Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1875

et president der directie ii door de vergadering benoemd de heer mr H AmeshofT tot rice presideat de hoer J Staats Forbes De aftredende commissariueu cyn lierkozen gekozen werd mr sjj A J W baron Sloct Gislergpavood kad eene ajgemeeoi lergadering plaats van de Goutkcke KüattereeHiging ten einde candidaten t stelteü vuur de verkiezing van gemeenteraadsleden op 2U Juli a St Nadat de voaniitter de heer J J Grootendorst de verg idering geopend had en de ootaleo door den secretaris waren voorgelezen en aa eene kleine op merking van den heer J H van Minden goedgekesrd werd door den voorzitter mededeelmg gedaan lat tengevolge van eeue pissive der afd Gouda der vereeniging VuUnuHderwJist waarby tbeatuar der Goudache Kit ixremisK t werd Bitgenoodigd tot een byeenkomst net te besturen der iesvereeniging G eineeDteluilaiig en de geuoemde afd van Voikionéerwtjs dezer dagen ecQü vergadering had plaats gehad der genoemde besiuten en om verkeerde gevulgtrekkiugen te vaarkoHieu die alliobt bui naf kandea gemaakt worden meende t be stuur omtrevt t verhandelde aldaar t volgende te moeten mededeelen De bedoeling dier b eenkomst welke door üc C A ïebbeah ï voorz van de afd Gouda van Volksonderwijs geleidwns was geweest om candidaten te bespreken ten eiude zoo mogelijk i t ilgemeen belang de twee kiesvereenigingen ce a liju tu doen trekken en zoo veel mogelgk dezelfile cattdidaten te stellea De afi9op dier vergadering was zcide apr wel niet overeenkomstig de voorstelling die het bestuur der O Kiegvereentging sicb daarvan gemaakt had doch t beslaur wilde toch de personen mededeelen die besproken zijn op die gemeenschappelijke vergadering Omtrrot de altredende leden van liergen IJzendoorii eo Uemy had geen verschil van gevoelen bestaan hetgeen el t geval was geweest bij de hh Kist en Sam som terwijl voorts nog genoemd werden de hh V Goedewaagett J M Noothoven van Goor en mr Pi J Sn Dit wilde t bestuur mededeelen maar t stond no nMuurlyk aan de leden vr verschillende candidaten te noemen en te bespreken De voorzitter herinnerde daarop dat de aftredeode leden waren de hh mr A A van Bergen IJzendoorn J A Kemy mr P P P Kist C Hougenboom en D C S imsora terwyl voorts voor den heer S Vi WesUcbaan die vertrokken en voor den heer T van Vremingeii die overleden was nieuwe candidaten moesten gesteld warden De gemakkelijkste i ie van werken zou naar t inzien vau t bestuur lyn wide spr do aftredende leden een voor een Of ie noemen en dan vooruit vast te stellen dat zij die geen discussie uitlokten op nieuw direct zonder adere stemming oaudidsat zouden worden gesteld Nadat de vergadering zich biermede had vereen igd werden achtereenvolgens de bh van Bergen IJzeodoora Bemy Kist en Samsom direct zander stemming eu conder discussie tat candidaten verkazen Daarop werd de cauilidatuur Hoagenbaom besprokeu De heer U vas Danlzig bestreed deze oandiilatuur niet om de reden waarom de keer Uoogenboom bij ceo vorige gelegenheid in deze vereeniging bestreden was omdat hy met de liberale richting was toegedaan want ook in den gemeenteraad was t goed dat Btenschen van verschillende richting zaten dat ffl wrijving van gedaehteu naar de laatste verkieziuf voor de 2 kamer had gelegenheid gegeven om te dam zien dat duor de party waarvan if heer U 4eze gemeente aan het hoafd stead gewerkt wenl p ene wijt die zeer of te keuren was en de beginselea van dea keer Hoogenboom maakteu hea gekeel ongeschikt voor candidaat dezer vereeniging De heer H is trouwens genoeg bekend er beho niet veel over gezegd te wordea Kortom apr wenschte zyne uerkieiiBg niet Nadat de beer v MindeB nog gezegd heeft ia de bwl erlyke samenleving niets tegeu den keer H te kebben maar tock van meenisg was dat hjj iude raadslaal iet t huis behoorde vraagt de heer r Dantzig Of er iemand iets voer ken weet te zeggen waarop 4e heer dr Luyien t woord vraagt en zegt dat de keer U ia den raad zyo plicht heeft gedaan zoolang hij datri zitting heeft ea spr gelooft dat de heer U daarin even nuttig werkzaam is geweest als de aadere aflredeade raadsleden £ r is tegen de caudidatuurHoogenboom aangevoerd dat hy voor de 2e kamer eenen anderen caiididaat steande als sommige anderen kier aanwezig maar dat beteekent niets het doel dezer vergadering is zeide spr het algemeen belangen niets andera en daartoe moet men niet vragen is de heer van verschillende richliug als velen onzer maar was hg een joed raadslid Spr hoopt dat de vergadering zijn candidatuur lal ondersteunen De heer Messemaker beantwoordt den heer Luyten en it t volstrekt niet eens met dien spreker dat de heef H even goed raadslid was als de 4 overige altredende heeren niet omdat de heer H een andere stem vóór een lid van de 2e Kamer uitbracht maar om andere redenen Spr heeft o a met den heer H 10 een commissie voor de begiooling gezeten waarin ook de heer Kist zitting bad Er waren ingekomen verschillende adressen van ambtenaren die met de scheepvaart in betrekking stonden om verhooging die uithoofde den hongeren prijs der lérensmiddelen en de meerdere opbrengst in de geineente kas tengevolge der meerdere scheepvaart dit vyel verdienden De keer Kist eu spreker waren voor de Verhooging de heer Hoogenboom was er tegeo eu waarom Hij zeide nl letterlyk dit ik vraag alleen maar wat mijn belaog is Toen voorts zeide spreker de 2e armenschool opgericht was heeft de heer H niet in den raad maar daarbuiten aan spreker en anderen voorgesteld om daar de kinderen 1 stuiver in de week te laten betalen Spre ker zou niet gaarne wenscheu dat er 17 znlke raadsleden waren en is geeasziiis het gevoelen toegedaan dat de heer H even goed ia als de overige aftredenden Nadat de hr Lnijten den vorigen spr nog antwoordde dat men niet naar één vuorkomenJe znuk een raadslid moest beoordeeleu maar naar de vervulling zyner betrekking tn t geheel eu dat men door voor die Iractementsverlioogiageu tezy n weidank ver kreeg tgeeu zeer aangenaam was maar toch niet steeds overeenkomstig tgeueeutebelaug handelde eo nogmaals als zyn gevoelen had geuit dat de br H evengoed als de 4 anderen verdient herkozen te worden ze t de heer W U N de Keyzer dat de discussies op liem den indruk maken dat de kiesrereeuigiug den beer H niet kan stellen Wunt spreker heelt tot nog toe ge n bepaald feit gehoord dat ziju herkiezing weuscüelijk zou maken Wanneer wy zeiile spr de veriUgen van den raad inzien zoowel de vroegere korte als de tegenwoordige meer uitvoerige dan is daarin door spreker nog nooit eeu goede daad nog nooit een Bink woord van den heer 11 gevonden Bij geeu enkele gelegenheid is door dien heer eens flink i ae opinie geuit Ben raadslid behoeft wel geen sierlijk redenaar ie zyn maarzoo nu en dan moet hy toch eens toooen dat hy een opinie heeft Nadat de heer Messemaker nog erea t billijke had aangetoond waarmede hij den heer Luijteu repliceert dat bij meerdere inkomsten ook de ambtenaren beter worden beloond en nog even gediscussieerd was O er de vrufig of de candi datuurHoogeuboom stilzwijgend zal worden voorby gegaau of daarover zal worden gestemd is ten slotte bij stemming besloten by welke stemming 33 stemmen tege ea 2 eo r den heer H werden uitgebracht terwyl 2 blanco bihetten werden ingediend dat de keer Iloogeuboom de candidaat der vereeniging met zijn zal Daarop werden tot ittndidaten genoemd in de plaats der kb Uoogenboom Westerbaan eo van Vreumingen de volgende hh T Goedewaagen W A Royaards jhr M V J de Rotte J J Grootendorst M Noothoven an Gooren Mr P J Snel De heer M van Dantzig verdedigt de oandidatuurGoedewaagen Beeds rroeger zeide spr was die heer door 2 kiesvereenigingen kandidaat gesteld en bijna tot raadalid verkaieH Het was onnoodig veel tot zyn lof te zeggen hij zal in één woord een goed nuttig lid vau deu raad zya Nadat de heer P J v d Want Az zijue instemming betuigd hati met het door dea heer v Dantziggesprokene beveelt de heer M H Diepenveen den heer de Uotte zeer aan Deze toch ceide spr is algemeen bekend als eeu min met zeer verliclitc denkbceldeu die zeer voor t openbaar onderwys is en stellig ia t belang van Goada zal kunne ea willen werkzaam zijn Hij komt by iedereen als geneesheer by jong en oud by ryk ea arm en dus mag hy genoeg bekend wordea geacht om verdere aaubeveliog te behoeveu De candidataur van den keer Grootendorst werd niet behandeld daar deze mededeelde geen eventueele caodidatnar te kuuuei aiavaardea hoewel zyn daak betuigende aan dea voorsteller voor bet ia kem gestelde vertrouwen De heer M van Dantzig spreekt ten gunste van de candidatuur van dea heer M Nootkoven van Goor M is moeielijk zeide spr daadzakea op te DOeaseB tea gunste van personen met wie men aiet dagelijks omgaat maar spr heeft dea keet van Qoor leeren kennen bjj gelegenheid dat hy met ham in een commissie voor eeh kiaderfeest zat eq toen en later heeft hg hem leerea achten als een man wiens beginselen geheel zoodanig waren dat hg door dete vereeoigiug kon gesteld worden Hij heeft zitting leide spr ia de schoolcommissie en is ook teu opzichte taa de scholen en t oaderwgs zeer aanbeveleaswaardig De heer Noothoven van Goor is voorts een humaan nensch rechtvaardig ea voor ieder te spreken met alle kracht wil spr dus zyne candidatuur oudersteunea De kb A Brinkman en A vau Veen stemmen gekeel in met dea vorigen spreker en verblgden ziek ia dece candidatuur De beer P de Jong Azn spreekt eea woord ten gnnste van mr P J Snel eo de keer J M v Minden beveelt den keer Bogaards aan die volgens spr een voorstander van goed onderwys eu uitstekend administrateur IS en san ieder recht wil versohaffen De eandidataar Roijaards vindt bestrijding De heer M S Cats wil in den raad geen rijksambtenaren die heden hierzgn maar morgen kunnen verplaatst worden en de heer Grootendorst meent dat eeu raadslid een goed kart moet hebben en de heer Roijaards behoorde o a tot die menschen welke aan t bestuur van t schoolverbond dat dezer dagen rondging bg de burgerij voor giften om een feestje te bereiden aan de scboolkiodsren zoowel der openbare als bijzondere scholen een weigerachtig antwogjjj af De heer van Minden dringt nader op de oai Hkur Rogaards aan zegt dat hjj reeds meer dan z P ar in de st Gouda woonde hetgeen volgens den heer Kryger slechts 15 jaar t geval is eu zegt dat die liefdadigheid eo weldadigheid om op lijsten te teekenen en aan commiseién geld te geven zeer goed is om zich populair te maken maar tioji eizealgk niet de ware weldadigheid is De geheime met openbare weldadigheid is de wareea de heer Grootendorst zal niet durven bewereu dat deze niet door den heer K wordt in praktijk gebracht Nadat de heer W Q N de Keijzer herinnerd heeft wie de candidaten waren die op de gemeenschappelijke vergadering der besturen van V lk8onderwijs Gemeentebelang en Oouilsche kiesvereeaiging waren genoemd en een voorstel van den keer M van Danlzig om de vergadering te verdagen teneinde eerst af te wachten welke candidaten Oemeentebel a stelde niet ondersteund werd werd besloten op voorstel van den haar A vau Dantzig dat aan de prudentie van ket bestuur zal worden overgelaten wie der te kicM Candidaten voor de vacature van Vreumiogea cal candidaat gesteld worden en daarop wordt lat 4 stemming voor drie candidaten overgegaan Uitgebracht werden 37 stemmen waarvan op ziek vereenigdeu de hh i M Noothoven van Goor 3S P Goedewaageu 31 Mr P i Snel 21 Jhr U C F J de Botte 16 J A W Rooijaards 1 ea 1 blanco zoodat de 3 eerstgenoemdeu peraoaen tot candidaat der vereeniging zijn verkneS De Goadsehe Kiesvereeaiging heeft dus tot eaadidaten gesteld voor de a s verkieting voor ledea van den gemeeuteraad de hh Mr A A Vkt BeEOBN IJZKNDOOBM J A RxHr Mr P P P Kist D C Samsou J U NooTioVEti tak Gooa P GoSDiWAAOEN en Mr P J Smel Voordat de vergadering gesloten werd vroeg ds keer A van Veen nog t woord eu beriauerde datnade laatste veVkieziog en herstemming voor de 2e kaaer de Goudtcke Courant ziek verdienstelijk bad gemaakt door extra urs uit te geven en daarmede dea daak kad verdiend der inwoners van Gouda spr stelde voor dat de vergadering hare dankbaarheid over dese zaak zou uitspreken welk vaontel met applaudisBement werd ontvangen Hierop eindigde de verga lering Gisteren beeft op de Beurs te Amsterdam eeaige opschudding plaats gehad omdat zekere heer van H behooreude tot hen die weigeren uitbetaling te doea van het surplus op divideudea vau de Ilauilelmaatschap aan diegenen die niet tot de rescootre lija toegetreden op de Bears verscheeu De opschudding bad ten gevolge dat r U vaa d Baars VMwyderd werd De minister van oorlog heeft bij eene iastraetie eeu naawgeeelte eo stiplelijke uitvoering der krden in werking getreden wet tot wyziging der veeviseseuykundige wet in verband met de teterinaire dienst bij het leger aan de miliuire autorKeit aanbevolen Ook de gemeeutebeslaren rya ia dien tin door de eommissarissen des koaiogs aangesokrevea Maandag bad te Amsterdaai ket eerste examea plaats van de leerlingen der TooaeeisehooL Het werd bijgewoond behalve door de leden der eoamissie van toeaiekt aiet hunne dames door hei hoofdbestuur van ket tooneelverboad door de afg vaardigdeu Tsn enkele atdeeliagen vaa ket verbond door ket bootdbeataar van bet Nut ea een eokeln genood igde Naar dea aitslag van dit examen te oordeelea mag men de beste verwachtingen koesterea vaa deze belangrijke insteiliag Het vyftal leerling dat sedert Deoembèt jl de school bezocht twee leerlingen werden ia den loep van het jaar wegens ongeschiktheid verwyderd bestaat ait vier melqea en ééa joagrat tusscheu de 13 en 16 jarea oud die op een enkele na wellicht veel voor het tooneel beloven Zoo altkans was de indmk van hen die het examea k woonden ea bet luide ailspraken dat hunae varwachtingen verre werden oveitroffea Vooral het onderwys ia de voordraokt door Mrr Kleine gegeven leverde de verrsnendste reealttten Het was den leerlingen aan te ieo dat hetgeen zjj ten gehoore brachten niet de vracht was vau een kunstmatige dressuur maar van een vrij ontwikkeld onderwgi Geen vyf miniatuur oopiëa van Uvr Kleine kreeg men hier te zien maar vgf aankomende taleaten die hoe jong ook nog reeds ieder hun min af meer sprekend individualiteit toonden Dit Ueek uit het ongedwongen BStanrlyk spel van d lie vreawelyke leerlingen in Een Theepraidje van Heketioa van den Berg uit het diep gevoel in de voordraeht van Bet Weeye van Mr Bilderdijk uit Jtn kostelyken gezoudeu humor die eenige mannelgke leer iag in LoHK en Grietje van v 2 eggelen wist te legIgea en uit ket groote gejnak en den tjaeu smaak itaarmeé diezelfde reelbelo veude IS jarige het keurige gediobye van Eliot Boswel KUia maarf e vertolkte IJk er nog veel te leeren en af te leeren valt spreekt van zelf maar blgft onbetwistbaar dat dit eerste examen ket sprekendst getuigenis aflegde van de degelyke richting w aariu de ïooneelschooi van het Nederlaudsch Xooneelverkond zich beweegt Toor ket kantongerecht te Zuid broek wordt keden de volgende zaak aanhangig gemaakt Ken laudbouwer keelt den toimeester by liet middenste verlaat te Wildervank aaogesprukeu tot teruggave van vijf eenten voor betaalde tol up grond dat hij ingeland is van het waterschap het Wilderveukster participanten verlaat en alle ingelanden vrij zgu gesteld van lol Drzijn groud ontkeut de tolaeestel niet maar hij houilt zieb stipt aan de letter vaa kal tarieï waarbij de vrijdom is verleend Volgens het tarief ui zyn vryj van tol de paarden en lijtaigen van het Kon Huis die van priusen en priueessea vau bet Kon Huis kou marechaussee renboden des Kooings enz Vervolgens alle ingelanden van bet waterschap voornoemd Door dezen bepaling meeueu de ingelanden uu dat zy zonder vyf of tien ceat te betalen met paarden of vee deu tolboom kunnen passeerea Maar de toimeester vat de zaak anders op en beweert dat wel de ingelanden maar niet faun beesten vrygesleld zgn Het Frovineiaal Gerechtshof te Amsterdam heeft bg arrest van gisteren uitspraak gedaan in de bekende valsohe mnoterszaak De feiten aan ds drie eerste beschuldigden te laste gelegd achtte het Hof wettig en overtuigend bewezen Met betrekking tot htt rapport van bet MunteoUege beeft ket Hof aan eiiomen dat daarvan geen afschrift behoeft te worden gegeieu aau de verdedigecs ea zich geheel ver enigd met de cuuelusie daariu vermeld Het Hof was voorts van oordeel dat artikel 9 der wet van 29 Juni 1854 uiet kon toegepast en derhalve geen Tcrzdcktcade omsteudigbeden kouden in aanmerking seiiomeu wurden Dientengevolge is Willem Bolho£oven £ veroordeelt tot 10 jaren tuchtfauisstraf en 136 geldboeten ieder 50 vrouw Boibqven en de weduwe i ophof leiier tot 5 jaren luchtbuisstraf eo de erste tot twee ea de tweede tot 9 geldboeten ieder van 50 Mgodert Bolboven werd op grond van gebred aan bewgs vrygesprokeo Met zekerheid Icttuuea wg melden dat vau dit arrest cassatie tal wórden aaugeteekeud De Buajovis vangst te Urk was in de vorige week zeer sebaarsoh sleokls 18 a 20 000 an ovis ign door taree schuiten gevangen Windstille is als ooraaak op te geven van deze spoedige vermindering Echter zeggen de visschers dat de ansjovis aan het vertrekken is Zeei gunstig lyn de beriehtea vaa de vissehen p m twintig die op de Noordzee bezig zyn Geaiddeld is door ieder hunner sedert Pinksteren los a ƒ 150 per week verdiend Eeu visaoher kad de vorige week in één dag voor 150 gevangen Te Capella op de Ijsel had Zaterdag de vergadering plaats ter afdeeling Ouderkerk aan den IJsel ran ket Nederlaudsek Ouderwyzers genoolschsp Nadat de pneses der vergadering versla had uitgebraebt der door hem bezochte byeeokuuist vau de geweatelgke Vereeniging te Dordrecht begonnen de disaassieu over onderwerpen de school en dea onderwgzer betreffende Het coabineereu van de betrekkingen van openbaar onderwgier en gemeente ontvanger ooals dit hier eo daar plaats voad en de wgze waarop de laatste betrekking dient vervuld te orden maakte een onderwerp t bespreking it dat meer dan eena aanleiding tot practiscbe wenken n mededeelingea gaf Het aakmi vau brievea en pstellen door de leerlingen ea het onderwys inde aardrgkskande waren de onderwerpen die nu behandeld werden Wat dit laatste leervak betrof waa de vergaderiag vrij eeusteamiRg van oordael dat de methode der aardry ksknnde van den hoofd onderwgzer H B De Boer te BoUerdam als eene der beste alle navolging verdient Nadat door de Btnes en eenige andere leden nog wetenswaardige yzonderhedeo waren medegedeeld aangaande aehoolbezoeken van dea Commissaris des Konings schoolopzieners en andere antori eiten werd de rergadenng gesloten en bepaald dat de volgends bgeenkoast te Berkewoude in de Krinpenerwaard zon plaata hebben VóiSr de opgekoaene huiswaarts keerden werd door hen ket in aanbouw zynde nieuwe schoollokaal bezocht dat weldi afgewerkt is en in gebruik tal worden gestald Ter behandeling in de aanstaande zomervergadering der Staten in deze provincie zyn door Gedoput Statan nog een aantal stukken eu bescheiden ingezonden als vervolg op de reeds ingediende waarvan in de vorige week melding is geaaakt In bet lekr vea Tan den Minitier ran Binnenlaodtshe Zaken betreffende de Urngnaae bij bet Bijk der aan de StaUn der pravineiea ia beheer en onderhoud overgedragen watarstaatswerken wordt in hoofdzaak te kennen gegeven dat Z Exc sedert geruiaea tijd bedacht op eeue herziening van het icon besluit ven 17 Deeeaber 1819 no 1 thans genegen is te bevorderen dat bij ket Byk in bekeer eu onderhoad wordea teraggenooen al die werken en gedeelten van werken welke kracbtana voormeld kou besluit nog teu laste tar provinciën zgu gebleven daaronder echter niet begrepen de groota wegen der 2de kl uie dcSuitief ten laste der provincie zgn gebraeht Ged Staten hebben ziek bereid verklaard de terugname te bevorderen en verzoebtan Uveas deu Minister wanneer de overname der werken taa laate van ket Rij kan worden tegemoet gezien Velgeus eene meuedeeliog van Ged Staten vau dea üitalag der onderhaadelingea betreff nde de verkoogiag of loekeuaiog van jaarlyktehe bijdragen in de oakostan voor de verlenging vau de noodkade achter den OodenUndsoken Züdijk door Gemeenteen Polderbesluren aldaar zijn geen der betrokken colleges bereid eenige bgdrsge of verhooging der bijdrage voor de uiivoering van de verlenging der noodkade toe te staan Aangezien het toekennen der bydrage eena bepaalde voorwaarde voor de verlenging waa is aan het besluit tot verlenging der aoodkade geen oitvoeriog gegeveo Ged Statau hebben het voorstel gedaaa ket adres van da keeren Van Hall en Monlgn oa subsidie ten bekoce der droogmakiug vaa plassen onderde gemeente Reeuwgk aogaualt aan ta koodea in afwachting dat de besliuing der Beg oatrent de concessie aanvraag en tegeaoetksaing it s Bgks kaa zou bekend zijn Op het adrea van den Gemeeataraad vaaKatw k ooderstepnd door ingexeteueu vaa Katwijk aan Zee eu subsidie van eeu derde in de kosten van dea aanleg vaa een waterweg ter rerbiadiag aau Katwgk aan Zee met het uitwateringakaaaal van Rgnlaad hebben Ged Statan gunstig geadviseerd en stellen derhalve voof aan Katwgk tot den aanleg van die waterooaannicatie uit de proviaci la foadten een subsidie te verleenen Ouk wordt door Ged Staten voorgesteld subsidie of verhooging der bgdrage ia de gewoae ea baitengewooe kostau van ket lager oaderwgs te verleeueu aan de femeenten Oaderkerk a d IJsel voor den bonw eencr opeubare sehool Pemis voer rergrootiiig der openbare sekool Nieaw Beierland ea Hoasdoa DOBSCaWERKTUiaEN Vacgrootaa rooruitgaug op laodboowkoadig gebied getuigt het oieuwe dorschwerktaig van de zoo goed bekende Firma Pb MAYFABTH M C in frmk trt m it waarmede 2 peraoaen in één aar eveaveeldorschen ala andera 3 personen op een gebeelen dag Dit werktaig laat geea eukel korrelde in de aren zitten slaat er ook nooit een stok n wordt in alle gevallen in het gebnik goed bevondea BeedeiBcar daa twM e twintig Mitnd van deie dsrsehwerktaigen wor lea gebraikt betgeea voor koane goade oalitait pteit De prgs is aleebta IIO taneo ket aaaatbgtgnda spoorwegstation Bestallingea konaeabg boveageaoeade Firaa worden gedaan I N QE ZONDEN £ EN KOBT ItAAB BBNaXIO WOORD k IN kK de aanstaande Verkiezing In een der katata noaaers dezer Couraat werd ala eiaob voor flinke gemeenteraadtledaa gesteld dat ie goed ontwikkelde zelfstandige aaar boven alles eerlijke mannen aoeten ago op wie do gemcentenaren wat ban karaktar aangaat bet volsta reititrawra kannen stellea Tereoht gaf de iniendet daarbg te kennen dat als dat alles in den baak is de geloorsbolgdenis van 100 iemand kea taatelgk onverscbiUig is Ik kaa mg aet bet oog op hetgeen in den laataten tgd geschied is dan ook allestins s mans waarsohawcnde stem verklaren tegen dat aftredend lid dat tot de verklaarde Siandaardmannea behoort en hen die verder van dien kant worden aanbevolen Deze fraotie toch heeft onder bet bezigen van allerlei vrome leugens zulke ellendige praktgken nitgekaald om de goedgeloovigen onder den boed te vangen dat ze in onze oogen alle aanspraak op den naam van politiek eerlyk ten eenemale verbeurd keeft Stad en land werd afgeloopen en overal en ten allen tgde de godsdienst er voorgespannen op eene wjjte die met elk begrip ran waren godsdlenttzin ea teii e Jetig labetW ltiè in vollen strijd is Hoe de aanvoerden die loo gaarne aet da eouscientie seheraen het onder dat alles aet de eigene conscientie vinden aogen dat is kaa taak Maar da taak van allen die eerlgkkeid ea goeda trouw op prgs stellen eo act bet dryven der Standdaardmennen niet gediend lijn hun aller taak ia kei by de stambas op flinke wijte protest aanleteekeBea t en de kwade praktgken bet woelen en drgrea vaa de aanvoerden dier fractie d i ia rond Uellaadaek t Stemt hen niet TM die aanvoerden er niet over klagen dat w ons zoa over ken asoetan uitlaten W j kanaen niet anders Zy hebben hei gewild Zoo met tij baddea hunne hemeltergende lasteringen aekterWege aeetea laten en uitt zooveel wtlmeenende asaar wndar scherpziende lieden de iuriebtiagea van ooderw waarop ook Guuda truUch mng zgn zoo aehrootelgk verdacht moetao m iken Verdacht ja ook allen Üa dat onderwas liefkebbea eu er gaorue banna kialeraa uoar toezendea om ze tot nuttige burgerf ta ItCao opleiden Die allea wordea door d vrome aaovoerdon aaagcdaid als maouen dia de banierdngen Vft vaa het schriUta ongeloof die van den strijd tegoa de Qiriitalyke kerk bnn leveaslaak aakea Uaht gg t gebourd kiezers van Goada Zoo was t nog gistarea morgsa ala t eigenbelang het aée breagt uit etu ander vaatje te tappen zalt ge vaa ken wat anders kuuoea hoorm Uaoraa weeat gewaoitcbaw I Wie ge ook moogt kirzea STEKT BUBN NUTI Gelakkig dat Gouda ooder cijae burgen B Wat bovendiea genoeg bezit die de StasdoOrdtrawantlB kannen vervangen eu die alleraeest ia nkc t onderwijs keel wit aeer ta venronwen fa En t ia een behogrgk pont dat oaderwgs ak voor Qoada Allen die dat onderwgt Tooral ket a p ia te at lager oaderwgs lief hebben bon allea tg teegeroeyeai Houdt ze verre van de sekool ea oute kiaderao de aaaneu wier godsdieuit tehijat ate ie bluugvu de keillootc Uktiek vaa lagea en verdaebtaMkiag to volgen tegenover allen die niet als zg t aonopelio hebben van alleea vroae en godxalige Uadot t ja Kiest wie u goeddooMk afiten j 4 S STEKT HEN HUTt POSTERUElf De Direetear vaa bet pastkaataof te Ooada l r ionert bg deie dat aet 1 JoU bet inteiaatioaifds postverdrag ia werking treedt Oe aoodige ioliektiogea xga lat kat p aO kaa tft é te bekoaen Qooda 30 Jaai 187S De Dire ea i tu tm KKVblMX M A B g T B E B I C H T E Gouda 1 Jali Bf kleiaea a M oi de Bteaniing fleaw PoMertorwa poike 11 7 1 i S IS Mindere 8 a 8 se Kogge paiico 7 0 i 7 8S Miodeio i 7 4a Voer S XI b 6 70 Gent paifco M i ƒ 7 7 l t ïS a 7 Haver nrai i St a 6 7t ♦ o 4 De veeasarkt Bet reinig aanroer da traag schapen en laameren vlug varkens eo liggen mede vlug te verkoopen Aangeroerd ItS partgen ka s Pivna amA kwaliteit 28 a 32 tweede kwaUteit M è W Goebotar I 4V i f I SO Weiboter 1 30 a 1 40 COBBBSPONOEHTIB Aak K Ar WkkT rét sr a f lst a Hsttiltj iehrgvea lal gus derhalve aiel oatgaaa Oa taatetBt Burgerlijke StftttO Il Ovauow M JaaL i WUsekat S Kl i hoat 7 w GiHUWU 80 IwA I S Haaheim ea B ironsoo ADVERTENTIËN Getrouwd J S MANHEIM Tan Alimaal B ABONSON Gouda 30 Juni 1875 ü