Goudsche Courant, zondag 20 juni 1875

JOTEL WUKERBRUG TE T00RBDR6 HOTEL TtJIlM en VITSPANNING Gelegenheid roor Déjeuners Dluors Soupers Partijen Voorstellingen Gynuiaa tiek Boeijen em vskhuhen nn Paarden Ezels en Betuigen EIQENAAE Woensdag 23 JmI W 1688 11875 GOUDSCHE COURMT Weuws en idverteotieblad voor Gouda en Omslrekn sa l DORSCH WERKTUIGENI r dg menwit itg oiid n coDitroctie dondwii n U or xniMl 1 dri aor Khtn op een dof frinco to P Bpoor JIO On Ph Mayfarth Co FrlnkKTM VEBJCaUGBAAB AAN HW Hoofd Dépöt voor Nederland bij M J C HAM te Utrecnt De insending van adrertenttfin kan geschieden tot é4n nnr dea namiddags Tan den dag der nitgaT VBBDKE VERKBUOBAAB TB Oouda bij Mej de Alphen L VABOSSIEAÜ Zn Bodegraven P VERSLOOT Boékoop 3 GOÜDKADB HarmeUn W G KUEVERS Hazertwoude Mej J GAARKEUKEN En verder bekende Depots aanvraag om Dépót bg M J C HAM te l tredil lELimD ANTEfisJ f TAFEL LIKEUR i flacons ithond Vi V Mt I Komnginne Brc od l Prinöessen Brood f EN I I Deventer K oek k I bij W K BAAUMAAKEBS I firmaH KEMP OostliavenB 17 X i o e c o e e c= c a fa c FABBIEK D £ JONGH A C CIV ING OTJIDE WATEI Vervaardigen en leveren HAND en STOOMBAGGERMOLENS HANDen STOOMHEI LIEEEN en verder alle WERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN bü de uitvoering van publieke werken benoodigd GOIDKOOPE inZIEL voor PiAito uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 166 Ou vas tu petit Oiseau Reverie 5e druk C 0 40 631 vaa yg Bouquet demehdiei N Ie Diable 3e druk C 0 60 630 Steauss op 314 Donau WaUer arrangement facile E 0 35637 AscHEB La Rieme Bluette a la polka C 0 35 Alle nummers dezer Uitgave z jn steeds voorhanden bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda Ooidi Drak f a A BrijikmaD Voor i s VERKIEZING tan RAADSLEDEN worden Tan verschillende en geachte yden Is CANDIDATEN genoemd en aanbevolen de Heeren Mr A A van Bergen IJzendoorn J A Reaiy Mr P P P KIst Mr P J Snel J M Noothoven van Goor F fl IJsscl de Schepper En in plaata ran w len den Heer T vanVebümingen P Cfoedewaagen INFOBMATIËN en CONDITIÊN zijn te bekomen bfl J G B B ü S E K E H INSTBUCTEÜB DE DANSB Gouda Korte ïïendeweg D 82 WEGENS VERBOUWING piNAiE mmzm VAN Manuracturen en Mode artikelen tot Buitengewone lage prijzen bij J S KEISER A KOSTE TIENDEWEft Em PIANO Adres den Uitgever dezer Courant Er wordt terstond gevraagd in een Garen renen Bandwinkel EENMEISJE om in het huishouden behulpzaam te zjjn Te bevragen aan het Buiean dezer Courant Wordt GEVRAAGD met 1 Augustus a s in een klein gezin eene DIENSTBODE 8 MEID ALLBEN loon 80 Adres aan het Bureau dezer Courant KUIPERS Flinke JONGENS van 18 jaar die tot Kuiper wenscben opgeleid te worden kunnen tegen vijf galden loon aan de Stearinekaarsenfabriek Gouda geplaatst worden zich te vervoegen by den Directeur ZIJNEN No 831 dei beroemde WekelUksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMEB te Utrecht is he én voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Echte EAlfdcs FEES f 1 50 de Flacon bij CHs van VIVE Ju Gouda Coiffeur et Premier Posticheur HAAR en BAARD VERWEN in Blond Bruin n zwart zonder HUID of LINNEN te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan geef ik met genoegen ilefaetwilde 1 50 terug Wed BOSMAN Montfoort 3 A JACOBL OudewaUr 3 vam LIEFLAND Schoonhoii n Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOUTHOOEN Woerden Gebr PFENNING 288 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 21 JUN U e k Openbare Verkoopingf op DINGSDAG 22 JÜNÜ 1875 s morgen Ö ure te Omda aan het lokaal in de Nieuwsteeg E 17 ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST aldaar van Een partytje nüuwe TOONËEL enVERREKIJKEKS waarvan de mintte met ze glazen en waaronderee nige DAGNACHT en ZEEKIJKEBS een gebruikte TELESCOOP met de noodigo voetstukken voor laboratorinm en kamergebmik eenigeSTEREOSCOPENenTHERMOMETBBSen een gebruikte buitengeaoon iterke MICROSCOOP alles van uitmuntende kwaliteit Voort eene partjj nimw GEMAAKTE MANSKLEBDEREN en staande en draagban MEUBELEN waaronder een fraai KABINET goede MANGEL en eindlijk een groote partg gekleurde KATOENEN enz enz Daag te voren te zien Rhelnlscher Trauben Bmst Ho Dig aus Mainz Bg Hoegt Heeschheid Versigming Borstziekte Kinderziekten hetzachtste aangenaam te en natnurlgkate Hui middeL Elk fUKk il ng Mn wettig gnUpoMerd vurmerk Tooriien ilimede rin Mn gcbrnikg en de pryi der Seisebeo Mnwkettrig xgn uogegevui Afdrukken der AtteeteoereaeMugrt tli I e fleisehen tijn met Mn m t l D capnU gnioteii dnt den hliriekrt aprf dnngt Vukrggbur i l d sh t Souia bij T H A Wol Mrju ild B L VuouiMo ft Zoon Apoth Boitfrium P Vmloot Boikmf A J f n Twont Heip L T n Lwow n Grmtnluige 3 L t C Snabilié Apoth Bazerniamde W Hmdriki BautricU i D den Hartogj HüUgmhirg wnl de Rudt LeUn B Noordyk Otdewalir F Jonker Idmbnl KoUertUm C J W 8 bi li Apoth Bt nci t C J u Oinkd SeAoonim WollT t Zm Drog Vooriurf A m Vm WadtUnxteen C tui E uw n Woeritn W H m Pifgelu 7 De nitgaye dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad gesefaiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prg per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BUBGEMEESTEK der gemeente Ooada gelet op art 31 der wet Sd den i Jnlij 1873 ttiuOtÜad DO 116 BreoKt ter alg meene kenui dat de opgaa beratteode de evtjztffde uitkomstea tbq de kerzieDiqg der belattbare opbreogit der gebouKde eifnJommn bionea die geneeDte voor oo eel die gelegen zijn in de kadartrale Metten B en O aa den 19 Jnny 1875 gednrendeier i i i efl terplaalsel jke Secretarie van dei roorniddage lU tot dei na iddaga 1 en van S tol 5 ure ter inzage ia neder gelegd 1 dat aan d betrokken belanghebbenden eene kenniagering tal worde toegezynden waarin de kelittbaie opbreggat vaa knnne eigendonoiea ver tld 11 Gouda den 18 Jung 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BEBQEN UZENDOOEN BXnTENLAND BuitenlaDdsch OvcrzlcU Men blyft te Veiaaillei spreken van directe en indirecte pogingen ran den heer de Broglie om lyne oude meerderheid te hetatellen Tot dnsTer aohynt hij eohter niet veel kana tot slagen te hebben Zooala verwacht weid heefi de coonussie ran Dertigen de icrutiH de title stemaing bg departement voor den Senaat aangenomen Het elsoDtwerp op de rrgheid van het hooger onderwijs is door de uationala ergadering met 305 tegen 263 in tweede leiing in zgn gi heel aangenoiBen Op roorile tan den heer iirard werd nog met 365 tegen 294 eene bepaling in het ontwerp opgenomen Tolgeos welke de hoogleeraren op eene aanklacht ran den prefect den rector der uuiTersiteit of van bet openbaar ministerie naar den academiichen aeuaat kunnen worden terwezen wegens wangedrag of onzedelijkheid Hij die op de lessen aanleiding geeft tot ernstige ongeregeldheden zal eene berisping Ünnneti krijgen en het rerblgf aan de academie hem worden ontzegd tonder dat daardoor lal worden te kort gedaan aan andere ereotueale straffen voor misdaden of wanbedrijren Gisteren ton men de discussie openen over bet eersta der oonstitationeele ontwerpen dat op de openbare machten De Daitschera scheppen behagen in het oouatitationeele werk drukke en belangrijke zittingen van de Volksvertegenwoordigingen liggen achter den rug en reeds spreekt men over hetgeen in de rolgende zal geschieden De Bijksdag zal in de eetate plaats tioh wijden aan rechterlijke weiten o a aan een et op het gevangenlswezeD Pruisen ton intosechen een goed Yoorbeeld geren door rrgheid te verleenen aan ptsrentief gerangenen en tekere oategorién van trafge angenen om in eigen kost te voorzien In Beieren begint ten gevolge tan do ontbinding der tweede kamer do drulte der algemeene rerkietingen De ultramontaansohe patfiottea hebben reeds een manifest uitgeraardigd Vrjidag is bij FehrWlin de gedaohtenis gevierd au de oyerwmning of 18 JnnS 1678 door den kearrorst Friedriek Wilhelm op de Zweden behaald De Kroonprins en diizenden bebugitellenden waren aanwezig Bg bel leggen van dea eeritea stwn oor het gedenkteeken van den grooten Keurvorst zeide de Kroonprioi dat dit gedaiktccken nog aan ket late nageslacht getuigenis loa alleggen van de gevoelens welke steeds de dynastie der HohentoUern an haar volk beeft betield Hü herinnerd den tyd toen de Staat nog klein ea iiaawelgks bekend was Op God vertrouwende zride de Prins zijn wy heden zoover gekomen dat Daitaehlands kt thans in vaste hand berust tot welzgo van hel gemeensohappislgk vaderbtnd De Amerikanea hebben ook een eeuwfeest gevierd Honderd jaar geleden op 17 Juni werd daar op Bunkerabill de groote strgd gestreden dis voor de onafhankelgkheid der Tereedigda Staten besliaseud zou zijn ofackoon de belegeraars rao Boston uit hunne stellingen werden verdrexo en de Engelsehe troepen meester bleven v h eld Een te tgnm aaeldt met waftc geestdrift het eeuwfeest vin dien dag te Boston ii geeierd en voegi er bij dat voormalige Noordelgken en Zuutelukfn de oude teeten hebben ter zgde gesteld o m broederlgk eamen te gaan bg dit groote raderlaodache feest Uit Engeland komen bijna enkel berichten van aillissementen Het geldt uitsluitend een paar handelstakken waarin de toestand sedert enkele jaren ongezond was De stand der markt is overigens gunstig en men koestert rolstrelt geen trees voor eene algemeene handelsorisia ËlTaELAND De derde zoon der koningin tan Engeland prins Arthur heeft bg zgne meerdeijarightid den titel tan hertog tan Connaught aangenomen De oudste prins beeft een Engelsohen titel prins van Wales de tweede een Schottchen hertog tan Edimburg de derde ecii lerichen hertog tan Coi naugbt Laatits enoeBde tal zgn oKcieel verblijf in lerlanil testigen rn aldaar een gedeelte tan het jaar doorbrengen De regrering verwacht dat het een gnost gen invloed op de bevolking in Ierland tal Bitoefeorn indien er zich een lid tan het koninkljjk hnia vestigt daar de leden der koninkigke bmilie ieh zelden in Ierland hebben vertoond De koningin is in onderhandeling om voor haar toon het kasteel Rockingham by Boyle in het graafschap Boacommon te koopen A T ezr v j DUITSCHLAND Uit Straatsburg meldf meo aan de tKeurZeitung dat de oommiatie van notabelen op 17 dezer baar eerste titting beeft gehouden Voor den aanvang hater werkzaamheden werd door den opperpreaideot de openingsrede gehoadett De hoofainhoud daarvan wu 10 de eerste plaats een beaihou riag van de taak welke op de schouderen der leden van de vergadering was gelegd en het doe dat de regeering had beoogt met de nieuwe instelling Daarbg stelde de opperpresident vooral in het licht hel nut dat door de nieuwe instelling kan worden gesticht en den gnnstigen invloed welken zij kan teweegbrengen op de welvaart van de rgksprovincie tau Elziia Lotharingeu thans met oierbreekbare banden dus toor immer aan Duitaohland is gehecht De president tan jaren de heer Flower bracht mede in naam der overige letlen van de vergadering ADVBETENTIÊN worfen geplutrt van 1 5 regel i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 0EOOTE LBTTJIBS worden berekend naar plaatsrmmte Afionderlpe Nommera VUF CÏNTEM zijn dank aan den Keizer voor het iaatcllen der eoa miaaie Wg koesteren de hoep dat bat rijk weldra althai binoen een niet verwijdetd tgdperk de behartiging onzer belangen zelf in de baad zal nesea At de leden dar comostasie waren ter tergsderinf opgekomen met aitzondering van den heer vod Beiuatb die wegens dringende redea n iiok schrükelük had verontaehuldigd dat hij de openingatergadering niet had kannen bijwonea Hij voegde daarbg echter de verzekering dat kg onverwijtil naar Straatsboig zou komen om deel te nemen aan de werkzaaaheden De Nordd Mlf ZeUunj voegt hierbg nog dei mededeeliDg Tot heden weet men niet op welks wijze de dagbladen kennis tallen kunnen verkrijgea van hetgeen ter vergadering wordt behandeld of kat hun vergund tal wonltn tan het verhandelde kennis V nemen Men leht bet waaraclignlyk dat het bureel der commissie in dit geval deuzeitden weg zal inslaan ala de hureelen der distiicts vergaderingen Vdtt het bureel namelgk zullen de mededeel ngen teo behoeve der dagbUdpera mlgaaa Bg gelegen beul van een w udeling gebruikte deier dagen de keizer van Busland te Ems een Ins bronwater toen rene dame van middelbaren leeftgd eenvoudig doch elegant gekleed door de nienwfgierigen heendrong Z M naderde op alavisohe wgze neiierknielde om hem te begroeten en hemeen brief over handigde Ue geheime politie aabtenaar die steeda ieder die den keizer naderen wil op een afstaad hoodl was juist niet aanwezig loodnt de dame den keizer ongehinderd kon iiatiereii Deze boog beleefd en lietden brief dour zyu lyfiris aannemen na een blikop de onderteekeoiug te hebbeo geworpen reikte deciaar de dame zyn hand ea zeide in hei Poolaeki Sta op miJR kind Het gevolg is geweest dotde broeder der dinie die sedert acht jaren m SiberiS lu balliugschap vertoefde per telegraaf gratie heeft gekregen Men weet dat de belangrijkste wetten zoowel in den Duitschen Rijksd als in den Pruisischeo Landdag ill den regel tot stand komen langs denvan overleg tiisscheu de verschillende partyen do f ederzijdscb geven en nemen door traosactie oorslag geeft hierbg de nationaal liberale partg al de lalrgkste zij wordt om die reden Hikwgls uitgescholden voor beginselloos en meer zulke minder iieielyke benamingen Eerlgkheid gebilHt echter ta erkennen dat deie half liberale beeren toch alleen de schuld niet dragen niet alleen dat de oonservatia ven voor zoüver die in de Volksvertegenwoordiging nog gevonden worden meedoen aan het transigeeren ook de Furtsohrittspartg kan haar leden niet vrijhouden tan len smet Menig bitter woord talt in de dagen der wording van een transactie voor vinnige krantartikelen worden er over geaohreven omdat het papier zoo allergeduldigst ia maar ten slotte loopt alles nogal gued af Zoo was bet ook laatst weder met de proviuoiala wet Met veel moeite was men t in den Pruisischea Landdag eindelgk over die wet eens geworden maar tie het Heerenhuis wytigt de wet op zeer b langrgke punten en de Minister van Bmnenlaadsche Zaken verklaart dat het dis veranderingen zo kwaad niet vindt Groote verontwaardiging ouder de natiouaalliberalen I Waarom bad de Minister dat vroeger niet gezegd Zoo kon er niets van komen dan liever de wet opgeofferd zoo laidd t in de eerste opwelling Maar er werd spoedig water gedaan in den nationalen wgn Waaoeer door