Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1875

B lyk ackoDwspel heefi gelererd Wat de orerwinning Tu bet kabinet Minghetti betreft zou men kunnen uitroepen Nog zulk een overwinning en wij zyn verloren Maar voorloopig is dit gevaar verwijderd Ook zonder de onthottding van de linkerzijde in masau zon het onmogelgk geweest zijn de zitting aog langer te doen duren Het klonk den afgevaardigden all eene bl de boodschap in de ooren toen de president op 9 dezer da zitting sloot met de gebruikelijke woorden dat de Kamer tot nadere bijeenroeping werd gescheiden Na al de stormachtige tooueelen det laatste dagen werden de beraad lagingen in de grootste stilte gesloten en het aantal aanweeigeo was nog even toereikend om eenige kleine wetsontwerpen aan te nemen Ofschoon eenige belangtgke wetten onafgedaan bleven en afgescheiden van de betreurenswaardige tooneelen welke het wetsontwerp op de openbare veiligheid heeft uitgelokt kan men op het afgeloopen zittingatgdvak over het geheel genomen met voldoening terug ien wat het aantal der tot stand gekomen ontwerpen betreft Sedert den dag barer opening op 23 November 1874 in bijiia zeven maanden tijde heeft zy 138 openbare 2 geheime en 68 zittingen in do afdeeliogen gehouden De Brgeeriug bood 12 wetsontwerpen aan waarvan 73 zijn aangenomen Over 16 is reeds verslag nltgebraeht de overige bevinden zich nog in banden der commissién van ondereoek Van de 73 angeuomen wetsontwerpen zgn vjjf ingediend door het ministerie voor handel nijverheid on landbouw vgf door bnitenlandsehe zaken 34 door Snancién drie door justitie lien door oorlog drie door binnenlandsqhe zaken negen door openbare werken en twee door het departement van marine Van het parlementair initiatief zijn afkamstig 29 voorstellen negen daarvan werden goedgekeurd en negen bevinden zich nog in handen der rapporteurs Voorts werden 16 motiën van orde aangenomen en 47 interpellatiën behandeld Tegen zeven afgevaardigden werd volmacht verlangd tot gerecbtelyke vervolging één daarvan is reeds toegestaan en over vier andere is rapport uitgebracht Kr werden in den door rle wet voorschreven vorm 167 petition ingediend over 21 daarvan is verslag gedaan Gedurende bet afgeloopen zittingtgdvak werd zes maal eene hoofdelijke stemming gehouden Na de algemeene verkidingen werden 63 kiescolleges op nieuw bijeengeroepen De commissie tot onderzoek der geloofsbrieven heeft 64 zittingen gehosden m politieke resultaat laat zich in weinige woordeiflramenvatten aan den eenon kant heeft het ministerie de overtuiging vcrkrcgan dat het geenszins gelukt is om de krachtige meerderheid te winnen welke voor eene degelijte leiding vjn zaken wordt gevorderd aan den anderen kant is het gebleken dat de oppositie zich ten eenemale in hare verwach tingen hèeh bedrogen en nog minder dan hare tegenstanders bet vertrouwen des lands bezit Nooit waren de vooruitzichten voor de oppositie gunstiger dan bij den aanvang van dit zittingjaar maar telkens wanneer de beslissende slag zou geslagen warden iel het centrum dat bij gelijke sterkte der partijen den doorslag moest geven van haar af De reden ligt hierin dat het haar niet slechts aan degelyke aanvoerders aan scheppende gedachte maar oojc aan praotAehen blik en politieken tact ontbreekt gelijk nog in de laatste dagen der zitting gebleken is toen d groote meerderheid der partij zich van stemming onthield Dit is te meer te betreuren omdat bg de tegenwoordige politiek van Ilalie dringende behoefte bestaat aan eene party welke bij di pingrij Cde binnenlandsohe quaestién met zekeiUeid op r doel afgaat houten gebouw dat in t midden een groot lokaal ea aan weerskanten 6 kleine kamertjes bevat tot oatkleeding der bezoekers zoadat men van t eene Ueiae bassin niet in t andere zien kan Waaneer men zich nu voorstelt dat ieder der 8 bassins zooals werHelijk tgevalis verschillende bezoekers ontvangt dan is er niet veel begrip toe noodig om in ie zien dat het tot de onmogeiykhedea behoort dat é n persoon alle bezoekers ut de drie bassins die uit geen enkel punt der inriehting te gelijk kannen overzien worden kan gadeelaan In aanmerking nemende dat bet billijkerwijze gevorderd mag worden dal op de zwemmers en badera voortdurend een toeziend oog rust dan moet na t boveuataaude door ieder erkend det er op de Guuische zweoiechool geen voldoende toeziclit ie Doch er is nog meer Die ééne persoon heeft nog meer te doen daa op de bezoekers in de 3 verachillende basaioa het toezicht te houden dat alleen reeds tot de oaaogelijkheden behoort Hij moet nl ook de bezoekers opendoen hoi zwembroekjes en handdoeken verschaffen hen kleedkamertjes aaawijïen en tevens wat niet t minste beteekent hen die de ewenddinst niet machtig zijn daarin onderwijs geven door ze aan eeuzwemgordel een der kleine bassins te laten afzwemmen Waartoe hij dus voortdurend heeft te letten op dealeerling en hem onafgebroken dient vast k hooden De directeur der zwemschool moet das eigealijkwerk doeu voor 3 personen 1 de bezoekers opendoen en hon e noodige ingrediënten verschaffen 2 de zwemkanst oodct wijzen eu 3 toexwiUbaaden Wat dunkt u is het ia de verste verte mogelqk dat het toezicht op de zwemschool voldoeode kaa geaoemd worden We mogen wel blijde en dankbaar z a dat er tot heden nog geene ongelukken gebeurden en voorzeker de gverige directeur heeft aanspraak op ootea dank voor de wijze waarop hy zijne betrekking vemit hetgeen er toe medewerkte om ongelukken te voorkomen dooh dat neemt niet weg dat het hoog tijd wordt dat de gemeenteraad eeu he ereu toestand in t leven roepe en voor voldoend toezicht op de zwemschoolzorge Laat de Goadiche raad zich spiegelen aan Amaterdam eo zoo verstandig zijn vdór dat er eea ongeluk gebeurd is op de stadaiwemschool een oaderdirectear of hoe de maa oak heetea moge aan Ie steHen opdat voortaan de ouders huniie kiaderen geraotelijk kunnen toestaan die inrichting e bezoeken zonder bevreesd te moeten lija dat zij welke een geioad en krachtig Itvea moet bevorderen de oaizoak worde van een vroegen ontijdigea dood Ten slotte behoeft het geen betoog dat de zaak daar de zwemschool reeds gedursada eea drietal wekea geopend is spoed eisoht VICTOR Het exanHn B bepaald bg de wet op het middelbaar onderwijs artt 61 63 polytechnische school is o a met gunstig gevolg te Delft afgelegd door den heer H van Meerten De kerkeraad der Ned Herv gemeente alhier heeft beslaten om voorloopig gedurende de zomermaanden des Woeosdagavonds de predikanten niet te doenoptreden Zondag avond ia in Ons Genoegen voor een zeer talrijk publiek bet concert en Operettengezelsehap onder directie van Carl Pliiging opgetreden Den goeden naam dien dit gezelschap ook in onze gemeente bezit heeft het op nieuw gehandhaafd en tot algemeen genoegen werden de verschillende programmnnrs uitgevoerd Het zal voorzeker veler wensch zgn dat de a s kermis evenals verleden jaar het geval was opgeluisterd worde door de musiesle uitvoeringen vun Pfliigiiig s gezel schap Gisteren is aan het locaal van het provinciaal bestuur te e Hnge nsnbesteeil het maken enz van een paar nieuwe deuren in de buitenwaterkeering van de Mallegatsluis Ihier en van een paar nieuwe deuren in de tiintenwaterkeeriog van de Gouwealuis te Alphen benevens het doen vao eenige vernieuwingen aan de goriiiiigwerken van laatstgenoemde sluia in twee perceelen Het minst was ingeschreien voor perceel 1 door den heer P A Burghout alhier voor 2959j voor perceel 2 dour den heer M Butgers te AarInnderveen voor f 1077 Blykcns een bg het departement van koloniën ontvangen telegram van den gouverneur generaal van Nederlandsch Indië heeft de kolonel Wiggers van Kerchem die den ISden dezer het bevel in Atohia tgdelijk van den generaal Pel heeft overgenomen den 22n dezer aan de Indische regeoring geseind dat de gezondheidstoestand stationair en de sterfte gering was Gevallen van cholera deden zich weinig voor en de koorts en baikloop waren minder kwaadaardig De in Kotta Badja gegraven artesièohe put leverde ongeveer 60 kan goed water per mioout terwijl 140 kilo gs per dag verkregen werd met oene van Baiavia voor Atcbio gezonden gsmachiue Het Hundehblad meldt dat binnenkort wellicht reeds nog in deze week de beurzen van Amsterdam en llotterdam in directe telegraphiiche verbinding zullen zgn Voorloopig zal het verkeer plaats hebben Imp één draad vwbonden aan de snelwerkeude druk oesteilen van Hughes Voorafgegaan door een muziekkorps en begeleid door eerewachten te voet en te paard had gisteren te Cappele op den IJsel de feestelijke intocht plaats van den heer J E de Voogt G Nz Burgemeester dier gemeente die met zgoe echtgenoote vau zijne huwelijksreis terugkeerde Bij den ingang van het dorp liad men een eereboog opgericht eu hier bood een drietil net in het wit gekleede meisjes mevrouw De Voogt em firaai bouijuet aan Vroclgk trok de atoet nu verder naar de woning van deu Burgemeester en bleef in den omtrek daarvan geruimeu tijd feeatelyk bijeen Naar men verneemt zgn de onderhandelingen voor deu aanleg van de spoorlijn Leiden Woerdenreeds zooverre gereed dat binnenkort de richting die de lijn zal volgen afgebakend zal worden de aanbesteding der werken wordt in het begin van 1876 tegemoet gezien A in eenige onderofficieren der verschillende in faulcrieregemenlen van het leger hier te lande welke bij gelegenheid van het jongste examen voor den rang van 2e luitenant voldoende blijken van bekwaamheid en kennis hebken gegeven doch door wie bij gebrek aan vacatures geene gelegenheid tot plaatsing bestaat is van wege het Departement van Oorlog het voorstel gedaan om als 2e luitenant bij het Oost Indische leger te worden aangesteld U D Voor de 19 beurzen die tegen 1 September e k aan de te Haarlem bestaande Bijks kweekschool voor onderwijzers zijn verkrijgbaar gesteld hebban zich aangemeld 84 aspiranten t w nit Noord Holland 30 Zuid Holland 24 Gelderland 10 Friesland 9 Utrecht 3 Zeeland 4 en uit Overijssel 4 Het vergelgkeud examen zal op 6 Juli plaats hebben De badkapcl te Scheveningeo zal aanstaanden Zondag 4 Juli geopend worden Alsdan zal optreden ds Hogerzeyl predikant te Arnhem Men schrijft aan de Leidtche Crl Men ntefl het vermoeden dit de vroeger genomen maatrikel om water uit Delfland aan den Leidschendam oor te laten als uiiduelmatig geoordeeld is afgeschaft Het water waarmede thans Bijnlands boezem vervcrscht wordt komt hoofdzakelijk nit den IJssel Daar de De Amtterd Crt meldt dat eenige in den Zaod hoek te AmsterSaiB wonende personen onder vtrdenkiog liggen van medeplichtig te zijn geweest aan den diefstal die in den nacht van IS op 16 Meijl bg den beer Piek te Oudshoorn is gepleegd Bg een houtvlotter in den Zandhoek too zegt men is een haak gevonden die den dag na den diefstal o de werf van de heeren Piek is vermist Dat eenvoudig instrument zou o a aanleiding hebben gegeven tot het bezoek van de politie aan Hein Schut in de Palmstraat J Vernomen hebbende wat er gaande was moel jdeze man tot zijn huishoudster pv f A hebbi n oGod daar heb je t m1 k ivuu dal ik nu maar doodwas en hij heeft dan ook Dbnderdag middag zichdoor een pistoolschot vaii het leven beroofd Dezezelfmoord geschieilde acht r een schutting op datgedeelte van de Pritisenxracht hetwelk uitloop opde gracht v in d ii Sta ls Timmertuin Het lijk is naar de Ojster brgraafplnnls gebracht en later al laorbegraven Er moeten cr8ehilleu le arreslaüeu reeds 1 gedaan zijn Door den Officier van Justitie te Rotterdam ia de aandacht gevestigd op een Pranscb sprekend peraoon zich noemende Penchcrnt groot en breed ge bouwd naar gissing 40 ii 50 jaar lie opgeeft een j Fransch publiQ 8t te wezen die iii Tuuluse een blaj j heeft gereiligerrd en heeft moutcu uitwijken uaar I Konstantinopel Hg biedt entreekaarljea aan voor eene Conférence de Lilterature francaite ur Ie orateuri neemt de entreegelden iu ontvangst doch geeft ie coa ereHcet uiet Het ilandelM hoopt dat onder de werkzaamheden die de Tweede Kamer bg de hervatting barer zittingen nog zal afdoen ook bet voorstel der Beg behoort om voor den bouw van gezonde arbeiders woningen een langeren vrijdom van grondbelasting toe te Slaan t Is te verwachten dat de Min van Fin I niet lang meer met de beantwoording van het KaDiervcralog zal waobten hoewel dit niet bgzonder gunstig voor den ontworpen maatregel luidt De Reg verdient intusschen lef voor haar initiatief en het zou te betreuren zijn indien bare eerste stappen op Ut gebied niet tot het geweoschte doel leidden Zal het ontwerp echter voor de Kamer aannemelijk ïijii dan zal de Min het nog in menig opzicht mo ten wgzige n zegt het HM De moeielgkhèid bestaat vooral daarin om betere woningen te bouwen tot e n huurprgs die onder het bereik valt der bevolking warmeer de staat er toe overgaat eene wet ttit te vanrüi en om op strenge wgze ongezonde woningen onbruikbaar te verklaren Het SU acht het besta middel daartoe het beschikbaar stellen van goede terreinen wat juist do gioote moeielgkhèid oplevert In de Kamer is gemeend dat bet doel bereikt kan worden door afschaffing van ee aantal Schadelgke belostii gen Daartoe kon bijdragen de verhooging van hci minimum der huurwaarde bij het persooüel vrijgesteld ea de opheffing van de akzijnsen op zout teep en gnlaeht De laatste zal dankt het HM den minvermogende weinig baten in het personeel zgn thans ook de meeiten hunner niet aangeslagen en de opheffing van den akzijns op zout ea zeep zullen niet voldoende zgn om de meerdere uitgaven te dekken i aan het betrokken eener betere woning verbonden Een ander hulpmiddel wilde men zien ia het bepe ken van den arbeid in de fabrieken door vrouwen en joiigeliedeB Wel ia waar zouden dan de loooen der mannen stijgen doch indien de vrouwen en jongelieden niet verdienen zgn natuurlek de inkomsten in de huishouding ook minder Uit een moreel oegpunt kan het ofichalfcn van arbeid van vrouwen en jongelieden wel verdedigd worden moor niet als middel tot het v krijgen van betere woningen In het verslag word n tegen het rogeeringavooratel een aantal bedenkingen aangevoerd die deela juist deels onjuist zijn zegt het HM Er zijn rechtstreekscbe maatregelen noodig indien onze wetgever krachtig wil medewerken tot betere huisvestigg der arbeidsklooaen in hel be lang der gezond heid Ds heeren Kuvper en Elout van Soeterwoade hebben eene uitnoodiging gericht tot alle predikanten I die den Chrjatas aaar de sohriften predikeu om I eene ebdsdienstige bijeenkomst ts Leeds Engeland bij te wonrn ïeia en verbigf kasten inllcn oU da reizigers gedurende tien dagen vergoed worden Vrijdag bad in bet l nd van deu bouwman C £ ig8 rman onder Berg Ambacht een proefneming plaats met eene Kirby msaimoohine hooischudder en paardonhooihark toebehoorende aan den boawmaa A v Vliet Idaar Een groot aantal belangstellenden en nieuwsgierigen woonden dezen arbeid met d grootste roldoeniiig bij die ook in deze streken de vrucht zal afwerpen dat menigeen zich dergelgke werktaieen zal aanschaffen Bij het Departement van Binnenl Zaken is de afdeeling Onderwijs Kunsten en Wetenschappen in tweeën gtplitit Aan htt hoofd tid de afdeeling I O X I T I S Aaa bet Bureau van Politie alhier ia in bewiring een in deze gemeente gevonden stvk JJZES GEWICHT Laatste Berichten Londen 26 Juni De Koaiogin der Nederhoidua heeft gisteren een bezoek gebtaoht aau de e t k Mlui Eagenie te Chislehurst Eger BoHEHeM 28 Juni De Keiier vaa Ooatenryk is heden ochtead tea 6Vs ure alhier aangekomea Hij werd door den Stadhouder ea d n komanadant der troepen begroet Aan bet spoorwegstation wachtte de Keizer op de komsti van d a Czoar Toen deze was gearriveerd omarmden de beide Keizers elkaoder op het harteiykst Nadat i de eai woeht door de beide Vorsten in oogenschouw waa genomeo begaven tg tioh in de wachtkamer en vertrokkeo ten 9 ure in da richtiag v a Ko oCau KonBtantinopel S8 Juni Het budget zal eerstdaags opentiaar gemaakt worden Hst betrcUceIgk aantieuiyk tdkart bedraugt vgf iriilÜMa liet is ontstaan door den hongersnood ia Atie door ▼ eeziekte eo oversltoomingen waardoor een gedeelte van den oogst veroiekl is Er zal een permanente Koaimisaie iogeoteld worden om te wakeu voor het behoud vaa het evenwicht tusschen oatvangtten en uitgaven en voorts om door gezonde etaathuiebondkundige begrippen de middelen op te aporen voor de materieele ontwikkeling dea loaoa Het bericht van sommige dagbladen dat d regeering voornemens lou zgn de rente van de Staatsschuld te reduceeren wordt formeel tegeugeaprokea BodenbaOh SS Juni Prins George van Saksen heelt de keizers van Busland en Oostenrijk alhier oatvangen Na bet diatr en een allerhartelijkst albohcid is de Keizer van Raslaod naar Breiden ea de Keizer van Oostenrijk naar Budweia vertrokken BINNENLAND Gouda 29 Juni D roomsoh katholieke kieevereeniging Kegt voor nllen is ditmaal bijzonder vlug met hare candidateo Komt zij veelal achteraan thans is zij hare zusters ver vooruit Door baar haast vergat zg evenwel 0 candidaat aan te wijzen die door haar aanbevolen wordt voor de vacature van V reumingen hetgeen Doodig is omdat het een bnitengewoue vacature betreft ftet kwaad is nog wel te erhelpen maar t staat tot eenigszins zonderlisg dat nndergel ke Aater gemaakt wordt door hen die ïich tot liiilera bij t werk der verkiezingen opwerpen Nog drie weken zgn we van den dag der verkietingen af en reeds zgn voor de zeven vacaturen niet minder dan achttien personen genoemd We juichen t toe indien door dezen vroegtgdigen ijver de krachten maar niet verslappen legen den tijd dat jaist de grootste inspanning gevorderd wordt en er zal veel inspanning gevorderd worden want het blijkt dat ook voor deze verkiezing het orthodoxe protestantisme en het roomsohkatholicisme zullen samengaan afstand van Leiden langs den Vliet naar den Leidschendam heel wat korter is en minder kanalen heeK waarlangs het water kan vervloeien dan van Leiden langs den Rgn naar Gouda verschafte eerstgenoemde doorlating aan hei zuidelijk deel dezer gameente meer nut dan van hetgeen beoosten kont afvloeien Van beide zijden water in te laten zon meent men doeltreffender zijn en invloed hebben op boerematand es ververssbing Of daar de IJssel eenige Cm gewassea is zou meerdere doorlating reeds tot verbetering kunnen strekken Want de boezem blijft gemiddeld 2 Eijnl voeten onder peil daar overal de polders bg de droogte water inlaten terwgl het in de grachten naarmkte zij verwijderd zijn van het TcrverschingspuDt dikwijls troebel en verre van reukeloos is Te Amsterdam is dwser dagen eene vergadering gehouden van de maatschappij tot exploitatie van staataspoorweggen ter bespreking van de nieuwe ontwerpovereenkomst royt den staat Op voorstel van den heer Uahusen is met groote meerderheid van stemmen besloten in een der artikelen nrt 42 eene wijziging te vragen Bijaldien de regeering daaraan voldoet dan is de directeur generaal gemachtigd de overeenkomst aan te gaan In het tegenovergestelde geval zal eene nieuwe vergadering gehouden worden Zaterdag weril te Zwolle da vierde gocombioeerde vergadering gehouden van onderwgzers gezelschappeu in het Ie district van Overijssel De volgende onderwerpen werden behandeld 1 Classicaal onderwys is nadeelig voor kinderen van geringen aanleg 2 Bij het leesonderwijs in de lagere school mo zoo spoedig mogelijk een aanvang gemaakt worden met het lezen van kleine zinnen 3 Woordafleiding is een hoofdzaak bg het taalonderwijs in de lagere sohalea 4 Is de bewering juist dat de geschiedenis in de lagere soholeo niet onderwezen kan worden 6 Een Nederlandsch oudenrgzer moet geen voorstander zgn van wetteigken leerplicht 6 Zgn onze kweekscholen geschikt om onderwgzers te vormen voor het platteland 7 £ en hoofdouderwgzer directeur ia een noodzakelijk kwaad voor groote scholen Donderdag avond kwamen de leden van de Vereeniging der officieren van de schutterijen in Nederland te Middelburg aan en Vrijdag morgen vertrokken zij naar hét terrein te Vlissingen voor den te houden schietwedstrijd bestemd Aan dien strgd namen 72 personen deel Voor den wedstrgd met het geweer waren 10 prgzmi en voor dien met het pistool 4 prijzen bestemd Nn den aloop van den wedstrgd werden de prgzen aan de overwinnaars uitgereikt door den commissaris des konings in Zeeland Benige Belgische officiereu waren op do schietbaan aan wezig en namen ook deel aan het diner dat latw op den Schuttenhof te Middelburg plaats had In een brief uit deze gemeente aan de oude RoUerdaoucie Cl wordt gesproken ovtir de heil gymnastle van de heer Milo die ook hier ter stade bjj verschillende familien werkzaam ia I o briefschrgvor zegt o a het volgende Een van mgn vrienden bezit een dochtertje voo omtrent 4 jaren een allerliefst kindje maar het heelt een scheve hals ik bedoel het had en scheve hals zoodat het hoofje op den schouder rustte Bg een bezoek dat ik den man vier weken geleden bracht bemerkte ik dat het kind bijna genazen waa en bet boofd reeds recht droeg ofschoon er nog allgd ieti gedwongen te bespeuren was en vernam nu lot mgn verwondering dat zich te Rotterdam een man bevindt die door de heilgymnastie reiids tal van gebrekkigen heeft genezen en met zeren adjuncten te Kotterdtm den Haag Delft en Goiida lederen dog werkzaam is Van toen af heb ik ezorgd toegang te krggen in huizen waar de heer Milo zoo heet de heilgymoast werkzaam is Ik kieb hem en zijn adjunct alhier de heer Tepe herhaa Idelgk zien werken en heb bg een patient gedurig va oruitgang geziei Die heeren weten bg een bestaand f ebrek door gymDOatisehe oefeningen genezing aan b brengen zg regelen het beenstelsel en versterken de spieren zg herstellen de ontstane onregelmatigheden Mijn informatien voortzettende ben ik t weten gekomen dat sedert 8 maanden dat de hear Milo alhier werkzaam is hij 12 patiënten in beharideling heeft gehad waarvan 2 geheel hersteld 2 bfjua geheel hersteld eu de overige vooruitgaande zgn Ik vernam tot mgne verwondering dat ofschoOR de beste tgd tot herstel van de rgelgke gebreken de jaren zgn waarin het lichaam il i groei toeneemt het toch niet onmogelijk is de gebleken van volwassenen te verbeteren zelfs to herstel len en werd mg een dai ie van 26 jaren opgegeve n die binnen weinig maanden genezen werd van een zeer merkbare uitwijking van deu roggegraat Te Vlissingen wprdt th ans een adres na hnldo ann den heer Tak door niet kiezers eeteekend dat reeds ongeveer 120 hand ieekeningen draagt I Onderwijs bigtt d hoer nr v ViBeBhoven aan het hoold van de afdeeling irKoosten en Wetenschappen zal geplaatst worden mr V De Stoers dietot reteroadaria ia benoemd f ad Aan eehe behoeftiga waschvrouw io dienst bij een bleeker te Deventer is eene erfenis nn 40 a 60 duizend guldan ten deel gevallen De Haagsche correspondent van de Mtddeli Crt zegt o B het volgende Een dringende bihoefte waarover rijp over leg vereischt wordt is het bezit van een goeden leider der partij In deze kamer hebben we geen mad die daartoe door bekwaamheid bezadigdheid ernst en overleg eigenlijk moesten de drie laa ste eigenschappen vóér bekwaamlieid genoemd worden wordt aangewezen heelt Juni 1875 de kamer met i zulk een maii versterkt De liberale kamerleden zullen het hebben te onderzoeken zoo neen dan drage men het leiderschap niet ééa daarvoor niet gehelsl geschikt man op maar aan een drie of viermanschap waarin di goede eigenschappen worden vertegeuwoord gd In het algemeen behoort er een einde te komen aan den verdeelenden en verstappenden nerillakrijg waarin vele liberalen maar al te veel behagen scheppen geen krach sverapilling maar krophtsbetoooing is noo lig omdat daardoor alleen s lands belaag wordt gediend en van Juni 1877 eene waardige repliek op Juni 1876 kan worden verwacht Uit vooral moet bij de liberalen in de kaner vooreerst op den voorgrond taan geen strijd quaxdméme tegen dit ministerie tenzij het wat ik niet verwacht koppig zijn en anti liberaal handelen mocht De uitslag der verkiezingen zoUeu ook deze ministers wel op den liberalen wrg houden al mogen I de liberalen thans eene kleine meerderheid hebben in I de tweede kamer de innerlijke kracht hunner partijis nog in lang niet zoo groot om de teugels ran hetbewind te kunnen aanvaarden i i r j L IJ j j i 1 1 li Koloniën BATAVIA 21 Mei Via Fadtng ia op 19 dezer van dea militairen I tevens civielen bevelhebber tr Alchin een telegram I ontvangen van den 15dea te voren luidende Volgene b rlslit Toe nkoe Daoed door hoofden van drie sogie s tot sultan benoemd Pontiauak vertrok 13 dezer naar Westkust met Saidi Tahir aan boord Getoadkeids toestand bevredigend enkele gevallen ran choera hebben zich voorgedaan Luitenuit Beekea beiweek aan die ziekte Met het stoomsohip A i gezagv van denGevel zijn heden morgen naar Atcbin vertrok ea I 6 officieren 42 Ëur onderoff 203 Ear ea 27 nl i miliuiren 25 Chineeache ea 132 inl koeliea bene vens 206 dwangarbeiders De overste De Boehemont die heden morgenmet zijne talrijke familie per Fransche mail naarEuropa vertrok had toen hy zijn penaioensaaavraag I indiende verzocht om gepensioneerd te worden met den rang van kolonel De regeeriag beeft geeae termen gevonden om dit verzoek toe te staan ea dus geweigerd I NQ E Z O N Ê N Iets dat de aandaeht van den gemeenteraad vwdient Voor eenige weken is er in Amsterdam een on J geluk gebeurd in een zwem en badinrichting dat zeker tot de treurigste ongevallen behoort daar het ontstaan is door een gebrekkigen toestand die had kannen èn moeten worden voorkomen Bij dergelijke voorvallen elders richt men onwillekeurig de oogen naar den toestand ia eigen gemeenteen wanneer men au ziet dat het genoemde ongeluk wordt toegeaohreveo aan gebrekkig toezicht daa komt ala van zelf de vraag op de lippen is het toezicht I op de zwemachool in Gouda voldoende Wanneer wij het gemeenteverslag over 1874 inz en dan lezen wij iet door den directeur gej eten onderteij en gehouden toïïioht teerden geroemd Deze zinsnede de eenige die over deze zaak in t verslag veorkeoit kan feoeielgk all n twijfel op dit punt wegnemen en ieder zal het toestemmen er mag hieromtrent geen twgfel bestaan maar de ouders moeten geheel gerust kunnen zijn dat hunne kinderen onder voldoend opzicht staan Wat het verslag zegt is jaist het door den directeur gehouden toezicht verdient lof in too verre hü doet wat in zijn vermogen is om op ieder zwemmer en bader t oog te houden Hij doet wat één persoon bij mogelijkheid vermag maar nu blijft de viviag ter beantwoording over kan één pïbsoon voldoend TOEZICHT OP DE ZWEM3CH00L HOUDEN f De zweminrichting bestaat uit één groot en 2 kleine baasiha welke laatsten zjjn afgescheiden door het