Goudsche Courant, zondag 27 juni 1875

ADVERTENTIÉN ZbUtg 27 Ml N 1690 GOUDEN medaille en premie van 16 600 ïv 1875 KliVAIM ROGHE Getrouwd EGBERTÜS DK LANGEN van Amsterdam IN MARIA CATHABINA PEELEN Gouda 24 Juni 1875 GOUDSCHE COURANT l ieuvvs en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken rTIT TR Goedgekeurd door de Academie van Geneeskniide In Frankrijk Dit kraehtberatellcnd voedend en koortsverdrijvend IiI IKSTRn AFTRFKSEt Dl H DRIB KINASOOBTEN IS het volkomerisie en magtifj sie der kina bereidingen van eenen aangenamen smaak Deszelfs dopilroftcndheid is in de hospitalen met glans bewezen legen algemeene zwakheid gebrek aan ee lust slechte spysvertenng bleekzucht te langzame hersuikng koortsen en liare L gevolgen welke aan de Jolnlne weerstand geboden Uebbcn YZERHOUDENDE r Bloedaandoeningen Bleekiucht Huidonstekingen PAHYS 2 rne Drouot Hooldepot voor Nederland H Uloth en O lOrmenhage 3NABILIÉ Rotterdam VAN SANTEN KOLPF Gouda J C ZELDENRIJK BENIGE KIEZERS die vooral in den Raad wenschen riiannen van kunde vaste overtuiging en ten volle bekend met de belangen van de Gemeente en zjjne Inwoners bevelen aan Alphabetisch Mr A A van Bergen IJzendoorn J M Noothoven van Goor J A Remy D Samson Mr F J Snel A van Veen en vacatuur van van VEEOinNOEN J J Grootcndorst Gouda 22 Juni 1875 Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Cr bethstraat vraagt tegen 1 August eene bekwame KINDERMEID geschikt voor jonge Kinderen kunnende naageo en met de wasch omgaan tevens genegen eenig huiswerk te verrichten In een KAASFAKHÜIS te Amsterdam kunnen TWËË fi GGHTS geplaatst worden die met het vak bekend zün Sa aris naar bekwaamheid Brieven franco Bureau Goudsche Courant l etter M M Voor GOÜDren OMSTREKEiV worden SOLIEDE PERSONEN gevraagd tot het aanwerven van Leden voor een gunstig bekende Vereeniging gevestigd te Amsterdam tegen hooge premi ëu en provisie Brieven franco onder het Motto voosMiet bg den Boekhandelaar CAREL CHRISTIAANS Nieuwe Vflzelstraat A A 5 te Amsterdam Door bgzondere omstandigheden UIT DE HAND TE KOOP een SCUEEPMAKËttlJ velke een rmm fwöfnon i welke een ruim bestaan oplevert bestaande in WERF SCHUUR en twee WOONHUIZEN waarvan een in 1873 nieuw gebouwd alsmede VIJF in 1873 NIEUW GEBOUWDE VERHUURWONINGEN waarachter nog TWEE dito OUDE en eindelijk eene VEBHUÜRWONING in de Stad Te bevragen fraucoh C VAM EEUWEN Architect en Timmerman te Gouda Tot bet vullen van holle Klezci beslaat er geen erkzamcf en buttr mlddrl dan de TAND PLOMBE an de K K kortandarts dr Q POP te Weeoeo Bognergaaae oo 2 die ieder zeir zeer gemnkkelyk in de holle kiezen kan It geo n welke lich dan met de orerreat der kiezee en let tandrleeacb verbindt de kiee voor verdere verrutting beveiligt en nlle pijn dort bedaren Het Anatlicriu Mondwatcr van Dr J G POPP k k Uot ïandarta te Weenen ia da oadentaande Depots i f 1 7S per flaeoa te bekomen ie bet voortreSelg kate middel bij rkomatiaebe tandpijn ontstekingen en verzweringea van het tand vleesch bet lost den tanditeen open verhindert de verdere vorming daarvan bevestipt losse tanden door versterking van bel tandvleeich eo terwgl het de tanden en het tandrieesoh vaa alle nadeeliga stoffen zuivert geeft het den mond eene aangename friechbeid en verdr ft reeds door een kort gebruik den leelyken reuk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit preparaat hoadt den adem frisch en strekt tevens om de tanden schitterend wit te maken oa het bederf derzelve te voorkomen en het tandvieeseli te Versterken Dr J G POPFs Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagelykech gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo Idstige tandsteen wordt verwyderd maar ook het glaznursel der tanden steeds blanker en zachter wordt Te verkrijgen te Gouda by L Scheuk winkelier op de Hoogstraat wyk A 123 te Rotterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Schippeiegn C blaauwe porceleinwinkel te s Hage bij J L F C Snabilic apotb te Lejiden bjj E Noordijk te utrecht bij F Altena apolh te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis Ie Oudewater by T J van Vreumingen te Schoonhoven by A Wolff CS Goods Diak n A Brinkmui V De Heer en Mevrouw De LANGEN Peelbn betuigen ook namens hunne wederzijdsche Familie hunnen hartelijken dank voor de vele bewgzen van deelneming by de voltrekking vsn hun huwelijk ondervonden De Heer ea Mevrouw J FOBTÜIJN DROOGLEEVER VAN Golpen betuigen hunnen dank voor de belangstelling bij de geboorte hunner dochter ondervonden Vidte zullen aanstaanden Maandag en Dinsdag gewacht uiorden Voor de vele bewgzen van deelneikjngIsetoond bjj het overlijden van ons jongste kindttsMgen wjj onzen hartelyken dank M SPRUIJT J M SPRÜIJT Chuda JoBÜ 1875 BSchnek Voor do vele bewjjzen van deelneming 4NitvaBgen bjj het overlijden onzer geliefde Moeder en Behuwdmoeder betuigen wjj onzen welmeenenden dank T A G TAN DETH M id c It E VAN DETHé mida 25 Jnm 1875 van Wijk GOEDKOOPS IirZIEi voor PuKO Boijo uitgave van F KOKS MA U Franeker Hofleverancier van M de Koningin 6H Laoocq La flit de Madame Angot Potpourri 3e druk C0 60 640 EEis 3 0h Janii juede roeld Aiam Tr 9 cription C B 0 35 29 OBSTEN jp 239 Der BHWWcAfeien Melfl C B 0 35 624 Smith Sidnbt p 58 Nortné Fan taisie brillante B0 70 46 KoHE Giroflé Girofla Fantaisi Brillante D B 0 50 I JMo en Flojt 045 von SD r £ Dichter nnd Bauer Ouverture 0 80 Tiano m Viool 644 WiCHTL Dichter und Bauer ouverture O 80 M9 Mknbkl Geaovefa Galopp naehMotiven der Offenbach schenOper öanofefa von Brabant C 0 30 50 Beckeb Polketta C B 0 25648 Hkjnkk Scherzo O B 0 25 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar J BRINKMAN te Gouda Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van Ae Wed KEUNEN ZOON Chemisten i ff aarschuwing Deze URBANUS PILLEN zijn door ons in doosjes h 37Ys Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat SQ Wö waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te biengen i BUITENLAND BuilenlaBdseh Overzicht De boadiag van den keer Duteople in de Nationale Vtigadering bg eletenkeid der tweede lezing der wet op de openbare maohteo wordt door de bladen leer tigekeard Zyae heftigheid tegen Buffet en Mae Mahon is evenwel een bewys dat de litersta reohtersijde voor goed met den president der republiek gebroken heeft Hy u alleen openhartiger dan de naeeste aadsreo dagelijks kan men in de legitiaiatischa en elerieale dagbladeo dergelijke sobampere taal tegen Ma Hahon lezen alleen in wat meer kledden vorm doeh minder oprecht De Nnt Verg behandelt nu apoorweg ucaiièa Daarna lal op voorstel van Laboolaje da tweede leiing vin het eerste oonstitutioneele ontwerp plaats hebben om te worden gevolgd door de derde lezing tan ds wel op bet hooger onderwya Igtnssoheo ia ook het rapport ingekomoi over de wet op de Senaatsverkieiing Men meldt lit Toalonse dat d Gttonne bniten knre oevers getreden is en vele verwoestingen heeft aangericht De UuiUohe bkdeo hebben sooali men weet aan het bezoek van den Koning van Zweden te Berljja groote waarde gebeekt de verh ndiag als iiterst intiem voorgesteld iuouderbeid mat het oog op bet kerkgenootsobap waartoe Koning Osoar behoort De Zwerleo die niet over Dailaobgezind tyo hebben iioh geërgerd aan de overdry viag der Mliake Wadea ta naar aanleiding van het bezoek des Koningi waarmee men wel ingenomen vu werden de gristen in herinafriflg gebracht dia meo tegea Berlijn had als Seandina iéra bv ten opaehie an de behandeling van Oeoemarkea De olHeiense Zweedsehe bladen geroelden zich wel wat verlegen bij dien penneiiryd tiiiilrlijk is eebter een halve tegenspraak van de Duitsche bladen opgmomen waarin op bet overdre vene van de voorstsHieg wordt grweno en o a gezegd dat de instemming van den Koning met de Duitsche kerkelijke politiek nog geen sympathie inaluit voor ds middelen waarmee de politiek wordt gedreven Het Berlijnsohe KammergerieU veroordeelde graaf Arnim wegens het opzttlelyk achterhouden van hem in ijn ambt toerertronwda stukken tot negen maanden gevangonisstrar met inbegrip van diat maand preventief van de kesohildiging van verduistering en van vergrijpen tegen de openbare orde werd hg echter vrygesprokeo I e Londensehe 5ii zegt nit aathentieke bron vernomen te hebben dat de heer Qladstone aadut de liberale party verscheidene byeenkomsten hsd gehouden beloofd hasft de leiding dier partij bet volgende jaar weer op tieh ta zullen neaaan Daüi Neiei verklaart dit bericlit voor geheel verzonnen De werkstaking te Broon onder de wolfabrieknrbeidsrs is in rollen gang De gevraagde iooosverhooging van 80 tot 100 pereent doet deoknn aan opgetet werk De fabnunten weigaren te onderhandelen met het ubsidera college = PRANKBÜK De Utmileiir geeft aan de Nationale Vergadering den dringenden raad om de wet op de vryheid van hooger onderwyi hf bj de derde kung te verwerpeu ht kaar atillekens te laten maten Die wet zegt het blad beeft haar ontstaan te danken aan een staatkundige achool die ja met de beate voornemens bezield is maar die in de laatste vyf jaren da ervaring heeft kunnen opdoen dal hare b rippen niet in overeenstemming zijn met de behoeften des Lands De vryheid van hooger onderwas hangt nanw samen toet da theorie van decentralisatie in t bestuur Nu weet men hoezeer de voorstanders dier theorie in de kamer gezwenkt hebben en wal er van de deoentmiisatis geworden is De kamer zal dus verstandig handelen als ze de wet niet verder in behandeling neemt De gewichtigste belsogen knoopen zich aan die wet vast en meq mag niet vergeten dat zij in de Nationale Vergadering geen voorwerp waa van eene ernatiga diaoasne De Vertegenwoordiging late het werk over aan de beide Kamers dia na haai komen zullen Doet ilj dit niet dan loopt zjj gevaar eene slechte wet te maken die noodzakelijk eene reactie zal te voorschyn roepen eeue wet die ds legitieme en ds eonstitntioneele Monarchie zoowel ala bet Koierr k verworpen zonden hebben Dit artikel verdient de aandaeht omdat de ifmittear in betrekking staat m aommige Ministers en uit dien hooide voor een ofleiois orgaan gehouden wordt DUITSCHLAND Omtrent het gebeorde t Rbeiae waarvan per telegraaf melding is gemaakt wordt vao daar aan de ff M al Prov Zeibaig het volgende geacbreven Den 20 dezer hadden verscheidene ingezetenen voor eene ultramontaansche demooMratie vUggen uitge stoken Nadat het de politie niet zonder moeite was gelukt die te doen inhalen bleef de vlag op den kerktoren in weerwil eeoer viermaal herbaalde aanzegging tot s avonds 8 ure ispperen daar er naar de verklaring van den geaatiiyke geen werklieden ta vinden waren om haar Ireg te nemen Alsof dit niet genoeg ware werd nronda het hooUportaal der kerk eo het in de n bybeid ataude Chriatnsbeeld praobtig geillnmioeerdf Tegen kalf 10 ire was aldaar eene talrijke menigte byeen die weldra kerkliederen begon te zingen en kreten ter eere van den Paus deed hooren terwijl kiemit omitrecks half 11 eea tumult ontatood kwam de boi ameester Spnckman daar ter plaatse en gaf na voorlesing der daarop betrekking hebbende artikelen van bet strafMboek de opgewonden menigtebeTcl uiteen te gaair uEirop volgde een allerbevig t tooneel De bargemeester en syne politieageuteo werden onder den voet geloopen en te midden an een woedend gebrul mishandeld waarbij de bargemeester tegen wieo het mes werd getrokkeo door vijf steken in den mg werd gewond Nadat eeoige poatbeambten met veel inspanning tot hem warm doorgedrongen ea hem naar het hotel ii r bsdden gebracht werd dat gebouw met straatkeien gebombardeerd ook weder onder het aanheffen van kerkliederen eo kreten ter eere van den Paus algewisseld met uitroepingen van hoon en bedreigingec jegens andersdenkenden Het ramoer dunrde tot s nacht hair 1 en zou wellieht toen nog niet zyn afgeloopen indien de geratelyken volgena den berichtgever de eigenlijke a iiistokers niet ingevolge eene kraebtlge sommatie van den kantonrechter naar het marktplein waren gegaan en ket volk badden bewogen uiteen te gaan De burgemeester is wel zwaar gewond doch niet zóó dal er gevaar voor zijn leven bestaat De voornaamste eo eenige andere oproermakers t jn bekend I T A LI B Niettegenstaande bedenkingen van verschillenden aard is het ontwerp Garibaldi ala het ware bij aeclamalie op 16 deztr door de Kamer der Atgeraardigden aangenomen De dag dat hij zelf zijn ontwerp kwam aanbieden zal waarschijnlijk voor den onden jRneraal onvergetelijk xyn Het bericht dat bij bet woord zon roeren had een groote menigte belangatellenden naar de Kamer gelakt Niettegenstaande de veticbroeiende hitte wareu alle algevaardigden tegenwoordig en de tribunen met een talrijk pabliek vooral dames bezet Toen hem het woord was verleend ontvouwde Garibaldi mat meer eenvond aan men van hem zou verwacht hebben den algemeenan aard der werken welke hij zich voorstelde en gaf voorlezing van het ontwerp van wet waarbij ly van openbaar nnt worden verklaard Nauwelgki bad hij geëindigd of de voorzitter van den ministerraad tevens minister van Inanoiën de heer Minghetti stond op om te verklaren dat de regeering zieb vol erkentelykheid aansloot bg het plan van den doorInehtigen patriot hy noodigde al de vrienden van het kabinet nit om vóór het in overweging nemen van het voorstel te stemmen De voorzitter der Kamer bracht onmiddellijk dit voótatel in stemming waarop de geheele Kamer da rechterzijde het centrum de linkerzijde ala ééa man opetend ten teeken van goedkeuring £ r volgde toen een oogcnblik van stilte maar eenaklapa barstten nit alle hoeken dat zaal de loq uichlngen los met zalk een buitengewone kracht dat de galm tot aan de muren van het Vaciaan moest weerklinken Rednrende tien minuten werd de zitting geschont Toen de stilte waa hersteld bracht de heer Biaacheri de urgentie in stemming welke met gely e geestdrift werd verleend en Oari baldi na nit naam van Bome Italii ea de wereld de Kamer bedankt te hebben verliet de vergaderzaal onder eene nieuwe losbarsting van toejuickingen welke ky gevoelde dat voor het eerst nit aller kartea voorkwamen zelfs an hen die in hem denmmivna Marsala Aspiemonte en Hentaoa erfoeien Het ontwerp aldus door de Iialiaaosche regeering en de Kamer goedgekeurd wellieht met meer geestdrift dan overleg want r zijn niet weinig bevoegde personen die bet plan onuitvoerbaar achten omvat drie pnnten l de verbetering vac den loop des Tibera en zijne kanalisatie in RJiiase 1 den aanleg te Fiumieiao van een kaven welke mat Bome in verbinding zon ataan door den Tiber en door een spoorweg i de ontKioning van die onnezoode streek welke men de Bomeiiiache Campagna noemt Waaraehynlijk zullen de werken der eenie categorie het allarearst de Italiaanache ingenisnrs bezig honden Uen weet dat met deo tjjd Kame eene allai behalve gezonde stad is geworden voornamelijk tea gevolge van de schadelijke nitdampingen der Campagnn en door de overstroomingen van den Tiber een kreukelige en modderachtige stroom welke in lyn loep wordt belemnserd door uithoeken of door onde in p in gevallen werken In ket jaargetyda via den regen en ket amelten der aneeuw traedt dn riviar vaak bwtea km oeven ca vermita haai oppervlak hooger ia dan de stad worden eenige gede e lüeia orenpoeM door ket modderig water dat er k fk SUM ea kwade dampen veripnidt Naar ket sehjjnt waren ii de oadheid dia overs raomingen niet io lastiff als tegenwoordig maar took hwderlijk want het Veld vaa Mars werd twaalf maal in ééfk Mar oeratroomd en verscheidene malen bereikte het 100 er gelegen panten Cestr kad het plan gei ora d i m de groote bocht welke de riviar orostreeka bel midden der alad maakt door ta aoijdan en ok Tibenaa had dergelyke plannea VenekiUende omstandigheden deden ze i i9lnkken en men denkt ze thaoa weder op te vatten Zov wil men eeuige hoeken der ri ier alaaijdeo eenige kalemmeringea verwijderen en de bedding insluiten binnen kmhsn welke breed genoeg zouden zijn om fraaie waoddwegen te worden Verder zal e o gedeelte van da wateren der Anie welke i h in dca Tiber onmiddellyk hoven Kome ootlaatan door middel vaaaaa kanaal worden a eleid Het ia echter waaraobgalqk dat dit tweede doel van het eerate ontwerpt voor bet oogenbiik althans zal worden nitgeateld Hel aanleggen rener haven te Fiamieina keaft tea doel om aan Rome eens te bergeven dat het vroeger genoot namelyk een reoktatreakaehe verbinding mat de zee Oorsprookelgk Ontlastte de Tiber stok in zee door een enkelen uitgang namelijk dien waar Aneoa Hariiaa Oitia liet bonwen Deze stad welke 80 000 inwoners telde en gedurende eeuwen de groote baren van Rome was van waar de vooraanmale zee expediti jn werden nitgezocden voornamelijk dia van Scipio den Afrikaan tegen Spanje ea die vaa Claudiaa tegen Groot BritlanniS is tegenwoordig niets meer dan een ellendig dorp Zjj werd herhsaldelyk geplunderd en verwoest hetgeen haar echter niet belet hebben zich Ie herstellen indien het slib van den Tiber met alleoga den ingang tot de havea had versperd en de stroom zich rechts een aadecea uitgaag naar zee had gebaaad Het ia deze welk tegenwoordig de diepala van beide is en hot isaaa zijn uiteinde dat men da nieuwe haven van Finmicino wil aanleggen Met dat doel zon men het raarwater uitdiepen en verbreeden en sluizen bouwen am samenvloeiing met den Tiber ten einde dsu tutfjHag of te alniten voor de watering der rivier wier lib op den duur het vaarwater ondiep zon maliën Een spoorweg zou de nieuwe baveu in rechtstreeksohe gemeenschap stellen met Rome door middel van een zylak der Ign van Civita Veccbia uitganude rau PonteGalera Op deze wijze zou Rome niet meer daa een half uur vin de zee verwijderd zijn