Goudsche Courant, zondag 4 juli 1875

ZoBtfag IS Juli 187SV N 1699 GOUDSCHE COURANT Kienws en Advertentieblatl voor Gouda en Öinsl£ bei J NED EMSF00S7EO Pleizier Trein iPEiT i3 A A 3 Ear okdxtdj TRECHtTh ARNHEM a terng op Woensdag 21 Julij 1875 Zie aanplak e r strooibilletteu Wie herinnert zich niet het jaar 1861 toen een gedeelte van Gelderland door watersnood erd seteisterd Een ieder weet nog boeveel er benoodigd was om de daar geleden verliezen inigzina te heratellen De ramp welke het zuiden van Frankr k thana treft ia van veel r ftoter omvang Öoor eene noodlottige overatrooming van de Garonne zgn steden dorpen en gehnchten s het ware verwoest in verschillende departementen ia de oogst geheel verzwolgen of verSBd hwnderde menschen hebben er het leven bij verloren duizenden zijn man allea beroofd De Weriïit voortvloeiende ellende is onbeschrijfelijk spoedige hulp in deze droevige omstandigheden is niet alleen wenachelgk maar zelfs gebiedend Wie ouMr zal aarzelen iets bjjtedragen tot leniging an dezen nood Met het volste vertrouwen hierop nemen ondergeteekenden die zich tot eene commissie ereenigd hebben de vrgheid eerstdaags aan de huizen rondtegaan om hunne mede ingezetenen in de gelegenheid te stellen hunne liefdegaven uittereiken I JjOUDA Juljj 1875 Pe Commitaie voornoemd L J P J JEEKEL P W KAMPHÜIJZEN H W G KONING J M KORTLAND A NORTIER M OLMAN C SPIT H STRAVER J F M TEMMINCK C THIM D G VAK VREUMINGEN O P V WERKHOOVEN 2ePennmgm F a VA ZEULEN B P M VAN ALDERWERELT M è BARBIERS Stcretaru G A BOUTBR N Vak BUUREN E K CATS C VAN EEUWEN J C H EHBENBURG M W J FORT JIJN DROOGLEEVERJ A K VAN DER GARDEN Voorzitter P GOEDEWAAGEN l Penmngmeester J HERMAN DB GROOT Dr F H G VAN ITERSON H JAGER A JASPERS pSenigfe Kiezers voor den Gemeenteraad te Gouda iMvelen hunnen Medekiezera welke het ware belang der Gemeente op het oog hebben ten r rkate aan op Dinsdag aanstaande 20 Juli hunne stem uit te brengen op de Heereu Mr A van BERGEN IJZEN DOORN J A RKMY ji Mr P P P KIST C HOOGENBOOM H G P N KOEMANS A OU DIJK C en blauw stembrie je n f van EEUWEN DEN der GEMEENTERAAD ijju er reeds in verschillende nummers dezer Courant aanbevelingen voor CANDIDATEN gedaan en daar deze veelal overeenstemmend zijn zoo nemen eenige Kietera de vrgheid hunne stadgenoten opmerkzaam te maken op het wenschelgke van eene herbenoeming van het aftredend Lid den D C SAMSON In hem toch kunnen w het volste vertrod wen stellen daar bp in zgne maatschappelijke toestand geheel vrg en onaf haiikeljjk onze belangen kunneu toevertrouwen en waarnemen Eoo sb hg steeds heeft getoond en gedaan u Wn verzoeken daarom om bj de stemming voof leden van de Gemeenteraad uwe stem uit brengeh bérkiezing van den Heer Door het vermeerderd debiet is ondergeteekende in staat gesteld de ENGELSCHB BIEREN zelf te bottelen waardoor de prjjzen aanmerkelgk zgn gedaald als BASS C PALE ALB per V fl 0 18 BURTON ALE 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPERIAL STOUT 0 18 Het Imperial Stout bjjzonder aan te bevelen t en zenuwzwakte en bloedarmoe le ALL SONS per A 0 18 Met zea halve llesschen franco aan huis de flesschen worden gemakshalve i f O 07 per stuk berekend en bij terugontvangst gerestitueerd Gouda dMiJoU 1875 EENIGB KIEZERS ten de Kieavereeniging Ah Eoffijhuishouders genieten rabat Bene nette bediening belovende üw Dienaar P P KWANT Lange Tiendevfeg V Zaal Kuostmln te Gouda Sociëteit Ons Genoegen ZONDAG den 18 JULI 1875 Matinee Vocale et Instrjuneotale door het CONCERTen OPERBTTEN GBZELSCHAP onder leiding en medewerking van Eduard Bamberg Iste Comiek Coupletzanger van Rotterdam Leden der Sociteit VEU entebk Dames en kinderen van de leden 25 cents d persoon Voor niet Leden 49 cents entree Aanvang des middags ten 12 j ure EDÜARD BAMBERQ De Klesvereenlgiag GEHEENTEBELANG heeft voor de stemming van ZEVEN LEDEN van den Gcheknteraad welke zal plaats hebben op D i n s d a g 20 Julie k tot kandidaten gesteld en beveelt als zoodanig dringend aan de Heeren voor de periodieke aftreding Wit stembiljet Mr A A van Bergen IJzendoorn J A Remy Mr P J Snel J M Noothoven van Goor Mr P P P KIst G A Oudijk voor de vacature van Vreumingen blaauw stembillet P Goe ewaagcn Het Bettuur Dr W JULIUS Preêident STEENS ZIJNEN If Seeretarü Mejnfvrouw BEGEER Wödstraat verlangt met Augustus BENE I LlJ Q ll CS a 8 2 4 pa g C jÉr n LU 5 Oooit Drak hu A Brinkmu voor vast of NOODHULP BUITENLAND fiuitealanilscli Overzicht De vernietigiag vta de arkiuing der kcerea de fioorgotsg il in de FraMohe nstiaule rergaderitiK getolgd 4oor eena discussie over ket nnport vso Sarary iibKSetie fut comité vsn het Kroep op het olk Durbji heeft Souher voor de Booipartiitea en de npporieoi Sanry voor de tegeaitmderi het oord gevoerd beide op nitoemeode wgze Door de ioBeasing van Buffet Is erenwel Ue formeele berispiag over Sun mnaen rea aau de keiierlgken bmyuril Oese telde d quaestie vaa rertrouweu in bet goorernement ïen dieolengerolge werd eene motie ia dien geett uuffenomen Aan proteeten tegen d vermrriog vaa 4e luk der Begeering met die der Boaapaitisteo eft he niet ontbroken Het ibistcrie beeft besloten naar men t on by de futfwnde tweede leang vao de kieswet nog een vobrlftel te doen over de arrondiewoienisitemming war dtfilt U tellen tot de derde lezing j sommigen gelooreit nog altijd tan eene rerdsgiog van de zitting der nationale en durmee ook en uitstel van deie naeetie die to en KabiBctseriais ka leiden Dé Sultan Hn Zanzikar wotdt lilt Londen te Par i ttrnAt raar h sen aahttal dagen tal vertoereo N g aaia thans waarsehijnigk voor fcet laatst beeft hat jimgste Dnitach Belgisohe insident met de daarontwtft tuaseheo de jpogendhedea gtwiiselde nota s j aBleiding gegeren tot eene interpelUtie in hmuiM Wwih i i fca w l t wm K kt liaoideaT Ëlfi ViliM dan el de volVenreobtelüka f aaestif ditt daardoiir p het tspg geksmea K rd Penianoe wenstihte te weten of Engeland inalemt met de volkeorechlelgke beginselen door i nitMhUnd ontwikkeld in eyn acta van 3 U ebmari aan de Belgische regeering Het hoofd van bet ministerie van bnitenlandache zaken l d Derby beaijtwifordde niet alleen de vraag van iefd Pènnnoe maar M ook aog in een uitToerige beasbaaw i g van de lask eo vao de eischeo ▼ an Dnilaiihland Tot Engeland zelf il geen rechtstreekaoh verzoek gericht om het beginsel der jSuitscha regeering te steunen en daar het Daitsoh£elgisch £ incident tot volkomen genoegen van beide lat n is wt eruimd is de minister vaa oordeel Aal tea dilOilssie over een afgetrokken beginsel dat door dra Qnitschen minister maar losw is aanJ nomen tot niets zoa leiden Het Huis der Gemeenten heeft het voorstel van iwcet strekkende om geen enkel deel der uitgaven foot de réis van den Prins van Wallis naar Indië rten laste van bet Indisohe budget te brengen verworpen met 879 tegen 67 stemmen ia aitvoord op de vraag door d n heer Kannaway fn het Httis der Gemeenten aan de Begeeting gedaan gaf de heer Bourke te kennen dat de Sulian van Zanzibar gedurende zijn verblyf in Engeland een tractaat heeft geteekend wegens tw jfel ontstaan over dat van 1878 Herinnerden wn dezer dagen er aan dat koning Lodewijk van Beieren sen te groot voontander van het Dnit8 he ryk is om de propaganda Vao reicl feind liehe beginselen onopgemerkt te gedoogen merkwaaridig is dat b op den dag waarop in lS70h tof en defensief verbond tnsssohen Pruisen en Beierei erd gesloten ene ontmoeting met keiier Wilhelm heeft gehad als ware het om het voor v f jaren gealolaa rsrbood te bezegelen Geen wonder dat de Daitsohe organen mat ingenomenheid dit feit vermelden ISen later berldht meldt evenwel dat de ontmoeting wel was afgesproken en de keizer drie kwartier aan ket station te Mooohen vertoeid heeft en daar met Ê eeatdriik it begroet naar dat koning Lodew jk nitt I versohenen Donderdag is de Dnitsohe Keizer te Ischl aangekomen om aeb ontmoeting te hebhen met Keizer Frans Jozef De onlvangat was zeer harteijjk Over paansche zaken zgn geen nadere tüdiogen ontvangen de Carlisten trekken al bun besohikbare strgdkrachten samen om generaal Qoesada het verder doordriafen ia de rieMog va fampelooa te erhiaderen waardoor han stelKag te Estella difect bedreigd wordt Waarscmolfjk zal het daar spoedig tot een nader beslissend gerecht komen De bladen deelen nadere bijzonderheden mede van de nieawe oonstifatie doM de bekende commissie ontworpen de bepaBidpn van teer algemeenen aard zien er niet kwMd nit dat het geheel echter een zeer eoniervatievcK atempel draagt blykt o a nit de samenstellioj van den Seuiat deze zal bestaan uit lOU erfelijlfc leden 100 beuoemd door den Koning en 100 Jbór de Volksvertegenwoordiging Op elke 60000 inwoneia zal eeo afge vaardigde verkozen worden toor den tjjd van vgf jaren De Koning kan Sco eo Kamer ontbinden mits er binnen i maanden mauire zijn De Koning benoemt den president en tfl rfae presidenten van van den Senaat en heeft het laeht zgue goedkeuring aan de vastgestelde wetten te onthouden Vooris Berken wg de zotte bepaling op dat de openbare schuld onder besoherming dtt natie wordt gesteld De uitslag van de verkitBogen io Uongarge is geheel sooals werd voorspetd Devertqienwaardigiog telt tl6 leden van welke iO in Angnstus moeten worden verkozen Van de overige 376 behooren 319 tot da partg der libersleOi of van de Uegeering Verder zga er 17 ooneervatlMtn 19 radicalen en 21 zoogenaamde nationaten Dé Croaien zenden nog 34 leden die doorgaans op de hand der regeering zijn Tan de 40 leden die kog verkozen moeten warden raamt asan dat mg 30 liberalen zallen Wezen Maar ook al voegden al deze stemmen act de Crosten 77 zich bij da Appositie dan zou deze sleohts 134 stemmen tellea lla elk geval dus heelt da mioiiileeiaaia party e ft a W w aaaziaalyke meerderheid wat hoog noodzakcIQk is om vooral in de Inaucirele aangeüegenheden eindel k eens afdoenile maatregelen te nemen ec wat betreft de handelstmcten en met Oostenrijk tot eene geweoschte beslissing te komen Men zegt dat de Hongaarsehe ministers het met haone Oosünrgksche collega s eena zgn geworden over de begrooting voor oorlog De Zwitsersche Bojulriraad heeft bevolen dat dezer dagen de wet op de invoering van het aat nht burgeriqk huwelgk zal worden afgekondigd Tevens is een aaosohrgving gericht aan de verschillendi kantonaal regeeringen waarbij wordt bevolen om tegen l Januari e k het tijdstip waarop de wet in werking zal treden de vereiscbte maatregelen te hebben getroffen om de wet naar den gestelden eisoh ten uitvoer te kunnen leggen BINNENLAND Gouda 17 Juli Wq herinneren onze stadgenooten aan de verklaring toor gemeenteraadsleden op Dinsdag a st De steUbBB ia geopend van 9 5 ure Die kiezers welke hun stembrielje verloren ot er geen mochteo hebbeu ontvangen kunnen zioh ter bekoming daarvan ter Seoretarie vervoegen De N ZieoUei CU meldt in antwoord op de door ons tegen haar ingebrachte beschuldiging dal zg het bewuste artikel niet uit ons blad maar uit de Mniio Kamper Ct beeft overgenomen De redactie had ook wel degelgk de bron genoemd ranwoar zg dat artikel ontleeude zoo zegt 3g maar op de drukker j had men het onnoodig gevonden die bron er bij te vermelden Arme redactie die zoo afhangt van de gezellen op da drnkkerü I I Doek na nemen vg de vrgheid het verzoek nit ons vorig nr te herhalen doch thans aan het adres der N Aonp Cl om foortaan bg de artikelen die zg uit eea bladr verne mt den naam van dat blad te noemen Nn hel j n dus reeds twee redacties ons artikel de eer der cvcroeming waardig gekeurd De gemeenteraad van Leiden heeft op eene iaarwodd van 6G0 benoemd tot hulponderwgzer aau de school no I voor minveruiogruden aldaar den heer G B Lalleman Jr te Moordrecht De Heer Adr van Vliet landbonwer te Berg Ambaclit is in brt bvzit van eene maai maekiae Ma paardenooibark en eeoen kooieehodder waaratd lear goed geslaagde proefnemingen zijn gedaan onder Betf Ambacht Stolwgk en Lekkirkerk Than aal h dmi heer Kleibng londboawer te Lekkerkerk de kooioogst geschieden net boveageaoemde auekioaa den keer van Vliet Door het bestaar det Polsol vereeriigiBg ia paald dat er te Boakoop eene teotoooatallMig fik bloemen en vruchten aal geboidsa orden of 1V 20 Joli a a De tentooosteWag zal voor bel pmUiek geopend zgn des Maandag van 2 tot 8 M dis Dinsdags van 10 tot S nir teg u betaling vaa ti eent Daar vooral de rozen aldaar thaas itt U ii komen kan d eze eipositie zeer kelaiy jjk tyi s Laada middeten over de zes ant deze jaars hebben opgebraokl ƒ 41 t5Mt0 0ll sgnda 182 175 73 s minder daa u kettaliic t vak van 1874 De raming badracg 41 81 H M De Maatschippij tot bevordering det ToonbnMt heeft bg adres aaa de Tweede Kamec deo wsnCik te kennen gegeven dat aan de oivafaHsitw ii atoelen worden opgerukt voor de getihisdl flf aokoooe kuniten met nam voor d W J Ten gevolge van het In wedtiag tMdaj ter tril van 2 Jaui II betreffende k l toezieht der Mriekaa is d Tden miiiater tan Wnneiilwdt saksa iBipaaldTdat voortaan onder de aeten via vsrgtlmiat voor het gebruik van atoomketels welke dior tnttMl koi it van den eommissatia des koalngl aattdibwgameeatecs tat itreiltiag worde n gezo adéttj t itV9 moeten worden geplaatst ran deiTSJBigtiBWll JLSlIX ter voor zooveel d vergunning voor da oprieUsagvM het stoomwerktuig door het gemeedtebestiiris vsrtlWsd Het doel ran het risam strekt ter waatkofghsjg dat geene acten van vergnnulng worden litgr rwR dan aan ben die van het gemeeotcbestiir de ateischte vergunning tot oprichting van werktoig of plaatsing van een stoomketel kiHip flik kregen De burgemeesters mogra da fc n lili llÉijlijik acten niet nilreikeo alvorens de sék keiii tal lMp dat de belaitghefabeadeo in ket bezit der verguBoing zgn Donderdag avond k eft aan ket graat stedsigk bMlhuis te Scheveningen een ooncert plaats g kM Wk behoeve van de noodlijdenden door overstraomiBgia in Frankrijk Bij die gelegenheid kad er ok mm inzameling plaats dis de aam van 630 kseft af V gebracht De Amaterdamaohe koopvaardjjvloat ia m 1 verminderd door zeerampen met 12 8cbepea m tea4fl 4304 ton waaronder twee stoomhooteu vaaS10t4 en door verkoop met 3 schepen Dasrent en werden eenige nieuwe in de vaart gekracht en £ wiibfMÊt aangekocht loodat het totaal der vloot op S1 B cember 1874 bedroeg 182 ceilsehepaa te zamen gibet 98 259 ton en 46 stoomschepen van 62 96 rvw Deze schepen behoorden aan 79 rasdergen De commissie voor het Oranje Hotel te Sohir ningeii die door de laat te aanbouwing en IxtJ rioliten der prachtige courereatiezaal heeft niilw t bet verbigf van ds gasten aldaar loo aaageil l amogelgk te willen maken hetft thans ook op het terrein tusschen het hotel eo de CbiUet t w de melkinrichting van dien naam een froaia ekiatkaaa doen aanli en De tir a la oarakios if gilleNii geopend In overleg met de Nederlandsohe HoiHoaBmMe voor de Philadelphia lentoonstelling hoadt een eosNa nit het bestuur der Vereeniging tot bevorderiog dar belangen des Boekhandels zich onledig met kal bgeenbrengen eener collectieve teuloonstelliog vaa schoolboeken atlassen en wandkaarlen in gekraik j b i het la r en middelbaar onderwijs merkwaardige fond artikelen en periodieken De Hoofdoommisai i zal daarvoor de kast leveren en verstrekt een sabsidio van lOOO onder voorwaarde dat op eene laks wgze fle Nederlandsohe Boekhandel veriagenwoordigd worde en eene complete collectie der p iodiekea i I