Goudsche Courant, zondag 27 juni 1875

iSoclelelt Ons Genoegen C3 K OOTE Soiree Musicale Woensdag 30 Jani 1875 V N 1691 GOUpSCHE COURANT Nieuws in Advertentieblad voor Gonda o Oiuslrel en Geachte Medekiejsers l Daar gjj toch wel begrijpen zult dat alle verandering geene verbetering is en geene aftredende Raadsleden zonder reden moeten verbannen worden en het gekheid is om te stemmen op personen die het toch niet willen noch kunnen zijn en beste nieuwe Raadslieden moeten gekozen worden raden w U ton sterkste aan om met ons by de aanstaande verkiezing eensgezind werkzaam te zgn en eenparig te stemmen onze reeds gestelde CANDIDATEN de Heeren Mr A A van Bergen IJzendoorn Mr P P KIst D C Samsom C Hoogenboom I Mr P Snel en in plaats van v VMtnomoEN overleden de Heer P Goedewaügen De inzending vaii a dvertentiën kan geschied en t ot één nnr des namiddags van den dag der nitgave ATTEST De ondergeteekende Stationehef te EAten en Leur Lyn Breda Botendaal verklaart by deze dat de Heeren LENSVELT iiG U Rotterdam het Stationsgebouw alhier zoodanig van wtodgedierte Pnwaww op dato 25 Juli 1870 hebben gezuiverd dat men na dien tyd er geen spoor meer van ontdekt heeft en wèl zonder iets te breken of te heschadigen ofreuk te verspreiden dus op eene zeer doelmatige wjjze Zoo strekt deze verklaring tot hunne aanbevehng Etten en Leur 5 Jnni 1875 gel HACKSTROH Stationschef Dus in bgna vgf jaren niete meer ontdekt Verder merke men op dat genoemd gebouw boven ia slaapplaatsen eu kasten verdeeld in drie apartementen geheel van hout is samengesteld Onze middelen zgn zoodanig dat ze niet vervliegen of vergaan en daar komt het iuist op aan Een ieder profiteere van deze door ons uitgevondene middelen eenig in hun soort en vergewisse zich dat men hier met geen blnfferg te doen heeft De ondergeteekeuden staan tien jaren voor hun werk in Stipte geheimhouding zg bfl verkiezing veisekerd LENSVELT CJo Adres Binnenweg No 107 te Rotterdam De MIDDELEN met accurate gebruiksaanwüzing verkrggbaar vUf gulden perJesch Zes flesschen genoeg om een HUIS metTWEE VERDIEPINGEN te zuiveren voor ƒ 25 No 832 dar beroemde Wel eii lisclie Zamensnralcen Uitgave J J H KEMMEE te utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Laage Tiendeweg te Gouda TX OEVBN pOOB HST Carl Pflüging o ZONDAG 27 JUNI 1875 des STonds ten 8 ure ENTREE voor HH Leden bnDamks of Kindbesn 0 50 per persoon voor Niet Leden 0 75 DE COMMISSIE VAN TOEZICHT Sociëteit Ons Genoegden I4BU0NIE C0NCEBT in het Abonnement door de Kapel van bet Corps Grenadiers onder Directie van den Heer Völlmar op DINSDAG 29 JUNI 1875 des avonds ten e j ure MET ALGEMEENS GA VëRLICUTING inden tuin fftry Entreeprijs voor HH Leden met hunneDames of Kinderen 1 per persooii I Voor Niet Leden ƒ 1 49 Bij ongunstig weder in de zaal Dn DIRECTIE De Heer van MIEROP verlangt zoo spoedig mogelijk EEN Adres Turfmarkt Toor huishoudelijk gebruik n alle kleuren tot het verwen van zij en wollen en katoenen kleedeieu bij J C ZELDBNRIJK Markt te Gouda waar tevens te verkrjjgen is QUINA LAROCHE a 2 50 per Jacon TEERCAPSÜLES a 1 25 BMSER PASTILLES a 0 75 doos IJZER LEVERTRAAN i 0 50 en 0 75 perfl y en BORSTHOyiNG met FENKEL a 0 60 ets Doof Venrek naar Oüst Indië Openbare Verkoopingf VAU en verdere Roerende Goederen bestaande in Canapé Voltaire Mahoniehouten Stoelen met groen trijp bekleed dito Stoelen met rottingzittingen ovale Spiegel met vergulden lijst en andere Spiegels mahoniehouten Linnenkast Buftetkastjes Penant en Hoektafeltjes Vloerkleeden Karpetten Gordijnen met toebehooren Wasohtafel Kagehels Salon of Theetafel Pendule en 2 Vazen 2 Mangels ena Op DINSDAG 6 JÜLIJ 1875 des voormiddags ten 9 are m het Lokaal wijk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zfln te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜUN DROOGLEËVËR te Gouda De H K Kiesvereeniging Regt vooi AUeü é TE GOUDA heeft in hare gehoudene Vergadering tot hare Candidaten gesteld bg de auutaande verÜezing voor Leden van de Gemeenteraad de Heeren Mr A A van Bergen IJzendoorn aftredende Leden Mr P P Rist J A Remü C Uoogenboom II P N Koemans Dr Jlir M C F J de Rotte C van Eeuwen HET BB8TDUE Commanditaire V nnoot£c iap Ui HAi irenj MAilLMiUUUll L OR006LEEVER FORTDUB BOTTEBDAU Beursplein n l Connssii vAif Toezicht ds Hnuw Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD Q VA SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMt Voor Gouda en Omstreken kannen de DEPOSITO S gestort worden bij den Heer Mr J FORTUIJïTDROOGLEBVER Advocaat Wesl haven n 204 te Gouda volgens een te zgnen Kantore verkrggbaar Reglemeni ZEKER MIDDEL Het gebruik der ABSHAUBBIN S ANTI RHEÜMATISCHB WATTEN neemt meer en meer toe en geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat onfeilbaar weérstend kon bieden t en het zoo pnnigke Rhenmetiek Alleen de evengenoemde WATTEN is zulks te beurt gevallen zg genezen onfeilbaar Duizende malen is het bewezen dat zjj alle momentele aangebragt pjjnen van di n aard spoedig stilt en geheel veidwgnt eu dat zjj even zeker bij continueel gebruik het verouderd Rheamatiek doet verdwgnenalsofhet nimmer bestaan had Neemt dan Igders het middel te baat dat n zoo ruimschoote wordt aangeboden alle andere zaken zooals Baai Jicht Neteldoek enz lieten n in den steek de goedkoope Abshaubbin s Watten doen dit met zn werken met zekerheid tegen alle Rheumatische pgnen wanneer men ze goed gebruikt volgens gebrniksaanwijzing welke is vermeld op da blaauwe billetton waarin de pakjes gewiUield zgn Voor 30 Uente per pakje verkrügbaar aan het Hoofd Dépöt hg A BREBTVELT Ai te Del i die deze Watten o a vericrggbaw heeft gestold bg T A O VAN DBTH Oouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DïN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J GOÜDKADE jBo koop J H KELLER en Zoon Weste Wagenstnuft A RELINARDT Oostpoort RotUrdam OTTO HOOGENDUK Capeüt aid IJud Wie wTl er jeugdig uitzien Men maakt Haar of Baard hetwelk een le Igke kleur heeft of reeds grgst eenvoudig vochtig met mjjn verfmiddel alsdan bekomt het Haar of Baard wederom de natnnrlgke kleur zonder nadeel voor de wortel of de huid Valfoh haar kon men eigenhandig verwen Geen kapper of scheerder zgnde maar wel Haarkundige en Chemist zoo is verdere aanbeveling overbodig Franco aanvraag ƒ 2 de flacon of 42 blauwe postzegels bg THEOPHILB Kerkstraat bg de Vgzebtraat 238 te Amsterdam Oouda Druk Tan A Brinkman De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad gesckiedt de uitgave in en avond van DINSDAG DONDERDAÖ en ZATERDAG De prgs per drie mailden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Baiteniandscli Overziciit Tot bywaniDg T n het banket te Venaillra t r herinnering aan den rerjaardag rai Hoche s i boorte xgn een honderdtal afgeraardigden taa de liukerzyde uitgenoodigd geworden Meu dael t eerat een openbaar banket te geren Doch d Eegeermg heelt dit rerbodeo Bi die gelegenheid trok onder i e gebonden redeToenogen vooral die ran Oambrtta door haar gematigdheid de aandacht Hg bet ogde wederoa de nooilzakelt kheid dat de radicale l republikeinen uit beKiiiiel roortdurend saiaenwerked met de kalmer repoblikeioen uit noodiaak omdat de herroraingen niet bq Kshokken kunnen plaata grypeo lie berichten nit het Qarooiudal zyn treurig D atTMOuig raa l ag taig raiji pUarag Da xao oiir rwaoht dat men oiet deu tijd had leti te redden De oogat lange den oever is rernieUL eeiiige bonderde Igken tyn reeaa gevonden Mac Mlah n ia met l ee miuiateii uur Tonlonee rerlrokkea c a de eerlte hulp te erleenen Aan de nat Verg ia een credict daartoe aaii e ra gd De heer van Arnim ia natunrlijk met de twsarder atraf bg het tweede ronniahrm o gelegd nog minder teriedeo dan met de eerste Hg zal de laak nu brengen roor het boog gcrechtihof De Pruiaiaohe Miniaier rau Keiedieual en Onderwyi dr Falk ia dner dagen te Bonn geneeat en ook aldaar luiaterrgk ontrangen In de Beelhove kaUt werd tec tgner eere eeue feee elyke bgeeiikomat gekoaden waartoe onderscheidene oorporatkn iich badden rereeiiigd In antwoord p de la igdurige toejBiohing waarmede hg aldaar werd begriict rerklaa d bg nooit aangenamer agen te hebben gehad dan nu sedert zgne aankomit lu de Rghprotincic Hg gaf de T rzekermg dat de Kegceriug oprecht eu siandrastig op den ingealagm weg lu u voort gaan altoos gelgk tot nu to zouder iemand lu agne heiligite geroelena te kwktsen atetda zorgende dat ledereen die geroelena l in nutte ran ziob telren en zgn vaderland vrg kon cintwikkelen Met lerende toejuiching werd die erklariog ouirangeu De Tcrkietiugtkoorts in Beieren neemt in beugbeid to Men verwacht etne ul ramoutaausoh patriotiache meerderheid in de kameil maar 4eze zal niet groot genoeg zgn om ernstig tegen d laatate hervormingen te reageeren De Spaansohe ministerieele blad n vertekwen dat de verkiezingen In October plaata lulleu hebben de Cortea zouden dan in de maand Üorember bgeenkomen De conatitationoele Commisaie heeft den iSalen luni eene vergadering gehouden waarin de quaestie der jwraoonlgke vr heid en de onderwgs quaesiie behandeld zgn men s evenwel niet tot een resultaat gekomen Oeneraal Morione is tot Markiei van Oteiza benoemd Zooals ven weet wordt in Hongarije reeds gerui men tgd aangedrongen op een wijziging vau het tnssohen de beide deelen der moijarobie bestaande telen bandelarerbond Om daartée te geraken ign VVoensdag de Hongaaisclie miiiistera Szell en Simoiiyi te Wecnen aangekomen teneinde Btt de regeering van Oostenrgk t onderhai delen ffgaande op het geen daaromtrent in de Teisrhiilende organen wordt gezegd zou men niet spoedig Ksultaten van Iie onderhandeliogeo kunnen verwachtea want hoewel de Ilongaarsche regeering needs haar ultimatum heeft vaitgeateld worat door o Oortenrgksohe bladen beweerd dat Hongarije veelmeer eiacht dan Oostenrgk kan toestaan aangetien d fdoor ie groote inbreuk zou warden gemaakt op het in 1867 roor tien jaren gesloten tractaat Een andere quaestie die ook in behandeling zal komen is de opncbting van een zeliBtandige bank voor Hongarge aar het prinlegie van de Oostenrgkscbe bank in Hongarije niet wordt erkend en het is zeer wenschelgk dat ook te dien aanzien orereeuatemmiog tusaohen de regceringea drr beide landen wordt tot staad gebracht Bib ir j DUITSCHLAND Volgens de onlangs in Pruisen algekendigde wet op bet behwr r n de gelden en g t lersn der katholieke f emcenteii moeten nu in elke gemeente Terkiezingen worden gehouden ter beuoeming rau een Kerkbestuur en eene gemeenlelgke vertegenwoordiging Voor het Kerkbestnur moeten worden gekozen in gemeenten ran beoeden de 00 leden 4 in die nn SUO tot 2U00 leden zei in die fan 2000 tot 5000 acht in die van meer dan 5000 tien personen roor de geibeentelgke Vcrtegeuwooidiging driemaal jooreel Vóór 1 October moet dit alles zgn afgeloopen Algemeen was na de rraag zouden do gemeenten daaraan roldoen Velen Iwgfelden er aan anderen waarschuwden er tegen en zella dr Fianz lid ran het Huis ran afgeruaruigden verklaarde onlaoga in eene brochure dat de katholieken verplicht waren zich van die verkiezingen te oiithoudeii Het blgkt echter dat dit gevoelen ook in atreng ultramoutaanache knagen volstrekt mei algemeen wordt gedeeld Zelfs de ultramontaansche Keul che FMtzeUung is er tegen opgekomen 0p zich zrlf btaohouwd zegt zy ii het alltsziusjuut dat een kerkbestuur met een mandaat van Staats of gemeentewege ten eenenmala onbevoegd is tot het beheer over kerkelgke bezittingen eu dat niemand m zulk een College zitting mag hebben dus ook geen leden er voor mag kiezen Evenwel al is het op zioh zelf ongeoorlootd toch kan het eene geoorloofde zaak warden wanneer de rechtmatige organen roor dat beheer dat wil zegden onze bisschoppen ter vermyding van grooter ongelegenheden rgheid er toe geven Bg de voorafgegane zoogenaamde Mein etten had men namelgk te doen met rechten waarvan de Kerk als zy hare goddelgke roeping wil vervullen geen alstsnd kan doen doch met de wet op het beheer der kerkegoederen is het iets anders Want al zgn de daarin vooriteschreven maatregelrn eeu groot onrecht jrgens de Kerk zg makeu toch voor de Kerk de rervnlling barer tank mei rechtstreeks onmogelgk Naar zulk eene wet kunnen de kerkelgke orerhwien natuurlgk zonder daarom nog hunne goedkeuring te hechten aan de beginselen waarop zg ts gegrond zich schikken even ala zg onder vroegere wetgevingen hebben gedaan bijv onder het Fianscb decreet van 1806 hetwelk op vele punten met de Pruisische wet overeenkomt Natuurlgk wachten wy op de beslissing onzer Bisschoppen omdat alleen zg bevoegd lyn geheel of gedeelielgk van een hunner rechten afstand te doen Met deze opmerkingen wildrn we dan ook slechts de bedenkingen kenbaar maken die by ons opkwamen onder het lezen der waarschuwing van vooral met aan de genoemde verkiezingen defi te nemen Zoo sprak het ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderigke Nommers VUF CENTEN nltramontaanschorgaininzynno 159 De GretieKitcher Zettung meent op die merkwaardige verklaring thans de aandacht te moeten vestigen eensdeels omdat reeds dadelgk werd vermoed dat die woorden aan de redactie van het ultramoutaansch orgaan in de pen waren gegeven anderdeels omdat zg als na ktn constateeren dat de Aartsbiaschop van Keulen reeds drie weken gele en bg gelegenheid zyoer kerkrisit tie aan de geeselgkheid heeft bekend gemaakt dat de Bisschuppen n hunne conferentie te Fulda hebben bealolen de verl lezingen toe te laten De ITctl i l Prov Zeiiung detlt bijzonderheden mede aangaande de ongeregeldheden walke in bet stadje Bheine bi gelegenheid eeuer ultramontaansche demonstratie op 20 dezer hebben plaat gehad Nadat het aan de wlitie met groote moete was gelakt bet ultraclerica il gedeelte der bevolking er toe te breugen om de uitgestoken vlaggen in te halen Ue de pastoor hals la ng weigeren om de vlag van den toreo te doen nemen Er is niemand die uch daarmee wil belasten zeide hij en zoo bleef de vlag tot des avonds 8 uren van deu toren wapperen Hierbg bleef bet eebtrr niet Des avonds werden het hoofdpoitaal der kerk en een Christusbeeld b twe k 10 de nabybeid van de kerk staat luisterrgk verlicht Dit gaf aanleiding tot bet s menatroomen van een buiiengewoon tairgke menigte die bg ds kerk en het beeld poet vatte en ouder het zingen van geesielgke liederen Ullooze malen de kreten van Leve de Pan Leve de Heilige Vader ea dergelgke aanhief Eindelgk atceg de wanordelgkheid ten top zoodat de burgemeeater de heer Spiekmasn de fanatieke menigte na het voorlezen van een artikel van het atrafwetboek op de sameosoholingea gebood uiteen te gaan Hierop bad eeu tooneel van onbeschrglelgke wanorde plaata Woedend viel d massa op den burge mreater en de hem vergezellende agenten van politie aan Zg werden op den grond geworpen mishandeld en den eerstgenoemde werden vgf messteken in den rug toegcbrncht Met groot bezwaar gelukte het aan eenige ambtenaren en beambten van de potterg den erg mishandelden burgemeester te verwgderen en lil het hotel Sobuiz te dragen Nu wendde het aaamgeechoolde gepeupel zgu woede legen het hotel dat met straatsteenen werd gebombardeerd onder een aooompagnement van geestelgke liederen dierlgk gebrul en bet uitbraken au allerlei bedreigingen tegen anders denkenden Om 12 j uur duurden de ongeregeldheden aog met gelgk fanatisme als vroeger voort Toen begaf zich zoo eindigt de Wetlfal Bon Zetttmg een lid van het Kreisgericht naarde eigenlykeaanleggera en stichters van al de geplergde ongeregeldheden hy eisch e namelyk dat ds Katholieke geestelgken zich naar het marktplein zouden begeven om de menigte te vermanen overwgld rostig uiteen te gaan De wonden den heer Spiekmann toegebracht zgn gelukkig met doodelgk de dader en ernige belhamels zgn reeds m verzekerde bewaring genomen = v ITALIË Van alle kanten uit de provinciën worden thans berichten ontvangen over den indruk door de jongste gebeurtenissen in de Kamer op de bevolking gemaakt en hoe verschillend ook het partgslandpuot van enkele bladen moge zyn allen stemmen hieiiu overeen dat de Kamer etn voor Italië weiaig roem