Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1875

De Kiesvereeniging GEMEENTEBELANG heeft voor de stemming van ZEV LEDEN van den Oemeenleraad welke zal plaats hebben op DINGÖDAG 20 JULI e k KANDIDAT IN gesteld en beveelt als zoodanig dringend aan de Heeren V oor de periodieke aftreding Wit Stembiljet Mr A A VAN BERGEIK IJZEI DOORI J A REMIf Mr P J SrVEL J jM I IOOTHOVËl VAN GOOR V Mr P P P KIST G A OUDIJK Voor de vacature vAN YREUl GEN Btaauni SunAiljO P GOEDEWAAGEIV Het Beituur Dr W JÜLIÜS Preiident Gouda 1 Jnli 1875 ü J STEEN ZUNEN P SeerOariê 1875 Z MHtog N ieOS GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken V telnwwdf OERARDÜS PIETEE tan dkr Oa rDEN f 1 Luitenant der Infanterie N TflEODOKA SüSA fNA de HAES M ook namens redearzödaclie betrekkingen honiteD haitelgken dank betuigen voor de vele U ea an Maogetelling by hun huivel k ondervinden BeOtüuttbéi jl Jaa 1876 V De Heer J S MANHEIM en Echtgethot betuigen hun hartelöken dank voor de vele jiww zen VAQ belangstelling die zg hebben ipo gsa nt angejB wegens het voltrekken tau hun zgn ï 1 te B5 den ondergeteekende 8iel omeii WTM n fe VERLOTING ma KntrSTVvOORGBBENTSELEN en nuttige VowwBipen aangekecht op de tentoonstelling van faedendaagsche Kunst Industrie enz te bonden in de maand September a a in de Buklokalen te Amderdam il A BBINKMAN tJROOTB PftIJSVEEMINDERING van 3 Ji ® f togen BUITENGEWOON LAGE PRUZEN M HOOGENBERK Timdeweg D 82 ijrnfwgnw BEGEER Wfldstraat verlangt eene DIENSTBODE tegien Angnsfaw Mejofvwuw BESZBLSEN op de Gouwe verllingt met 1 Angugtus eene Die welke het ongeluk heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tjjdverlies door dat artikel en zonde zeker gaarne ontheven z n dien te moeten gebruiken welnn er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zjjn versleten kunnen daarvan ontslagan worden door het bestendig gebruik van Df Chantornelanus W n Bfl elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den tril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is getruikt Maar vooral ookzg die nog geen bril belioeven gebruiken dat middel om l r altijd daarvan bevrijd te blijven bjj velen jalU bj oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bg voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht Hnderijjk is dat de oogen beginnen te steken enz Welnn gebruik Dr CHANTOMELANUS OOGENWATEB en gg zult U beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 60 Ct per Flacon bü T A 6 VAN DETH Gouda J J fiEUZEMAKER Leiden 3 KELLER Zoon Westewagestr Roüerdam Mej L A ScHOUTENS SoHLÜTKtt Oostmolenstcaiait J J GROENHUIZEN Co utrecht En meer bekende Depots in ons rgk Openbare Verkoopinffen te OOUJOA © p DWGSBA G 6 JULU 1875 tes voermid dafp ten 9 ure in het Lokaal wjjk K N 237 an de Peperstraat oithoeftie mn Jrartrek naar Oost idi van Oogenwater en verdere Roerende Goederen Van rtmtswego Tnat eatold Den 14 Juli a c berlrt ie Trükkln V Aviictlimr dor doer do I hooMTegeoringiroodirelcflnrde on gevnrandoerde Goldloletj bejloande uit ffl besta nde ia i Canap Vplt iia Mahoniehouten Stoelen xaet groen tryp Vkleed dito Stoelen Mt rettiagzittingen ovale S ieged metwrgulden Hjst ea andere Spiegels mahoni outea Linnenkast Baffetkastjee Penant en Hoektafel es Vloerkleede Karpetten Gordijnen met tdébehoo en Waschtafel Kagichels Salon of Theeta PMidBle en 2 VaBÖil Mangels 6 nstoejen n eene Tuintafel alsmede v rMbeidene soorten Tan Bierglazen enz p MAANDAG 12 JULÜ 1875 des Toormidmgs tenelf nra in het liOgement i £ Faauw aan jAb Matk n 700 originele loten Alle pryzen worden binnen enige mundea 4oor3 Trekkicgen uitgeloot ea 7 Millieen 720 818 Ryksmark In Jiet gelukkig t g vaJ beOmogt de b ofdjii7 375 000 z en 88 780 pmon Een HUIS a EBf in de Saj enasniieeg te Goudavi 6 N 81 TBn TWE HÜTÏBN eene 8CHÜUE ERVEN Bö tui OBOWD aan de Vest te Gouda irifk O Nrs 548 549 en 550 groqt 400 Cen rd r pryien vnn Brksmark ssMoa liS 000 80 o M 0 M eo ooo 30 000 8 1 15 000 aiao iKH i 18 000 24 00 12 Ik U V 0 2tï0 0OO rtcclc K n n iniendta Tan a l rt vor een heel oriitineel lot a 50 ialf Gtr A GOLDFIrb t HAMBURG 3 p j J trekking aan lederendeelnoemer de vim aratswewe uitKe ru ene trekkinglysl over De ii tl etnlin der piy on goeehiodt donr de rclatiei die dit hut in Kodorland beiit liy het effectueren van iedere boütel ling wurdt het aitvoerig programma dor Lotery orer alle 6 trekkingen konteloo bygo oegd Öp DENZELFDIN DAG des namiddags iea 3 ore aan liet Veerstal van ne pnrttj niemr gezaagd TIMMERHOUT Kozgnen Bomen Deuren Pannen enz Bm mf DINGSDAG 13 JULU 1875 aes vooi middag tem S are aan bet sterf hois van vrylen den Heer a JOOSTEN aaa de Goowe van eenen netten INBOEDEL Qpnda Drnk Tan A Brinkman bestaande in mahoniehouten en andere Meubelen Bedden en Beddegoed Linnen en Tafelgoed Gewerkt Goud Zilver en Juweelen enz Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notarjs W J FORTÜIJN DBOOGLEEVEE te GmOa r T£BWAABI OOüDE TERKQpHEID fSaONISCHE BHONCHnXS TEEBINa BiTIOMEU BEHANDEUm TEEïi CAPSULES DE GUYOT rMkakw fift Daie capsules Ier grootte van en gewone pil bevallen leer uU Noorwejjen Rehcei luivor en van te éérste qualiteit De capsule tmell in de ma mi de leer wordt eroakkelgk opgeaoiaen en werkt spoedig Hel ih ti Mjk c1io geliruili der eer ii leer linléboTclen c voor heralelleuden cii xwakkc personen Uet is tevcni t een zeer goed praLservntiel voor et nc iHorngtc xickten vtHiral in tijden ddt Sliiulcmicn becrscbcu Aniiunireitelftérttjieuti iuia probasenr HoiCIUKWt De leer ugl H II A CajenaTC worill met byzondci succes gebruikt tLfïcn huiduitsiaif bn longluenng Hot 18 klaarblijkelijk deur deer aitng bnvcicn dat de teer 4 ccn stimulccrcnden tnvloed beeft en dat bij matig imiip geregeU gebruill dctrerdeorfrincn ner pijsrertecring o zacht ojtwekt en den goeden blowtsomlflop faefordert ülctumtiaire dt méitet me du docteur PAtaE f De werking der teer inwendig is alf volgt 7 er meerdert de nnne arxehciding wekt den cclliut op en a bevordert de pijsveiiteering Hen achrijfl de teer voorf al voor bg chronische cathacrcn van de blaat m lonf en Traite de Pharmacu du proTessenr SeoBEuua Bij t gebruik van één of iwoe capsule op H oogcnblik dat men gam celen werkt de teerlMiogsI merkwaardig in M volgends gevalleBi aapNCHiTM i oiio ANoa Niii ntWaMLOOtDI VERMMBHIW MMMrariuaa n rinra KELPUIICN LicHTc PbiivenraiiiM MUI ar DC BLAA 1 a algemeen tegen alle iMndfieatngea der alijni 1ieien ledere flacon van lir S 5t betat 60 capivleL Bit ia genoeg geiegd om aan te ooaea hoe einig deie geneeiwiju kou van 6 tot t 3 at per dag Om xioh ttgta t koopen ran naxualiiel te ioeitea mtit mm vooraUeiUn op t wille eligutlU waarop it iMi met marie letten ie qfgedmkt ea de onderletkimnf tan GUTOT in dri kleafen Hier tegemmr betindt ziek het fae timile der kaïidtukeniitg Depot te Qou4a bij J G Zeldenrijk BUITENLAND Bultenlandsch Ovei7iclit De Franiclle eominiaaie ran Dertigen die heel mt voortvarende biykt te ztju dan haar beruebte roor gsDgater ia met haar arbeid gereed Bioard is tot rapporteur over Je wet op de verkieiirtgen benoemd De rechterzijde in de nat verg weet evecwel Ioor een gerekte behandeling der apoorvegasngeiegenheden de discuaaie over deze ontwerpen uit te stellen in de hoop dat de kamer op reeea zal uiteen gaan alvoreni die qnaestièn aarsaa ontbinding bet gevolg tonde zjjn op te lossen Toor niets zjjn deze heeren zoa bang ala Toor aieuwe verkiezingen De lioker yüe zal na overwegen in koeler het raadzaam zon zyn oat de vergaderingen van de Algeraeeiie Raden te verdagen de Nationale ïon dan meer ti d krggen voor haar werkzaamheden in Oetober de senatoren benoemen en daarna zich ontbinden Op verzoek van den heer Christophie ia besloten ket wetsuntwrerp op de verkiezingen van lenatoren aan le orde te stellen na de behandeling van het wetsontwerp op ds vryheiJ van het hooger andenrys In le eerste plaats komt dos het wetsontwerp op de peubafe bevoegdheden in tweede lezing daarop volgt de derde leciug van het wetsontwerp op de rrgkeid an het hooger onderwijs en rerrolgens de eerste Icziiii van dat p de senaataverkieiiugen Het Daitsohe oIBcieele blad beeli in de laatste dagen ds kerkelyke wetten afgekondigd waarover JUiiddag en Heerenhaia waren overeeiigekamen Ook 4e e zaken hebben derhalve baar beslag De ultratooiitauca cija aleeds rg verstoord ota de nittrat gematigde byua lou men kunnen zeggen onwett ige wyze waarop door da Regeeriog de wet op de inlioading der traetemeittcn van weJerspannige goeitelyken wordt toegepaat deze gaat namelyk by die toepassing van hot beginsel uit dat een pastoor de taatswelteu tronw is toolang niet van het tegendeel feitelyk is geblekenDe Prov Coiresp deelt mede dat waarsehynlyk in de maand October de verkiezingen znlleo plaats hebben voor de nieuwe provinciale Landdagen de opening dier Landdagen zoa geschieden in Januari De Prov Gorr bevat aene besdioawing over de wet betroffeoile het beheer van het Katholiek kerkelyk ermogea Zy betoogt dat de wet nevros het ataatatwezieht aitdrokkelyk de grondwettige rechten der JMfsshoppelyke overheid waarborgt eu de uitoefemug di r reehtea slechts afliankelyk sielt van de vuorwaarde dal de bisschoppen huiinerzydi niet weigeren aan de wet te gehoorzamen Het ligt dus geheel aan de bisschoppen of de uitvoering der wet i dan met met honne medewerking tal geschieden en of de wet welke geen element van stryd bevat in de kerkelyke twisten zal betrokken worden Hetzelfde blad zegt met betrekking tot de reis nn den minister van eeredienst dr Falk dat daaraan onverwacht eene groote staatkundige beteekenis is gegeven Zy waa ondernomen met het doel om zich persoonlyk te vergewissen fan den toestand der inrichtingen van oudarw ya in de B ynprovincie en van enkele kerkelyke inrichtingen en met de overhrid ran gedaéhten te isselen Van het eerste oogenblik echter dat de Minister iu de Ryoslrekeo verscheen rertooude zich in die kringen welke met de kerkelyke politiek van den minister instemmen eene onweerstaanbare inoht om van hunne sympathie blijk te geven Reeds te Trier toonde zich do hartelijke stemming van een deel der burgery doch te Boon en te Kenlen Werden in korten ly d grootsche toebereidaelen gemaakt voor de feestelyke ontvangst van dr Falk Ongetwijfeld zullen noch de minister noch de Staatsregeeriug door dit huldebetoon in den waan worden gebracht dat de tegenstand voor een goed deel heeft opgehouden te bestaan vele Katholieken vooral op het platteland blyven nog het ultramontaausche vaandel volgen Doch de zekerheid dat de kern der burgerij in de wezenlyke katholieke sleden de gedragflyn der regeering goedkeurt zal hire kracht veraterkon om op den ingeslagen weg voort te gaan De antwoorden des miniaters op de tot hem gerichte redevoeringen geven dan ook duidelijk te kennen dat hy zelf de beteekenis aaar waarde weet te Bcbattea Lord Derbj heeft Maandag het diner raa rCrocers Company bg ewoood Hg hield eene redevoeriag waarin hg een overziofat gaf van het tegenwoordige zittingjaar Uet betrekking tot de baitenlandsehe aangelegenheden zeide hg het volgeqde In onze dagen moet de Engelsche staatkunde zich voorname Igk het bekoad van den vrede ten doel stellea De toeetaad der oatydige Staten ia tegenwoordig moeit lijker dan ooit en indien het ergens in Europa to eeae aitbarsting kwam zonden die natiën welliebt gedreven worden tot een eonlict waaraan zij volstrekt niet willen deelnemen Onze toestand ia van dien aard dat wy op exceptioaeele of zonderlinge wijze voor de rol van beaiddalaart geschikt tja Met ons zal er geene qaaeatie rgzen betreffende de grenzen Ieder weet dat wy niets van onze oabnrra verlangen en naar ik hoop is bg iedereen ereaieer de overloiging gerestigd dat wg uiet vreezen dat onze nabaren ons leta zullen afhemeo Ten gevolge van bet mislakken dsr pogiageo tot Mrxoeoing aaet de Carlisiea baeft de Spaanwhe rageering besloten den oorlog tefaa de opstandelingea weder krachtig d or te zaltea Te Brunn it de tbestand stefds dezelUe pogingen om de werjilieden door guede woorden aan hun buis over te haiea ket werk te kerwatteo kebbeo evenmin reaaltaten gegevea Men hofpte echter aog altyd dat de werklieden tot bezinniig zoaden komen De door da politie rerdrevea opraiers hekben buiten de stad hnn werk voortgezet tooJat men nu ookeldera voor werkstakingen vreest De atryd twaeheo staat as kark heeft aaoleidiag gegarm tot oen betaogrnks aS M sia is den natioaalaa raad van Zwitaerlaud Kenigen tyd geleden beeft de groote raad van Bera ernstige maatregelen genomen tegen de katholieke geestelijkheid en iverscheidene priesters die zich tegen het wettig gezag verzetten het verblijf m den staat ontzegd HierUgea is by den bondsraad geprotesteerd die verschillende besluiten van de i grooten raad ven Be a tot uitzotting van gentelykea in atryd met de reehten van Zwitsersohe burgers en den openbaren vrede oordeelde De regeering van Bern echter gesteund door den grooten raad is in hooger beroep gekomen by den nationalen raad die in begiasel wel den bondsraad iu het gelijk heeft gesteld maar me 96 tegen 2S stemmen heeft besloten dat het kantonnale bestuur van Bern tot 16 November a st kan wachten aan de bevelen van den bondsraad te gehoorzamen Bdialve d Fransohe Engelsche en Zwitserscke volksvertegenwoordigers zyn ook die van België nog vereenigd die sedert een paar dagen een wetsontwerp behandelen betreffende het aanleggen van tramways de wyze waarop en de voorwaarden waaronder daartoe concessie kan worden verleend ent j waarschgnlijk zullen de discnssien over dit onderwerp nog wel eenige dagen duren De senaat maakt ziefa spoediger van de zaken af en beeft gisteren een drietal wetaontweipeo wiaronder dat houdende atrafbepalingen op de aanbieding tot het begaan van een miadaad en het aannemen daarvan tonder eenige disensaie met algemeeue stemmen aangenomen Onbegrijpelgk byna is dit ten aanzien van een zoo ingrypend wetsontwerp doch ook in andere eerste kamers doet zich hetzelfde vsischynsel voor dat zander veel discasaie de door de tweede kamer aangenomen wetaontwerpen worden vaatgeateld In de Italiaansohe eerste kamer is dit gesohied met het belangryke wetsontwerp op de openbare veiligheid dat de gemoederen der volksvertegenwoordigers zoovele dagen in heftige beroering bad gebracht BINNENLAND Gouda 3 Jnli Op de Algemeene Cl nsaikale vergadering Woensdag jl alhier gehouden zyn met groote meerderheid de volgende beuoeniogeu geschied a in het Prov Kerkbeataur van Z Holland 1 Ds J P Ott aftr lid i in het Claaaikaal Beatnnr i 1 tot praeaes Da D Bydendyk akr pntaea V tot Assessor Ds i Broedelet aftr asseaaor 30 Ds C J Van Ketwieh aftr lid 4 Da J C Diehl aflr lid e van Seemii dezer leden In bet Fror Kerkb v Z U l Ds J Broedelet aftr lid In het Claasikaal Beatnnr tot Praaea U U van Loon aftr pnea S tot Assessor U C K v Ameroa aftr aaa 3 V n J Hoorrees aftr lid 4 W van Beuningen aftr lid Donderdag zyn door den kantoareckter alhier f roordeeld 1 een slachter aJhier by wien raia 100 kgr oogekeard ot bedorven vleesch ia gevaodea toteen geldboete vaa ƒ 20 of vyf dagen snfas gevangenisstraf en eeu Scheveuiogsehe viiehvrouw weika voortdurend on ekeurde en bülorven viacb alhier verkoopt en daarvoor buioea eea paar maanden reedadriemaal is veroordeeld na tot een geldboete vaa 10 ea drie dagen sub gevangeaisstraf ea boveadiaBaog dag priaeipaie gevangenisatraf en betdeo isde kosten Woensdag is alhier door den Commissaris dea Koniogs ea een commissie ait Ged Staten inapeetis gebonden over de nieuwe yzerea draaibnig welka in plaats van de vroegere ophaalbrug genaamd da Roode Brag ia gesteld bg de Waehtelttraat damede de daar aangebrachte verbreeding dei doorraatt van de rivier de Goawe aaar de graeht ionga dea Tnrftiagel welke werkzaamhedea van we dé ftO vincie hebben plaats gehad Dsai to Jaai kad t Stolwük kat aitalqkaai examea plaats voor de betrekking van koofdoBdarwjisr vacant geworden door bet overlgdao aa dan heer Greeneveld Vao de 41 aollieitaatea die xiefc hadden aangegeren kwamen sr 2 op marvaa aa liob gedarende bet examen terugtrok Heden wordt ket examen met een twaalftal solliaitanten die de hoogste ponten verkregen voortgcaet De schoolopziener de heer J Broedelet werd ÜjgaalaaD door de heeren M H KInitaan ea H W KraMta hoofdonderwyzen te Oenda De Minister van Oorlog brengt ter algeaaeene kennis dat de jongelingen die by het instraotiebatailloa voor den dienst by hat leger in Oost Indie wordaa opgeleid met meer gedurende cén jsar als sergeaat tot hunne praotische opleiding by de regiaaeatea infanterie tullen worden gedetacheerd doch na eca tweqirig verblgf by genoemd bataljon onmiddallyk hunne bestemming naar Indie tallen volgen Te Amsterdam heeft het Bestuar der eonservatiere Kiesvereeniging Amiteriam aan de leden per eireatairo bericht dat het zyn mandaat iu handen der vereeniging heeft nedergelegd Dete heeft vervolgeaa besloten geen nienw Bestoor te benoemen Kea ea aa K schgnt lo verband te staan met het gebeurde voor C6 na het stellen van candidaten voor het lidmaatachap der Tweede Kamer by de jongste veikieiingen Uit Boskoop meldt men dat ia geen jaraA daaardbezien ooga zoo gunstig was als dit jaar de verzocdingeu hebben op dit oogenblik een ongekend hoogte bereikt Naar wij vernemeo meldt de A C ia de baigameester van Amsterdam uitgenoodigd door the C poratiou of London om deel te nemen aan een banket dat zg zioh voorstelt 29 Juli e k in Guildhall Ie geven aan de burgeraeeateis der Voornaamate steden van Ëuropi Amerika met die van Engeland Schotland en Ierland Zijn wy goed geïnformeerd dan is dci e uitnoodigiug door den bnrgemeeater aangenomen De exira treio die de vorige week Donderdagnacht uit Leiden naar den Haag vertrok ten eindode feestvierenden terug te vervoeren die aan hel feeat der Leidache burgery deeln imcn vervoerde slechte één enkelen reiziger siellig een onjjehoord leit inde annalen onzer spoorwegen iV f i