Goudsche Courant, vrijdag 25 juni 1875

roordracht hébben kah nl het verleenen van oots g De ftegeért og 1i beUr dan het puMiek £ et hlle omstandigheden bekend en il dl i ook wel te aanmerking nemen dat sums suikerfalinkanten weinig gehechtheid hebbcM roor een reaideut die hen te veel op de vingers ziet want dan wirdt da bereiking wel beroordeeld maar de aUike fabrikaut oiel en het ia toch niet te vngen om dan a tut een resioW weg te loOpen Uaar r nit dat Üiandpunt redeneert de Brgeering niet en daarom zal zij ook niet tut de cosdame koaeo om aan den retident ran Tagal eea oAtslag op te dringen B H Vau Sumatra s Wetikutt schrift ken 1 De koffiepfoductie gedurende het afgeloopra jaar weea een rrij hoog cijfer aan Niet minder is dit met het nu Iao iende tgdpetk het geral eo het laat zich rrij wel aanzien dat de tfoeforiikt in dit opzicht roosklearige tinten verbergt De eerste goorernementskpSereiliog gednreode dit Jaar ia buitengewoon roordeelig geweeat Nietminder dan 4000 plèols waarrkn 22000 Ie soort lijn ter reiling gebraaht Ook de ooiBMirreBlie aa ditmaal buitengewoon lerendig Niet minder dan 1 59 09 beeft elke piool goede koffie gemiddeld I opgebracht terwijl de inferieure kwaliteit 26 96 haalde Dit geeft e Zdmeii de mooie winet vanbijna 2 en half millioea gulden i 1 nil 1 1 I i a I 1 = o X I T I E Aan bet Bureau ran Politie alhier zgn in bewaring de navolgende in de e gemeepte gevonden voorwerpen alst E N PARAPLUIK een PORTBMON NAIË met een g GELD een goodn MEDAILLON gaat Dog een slap rerder en aeldt bg wgze ran gerockt en wg behoeren op de onwaatschgnlijkheid ran dit gerucht de aaadacbt wel niet te restigen dat men in sommige kringen ran Sileiische StaatsKatholiekeu een adres aau den Keizer wil richten wiinrin benieoiog ran de Mei nMten ion worden gevraagd Ook de broodwet wordt iatusachen met gematigdheid loegepaat zoodra aen pastoor Verklaart de rorm wordt aan hem oreigeUten dat hg lioh aan de Staatawet onderwerpt wordt terstond last gegeren om gu tractement als rroeger uit te betalen De broodwet wordt op deai wgze een middel om rooral di estelgkeo te straffen die ich door hun antirerolutionairea ijrer onderaoheideo Van rem enibg ia tegenwoordig bg geen ran beide partijen sprake meer beiden rekenen op den tgd de Kegeering gelooft nog altgd dat Qe Kerk ijioh straks wel gedwongen al zien den rrede af te s nee£rn £ terwijl de Kerk meent dat de Staat meer en eer in een onhoudbare positie wordt gebracht en er welliehl onrerwachte omstandigheden tich kunnen opdoen waario da Staat de hulp ran d Kerk dringend beboeR en ook rraiien tal Men herinnert lich het gez de ran mgr Meplia De Kerk kan niets redden dan de rerolntie lliJrankrerkoopert speciale wet tegen lerralaching 1 mi janerer beettgdiog fan bet misbruik bij land T 0 laUMoht III Hnipmiddelen bestaande n t het iutialief ran het indiridu Zedelgke rerplichting reoi hen die tot den atrgd toetreden om velf matigIe z 3 de dtonkaards nit hun dienat te ontaiaan lorg roor da mogelijke genezing van den dronkaard loovel door particulieren als in dronkaardahoapitalen instelling ran penningen of kaarten iuwisaalbaa roorierensmiddelen in plaata ran fooien of drinkgMdan IV Hulpmiddelen rooitg bracbt üour da retoeuden krachten ran de rereenigiog Multapatior a b ud terbeairijding ran miabruik ran sterken drank doorberordering ran gezondheid erbeteriog ran wmiagen het rerachaffen van degelijk voedael brandstoffen en kleieding door oud V gs eo rooril doorhaiselgke oproeding berorcying ran bescharing jopening ran bonds socicteite beads koBebuitea en jbondaberbrrgen JlttlUpatiar erkent dat hurtoareei geld zai noodig zgii dpoh hij gelooft dat bijBoediga Inanoiers met helder doorzicht nog we geldte bekomen zal zgn De hoofdstad de Uijki heeft 1 wel tsnnen goids bgeeo gebracht roor een paleisvan rotksvermaak diereutnm enz eo ZM zij danmet Willen bg rBgeo totverwetenl king ran ditdoelPMultapatior houdt tish aantaerolen ti l het outran gen Tan oordeelvatlingen over zgn plan Deze inUenlater worden opiienamen in zgn antwoord op hetretskg dat namens eene commissie belaat met hetTDoftoopig onderzoek ran zgn plan door hem tal i worden nitgcbraoht Hg v rw cht alle madedeelingen aan bat adrca L fUiifp ma t Uden bg Boitai Men bcgr gpi niet boeref de tindel kbcid an bal l geroel ran aoodtakelgkheid om zgn haid geregeld j en behoorlgk te reinigen brengt Hen geraakt daardoor gewoon op tqn lidiaam op tljn eigen ik geregeld arht te altao en rerkrggt daardoor een zekere male ran talhcbting die ook in hot monela j orerslaat Let eens op bebl gg el ooit ran door I en door lindelgke nette menaaheo onrerachiilig van welken raug en stand gezien dat zg zich in het penbaar alt dronkaards re ooudeu of door honna baldadigbadeu op den publieken wegen hunne kwaad willitbeid bet genoegen of de raat kna ner medehur gcra stoofden a bestaat er wel esn tweede laad 1 lu het beachaatJ Europa waar gg zooveel dranken mentchen liij den weg zooveel baldadigheid eo zooveel kwaadwilligheid zoorcel Intt tot plagen aUeea nit laai tot kwaiuldoea op dan publieken weg tiat ba Irijren ala in taovale ateden van Uoliaod f Ik geloof het nieten de middeloi ran hetatat Och t laat de naam raa het tmdelijk Uollaad een daad worden en geen apotnaom zooaia na Ziodelgkheid leidt tot tclfachtin hetobtn wq reedi gezegd en degerolgea daarran met een wuord gemeld Laat men het op de scholen leeren laten de gegoede klasieii met een goed roorbeeld rooigaan Man opene gelegenheid tot baden rn waoacheo En het zal geene geringe weldaad zgn De Dnancierle kant der taak ia niet zoo moeilijk op te loaaen to Londen rooral tide armste gedeelten der stad heeK man daaromtrent eene ruim twintigjarige uudarrindiog eu daar zal men kunnen zeggen hoe men goede inricht ngen ran dien aard kan maken eu wat ze koeten Ziet eena t Orer het algemeen ia men hier nog al lofredenaar ran bat oade en meent att en dan el eens terecht dat het in vroegere dagen heter waa Maar wanneer men den Bgbel b r zoo in alles tot richtsnoer ran zgn handelen maakt waarom rolgt laen dnn ook niet de roorschriften ran baden en li haam reinigen door Mozea met zoo sterk een nadruk eu herhaaldelgk roorgetchreren Waarom rOUt men dan niet bet roorlweld der Grieken en der Bomeinen rooral wier badinrichtingen oat heden ten dage nog lot roorbeatd konden zgd en die een onbreehaafden man niet beter wiaten te teekenen don door ran zoodanig iemand ta leggaa i lunó liUtrat iiiieil Mjuê italart d i hg had noch de letteren geleerd nook het zwemmeill Laten Ij in het teinhouden onzer haid In dezorg roor ons lichaam alrut den ouden regel volgennopdat Uwe dagen rerleogd worden op de unie die God de Heet U gecM ffffiaa Zoodagmiddag OMtneks 11 oren bod te Hage een grooU oploop ran rolk nloata aan het Zieken tegen i orer het Wachtje door aiao de rroaw ran eea aldaar net zgn schuit liggeodan schipper onder rreeaelgk gejammer en miaboar beweerde dat haat man in hel water onder de aohnit i s gerallen Zoowel door da aldaar geatationeerde politie als door de werkliedan der fabriek ran da heeren Enthoreo Co werd de raart met dreggen afgerischt hetwelk na eeo paar aren weid geatoakt toec de ala drenkeling Migerao achipper doodbedaard ran uit stad aar hg eeo Itaodichap had gedaan kwam BooitappeD Voorta znllen nog tt tafel worden gebradM mia irea ran Oed Staten a tetrefTcnde de regeling an rèrai kisring raa bet onderhoud der harenw rken ie Mili delharnis 6 daarbg orer leggende een adres ran d n polder Uijneveld gemeente Alpheu houdende bezwar tegen den gedeeltelgkeu rr dom ran omslagen jn bet bgxonder reglement roor gemelilec polilor to gekend aau de daarin geiden landen ran Boelwgk c daarby ovefleggendfl rarsoil itieude outwerp reglemeuten tot wijziging san pold ér reglementen Nog il behandeld orden r n gemeeuscbQppelgk door Qei Staten met hunne ambtgen ot u m NoordHolland opgaüiaa kt eiitwerp tut wgzigiu viai bet regltfment voor l t haagheeairaa4scbap van Ui ulaad In de zomervergadering is ook aau de Orde gesteld de benoeming van een buitengewoon lid ran Ged Staieo DinAlag wejd bij het pror garttWskof in Noordholland de zaak ikrrnisone ml 9tei MirlK 7 i E Na de rerdcdiging an 4e 2e 3e a 4e beklaagden wrrd de uitapraak bepaald op 29 Juni Dinsdag is de Ie haringjacht ta l lmirdiDgan bin nen gekomen met 44 ton rglie ca Si ton maatjes haring J liet kasteel Batauwe Zate te Ngmogen toiflbehao rende aan den heer Hallo ia aan eene KoouiachKutholi eke kerkelgke rerecniging rcrkodit voocongereer i fiOO Men meldt uil Zieriktee Er beeraoht hier tegenwoordig een tn paniek ten gerolge ran de ainda een reertien dageil herhaaldelijk roOrkomende geralten ran mbraaji of poging daartoe Niat onwaarsobgnlgk apeelt echter de rerbeelding dek tnui rol hierbg en ia de onrust der burgerij groofer dan het geraar OndertuaschcU is t aan de politie hoe grerig zg ook ia nog niet gelakt den bebendigen nachtelgken wandelaar en orerklimmer ta betrappen Omtrent dei foeaiaod ran den iandhouw wordt nit de Dockumer wouden het volgende gemeld Da regena der laatste dagen hebben op deu groei der gewassen een gunitigen invloed uitgeoefend rooral op bet rlos en de ofaicorai die hier de roaróaain producten zgo Het rias dal een matigen oogtt beloofde beeft nn een geheel nieuwen tint rerk regen en herstelt zioh boren rerwachting De obicorei o s t wordt in elk géral dit jaar iaat zoödat er in September weinig zal kuauen worden g lererd Vela hooga stukken staan zeer dun maar het zaad dat weken droo heeft gelegen is thans iloor den regen ontkiemd eo komt nog op Hier en daar is eehlar roor de tweede maal ehioorei uitgezaaid Geen rruoht die zich op toogenblik beter laat aanzien daiï de aardappelen de rogge eu ook de haver staan minder g tii8ti De appiglboomen beloovan zeer naig peren meer maar toch niet overrloedig Hoe hoog de waarde rin deu bloembollengrond nabg Haarlem is bleek onlangs uit dan rerkoop aldaar ran eenige peroeelen ter grootte ran nog niet beotaren welke roor de om van 32 176 m andera hadden overgingen Een woonhuia met Uoembollengrond groot H A 1 48 30 gelFgen onder Heemsteds bracht 26 500 op iêlNIJ ENLAJXrD QouDA 24 Jnni Wij herhalen ei aitalag der herstemmingen zoo als die giaterea door ons aan onze geabonneerden i medagedeeld ALMKU Gekozen Mr J B Correr Hooft met 1077 1 mmeo Mr S J Baron ran Paliaudt rerkreeg 1021 stemmeiu ABNHSU Gekozen Mr J H GËKET8ËMA Ca met 1426 stemmen Jkr Mr A F de Savoiuin Lohman rerkreeg 1302 stemmen UTBBCUT Gekozen de Heer J N Baatert et 1136 stemmen Het aftr lid Ur N P J Kien rerkreeg HOI stemmen DELFT Gekozen Jhr F de Casembroot met iS80 stemmen Dr C J Vaillaut rerkreeg 1116 stemmen De onrerwaobta zegepraal te Arnhem eo te Utrecht geeft aan de liberale party groote kracht De rerbottding der partgen is nu aldus 43 libe ralen 9 oonaerTHtiereu 16 ultramontanen en 12 antiHtAlutioaairen De meerderheid is ihana niet weidend Mot 43 legen 37 stemmen kan d liberale jMtttij reel doen We hopen dat ze ook reel ail doen De rreea roor wgziging der schoolwet in aatiliberalen geest ia thaos g weken Al ton Heemskerk willen hij zso niet kunnen maar t is te reiwacht n dat hg thana ran alle olerieale neigingen genezen is dan kan h met zijne onbetwistbare en reelzgdige talenten nog reel goeds tot stand bfengen Opde hulp der liberale part zal hg dan zonder Iwqfelmogen rekenen Da Se Knmer is roor de zitting die den derden Maandag iA September aanraogt aaamgesteld als rolgb LUtnltm 48 Van Hootea Zglker Schepel Crsmera Joookbloet de Boo Uiogst M ens Idaerda Wjjbeoga Berf sma Harinxma Smidt Gratam i Storm ran Naamen Saudberg Bluné Dam Leutiuj Geertaema Dullert Mackag Bastert de Jong ran de Putte Kappegoe Mirandolle Godefroi de Vriea Vetting Iteiueaz Skieltjea de Langa ran der Kaag da Brugn Kops Meea Blom Virulg Rombach Gereta Degnoot Brediae ran Ëok ran Kerkwijk DUrmmmtant 16 Van Nispeo Hegdenrgok Lngben Smilz Verhegen Borret ran Baar de Bieberalein Kerens Arnoldts Lambrecbts ran dan Heurel Haffmans ran dar Doea Bergmaan JulimolutioHaireH 12 SefaimmelpenBinck ran Asch ran Wgk ran Loon Meaaohert ran Heem tra Waaaenaiar ran den Berch Kugper Biohon tan Berkhout Saagmans Vader de Jonge CbaMTM Mi 8 Correr Hooft Inainger ran Jlappard da Caaeabroot Nierstraaz Wintgona £ J Sehimasetpenninok Begram Fkbia De collecte roor het fonds ran den gawapenden diaaat heeft in deze gemeente opgebracht de asm aa lil ta Ook mr J H ran Mierlo is in het district Breda weer tot candidaat gesteld roor het lidmaatso iap der ide kamer A a Vrgdag 25 Juni des middags ten een ure lal ran wege het bestuur der afd Scliaoahoren en OantrdEca ran de Uoll Maatsoh ran Landbouw Laatste Berichten VenéBiÜM 23 Jnni De uredol ran de drie groenen der linkerzijde hebben eene bQeenkomat gebonden Daarin is healottn dat meb roor den aeniMia b UtU departemenia kiesdiatrietec atemmen aL Broaael 2S Juai De Kamer heeft het wei ontwerp bettefiende het strafbaar stellen ren he aanbod om een miadrgf te begaan onrerandem aangi nomen aet 75 tegen 6 atemmen Loaden 13 Jani Gisteren hebben de Fiia I en Priaaca ran Wales een bezoek a elegd bg da Koningin van Nederland in bel Clatidgea bdtel Bortijn i3 Jaai De Prmuaial Comtfotiau zegt dat de aanstaande ontmoeting ren de Koiiert rln Bnslaod en Gotten rgl spoedig doot eene nieawe ontmoeting van de Keizers rah Öaitachland en OoaI tenrgk garclgd zal warden hetgeen eene nieuwe bevestiging is ven de rriendschapa betrekkingan raa I ds drie Keizerrijketa whike sedert IStS roate I degelgke grondslagen rim dèn Earopeeaebcfa vrbde I vormen Men bedriegt Hbt PUBLIEK ioor hen een aard preparaat voor echt to verkoopen hetwelk men met den naam vaoMuina lAroclte bestemuelt Om dit bedpoffte vermijden eische men de hicmevènataaadamandteekening II Z K aaH che op Kj fcand op 4 ie == iC ytê trifle etiAette C op d twee enveloppen en op de brot mrM Men eisrhe insgeliiks bet tMttaaaasmaim l dat zich op dert hair der fleseh hévindt In de zomerrerghdering ran den geneeaknndigen Baad roor Friesland en Groningen werden o a breedroerige disonssiSn gehouden over da rraag nopens de wenaobelgkheid ran bet onderwga in da gezondheidsleer als aftonderlgk leerrak meerapeoioal op de middelbare school Ue meerderheid waa gestemd ten gunste ran dat onderwgs msar ron4 bezwaar om het zelfatandig learrak ta doen dooeeren hg de reelheid ran rakken waarmede men oordeelde dal de middelbare aobool rooralsoog is orerladen Eerst ala inkiimping ran enkele eo schrapping ran andere leerrakken zsl zgn geaohied wilde men dat da gezondheidsleer rooral op de middelbare school root meisjes hare rechtmatige plaats zou innesaen Van den anderen kant werd het bezwaar geopperd dat men bg de algamaana ioroerinj ran dat leerrak geen roldoend getal geaohiktt doeenlen zon kannen krggen Uit den aard der zaak diende bedoeld onderwgs door een medicos of hygiënist te worden ge geren eo by de opleiding ran medici ontbrak bat tot duirer juist un da kennia ran dit leerrak riebi MABETBBRIOHTEir QOUda 24 Jttni Foldcrtarwè niike 8 50 i 9 Ï0 Mindere 7 85 a ƒ 8 Ï5 Rogge paika ƒ 7 50 i 7 85 Mindere ƒ 7 4 ƒ 7 40 Voer 6 50 i 6 85 Gerat paike 7 26 a 7 80v Mindere 6 25 ü 7 Haver zwart 6 S6 a 6 80 Lichte 4 ü 5 I De veemarkt met weiaig oanVocr de handel in alle soorten traag magere varkens en biggea vlag te verkoopen schapen en lammeren raag Aangevoerd IM put kaaa I imi van a 33 Goeboler 1 40 i 1 60 Weiboter I ÏO i f 1 26 In het Hcmdtliilad deelt Uollapatior zgn plan rned tot bestrgding ran misbroik ran sterken drank Di middelen tot bestrydiuf r erdeelt hg in 4 katagoriên 1 Hulpmiddelen roortrloeiende uit den inrloeid van godsdienst eo wfjebegeerlt II hulpmiddelen ont prnilende nit de tosschenkomst ran da StaiUimacht i door wetten tegen openbare dronkenschap bgcondcra ve uiiDiug noodig roor een patent als sterkendrankrerkooper af te geren door de plaatselgke besturen i weigering van zulk een patent aan s Rijki prorinciale en gemeenleambtenaren plaatselijke rerordeaing op dronkeoscbap en op herbergen rerhooging run patent Burgerlijke Stand OaaoaiN 22 Juoi Leeaiert oudara Blok en 0 Vonltaag Helena Ctthariaa ouder H ti Kolker en C M IJichtiDK JacobuB HeariCua oudera C J ea E Zuarhout O Smeats Otüklukni 23 Juai A i Hoaas t is OanuwDi 23 Joui K van den Berg ea S4 E 4a Laagan ea M C Fedaa lifer O Da laaataia U Bnfa eane Maaimachine Kirby Ilower Hooischndder en Paarden Hooiha k b proe i warden op het land ran den bouwman G Ecgiieman gelegen te BergAm bacht in Borenbeig nabij Schooohorra Des aronds ten 7 ure zal door den hetr W Slnis uit Beemster rene roordracht gehouden worden ten huize ran A Brandwijk orer de Süoeimethode Voor de aaualaande zon ergadering ran de Staten dezeir prorinci zgn o de rolgende roorsteilen of ontwerp besiniten ran Gedeputeerde Staten terbebandeJing aangewezen te weten i 1 tot wgiiging der prorinciale begrooting dienst 1875 door er op te brengen eene rermeerdering ran 300 roor toelagen aan veeartsen ƒ 500 als subsidie roor de kweekschool roor bewaarschoolonder gzeresien ie Leiden eane som an 493 ÜO0 als gedeeile ran het rermoedelgk batig saldo ran 1874 en in rerband daarmede Qfer te gaan tot rer aiiuderiug der ontvaitssten ter zake der droogmakiog rande plasaen ui ttCeiand in 1876 te doen eti geraamd op 803 806 R net gelgk bedrag alsmede tot rerhoogiog der begrootiug roor 1£75 met 3575 wegens de ouraadspeuniogeo in zake de rgfde en lautate reiling der drooggeralleo gronden 2 Voorstel om opnieow een pro ïnciaal subsidie rau 2000 loe ie staan ten behaerederKoninklglic muzii kschool te s Grarenhage ereneeu eene subsidie Tan y 2000 aan de rereenigiug de Ambachtssohaaf te Botterdam ran gelgk bedrag aan de Ambaofats schooi te a Grareubage ran 150 aan de afdcfltug Nu ordwgk der Ngierheidsrereeuiging ten behoere ran de door haar opgerichteAmbachtsteekenicbool van 2U0 ten behoere der Ambacbtsteekeascboot te Woerden aan de afdeeling ran de Vereeniging lot 1 berordecing ran Fabriek en Handwerksngrerheid van 100 aan het dep Alphen en Aarlanderveen der Maatschappij tot Nut ran het Algemeen ten behoere van de door dat departement ofigerichte Ambachtsschool van 5Ü0 ten behoere vao de kweekaohool voor bewaaischooiooderwijzeressen te Leiden De sub 2 rermelde roorsteilen zijn tei roldoening aan den wensob geuit in dè zomergaderiug dar Staten om teikeujare bg de begrootiug het gemotiraerd oordeel ran Gedep Staten te reinemen orer de rMag of en zoo ja tot welk bedrag rerleening diet anbtidién alsnog wenschelgk tg 3 Voorstel ran Ged Staten naar aanleiding ran hei adiea van het Hoofdbestuur der Hollaudsohe Maatschsppg van Landbouw om subsidie nit de Provinciale galdmiddal ia de kosteit gerorderd roor de aanstelling rad wandel Ieeraara ter berordering ran het laudbouwonderivgs en de landbouwkundige kennis Gedep StaUn geven in orerwegiog gunstig op hei vi rzoek te beschikken eo der Holl Maalschappg ran Landbouw bet ter meer gemelde zake door baar geweiischt sobaidie ad ƒ 600 urer het loopend dienstjaar Ie rerleeneo 40 Voorstel tot het rerlacnen eener subsidie ran 1000 aau het Bestour der Vereeniging tot het rerlecnen ran hulp aan minvermogeuiio ougigileis rojr Zuid Hollaud gereatigd te Hotterdam teneinde daarroor de instandhouding en bloei de er heilrgke onderneming te berorderen 5 Voorstel netre keigk het adres van de heeren F A Van Hall te Vtresht en P M Montgu te Gouda om subsidie nit de prorinciale geldmiddelen ten behoere ran de door hen roorgeoomen dtoogmakiug der plassen onder Beenwgk De strekking ran dit I rouistel ia niet bekend 6 Voorstel om afwg tend te beschikken op een adres ran de heeren F Van den Ouwelant te Pargs eu J A baron van Hardenbroek te Utrecht om subsidie roor den aanleg van een sjioorweg van Utrecht naar Antwerpen 7 Voftrstel tot bet rerlecnen eener subsidie ran 1 6000 onder eenige rporwaarden aau de gemeente I Boskoop ter tcgeidoetkoming in de kasten ran rerbetering ran den Beijerskooper en den Zgdeweg aldaar 8 Voorstel tot rerkoop ran het ailodeel der Prorincie in eenige gronden gelegen buiten den Ringdgk ran den polder Prins Alexander 9 Idem tat rerkoop van bet aandeel der Provincie in sommige eigeudommeu behoorende tot de drooggemaakte plassen in Schieland aan bet Kerkbestuur der Hervormde gemeente te Kraliugeu 10 Idem tot den rerkoop efener inechrgving op het Grootboek dar 2 P Nationale Sotuld teo name dezer Prorincie 11 Mitsiere van Ged Staten daarbg ter goedkeuring orerleggendc eenige wgzigingen door ban vastgesteld u bel reglement ran orde roor hunna rergadering Voorts zgn ingekomen een aantal aaorragen y a GemeentebeslureD om subsidie in de buitengewone koelen roor het lager onderwgs Ged Staten advueeien gunstig ten aanzien ran de gemeenten Heerjansilam schoolrergrjioting Wgngaar iru stichting eener school metooderwgzer woning Hellevoetsluis Noaldwgk Westiflaas eo Middelharois De ad iczen op de aanvragen van Ouderkerk b d IJsel Pernis Nieuwe Tonge Maasdam en NieowBeierlaod zijn nog nie iogekoffleo In de rorige week ronden eealge schoolkinderen 1 bg Zwolle op den Derenier straatweg een ralics aanma eeo tteatoNje hing aan het klinken kon med boeren lat er zich eene boereelheiU zilrergeld in berend Da brievenbesteller Schutte die roorbijkwam nam een der kindeten en het valiea mede naar het politiebftrean waarna bleek dat het raliea aan bankpapier en zilrergeld 1IS5 inhield Eigenaar bleek te tljn de heer ran Naamen raa Eemun die bel nit igo rgtnlg bad rerloren eo de nadert edelmoe dig beloonde Te Tilbnrg is Zaterdag een herige brand uitgebarsten bij een bakker en raarwerkmaker waardoor apoedig bet hais waarin rier Woningen zijn werd in I d aach gelegd Qelakkig ia veel raarwerk bg tijds gebergeu kunnen worden andera zooden er wellicht nog meer oogelnkkeo te betreuitn zgn geverat gleclits I nu en dan hoorde meuMnontplalliuK Ti ee inboedels aren rerzékard bg de andara gezinnen is reet gered Te Tilburg ie Zondag middag weer een herige brand ontataao iu hel pakhnia ran de kb G Bogaerali wn meu reronderttelt door broagiog ran fabrieksajial Pakhuis en rerwerij zgn rerbr md De acjkade wordt 1 op p m 80000 geschat Door het itille weder i I IS de fabriek die reeda begon te hranéeu behoodengebleven De gleed waa zo herig dat het personeel ran een der braodapruiteo die tnaschen het magazijn ea de fabriek was geplaatat dezM post mijcst rer jlaten ren klein gölMite ran de slangen is rerbrand doeh de apait heeft weiaig gateden Ala een merkwaardigheid ait de oatmri hiatorie oseldt men het rolgende Een laodbou er te Delerreen geaaaente Dalen hadomstreeks 4 jaar geleden eeo purd rerkocht aan jeeo landboawer te Gaaaelte op ongereer 6 a 7 uar afstond ran eerstgenoemde plaata gelegeo Vreemd stood hg dezer dagen te kgkea toen bg datzelfdepaaid in de weide bg zgn huia tag grazen Bg onderzoek bleek dot het dier ran zyn biaUtea meeater aa weggeloopen zonder dat deze wiat waar t gebteren waa Hoe het dier dat misackieo in al dientijd dezen weg niet bereden bsd tija vrpi ren meester weder kon rinden zal el eea ooopgeloal nadsèlblgren Het is echter een opaerkelgk l ga roothet herianeringavermagen dezer dierea X liili lai U MmlüLLk H ij I Koloniën 1 OOBT IliOl £ Da berieUen met dea jongstea lail aangebracht I loopen tot 8 Mei I In den loop deaer auuad saUea opnieuw in twee 1 gedeeltan troepen ran hier Baar Atjeh gezonden worden Tegenzin om denroarta ta rertrekken bestaat bg de atans appen in het geheel niet eu oftcboon de meeaten heuanr bg onderrinding weten dat het 1 leren te Atjeh niet alles ia gaan tg toeh l erer op expeditie dan garnizoensdienst te reirichten te BaUria Onder de officierea te Atieh haeracht rolgcos paiticalien berichte eea otgewondaa stemming een gerolg ran da omstandigheid dat men het I einde ran de oeetblgfaeien dea oorloge slechte in een rerwgdarde toekoatst durft stellen De dienst is eentonig en zwaar de afwiaaafiag door orerplaat ing gering en nog geringer door den seha iraoben toevoer it reraoha troepen en olBoieroo au Nederland bet oornitzicht op reragdering en reMietering daiwtn I e reiwoehting dat da oorlog uit Atjeh het Ncderloadacbe rolk ait zgn alnimaring zou doen ontwaken tratdt daar teleurgesteld eu men meent op de ribgcta te kannen aitrakeifen dat zoo er in bet moeiieilaad niet meer laat komt om bg het I IndAaoh legar disuet ta neoua het bezetten ran Atjeh een algeheel ontblooten der nadere militoira punten in den Archipel ten gerolga tal hebben Beeda na ia da tooMand loo dat indien in de matrekao ran Batavia iioala in lg 9 U Bekaatie gebeurd i de ecu of ando OBgwagaldheid ta greep mem i do koaidplaaMMB NadeilandaohIndié I met de hanfan in het haat zoa zittdK A O K I In het Tagalaeka sebgnt aan aeaig plan tot reraet gedacht te hebbeo de paliUe hield echter het oog op een paar dier lieden en heeft de hooMIeideioj g golooren wel wat te rroeg gorangen genomen T i rroeg zeide wg want na weet mcB niet met reik doel en om welke reden die inlaadaoke berolking ziob wilde rerzetteo en zegt men zelbt dat het na BKwieigk zal zijn hun tohald te bewgian UA gerucht is rerbreid dat bg de Regeering een Voordracht ia iogekoiaen roor bet ontslag ran den Beaideot van Tagal Oajaiat is dit genoht denkelgk niet maar men lal wel doen met geen geloot te hechten aan de geralgen welke dergelgke