog zon den behaoren te warden aangeteekend of daarran moeten worden weggelaten zulk by de LOTING kenbaar ta maken Gouda den 19 Junn 1875 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretans De Burgemeester DaoooLuBvra Fortüwk van Bergen IJzeniwobii BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De Nationale Vergadering te Versaille is tot beelnit gekomen met betretking lot het recht van promotie Er ia een conciltaat amendement aaiige nomen van den keer Prax Pasi niettegenataande den tegenatènd der linkerzyde dia aU n lo taataexamena de noodige waarborgen auaula te zien roordegelgk onderWrf Het bepaalt dat de kweekelingeo der vrye hooge cholen zich tot de Staatshcalteiten kannen wenden tol het bekomen ran het dooterul diploma aU zij het bewij orerleggeo dat zq de bij het reglement roortohreren leaaen hebbeo bqgewoood Ook kannen ie desrerkiezende tich met dat doel aanmelden bg eene speciale jnry aameogeateld onder deze voorwaarden Da jary wordt gevormd ait hoogleeraren of agreg t iet Slaat aniteraiteiten en nit hoogleeraren der rrge koogeaefaolea voorzien ran het diploma ran doctor De Staatsonirersiteiten en de vrge hooge eholen waarvan de Ie ezamineeren canduiaten kweekelingeo zya kvareo eea gelgk aantal lodaa voer de larj de ledoi voidaa voor elke zit bng door den Mlnta f h eu eewd Pa llmiater draagt aan een hnoocr bel veonitlerscbBp ep Een caodidaat die door een SUstaüaaiiiteit i aigeweieo kan niet leag laten worden zgn examen voer de jerj te doeo of omgakeerd tenzq de limuter daartoe verlof verleent Ondersleind door den Mmuler van Onderwgs Wallon en Magr Suponloap i dit voontal mei 372 tegen 335 stemmen aangenomen Pe dertig oommisaie heeft een aanvang gemaakt met de beraadalaging over de kieawet men weet dat da meerderheid van deie oommiaaie bestaat ait leden der linkeregde van daar dat men iioh verklaren lai roor de departementaatemming een bealuit in dezen gee t al worden genomen met 19 alemmen Van den kant der Begeenng wordt steeda voor de arrondiaaementaatemming gegrerd Woenadag op den feeatdag van de verheffing ran Fins IX tot PaM op den dag dat deze degaheele wereld opdroeg aan het Heilige hart is de eerste teen gelegd voor een nieiwe kerk op Montmartre Ie Parg die aan bet H hart a toegewgd Da f Kieer had den vorifen dag de hoop ta kennen gegaren dat Frankrgk dn ISden op deknicén lou liggen want reide het blad een volk op de knieën liggaoda ia onoverwinigk De meeat gewenachie mat heeft er bg de ecremonia en bg hetgeen er aan roorafging geheersohl Obohoon da cleruala Uadea reed maanden vooraf groeten epkef van de pleehtigheid hadden gemaakt en in de iaatate dagen vooral op de diepe roemrgke beteekenia der manifealatie geweien hebfaisn gevoelde het pnhliek weinig loat geinige ran hel aohonwspel Ie cgn De Pargache bereiking anders nog al verzot op rertooningeo van welken aard ook kwam aohraal op de b en Zelf de mniiek tan een der Imie regimenten die iioh hooren iicl waa met in taal een aantienigke menigte Ie lokken De Dnitache Bondsraad heeft bealolen de nadere beraadalaging over de helatlingzaken uil te alcUcu lot de lierfaliilting in de eerate plaats om het veel omvatlende ran bet ond rwerp rerder omdat de Regeeringen nog niet allen dit punt reeda genoegzaam oterwogen hebben Men weet dat er sprake ia om de rgkabijdragen op een meer gemakkelgke meer gelgk drukkende wgze te rerkrggen door verhooging van de bierbelSsting en hel heffen aan een beura of Isbaksbelasling Tegen de beurabelaeling wordt nu reeda bg voorbaat door de Hanseateden ADVEBTÜNï lËN woideii geplMtrt van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GROOT E LETTIRS worden berekend naar plaatsnumte A£wnderlyke Nommers VIJF CENTEN krachtig geproteiteerd op grond dal de effectenhandel er door zon Igden en de belaaliag op terachdiende wgien worden ontdoken De afgeaaardigden hebben achter alles Berfajn reriaten bet gebouw ran den Landdag i teratond betrokken door werklieden want er moeten belangrgke heratelhngen aan plaat hebben De Ëlzas Lothanngache oommisaie van notabalen door den Opperpreaident geopend die daarbq ala ign geroelen te kennen gaf dat de invloed der eommiaaie op de toekoital aan Eltaa liotbanngea fraaier en weldadiger zou zgn naarmate men de belangen van die Erovincie vaater verbonden beaebonwde met die vaa et Diutaehe Bgk De oommiaaie heeft den heer Sefclambaiger alt Gebbenweiler tot eeraleo preaident benociul In de Belgiaohe Kamer ia het rapport iDg hvid over de Daofaesne wet daann wordt aan wgzigtBg voorgaateld van het regaeriags ontwerp in zoover dat de atrafreehlarlyka aecaolging alleen pUats tal hebben b aaabie£n en tot het iMgaaa van eea misdaad waartegen doodatraf of dwangarbeid ts bedreigd Een geroditmakende saak ia voor de eorreetiOBeele reehlbank te Weenen behandeld nl die van dea geraarlgken Jozef Wieamger asa wiett bet voorneaun werd ten laate gelegd dat kg voa Bwaacok zoB willes vermoorden Opmerring verdient 4 teratond dal hg niet naar het gereebtakof maar eeaTondif naar de oorreotioneele reiAtbaak werd f enrezen onder besoholdiging van afietlerg onder voorwaadael ran een aanslag tegen nrina Bta arok ta wiUon plegen Hg ia ccliter ook raa du keacbaldigiof vrggeaproken toodat deie zaak al srenmm gcve fcn heeft ala die ran Ducheane in Balgie De Italiaansche Kamer heeft met 209 tegea tl ateoimen de voorgestelde maatregelen tot verMkenag der openbare veUigheid gocdgekeard terwgl z iMt 195 tegen 53 alemmen badeet een ondernwk ta doen malellen naar den alaat van lakes u Smile De liukerzyde nam aan de atemming geen deel Ganbaldi a voorstel betreftnde de regeling laa dan loop dea Tibera i zondar belangrgke wgzifing door de Kaïur der A evaatdigden aaogenomea ENGELAND Er ia op bat oogenblik een Chmeeaoh hooMai btenaar m Engeland gtnaamd Wang Cbiag Youag die op last der Chineeache regsenug al de aieawe werktalgen moet oadeimeken welke in dea laialataB tgd igu ingevoerd tot exploitatie der ateaskoolmqncB De Britaehe regeering maaki hem dit ondenoek zoo gemakkelgk mofelgk en de Eagslaohe ladua Irieelen onlraogen hem metgroote roorkaaendbeid Verleden week heeft hg veradieidene steankaolmgnea in ZuidYorkahire betooht en roornaowlgk belangalelliug geloond ia die waar de ingenieora met water hebben Ie kampen en dag en nacht pompen in beweging moeten houden Na ia in de Chineeache mg een de maohinerie lot bet nitpsmpen van water noch van de meest primitieve aoort en groot was dan ook Wang Cbiug ïouugs bewondering toen hg in de Wath Main ateenkoolmgn de weditaigen zag welke 720 000 kan water per unr aitde diijpta naar boren halen waardoor de meeste mgnen vaa het diatriot drooggelegd worden Verachillende bezoekers van ËngeUnd uil vreemde lauden worden nataurlgk door zeer reisehillende saken het diepst getroffen Terwgl Engelaohe werktuigen den Chinees het meeat tot bewouderiog