Goudsche Courant, zondag 27 juni 1875

Uet 60 jarig bestaan ran het departement Woerden der maatschappy tot Nut ran t algemeen ia Woensdag arond feestelgk gerierd De gemeenteraad ran Schoonboren beeft den heer D Teguk kandidaat notaris aldaar nit 22 sollieitanten tot gemeente ontranger benoemd De ooderoIBciereo die ia Zeebud te rergeefs opwerring uitgeweest zijn geren als oorzaak daarvande narolgende redenen op die om het gewicht derzaak wel de aandacht waardig zgn Wanneer men zich roor zes jaren roor de Ooat rerbindt krygt man 300 bandgeld terwgl een plaatererranger hier telande die eerst 6 of 600 golden bekomt en danroor de Oost Indié oreiteekend hetgeen nimmergeweigerd wordt insgelijks 300 baadgeldontrangt en zoo in plaats ran 300 minateus 8 of 900 galden rerdient De wer ers werden dan ook rolgens bun zeggen door de boeren die zij aanmoedigden om dienst te nemen en die met bovenstaande rekeningzeer goed bleken bekend te zgn om hunne naïrehandelwijze in het gezicht uitgelachen D o Z H 1 Uonderdagarond is door de Leidsche bargerij aaa het Leidscb studentencorps een eonlra parlg aangeboden by welke gelegenheid het parkorchest uit Amsterdam onder directie ran den h r W Stumpif zich deed hooren terwyl het feestterrein schitterend en emaakrol gsiilumiueerd wae De gemeenteraad ran Amsterdam heeft zich rerecn igd met het voorstel ran Durg en Weth om het Regiiliersplein aldaar aan te wyzen roor de p aataing vnn bet standbeeld ran Thorbüke OvzxizntK ii Jaal E M Tempgl hainr van i a T Gaadvusrler 62 j O C Kleij 3 m F ds loog 74 j u25 D Leni U m 26 P vaa Leest g w Ouder de orerledenen telde aen 6 niet fflilitairen Uit Bataria aobrijft men aan de Loeomoti Het Oonvernement heeft goedgekeurd de oprichting ran een hoepitaal te Batavia uiuluitend roorcivielen waardoor meer dat ia denoodige ruimte roor militairen in ket nn bestaande zal rerkregen warden De kosten zullen 8 ton bedragen de bouw zal in den tiant ran dat te Weenen zjju panljoensgewijze Orer de plaats ren opriekting wordt nOg gedelibereerd Samarang 8 Mei Donderdag heeft de Bechtbank ran Omgang uitspraak gedaan in de zaak ran Tjia Boen ïjiang woonachtig in de kampong P toedoen gan Obineeach kamp en beacbuldigd van hel namakeo van biljetten van f 60 Uit bet erhoor van een groot aantal getuigen patte de Rechtbank kei overtuigend hewije dee aebnid van dea beklaagde en veroordeelde hem tot dwangarbeid in den ketting roor den tifd ran 7 jaren en eene geldboete van f 50 10 Mei Naar men verteken wordt eerstdaags de ioapectenr van finaneiên Maehielae alhier verwacbt ten einde een nauwgezet onderzoek te doen naar de ooniaken van de onlangs ontdekte fouten in t be beet van e Lands kaa waardoor den Slaat een verlia van I meer dan 100 000 berokkend ia zeer er van geene fabriek aprake ia hetgeen daarin zijne aanieidiug beeft omdat de wet ia gemaakt om orermatigen arbeid ran kinderen te roorkomen maar onder dien arbeid pleiten meende het uit de beraadalaging der wet te kunnen afleiden OMet verstaan worden liobameijjke arbeid Ook bg noemde de vet nitatekend ea heilzaam roor welker tolatandkoming de keer nn UoBten allen lof verdient maar wanneer ly in ket bebusbelyke wordt uitgebreid verliest zij bare waarde en beantwoordt niet aan baar doel Volgena art 1 merkte Je verdediger op mogen kinderen wel veldarbeid verrichten maar zou het verboden zgn dat een kind een versje op bet tooneel voordraagt Dat ging z i te ver Overigens constateerde pleiter dat op het tableau ran bet gezelschap van den heer Valoia geen nsam ran eea üind wordt aangetroRen reelain ran Sophia Spoor Indiea de wel ia calu rao toepgsaitg waa ho rroeg bij zoii bet dad gaan iMt koorknapen die betaald worden ea waaronder er wel zullen zgn die den ouderdom raa tien jaren niet hebbea bereikt P De wet tot bet tooneel iloor te dryren achlte hg niet weoachelijk Verder zou men z i komen met haar op koorddansers en paardry ders toa te paaeen omdat door ben wel degelgk lickamelgke arbeid wordt rerrieht Pleiters coocluaie strekte tot onialag ren reebtsrerrolging ran den heer Valoia De aitepraak ie op Donderdag 1 JaU bepaald Men meidt ons dat bet mat de getehterkte der eaoadrons ran het wapen ran de earaierie tegenwoordig llertrearigst gesteld ie £ r zgn eecadrona dieniet meer dan 50 aan tellen en niia 160 paardea hebben de menschap moet dan ook om dea aoderea naeht dienst doen rrgwijligera komen er niet zoodat de toestand oaboadbear acbynt U D ADVERTENTIËN 25 J A R I Ó E ECHTTEHEENIGÏN VAN G J WAGENAAR Wzn J M KRUISHEER Gouda 26 Juni 1875 I Hunne d likbace Kinderen en I Behuwd Kiaderen Heden overleed mgne dierbare Echtgegenoot ELISABETH MARIA tm POL inden ouderdom van ruim 62 jaar Gouda J C Th GANDVOüRDEB 24 Juni 1875 Med A A O Doctor Voor de vele bewezen van deelneming gedurende de ziekte en na het overlgden van onzen geliefden Vader en Behuwdrader den lifeer JOSEPH OLMAN betuigen wg onzen hartelgken dank i a Nameru Kinderen Behuwd en Kleinkinderen M OLMAN Gouda 25 Jnni 1875 jt Mevrouw Wernink Bleekerssingel vraagt een MEID tegen Augustas I ± 40 000 Gulden I INOEZONDEN 8TBAATUUZIEK I Wy worden van tyd tot tyd bezocht door groepen geraaamakende Moffnkanen die ala een ware plaag zieh beijveren om door zoo leelijk mogelyk te toe teveu te janken of te breaoten ons spoedig af te Batten en tot mildadigbeid te dwingen Hoe handig en afdoend dat aiddel ook ia aeen ik toch in naaA van a ga ooren en mijn hoofd laide te moeten proteateeren tegen zooveel bruuUteu Hebben wy krediet geuoei onder dat aoort indoe trieelen zood f zy per ee zaken met ons willen doen en door ons zaken willen aaken dat zy dan in a UeaeU naoa kever een laeilStiadaosje trachten kwijt te taken den wat ralseke antieknalen indien dat 1 luie rolk treurig afval eener krachtige natie door out binnen onze Buten gedold moet worden kaa aen ze dan niet rerpliekteo tol onachadelgk beid indien dergelijke kedellroepen in de atedeu toegelaten moeten worden kan aen ze daa niet dwingen om niemand te kinnderea of te ergeren Waarom ze niet volkomen gelyk gesteld aet Zi geouert Wy aoasttn ona sehaaen door onze aildadigkeid bij oute naburen nog eau enkel oogenblik de gedachte te doen onlataan dat w $ derfaiyk gekaaai mooi vinden Kan onze politie oae niet beacheraen Heeft z j het recbt niet die ellendige anziek t ia zonde dal ik dat woord gebruiken moet te rerbannen tot buiten onze reete Zy zou er waarlijk een goed werk door rerriokten en eaiiapraak kebben op onze welretdiende kermisfooi 4 ALLEGEO I Laatste Berichten Volgens de Arnh Ct zou er reel kans bestaan dat het oud adellijk kasteel Sinderen met zgne fraaie omgeving nabg Varssereld roor rekening van Daitiehe Jezuiten werd aangekocht om tot klooster te worden ingericht Vrydag 2 Juli a s te 12 nar zal te a Gra renhage gehouden warden eene rergadeiing ran leden der vereeniging tot invoering der Igkverbraudiug in Nederland ia het gebouw Uiligentia De iUuttiade verneemt dat de Frulaiscbe regeeriug alle prooeaakén uit UTedatland naar Kevelaar beeft verboden MnlUpatior deelt Mn het HandeUHad mede dat de lyst dergenen di aan hem bewyzen van adbasie schonken gesloten is en dat nu blykt dat uit 197 Gemeenten van ons Land en uit 3 ran hes buitenland door 38 renehilleode vereeoigingen genootsch ippen en maatschappijen eii verder door bijzondere peraoucn 3S37 adressen brieven of briefkaarten aan hem ter aanmoediging gericht zgn geworden Aan de kennisneming van den kantonrechter te s Hage was Donderdag onderworpen de zaak ran den heer J C Vdlois directeur van den kon Hollaiidschen schouwburg aldaar Zooala in der tgd werd gemeld is genoemde lieer aangeklaagd ter zake ran des Hen Mei der aronds ten 9 ure 20 min bevonden te zgn als bestuurder van den Hollandschen schouwburg als actrice in dienst te hebben Sapia Catharine Spoor gebaren den 10 Maart 1866 en alzoo nog niet den leeftgd van 10 jaren bereikt te hebben rervuUende dat meisje op bet toonael ondar de acteurs en actrices in het tgdeos de kermis opgevoerde stuk het Vronwy e ran aeo Donau eene rol all Lilla Door den kantonrechter werd een viertal getuigen gehoord als de jongqufvrouw Spoor da heeren fieyndera kassier van den scbonwbnrg Spoor regisseur en Dietz iaipectaor ran politic nit welk getuigenrerhoer bleek dat net meiqe geen lid van het gezelschap ren den heer Valoia waa haat nooit eenig geld werd aitgekeerd en haar optreden in enkele tooneelatnkkea dat reeds drie jaren plaata bad een soort ran gebruik is geworden De ambtenaar ran het openb miaisterie bg het kantoogereobt zag echter hierin eene overtreding der artt 1 6 van de wet alrekkendo om orermitigen arbeid en rerwaarloozing ran kinderen in fabrieken tegen te gaan waarbij geen aprake ia ran dienstrerrichting met of zonder geldelijke belooning en eisohte derhalve de reroordeeling ran den beer Valoia in eene geldboete van 3 Als verdediger van den hear Valoia rorede de beer mr A de Pinto bet woord en deed in de eerate plaats uitkomen dat deze vervolging waa aangelegd om te zien hoerer men kon gaan met de toepassing der hierbedoelde wet wier roUedigheid en duidelijkheid naar zgne meening wel wat te wcnsohen orerlaat Haar toepasselijk te verklaren op bet geval in uap i wns nnar Zijne meening eene wanhopige poging Flater ging vervolgedtsde geheele geschiedenis der wet na en wees eF op dat z j b j het Tolk eene fabriekswet wordt genoemd hoe Jhr mr J h de oage heeft zijn beneeaing tot lid der tweede kamer aangeooaea ledereea boadt de aardbeziën roer eene lekkemg doch weinig aenaclien weten dal de aardbezie ook onder de geneesmiddelen behoort Het zal niel arer bodig zgn deze vrucht onder dit Mgpaut Ie be eohouwen Het aanhoudead gebruik der aardbezie kesit rele wyzigin en ondergaan en onverwacht goede itkoaaten m de geneeskunde opgeleverd £ eu verslag aan de Maatsehappg vaa Natuarwetenaebappen iogelererd door den aoheikondigeSaaquet te Sigean beweert dat het gebmik van aardbctiia de jicht kau genezen Lionaaa wae reels van dat geroelen Deze beroemde Zweedaohe kruidkundige was dikwijle aan aanrallen van jieht onderhevig In 1790 bad hg reeda wéér veertien dagen aaa deie kwaal feleden toen men bea aardkezi i bracht Hg at daarvaa eene groote hoeveelheid sliep a naehte gerust eu koa den volgeoden morgen van pijnen berrgd opalaao zgn werkzaamheden harratlen Da volgende jaren kwam de jieht terag doek altijd ia minderen graad en nadat h i vier of vgf jaren lang zyoe toevlucbt hjid ganomea tot kstielfda middel rerdweea zg beelmaaL Hg leefde nog 20 jaar ea wiat ran geen jicht meer af Geasner zegt du het up ran aardbeziën aet alcohol vermengd ea daarvaa s morgens en a aronda eea eetlepel gebraikt veel reriichting reraobaft aan lieden die aan het graveel en ateeaaohtige aandoeningen Igden Boerkare beweert dat rooral aardkeeiènzaad deze eigeuaohap bezit en kg aebeef ket tjiaea Igdera roor om keC met witten wgn veraeogd te ge bruiken Gelneoke van Stettin beeft deze rmebt bgzonderaanberelen ela worm afdryrend aiddel en liet kaar zeer doelmatig gebruiken tegen de tiaia riintwora Van Swieten rerhaalt dat hg dolzinnigeu ea aunzieken door het dageigka gebruik ran aardbeiiöa raa deze kwaal beeft genezen Sobatze Hoffman Oalebeit lieten langzieke lijden met vracht aardbeziën gebraikea Apuleüa lieten zgne patiënten wier ongeateldkeid uit de milt voortsproot met p ed n utalag aardbeziën met honig vermengd nemen De aardbezie ia verfriasend en bevordert de onl lasting zg is zeer heilzaam voor galachtign en bloedrijke gestelhsn Mensohen die eene zwakke au hebben ea waterachtig van gestel zgs mogen etniet veel van eten Me suiker wgn en kersenwater gebruikt berorderen z de apijererteeriog Ia water fgii gedrukt gekneed leraren zg een rerzaektenden drank roor de lydera wier koorta alt oottta kingen ro orteprnit In dezen tgd nn reien zelf bnn bier aftappen en kurken is bet niet ran belang ontUoot mede te deelen boe men de karkeu die veelal bard zgn veerkracktiger kan maken om ze dus beter op de flessohes of kruiken te doen sluiten Bekend is misschien de kunstgreep om te goed onder de voeten te rollen waardoor cy weeker worden ierwyi men e r or gevraagd als Ie Hypotheek op LANDERIJENvan meer dan de dubbele waarde Men adrM eere zich onder Motto Geldbtfleggingaan den Kantoorbo handel BLIKMAM SAJUT0RIÜ8 Amtterdam GEVRAAGD TIMMERLIEDEN a f 3 en METSELAARS k ƒ 3 50 per dag Adtea Jb MULDER Ju ie Loenen Gelderland In een Burger Huisgezin vrordt tegen Angustus EENE FATSOENLUKE LondOB ti aai De Koningin der Neder 1 landen bee I gieteren arond Koningin Viotoria te Windaor een bezoek gebracht Z i zal heden namid j dag aldaar terogkeeren om morgen bet feeat bg te wonen dat de prina van Waln te barer eere geren zal TovdOlUe 2S Juni De ririer is byna in kaar bed teruggekeerd De Faubourg Cjrprien ia byna geheel rerwoeet Het geen aogelijkkeid is rooralsnog op te geren koereel personen bij de oreratrooaing zijn omgekomen Beeds zijn 120 lyken geronden Talrijk zyn de alnobtaoffera omgekomen in de ingeatorte woningen PariJB 26 Juni De Tarkaehe gezant alhier beeft ran den Tnrkacben Minister ren Binnenlandache Zaken een dépêche oolraogen waarin formeel het geruoht wordt gelogenatraft dat de Tnrkaohe Begeering roorneaens zou zyn den interntran de Staataschnld te rerainderen en de Jnli coupon niet te betalen TOUlOaae 26 ima Tot dusver zijn de lijken gevonden van 215 b j de raap omgekomen personen Alexandlie 26 Jani Het gerucht ala zon bet voorneaen beetoaa tot bet uitschryveu eener nieuwe leeniog van 10 millioen teu behoeve det openbare I werken wordt olBoieel gelogenstraft UJ gevraagd Adres Bureau dezer Courant T HUUR tegen l Juli op een goede stand EEN GEMEUBILEERDE BOVENKAMER Adres bg den Uitgever deies In een KLEIN GEZIN wordt t en 1 AUGUSTUS eene DIENSTEODE SE7mBD Adres bg den Uitgever dezer Courant FABRIEK r i iinnfiTTT w h CORRESPONDENTIE Het ingetoadan stakja van K ii ter pluuing ongeKbikt DB RfcDACTlK DE J0N6H C CIV ING O TJ ID E W A T E R Handel in VERTIKALE en HORIZONTALE STOOMWERKTUIGEN KETELS DRUFWERKEN MACHINEOLIJ enz Bargerlijke Stand OlBOMii 23 Jnni Ceertmida ElUakatli Johanna oodert B Boanmaiii n 1 van Straaten U Jaa oaden D Seluap m O Sohooten Willem oadert H van den Heovel en P tan Oogh Dit t ras Qiribaldi a ontwerp ia betrekke 1 geaaskke jk ran sitroering olschoon zeer koat bur Uet moeielykate lan de taak is om aan de verkregen reiultaten dunrzaamhmd te renekeren d w L te aerhiodercD dat de nieuwe baren niet nbruikbMr worde erenals die ran Ostis Claudi n Trsjanaa Men heeft took beronden dat bet dorp Fiumioioo hetwelk in 1873 xich aan het strand der zee beroad tr thiua mei dan drkkoaderd aeter rao TCmyderd is Ot OQtgmnmg der Bomeinsche Campaena een reel grootere weldaad voor de stad dan het aanleggen eener aediarcn sluit op grooieie beiwaren Tot dusrer a geea der plamiea geslaagd ofeebooo het leket ia dat nea ia de oudheid hier een eren schoone als Uoeiende en gezonde atreek aantrof Naar het scbjjot luui men in de moerassen der Campagua geene kanaJiaaiie of draineerwerken aanloggen zonder datzich doodelijke gasaea ontwikkelen jaribaldi hoopt dit t Bi ie oorkomen duor de ongezonde streken op te tnogen iets wMt eldera onder gelijke omatsndigheiieu gelukt ia Qr loeten worden in bel gebecl op zestig milli en frank geschat betgeeo een groot bezwaar voor de Italiaansche sohatkiat is By bet oBtnerp wordt wel ia waar b ald dat de Itegeeriog zich roor een Baximum un üi millioeu rerbindt daar het orerige aoet gelererd worden door de stad Home n door de eigenaars wier gronden verbeterd worden maar men weet wat doorgaans begroot ingen an dezen aard beteekenen en het is bijna reker dat de B eering zich veriUieht zal zien om nieuwe foodaea te rersohaffen tot rooriietting ran bet werk indiaia er eenmaal ernstig een begin mee is gemaakt BINNENLAND Gouda 26 Juni De St Ct bent de bg Kon bealuit goedgekeurde atalaten rao de ereeniging de Ooudaeke FlaeschAonKtri gereatigd alhier De kapt H J G ïorslner ran t 4e reg inf ia orergejilaatat b bet 8e reg inf met bestemming oor iet gedeelte te Doesbuig de kapt M L L fobeU Tan 0 1 leger wordt bj t 4e rrg inf gedet en belast met bat komm orer de 4e komp ran hetdepot te Gond I7ad t de brieves aanw zende de preekbeurten roor morgen waren afgedrukt en rerzonden is daarin een Heine wytiging gekomen In de BemoDSIrantsobe kerk zal ui morgen niet de Wr Maronier nit Utrecht optreden zooala t briefje aanw it maar de beer J N Bchettema alhier londtg 4 Jirii i st zal de beer Maronier in gemelde kerk en preekbrart TerruHen Naar w j rernemen isNdoor den beet A Manjt tan Oyk onlsnga t sGrayenhage orerieden aan het eeahaia alhier een som Van 20U0 gel ateerd Ib bet Nomaer ran 6 Jani ran de Slmdaard i rorden de kiezera tot werkzaamheid opgewekt Niet om er de uitkomst meé te dwiagen maar OB Toor ziohtelf verantwoord te zgn De uitkoaat wachten we ran Hsoger Van Hem die de harten leidt en ook het aebgnbare apel ran de lembua in zgn band heeft Ia het Nommer ran 2S Juni lezen we Dat nochtans de eiuduitfcomat een zoo ilroereii mart ons diep maar wie kan woratelen tegen de jrranoie eeaer partijdige wet Zoa dit aoma melen met twee maten tynf Te Berg Ambacbt werd giateren eene bouwmain woning met 26 i hektaren wei hooi boaw griead grieaden rietland publiek Terkooht en bracht in fcreeeleo de ka Utale aom op an 6S286 bebalre de onkoatea Poor deal beer eommisaaris des konings in deze prorineie ia bepaald dat de afzonderlijke jachten op waterwild TOor dit jaar zallen worden geopend op Maandag 28 Juli a e Naar aaaleiding ener misiire ran den minister aB binneolandaobe zaken ran den Ha dezer hebben gedepateerde staten keeren birgemeeaters en wethoaders der gemeenten in de e prortoeie uitgenoodigd om aaa haime rergadering mede te deelen 11 of er in dra laop ran 1874 sehoollokalen Tolgcns het 8e lid ran art 13 der wet zijn gebruikt tot het geren ran onderwgs in den godsdienst P 20 de opbrengst der schoolgelden door de onderwgeers ontrangen Toor meer uitgebreid lager onderwgs i roor onderwijs buiten de gewone schooluren Te Bofg AmbHcht is de heer P ran Wijngaarden Az na hersteruming met den heer Jao Verdunn tol lid rau den gemeenteraad gekozen tit vuil orden omwikkelt met een stuk papier iJilar een betere wgze ia het om de karken in zeerrerdund zoulzanr 1 deel zoutzuur op oiiia 2 0 dwater in een pan gedurende roim I aar goed tekoken rerrolgena ze in warm water uit te spoelenhierop ze op nienw in water waarin eenige zemelen zijn een kwartier te koken daarna af te waseehenen te droegen Volgena deze methode worden de kurken zeer elaatiaok en knonen meeraalen gebraikt worden Met 1 Jali lullen de militiens ran de liehtingvan 1874 roor zoorer tij nog in dienit ataan met onbepaald verlof huiswaarts keeren de ilaatsrervangeta bg het reg veld art tallen mede dien dagnet onbepaald verlof gaan Sen landbouwer te Dalervean gemeente Dalen bad matreeka 4 jaar eleden een peard verkocht aan en landboawer te Oasielte op ocgeveer 8 è 7 ugr afslands van eentgeaoamde plaats gelegen Vreemd tand hg dezer daf en te kijken toen hij datzel de paard in de weide by zijo huis zag grazen By ondereoek bleek dat ket dier ran tyn iootstea aeeater was weggeloopen zonder dat deze wiat waar t gébleveu waa Hoe bet dier dat aisvAien in al dien lijd dezen weg niet bereden bsd zgn rroegerea laeester weder kon vinden zal wel een enopgeloat raadaei kiyrea Het ia echter een epaerkelgk faewga rfor bet beriDneringaveraogea ran t paard I Eea weinig boa gevoegd bg ksoe rrgwaart kaar tigea orara Ook bq het bewarea raa ooft ia hop gebleken doelaatig te cya terwgl de saaak daardoor D aaogenaaer wordu Koloniën BATAVIA lï MEI 1 Aaa ket jenmeal vaa den berelkebber te Atcbin fordt ket volgende ontleend Nadat de rgand in dra arond van den 9den April ait den boechrand van Setoe zonder eenig reanltaat 4nze reieterking te Foengei Blang Tjoet had beseboten trok ky door om granaatrunr dürtoe geaoodzaakt T r r Laagahng terag ranwaar hij onze versterking MoaderaaPoetih bceekoot Na ook hiar door ona tuur te zijn v rdi v n oeatelde bg zich zaidwaarta an onzen poat te Laaara Oleiloe doch ook iiit venala den volgenden dag uit lAmtermin en Gitjiel jwaa al ijn etrereo aa de beiett iogen van bovenite aeade poëten afbreuk te doen gelieel vrocbtelooa Op den Uden en Uden April werden onze poa n byna niet verontrust Ia den nacht van den ISdea op den Uden wae de vijand nog alonruetig n in grooten getale rereenigd te Hibonw Oitjiel Lemtcraia en Langqjaai touder echter ieta t ea Wi ze lioepea te ondernemea die onrast herhaalde Iciob dea volgeodea avond langs de linie tyner ver atarkingen te Longbattah en gedurende den nacbt aa dea Udea bg Lamrabo en langs den gebeelen oosterliaie vooral bij Lamprit Eene van onze zijde legen aiddernoebt uit Lanura zuidooat gezonden patrouille die ia laet bad te beerreeren en er de riaohvangat der berolkiog te beletten waadde zicb aan C agde vaa dat water atak er eenige huizen in j i en bleld den vijand die vervolgens kwam opdagen door eaoige salvo s in bedwang Den votgenden dag had de rgand het weder ge ant op onze versUrkingen te Blan Tjoet en b j de miaigit te Longbattak den 16den April naa dal Tvar toe toen in laatatgenocada versterking een SMnreag weed gemaakt met het leggaa der bedding in een ren de bastions roor een getrokken kanon van 12 ea Later op dea dag rerapreidite zieh dat vaar boewei zonder eenige uitwerking lange onie poalA te Laaara ooordoost Lamara zuidooat Laaprit n Leaboe ooat terwül aeo ia den arond reel beweging bij den ryand beurde niet alleen langs onze oosterlioie maar ooky ij Bital en Langnjami Na zich e nigen tqd mslig gehonden te hebben was de vyand op den I8den in den I9den April weder in bet ooaten in vry prootcn getale rereenigd en beseboot hij onzen poat by de miasigit Longbattah TrS kevig verliem werden ons erenwel niet toe Ook onze batterij atelling te Oedjong Pelanggaban werd weder nit de rereterkingen ran Toekoe Nenta beaeholen De pofingM det vijandt om op den 20aten en Slaten April onze stellingen bg Longbattha Wandarsafoethi Lamara Oleiloe Lamprit en Lemboeh oost te Teronttusten hadden geenerlei ranltaot Op den 22aten on 28aten waa hy raatig De obef orer den genecaknndigen dienat rapporteert dat by de op 1 April U ondel behandeling gebleren lijders ten getale ren tlS zyn bggekomen 926 totaal 1642 ran dezen herstelden 66U werden geëracueerd S28 en orcrleden 27 te samen 905 zoodat op 21 April onder behandeling bieren 637 Igders