Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1875

175 Vrijdag 9 Jnli W W GOUDSCHE COURAMT Nieuws en Adverteotieblad voor Gouda m Omslreken BROÜ Tot 1 AUGUSTUS e k zijn de EngelscheGascokes aui de Gasfabriek alhier te verkrijgen tegen 60 ct het mud of hectoliter De Directeur J DE VRIES BOBBÉ Openbare Vcrkoopingf op Woensdag 21 Juli 1875 s morgens 9 uur aan de Pastorie der Hervormde Gemeente te HAASTRECHT Kerkstraat B N 104 laatst bewoond door wijlen den WelEerw Heer J J W ÜIEMONT van EENBN GBHEBLEN MEÜBELAIREN IXBOEDEL ToIdofBud waschmiddel tegen vernietiging van l Vorm Teek en Luizen DER SaiAPEIV en LAMMEREN ca tot groei en verbetering der Wol Verkrijgbaar met gebruiksaanwijzing bij ri gt pRESTON Co r Schaap Rotterdam a tien Cents bestaande in Kabinet Bureaux Secretaire met marmer blad Bettafels met inlegbladen WaschSpeel Bloemen andere Tafels Stoelen Spiegels Schilderijen Smirna s en andere Tapijten Pendule en Vazen Lampen Mangel en Pers Kagchel en Haarden Bedden Porselein Eeten Theeserviezen waaronder bizonder fraai blaauwe Borden Schalen Vischschotels met platen Soepterrine Kristal Glas Verlakt Koper IJzer Blik en Aardewerk iene Werkster jgevraagd des VRIJDAGS van s morgens 9 tire tot des avonds 8 nre Adres Bureau dezer Ctonrant Alsmede van eenig ZILVER WERK waarbij Zilveren Lepels en Vorken Inktkoker Eoomen Soeplepel Suikerstroofler Kurken met Zilver en buitengewoon fijn antiek Zilveren Kindsr Daags te voren te zien Inlichtingen geeft de Notaris J G WEB NIJHOFF te Haastrecht LUi DSCflE SOCIËTEIT van LEVENSVERZEKERINGEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam iAPITAAL EEN fflILLIOEN GDLDEIIL mxgammH Directeur P LANOERHUIJZEN r Katoor te Amsterdam Beguliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 12 ipOOBLOOPENDB en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen x WB DUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dddelijk ingaande en uitgestelde LIJFRENTEN iPVERIiEVINGS KASSBN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN I Oeneraal Agent de Heer T DRAIJER te Oou4a Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Gouda de Heer W J Fortuijn Droogleever Notaris Brietle Heeren de Kanter Veegens Delft Heer Mr C il Overgaauw Peunis Dordrecht H Vriesendorp Gorinchem Heeren C de Gijselaar SC i Gravenhage Heer P J Landrg Leiden Heeren Lezwijn Eigeman r Oudewater Heer E W Haentjens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuijt C Vlaardingen Heer Paulus Kikkert Woerden G Groeneveld vereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en Mariënbader zout en bewijst uitmunteniie diensten bij hoofdpijn verstopping en slechte spflsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals niaagpijn magraine aambeijen en in t algemeen de ziekten waartegen men zich van inxeermiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents Borstpastilles uit Krop salmiakzout mout anjjs zwavel en extract van slaapbojjen zameligesteld en goed van sm k zjjnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keelen borjtpgn te zgn In 7i en Va doozen a 50 en 30 cents in profzakjes a 15 cents S t a a 1 VY ij n Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Wahr het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzncht en klierziefeten de natuurlyke gevolgen Van allezoogenaamde ijzerprEeparaten is deze oplossing de ges iktste Eén eetlepel bevat 0 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost ƒ 1 Rhabarber SI ij m il aagppillen peridoos met 50 piUen 25 cents Boterpoeder rerfcort den tijd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraaijer van kleur en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk 30 cents fi Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda hg L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven bij Wed Wolff en Zoon te Oudeteattr bjj F Jonker Idenburg te Woerdm bij N C van der Kas Bn in de andere plaatsen in de bekende depots EmmericBr H VON GIHBORN Openbare Verkoopirtgr te GOUDA op DONDERDAG 15 JULIJ 1875 s namiddags 1 ure op bet terrein hy de Roode B ua ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar van MATERIALEN GEREEDSCHAPPEN enz bestaande in een groote partjj Vlotdeelen Sljjpdeelen Platen en Ribben van diverse afmetingen heipalen eikeup en van verschillende lengte en zwaarte koldert daksparren panlatten deuren ramen dakj nneu benevens den opstal van eene DIRECTIBKEET groot 4 by 5 meters geschikt voor dag en nachtverblijf een Spoorlorrie eene partg Sehruierwagena en deelen bedden met toebehooren diverse huismeubelen enz Vóór den verkoop te zien Betaling contant r VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID CBBONISCHE BRONCHITES lEERING BATIO NEELE BEHANDEIIIIG TEER CAPSULES DE GUYOT Apotlwker t ttrijt Dc e capiule ter grootte van een gewone pil tipullen teer uit Noorwegen geheel luiver en van fle isle qualitcil Üe rapsiilc smcll m de maag cii de teer wordt gemakkelijk opgenomen en iverltt poedig f Hel lingolijksche gobrmk Ier teer liiceraiotcbe clcD voi i hriBle linden en iwnkke pfMonen Het w tevcru K een zeer goed prap erval el voor epnfi mi nigle uektcQ c vooral in tijijon dat Epidcmirn hceraclicn Anjtuaitcfk lliérapeutiijut du profe Mur y OOUCflAltlMT a Sc leci ïcgt M M A Caz oave wordl mol bijroniiet lUMts BrliniiH tegen hujiluitjbg tn longltcnnj liet ia Vaarb ijlrhjk door de eriaring bcwMcn dal de leerf oen stimulecwndcn inrlocd hcctl en dal bij matig maar ff jtTivreld geltriuk de teerde organen der ipijsvertcenng a lacla oiixi kl ca den gocilcn Moedsomloop bevordert DicUmmtre de tiMecuu du docleur Finns De werking der leer inwendig is ala volgt Zij ver nici ulort de urine nl clieiding wekt den eellusl op en licvordel l de pijsv crtLenng Men eclirijll de leer roor al voor bij clironisclifi catharren van de blaaa en lon gen t eai de Pbarmncte du profejaeur Socuisav Bij t gebruik van tin of twee capsules op t oogcnblik dat men gaal eelen werkt de teer hoogst merkwaardig in de volgende gevallen i BRONCHITK AITIIIH LONBAANDO NINO VERWAtnLOOSDE VEHKOUDHEIO LONaONTSTCKINO CN TECRlNa K LPIlNtN SLCCHTt tPij veRT£eRllia KOUDE OP DE BLAAS en in t algemeen tegen alle aandoeningen der blijinvlieïen Jcdere flacon van fr 2 50 bevat O capsules Dit 1 genoog gezegd om iaii te tooiien lioe weinig d ze geneeswijze koal van 5 tot 7 1 2 cent per dag Oin zich tegtn t k npen van nutthtahtel te hoeden moet men vooral hUrn op l willeeltqueltc waarop de tehtl met timrU kllen u afgedrukt m de onderltekeiitng lan OU f tn dH kletn cD Hier tegenover bevindt zich het fiKsimile der handteekening e n r ij k J Gouda Druk van A BriDkaau Depot te Gouda bij J a Zei de BUITENLAND Boltenlaniiscli Overalcht Eiodelijk z l de Frainolie B t T rg met haar ipoorwefen klur komen en san de 2 lezing der w t op de openbsre machten begiuuen De minister vsa onilerwija VVallan beeft een stel ameiideoeuloa gereed voor de derde lezing van het wetaontwerp op het booger onderwijs Zy atrekkeo alls om oog louveel mogelyk te redden van de rcoktender Universiteit van Vraukrijk Magr Dupsaloup ia er niet made in zijn acbik doch raadt zyu Trieoiisn dess irijiigingea uu te nemen oa niet BiMebiea alles t verliezen Mse Mshoo WBS Dinsdag van de Garonne terog ca DB zal worden orerwogeu tot velk bedrag het kiedi t voor de ooodlydeudeu moet worden verhoogd i sii noemt j 0 millioen de ogfers over de geleden s hsde verschillen nog al de olfioieeU raming ia 80 willioeu ite partieuliere gaat tot 300 miilioen De ia ohrijving l bedragen reriti 7 millioen en men twijfelt niet of zij zullen tut driemaal zevei klimmen Ouder de belsogryke giftrii noemt men die van den repablikeiBschra afgevasidigde Créuiienx van SO OuU frs Daitache bericbteu maar die over Home konen spreken opnieaiv van een ontmoeting taiaeheu Keizer Wilhelm en Koning Victor Kmmannel die plasta ziu hebben te Milaan ivaarachijn ijk in October Deo 16n AnifUitoa begeeft de Duitache Keizer zich nssr Detmold on de ouibiilling van het Herman enkteekeo bg ie wonen De beriohtao over de Hongaarsche verkiniogen Uyveii gunstig lalden voor de li erale party aaeo ksn nu reed voorapelleu dot deze een a nzienlyke neerderbeid zal hebben in den Bykslag Ojitreal den atryd tegen de Oarlis en koBMa alt Madrid bijzondw gunstige berichten D regeerlDgatroepen toudsii Sanla Bsrbsra Villataerta K tells Oir aqui Maneren eu Artaza in Navarra zoodanig heHben beschoten dat de Carlistiaclia artillerie ziob nrplioht lOH hebben gezien terug ie trekken l e divisie van M ntenegro had de sterke poiitiea van Miiella de Chert in Caalilië ingenomen ea de Carliaten waren nit de omstreken van CaatS ieja verdwenen omdat ty zich met in staat rekenden den stryd tegen generaal Jovellar voort te zetten die al hunne otitien heefi genomen terwyl Mattinez Campos van Morella oprukte oodat de beide legri hooiden bij üglesuela elkander outmoetten en de verbinding tns Boben hunne legers reriekerden Naiuurlyk wordt weder met veel ophef meMing gemaakt van de verlleïan en de verslagenheid van de Csrlislen Ouoartydige bericbteu zullen moeten leereu wat ereigenlyk Tsn de laak ia want reeda meermalen ia het later gebleken dat de Madndache tydiiigen geen geloof verdienden en eer overdreven waren geweest Hoe dit echter zij het schijnt tocS zeker te weïen dat de regeeringstroepen de vervolging der Cailitten met meer kracht doorzetten wat een van de voornaamste be eegredeneD is om eenlgszios meer vertrouwen te stellen In de toekomst van het land dat onmogelyk een tjidvak van meer bloei en clvaart te gemoet kan zien zoolang het door een zóo verschrikkelykeu burgeroorlog wordt uitgeput De operaties worden rastig Toartgezel en zyn niet zooals meermalen na ene overwinning gebeurde weder geaoborit Jovellar heeft bet beleg voor Cantavieja geslagen en drie batterijen opgeworpen Een officier dieMao Mshon vergezeld heeft naar de oreratroomde gewesten sohryfl in een brief naar Parijs dat de Maarschalk gezegd heeft dat de verwoesting en ellende die by thsns heeft aanaohouwd alles OTSrireffeo wat hg vsn dien aard in zyne veldtochten in Afrika de Krim en Italië heeft gesien Zelden zoo schrijfl men uit Toulouse vindt men SB enkel lyk op eene plaats Gewoonlijk vindt men ds dooden in groepen die elkander omstrengeld hieldso Hier is het eene moeder dis hare kinderen daar een man die lijne troaw voor het laatst wilde omarmen Zoo ook heeft men in eene plaats de Igken gevon den van twee inwonera Ducorneau en zijne vrouw Hun hoia dreigde te bezwijken en lang hadden zij om hulp geroepen doch te vergeefa wegens den sterkeu stroom waren zij niet met eene boot te be reiken Man en vrouw Isgeaopde knieén den dood afwachtende Daar doet ziek eindelijk het ouheilipelleud geluid hooien i de woniag kraakt zij wordt in tweeen gescheurd l lings werpeu man eu vrouw zich m elkanders armen oM althans den troost te hebbeu dat zy aldos vsreenigd sterven Te Agen bedekte bet water 86 uren lang de gansche slad Het bereikte de hoogte van de tweede vefdieping dsr huizen 3Q uren laag bleven de inwoners op de dakeu Ëlk oogenblik hoorde men er het lirakea van huizen waarop doffe slagen volgden eenigszios gelyk ssu het rollen van den donder uit de verte Het waren de slagen van woaingeo die instortiea De jeugdige sieisjes die ts Agen bare opvoeding ontvingen in het klooster Notre Dame de Nevere waren bijna vsn hanger omgekomen Anderhalf etmaal waren zij op het dak vsu bet gebouw zonder iets hoegenaamd gesuttigtf t Jwbbeo AJIerwege komt men in d dorpen menadien tegemoet half Udakt uitgevast sn nauwelyks meer op d beenen kunnende staan De honger is algemeen £ n toch wordt ds ellende BMt kalmte en waardigheid gedragen De oorden der vci woeatiag hebben ook vele roovera en wat nog iseer zegt aoocdeoaara gelokt zoodat de politie reeds met zooveel werk overladen onmogelijk het vereischte toencht kan nitoeienen Het ia gebleken dst in de vooratsd iot Cjrprien verscheiden persjoen zijn vermoord jet zijn lyken gevonden wier zakken zgn uitgeschud 4ns De Ginuiê sant da satMaslr schade door ds overstrooming viroonaakt ia t geheel op SOO ssillioen Eiken dag maakt bet Joimul ogtciel een lyst bekend van de gelden die voor de sisohtoffers van de oveistioomiog ingekomen zyn Aan het hoofd dier igat stond in het Nommer van 1 dezer de gilt van den Paus in vette letters fr 20000 eu tevens behelsde het bisd eene nots waarin gezegd wordt dat ganeoh Frankryk het bewijs der vsderlyke zorg van den Fsus set dankbaarheid veraeasa zal Deze nota IS naar men verzekert op verlangen der gemalin vsn Mac Mahoa in het blad verschenen Heeft zij daardoor een goeden Indruk op de getatelykheld willen maken ile Minister Wallon heeft op zyne beurt het by den clerus ganeeh eu a verkorven De Minister naaeljjk heeft aan de bisaohoppen eene circulaire gericht wssrin hg hou versaekt de priesters en gelao gen in hun diocese uit te noodigen de ozgelukklgen by Ie stsan aangezien de Staat alléén niet by machte ia In den nood te voorzien Tegelg worilt den bisschoppen verzocht de bij hen ingekomen giften over te maken san de ontvangers der belastingen die de gelden aan het centraal Comité belast met het verdeelen der aommen zullen doeu toekomen Dit laatste vooral ergert de bisschoppen ssngezien zy voornemens wsien zelf de geiden te verdeelen De Unio heelt aan hare verbolgenheid reeds lucht gegeven Maak oonstitutien Mynheer roept zijden Mioiater toe men weet dat het Wallons vooratel was dat de Nationale Vergadering den 258ten Februari heeft aangenomen en dat de lepnhlikeinsche Constitutie is geworden nissk Conslitutien nsar wanneer hel Land bezocht wordt door een groote raap verbeeldt u dan niet dat uw beroep op da christelyke liefdadigheid noodig is D bisioboppcn verzamelen geld in naam vsn Ood en niet in naam van een Minister en in nsam van God brengen de geloovigen hnnns offerhande Aan de deur der kerk moeten alle mensobelijke bemoeiingen ophouden eir uwe oiroilaire kont te laat als Pias IX het voorbeeld heeft gegsren Dat men van den kant der geestelijkheid zoozeer stoft op s Psnssn gift vso fr 30 000 zegt de Parljaehe correspondent van een der bladen is begrypelyk aasr de Paus heeft gedurende de laatste vijf jaren 40 a 60 millioen uit Frankryk bekomen en tot deze som hebben de geteisterde departementen minstens 5 a 6 millioen bijgedragen Tot dusverre bedragen de lijsten van het Journal offlciel ruim fr 300 000 De hertog van Aamale heeft daarop ingeschreven voor fr 25000 de hertogin van Charlres voor ir 3000 de Jockey olub voor fr 12 000 In het geheel is volgens Je opgave van hetoffl cieele blad bg het centraal Comité onder voorzitteraehap vsn de gemalin van Msc Mshon de som vao circa fr V50 000 gestort De afgevaardigden hebben deels op het bureau der Kamer voor ruim fr 127 000 ingeschreven De Gemeenteraad van tyon heeft fr 60 000 toe geataan lu den Gemeenteraad van Farija zal eea vooratel inkomen om fr 100 000 ten behoeve der ongelukkigen by te dragen Alle besturen byzondoe zoowel als openbare hebbea lijsten van iost rijmg op hanne bureaux nedergelegd Volgens de Liberie heeft de keizerlijke Prins eens bijdrage gezonden vaa fr SOOO Keizerin Eugenie vaa fr 1000 De Unio meldt dat de graaf Cbaabord fr 5000 heeft overgemaakt Hij heeft er Utsr nog fr 10 000 bijgevoegd Garibaldi heeft zyne vrienden te Boae aaogespooid insehryvingilijsten open te stellen DÜITSCHLAND Indien men de Duitsche ultrsmontaansche bladen mag gelooven dan zou er in de houding der biaachoppen tegenover den Staat eene vsrandering op til sya Zij berichten namelijk dat de argoede katholieken deel nemen zuilen aan de verkieziogen der kerkvoogden volgens de nieuwe wet Wel is wsar zeggen zy heeft de Staat volstrekt niet het recht om voorschriften te maken betreffende het beheer van kerkel ke goederen en zijn de wetten das nietig zoodst geen katholiek van de hem daarbq verleende bevoegdheid mag gebruik maken door te kiezen of zich te laten kiezen maar om grootst kwaad te voorkoaen konden de bisschoppen zoodanige medewerking toelaten eu reeds tydens de jongst bijeenkomst te F lda was besloten daartoe de vetgunning te verleeoen Indien dit wssr is wat nog te bezien staat daa zon de hiërarchie in beginsel hebben toegegeven Tot bedeu althans plaatste men ziek op een geheel ander stand pont In vele opzichten zoo redeneerde men zijn de kerkelijke wetten voMrekt niet kwaad Dezelfde bepalingen beslaan ook in andere landen en ereoals daar zou men ook iii Duitschlaod zich er bg kannen nederleggen mits ze maar op audere wyze waren tot stand gekomen Maar ze zijn eenzijdig vastgesteld doiir den Stast zonder eerst de kerk te hoorsa en dergelijke bepalingen kannen eerif dan verbindeni zijn wanueer ze met goedvinden der kerk in bet leren worden geroepben derhalve berusten op een concordaat of dergelgke overeenkomst tnsichen Kerk en Staat Tegen deze redeueering werd opgemerkt dat volstrekt niet altyd soorigelyke bepalingen waren tot stand gekomen na gemeen overleg tnaschen Kerk en Staat In Znld Duilschland o a heeft aen rotkomen gelykluideude voorschriften waaraan de Kerk steeds zich beeft onderworpen en die toch op geen andere wy e werden gegeven dan in Pruisen Ook daar locb kuamen ze tot stand zonder medewerking van de hicrarchie eenvoudig door besluiten van de wetgevende macht Men veranderde toen eenigszins van baltenj en beweerde ja mssr in Pruisen zyn deze wetten uitgevasrdigd in een geest van vervolging der Kerk wat in iü r i laudea niet het geval was Daarom ksn de gMÉul k elders zich voegen naar de bepalingen wka i n M in Pruisen zich verzet Zoo vernamen WmTlÉ T indertyd van dea heer Blum die in het vdi Sip a opgemerkt hifr te lande geen bijzonder geacbikt veld ran werkiaaaheld achern te vinden en na zyne eerste lezing niet meer van zich heeft laten hooren Missokiso asbtte men hem wat onvoorzlohtig Ook volgens deze redeneering echter kon geea goed Katholiek naar deze bepalingen handelen zonder in beginsel toe te geven De bisschoppen h bben ilan ook tot heden altijd deze wetten als niet verbindend beschouwd en zich voor hare overtreding laten besiralfeB Thans zonden om grooter kwaad te voorkomen sommige bepalingen worden nageleefd en wsl juist