Goudsche Courant, zondag 20 juni 1875

ie VjW bekoorde het haiselgk leren wn den prins r W l et di t r Veel met zgn kinderen bemoeit mg a tealfcidt den sultan Tan Zanzibar net meest Stün k ii j i t ij etn daling n prgs merkbaar doiji do jongt rarkena zgn bgzonder ditpr iV O f Te Bolsward is Zondag de Se jaarl algemeen erergadering gebonden ran de Pror Friescha Werk liedW Veree1 te f Uit het r Mlag bl Jkt dat de büpératif meer en meer inganj indt De bouw ran eigen woningen is in een pair nfdeelingen geslaagd Ziekaoen begrafeniafonilaen i fcerken goed la d meeaie afdeélingen hebbei de leden zieh Verbonden jcinderen tot ISjarigen leeftijd trouw de school tédoen bezoeken In eene openbare rergadering wer den opwekkende toespraken gehoudéS Jüen optocht met banieren werd door de stad gemaakt èa een bezoek gebracht aan de kerk waarineen bezienswaardige preekstoel getooden wordt en aan de nieuwgebouwde woningen der Vereeoiirint Werkmansbloei Du treia die s morgens ten 6 ure ran ijindhoret naar Hasielt rertrekt is Maandag aan een grp t geraar iMttuapt Bakfadigen badden op den weg palen ran de afrastering en eeu houten goot met zllik bekleed gelegd Gelukkig ontitëkte de weg woohter de goot en kon dfe mei alle krachtintpaoniag rerwgderen toen juist de trein in rotle raart roorbg stoomde Uet bleek later dat deafrasteriugpalen door midden gereden wareu wat wellicht met de goot niet het geral zoude zgn gcweeé tiet Uooht den brigadecommandant der maiéchaassée Prin a gelukken de daders drie jn ge l te ontdekken en lot bekentenis te brengen Tegen eenige heeren uit de gemeente Uarlingeo die root eenlgca tfjd kei i it ett og bet girron hadden gebracbt was procesrerbasl opgemaakt wegens het loopen op he perron Cpiijler roontiente lya ran plaatskaartea Deze icaak diende onlangs roor het kantopgerecht aldaar laet dit cilidgerolg dat de besohuMigden zgn rggesprokeaaangezien het betrekkelijk artikel ia bet ragleaestder staattspoorwegen apreckt raa reiiiger en bedoelde heeren niet in i$f aaliteit op bet parroa waren Jr k Cl Eea boereazoon dezer dagen in de Oemeeal Noordsinis tér zake ran dronksntchap es het plegen ran ongeregeldheden onder in deo kerktoren degewone dorps Ifewaarplaats opgesloten kttb zic f door rerbrekiog ran eenige planken den toegapg tot het kerkörgel weten te rertchaffep eo is ao daar reider nagenoeg toi den spits ran den toren opgeklommen ran waar hg door den Kgksreldwachter met lerensgeraar naar omlitag sa in r iligtici4 gebraght is l d loB hl adTied het meest Zijn loH heeft woordelükTertaald wat dr Sultan hem bad edegedeeld hetrétfeude deo in druk elhó zijn benïk aau ilen Pri nS op Marl t borougli Howtt op ham had gemaakt Kr WIS iets Üi het ha iel ke gelaat ran den Piius toen hij Aij in lie gnote reilibule te gemoet irad dst4i iMrauw o gaf Ik geroeide dadelijk dat K aljii outvaiigst niet koud en rormelgk maar warm en rtieudelgk torn tyn De Prins presenteerde mg onwidilelluli uu luo beaianelgiitf rouw d FriuMs en aso t£A fefelgi eizUftér prin 9 Alioi en Imar mAMsn prtus ran HeMen hetgeen sag alleraitiigenaamst aandeed Doch dat was niets in rergelijkiug met mgn lerredeuheid toen Z K H aij rroeg of ik iga kinderen wilde sieu Ja hijzeide tgn kinderen juist zooa een liefhebbende rader MM il l K géén imohtig ror was Eén ler aanweziieu i ide met een laofate stem wasrschynlijk ttütm ik ik rerirgen zod wotden diior i6o rele kiudeien laat er iierer slechts een paar komen cêA Ui ttiiKJttA h Wèordon Engelsoh tn ik hooide den Piins zeggen No all Ik kta nier neggen mtt Hc een rreugje ik ai ilie Jieve kinderen de kamer zag binnenkomen en hiM df tifliiè ug slaan o hun radert bek hemkussende Hg kuste hen ojk en tilde de kleintjesomhoog Op dat oogenblik was mgn hart rol enik bad Gods gep prer heg af Zg waren zoo natuurlgk tlw VMoiyk en rerlrouweudi zouder eenigen iiUKst zalen zg aao agoe zjjiir naaa iing een Arabier jiiTéii zg npg niet gezien hadden Het schoonste itaV ik getiéo heb was dat koninklgk Ëngelaoli uis Het rerwouderde mg ook niet langer dat de 7 sot EngelandV roem is toen ik al de joog ens ran 0 Prins in zeepianspakjes gekleed zng Wy danken aao den Sultan een werkelgk innemende besclirgriag ran het huiselgk leren ran den Urilsfhen kroot prins v BBffKEWLAND QouoA It Juni l Bg beschikking ran den Minister rt i Koloniën U p da heer P A C Peeters gesteld ter beschikking ran dea Gonrernenr Oeoeraal au Neder tMHUqliIndi om te worden bentwad tot opzichter der 3de kl bg den waterstaat en d bnrgelijke jibai welken daarielande J de zitting der Arr Beobtbank te fiotterdam m Doiidenlitg stbntisn 0 te reobt f M pitil Ï6 U geboren te SJnipwgk V L óitd Sf en J r L oud i6 j geboren alhier on I j j i o p e Jbier besqh ran re Uie £ uw roor 4j Jp eii 3 bekl 4 maanden g r cell ei roor r M K WMdeo g er jh I I m K60 oM Jag ger eelj B M d Koning heeft Dond rdsg arond ten 11 twij per rtrtrÉf trein ra den Bgnspoorw Je residtntie VerlÉteli om zich roor geritimefl tgd sraair sahjjalük M het laaUt ran Antnstu mtar Verst Zwitserland to begeren vS rif 1 DiaMllV ign laogl den Holiandschen Spoorweg t rroerd tas ben de 40 QOO en 45 900 personen ran welke rw n naar Leiden taMchen da O aaa a Jl iOOO 1 UB I 11 f l II In het weekblad Pro i wórdl door hel hoofd bestoar der Vereeoiging tot rerspreiding ran kennis aangkande t landt terdedl lnk hét adres asilegedeëld dsi £ aa Z M den kening zal Wórden mgédieiid orereenkomstig het besluit genomen iti de openbare rergaderiog ran 31 Mn l aai iu enaek n adressanten dar hei z7 M moge behage alle loodanige maatrkgelea tt doen bermnen en U beroidsreA als leiden kimnvn tot de onrerw lde afschaffing ran elke diennti rerranging bfj de nationale ailitie Tot het doen ran dit rerzdek rinden adressanten lie rrgmoedigheid in het diep besef dat het beliegder rerdediging des landa iogenil het aahgerallenw ordl het hoogste belaag eens rolks is niet alleen aar ook de ihtpannidg ran al onze krachten eischt by de wetenschap dat steeds allen die ons aanralled ito getalittrkle en militaire rorming ons zullen oiertreffen en de rerdediging alleen met hoop op itoedgevolg geroerd kan orden wanneer zg inderdaad nis zaak des rolks rhn bet gafaeele onrerdeelde roltt j o lal dat cioh eeiidraobtig xAuH ondeT en He offert rail heeft roor de roemrgke banier ran ottk doorluchtig stambuit Aan dat besef paart zich eren wét de innige ttrertoiging dat de olfers die ran de natie gerergd wprdeu tiit het bestendigen ran den bestaanden t jestand nultelooi zga omdat in dien toestand nietde noodige wtariiorgen geronden worden dat menmet hoop op goed gerolg de rerdediging dea lands jzal kunnen tosreo Koloiiién WE8T IMDIÈ PARAMABIBO ii Mei Den Mdaa dezer Is het nieuwe zit l gjaar r or de KolonMe Staten geopend Z Exü de Üonrerneur beeft bg die gelegenheid een uitro rlge rede liitgesproken lig sloeg dsarbg een terugblik op hét rorige jaar teu betooge dat ziclj toen het tegengestelde ran rroegere gunstige rerschgnteleo had opgedaan man had nl illiddelmatige rendementen ran oogiten zeer lage pry zen ran bet boofdprodtct f gi oote koaten en tohacftte ran arbeid Wat dien arbeiiT betreft er naipen in 1874 100 arbeiders minder deel aan deh plantagearbeid dan ié het jaar roof de oliheinng ran het staatstoezicht ei ruim 2400 minder dan op het tgjstip der enuiaotpatie Borendien is er een belangryk rerlies geleden aan arbeid door de rerranging ran rnim 4S0Q Kreolen arbeidere door immigranten die althans Cai den aanrang róor den landbouw ran minder gehitlté t z jn en bygerolg minder tot productie en waltaait bedragen Nadat de Oóurerneur hterbg nog enige mate heeft stilgestaan merkt hH op dat dé suiker irijzen dooreengerekeud gedureii$e 1674 3 cents liigei aten per KG dan gedurende de Jaren ran het staatstoezicht en 6 cents lliger dhn gedurende de 7taatttejar it r6i5r de eitiancipatie Dit rertchil ran 8 en S Ceuti pïr KG is roor deie kolttnie ran orerwegende beteekeaiii Voegt Uien bij die óibttandigheden bet beslaand g bhik aan dUddetea bij de indjtlirieèlen en hét onbeillittde dat de lt kleinen landbouw aankleeft dan riojt hg daarin hootdzaketök dè ojilotiitag ran den fiiaóhlerden tonthnd waarin de kolonie óp dit oogéAUtk rktert eé ran de lienmerken ran ki gn t ig éï aitputting welke zich roor bet oogenblik rerloooeiil De opbrengsten dè kolbniale kat bieren dan dok in 1874 belahgrjjk beneden de ramlhg hetdoej den gourerneur leed hierbg te moeten roe gea dalf ook de uitkomsteii an het loopend tliéXMjaar 1676 Stoh gunstig laten aazi n zelfs in die mate dat het t rreezen is dat z niet zullen beantwoorden aan de berekeningen welke onde gunstiger omstandigheden juist zouden befondeo zyu en waarop dea Gourerneurt fioaccieele nnu trege en l ot o die batrefffitde de rermindeti ng ran bet Btiksstibsidia gegrond wa fB Voorts wordt door het hdbfdbestuur tn lormiiUer Tootgesleld ro9i5 j iSeiï An tó ilé Uit het eerste rerslag ran het maritiem Museum der Kon Ned Yaohtklub te Rotterdam bigkt dat dez inricli ug iich aanrankelgk In eéh Wtteiooden staat berbtdt Het Muwum werd tot 31 DeC 1874 beïoobt door 30l U perSoueo wnsrondei 2148 oietledeu Oik aaa bet onderwgs op dé Zeeraartkuiirifga tchooi Was het dienstbaar doordien aai de leerlingen dier school op rerzoek ran den direkteur kosteloos toegang tot ile rerzsmeliog ferd gegeren De Maaii berat de rolgende hesobrgring ran het album dut eerlang laar de Nedcrlaodsoh zouivea aan den paus zal worden jiangeboden Het albdm moet ohgetivgfeld buiteiïgewbou genoemd worden om de zejdcame rerzameling die het b rat en om de koilbaarbeid wsartnede men het heeft rersierd In blsuw zijden fluweel gebonden wordt hst met een kolossaai g9uden kruit gesloten dat in het midden I een sohiit eud gesteente heeft Op den band ziel metL aan iie eene Igtle tmsoheu zware go i n stiften hel pdUselgk wapeu met de pauselgke klenren en de rergij l tfin oordcn i Let Zffuavet d llaitile i ta SaMeféfie iX 1846 1876 en op de andere liet wapen ran MederlaHd met de geliefde driekleur en de woorden réoeens in Scbittereudgoud Pour JJieu Boi Palrie Op den rug prgkt bet woord Souvenir in kitrakters ran hetzelfde iaetsat Opent men hei album dan ralt het eog op de witte moiré zgde der schutbladen en daimi Op de Hollandsobe rlag dié ireffend harmonieert met een roorstelling ran den slapenden Jeiiis in het scheepje waarin Petrus Piut met iousren aan zijn zgde ich berindt Ver rolgens riudt men e pauselgke rlag legcnorer een tekit uit het boek der Maccabeën een hulde aau Je gesneiir elde zpuareu Daarop rulgt de reelis der ruim 7Q0 pojtreiteo Oistereo werd in de zaak der ralscbe munters hij bet Gereehtahof in Noordholland het getuigeurerhoor ten einde gebraoht Uaarép erlangde het O M bg monde Van Mr J Spoor het woord Uitroerig lichtte ZËOA het re uisitorr toe dat strekte lot Khuldigrerklafring der beschuldigden aan de hun len laste gnlegd feiten en veroordeeling ran W Bolhoren tot een tuohthnisitraf raa lU jaar en 136 geldboeten ellc rad 6 1 rrouw Bolhoren tot een ticbthuisstrsf ran 6 jaien en 4 geldboeten elk rajii SO weduwe ïophoS tot dezelfde straf en 10 geldboeten elk rau 10 SU M Bolboren tot deielfde straf en i geldbae ep elk ran ƒ 2 g de boete bij niet betaliug te errMgen élk door een gerangenis i straf raa 8 dagen Hièrha droeg Ur Moulbaao de rerdediging roor rau den eersnn besob en eisohte rrgspraak op groiid dat de bekentenis ran den betcb d Mr gesne aaiiwyeiug nader waa gestaafd j Dinsdag a s roortzettlng der zaak i i L op het adres rau jhr mr B 3 Ploos ren Amstel c s rersoekende 8U00 uit de gemeentekas als subtidieiroor eeoe te honden hittoriiche tentoonatelling bij gelegenheid der herdeuking rau het BOÜjarig bestaan ran Amsterdam hebben B en W een upport aau den raad ingddiend strekkende tot inirilliging ran het rerzoek Te Zwolle it iprake ran de oprichting eenér maatschappg totdirecte stopqibootrerbipdiug met Engeland Eene commissie uit de fjeneeskuudige raden ran Groningen PrieslanJ Orërgsei en Drenthe hield te Assen met het jKemeentébestitur eene bgeenkomst ten einde bet pisp te bespcek o oif in het uitgestrekte Sterrenboich eeii toerluclitsoord roor herstellenden ep te riobten Men b óop d it deze hoogst nuttige zaak tot stand z l komen rermit juist deze stad I zooWe wegens hare gezonde iggiog uitmuntende wandeliregeo zipli rppr dergelijk joel bg uitstek De heer W Slogs te Beeiaster onlangs pachtergeworden roor den t d r d jaKn raat het Mraatruil en de fecale stoffen te Fnrtteftdde schijnt z n taak met ernst te zullen eprattén Zoo reel mogelijk rerordeningen dienaangaande besUan aldaar niet talhij het tonnenitelael iuroereo terwgl het roorlieinett bestaat een fabriek te bouWen waarin de stolfen tot ku istmest kompost rerwerkt zullen worden De bestaande inriiilitiugen te Leeuwarden en Ie Dokknm worden tot roorbeeld genomen Het bestuar ran laatstgenoemde gemeente heeft bereidwiUig bestek en plannen algestaan De berichten uit den Bommelerwaard orer den oogst ign zeer berredigend De reldrruchten staan ondanks de langdurige droogte roortrelfelgk Aardap pelen balmgewussen en peultruohten laten niets te wensoben orer De fruitboomgaarden beloren een mildcB oogst Het wei en hooiland rooral op hooge streken begint echter door de droogte te Igden t Vee ia steeds gezond gebleren In t ruudree is igk maar die rermindering ran het tub tidie moet noodwendig Kscbiè baar fèitiiig ran de Inaocië a krachten dei kólonte welke onder de gegeren tijdsfiASIMtiigSèdeir Ttm MMtA oéziebtigheid behaurén genieten te worden en t ns rMr c ker uiet hoog mogen worden geichat Van daar I41 het subsidie roor 1876 wordt roorgeileld op 22 S14 zgndB wel 73 666 miiidei d n over l373 maar 83 S83 meer dag orei U75 Maar tie wil it getoond em zichzelf te helpen tegeuepjeden alleen he b n £ ich daartegen aangekaut maar dat de wil Ugft bestaan Uijkt neer doidelijk orer den loopeuden dienst V Vet 8chill Bde reibeteriogen ran helattingen en een r iutatal ontWef yo al arer rechtspleging onderwgs mt V5ii4ail aagekiipdigi er wordt stilgeal n j de immign tie waarri i meu bij meer fondsen roor premiëo betei leaultaten rerwacht 1 geweien op d productie die zich b r rbor suiker staande houJt reel beter dan rroc er ouifer de roorzisne omstsndigheden rerwacht werd De goudiaduitrie gaat een groote toekomst tegemoet iu hel afeeloopen jaar is reeds de eirsie belangigke aUp in die ricbtiug gedaan NoÉ andere lichtpunten zijn er schatten in en bor im dan bodem t ij rolharding bg Ugrendé belangstelling ran het Boederland mag mhn ook zelfs in den nood ran deze dagen aan de wederi ik Sng fan 8uiifl m ui t waaho i Ri Itttegkndeiél o beslÉit de Gonrerneur hut oBs geen troott zoeken iu gdel geklaag maar tirgdea wij met orertiiigjog en rertronwen t en 4e oorzaken ran rerral vaaróp wg tn loed kotaneli uitoefenen endoor den rooruitgang ea de ontwikkeling die tot Suriaames wedergeboorte worden rereitoist Mocht ik u reeds mgua heeren mijn eprecblen dank betuigen obr us sUieds gebleken welwillende medewerking ook thans due ik een krachtig btrasp op uw bgsiand tot alles wat garofderd wordt oas onderden legen dea Allarboogstea dea bbiei en Ie welraart ran ona geliefd Suriname t berordereu De kolMJala begrooiing root 1876 il root caSeld ten telaid befrig ran 1 538 I S CURASAO U Mei In de littiag ran Dinsdag 11 Vlei is door Z Exe deti Goarerdéar rap dit eiland de zitting rae deh Kolóoilleu Sud geopend loife opeqiiigsfcde wordt teB opaiahte ran de rerho d iog met Venetuh bet rotgeude rermcldi In da oaaod OctolMr 11 brak in die republiek en wel in dp proriucie Cdro later ook in Maraeaïtio eo Orieote een opstand alt tegen het wettig gezag in Uien Staat welke een zeer nadaeligen inrloed itodeude op d n handel en de scheeprsart dezer kolonie Wel werd die opitasd reeds in bet begin ran dit jaar bedwongen maar ia de ntaand Maart jl warden zeker te a rolge ran die omn eliteiliag bg beeluiteu ran ile Veae uelaansehe Begeering d hartns rap Marloaïbo en Corp roor den boitenlandschen hindel gctloten llitrdoor werd At raatt rair Ciii ifao naar Maracaïbo en La Vela dis op den iinnr behalre met aoboeoert met twee stoombooten geregeld plaati rond gestaakt De handel ran Curasao met Venezuela Wejd daardodr bijna geheel gestremd In de btieningsrede wordt echter 4e hoop geroed dat hierin apoedif een rerauderiiig ten goede zal plaats grijpen 6y de samenstelling der tegelijkcTtgd aangeboden koloniale hnishoodtlgke begrooting ia Hi wenscble aniaigbeid in aoht geaomrn Uet beetsor ii W aan om het onderwgs looreel mogeigk te berordereu De r ret dat de haiVd f tou hfiieliièd tengerolge Irab geMen lertiaian beeft zioh bereetigd eti ct leedwezen roegt de gonrernenr daarbg dat atn no ilan die rerlieten de staatkundige rerwikkeÜn gèn in Venezuela waarMn hibrUAreif is gewa gemaakt en De landbouw Iprerde hfl rerledcn jaar orer hét algemeen eed VrQ taMoendéii oogsti Óok dé reestapel gaf goede reeitlVitep eTeff het graren a f it TpBren rap phosphorzB e talk op klein Cmai o Een phoone dag Een schoon di wordt M kind ran den anrcmogende Vinreid Het beetair der Afd Ooada ran het Schoolrerbond bc lt attoe het besluit genomen en al heeft h wiMrd kio rfeeat in Ooada een hekeiulan Itlanüi een feest ala nu georganiseerd wordt is in Gouda o iidoit di pr de arme jeugd gerierd Het bestuur stelt tiob u 1 roor den getrouwen sohoolbezoekers de gelegenheid aan te bieden betichooné en merkwaardig rab den Haag en Schere Wgèn aafr Q z J ioo menigmaal hooiden meteigett Oog fi gaan tien Ieder die den Haag en omatreken heeft bekocht en zich lijné gewaarwordingen herinnert bg bet eerst aanscboawen ran den onaietelgk n waterspiegel di $ no f d eani fis kind de ditineti zou willen s len dia ni eti tStoer ab Tkn iHage naar Bchereniiigen aangenaam riiidt iia erkeatt dat bet ti A ran zoorele geschiedkundige herinneringen als den H Uii bezit belangrgk it fn die den Hagenaar bijna de onrergelijLielijk schoone gelegenheid tot wsddelen in het Bbich benijdt zal zonder twgfel r $ikeu Zoo a feest is nuttig en aangenaan einiioe eeu blijtaoden indruk te weeg brengen en zeker zal hg den wensoh uiten hoe gasrne zoude ik iets willen doen om deze poging ran het Soha lrerbond te doen gelukken Welnu I gij allen die zoo wensobt daartoe rjil Ude gelpgenheid worden aangeboden zooals U straks aal blijken Het bestuur meende dat niet alleen de onrrrntogende leerlingen der openbare maar ook die der bijzondere inrichtingen rau onderwijs aan het feest moeten kunnen deelaemen Bil heeft zich daartoe tot het bestuur der zasterschooi op de Haren en dat der school roor Christelgk nationaal onderwijs in de Groenendaal gewiiid en ontriog met blijdschap hel bericht dat door de onrermogende leerlingen dier iuricbtiagep aan het feett lal worden deelgeuomeu Mi t ongercer 200 kinderen zal uu rerooedetijk in de zomerracantie den Haag en Sehereningen worden bezochte bij de rerdere regeling was natuurlijk de raming der kosten eëa punt raa gewicht en zeker zou het bestuur het geheèle plan hebbeo I iten rareu zoo bet niet rekende op de klinkende hulp ran de iiigezetetien dezer gemeente De kotten roer een feeal all het bedoelde zijn groot zeer groot de kas ran het Jpoboolrerbond kan elechti eeu betrekkelgk gering lieel a ubreugeu en er blijft het beataur dus niets aret dan ren beroep M doen ap de pjlddadigheid der ingezetenen Binnen een paiu dagen tallen dtn ook een paar der leden aich tot U wenden met het rerzoek eene bijdrage te willen afslaan roor dit schooue doel Moge het bestuar alom onderriodep dat het niet t rer eeb op nwe hulp heeft gerekend maar dat gg gaarne trilt medewerken oa den arme eene gepaste uitspanning te bezorgen en het Schoolrerboud wilt eténnen om ook door stolfelgke middelen bet ichoolbezoek te berordereo Het Bestuar der afdeeling GOttda bet Nederlaodsofa Schoolrerbond Dr WILDE rooriUler d THIM SeereUru KaïitoDgerecht ip Goitda Op de Terechtzitting rap S Juni 1876 zgn dC nartflginde peraonen reroardeeld G P Tot eene geldboete ran S of subs geraogenitstraf ran één dag wegens het baf ren in de Alphenwetering langi de Noordkadl in den roófettchen polder onder de gemeente Wfiddinxreen niettegiHiataande die watering de bepaalde diepte had rerkrrgen I S tn H r d B De eerste beklaagde tot rfjf geldiMeten Ttn ƒ I ieder of tabs geraogenitstraf ran ééa dag roor elke boete en de tweede beklaagde tot twee galdboeten ieder ran 1 of suha gcangsnitstraf rpn ééa dag roor elke boete met rerbeurd r rklaKng der bij beide in be la genomen gewichten wegens orertradiBg der wet ojt de hergk rao Maten en Oewioatea H W d L en A G Ieder tot eene geldboete ran l SO of ieder éit dag subs gerangenisstraf wegept bet laten loeloopen ieder ran hnn hond tonder dat die ran muilkorf waren roortien niettegenstaande tulka door Buigemeeeter en Wetkonderi iru rerboden i 1 weduwe ran P r E Tot eene geldboeU ran 1 of subs gerangenisstraf ran één dt wegens het laten loopen ran pluimgedierte in eene openbare wandelplaata te Gouda U G hoitrioaw ran L B Tp eeoe geldboete rau JO of snbi gerangeniMtn f ran drie dagen wageoa bét Ie Gmida terkoopen nu risok tonder dat zg als uitreuttter daarrau aan de beambte ran politie een bewgs heeft kunnen rertoonen dat die risch gekeurd en goed beron deu is t allen in de kosten desnoods inrorderbaar bg Igftdwang BurgorlUlte Stand GlBoaiHi 16 inni Heodrik oodsri S van Et en H Uieswenhoven Alidt Adrians ouder W ZwaneTcId es H Tognenborg 17 Mtfrigje ouden C Blok e 11 tn dir Valk 18 PiiUr Oorselii ouden P dan Oadeu ca C Goedhart Cornelii Frtderik ouden 1 Okkerta tn C rlB dn Vliit OTltLipiNi 18 Juni C N Sohoouderwocrd 6 m H Tsn Hfattem 8 m GiHtJwp U Juni J A Roelob ea A M Kok W t IHeb BEStUCGT Het if UBLl£lf hen een aard preparaat voor echt ti yerfeóopeo hetwelk men met den naam vaii Quliia L ai che bestemóélt Om dit bedrojf jte vermijden eische men de hiernevenstaando Mandtéfefeening i vH HLaroche op 0 rO hand op de Jk E E£ r witte etikelte tf op de twee erivetoppen en op de brochaPê Men eische insgelijks het Glazen anaa a dat zich op den hals der llesch beviodj ADVERTgBITlfi Ondertrou wd GBEABDU8 PIETER vAit dW GARDEN I Laiteiu t dot Infutterit X THEODORA 8üé NNA D H4®3 £ HeUevoeUluit 1 Juni 187 Qetroaiïd J A ROBLOEPS 1 1 Lnitenuit der Infantori V jiUI ivtk It KOK i die ook lUBBena rrederzödscbe trekkiogiM büuuieii hartelgkeg dan bettügea ropr derele bewgzen Tan belangatelling bg gelegenheid ran nun hawelgk ondeirondeii G mda 18 Jaug 1876 iyitt j i De Ondergeteekeoden maken bg deze bekend dat hunne Vennootschap onder de firma vak BERKEli ES ÖSTTE te rekenen van 1 Janoarg jl sf is ontbonden en dat de zaken opd ozelfden voet door den laatstondergéteekendezullen worden Toortgeiet met bevoegdheidzgnerzgda om achter zgneu naam ie atellen ilewoorden VOORHEEN ta Bibcbl tv 6öit € Gouda 3 VAK raiRKBL 16 Jang 1875 J C G5TTE Het EXAMEN van ÏÖEUTING tot de LATIJNSCHE SCHOOi te Gouda lin pjaata hebbeh den 12 JUXt e k des mid ten 12 nar in het LoUaal der sahOoL t € £ iPb TBRP8TBA Rector Mevrouw ni JONG Schotsmak op de 7ouu verlangt tegen 1 Auffiutut een Kindermeisjey van een zacht hameur en gewoon met kinderenom te gaan i r Iu een EAASfAEHUIS te Anulrrdatfi kunnen TWEE PEGHTS geplaatst worden die met kei vak bekead zgn Salaris naar bekwaamheid Brieven franco Bnrean Goudsche Courant letter M M BODEN GEVRAAGiT Tegen tiratifioat e HoOjie Preoiio en Pro isie worden voor eene Veieeniging gevestigd te Amsterdam FLINKE BODEN gevraagd tot hei aanwerven van Leden Franco brieven onder Lett S B Z A bg d i Boekhandelaar B H BLANKENBERG Ju Keizersgracht hoek Spiegelstraat te AmsterdtaOi