Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1875

Hen bedriegt Het PUBLIEK door hen een aard preparaat voor echt te erkobpen hetwelk men met den naam van Quina Laroche best npelt Om dit bedrog te vermijden eischo men de hiernevenstaande handteekenjng C band op de S SJE £ witte etlkette C op de twee enveloppen en op de brochare Men eische insgelijKS het Glazen maatje dat ïich op den hals der flesch hevindt Burgerlijke Stand Gkboben 27 Jddï Fredericas AotoDiQs ouders G J VeldniD en B L van Leaoeo 29 Jaeoboe ouders S Niewenhuüzea ea H Straver Oteukdek 25 Juui M van der Mont wed J Verwey 77 j G J tan Waas 40 j 2 J B Vuijk 68 j 28 S de Joag 2 m C Kluy huisvr an D de Jong 54 j F S Sprogt 1 j 4 m j door geen der besturen volledig werd gesteund om dat zijne bonding bij de behandeling van de belangrijks te zaken niet altijd volkomen vertrouwen gaf Zoo meende men dat nog onlangs was gebleken dat het Volksonderwijs niet zijne volleüige sympathie had Omtrent den beer Samsom deelde de voorzitter mede dat in de geeomhineerde vergadering veel gan tigs van hem werd gezegd doch dat bet bestuur zijne eandidatuur aan de prudentie der vergadering I wilde overlaten I Nog bracht de voorz ter kennis van de vergaderingdat het bestuur gehoopt had ook dr IJssel deSchepper als candidaat te mogen noemen doch datdeze positief had bedankt ea dat het van het bestuur van Geneentebelang eene concessie waa aan t I verlangen der gecombineerde vergadering om den heer Noothoven van Goor te atellea daar het aaavankelgk bezwaar had een lid van het bestuur voor I te tellen I a irop werd de lijet der caodidatea I nog aangevuld met de namen der bh Oudgk Mr f Kift Samsam Stpena fijnen van Zeijlen KoningDraijcr van der Does Smelt van Mierop en vaa Kruijne I De hh Steens Zijnen va Zeijlen Draijer Smelt en van Kruij e verzocbtea niet lu aanmerking t komen g lijk uericbt werd van den heer van Mieiop medegedeeld Oie personen werden dus buiten beI spreking gelaten Omtrent de overige caodidatea j werd een JEort woord tan aanbeveling gezegd hetwelk geen tegenspraak uitlokte De aanwijziiig van den eandidaat die uit dit levntal in de vacature vao Vreumingen cal worden gesteld is aan ket Beatunr overgelaten Den 7den Juli e k zal het twaalMe Chriatelijknationaal Zendingsfeest te Soetenrooie bij Haarlemgevierd worden Gisterenmorgen alhier zijn twee jongens in t waiet gevallen doch beide gelukkig spoedig gered De collecte voor den gewapenden dieost heeft te Waddinxveen opgebracht de saravai 32 74 De longziekte blijft in Bloemendaal nog voortduMÜJ en heeft zich thans bij twee runderen in den Zaidplaapolder geo penbaard In de Dinsdag te Utrecht gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de Ned Rijnspoorwegmaatschapp is bepanld dat het dividend in ket geheel zal bedragen 17 87 per vol aandeel ƒ 7 H j per aandeel van ƒ 176 en 2 68 prr aandeel van ƒ 36 De ontvangsten hadden 101 063 93 minder bedragen dan in 1873 74 maar de toestand waamet I verontrustend ADVERTENTIÉN i 25 J A R I Q E ECHTYERESNÏGIFG VAK j G BEBKOÜWEE j IN j A VAN DB ROTTE i Zevenhuüen 30 Juni 1875 Heden overleed mjjne dierbare Echtgegenoot ELISABETH MARIA tbn POL inden onderdom van ruim 62 jaar Gouda J C Th GANDVÜÜBDBB 24 Jnni 1875 Med A A O Doctor Heden overleed te Wotidrichem in den aderdom van 59 jaar onze waarde Vader en BehnwdTader J SPOOR Geuda Uit aller naam 29 Juni 1875 T SPOOR Op den 26 Juni 11 overleed in het OadeMannenhnis alhier mijn geliefde Broeder JOHANNES BASTIAAN VülJK in den ouderdom van byna 67 jaar Gouda Wed W KUIJPERS t9 Joni 1875 Vüuk Algemeene henniegeving De Heer en Mevrouw ROEST van LIMBURG Ecsk betuigen hunnen bartelijken dank Toor de vele blaken van belangstelling onttangen bg de geboorte van hunne dochter Gouda 29 Juni 1875 De Ondergeteekende wenscht van de CANDIDATÜUR VOCE dbn GEMEENTERAAD verschoond te blijveti hfl w u die betrekking NIET aannemen H F N EOEMANS Goudscbc Kiesvereeniging Algfemeene Verg acleriftgp tot het stellen van CANDIDATEN voor den GEMEENTERAAD op WOENSDAG 30 JUNI 1875 des avonds ten half acht ure in het Lokaal ds Hauvonie ADVEIITEIVTIE1 voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBURE4IP van NIJGH en VAN DITMAR BOTTEEDAM GOEDKOOPEIDZIEL voor PiANO Solo üitgam van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 614 Lecocq La fille de Madame Angot Potpourri 3e druk C0 60 Kiesvereeniging GEMEE i TEBELA G V E I c Xëiëk 1 3sr a op WOENSDAG 30 JUNI 1875 des avonds ten half acht ure precies in eeu der bovenzalen van de Sociëteit REÜNIE Oosthaven Nameni het Beituur NOOTHOVEN van GOOR Gouda 28 Juni 1875 Secretarie WERKZAAMHEDEN 1 Het stellen van zeven kandidaten voor den Gemeenteraad Periodiek aftredende Heeren Mr A A VAN Beroen IJzendooen J A Bemy Mr P P P Kist D C Samson C HOOOBNBOOM D W Westerdaan vertrokken naar t Hoge en voor den Heer T van Veeümingbn overleden i itting hebbende tot 1877 flW Do Leden worden herinnerd aan Art 16 met Fonkelhonig Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel het bestaat uit druivensniker en Zwitserscheo honig met een aftreksel van mout orange bloesom en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borataandoeningen aangewend worden als borstthee drop malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt genezond en verzachtend bjj keelpijn heeschheid hoest piJn in de borst kramphoest en kuchnoest De flesch met gebruiksaanwijzing 60 Cents Sel de Glmborn GImborn s maagverstcrkcnd Zulverlngs Zoiit Dit uitstekend voorbehoedmiddel verfrischt het lichaam zuivert het bloed heeft een aangenomen smaak en vereenigt in zich alle genezende krachten van het zout van Carlsbad Ems en Mariënbad Het wordt vooral aanbevolen aan personen die Ijjden aan coliek migraine rheumatische aandoeningen constipatie slechte spijsvertering congestie en in t algemeen alle ziekten waarbjj men zich van pnrgeermiddelen bedienen moet In verzeg doozen met gebruiksaanw 60 Ct I l7PP f ffvhrtraan algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestandIJACl licVcI Uddlia deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Van alle zoogenaamde jjzerprseparaten is deze oplossing van jjzer in levertraan de geschiktste Een eetlep el bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Zuiverste medicinale Levertraan ïLrtntnlng L ie e fL Tö borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone Levertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mtja streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazijn zelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer y langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In flesschen van 30 en 50 Ct ar By ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bgL W elter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonltoven by Wed Woltf en Zoon te Ouderoater bfl F Jonker Idenburg te Woerden bij N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots H VON GIMBORN GOUDEN medaille en premie van 16 600 fr3 Emmerich Apotheker en Fabrikant van chemische en technische Preparaten KmALAROCHE Qpedgekeard door de Academie van Geneeskunde in Frankrijk DU kraebttaenitellend voedend en koortsverdrijvend KUKMTEBX AFTKFESEi DKR DRIE KmASOORTEN is het volkomenste en magtigste der kina bereidingen van eenen aangenamen smaak üeszelfs doeltreffendheid i in de hospilalên met glans bewezen tegen algemeene j u a Ae gebrek aaneeliwil leekte spysvertenng bleekzucht te langzame herstelling koortsen en hare gevolgen welke aan de Qulnlaie weerstand geboden nebben YZERHOUDENDE J Bloedaandoeningen Bleekzucht Huidonstekingen PARTS 23 rae Dronot Hoofdepot voor Nederland H Ulotb en O tOrmenhage 3NABIL1É ItoUeriam VAN SANTEN KOLPF Oouda i C ZELDENRIJK WÊumÊimmÊmÊmmÊiÊÊÊmÈMsmsaMÊmmÊÊi ÊmiHmmmmmÊÊÊÊmÊiÊ 640 Hess J Ch Cantigue de Nod d Adam Transcripfion C B 0 35 629 Oestbn op 239 Der Brautschleier Melodie C B 0 35 Alle nummers dezer Uitgave zgn steeds voorhanden bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Go uda Oonda Dmk ran A Brinkman X 1875 m zM N 1692 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertenüeblad m Gonda eB Oioslreken BUITENLAND 1 BHitenlaoilscli Overzicht Ia Frankrijk ia de politiek op dan achtergrond canakt door d kartreracbeareDde berichten die uit bet Züden kooiea oatrant de aVeratraomiDg der Garonne Haaderdeo ri n illioenea achats ia feroield aan wsoingen en reldgewaa ougereer duizend peraonen lijn er bij le ramp oDig koairD Overal wedijvert men on da ongelukkige alacbloffera zooveel mogelijk te helpen De Nationale Vergaderiag k nog an de ioorweg qmeatién Men vermoed dat de rechterzijde de diaeoaiiëo toareel doenlijk rekt om de behandeling der conatitatioaeele ontwerpen te verdagen Weldra lal de conatitutioneele commiuie de tMhaudeling van bet wetaontwerp op de verkiezingen liabiwo ten inde gebracht Zaterdag heeft zij betlóteo dat voor de verkiezingen van afgevaardigden en leden van dea gejaeenttraad twee versohilleude lyatcn tulten orden opgemaakt en dat in departementen waar meer dan 9 vertegrnwoordigeis moeten worden gekozen de departementen in kieadiatrieteu zullen worden geaplitst hetwelk dan alechla voor de tea departeBeaten Seine Gironde l aa de Calaia lihóne u Seine li fërieure het geval zon wezen Overigena heeft de eommisiie bepaald dat voor bet opmaken der algemeene kiezi ralijtten de bepalingen der wet van 1819 van toepasting zonden blijren De leebtbank te Buluo heeft Zaterdag uitspraak gedaaa ia een procet tegen de hoofden der katholieke erkliedeo vereemgingeu eo definitief de ootbiuding van die vereemgingeu uitguprpkeo omdat zy polijieke verrenigingen tijn die in betrekking staan tot de bsitenlandaclie vefMUigiagen en ilezcIMe beginaelrn voorataan ala dezen l e aluitiag van andere katbolirke vtreenigingen ala niet van politiekea aard lynde il hetroepen De geeatelijke Muller ie veroordeeld tot een boete van 90 Mark en eenige andeie geee telijken moeten mindere boeten betalen Ue keet Falk minister van onderwga eeredienat eni bevindt zich nog in de provincie Oreral waar by il geweMt zoowel te Trier all elders in de Bynprorinoie wordt hij ont augen met een schier vooriieeldelooze geeetdrift wel een bewijs datde ware kern der bevolking de intellectueel ontwikkelue maasa van baile instemt met de richting dour hem zoo krachtig vertegenwoordigd Te Keulen doet men in dit opzicht niet onder voor de andere itedeii op allerlei wijn word4 tiJn tegenwoordiifluid alhier op bet luiitcrykit gevierd zegt de Kola Zeiiuug Ën de breede lijst die zij tot stnviüg daarvan op geeft il wel geschikt om de juistheid haicr oewering op bet dnidelykst te doen uitkomen In vaarheui mag worden gezegd o eindigt bel genoemde dagblad de reia des heeien Fuik door onze provincie verdient een triumftocbt te worden geheeten Gisteren was hy Ie Dusseldorf In de Belgische boofdslad beeft zich eergisteren en hoogst belangrijke politieke vereeniging gevormd onder den uaam van FiSdération liberale Zy weid opgericht door afgevaardigden van byua alle liberals vereenigioten en achttien liberale leden van de Kamer en den Snaat Het doel van de vereeniging ia samenwerkng van alle liberale krachten tot bestrijding van de toenemende machtsaanmatiging van de ultra on tanen De Italiaansche Senaat heeft men 06 tegen 26 stemmen het voorstel goedgekeurd betreffende de buitengewone maatregelen in het belang der openbare rei De Khedive van Egjtple heeft de internationale techthank van appt l plechtig geopend De ijker U Brons Middel wordt met ingang van beden verplaatst van het ijkkintoor te Amsterdam naar dat te s Qravenbage Meer en meer wordt het ad i in Gouda gewobnte I de openbare zaak openbaar te behandelen en het strekt tot eer der verschillende vereenigingen alhier dat zy tegenifoordig zoo goed als no U e waar makes om een venlaggever op hiuine vwgaderingeo toe te laten j I Er is een tijd geweest dat Men er tegen was en zelfs onder de zoogenaamde Uberalen werden er gevonden die dit gevoelen wares toegedaan omallei zooals men t uitdrukte i ie courmt tt lette Gclnkkig dat men er t enwoordig andera overdenkt Wy kunnen wat ons betreK niet genoegroemen de welwillende beleedle behandeling van wege de verichilUnde besturen die de vergaderingenvóór onzen venlaggever toegankelgk stellen Wij verheugen oaa in dit feit en steedi zal het I ons genoegen doen uitnoodigingen te ontvangen r tot t bijwonen van vergaderingen waar zaken b handeld woid n die van algemHn belang zija j By de verkiezing te Breda voor ken lid van d eTweede Kamer zijn uitgeliracht 3414 stemmen Gekozen mr A Dea Amarie v d Hoeven met 3148 stemmen Ds keer van Mierlo verkreeg 1164 a mmen Wij vernemen met leedwezen dat i r Jaeob Dam sedert 1806 lid der Tweede Kamtr vo or het kie iliitriet Zutfen Woensdag te Nauenahr waarheen hij zich tot faerttel zijner gezondbdd begeven had s overleden N R Cl Door de 8taataoomBi4sie b l o ad tot het out I werpen an eeao nieuw Wetboek vac Slrafrnht is I gisteren aan het kabinet van Z M den Koning haar i Nidangrijke arbeid toegezonden waarna de eommias e zi26 beeft begreten naar dea Miniater van Jas itie om Z Exc ofBcieel van het volbrengen van kaar taak en de toezending daarvan aan Z M kennia te gevea if d Naar aanleiding van de opgave van oScieren d e aan het adminie examen tot de itraCscbool zullen deelnemen Wordt ons medegedeeld Den 27 Jnni is aan de betrokken olSeieren kennis gegeien dat het apders in Augustus te houden ad I misiieexamen met het oog op eene reorganisatie der ttafiobool voor onbepaalden tgd is nitgettald Tot aaovalliag van het bericht in one vorig nr aangaande de feestviering op Maandag jl teCapele aan den lJ el wordt ons nog van daar gemeid d I het muziekcorps der Kotterdamsche Weerbaarheidsfereeniging geunrende den avond van den feestdag zich an tijd tot tijd deed hooren tot groot genoegen van t tairyk publiek dat zich in de nabyhaid van t raadhuis bleef bewegea Oistnenavond hield de kiesvereeoiging Oemtenttbelang eene vergadering tot het stellen van candidaten voor den gemeenterakd De voorzitter dr W Julius deelde mede dat op nitooodiging van het Bestuur der Afd Goud van Volktondericyt eene vergadering plaata had van de besturen der Qoudtehe Éietvereenifing van FoUtondeneyi en van Gemeentebelanf om te beproeven of de besturen tot overeeniteaiming omtrent de candidaturen kónden geraken welke tra gevolge van de ve binding vao heterogene riclitiogen ook voordere verkiezing meer dan ooit wensohelijk was Deze I pogiug II natuurlijk gedaan onder aitdrultkelgke reserve van instemming der leden zij waa voor ryf der vacaturen gelukt voot twee misUkt BINNENLAND GOÜDA 1 Juli Bij Kon heil is lot burgemeester der gemeente Ërmelo benoemd J 11 van Marselia Harte nek aan irien teveni eervol ontalag is toegekend als burgemeester der gemeente Boskoop Kenstemmig waren de Besturen geworden omtrent de aftredende Heeren IJzendoorn ea Remy alsmede over de bh Noothoven van Goor Mr Snel en P Qoedewaagen Dit vijftal werd alio op de oandidatenlijst gebracht Nog deelde de voorzitter mede dat het Bestuur de eandidatuur van de aftredende leden Mr Kist en Samsom niet op den voorgrond wilde stellen Omtrent eerstgenoemde werd medegedeeld dat hij