Goudsche Courant, woensdag 23 juni 1875

Voor de vacante betrekking van hoofdonderwijzer aan eerstgenoemde sQhool hebbeu zich S6 eollioitanten angemeld Het vergelgkend examen zal a s Zattr dag worden afgenomen Naar wij vernemen hebben in de nog eeen 401 ZZZ r Iloenkoopop tw e achter eenvolgende dagen ongelukken plaat ehad LI gev lea en gestikt en den volgeuden dag i ne groo c bonwmanswoning loebehoorende aan den Teer Q hier van Nooten te Lopik afgebrand rergelijkende examens de aanstelling der hulpon derwgzei s het getuigschrift van zedelijk gedrag de Bnantieele toestand der ouderwgzers het aanti leerlingen voor éóa onderwijzer en de opleiding de onderwijzers Wat er bg eene herziening der wei van 185 gedaan moet worden om het peil der volktopvoediogte verhoog wordt zeer uitvoerig in het tweedegedeelte besproken De daarin behandelde paaienzijn o Leerplicht 6 Nentratiiait van t openbaar lager onderwijs c Onderscheid tussohen lager en middelbaar onderwijs en omvang van t lager onderwgs d Rijks of gemeeute orgajiitatie e ScKool geldbefflng ƒ Toezielit g Akte exaiSiens h Bevoegdheid tot het geven van onderwgs Aanstel ling der ooderwijzurs k ïmantieele positie deronderwgzers Onderwijzend pjrsoneel m Opleiding der onderwgzers Voorbereidend onderwijs 0 Inwe idige ihrichiing der aohool p Bg zonderonderwijs g Schoolhygiüne f iSo het niet officieel gedeelte der JSjfrWj Öxira leaU men die heer Sctaepman is naar Gouda vertrokken om de opmsche kiezers op te wekken dat zij den heer Kuiper Zouden stemmen Ëen liefelgk beeld van d en met het lam verkeereuden wolf De moeite van den heel SiibfiepBiBn is beloond eo de beer Kuijpec heelt an hem zijne verkie ng te 1 danken j I iOf de ifi ndoenifjke vr d lang lal duren of hetbeeld vau Matf ea 1 n laagitzicbtbaar zal zijn staatte betwijlelili i f f Noch dei he r Scbaepnan noch de heer Kuypcrhouden er n aoh de rollijtn het lam te laten welgevallen Giürne gunnen IjSdie rol aan elkander en 11 tr llen by foorkeur Üe M van den wolf i Mf valt na4 de ovtenviuflwf het ium weg e de iiiuljea blijteni i f I i I Zjo verscheiden al f hqt Ijberiilisaie verdjlgd z l zijn lie liae oinnftn e Knijpers Élkinder eu bet eiiidevanjdeu al ijdl dreigti te ziju aat de een den anderverst udt i fl f Bn die i ralffidiug g4al niMnbaepmai ia Kuyper maaAKugpJr ia Sohaepman oal j leder witk hte iah vtwr schapjf de fTerhman schrijft 3c I JU ue fferlcman schrijft dclbeer O Rommerts Als een staaltje met bésfeel belaii ielliog ook de leden der werkliedeuvere aifeiiigep de verkiezingen gevolgd iihebben moge heÉ volgende dienen Een werfman te Bolsward was hls zooveel anderen zeer beiafigstellend om den uitslag der rcrkiei ingea Ie weten Hij moest echteif naar dei werkplaats en vóór hiJ zich isn daar virwijdereu moest kou de uitslag reeds Itiij bcslis zijn IVVat te doen om dasriAode in keotti te worden gWeld ui luj j j zijn irrouw als j 8 niji eu brrngt dan wacht je daar t je tleo uitslag w et Hier is stiiat Uoi us is herkozen I IVordt doe je Idat brieije in iet pa ler jr terhnk I wikkelt geschiedt het erde dan hou je dat briefje maar achtrnvcge eet ik er gerioeg v n En toeu i het drinken boterham kwam was het briefje Morns i is herkoz n I er bij en wist de geheele wirkphiats onmiddel jk het blijde nieuMs Wat dunkt aj zouden zulke mannen met in stjttt mogen gciiBbt worden oitt huu bmgcrschapstcchten uit te oefenen n Pransohe bladen wordt met veer I6f gesproken vifl onze landgenoote mej Marie Sablnirollcs die na bare studiën als kweekelinge van Z M den KMking Ie Bruoel voltooid te hebben Ih iii een kulstreis dóór Frankrgk doet met het italmantdh gezalichap onder leiding van den heer Millet Cabfero Een verslaggever vau Ie lUpuhlicain Ae Faucluse die baar in Luci en in la FilU du rcpment hoorde voorspelt haar eene sehoone toekomst Door denatuur met fraaier geluid begiftigd d waarinmenige zangeres van naam zich mag verheugen paart zij aan voortrelTelijke muzikale hoedanigheden eene uitmuntende methode Dete jeugdige zangeresheeft hare kunst op clasaieke wgze beoefend eu hetzou mg niet verwonderen haar eenmaal ita eervolleplaats oaa een onzer groote tooneelen te zienbêkleeden B en W van Amsterdam hebben aan don Gemeen teraad voorgesteld 1 voor da plaatsing van het standbeeld van Tborbecke san te wijzen bet Aegulierspleiu 2 Burg en VVetb te machtigen i a aaa net Hoofdcomitd voor de opriehliqg van bedoeld standbeeld toetestaan het kostrlgk gebruik vaa dea openbaren gemeentegrond voor de werken vau oprichting enz ia te nemen b van dat Comité t zijnertgd cmu juo te aanvaarden den eigendom vao genoemd beeld 8 Burg en VVeth uit te noodiges de vereisehte voorstellen te dofn tol verplaatsing van hel standbeeld van Bembraudt van B jn B en W zeggen in hunne begeleideude missive dat het Beguliersplein gekozen is in overleg met het Hosfdcomité DeBotermarkt en het Amstelveld bleken te groot te zgu terwijl de afmetingen van het Kouiogsplein te klein voorkwamen Met die keuze staat in lussehen in verband het verplaatsen van het slaudiieeid van Bembrandt eene zaak die reeds vroeger overwogen is en waartegen naar hunne meening geenbezwaar bestaat Voor dat beeld zal hetzij d Botezmarkt hetzij het te vormen plein aan de Stadhou derskade voor het rermoedelgk aldaar te stichten Rijksmuseum ven schilderden eene uitnemeqde plaati aanbieden i Hijir leens jv n niildag di i joolaj g taee tui wen tj ieljc waari t geval dl ja mij Z M de Koning beeft al Mijk van belangstelling in h k Koloniaal Militn fj Invaliedenhuis op Bronbeak een IStal te Atchin veroverde kaïionnen aan genoemd gestieht ten geschenke gegeven Onder die kanonnen bevinden er zicli van Ameriksanschen Ëngalscben Ueenitheo Persischeu eo Zwepdsohea oorsprong H M de Koningin is gisteren naar Londen vertrokken Van de koninklijke familie bevinden zich thans alleen Prins Alcxaader en Prins Frederik in de resideniie 1 De Provinciale Staten van NoordhoJland hebben gisteren tol lid van de Ee ate Kamer d er Staten Generaal ter vervanging van wgles den heer Bahaeen gekozen den heer jhr mr den Tex Burgemeester van Amsterdam Ia Breda is Mr H A des Amorie fan der Hoeven tot candidaat voor het lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld De legrooling nm kmten Du hel Pnciitciaal Bestuur van Zuid Holland mor zooveel het Rijkabetluur is voor het jaar 1876 is door Ged Staten ontworpen op een bedrj f van 85 407 terwijl voor 1875 werd toegestaan een om van 82 637 De begrooliiig der enkel Provinciale en huishoudelgke inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1876 wordt voorgesteld ad 296 S81 27 s san inkomsten en uitgaven Ged Staten stellen voor om over 1876 bg de Begeering de heffing aan te vragen a van 6 opcenten op de hoofdsom der grondbelasting voor de gebouwde eigendommen over 1876 6 van 6 opcenten op de hoofdtum der grondbelasting voor de ongebouwde eigendommen over 1376 c van 3 opcenten op de hoofdsom der belasting op het personeel over 187677 Op Maandag 28 dezer zal aan de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden eene keuring plaats hebben van knapen die bij s rgks zeemacht een rerbinteuia wenschec aan te gaan Van het Hoofdbestuur der Maatiohappg tot Nut van t Algemeen is thans aan de Departementen verzonden het eerste gedeelte van het rapport der Commissie van onderzoek naar de werking der wetten op het lager en middelbaar onderwgs Dit gedeelte omvat h t lager onderwijs Het is in twee deeleu verdeeld Vooraf wordt aangegeven dat de beschouwingen op het beginsel berusten van eene volledige en onbekrompen toepassing vso art 194 der grondwet In het eerste deel warden de bezwaren en klachten tegen ons volksonderwgs ingebracht aangegeven en nauwgezet overwogen Zij loopen over bet schoolverzuim het verband tuMchen lager en middelbaar onderwijs het sehooltoezicht de al te examens de kweel eiingen de Naar wg vernemen zal de bekwame graveur Leopold Flaming in Juli a s herwaarts komen omzg n talent te besteden aan het vervaardigen van gravures naar Bembrandt van Bgns Anatomische les en Staalmeesters In de kunstwereld is de naam van den heer Flamïoc reeds gevestigd door zijn beide uitmuntende graviiM naar de zoogenaamde Nachtwacht en de bekende Honderdguldensprent vao denzelfden meester In de fabriek van de hh L J Enthoven b Co te s Hage is een kolossaal monument gegoten dat door Banda s beïolkiug zal noorden opgericht zoo l uit dM Landdag niet op belangrijke punten ivotdt toege rco wdrdi hst ontwerp geen wrt en wanneer déze ï8 k mislikt onlstaat de vertrajfing ook op ander wetgevend gebied oo luidile de offioieusc waar8chuwio £ n neu bedacht zich geen provinciale wet dan ook geen geuu entewet en geen onderw swet ia de roigende zitting De gemoeJcren werden dua ryp voor een tranaactie die ook niet uitbleef £ o toen de zaak wua beklonken gwigen de heeren afgevaardigden aan een feestraaaltijd van de vermoeienissen uUtuaten dronken nila quaeeties af eo ieder was blm dat Uen nu tooh een provinciale wet had we niet voimalkt maar tooli met ter tijd voor volmt iedereen tevreden f Nu komt de Pr Biemnrck meteen af kunnen noemen datJi IWlykt Nog nool nog n oit zoolang dé wet bestaat is de iug vatbaar Xcu èlotte wai i Correap het orgfiifi van ikel dat men de si j cï iie zou in wordt de leer traiActie ver zoo luAlt bet lu lt artikel legennoordige Prui isc egrund uv wjiliiig en trouw aan den geest de conatitulioneele ven coo e nst j opl Is bet ailmnarbii S iwid fjnizeii seowel geval 18 Jgeweest oneele ie en8pro t8 dier grondwet oo gjoul geweest als in de liintste waden I nog nooit Un de ho rdvoarwaarde van Hiitwikkelinl vau hei siSatsle fi gevat HÓ ïjo troBw vJrvuld groolC politieke partijen in jlals tif89J hen de ijuizcn l et K grondslag Van het cuustituii Jiie tranWctiti dit woord van Bismarek is in de Imtat i il ing door h t gemeensobappelA streven en legbaieeuschappeli kerr8U tateh vm de politieke edipertitjes scliiitereiid blevesii di d tranenotie hét vefgeiijk he o Crleg aangaande de middt n en wegen om te geraken tot geme4 sebappfUtia doeleinden heelt het ipogelyk g aia ikt dat de lnvièhtig8t resultaten o schier elk gebied van iet itaatsleveli bereikt werd Meer dan fag eenig n atidereii vroegeren ilretgednilen arbeid is t bij de administratieve liervormruLbu tot waarheid geworden dat uare vrijziuii gheicl ÏL weteulgk cou i aervatisme niet tegenover eiksuder Ittiau manr veeleer tel zapen moeteoj werken om M werkelyk organieke selieppiligeu voor den Staat ttn stand te brengen Het i in dit opzicht een gelukkig teeken dat thana nu b t werk volbracht is en de btrijd over ceuige puntenl aigeloopeo bet conaervetieme niet minder dan he liberalisme aanspraak maakt ten slotte den doorslag te hebben gegeven Na het verloop en èe resultaat van deié laitste zitting kan men met ereterkt vertrouwen de verdere ontwikkeling op de verkregen grondslag tegemoet ien Zoo de Provincial Jotrespoodtnz Het artikel heeft allereerst hel nadeel van te veel keide partijen gelijk te willen geven en daardoor beiden te laten meeamuilcn Toch is er iets waars in het van Bismarck aangehaalde gezegde Hot tegenovergestelde namelgfc dat transacties steeds en mlsluitend de vrucht zijn van beginselloosheid leidt IR de conslitutioneele praktijk tot totale onvruchtbaarheid Wanneer elke partij elke Iraotie elk perwon u n eigen denkbeeld wil doorvoeren gebeurt er niets dan afstemmen Men kan echter noch het eene noch het andere conseqnrnt doorroeren de transactie op die wijze als de provincial Corns pciidtaz t doet tot uitsluiieud beginsel verbeden moet leiden tot beginsellooeheid en tot gebrekkige ontwikkeling van bet p trtgkveti terwgl de on voorwaardelgke verwerping van de leer der transactie dea dood kau brengen aan het constitutioneel stelsel De omstandigheden moeten telkens over de gegeven gevallen beslissen en men kan met het oog daarop beweren dat de Pruisische liberalen en conservatieven bg het tot st md komen van de provinciale wet goed gehandeld hebbeo Men moet bg het artikel van de Vtov Cort ok de geeohiedeiiis der partgen in het oog houden Voor 66 had men den tgd der verwerping van elke transactie mon noemt t nog altgd den condictstgd Bismarck was toen de meest onpopulaire man van geheel Pruisen Na 66 bleek dat de Jlrgeering juist gezien had het succes kroonde op zeldiame wgzs de regeeriugspolitiek Toen ontstond de natiooaalliberale partg die men de partg der transactie zou kunnen noemen Is het met verklaarbaar dat zij meer dan elders tot traosigeeren geneigd was en is ua zulk een geschieden is P EONNENLAND Gouw 22 Juni In de zitting der Arr Keditbank te Botterdam van Zaterdag stond o a lereeht J V W Wed van C O wonende alhier besch van diefstal ran een deken Disch 1 maand gev oell Over 6 dagen uitspraak Xe Stolwgk zal de dor hool worden vergroot ook is het tractemeot van den hoofdonderwgzer aande tehool in t Beiereohe net 7 £ verhoogd en gebncht op 6ii i i $ roorzgde blijkt ter herinn ring non het feest der Ikjar ige regeering ran Z M Willem III Koning der Nederlanden Groothertog van Luxemburg enz enz enz dat gevierd is op bet plein waar dit monument zal worden geplaatst Op de achterzijde ppjken de woorden Jlulde aan Z M Willem UI Het Füderlaiid verneemt dat de heer Wiselin die gedurende vele jaren in den Indisehen Archipel sla oontroleur bij het Binnenlandsohe Bestuur werk am is geweest gedurende de eerste maanden van dit jaar een reis gemaakt beeft door Cochin China b koninkrgk Kambodja en het daaraan grenzend deel van Siam om aldaar den ecjnomischeu en cultilbrstoestaiid van volk en land van nabg gide te tlJan Verscheidene dagen vertoefde hij tusschcn de rinnsn van de eeamaal ber iemdestadOngkhor in bet otMe Eijk van Khmer thans onder Siam belioorende eejl streek voorino pr bekend nog door geen llüllander bezocht Tlmns licfft bij Siigon verloien om È k Zuid Ctiins en deu Filippijnschen Archipel te orreizen IVolgena het U D ia lok ten aanzien ran hel Birdglas al weer bevctigd dat er iiiets inieuws S ier de zon is Kep Bonieiusch acteui uit de eerste W onzer innrtclling vePhaalt iil dat er iu den meinscbeii staat ren nerkman was die giszen tmeu maakte even sterk uls die van goud uf zilver jraren gemaakt Een fraai exemplaar bood bij Cesar nan doch wierp vooraf bet voorwerp leraarde wsardoor er een deuk in kwam lUt hg er raft een hamertje ia uitdreef De man meende nu s keizers gunst tel Hebben gewonnen doch hij vergistte zich Cesar nobg of er nog andere personen wareii d e zulk glas konden maken en toen hierop ontkenni nd werd gMntwoord liet hij den werkman onthoofden wat zeipe hg als die kunst algemeen bekÈnd werd zou fa goud en zilver slle waarde verliezen Te Asperen heeft iemand denkende Madera te nemen uit een Aesch gedronken waarin loog was die men gebruikt om z ep temaken Gelukkig ia de man goed herstellende doch deerlgk heeft hg zgn lOBg lippen en gehemelte gebnnd lp h t tijdperk van vier eken 18 Mei tot 12 Jur 1875 zijn blijkens ingekomen ambtsberichten doo longziekte aangetast in Zuid Holland 96 in No4d Holland 1 in Friesland 92 in Limburg 1 in het Rgk 193 runderen In bet vorige tgdpeik u vier weken waren 190 rauderen door die ziekte iangetast XId de St Ct ran gisteren is opgenomen de wet tot vaatstelling van bepalingen bg bet voorkomen van hondsdolheid Hare roornaamste bepalingen luiden Is volgt Artikel 1 Zoodra zich bij een hond uf eene kat rschijnselen van dolheid voordoen of zoodra een dezer dieren door een dol of van dolheid verdacht dier gebeten is behoort de eigenaar houder of hoeder dien bond of die kat terstond af te maken ofte doen afmaken ot vast te leggen en op te sluiten of te doen vastleggen en opsluiten Hg geeft van zijne bevinding en van bet door bem of ran zgnentwege verrichte onverwijld kennis aan den burgemeester of aan den commissaris van politie zgner woonplaats Tot die kennisgeving is bij ook verplicht wanneer het hem niet mogelijk is geweest den hond of de kat te doodeu op te sluiten of vost te leggen Ar ikel 2 Zoodra bg den burgemeester of eommissaris van politie aangifte is gedaan of bem op andere wijze gebleken is dat zieb bij een hond of ene kat veisohijnselen van dolheid oor doen of dat een hond of eene kat door een dol q van dolheid ▼ erdaoht dier gebeten is doet Mj met den Ueesten spoed door den districts veearts of een districts veeartsplaatsvervanger of bg afwezigheid van beiden door een geèxamineerden veearts dien hond of die kat of Indien zij gedood of geatorven zgn hunne overbiyfselen onderzoeken De reearts die met bet onderzoek belast wordt brengt de uitkomst daarvan onverwijld ter kennis van den Burgemeester of commissaris van politie Indien bet btgkbaar gevaarlgk is den hond of de iJiat in laven te laten kan afmaking plaats hebbeo buiten tde aanwezigheid o vóór bet onderzoek van deu veearts Wordt bg dit onderzoek de hond ol de kat dol of door eeu dol dier gebeten bevonden of wordt deswege door den veearts twgtel uitgedrukt dan wordt het dier terstond op bevel en door de zorg ran den Burgemeester of van den commissaris ran politie afgemaakt Art 8 De Burgemeester der gemeente in welke itpn garal van hondadolheid is voorgekomen beveelt bjj 1 berelsohrift dat hij onverwijld doet afkondigen dat gedurende vier maanden te rekenen van den dag der afkondiging alle honden die zich bui ten woningen of vaartuigen geene openbare midde Icn ran verroer zijnde In de gemeente bevinden en niet binnen een afgesloten erf aan een ketting K liggen moeien voorzien zijn vau een muilkorf volgens een model door onze Minister van Binnentandsche Zaken vast te stellen Van dit bevel geeft de Burgemeester onverwijld kennis aan de Burgemeesters van alle aangrenzende gemeenten die dan oumiddelijk gelijk bevel voor hunne gemeente kunnen uitvaardigen Ook aan onze commissaris in iedere provincie in welke ds belrokken gemeenun liggen wordt afschrift rtn het bevelschrift gezonden Deze kan geUjk bevelschrift uitvaardigen en tersioud doeu afkoodigen roor de geheele proviucie of een deel daarrau Artikel 4 Ambtenaren van politie waaronder voor de uitvoering van deze wet ook worden ver staan de door den burgemeester of den cüinmissaru van politie met het vatten opvangen of afmaken van een hond of eene kat belaste personen zijn ter uitvoering van dien last beroegd de erven woningen ot andere gebouwen en vaartuigen zelfs zonder toesteuiffliDg lan den eigenaar of bewoner tusschen 7 uur des morgens en 9 des avonds binnen te treden mits voorzien van eene schriftelijke lastijeving vau den burgemeester of commissaris van pülitie Artikel 5 OverbNjfeelea van honden of katten die aau dolheid gestorven of in een der gevallen in art 1 2 of 3 bedoeld afgemaakt zgn worden voor zoover dit met reeds door of vanwege belanghebbenden il geschied door de zorg van den burgemeester op kskoslen verbrand of begraven over i I eenkumstig de voorschriften door ons krachtens art 31 der wel van 26 Juli 1870 StaatMad no 131 gegeven Voorwerpen welke met zoodanige honden of katten 10 aanraking zijn geèeeit worden overeenkomstig dezelfde voorschriften op Bjjkskosten door de zorg van den burgemeester gereinigd eo ontsmi t of indien de fistric s veearts ol die hem vervangt dit noodig oordeelt verbrand desnoods c a ou eigening Bg deze onteigening zijn de bepalingen van art 24 der hierbofen aaugebaalde wet toepasselijk Het Warme jaargetijde heeft mag het al de hoop van alle borst en keellijders zijn to juist voor die zieken vele nadeelige gevolgen daar de dikwijls langdurige hitte slof enz tan buitengewoon ougoustigen invloed zijn op de zieke longen Zulken Igdeis kan geen beter middel aanbevolen worden dan de zelfs in Ie hardnekkigste gevallen goed bevonden Bijolandsche DrUl Teat orsthomiig van W U Ziickentiei mar te Mainz Deze aangeuame drank lost het slg m op neemt de droogheid der longen weg en reinigt die vau alle sebadelgke ingeademde stolfrn zoodat binnen korten tgd genezing moest volgen zooals duizenden getuigschriften omtrent doeltrelfeude glansrijke resultoten bewgzen Veikrggbaar bij F HA Wolff I JJ Q E Z ON PEN Mijnheer de Bedacteur In bet laatst uitgekomen nummer uwer courant lees ik eene aanbeveling voor leden van den gemeenteraad Mag ik als eenvoudig burgerman die zijne gemeente met hare sehooue instellingen lief heeft een enkel woordje zeggen U vooraf dankzeggende indien gij mg daartoe uwe toestemming geeft UoogaohUiid UEd Dw Dr A B li A 11A Vi Wat de Heeren van Bergen JJztadooru onze zeer geachte Burgemeester en Mr Kist betieft deze hebben VI urwasr geene aanbeveling noodig eu wij zullen ons mogdn vetheogen wanneer die heeren by eene herbeiiüeiuing waar door niemand aan geiwg feld wordt zich die benoemAig zullen laten welgevallen Maar bgden Heer C Hoogeuboom die belaas I tbaus in onzen cemeenteriiad aog zitting beeft sta ik een oogfublik stil en overweeg de al of niet wensohelgkheid om dien man wederom naar onzen gemeenteraad te zenden en eeu blik slaande op de plaatsgehad hebbende verkiezing voor de Tweede Kamer dan vmag ik ieder kiezer die zjjne gemeenie en vooral zijde kinderen lief heeft kunnen of mogen wij dien man ons mandaat toevertrouwen de man eo ooor en atet Kuijper Gij hebt immers gezien watbybijdi laatste verkiezing met zijae Coalitie gedaan heeft en Telke personen en middelen by gebruikt heeft om unseen manindeTweede Kamer te bezorgen wien door een oouservatief lid in de Tweede Kamer werd toegevoegd Gg verkondigt communistische beginselen en wat zal hU dan indien de gestelde candldaten eens gekozen wieden in onzen gemeenteraad ter tafel btengen iod behoede er ons voor geen restitutie geen seote scholen wij hebben te veel geleerd van de woorden Paap Jood en Geus verdraagzaamheid is onze leus en daar Dit chr jvea werd ontvangen voor ie verschijning van ons laatste Nr De hetproken asabtvellng t alaoo die vaa ons voorlaalBto Nr Rfco Ijebben wij alles roor over Hoogenboom wildaf niet dan willen wij ook hem nieti en iuQhn ons ook wel wachten om hem weder te kiezen Van de candldaten Otto en van Eeuwen alstrawantea van Hoogeuboom zeggen wg niets w j gelooveo dat dezen de geschiktheid missen dat zullen de meesta kiezers wel begrijpen en hen niet stemmen Maar ik acht het mijn pliolit om Ie waarschoweavoor wolven in Bchapenvachten mannen die zeggea van het aardsche nieis te vvillen genieten en den hevel niet durven aanschouweta Wat do Kaïholieke caadidaten deHH van Berkel eu GantvHurder aangaat ik geloof dat die Heeren worden mêe euoraen men kan daar gerust op rekenen en waren die Heeren Katholieken in staat icitr billet van de mannen hunner coalitie te opeéèé voor dat bet in de stembus werd gi bracht zij zouden menig zalvend gezicht zien verbleeken Kunnen de Katholieken gi schikte personen voorstellen ik zal de eerste zgn die tot hunne Verkiezing zat medewerken mear nu z l ik mij om de bestaande coalitie daarvan onthouden £ n ten slotte zullen mijne medekiezera van m willen weten wat er voor hen iu deze omstaadigheden te doen is Ik zal het u zeggen Ër zullen Kiesvergaderingen gehouden worden en op die vergaderingen zullen candldaten gesteld en besproken worden Komt trouw op en rerzaimt dit niet dan zullen wg de banden in een slaan en kundige eerlijke mannen noar onzen gemeenteraad zenden en hen niet verwijderen die ons jaren trouw en eerlijk gediend hebbeu en boven allea zullen wg onze gemeente voor onheilen bewaren Meit BEDRIEGT Het PUBLIEK jdoor hen een a ird preparaat voor echt ts verkoopen hetwelk men met den naam van iQuina Laroclte bestempelt Om dit bedrog te vermijden eüche men de hiemevenstaanda handteekaning Laroche op c4 den blaauuran band op de witte etihelte jO i de twee enveloppen en op de broohnro Men eische ïTiSj elijks het Glazen msutye dat zich op den lialb der tloscli Iwvindt Burgerlijlce Stand GiBoail 18 Joni DirLje ouders D van Vlutea W van Hoaten Maria Jacoba ouders A vai WglaaA en C H A W Qaadbeek 18 Johaooa Cornelia ouders M 1 vaa l coneB ea J Nonocr 20 Marie Aotouia ondcra S de Vet ea J Boot Dirk oodars U de Rotte en M an Ke Pieler ou lcrs I T Berlgo eu M 4 Mol 2t Antonie ouders L Okcrkamp en J vaa der Klad Pieter Oerardos uudera G J vau Willigen ea G J ftfuber Martians tiijsbertus oudera J de ioog n J van der I ouw Cornplia Johauoa barendins den W L C Wciraar ra T E Groentaleii OvtKiiDl v 17 Jnni 3 Jaii s n 10 m 18 C E IJaaelatcio d 19 P Hoegee 3 U tl k I ugncnburg hniavr ran T Simmers 23 j ADVERTENTIËN Heden overleed onze geliefde Vader en Behuwdvader de Heer NICOLAAS van db TOOR f rustend Geneesheer te Charloü in dan ouderdom van 76 jaar P VLASVELD M C VLASVELDGouda 21 Juni 1875 van dkn Tooui Algemeene Kenniigming Voor de vele bewgzen van deelneming gedurende de ziekte en bij het overljjden vn Mejufvrouw A C KLOKKENBEKÜ betrajg ilc mede namens de familie myn opreebten daiA J J k D ORUP Gouda 5 2 Jqpi 1875 GOiOKffOPE HD IEL voor PiAKo Solo uitgave van F KOKS ATA te Fnmeker Hofleverancier van H M de KohJn 166 Ou vai tu ptlit Oiseau Réveile 5e druk ROJO 681 11X30 00 Bouquets de niKhdiee N 17 T ri nKaa3erC0 5 Alle nummers dezer uitgave zijn steeds vo handen bij den Boekhandelaar i B R I N K M A fr ff Shuda