Goudsche Courant, woensdag 7 juli 1875

B3k o keeren als door den Koning wordt btftM Den 26 27 en 28 Augustus zal te Botterdam de feade alfeaeene rergaderiog der Nederlandscbe Jaristenrereeniging worden gebonden De regelings OOBiniissie bestaat uit de heeren mrs J Pols president H H ïels M Mees penningmeester G 3 A Faber J Knottenbelt J Kombaoh en S Uan loema secretaris Kaar d Sckamk Ct meldt is het door de hh J N Scheltema en dr C A Tebbenhoff geregelde atailsarcbief dezer gemeente aan B en W orergedragen Pe keer G B Lalleman jr te Moordrecht staat op het drietal roor hulponderwijzer aan de openbare lagere school roor minvermogenden te Leiden Heden morgen is op de Peperstraat alhier een kiiid in t water gevallen doch dank zij de hulp van een daarby aanwezig persoou spoedig gered De roordraoht voorde betrekking van hoofdonderwijzer aan de eerste openbare school te Stolwijk bestaat llh de heeren U C de Koning hulponderwijzer te Gorinchem J Slavenburg hulponderwijzer te Dordrecht ti H j Zylsira hulponderwgzer te Stolwijk P C Schriek I hniponderwijzer te Gouda i Oitmar hulponderwijzer te Anna Paulowna eu W Westbroek boofdonderwgter te Zevenhuizen Maandag jl g men te Stolwgk voor de eerste maal een maai machine in werking op de landerijen van den landbouwer J Baas door wiens welwillendbeid ieder io de gelegendheid gesteld was de proefneming bg te wonen Het ontbrak dan ook geenszins aan belangsteliing daar zoowel burgers als landbou m in menigte opkwamen om totschouwers te zgn De proefneming voldeed bgzender in korten tijd werd een groot stuk laad geheel afgemaaid en wel M nauwkeurig dat men bet met de zeis niet kan nadoen Ieder was dan ook verrast oret de nette itvoering Naar men verneemt bebbeu ook andere Jaudbouwers bet plan opgevat zich van zulk een werktuig te bedienen veel vergemakkelijkt is De heer mr J Portnijn Droogleerer vraagt daarop t woord en zegt met bevreemding die mededeeling van den voorzitter te hooreu daar de leden van Gemeentebelang zoo er geen nieuwen candidaat meer wordt gesteld met het oog op hel reglement o f den heer Oudgk zullen moeten stemmen dus na de mededeeling van den voorzitier hun stem iii t water zuilen gooien öf wat betreft één vacature in den raad zich van hun plicht als kiezer niet zullen kunnen kwglen Spr vindt het vreemd dat het bestuur van Gemeentebelmg zoo iels doen zou De voorzitter acht t wenschelgic daarover niet verder te spreken Mocht het bestuur van Gemeentebelang later op zijn besluit terug komen dat is zijn zaak maar t Folkaondericya is nu vrg in zijue handelingen Nadat de heer Mr J Fottagn Droogleerer gevraagd heelt of de voorzitter zgn kennis ontleend heeft aan het bettuur van Gemeentebelang en die vmsg bevestigend is beantwoord vraagt de heer A Iiaoze aum het woord Deze merkt ter loops aan dat daar t toch nog niet geheel zeker is wat Gemeentebelang dosu zal deze ergaderi ig wel wat vroeg is bg eengercepen eu bespreekt voorts de candidatuor Samsom ïegen dezen heer ia Cooals gebleken is op de gecombineerde vergadering der besturen en op Gemeentebelang nog al veel ingebracht eu voordat nu wordt uitgemaakt of Foliaonderwiii hem kan steunen dient men te weten i a hoeverre zgue beginselen met die dezer vereeuiging overeenkomen Spr kent den heer I Samsom bgna niet weet alleen dat hg hem vroeger steeds in gezelschap van ds Barbiers boorde noemen en vraagt wat er voor deze candidatuur is te zeggen Daarop vraagt de heer Messemaker t woord die zegt zich zeer goed te kunnen begrgpen dat de candidatuur van den beer Samsom in eene vergadering van kiezers veel tegenkanting vindt Tegen den heer S bestaan vele vooroordeelen en voorts is die heer iemand zonder veel vormen Op een gewone kiezersvergadering dus is t begrgprigk dat hg niet algemeen gesteund wordt Hier is t echter een ander geval Op deze vergadering zeide spr hebben we eenvoudig te beoordeeleu of hij voorstander is van t open baar onderwijs en dal heeft de heer Samsam volkomen getoond te zijn Hg heeft in den raad 1 tegen de verhooging van het schoolgeld gestemd was 2 tegen het voorstel van B ep W lot uitbreiding der school van den heer Huber speciaal met t oog om de H 3 school door die uitbreiding met Ie benadee en en stemde 3 tegen de gevraagde subsidie aan de school van den heer de Waal De vereeniging Volktonderwyt kan dus gerust zgne candidatuur steunen en spreker juicht daiirom t voorstel vaa den voorzitter van harte toe Nadat de heer iloozeboom den heer Messemaker voor i de inlichtingen bedankt heeft en nu ook gelooft dat i de vergadering da oandidaluur Samsom gernstelg kan steunen vraagt de heer dr F H O van Iterson die zegt van eene kiesvereeniging lid te zgn I of niet de heer Samsim op de vergadering van Gemeentebelang slechts eei paar stemmen te weinig had om nis candidaat gesteld te warden en nadat de roov zitter deze vraag bevestigend had beantwoord acht spr t waarschijnigk dat de heer Samsom op een eventueel nadere vergadering van Gemeentebelang ook wel zal gesteld warden als candidaat en daarop stelt de voorzitter aan de vergi dering deviaag of de afd Gouda en Omstreken van FoUiondermjt niet wijs zal doen hare adhaesie te schenken aan de 7 gesteldeen door hem genoemde cam lidaten welke vraag door de vergadering algemeen tiestemmend wordt beantwoord Daarop geeft de voorzitter t woord aan dea heer N Franpois Snel len der drie al eraardigden ter algemeenc vergadering tot uitbrengen van verslag Deze deelt meds dat de 3 afgevaardigden voor Gouda de hh Lalleiian IJssel de Schepper en Franpois Snel belast zijn met het onderzoek der rekening en verantwoording o er 1875 en der begrooting over 187Ö en doet voorts eeu kort verslag dier lange vergadering waarvan de voornaamste punten waren bet vooistel tot het toelaten ven leden tot de vereeniging tegen een mindere contributie als de gewone en t voostel tot samensmelting van t Scioolverbond en Fiolkumderaijs Die beide voorstellen zijii aangenomen Het verhandelde is echter door de couranten reeds breedvoerig medegedeeld eu nadere vermelding dus onnoodig De voorzitter deelt daarop mede dat t bestuur zich onledig houdt met voor onderwerpen te zorgen die op een volgende vergadering der leden van Foliiondermjt behandeld konden worden en drukt den wecsch uit dat zoo de leden zelve onderwerpen t ooderwgs betrefiende mochten aantreffen zg deze zouden willen aangeven en eveneens het hunne zouden doen om die later goed voorbereid te behandelen De heer O C Fortugn Droogleever wensohte nog even de zienswgze van het bestuur te weten in hoe verre bet zou weosohelijk zgn om ook de vacaturen lu de gemeenteraden op de dorpen te bespreken die toch ook behaoren in onze afdeeling die dan ook genoemd is Gouda en Omstbeken waarop de voorzitter antwoordt dat t inderdaad wel in t denkbeeld van het bealuur ligt om zich daarmede te bemoeien ten ket onderwijs in de bouwkunst meer rechtstreeks te bevorderen Van verschillende zijden werd aangedrongen zoowel op het groote nut der ambachisscholen als op meerdere ondersteuning door het Bijk en de geneen ten Het debat leidde tot de conclusie dat de Segeering zich wel degelijk dit volksbelang moet aantrekken en dat de particuliere liefdadigheid daarvan moet bnitengesloleh worden Daarop behandelde de verga lering het vraagpunt Wat kan de reden zgn dat de burgerhuizenbonw in onze dagen voor het meereiideel naakt en karakterloos te voorschün treedt P Wat moet gedaan worden om in deze de eigenaardige bouwkunst vau voor twee eeuwen te evenaren P geoombineard met de vraag Is ket bouwen der maatschappijen voor algeneen kapitaal der kunst al of niet bevorderlijk De afdeeling Leiden bad tot beantwoording daarvan een oommissie benoemd wier rapport neürkomt op het volgende Zij acht de critiek door onbevoegden n inmenging in het bouwvak van leeken vooral verderfelijk dikwerf wordt door onbevoegden door de bouwkeeran pressie geoefend op de plannen der bouwmeesters die daaraan moeten toegeven willen ziJ ket werk niet aan een ander opgedragen sien ZÜ beveelt vooral grondige stadie der oud boow verken aan die met weglating van veel voor onzen tgd ongesekikt vaak navolging verdienen Hen moet niet bouwen en daarbij slaafaoh de oude Tormeu navolgen doch slechts r egevende vormen daarstellen De tweede vraag moet ontkennend beaptwoord worden daar bij maatschappijen in de meeste gevallen het hoofddoel geldelijk voordeel is waaraan alles wordt ten offer gebracht alleen waaneer particuliere kroobten te kort komen knuneo soma maat ehappijen daarstellen wat particulieien niet vermoekten doch in dit geval zij men omzichtig met de keaze van de bouwmeesters die vooral bij maatsokappijeu veel belemmeringen oudervindeo bij de volvoering van kin arbeid Na eenige diseasaie over een materieel ter vervanging Tan portlandcement en verder over de vragen of teutooqstelliogen van voorwerpen van kunst en indoalrie wensohelijk zgn en welke de eigeuschappeu zijn die vereischt worden io opzicktera over bouwwerken erd de bgeenkomst gesloten In ket koor der Ned kerv kerk te Houten bü Utrecht zijn overblijfselen van auurschilderijen ontdekt welke dezer dagen van wegc de rijka advisears voor de monamenlen van geschiedenis en kunst onderzooht ga Het koor ia na de ooatzijde door en rechten muur afgesloten Op dezen muur ten noorden van hrt middelraam bevinden zich twee igurrn van welke de eene St Andreas de andere 8i Pet us voorstelt De eerate draagt een geel kleed en een zwarten mantel de laatste neeft een groenachtig kleed met een rooden mantel en hoadt in de eeue hand den ajrmboliscken sleutel in de andere end banderol Beide deze beelden welke uit ket laatst der ISde eeuw aohijueo te dagteekenen en door hunnen boogen ouderdom merkwaardig zijn terkeeren in hou gst gebrekkigeo st aat waar de bezoekers door allea wat hen daar omringt 111 eene aangename stemming worden gebracht mo fir ƒ J ijfelen Allicht worden kinderen die dergelijke tooueelen bg wonen wreedaardig tegenover de dieren Men aohrijft uit Rotterdam aan de Frieache Ct Uit goede bronnen vernemen wij dat het feit betreffende den moord van mevr v d Konwen reeds door één der gevangenen als medeplichtige is bekend Men mort wel respect krijgen voor zoo n duizeadoogige omermoeide Nederlandscbe politie Uit vroegere berichten weet men dat een der th ns gevangen geuomeneu vroeger in het badhuis te Scheveningen diende dat hij in nadere betrekking was gekomen met eene voormalige vroawelijk bediende van mevr V d Kouwen dat zij samen waren vertrokken naar de kaap daar een hotel legen comptaute betaling hadden aangekocht en nu onlanifs van daar waren aangekomen te Botterdam en in deze stad een bierhu insgelijks tegen oomplanle betaling in eigendom hadden gekregen Nu dit alles was der aandacht der politie volstrtkt nirt ontsmipt hoew el mn chien d bedrijvers van de bewuste daad in de meening verkeerden dat de moord reeds was doodgezwegen en verdere nasponngen toch tot geeuerlei uitkomsten zouden leiden Uit was echter buiten den waard gerekend Ben bediende uit ket bierhuis moest den dienstverlaten en nu wist de politie iemand in hare plaatste stellen zonder dat de eigenaar eenig kwaad vermoeden had Een ongehuwd poliiiebeambte knoopte kwanswijs liefdebetrekkingen aan en wut zoodoende aoh er zoo vele geheimen te komen dat de overheid eindelgk genoegzame gronden meende gevoi deu te hebben om het personeel in verzekerde bewaringte nemen Een drietal aU burgers vermomde politie agenten versckenen in het bierhuis en vroegen een glas biermaar lerwgl de hospes den eerste het bier pr nteerde werd hg op hetzelfde oogenblil door de beide anderen met forsche handen gegrepen en geboeid Uat de maatregel hier genomen voorzichtig en veilig waa bleek bg later ondenoek In de Ude toch onder ket buffet vond men twee geladen revolvers en een karabijn inagelgks gela len Men kan dus zien dat ingeval de politie nift oiizulk un verstandige wgze ware te werk gegaan dau eene bloedige worsteling de gevangenneming z a zun voorafgegaan ja hoogst aorschijnlijk dat ar oog Igkeo waren gevallen Mogen ook de waakzaamhaïd eu de onvermoede ver on er politie het hunne bijbrengen om den boosdoener voor den eersten slap op den eruwelüken weg vau moord en diefstal te behoeden Oistereaavoud had eene vergadering plaats der ati Qmtda en Onutreken der Vereeniging Fol i mdemi ter bespreking der candidateu voor den geatenteraad De voorzitter Dr C A Tehbeiihoff opende deze en deelde nadat de secretaris de notulen der vorige vergadering had voorgelezen die werden goedgekeurd daarop mede dat het bestuur gemeend had in aan erking nemende de tegenwoordige omstandigheden en de spanning en bgzondere opgewektheid die er ten opaickte van de aanstaande verkiezing voor den gemeentet ad bestond eenen eigenaardigen weg te moeten inalaan en t initiatief te moeten nemen om een bijeenkomst tot aland te brengen van de besturen der kiesvereenigingen fOemeenteielmg en de Ooiidsche KiesvereaUging ten einde zoo mogrigk overeenstemming ten opzichte der candidalen te verkrijgen Die pogingen zgn niet geheel zander gevolg gebleven daar zooals aan de meeste leden reeds uit de advertenlién dier vereenigingtn reeds gebleken zal agn omtrent 6 van de 7 vacaturen in den raad de geveoschte overeenstemming is verkregen Spreker kerinnerde dat de heeren van Bergen Uzendaorn Bemjr Kist Noothoven vaa Goor Snel en Goedewaagen door beide kiesvereenigingen waren gesteld doch tot leedwezen van het bestuur was de overeenatemming niet volledig geweest waarom eenige toehohting door spreker niet onnoodig werd gekeurd Het geval was nl dit dat de Ooudache Kiemereenigmf bet aftredend lid den heer D G Samsom can didaat bad gesteld doch dat Gemeentebelang den heer O Oudijk als candidaat had aanbevolen Het toeval echter wil dal de heer Oudgk bedankt beeft voor die candidatuur en daardoor bigft nu aan de vergadering over de candidatuur van de 6 genoemde beeren te bespreken en dan over die van den keer Samsom van geiiachten te wisselen Spreker geeit daarop persoonlgk de vergadering in overweging als t hem ten minste vergund is en raad te geven alle 7 candidaten te steunen ook den heer Samsom t geen thans verreweg tverkieselgkste zal zg n De beer J t Scheltema vraagt nu hg van den voorlitter koort dat de heer Oudgk bedankt heelt of GemeenMetang nu niet op nieuw zal vergaderen en een nieuwen oaodidaat stellen £ r zgn leden van t bestuur van die kiesvereeniging hier aanwezig meent spreker en van de beantwoording dier viaag zal t afhangen hoe fotknuderwij handelen moet De voorzitter deelt daarop mede dat hg officieus kan racdeelen dat er feen nieuwe vergadering zal wo den gehouden waarop da heer Scheltema meent dat nu de taak dezer fsrgaderiog die alleen candidaten iletmt niet stelt I O Xj I T Z E Aan bet bareao van Politie kannen informetiën ingewonnen worden omtrent een in deze cemeente gevonden geel baataard SMOUSHONDJE Tevens kunnen daar informatièn worden eekresen omtrent een pak BOEKEN hetwelk abusievelijk i bezorgd bg den KapiUin der Infanterie den Heer van der Poel Naar wij vernemen zal weldra door de vereenigde tooneeliaten Ie Amsterdam iu studie worden genomen eun onuitgegeven drama in vijf bedrijven getiteld Benvenato Cellini van mqifvrouw Betsjr Perk Het veelbewogen leven van dien Florentijner kunstenaar en goudsmid kan bg een degelijke bewerking en levendige handeling stof geuo levéren voor een tooneciwerk Door inzage van ket manascTipt durven we reeds nn mededeeien dat mej Perk bij de leotiur aan alle eischsn toont Ie voldoen De opvoering echter oet uitmaken of het sucoea zal hebben Keu Daitaohe vertaling wordt denkelijk voor hst Weimartheater in gereedheid gebracht Fad Aan de Zmlacie Ct ia ket volgende ter plaatsing aangeboden Op Maandag den 28 j bevond ik mij met meer andere personen waaronder ook kinderen in den dierentuin te Amsterdam en wel bij de bokken bij de tijgera leeuwen enz De bij de beesten gcplaatate oppaaser vroeg aan iemand wasrschgnlgk om een fooitje te bekomen of kij eens zien wilde dat ij de wilde keeaten namelijk met levend voeder gevoerd werden waarna de oppasser op ket bekomen van een toestemmend antwoord een aardig geel kongntje p m acht weken oud uit een bergplaala haalde en dit onder bet hek doorschoof in het kok van een tijger Het kongntje huppelde in het kok rond toida de lijger van de plank boven iu het hok sprong en zijne klauwen naar het beea e dat toen beangst werd en eeoigzins terugweek uitstrekte Hierop verwijderden zich met mg eenige beeren en dames en deze allen riepen ala uit een mond dat is verschrikkelijk dat kan ik niet zienl De tijger zal het konijntje hebben opgepeuzeld mur of dergelijke tooneelen in die schoone tuin Laatste Berichten Weenen S Juli Het tuk van Keizer Ferdinand is gisteren avond 11 anr op het station der Nordbahn in ontvangst genomen door de bargerlgke en militaire autoriteiten en in schitterenden optoidit naar de kapel van Kaueriurg overgebracht Prins Laitpold van Beieren ia gisteren met gevolg alhier aangekomen FwriJSi S Jnli Gisteren warea de repablikeinen ten getale van omstreeks 400 aan een banket alhier vereen igd om den vcijaardag van Garibaldi Ie vieren Versoheiden afgevaardigden van de uiterste linkerzijde waren er bij tegenwoordig De heer Louis Blanc heeft eene Infrede op Garibaldi gehouden en hem verdedigd tegen ket verwijt dat het hem aan gematigdheid ontbrak Ten slotte gaf Louis Blano te kennen dat bij om alle gevaren te vermijden zich met het compromis tutsohen de republikeinen vereenigen en het woord Bepnbliek voor de zaak zelve nemen zal BargerllJJce Stand A LedaAg tn S W t d Boswijk Adriaoa Marlt oadsn J A P aB Vliet d C ÜoDgclmam Gcrrit ïiaak onder n de Vries eH C H de Jong 8 Coroeha onder F faq der Noot en A P Katcl j der Adriaoa Jacoba oodera T P HoonabooB en C H Hartjeiveld lionixa ouden A H Tan deu Akker au U vaa Loon S Comelii coder P van PaoreDenW C Nabben 4 AntoniaGeertraida Maria oader Ü Furrer eo M tcd Leeuwen OvERLïDïNi 4 Juli C P Spruit 2 m 6 C Koolmee hoiavr van C de Jong 66 j 6 M Jansen 67j zoo nl de leden dezer afd op dorpen wonende de weiischelijkheid daarvan aantoonen De beer Lalleman zegt de belangstelling te apprecieeren die bij de leden sohgnt te bestaan voor de gemeenteraden der dorpen Wat de woonplaats des sprekers betreft acht hg inmenging van fotkt onderwijl lia zaak onnoodig en voorts meenlhij oog onder de aandacht van het beitnur te moeten brengen het hoogst belangrijk punt dat spoedig aan de orde zal gesteld worden eeu wetsontwerp op tiager onderwgs Spr hoopt datde beer Heemskerk spoedig met een ontwerp voor den dag lal komen wijst op t ontwerp der iereeniging f Volktondeneyi en herinnert levens aan de ontwerpen van t Nut van t Jlgemeen eu eveneens van t Nederlaudtch Onderwüzert Genootaciap welk laatste zeker ook verdient de belangstelling van de leden van Folkiondenvyi De voorzitter geeft te kennen dat het juist in ds bedorling ligt van het bestuur dcre zaak op eene volgende vergadering te behaudeleo Hg voor zich zou gaarue weusoheu dat aile leden van Folktonderwyt kennis maakten met t onderwerp lan het Nut eu vraagt daarom aan den secretaris van het dept Gouda van die vereeniging die aanwezig ia of daartoe ook mogelykheid zou bestaan waarop deze antwoordt dat door hem enkele exemplaren van ket bedoelde ontwerp aan sommige autoriteiten was aangeboden o a aan het bestuur der hier gevestigde afd van fotkaonder leijê en spr meende dat t 2e ged dat nog moeit verschgoen voor ieder tegen betaling ton kunnen worden verkregen Nadat de heer Lalleman nog belooft heeft het zgne te zullen doen om t omwerp van t Ned O Genootschap ter keoniase der leden van Folkaondermja te brengen en het bestuur mededeelt dat de noodige exemplarea van t gcuuemde ontwerp van Votkimiermja nog niet van bet hoofdbestuur ontvangen waren wordt de vergadering gealoteu Naar wij vernemen viert de heer O i Sprayt 11 Fuli a 8 zijn vgf ec twintig jarig feest ala Notaris te Ouderkerk a d IJtsel In den Haag heeft zich een Commissie gevormd om giften in te zamelen voor de alaohtoffers door de overstrooming van de Garonne Op 1 Juni 187S telde het Nederlandsoh Onderwijzersgenootschap 162 afdeelingen met 2311 gewone leden 1970 De N Fin meldt Naar wg vernemen waren vele personen Donderdag aan de kantoren der Nederlandscbe bank om goud geld te mogen ontvangen Zg Eogeu zich echter iu buane verwachting om de primeur er van te hebbeu bedrogen Voor velen vooral van jongeren leeftgd die nimmer gouden Nederlandscbe munt hebben aanschouwd waa I het dan ook een misrekening en menigeen mompelde dat hg er niets van begreep aangezien toch op 1 Juli de nieaw muntwet in werking moeat treden Ter inlichting van de zoodanigen diene dat de wet dien dag inderdaad in werking is getreden maar de wet betreft de lyaanmuntiog van gouden munt Welnu men is dan ook daarmede begonnen Alles stond daartoe aan de munt te Utrecht gereed en op 29 Juni hebben de eerste bezendingen goud van de Nederl bank bestemd voor het alasn der nieuwe lO guldenstukken plaats gehad Eerstdaags mag de incirculalieatelliog worden te gemoet gezien Te Strgen is Zaterdag de bliksem geslagen in het sokoolgebonw waarin 300 kinderen aanwezig waren hij ging het eene raam in en het andere uit gelukkig zonder iemand te deeren Alleen nam men eene brandlucht waar en waren twee glasruiten gebarsten Te Schiedam klagen de brandergeu zeer over gebrek aan werkrolk zoodat sommigen met half personeel moeten werken Deaanvoer van granen de hooibonir enz trekken de arbeiders door hooge dagloouen ofschoon flinke werklieden m de branderyen van 10 tot 14 galden en meer s weeks verdienen Dinsdag werd te Amsterdam de algemeene vergada ring der Maatachappg tot bevordering der Bouwkunst voortgezet met een uitvoerige discussie over het vraagpunt I Is het wenscbelgk dat de laadsregecring in elke gemeente van een genoegzaam aantal zielen een ambachtsscbool sticht en onderhoudt of moet de oprioktiug en instandhouding van deze hoogst nuttige werkmaosscholen aan de particuliere belangstelling en liefdadigheid warden overgelaten Zou het wenschelijk zgn dat de Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst haar werkkring uitbreidde door te trach ADVERT ENTIËWa Voor de vele blaken ran deelneming on tvangen b het overlgdeu ran onzen geliefden Vader en Behuwdrader den heer N van dkh TOORN betuigen wg onzen hartelgken dank Gouda P VLASVELD 5 Juli 1875 M C VLASVELD r D Took Bg den ondergeteekende zgn a 1 ta bekomen LOTEM In de VERLOTIXCf van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttigeVOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagache Eunat Indnatrie eóx te houden in de maand September a g in deParklokalen te Amsterdam A BBIWKMAK SneUe hulp bij het aangenaaiute w gebruik Bij katarrhen hoest heesohI held voortreffelijke dieusten Ik heb op denkbare grronden meermalen c mg verzet tegen het gebruik van middelen die ia de dagbladen aangeprezen worden I De Rynl DRUIVEN BORSTHONING na m W H ZICKENHEIMER te jWain dien ik O van tgd tot tgdbgden heer Albert Gunzert koopman ilhier bestel i inderdaad een deugdzaam fabrikaat dat zoowel mg aU mgne familie bg zware verkoudheid hoest heeschlMid enz de voortreffelijkste diensten bewezen heeft Na kortstondig gebruik van dezen aangenamen drank wordt de kwaal steeds volkomen nezen Ik reken het mg iu het belang der gders ab een plicht dit ongevraagd openlgk te verklaren Met volle overtuiging mag ik desen voortreffelijk bevonden Druiven Borsthoning iedereen in het bijzonder mgne collega s ten zeerste aanbevelen SehcA HaU 24 Dec 1874 W H BAüER Ondtmiijier aan d EUmenttdrt SduxiX Voor legalisatie der Handteekenii HAGER SchoolopzUner Zegel Stadt SchultheUenanü Hall Utdtn E Nootdgk OudemUer F Jonker Idaabarr Bolttrdam C J W S tki lië Apotb Stjncgk C J van GinkaL Sekoonkaven 1 Wolff Zoon Drog Voorhurf A vao Voob uui FiK juvem C TOB Esawea HlMtreckt 1 D den Uartog Woerde W H Toa Oiggllaa aUeftraierf wed de Raadt Elke fleich ia na eea wettig geilepooMri waarmerk voorzien sltnede Tin e a gebroikiunwljzJDg waaria de wijze vaa verpakking en ie priji der aeseeheo Mowkeorig zijn aangegeven Afdrokken der Atletien eveneeni gratie De fiesschen zgn met een metalen eapöala gesloten d t ita fabriekitempel draagt Veikrygliur a ƒ 1 de ttx i te 5 Ai bij P H k Wolff Mfkin aid R L Vanwiaao ft Zoon Apolh Bodegravtn P Versloot Botkoop A J van Twoat Delft L vac Leeuwen a Onuenkage I L t C Snsbilié Apoth BueriKoiuU W Hendriks ao amtaweae vsstecstotd c Den 14 Vuil a begint de Trckkios 2 ArüwÜBK der door de Iiuope rogeenng goedgck itrde eri gegraraodeerda ütldlotcry bestaande tiit 7 s7yO originele loten cii 3 7 0 prricn Alle pryxen worden binnen i cüixo tiiaunden door 6 Trekkingen uitgeloot a bfdnr n in lutaal 7 Mtlljoen 720 818 Ryksmark it jit elukkigEtcgmfü bodraajTtde hoofdpJTa 375 000 K xr verder pr ien van Kyksmark S iO OOO 40 000 I8 0 13J 0U0 il 00 8 k 0M S0 000 5 i SO OOO 9 k I9 0M iO OOO 2 a 80 000 ete ete Toren inzcndins van N Crt f 1 vor een heel origineel lot S BO baU rnlti A GOLDFARB HAMBUBGLltSlI SIS origineel loten en maakt na iedere trekking aan iodercniJeelncemerdeviinanitowcffeuitgegerena trikkingl 8t over De uitbetaling der ptTseo ïislIi lit door de relatie die dit huif in Neder Ixnd bcKit By het cfiFectucrcu an iedere be telling rdt hot uitvoerig programma der Lotar oTcr alle 6 tr kkiiigen kosteloos bygeroego v