Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1875

mif M 4 Vrijdag 25 Juni V 1875 N ï 1689 met Fonkelhonig Dit IS geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensniker eil Zwitaersohen honig met een aftreksel van mout orange bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan dé andere middelen die tegen borstaandoeuingen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bi keelpijn heeschheid hoest pyn m de borst kramphoest en kuchboest De fleschmet gebruikaaanwijMng 60 Cents Sel de Giniborn GImborn s maagversterkend Zuiverings Zout Dit uitstekend voorbehoedmiddel rerfrischt het hchaam zuivert het bloed heeft een aangenamen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Manenbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Iflden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbjj men zich van purgeermiddelea bedienen moet In verzeg doozen met gebraiksaanw 60 Ct I Ivop f Al orfpann ® algemeene bekendheid dat flzereen onmisbaar be tand UZer LieVerir lnil deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden w zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerprseparatqp is deze opkissmg van gzer m levertraan de geschiktste Een eetlepel bevat O 15 am gzer in een kcht verteerbaren vorm De flac on kost 50 cent Zulversteracdleinale Levertraan Z ZT lZnrinX borstkwalen kliergezwellen bleekzucht e Het is alleen de onaangename smaak Tan e gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het rayn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap eu luchtdicht laat sluiten In elk magazyn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden waaneer zy langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschea van 30 en 50 Ct ï 1 r iW Eü ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijziQg Bovenstaande artikelen zijn te bekomen m de bekende depots voornamelijk te Gouda ba L Welter L Schenk eu J C Zeldennjk te Sc ioon ioven bij Wed Wolff en Zoon te Oudewater bu F Jonker Idenburg te Woerden bn N C van der Kas Eu m de andere plaatsen in de bekende depots H VON GIMBORN Emmench Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten 60UDSCHE COURMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave in alle COURANTEN worden d a d e 1 ij k opgezonden door den Boekhandelaar Jl BrinkrÊLan te Gouda Een afschrift is voldoende Door Vertrek naar Oost Indlë Openbare Verkooping en verdere Roerende Goederen bestaande in Canapé Voltaire Mahoniehouten Stoelen met groen tryp bekleed dito Stoelen met rottingzittingen ovale Spiegel met vergulden Igst en andere Spiegels mahoniehouten Linnenkast tiufïetkastie Penant en Hoektafeltjes Vloerkleeden Karpetten Gordijnen met toebehooren Waschtafel Kagfihels Salon of Theetafel enz Op VRIJDAG 2 Jt LIJ 1875 des voormiddags ten 9 ure m het Lokaal wgk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda Daags te voren ie zien Nadere inlichtingen z gn te bekomen ten kantore van den Notans W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda DRIE BEKWAME TlillHERLIEDEK kunnen tegen 15 Cent per uur dadelgk geplaatst worden bfl A van deb LOO te Waddtnfftve en Ömbürten de stad te dienen wordt gevraagd EEN MEISJE beneden de 15 jaar P G ran nette ouders Loon fiO iet Terhooging Adres lanca brieven Lntt Q bureau dezer couranL Eene jufvrouw nit den fatsoenh ken burgerstand biedt zich met Aug of Sept aan tot assistentie in de hHlshouding Ook 18 z niet oxgenegen de geheele huishou dïng op zicli te nemen Adres franco bneveu nder letter G aan den Uitgever dezer Courant r VESWAARLOOSnE VERKOUDHEID CBBOMSCHE BRONCHITES TEEWN6 UnomEELE BEHiUIDEUIIfi TEER CAPSULES OE GUYOT ApolMker u rartli Dl re cipsulcs lor grootte van en gewone pil bevatten teer uit Nooi wegen geheel zuiver en van de derste qualiteil De capsule smelt in dt maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt poedig € Hel dagelrjk clie Rpbniik der teer M eer lanlebcvden Toor heratellenilen en zwakke personen Het is levens een leer goed praeserrntief voor eene menigte ziekten vooral m lijden ddt Ëpideinien tieersthtn Annuawe de t iérajmittgue du profcsieiir fioocuiRiuT f De leer zegt tt II A Cazenave wordt met bijzonder succes gebiuikt tegen huiduitslag en longt ering Het It klaarblijkelijk door de ervaring bewezen dat de teer ecnstimul oi enden invloed hecfl endat bj maiigniaar € geregeld gebruik de leer de organen dep 6pi svertecring zacht opwekt en den goe Icn bloedsomtoop bevordert J u io i iir de mede me du dstteur Fabre c De werking der leer inwcnd g ia aU volgt Zij ver meerdert de urine ahchri liiig wekt den eellust öp enc bevordert de spijsvci tcenng Men s linjft de teer voort al voor bij chronische eafliarren vin de blaas en lont gea Traite dt Phtmnacie du jirofesseur SoDBEinAw By t gebruik van éen of twee capsules op t oogenblik dat men gaat celen werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen imoNcHiTCs kilHUK lONStANDO NINa WRW RL0CSDe tRKOUDHEla OMaONTSTEKIKQ EN TECRINO Ut LPIJMEN LICHTE SPIJSVERTEEIIINa au DE SP DE BLAAS en in t dgemeen tegen alle aandoeningen der aLumvlieten iedere flacon van fr 2 50 bevat 60 capsules Dit 4S genoeg geiegd om aan te toonen hoe weinig deie geneesnijte kost van 5 tot T 1 2 cent per dag 0m ach tegen t kooptn m nameakttlU hoeden mett men vooral letten op I witte etiquette waarop de tektt met zwarte letten ti afgedrukt en de ondeileekemng mn fiUÏOI m dra kl r Hier tegenover henndt zich het fae timile dir handtuktn n § esidt Druk tm A Briaknian Depot te Gouda bij J G Zeldennjk Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig m oageelekUieden d£r K AH en werken heilzaam op de SPlJSVEIULRINt Zij zgn mtmnnteod tegen de GAL SCHtHPTE m het BLOED en UITSLAG der HUfl zg eijk ZACHT LAXEREND en 8LIJMAPDRJJVENI Verzegelde doozen van J7 i 1 1 en dubbel doozen zijn verkrijgbaar by de bh Alblatterdat G ran der Zanden Amterdam M Cléban 8e C drog hoilige trieg D 321 Bodegraven B Veraloot Ddft H W de Krugtr Deventer Gebroed Iinan Ooud L Sehenk op de Hoogatimat Ilaattreckt K Ooeierling Krimpen a d Let A r L HeuL lekkerkeri A den Oudaten Leyden T Terburgh Haarlea hoek BikkentMS Mmt oori H A d Berg Moordrecht G H Po t OudewaUr Pr Vree Rotterdam v d Tsora fc Beker Weate WagoBatcait Schtonioven A Wolff UtrecU F Altena op het Steenw oMf den DoB keratr n 372 fToerden W F Sweorman Zevenhuuen A Pnu Het depot dezer echte Urbanus Filleo aindt zoovele jaren met roem bekend en in algemeen bruik 18 door ons te Oouda alleen en uitsluitend geplaatst bg den beer L £ ICUENK op de Hoogstrant WAARSCHUWING Men wordt instantelgk Terzoebt wel ttoBt te willen zgn dat door ons bg DiemMd aodera d Urbanus fillen bereid rolgeni het oude en cht Becept in üépSt zgn verkrggbaar gesteld i abjJM imen opgegeven Steden en Plaateen dan iij de lUerbovengenoemde Dépóthovderi In elk dae8j ia een iiiljet roereieo met de eigenhandige naamteekemiig ran de vervaardigers Wed Keünen Zoon Apothekers welke Handteekening zich ook berindt op het Zegellak waarmede de Dooqei verzegeld ego Wq verzoeken de gebrmkers tnetanteltji daar wel op te letten en raden bun aan Wti toe te ZlOO by wieu men de Doosjes Pillen haalt Alleen di Doosjes waarm een biljet met onze Handieekeniig IS zich aan te schaffen en zich te wachten rosr het gebrnik ran de rele nsmaakaela De uitgave deïer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per dne maanden is f 1 75 franco per post 2 BUI TENLAND Buitenlandsch Overzicht De nat rerg te Versailles heeft na eene eenigsuns storinaclitige discussie tot de tweede lezing ran hel eêrnte d r coustituti ineele ontwerpen besloten Hel lenet kwam alleen ran de uiterste partyen zoowel ter rechterals ter liiikerzgde De conversie der Morgan leening zal waarscngnigk voor de sc iatkist geeue moeilykbedeu opleveren en geeu stoornis op de geldia irkt teweegbrengen Slechts een bettekkelgk klein amital aandeelhouders beeft aan aflossing da voorkeur gigeven maar verreweg het grootste gedeelte verkoos hun aandeelen tcgeu andere ttaatspap erea in te wiiaeleu Het BelgiBob Duitsobe nota ineident is geëindigd ea wel op bevredigende wgze In de Belgiaebe Ka nier beeft de Minuter ileu brief vourgelozen van graaf l erponcber m antwoord op de Belgische nota van 23 Mci Pruis Bismarek zoo wordt daarin ge egil heeft met erkentelgkheid de berichten ontvangen om treut het zorgvuldig onderzoek naar het gebeurde met Duchesne a auede de nededeeliog dal de Belgii o ie Kegtering haar strafwetboek lu gewenschten zin ml aanvullen 0 k de Krizer is zeer voldaan en stelt zich van de gclyktgdige behandeling van dit onderwerp in Duiischlond een heilzamen invloed voor op de opeiibara cuiiscirniie bg hoopt dat de liimrngiug van Belfiitclie onderdanen in inwendige geschillen lu Duitsclilaud voortaan telkens roorkomeo tal worden lu denzelfden verzoenenden geest als waarvan de Belgisclie Regeering lu deze bewgs leverdei en bewgi voor hetvtelk zg dank verdient Te Rbeine Pruiaen hebben ten gevolge van uitramoutiiansohe woelingen bedeukdgke demoiistratien en buitensporigheden plaats gehad waarbg de bur geaieester ernsiig is gewund In üasti nrgk niaaü men zich ongerust over de erkstakingeu die met name te Brunn op groote SLhaal plaats hebben de arbeiders verlangen aanmerkelgke loonsverhooging waaraan bij deu gedruk teu toestand der industrie niet kan worden gedacht de fabrikiutao gaan nu aan het afdanken terwgl onder de arbeiders een onrustige geest bestaat De politie te Brunn heeft tnee werklieden die bekend atonden als de hoofden der werkstaking gearresteerd en eenigeu van de meest onrustigen vernannen Met rbeidersoomité heeft een verzoen gericht tot de werkUedau om zich rtatig te houden Tsa T j ENGELAND AU nan de versohillende berichten omtrent de diplomatieke werkzaamheid van den laatsten tgd onroorwaardelgk moeht gelooren dan zou meo mderdaad kunnen meenen dat een nieuw tgdvak van ongestooi en vrede voor Europa waa aangebroken Reeds sedert eenige dagen waren geruchten in omloop omtrent eene alliantie die tuaechen Rusland en Engeland in het belang van den algemeenen vrede die eerst eenige meerdere waarde kregen toen zg in de Bi ssiscbe Golos werden bevestigd of liever sedert dat oogenblik heea men er meer de aandacht aan gewgd De voorstelling eohter van de Golos as van dien aard dut men volstrekt niet kon wenschen naar een staat van zaken als dat blad bedoelt Volgens de Golos nl zon de ooilogzccbtige neiging van Uuitsoh land aanleiding geren tot eene dbtbinduig van de triple alliantie tusscben Duitschlwid Ruslaiiil en Ooslenrgk en de beate waarborg voor het behoud van den vrede zou in dat geval wezen een bondgenoot schap tusscben Rusland en Engrland Als die beide mogendheden het met elkander eens zgn dan meent de Golos zonden de andere Luropeesche staten tot geen oorlog durven overi aan Men zal terstond opmerken dat ren dergelgke redeneeriog getuigt van eene merkwaardige verblind held of onbekendheid met den iren staat van zi ken immers is het minstgeoomen hoogst twgfelacbtig of Duitschland zich door eene alliantie van Rusland met El geland van een oorlog zou laten afschrikken De invloed van Engeland op de contineutile politiek moge moreel van eenige beteekenis rzen feitelgk kan GrootBritannië op den gang van zaken op het vasteland Diet influencenen tengevolge van den toestand waaria zgn miliuil macht verkeert Dit begrgpen de EngeUi hen dan ook zelveo welen vandaar waarscbgnigk de kalme en bezadigdetaal van invloedrgke Engelsche organen als de 1i mrs die betoogt dat voor het behoud van denvrede geen kracbtiger waarborg denkbaar is dan hetbondgenootschap tusseheo de drie Europeescbe keizers Engelatd is bepaala vredelievend en wensebthet behoud van den vrede maar om met goed gevolg daartoe werkzaam te zgu jL een alliantie geen afspraak noodig De Tii£ès raadt daarom aanEngeland ieder bondgenootscap af met mogendhedendie uit kracht der gewoonte steeds argwa a en nag ver koestelen j ens Daitsobland Intusschen zgn sedert bet artikel van de Times de gerncbteu eener alliantie tusseheo Knelaad en Engeland met verminderd maar zij hebben een ander karakter verkregen dat ban meer waarschgn Igkbeid verleent Men verzekert ui dat reeda sedert eenigeo igd van de zgde van Rusland blgkeu van toenideriug tot Engeland zgn gegeven tee aandien van dl uaesiie over eentrjol Azie Bns and moet uan Groot Britannie bepaald hebben verzekerd dat o er die aangelegenheid geen moeielgkheden zouden ontstaan en dat Engeland volkomen gerost kon e en omtrent de iniicnten der Russische regeering Mocht het werkelgk tot eene vredelievende over eenkomst komen dan zou deze volstrekt met geka seerd zgn op de ontbinding van de triple alliantie der keizers noch die tengevolge hebben maar veeleer daarbg aansluiten zoodat naast ket verkond tusachen Rusland Duitschland en Oostenrgk een tweede zou bestaan tusseheo Rusland en Engeland Al hecht men ook niet reel aan dergelgke bondgenuolsobappen wel wetende dat zg nog slechts zoolang worden ge bsndhaafd als met het beMiig der betrokken mogendheden IS overeen Ie brengen kan het toch niet anders dan gunstig werken indien ook door regeertngen en diplomaten voor het behoud van den vrede wordt gegverd al ware het alleen maar omdat daardoor de vredelievende begrippen en beginselen meer en meer veld kunnen winnen zoowel by de regenten als bg de volken Inplaats dat er sprake zon wezen van eene verbreking van bet bondgenootschap der drie keizers scbgnt dit integendeel nader te worden bevestigd De keizer van Oostenrgk heeft wel niet er toe kunnen besluiten om naat £ m te gaau en daar Wilhelm I en Alexander II te ontmoeten maar hg zal deu Czaar op diens terugreis naar St Petersburg aan het station te Komatau gaan begroeten en liem per spooi door een gedeelte van ADVERTBNTIËN worden geplwitrt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel lueer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsruunte Afzonderlflke Nommers VUF CENTEN Bobemen vergeaellen De ontmoeting Zal zooall stellig wordt verzekerd nitsiuitend een per eoonigk karakter hebben doch iedereen weet wat zulke qnalilcatiea beteekenen Later zal keizer Frans Jozef boogstwaarscbgnigk te Ischl eene bgeenkomst hebben met den keizer van Duitschland zoodat men wel met behoeft te twgfelen aan de goede versuudhouding tusscben de dne machtigste vorsten van Europa die het lot Tan dat werelddeel in hunne banden hebben DUITSCHLAND Een van de merkwaardigste veiechgnselen in Daitsoh land I U vooral in Fru sen is de betcd kelgke rust waarmee de toepassing vjn de beru hte kerkelgke wetten gepaard gaat Wanneer men enigejaren gsleden had voorspeld dAt te Berlgn we ten loudan worden uitgevaardigd ala het zoogeoiamde kasselat tikel de opheffing van de Jezuïetenorde en andere kloosterinrichtingen de opleiding van geeelelgken dl o a tot eeo slastsexamen verplicbt zgn bëperkinf van de uitoefening der kerkelijke tucht inhouding van jiiarwedden der geestelijken die weigeren Eiob aan de staatswetten te onderwerpen terwyl bisschoppen zoowel als pastoors met langdurige geraogeoia alraf u orden bedreigd zon men gezegd hebben Dat IS onuogelg k zulke wetten zgn onuit oerbiar zg zonden bg oe eerste werking reeds opstand veroorzaken onder de Roomsche bevolking En nu tfju wg reedi geruHaeo tgd getuigen van de uitvoering maar enkele plaataen uitgezonderd blgkt dit een gewone zaak Waneeer eeo bisschop naar de gerangeuia wordt gebracht of ign meubelen worden verkocht ziet men eeo oploop eu er wordt wat gesist gemeesiBuild gasobolden op de politie maar da demonstratie isdrm gedaan en de prelaten zitten roatig in de gevangenia te overdenken dat zq op bet eoncdie te Bom go waartchuord hebben tegen t geen zg zelf na ondervinden maar te rergeefa terwgl zg naderhand zieb mede onderwierpen aan hetgeen zg beatredeo hebben velen zonder twgfel met inwendige smart alleen gedreven door de zuclit om de Katholiciteit met ta verbreken De Pruisische regeering komt intusaohan al nndt er geen oproer plaats wanneer geestelyken worden gakerkert en kloosters gesloten evenmin verder De geestelgken die nek tan de nieuwe wetten onderwerpen zgn uiterst weinig en ook het GodKatha liciame neemt niet dl vlucht die men had gehoopt Volgens bermhten uit Berlgn begint nu langzamerhand de overtaiging te komen dat met de loogeuaasMl Mti wettra niet de juiste weg is ingeslagen en aok de strengste toepassing van die wetten met zal baten Meer zou men nu verwachten van de laatste wctleu die nen de finantieele kan noemen de bepaling b V dat de jaarwedden van de geestelgken die eigeren zich aan de staatswetten te onderwerpen eenvoudig niet meer worden uitbetaald Vooral in onien materieelen tgd weegt ket geldelgk argument zwaar de Roomsche eeredienst is toch reeds duur en komt er nu nog bg dat da pastoors door de gemeenten moeten worden onderhouden dan wordt zulk een toestand op vele plaatsen onhoudbaar Men wil na de werking van de flnantieele wetten eeist nagaan voor er verdere stappen worden gedaan en tevens op ander gebied bg de toepassing vau de Mei wettan iels minder streng zgn tei einde looreel mogelgk botsingen te vermgdeu Het ScUee KireieniMl i