Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1875

boomen waren ov r het algWneen ruttn bezet doch een zware storm heeft aan de meeste schade gedaan De teelt van komkommers en augurken gaat tol nog toe best ook staan de snybooueo in de Veenen gunstig hg de staken Van peulen eu doperwten gaan er scheeparraohten naar verschillende markten De moezeryeu die iKet lang geledeu nog maar weinig kouden voortbrengen zijn thans gered door den regen hoewel men naar mrer vocht bigft verlangen want het droogt over het algemeen zeer sterk Omtrent de granen kan worden aangemerkt Jat zg over het algemeen wat heil staan ten gerflige waarvan aleobta eeo middelmatige oogst kan verwacht wordeit Ook het koolzaad is niet zwaar met hauwen bevrucht en het vlas is dun op den akker opgeschoten Het meeste graan en peulgewaa bad iu hrt voorjaar van de lan tdurige koude te Igdeii dat niet door de maand Mei kou vergoed worden Die maaud was dit jaar zeer schoon zeTIa zooals zij in Irele jaren niet was gekend De Pr O en Zu Ct wees dezer dagen op een oiigezondeii toestand voortspruitende uit de gebrekkige ri geliug van den letterkundigen eigendom Nsar aanleiding van hetgeeu genoemd blad blad meldde heeft liet N v d U inliobtiageu ingewonnen waaruit het volgende bleek De tooneeldircotie Alhregt van Ollefen had met den schnjver van het stuk Roae MkkH Miohaelis een overeenkomst aangegaan en voor een som van 3bUÓ francs het uitsluitend recht tot opvoering van dit stuk in ons land verkregen Nadat dit gesehied was vervoegde zich een bekend toooeelagent bij de directie Stumps en Veltmau en bood haar deu eigendom van betzelfde stuk aan Over den koop werd men het ten slotte tot den prys van 600 francs eens Beide direction hebben dus het recht tot opvoering gekocht en betaald maar het i niet te verwonderen dat men khuigt over gebrek aan wettelijke rrgeliugen op dit punt Het BandU hoopt dat het weldra zal kunnen aankondigen dat de Tweede Kamer weder byeen komt Bij t uiteen gaan der Kamer in t midden dervorige maand dacht zij niet dan aan eene hervatting de werkzaamhedea na de verkiezingen De daarvoor opgegeven dag is eohter reeds roorby gq aan Detaak der Kamer is toch niet afgedaan Er zyn bolaii rijke wetsontwerpen die geheel voOr de behandeling gereed zgn au die men niet tol eeu volgendziltiu Jaar moest uitatallen Bg eene vernieuwdeKamer is het zeker billgk geene voordraohteo vaupolitieke strekkisg nog af te doen Wat reeds tolhet verleden behoort kan de toekomst uiet binden de verhouding der partijen zal eene aaamerkelyks wijziging ondergaan n de eiseh der wellevendhëiuvordert dal de tegenwoordige JCamer dus geene wetten meer in behandeling ueemt gelgk de militiewet de herziening dar kiestabel en t ontwerp ophrt hooger oodcrwijs De minister zal de eerste voordruotat wellicht nog willeu wijzigen bet tweede ontwerp is door de politiek beheerschl en in het derd grijpt o a de kwestie van de afschaffiug der tbeologisohe faculteit diep w Daarentegen bebbeu de fsohalBng van 6 gerechtahoven en de verhoogiag der jaarwedden van een deel d r reehterlyke macht de wijziging van t kasaatieprooea de regeling der kooperatiere verecnigiogen de hoogere vrgdom vangrondbelasting voor arbeiderswoningen het onderwya aan de Militairen Akademie evenals t wetje op de uitoefening der Undheelkunde met de politiek nietta maken Dat ie werk genoeg om den atilatandtot Sept niet te rergoeiykeo Ook t tpoorwegontwerpIS to eaegd zonder aandrang kan dit te tang euportefeuille blijven De overeenkomst met de exploitatie maataobappy moC iaa elgks worden goedgekeurd Dit alles eiseht der bervaitiog der Kamerwerktaamheden Blijkens het door deu minister vau financiën overgelegd verslag betrekkelyk de dieast der posteryen over 1874 zgn er iu dat jaar 34 307 260 binnenl brieven vervoerd waarvan 34 039 297 gefrankeerd Het geheel getal over 1873 was 32 810 221 zoadat iu 1874 het globaal getal met 54 pCt is vermeerd Het getal buitenl brieven bedroeg 9 789 030 tegen 9 394 360 iu 1373 Het gezameolyk getal binnen buitenl brieven in 1874 was 44 396 330 tegenover 42 204 671 in 1873 of 2 19L769 dat is 6 pCt meer Het getal dienstbrieven binnen en buitenlandsche bedroeg 4 337 649 het getal te gelde gemaakte enkele briefkaarten was 6 308 616 tegen 5 1166 672 in 1873 Expresse brieven 10674 tegen 8361 inI37 Aangeteekende brieven 984 615 tegen991 355 in 1373 Aangeteekende brieven met aangegeven geldswaarde binnenl 9 926 536 99 tegen 5 983 343 38 in 1873 BttitenUndache 21 065 743 61 tegen 18 047 346 06 in 1873 totaal 30 991 230 5Ü tegen 24 030 689 45 of 6 960 591 055 meer Dagbladen enz Bjunenl dag en weekbladen i 1 cent 8 271 272 tegen 7 957 386 in 187Jof 4 pCtmeer idem a oent 13 319 663 tegen l2 109 t7in 1873 of 10 pCt meer verdere binnenland sohegedrukte stukken 6 17S 279 Gezamenigke binneniandsche drukwerken das 27 776 214 tegen iiiil 66S in 1873 of 8 pCt meer Monsters of stalen i an koopwaren biimenlagdsah I 401 163 baiteulandsoh 483 M10 te zamen gg4 974 tegeu 866 241 in 1373 Postwbsels binneul tot een bedrag van 9 723 039 51 of 15 pCt meer dan in 1873 buiienl 1 118 076 97 of 65 pCt meer dan in 1873 Quitantiën ter invordering 199 360 stuks ad 667 186 46 tegeu 156 5£2 stuks ad 520 762 96 in 1373 Oubelaald 1U6 304 79S tegen 81140 94 in 1873 zijnde 13 pCt van het ce zamenlijk bedrag tegen 13 9 pCt in 1873 Bebnten 72412 brieven dia om verschillende redenen uiet aan de geadresseerden kouden uitgereikt worden waaronder 46446 door dezen geweigerd of om andere reden niet bestelbaar terwijl 26956 on nauwkeurige adressen badden doch waarvan oocb nader 3652 in handen der geadresaeerdeu zgn gekomen Voorts waren er 2192 onnauwkeurig of onvolledig geadreaseerden briefkaarten en 488 sluka zonder adres Van 67466 rebaten in 1873 geopend werd in 300 aan waarde gevonlsa X67 06 aan toonder 6607 aan baodelawiMeli en 81 967g aan andere geldswaardige voorwerpen Sedert Maandag is eene rechtttreeksche telegrapbiaehe verbinding toistaiidgekomeu tuaschen de Amslerd imsche en Uotlerdamtche Beurzen De berichten van Beurs tot Beurs warden in 2 3 a 1 minuten orergeseind Niettegeoitaandeeergisteren juist toen de heore begon een hevig onweer inviel hetwelk zeer hinderde werd slechts een enkel bericht van Beurs tot Beurs 8 minl ten oud Het meerendeel kwam ook toen in 2 i S I minuten over Tusschen Amsterdam en Rotterdam heeft men rmt ruime telegraphisehe verkeermiddelen maar voor een snol verkeer van Beurs tot Beurs was het zeeracbadelijk dat te Anuterdam de berichten steeds per boden van bét telegraaf kantoor naar do Beurs moesten worden overgibraeht en omgekeerd Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is ééa der telegraafdraden bestemd geworden Voor eene directe verbinding tusschen da Beurs te Amsterdam en het kantoor te Rotterdam VSor èB te bewgten fln asèlUlemiiig ondervonden gedurende de ziekte eu bg bet overlijden van mijn geliefden echtgenoot betuig ik ttbor dezen nlguen hartelijken dank W d J J VA N LEEUWEN ÜAirrztMaiÉ De ziak tal door mij tnordtn ttortgettt ép de Korte Tiendeusg D 8 Bij vonnis Üer ATrrondiasements Regtbank te Rotterdam Tan deu tienden lülifl aéiittil tioii derd vier en zevenljg bevestigd l j West Wfc het Provinciaal Qetegtshof in Zuid oUand den negentienden April aehtöen honderd vijf en eventig ia ten verzoeke van KLI8ABETH JOHANNA KIEWIT Moderaaakster woseitde te RotUrdam Echtgenoote van ALB£BTOS KOCH Koopman wonende te BótUrdam da ontbinding door Echtscheidisg ilgekproken van het tnarehen haar n ALBBBTCB KOCH voornoemd bestaande Havelgk iMtll de gevolgen bg de wat bepaald RotUrdam iden achttiMden M i l91i Mr G C BüBGSR Procureur i TOBLAIM EZAM Het EXAMEN van TOELATING tot da LATIJNSCHB SCHOOL te Otmda zal aita hebben dm 12 JULI e k des middags ten 12 nar in tet Lokbal der school Da TBEPSTBA R eUyr lig dëu onderg etéékénde zgn s 1 fc bekomen LOTE io 4e VERLlTrtÜÊ van KUNSTVOORTBRENGSELEN en n VOOBWEBPEN aaogekodU oj de toilbo stelling van hedendMgsdie KamMaii éiUii vat te honden in de maand September 8 iii da Parklokalea te Anuterdam A SBXKKMAS I Door de commissie van oppertoeziebl en beheer der kweekschool voor zeevaart te Leiden lyu bjj den seerelaris den heer H C Jula verkrijgbaar gesteld eeuige noodzakelijke inlichtingen aangaande die kweekschool Die inluibtingen betregen de strekking en het doel dier instelling hel bestuur der kweekschool de middelen vsn onderwgs en opleiding de uitzichten der kweekelingen de voorwaarden tot toelating enz In een kort bestek is duarin alles vereeuigd wat strekken kau om belangstellenden bekend te maken met de werking der kweekschool dioziek reeds op dit oogenblik mag verheugen in bet resultaat dat 1137 knapen ala sobeei angent eu ligtma trozeo voor de marine en 65 voor de koopvaardgvloot zijn opgeleid geworden Het is oogetwyfeld goed gezien van de commissie dat zy de rubriek betreffende de uit ichten der kweekelingen eenigzins aitvoerig behandelt én daaraan heeft toegevoegd een overzicht van de bevorderingen die de kweekelingen by goed gedri in de zeedienal kannen maken men is daarmede tooh over het algemeen weinig bekend De algemeene verspreiding dezer inlichtingen kaa niet dan gunstig werken op de zaak die da ooai miMie steeds met zooveel grer behartigt Aan de inliehtingen ontleenen wg het volgende Strekkimo en Doel Deze kweeksehool opgericht in bet jaar 1870 heeft en ziiver pbilaothropitoha strekking Zij beoogt in de eerste plaats knapen uit den beboeftigen stand wier opvoeding verwaarloosd wordt en die gevaar loopen der maatsehappg lol lost te wordfll i voort te helpen om en oatlige en terrolle betrekking daarin te bekomen Daarna zoodanige jongens ook nit o lt1igiMtt die geschiktheid of neiging missen voof het atilDiVén aan den wil en die daarentegen v ei tast en aatabf voor da zeevaart bétltten tbt bnabe BaieInmiDg ta brengen Het tot dusver verkregen resultaat is dat reeds 1137 knapen als sdheepijoagens en ligtmatrazen voor de Marine en doch by uitzpudering 65 voor d Koopvaardijvloot zyn opgeleid geworden De inrichting is tot stand gekomen eu tCOrdt Oilderhonden van liefdadige bydragen door lubüoitaltiïlën en particulieren byeengebraoht Aan het liditfaatsoliap is de betaling eener tf lyksohe bydrage van midslens 3 50 ten blhoM der hoofdkus verbonden BïSTuuB DIK Kweekschool De Kw sik heeft de eer Zgne Majesteit onzen geSerbledIgdea Koning tot Beochermheer en Zyne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden tot EKfe Voor voor huishoudelgk gebruik in alle kteoien tot het Ter wen van igd woUea ven katoenen kleederen bg J C ZBLÜBNïH Markt te Gouda waar tevens te Vtorkt i QÜINA LAROCHE i 2 50 per flaeon TEERCAPSDLES a 1 25 ► EMSER PASTILLES 0 75 doo IJZER LEVERTRAAN a 0 50 en O TS pe fl en BOBSTHONING met FENKEL a O öftrets Hen ELsLSkiknetbt biedt Eiah aaa r met faet rak goed bekefld Adres Wet fnmó bnelren tmderistt tp W A BRINKMAN het Advertentie Borean te Gouda MejofvrouV BBSZELSEN op de Gouwe verlangt met 1 Augustus eene FABBIEK o TJ 3D E WïA T E E Leveren of vervaardigen en herstellen alle soorten van STOOM en andere WPUKTÜIGBN MACHINE OLIJ in vgf Kwaliteiten QïiEerên r n te sHage in eene rergadering van leden Uer l ereemgini Door lykcerbranimg die onder presidium ran dr Lindo gehouden werd de statuten en een algemeen reglement ast esteld en ten slotte tyn tot leden van het Hoafdbeatuur gekozen de hh dr L J Bgeling dr J Butgeis M P A G CampbeU W C A Sianng dr J K da Vrij en ds i W Middelburg allen te sHage prof D Huiiinga te Groningen mr W W ran Lejinep te Amsterdam dr Tb H Gillairr te Utrecht prof A C Oudeman Jr te Delft dr A Fokker te Middelburg prof C P Tiele te Leiden ds J Hooikaas Henler8eh te Nymegen dr 8 Hoogewerf te Bolterdam mr 3 i F de Jong ran Beek n itoak Ie Zwolle jhr W A Van der Felti te Asser dr C J Vaillant te Schiedam en dr T J Sti l j a te B tterd m Da late Igeoieeue rergaderiag zal in 1876 te Sotterdam worden gehouden I e kantonrechter te s ilage wees roanis in 4k dezer dagen behandelde zaak ran den beer J C Valois dir cur fan den koo Holfandsoheu chouwbttrg beklaagd v n overtreding der wet op den verm tigeii arbeid van kinderen door het op U Mai jl iu dienst hebben ran de 9 jarige Sophia JSpoor ala actrice De liactonreobter oordeelde het den beklaagde leu Jaste gelegde feit niet bewezen en sprak den keer Valois vrij boofdtakelyk op grond dal het geiuigenverhoar niet aan het licht bad gebracht gelgk 4l s wet wil het bestaan van eene oontrnctueele ver biniUeoii tusscbcn Am directeur eu hel meisje en zij ok geene geldelijke beluouing voor de verrulting der rol van Lilla iu het vrouwtje van den Do an bekwam Alleen om de op oering vau dat tu BOgelijk te nakeu en haren dranatiscbén aanleg a bevorderen had de vader van Sophia regisseur 4 g den sehouwburg haar het twintigregelig gedichtje doen leeKn waarvan zij slechts enkele ureu des Woensdag en Zaterdags besteedde welke studie vol i strekt geeu lichamelijkeii arbeid vorderde Ook het niet voorkomen vau Sophia Spoor op het tableau er troep van den heer Valoiagaf den kantonrechter Hpleidiog het dien heer ten laste gelegde feit ala iet bewezen Ie beschouwea M ea schrijft het volgende aan de Leii Cl Het vervoer van aardappelen uit het Westland neemt met eiken dag toe Met Engeland is geen koof van belang bemsrkt dat trouwens reeds vroeg4vdig vau elders aardappelen ontving Ten gevolge daarna is het te voorzieB dat bioueulaudaehe markten weldra een overvloed vau aardappelen tegen dage pr n tullen aanbieden Misschien dat alt de groote voorraad van oude aardapelen opgeruimd is de prya der nieuwe nog wst zal rgzen doch duur zal het produot niet worden Dat dit bij de bq y laudhuren teleurstelling voor de verbouwers pleveri ia te borgpen do h op Engeland zal ook wat andere artikelen betreft van jaar tot jaar hoe langer hoe minder te rekenen zgn Ook te Uijiisburg is men druk bezig met bet rooien van aardappelen om voor de late bloemkool plaats te ma leen De teelt der vroegere bloemkool is wegens de Iroogte overal mislukt De voor veertien dagen gevallen regen bracht overal verkwikking aan Op vele plaatsen was het vee in de hooilanden gebracht mdat het weiland niet meer opleverde ïhans ia het laatste veel hersteld ofschoon de hoog gelegen stukken wéér dor worden want de rc en is tot dusver uist overvloedig geweest De huoibonw is overal middelmatig daar het gras tan gevolge van koude eu droogte spiehtig ie opgeschoten de zwade Toor de zeis is ligt meer hooigewin zal echter veel van gunstig zoaeiweder afhangen De wol die bij bet begin van het scheren tege 24 stuivers verkocht werd is thans gestegen tot 34 stuivers het kilo daar in lat aitikel voor Frankrgk veel handel wordt Ijedaau Reeds vroegtydig ondanks de langdurige vooijuarskottde dis echter met veel zonneschyn gepaard ging brachten broeibakken meloenen voort ook ontbrak het niet aan vervroegde groenten Thans kan men zich t goed doen aan aard bezien waarvaa de pluk alwéér overvloedig is en wgd en zgd tegeu matigen prijs vervoerd wordt Ook eeu ruime pluk van aalbessen kan verwacht worden Zoo overvloedig als het vorig jaar worden er geen kersen geplukt doch zeer voldoende is wat de boomgaard oplevert ook van morellen is dit te veiwacuten Van perziken pruimen en abrikozen wordt e n voldoende ver endiog te gemoet gerien De moerbeziunboomen dragen vele vruchten en zy zullen rypen als de warmte niet voor ander wecc plaats maakt Zeer gunstig staan dedruivenboomen die thans gaan bloeien en niet minder dan het vorig jaar het vooruitzicht geven op tal van schoons trosten uit de kasten ignzij reeds sedert eenigrn tgd met goed gevolg gesneden Un de peren en appelboomen hangt nog een goed aantal vruchten men koopt derhalve op een niet onguustigen oogst De litter te hebben terwyti lij in ruïlbe mate de goedkeuring en medewerking gentel van tel Uouvemement mie Stedelijke itegeenng Wel bestuur dezer Inrichting ia loevertiMuwd aan oen f ommissie van O perioeziiAt en Befaeer stimde i i belrekking tot vers hilleii le SubeomuiiBsien over ons Vaderland verspreid Deze Subco m inissiëii Zijn io bedin gevestigd Ie lilukfdétt AfHkem Befjlm op Zoom BmiliH M t OorSreckt Enkliuiien Ora wnkage Hardenoijk s HeriogenliOHck Qotê Gouda öronittffen Haarlem llarUnz m Ucusden Uoorit Mid itHmrn Ifijaugt leetiKairdtit i terguu JlotlertlaM Sneek Tkulen Tlel Vtreéhl ff Ulemtad Zurikza Zul en Zwolle ook bet l t Aatontj Gattkuu Ie Leeumardi staat iu belangstellende belrekkiug lot de Kweelisolioul De II oofdcuiniuïssie treedt gaaine in overleg om SulKsoumissièu ook op a ilere plaataeu van ons Vaderland tot stand te brengen Aan de Kweekschool is verbonden een delscbemeot vau Marine ander bevel van een Opperscbipper ais fcommaiidant der kanonneeiboot MlUD ELKN VAN bNUEUWUS tV OPLEIDINO Do localiieit eii hfl materieel dezer inrichting zyn eer eenvoudig Het schoolgebouw slaat Op een boog terrein gelegen aan het breede Galgewater te Leidaii en is voorzien van ruime vertrekken voor verschillend gebruik Hei is omringd door eeu aaagens men tuin en in de onmiddeigke nabgheid is de koaonneerboot met bemanning guslationeerd Zoowel op bel terrein en op de kaoonaeerboot die voor het onderwys in het roeiao fuioi van aloepeo voorzien is sis iu de lokalen dit voor ochool eu scbeepsoiiderwijs bestemd zijn alsmede in de eet en gymnsstiekzaal vindt iben alles wat tot de behoorlijke opleiding eu bniivesliag der knapen vereischt u ordt De opleiding geschiedt ouder toezicht der oommissie door de9 kummaiidaut der konuonneerboot eu de onder zyne bevelen taanda matrozen Daarenboven zijn aan de inrichting verbonden twes aergeaotaebrgvers die belast zgn met hel schoolonderwys Volgens bepaalde zomer en winterroosters wordt geregeld klassikaal onderwys gegeveu in de kennis der geieedsohappen aan boord de benamingen van aohip en tuig bet eoupas de glazen en wachten bet oohoousehipmaken splitsoii knoopen enteren roeien eu pa aien de versehillende rangen oon boord vén s Ugks ourlogschepen de namen der soorten V n oeh pen en vlaggen van verschillende natiën de sein taggeo ea haar gebiaik de behandeling van het geschut eu der bandwapcoea het lus ea vaatoaakea kat of en aanalaan van zoilaii bet leggen van sleelliouten het nemen van reven enz Buitendien wordt dagelgks onderricht gegeven in lezen aehryveo rekenen zingea de b ghls l n der aardrykskuiide en geschiedenis alsmede in gymnastiek en zwemkunst Ueagelijks wordt voor da godsdienstige be angen der kweekelingen naar den eiscb der verschillende kerk enootschappeii behoorlijk zorg gedragen Uitzicht de kweEkeliiioen De knapen worden aanvankelgk zoniier eeuige verbintenis tot den proeftijd van miuateos iéa maand opgenomen Daarna kunneu zij beslissen of zy zin en neiging Toor hun toekomstige bopbaan gevoeleu en mogen in tegenovergeslrld geval huiswaarts keeren Op den laalsten Maandag van elke maand heeft ai e keuriug op de Kweekschool plaata De knapen kanoen alsdan in dienst treden en kometi van dien lyd geheel voor a lande rekening ddeh bigvea nOg irca een half jaar ter verdere opleldikg op de Kweekschool By de indiensttreding wordt door de Regeerigg aan eiken jongen een premie van 30 t ekHrd Tot voorkoming van misbruik is bet Hoofdbestuur door den Minister van Marine gemachtigd dit hand geld te oiitvapgen en aan ouders of voogden uit te betalen beu daarbg eOhter ttet beraag van dan kuwp aanbevelende Alleen de knapen die den leéftgd van Zat oitien Jaar hebben kunnen ériiond Als k mati Dba ia diiUit liedaa n ontvangen zalf eene premie van 66 Dadelgk by bet in dienst treden ootVangt een cheepsjongen een maandelgksche saldy van 8 Wanneer de kweekeling de inrichting verlaat wordt ly overgebraefat naar het wacbtéhip te Amsterdam en treedt dan zgn eigenlijke loopbaan in I by voorzien Van een eertilliaat van vlyt tn goed gedrag afgegeven d or het Beilnur dan komt hy het erfsf in aannorkibg tbor éenr plaatsing op een actief chip Bf gkbteken geiohiktheid is het Bestlnr gëmaohligd ook jongens te doen plaatsen bg de opleidiug vén bootsmansleerlingen te Nieuweaiep of ook voor ta dragen bij die van stnurmansleerling te Amaterdam yElPUiEaKOSTEN Het onderwya op de Kweekachool wórdt geheel g ritii g e éVen Voor kast en inwoiriag wordt 0 60 dakga betRaJd binevauB 60 oents administiatiekoslen in ecus Dit duurt evenwel niet langer dan deil proeftijd daar ira komen de knapaagebael voor rekening van het land l aar ds proefl d doolgaaoe met 4 of 6 weken eimligt kan men stellen dal in gewone gevallen hobgstens 26 benoodigd zyn om den jongen eeu maatachappelijke bestemming te doen bereiken L e verpleegkosten moeten voor ééne maaud vooruit betaald worden Bij uittobdemg Worden in enkele gevallen kweekelii gen gelieel gratis epgsuoawn en buaue vevpleegkosten uitdealgemeene kas vergoed Ook sub commissien roo üen óp sommige plaatsen vaar zy gevestigd zijn in de kosten Voor phidlsing en nadere inlichtingen vervoege men atch tut een der suboummiasiëu of tut eeu der o ideVf tteksuden LeideK Juni 1876 De Commissie van Oppertoeticht én Beheer der Kweekachool voor zeevaart te Leiden Dr A BÜXGEttS VAN UER LOEFF FaoriUter Dr M C DE GOfiJE H C JiTA SKretaru fOMingmeeêter QUAUTH KOLFF Corretpondmt voor Burgerlijke Betturen e ielaxjieèóenden op plaalu waar gee Suicommulie gevetlifd u De igh commiKie te Gouda heataat ait de HH T P VIRULÏ FoornUer A A DE VRIES H B00NDER8 W J FORTl ÏN DBOOGLEEVER Peimiiiowuetter i N 8CHELTEMA SecreiarU NB Het geheele bericht wordt door de eommiasie op aanvraag bij den aecretaris verkrggbaar gesteld de 25 exemplaren voor 5U cents INGEZONDEN Mynieer de RedacleHrl By de in den laalsten lyd genoemde Candidoten voor Gemeenteraadsleden bevinden zich twee hh StodaGsaeeakaadigeo en daar iéa defzelve door dekieaveratoiging Reobt voor allen wordt aanbevolen a ook eeaige stemmen bekwam op dsWotnadagavood g u ka a don veigaderingder üoodsckaKieavereaniging meen ik ayns medekiezers wel te mogen mededeelendat volgens myde wgac van sien iu ptaataen zooala Oooda genoeg geschikte peraonen gevonden werden boiisn atada Oeneeskundigen om tot Candidaat geatdd te warden want al laat de gemeentewet honna verkiezing toa ligt er took vel eenig bezwaar in Elk levnanAier al la kei ook sleckta voor eea bagatel aKiet geweerd warden oil deu raad lerwyl keeren Oenceakaadigett die eene met geringe aom oit atadskas trekken litting mogen nemen is dit billyk see ieder raadalid heeft vrienden onder zyne medeleden laat er nu maar eens rerhoegiag van tiaotement door bh Geneesknodigen worden aangevraagd de kaaa tol welslagen is bg aa venekerd komener klachten over die hh bg het Bestuur in zouden die eveneens bebaodeld worden als van geene raadaleden het is te betwgfelen en tonden er nog nietvele ingezetenen gevonden die regimatige klachtenom daiiBlfde redenen zullen aehterhendea ik geloofdit maar al te zeker het is am deze en meer redenen dat ik nyne mndekiezers ontraad on of immer kunne aten uit ta brengen op bh Qeneeakttndigen tot Ge meeethraadaledon A Iiaatste Berichten Post 2 Juli Gisteren tgn de verkiezingen voor den Ryksdag begonnen In 4 kjeadittrioten der hoofdstad Arden de liberale oandidaten gekozen ouder wie Franz Deak met algemeene stemmen In 4 kieadistrifiien behaalden drie liberalen vroegere leden van het Iraker centmm de legepraal Sennjey verkreeg leohts weinig stemmen Ghyezy werd te K om de Mrni sterVan BiuBeolandsche Zaken Tisza telMvtein gekozen Verder zyn de resultaten uit isfliftnoten bekend waar overal de liberale party f lil argerlijke Stand tJztosiiii I Jali Xohaaaes Geriit uilen J O de Braia ea J Aronda OvaaMDiH t 1 Jali A vau tasaaea 8 m i J da Koatag O j ADVBRTENTIËN De oédergeteekenden betuigen Jiieïmede hunnen walgameénden dank voor de vele en hirtelgke bjgken tan liefde en belangstelling bg gelegenheid van hun 25 jarig Huwe gksfeest onderronden G BERKOUWER Zevenhuüen A BERKOUWER 2 Juli 75 VAN DE Rotte