Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1875

Woensdag 7 Jnll 1875 EAN TOOB SOHOOL SOHM TMENBEHOEFm KLEIWEa E 107 Door deze heb ik de eer mgnen geachten Begunstigers te berichten de ontvangst ener exquise Sorteering der nieuwste Fransche Dnitsche en Engelsche ARTIKELEN Mg steeds in uwe begunstiging en medewerking aanbevolen houdende Ved A QUANT De GOUDSCHE KIESVEREË yioif G heeft in de Vergadering van 30 Junij voor de Stemming van ZEVEN LEDEN van den GEMEENTERAAD welke op 20 JÜLU e k zal plaats hebben tot CANDIDATEN g eteld en beveelt als zoodanig ten dringendste aan de Heeren Voor de periodieke aftreding Mr A L VAN RERGEK IJZËKDOORIV J A REMIJ Mr P P P KIST D C SAJIISOJII J M lMOOTHOVE f van GOOR Mr P J S1 EL Voor de vacature VAK VREüMINGEN P GOEDËWAAGE Bet Beetuur J J GROOTENDORST Prendent J C GöTTE SeerHarii GOUDSCHE GOURAWT Nieuni en AdverteDlieblad voor Gouda en Wslrèfeen DORSCH WERKTUIGEN S tm Mr aemMwitwIginaJn wnstriKtie doraclKo ia Hm vat eienrecl iI Irio jortehtn offxa Ar fnvta to e in er iMr IIO O 4cr gunalw en out iniirfl i l Pb Mayfarth Co Fabriek van Wachin en Fra okfort a M ELIZIB BM7EBS TAFEL LIKEUR X flacons inhoud Vi A liter X I Koninginno Brood I I Princessen Brood 0 EN I Deventer Koek 1 bij W N RAAUMAAKERS I firma H Kemp Oosthaven B 17 X Depot van THEE ciT Br Maoazum van M Bavenswaay Zonefl OORINCHEH De THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van neveustaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda Nó 833 ter beroemde WekelIJksche ZamcHspraken Uitgave J J H KEMMBR te Utredit is heden voorhanden bg den Boekh ndektar A BI IIsriCIMIAliT Lange Tiendeweg te Gouda Goud Drak nn A Brinkman ALGEMEENE VERGADEBING der Afdeeïag Gouda en Omstreken op MAANDAG 5 JÜU s des Tonds te 8 re bjj den Heer LAMPS Ihier ter bespreking der CANDIDATEN voor den Gemeenteraad Hït BESTUUR P S Zg dl als Lid der Vereoiiging wen clien toetetreden doch bezwaar hebben tegen ds JAarlyksche contributie van 1 20 kunnen ingeTolge besluit der Algemeeiie Vergadering ♦ Am er4am ipch aanmelden tegen een ver Miiuderde oontrilmtie van 0 30 per jaar IVIeuwe AALBESSENSAP De idergeteekend veraoekt zgnen geëerdeu Ceg iistiger8 üefsè spoedig hunne bestelling op ieuw BëSSENSAP te doen opdat hunne flesschea gehaald en behoorlek gereinigd kunnen worde Tevens beveelt hfl aan ign FRAMBOZEN en CITBOEN WlüeeaRoode BESSEN WIJN J BREEBAART Lz Bot rmarkt A 56 Wordt GEVRAAGD tegen flink loon primo Augustus een TABAKSEERVERSKNECHT jjpeA kunnende Sorteeren Kerven en Eesten goed Koffijbranden vereischte Adres met franco blieven onder het motto Tabak aan het Ad rtenËv Bureau van A BRINKMAN te Gewla iHoutveiling op WOENSDAG 7 JULI 1875 des namiddags ten én ure ten verstaan van dw Deurwaarder Jqbak CoraxAAD IiAca in één der lokalen van iwt Algemeen VerkooplokaalaaiideBOostnngel te Rotterdam van CIRCA 42 000 STUKS Petersburger Kroonstadsclie Roningsberger cb Memelsche varen en grenen droge DELEni PLATEN van verschillende afinetingen versoh uit Zee ttiingebraeht Alles breeder omschreven in Notitiën op franco aanvrage te bekomen ten Kantore van Toonioemdea Dennvaarder Deze Houtwaren liggen aan de Werf Rolterdamteh Weltmren aan den Hoogen Zeedgk te RoUtrdam bgzonder geschikt ten vervoer te watn en te land en zgn aldaar drie di en vöór len verkoop gekaveld te bezichtigen Echte EAU des FEES f 1 50 de Placen bg CHs vak VIVB J Gouda Coi ur et Premier Postichenr HAAR en BAARD VERWEN in Blond Bruin en zwart zonder HUID of LINNEN te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft en het bevalt niet alsdan geef ik met genoegen ie betaalde 1 50 terug t AANBESTEDING DIJKGRAAF bn HEEMRADEN van Blo mendaal zgn voornemens op ZATURDAG den 17 JULU 1875 des voorraiddags ten Elf ara in het Koffghuis t DE ROMEIN t G nid f bg enkele inscbrgving aan te besteden het verrigten van eenige herstellingen aan den achtkanten wiud watermoien en aan de bruggen kwakels en verder tot den polder behoorende werken Waarvan het Bestek en de Voorwaarden tet lezing zullen liggen in het Koffghuis DE ROMEIN te Gouda terwgl de inschrgving biljetten behoorlgfc op zegel geschreven door den aannemer en zgne borgen geteekend moeten Kgn ingeleverd v 5ór of den 16 Julji 1875 v6dr des avonds ten 7 ure ter Secretaria van den Polder te Gouda wgk B No 148 Aanwgzing in loco sal plaats liebb i op MAANDAG de 12 JULU 1875 des voormiddags ten 9 ure te beginnen aan de WaddinX veensche Brug De v n ouds gerenommeerde THEEËN nit den Eoninklgken Nederlandschen Wartembergschen THEB HANDEL van P W TROUSSELOT ZOOIV Hofleveranciers van de Hoven van Nederiaad ea Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bg J J v d SANDBN BotermaiW BUITElStLAND Overalcht Buitcniaiidsch Se laogzuiiiheid der Nittionale Vergaaering dia der reobteriijde om 200 Mn politieke kaïiatgreep is i Bg mogelijk san de ontbiadiag te antkomeii u natuarlijlc dea republikeinen eea doorn in bet oog Zg liju dan eok er op bedacht ran huuae tgde maatregelen te nemen om h t werk der wetgevende taaobt te veihaaaten De voorzitter der drie fraction na delinkeriijde hebben een Verklaringopgesleld waarbij aan alle led H der Itnkero e op bet hart wordt gedrukt Eoo weinig iaoe elgk aan het debat deel te nemsu opdat de Kamer r or 15 Augustus gereed kunne zijn met de constilutioneele oatwerpen want dan moot de Nationale Vergadering volgens de wet op reces om de departemeiil ale laJen gelegenheid te geven tot voltallige büeeukonut Vrijdag is het besluit der I drie bureau s door eenealgeraeene vergadering van ajle fractiën der linkerzijdegoedgekeard Bijna alle repjiblikeinsobe leden waren tegenwoordig Men spreeklj van 300 Laboalaye presideerde en wees op de bood kelijkhcid van satoenwerking en zelfbeperking bij de dtbaUeo Jalea 81 man en Gambetta oadenteuadea ket vooratel dat niet bèstredeo werd I De Commissie voor het nazien der rekening voor bet jnnr 1869 beeft geconsUteerd dat voor IZö OUU matiicbappen soldij is uitgetriikken terwijl er volgeus de kiezcrslijsUn voor bet plebisciet sleotaU 333 U00 man in dienst waren Het ministerie van oerlag heeft dit niet ontkend maar beweerd dat die meerdere aold g gebruikt was tot verlietering van da overige troepen De commissie was j met dit antwoord niet tevreden en heeft besloten nadere ophelderiugen te vragen De schade door de overstrooming van de Garon ne veroorzaakt wordt thans geschat op 800 millioen bet aantal verange ttktsn beiliaagt omstreeks 3000 De lersohe Home Hulers toorstaeders van de zelfstandigheid van Ierland zijn eindelijk het eeut geworden over de te volgen igedragslgn in het Kagelsoie Parlement tSchijat dat de beeren de heftigheid tan velen hunner iraordvoerders nog niet voldoende achten en over hun werkzaamheid niet tevreden waren Hel programma waarnaar de debatten over de Home Kale geleid moeteu worden door den heer liutt voorgesteld is aangenomen in hun bijeenkomst en degroote zaak zal binnen weinige dagen op de parlementsrol worden ingeschreven De vorige keizer ven Oostenrijk Ferdinand die io 1848 afstand deed ten behoeve van den tegenwoot digen keizer Frans Jozef is overleden lig zal met veel luister worden ter aarde besteld Verscheidene vorsten laten zich door fsailialedeo bg die plechtigheid vertegenwoordigen o a zijn de krooaprinsen van Dnitschland en Italië te Weenen gearriveerd Even als de Zwitserscbe Nationale Baad heeft ook de Stendenraad zich vereenigd met het voontel Offl den termijn voor de opheffing van de verbanning der afgezette katholieke priesters in den BernerJara tot hslf November te verlengen Het bealuit is genomen met 2i tegen 16 stemmen Het is voor t oogenblik zeer stil in de politiek telegrapheert de correspondent van de Tinui vanden Isten Juli uit Madrid Wel spreekt men drak voor en tegen het bijeenroepen van de Cortes maar eerst moet nog de moelelgkheid op welke wijce men eal Btemmeo worden opgelost Na het groots feestmaal in het koninkigk paleis heeft cooh Sagasta noch lijne pnrtg het minste veiwgt gericht aan de tegenwoordige Kegeeriiig doch evenmin hebben zij eenige ingenoalenheid met hare politiek getoond De Constitutioneele Commissie houdt voordurend torgaderingen maar met gesloten deuren er bestaat beet veel aanleiding tal het vermoeden dat de godadienslquaestie het struikelblok zal zg n waarop de Werkzaamheden zullen stuiten Don Carlo heeft een strafwetboek uitgevaardigd waarbg eeuwigdurende dwangarbeid wordt bedreigd tegen de aanbaugers van dè vr jheid van Godsdienst ENGELAND De Onderwijswet is ook iu het Engelsche Parlement gelgk in de Kamers van Afgevaardigden van zoovele Europeetche Staten eeu punt dat telkeus de aandacht der leden vraagt In de voorlaatste zitting tan t Lagerhuis heeft de heer Butler Johnsstone de noodzakelijkheid betoogjl dat het lagtr cmleriviji moet naugevald worden mei een ohdetricht in de gezondheidsleer Lezen rekenen eu schrijven leeren was niet voldoende Vao de ttlOO jongelieden die zich voor het leger aanboden werden gemiddeld 408 afgewezen op grond van liduamsgebreken en van de 5600 die bg de marine wenschten geplaatst te worden waten 50 pCt oBgeaehikt bevonden terwijl vau de 35S kinderen in een Medelijk werkhais doir een bekwaam geneesheer 23 pCt als aan chronische ziekten lijdende werd opgegeven Hg wilde nu dat op de lagere school niet slechts teen en ander ge leerd zou worden omtrent dt eenvoudiKSte wetten der hijgicne maar dat er ook oefeningeu zou lcii gehouden worden op gezonde anatomische wetten gegrond De heer Johnstone wees op het voordeel dat de Zweden Duitscheis Itajianea en van dete physieke opvoeding genoten hebben lien ander lid de beer Eslüigton vestigde de aan dapht op eeu moeilijk punt in de toepassing van de wet op verplicht scboolbezoek Hij vroej hoe men zal handelen in gevallen wanneer bv een meisje die zelf ter school moet gaan op jonge kinderen moest passen opdat de ouders in ataat gesteld tveden het huil te verlaten en huo brood te verdienen Lord Ëslington meende dat in zulke gevallen Ie schoolbesturen verplicht waren dergelijke lieden met geld te ondersteunen en de beer Forster deelde mee dat t i het recht daartoe tot op zekere hoogte reeds by de wet v n J873 was geg even Als een der groote hinderpalen die de schoolbesturen te overwinnen hadden bg het toepassen van den schooldwang was niet zoozeer de afkeer der lagere standen van deze wet maar dat invloedrijke peno nen al het mogelijke doen om de uitvoering der wet te bemoeiclijken Op de vergadering van de Londensohe schoolboard werd besloten de aandacht van het departement van Onderwgs te vestigeo gp de Wiigeriug van twee raodibeeren der Citjr om de wet toe te passen De mannen aan wie de taak was opgedragen de verwaarloosde knapen en meisjes naar descboleu te drijven hadden een moeilijk werk te verrichten en als invloedrijke lieden hen in plaats tan te helpen t omwerkten zon men de Londensche jeugd die uu io groeten getale in de scholen verschijnt weer zien verdwgnen Over het algemeen was de heer Sandon leer tevreden over de werking der wet De begrooting Onderwijs in Engeland en Wales is 206000 p s hooger dan verleden jaar co by gaf als zijn o ter tttiging te kennen dat die vermeerdering van uitgaven niettegenstaande de vermindering tan bouwkosten blijvend zou weien Ze is t gevolg van een uitgebreider dienstpersoneel en stelt daarom den vooruitgang der resultaten van t onderwij in 1 licht Volgens de eischen der onderwijswet zouden in Engeland zeide de heer Sandon voor 45U00OO kinderen scholen moeten zijn met een gemiddeld bezoek van 32S0000 scholieren en eeu korps onderwijzers van 30000 personen Iu 1873 was er op de scholen plaats voor 2582449 leerlingen en iq Augustus 1874 was dit getal aangegroeid tot 2361310 In Aug a s zullen er naar de berekening van Lord Sandon 3100000 kinderen plaats kunnen vinden in behoorlijk ingerichte gebouwen Ook het getal der onderwgzers die een diploma bezitten gaat vooruit In 1873 telde men er 16810 en verleden jaar waren er 18T14 wnarschgnlgk zullen de rapporten der laatste maand nog bevredigender cijfers geven De kweekelingen nemen boven alle verwachting in aantal toe Alleen wenschte de heer Sandon dat er meer knapen en meisjes uit den lageren burgerstand lich mochten aanmelden ora tot omlerwijzer of onderwgzeres te worden opgeleid en daarom wen cht hy dat desalarisseneer verbeterd dan verminderii zullen worden Goede belooniug is de eerste voorwaarde om goed werk te ontvangen en het is volf ens lord Sandon bieraan toe te schrijven dat in den laatslen W 1694 i isl tijd klachten niet meer warden gehoerd die vroeger uit alle deelen des lands inkwamen dat de jongelieden zoodra tij het tot den raag v iu bfiponderwijzer badden gebracht de school den ng toekeerden en een voordeeliger betrekking zochtec De beer Futsier nam opnieuw de gelegenheid te baat om hel algcmeea verplicht sohoolkezoek aan te bevelen Sinds 1870 zgn er in Eogalaod ea Wales een half millioeu kinderen meer ter school gekomen doch dit zegt niet genoeg De wet op schoolplicht is slechts op 43 pCt der bevolking toegepast De bewoners der landbouwdistrieten die vaa Leiceslersbire uitgesonderd hebben nog de aoodIjttige vrijheid hun kinderen het alleruoodigste te onthouden dit zal niet ophouden voor een wet allen ouders dezelfde verplichting heeft opgelegd DUITSCHLAND De verscUillei de afdeelingen der commissie vaft notabelen hebben haren arbeid voltooid d i z hebben ht t voorloopig onderzoek der ingediende stukken geeindifid zegt de Staatsburger berichtgever Vaü de Nalional Zntmg Met de zittingen der commissie zelve ter beraadslaging over de ont rerp in zol derhalve onverwijld een aanvang worden gemaakt Het belangrijkste onderwerp dal ter tafel zal worden gebracht is de be rooting Daarenboven zal dit onderwerp aanleiding geven tot het richten van eenige intclpeliatiên aan ile Regeering Men wensoht algemeen eenige tuaterieele bezwaren van de rijksprovineia uit deu weg te ruimen ontstaan tengevolge van den seheeven toestand waarin Elzas Lothaiingen staat tea opsichte van hel tolverband Bg het tracUat aangegaan in 1871 is ËliuLotka ringen tot het tolverbood geplaatst in de betrekking van eeu grensbondsstaat Ten gevolge van de hoogere berekening van administratirkosten als anderszioa it de toestand der rijksprovincie verre vau gunstig t noemen waot io vergelgking der staten behoorende tot het tolverbond ondervindt de rjjksprovineie daardoor belangrijke materieele iiadeeleti Men heeft nu het plan opgerot daarin eene wijziging te doen brengen 100 mogelijk en wel op deze wgre er zal tot dat einde een voorstel tot da rijksregeering wordaa gericht om dieu toestand te veranderen door middal eener wet te dien einde bij den Bijksdag in te dienen Een ander voorstel dat aan de Regeering aal worden gedaan is van den volgenden aard bet ui strekken om de kosten der Slroatsborgsche universiteit te brengen op de rijksbegrooting De grond waarop dit lerioek steunt is deit dat de beiloelda universiteit niet een speciaal Elzas Lotharingsch maar een Duitsche universiteit is De i eest welke tot heden onder de leden der commissie hcerscht is uitmuotead zegt de btriohtgever zij ijden zich allen met vuur en ijver aan de volbrenging der taak welke op kanne schouderen rust Ook de regeering geeft stof tot tevredtnheid waut hel is nu reeds gebleken dat zij betiold is met de tucht om van hare zijde de wenaokoi der commissie zoo veel slechts doenlyk te vervallen BINNENLAND 1 GoDBA 6 Jali Naar men verneemt zgn thans aan Z H den koning geworden de voordrochteu voor de benoeming van 2en luitenant bg verschillende wapens van h legei hier te lande en dat in Oost Indie Do openbaarmaking der benoemingen kan das in het Intst dezer week worden tegemoet gezien Het Staahblad no 124 bevat een kon besluit waarbij de middellgn viu het gouden tienguldenstufc wordt bepaald op tweeen twintigen een halve 22Vj millimeter N 125 behelst een kon besluit waarbij het maximum tan het muntloon voor gouden tieiignideustukken door bijzondere personen te voldoen voorloopii bepaald wordt op vijf gulden per kilogram werk onder verplichting voor den Muntmeester om uit dat bedrog w ens het gebruik der Rijksmunl iniiohting zoodanige som aan het