Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1875

MBi d Jwpaling die ran het standpunt der Ivftwohie als uer bèdenkelyk worden besoboawd Indien de bisschoppen reroorloTen dat dekerkel ke bestvren op de ToorschreTeo wgze worden gekozen en als wettige beheerders zitting nemen dan fait vaarlek iet in Ie tien vaaron niet om grooter kwaad te Toorkomen de bissoboppn elren aan den opperpresident kennis geven Tin de benoeming Tan een pastoor orkapelaau Znik eene eenToudig kennisgeving tocb heeft op rerre na niet zooreel te beduiden als de erkenning van kerkbesturen gekozen door gemeenteleden nau at voorsofariftea Tan dan staat Wfj tw en dns roorloopig of de ultramontaanache bladen goed zgn ingelicht tenzij men moet aasBemen dat de Trees om kerkelyke goederen hij ontsteuteuia Tan een geregeld bestuur geheel te zien komen oiidtr toeaichl Tan den staat krachtiger beeft gewerkt dat Hen eerst heeft willen weten Mis ieu komt daar iets b Van geene enkele wet kan ook de oonoozelsie boer de strekking so het B t loo goed vatten als Tan die op bet beheer der kefkaiylte goederen Dit is eene zaak die hy van niby kent eu hem oomiddell k raakt En hoe ook de Katholieke dorpelingen orer andere kerkelyke wetsbepalingen deuken ze Tiudeu het toch Biet kwaad dat niet uitsluitend de geestelijkheid bet beheer OTer zulke wereldsolie zaken heelt j Juist de wet die het meest afbrudg eet aan de i Mtoooaia der kerkelgke gemeenten 16 dientcuge I Tolge daa ook zelfs by zeer goede Katholieken de inste afkeuriDg geTonden De mogelykheid beslaat dat de geesteljjksn dit beseffen eu daarom juist voor doae wet eene uitzondering maken wdlen uit vrees tan bii renet geen steun te zullen vinden by hunne farackianen Wereldsche goederen zyn dan ook altijd de kwets4ue plek geweest in de geestelyke wapenrusting last was aobeen niet bij machte de orde tft he aieUlen Evenmin wist de luitenant die by het stjistaaaTan den trein te hulp geroepen werd iets te rerrichten om de reeb lenden te scheiden zoodat hettooneel roortduurde tot de slationolief de baer Caran op het hulpgeschreeuw ran tal paasagian iapersooo tnssohenbeide trad en er in slaagde de wee dende soldaten in afzonderlijke wageoa een reiligerplaata oaote tryaen Het opeob min by het kantongerecht te sHaga is in hooger beroep gekomen tegen het ronnis ran den kantonrechter den Itten dezer gewezen tegen den directeur ran den kon Holl sohonnburg den heer J C Valois houdende yne rrijipraak ran de aanklacbt ran sis bestuurder ran gemelden schouwburg als actrice in dienst te hebbeu gehad 9 C Spoor geb 18 Maart 1866 en alzoo aoob niet den leeftgd ran 10 jaren bereikt Ie hebben De opbrengst ran het Willem III Poudl opgericht ter herinnering aan de feestviering van Zyner Majesteit s 26 jarige regeering is ten bedrage van 3034 08i s door de Hoofdcommisaie na aftrek der onkosten aan heeren Regenten ran het Centraal Israelitisoh weeshuis te Jtreoht overhandigd om ten name dier stichting op het Grootboek te wordea ingeschreren Een album inhondeode de namen ran hen di tot du Fonds hebben bygedragen ui Z M d i Koning worden aaogebodsn Jn de narolgende plaatsen werd genoemd bedraf door Subcommissièn en correspondenten bijeengebraobt s Alkmaar 603 19 Amsterdam 701 Appingedam 189 74 Bergeyk 10 Breda 17 50 Brenkelen ƒ 102 50 Borne 400 Boskoop IS B Culeoborg 2 60 Creleld lO Delfshaven 7 50 Dintber 23 Eindhoven en Stryp 498 60 Goada lO Grootegast 2 Haarlemmermeer 6 Harlingea 3 Heeze 5 Hooge een 19S 60 Uooteniuie 2I Oisterwijk 30 60 Ooltgensplaat ƒ 4 60 Oostburg 13 50 Rotterdam 60 Sappemeer 68 Schoonhoven 66 60 Steenbergen 46 Wormerveer 18 60 en IJselmonde 22 BINNENLAND Gouda 8 Juli Z il heeft benoemd tot rykstelegrafïst der derde klasae o a den rykstelegraafkerk der tweede klasse O van de Botte Met V D verneemt uit goede bron dat met de aanmuuting der nieuwe gouden uuiit niet rdor 14 Juli een aanvang zal worden gemaakt Het rerrocr langs den Nederlanilschen Kijnspoor weg hteft godarende de maand Juiii IS76 opgebracht aaq reizigers ƒ 186 259 aau goedereu 53 662 aan direct rerkeer ran reizigers eu goederen 168 239 j te iMien 408 I80 Sedert 1 Mei 187S waa de opbrengst van reizigers en goederen 8 14 669 VERGADERING van den QEMEENTERA D Vrijdlag den 9 Juli 1875 des taamiddags ten 1 ure waaria tal warden behandeld Het adrea van de Heeren Zeideoryk en van Deugen tot afkoop ran het recht ran overpad op een atuk groed gelegen acbter dea tuin van een hun toebehoorend buis aan de Turfmarkt Een vooratel van Birgemerster en Wethouders trekkejgk de vernieuwing van de brug achter het Moordreohtscbe Verlaat Sen voorstel ran Burgemeester es Wethouders betrekkelijk de Nartonpy Het rerzoek ran den heer K Mars om ontslag ab Dircetear en Leeraar ran 4 Bnrgerarondschool te benoemen Leden en plaatireriangende leden in het bureauTfui stemopneming ter rerkiezing r n leden ran dengsvatuteraad Qisteren inorgeU circa 11 uur is Leendert Afkenboat knecht ran deo heer Kost die bezig was de fuitaarns aan de nieuwe Babat Brag te rcrwen 4aor dat de ladder waarop hg stond omriel in h Water gerallen juist toen er een stoomboot was joorgelaten De bmgwaohter A Janknegt sprung hem gekleed na en kad bet g luk hem goedig aan al brengen Hel ITetkUad mar Bod rifcen e Omlreken dat vtiór een paar maanden werd opgeriekt heeft opgekieodea te beaUan De berichten per mail uit Oost Indi9 loopende van Batavia dd 23 Mei hangen een ongunstig tafereel op omtrent den gezondheidstoestand daar te lande Zoo zegt o a de Jota Bode De gezondheidstoestand op Jara niet het minst hier ter hoofdplaats Batavia laat te wenschen over In verscheiden lesidenttcn heerschen cholera en koortsen De weersgeeteldheid werkt lot het uitbreken dier ziekten niet weinig mede de warmte is reeds gedurende weken dikwyis ondraaglyk te rergcefa wordt naar regen rerlaogd Ook op de buitenbezittingen ia de gezondheidstoestand weinif bevredigend Uit Poeloe Itras word onder dagteekening rao 8 Mei aan de Indièr geschreren De gezondheidstoestand ran het Ëaropeesch ea inlandsch pesoneel is hoogst ongunstig Reeds zija ran 200 tot 300 zieken geëvacueerd De veder iogerallen regens zullen rermoedelijk heilzaam werken De oirile geneesheer Vorderman heeft renoeU ea by expiratie ran de met hem gesloten orereeakaiaat dat is tegen 1 September a s rerraogen te worden Men is begonnen met het afgraren ran het terrein waar de kazerne en de woningen ran het dienstpersoneel gezet moeten worden De op 22 Mei te Bataria aabgekomen Molskkenboot bracht de tijding dat het ryk Wadjo niet langer de Nederlandsohe rlag wil erkennen eo zich tea atryde toerust Met de vorige Molnkkenboot schreef aten ran Timor dat weder een Radja die ran Allon in stryd met de nitdrukkelyke wenschen ran den resident op expeditie is geweest en in de binnenlanden ran zyn eigen gebied een paar honderd oude mannen onde Trouwen eo kleine kinderen het hoofd heeft afgeslagen terwijl driehonderd rolwassenen twide o ylers zyn orerdreren hoog zegt men en dat is inderdaad te hopen ala staren zouden zyn opgebracht Deze feiten bewijzen dat de Archipel niet langer ter wille van Atohin ontbloot mag worden ran troe a Te Maeasser zon de sobnttcry hebben aaogaen Paokadjene te bezetten opdat de daar ia garuinoen liggende militairen naar Jitra zoudeo knancn rertrekken De strijd aist Alobin daurt aAedi riMrt en schynt bet dits mder en Meer oaodzakelyk te irardea het lodisoli leger daarzaaia te rergierkeo Ds keer B Haet eindigt een artikel orer bet Indisch leger met de rolgende zinsnede Het water ia aan de lippen het Indtsok legei bolwerk ran Nederlands gezag kier te lande is bav zyn laatste kraobten in Ie spannen en soo niet een nieuwe grondwettige bepaling den Koning maebtigt de Nederlandsohe miliciens ook zonder hun toestemming naar Indie te zenden daa hebben w j vatta lanialen tyd orer den Archipel geregeerd H De ceatrale kiezersrereeuiging in het district Zatfca heeft tot candidaat roor de Tweede Kamer geitaM mr i P K Tak ran Poortrliet Volgens een opgare roorkoaende in het Maandhlad itr uiatieliaffg tot nut vm den Jimuui zyo tot nu dwe het h Mheatuor ontvangen voor het fonds tot priohting ran een kweeksefaool op Jara 2322 73Va M giften in eens en aan jaarly ksche giften gedurende 6 jaren 694 T onfer jaf i 3a79 du in het geheel 5792 73Vs Naar men rerneemt zou het roornemen bestaan de Tweede Kamer tegen kalf Augustus b een te roepen en wel Ier behandeling ran den Kiestabel Indien wy goed zyu iagelicht dau staat er een derde editie te verschijnen met Apeldoorn Loenen en Bergeoop Zoom ala nieuwe kieadiatricten N Ot Blijkens het verslag door de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten uitgebracht over den toestand van ZuidHolland in 1374 bedroeg de bcolking dezer Provincie den Sisten December jl 786 316 inwoners 354 076 van het mann en 381 239 vau tel vrouw geslacht zynde over het gezamenlijk bedrag 13 851 meer dan bet jaar te voren De bevolking beliep I 31 December 1874 in de gemeenten boven de 10 000 zielen 333 920 in die daarbenedeo 311 396 zielen Het getal geboorten bedroeg in 1S74 80 780 te weten 16 748 jongens ea 15 032 meisjes sterfte 19 851 personen 1 I28 manu en 9723 vrouw gesl huwelyken 6424 echtscheidingen 67 De torstaod der behoeftige klasse was in 1874 orer t algemeen gunstig In de meeste gemeenten bestond roldoende gelegenheid lol het rerkrygeu van werk eu hoewel de eerste levensbehoeften duur waren zyn ook de Iconen in t algemeen gerezen De volksgezondheid w s voldoende Die gunstige toestand was ook voor een groot gedeelte toe te sohryven aan de zachte weersgesteldheid in den winter waardoor velerlei arbeid kon worden verricht De pogingen die in het werk we den gesteld om aan de kinderen der behoeftigen kasteloos onderwijs te verstrekken werden in den regel met een gunsti gen uitslag bekroond Dinsdag morgen ten U ure is de zitting ran de prorinciale staten ran Zmdholland in naam des koninga door den oommiisaris mr C Fock geopend Hierna werd roorlezing ged lan ran al de ingekomen stukken die roor kmnisgering werden aangenomen of ter inzage nedergelegd om nader aan de orde te worden gesteld In handen van oammissiën werden gesteld i de rekening wegens de enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven over 1873 en voorts een aantal adressen waaronder dat van den laad der gemeente Kstwyk om subsidie uit de prer geldmiddelen in de kosten mn rerbinding ran Katwyk aan Zee eaet bet wateringi kauaal ran Kyninnd Naar de afdeellngen zyn de ontwerpen der beide begrootingeo voor 1876 waaromtrent rnlt op te merken dat Gedep Staten eene nota ran wyziging hebben ingezonden in het ontwerp der begrooting ran kosten ran het pror bestuur ran Zuidbolland roor zooveel het ryksbestunr is Die wijziging bestaat hierin om den roorgestelden post roor rerbouwing Tan een gedeelte ran bet gebouw van het pro archief roorgedragen op ƒ 6600 te rerhoogen met 10 000 en nlzoo te brengen op 16 51 0 Op roorstel ren den rodrzitter wordt bealotcn de ontwerpen der begroetingen den volgenden dag in deafdeelingen te doen behandelen en de commissien in de gelegenheid Ie stellen hunne rapporten op te maken Ue e rstrolgende openbaVa rergaderiiig zal plaats hebben op Dinsdag 13 jefer des middags ten 12 ure zullende alsdan een twaalftal onderwerpen die aan de orde gesteld zyn in bebaadeling komen en roorts de lerdere onderwerpen die alsdan gereed mochten zyn zoodat de vergadering alsdan hare werkzaambeden onargebroken zal kunnen Toonzetten In de laatafe Jaren beeft de uitroering van bet programma ran het lodiscli genaotscdap zich schier uitsluitend bepaald tot het houden van reigaderingen en htt publiceeren ran het daar gesprokene Al die leden die de vergaderingen niet bywoonden namen aan den arbeid geen deel Daardoor werd de medewerking gemtit ran velen die is de overzeesche deelen ran het ry k levende bet best in de gelegeu beid z jn den actuueleo toestand te leeren kennen eo hangende vraagstukken daaraan Ie toetsen Ter bevordertng van algemeener deelneming aan den arbeid heeft het bestuur besloten de ondeTwer Mn dis aan de orde worden gesteld zoolang mogel k yóót de vergadering waarop zij behandeld zullen irardsn bekend te mikken Zoadat rdór het mendetinj debat bydragen uit Indié ingeeindeii htonea wofdén Men meldt uit Alkmaar Toea Woenadag li ten 3 nve de trein fan den Helder hier aankwam hadden enig militairen pas per SitnuUrti it Indie teruggekeerd zulk een bevigeo twist gekregen dat drie hunner twee franechsn eo een Doitioher in den agon aan bet rechten raakten ei wel zoo dat er bloed rloeide Hun kameraden meer dronken dan nucbter hitsten door tierend geecbreeaw de reohtendsa nog aao en de sergeant die n t conroiii b Me kbogt wel eens aftt da gethge balf dia foJitie bier te lande bij de rolksklassen onderngdt Het rolgende feit bewijst ecktei dat er voorteelden zijn van ongevraagde hulp welke ook niet Ik t belang der openbare orde is Maandagavonil te ongeveer half 12 ureo passeerde epde Groote Markt te s Hageeeo man wiea t scheen te kindereu dat er in een herberg nog zooveel jongelui kqeen waren Geen beter middel wetende om aan die braspartij een einde te maken opende hy de deur en nep luidkeels 12 uren heeren asjeblieft sluiten I Kn hy vervolgde zijn weg De kastelein meeiieiide met een agent van politie te doen te hebben verzocht de bezoekers de gelagkamer te ontruimen maar dezen liet bedrog ontdekkende volifden den voorj exvenden politiedienaar en maakten bet hem zoo lastig dat ware er niet spoedig echte politietnsschenkomst gekomen de man zyne christelijke bemoem gen in t belang zijner natunrgenooten misschien nog met een pak slaiien had betaald En wat nog htt fraaist van alk s is toen de politie hem aanmaande zich te verwyderen bad b j nog heel wat tegen te streven en zou bijna lelf z n ingerekend De heer B te s Hage deed dezer dagen aangifte bij de politie dat uit een lessenaar en uit een kastje doorkep werdt vermist eene som van 1800 aan bankbiljetten Een ten huize van gemelden heer en inde waning van de familie van ecu der dienstboden door de politie ingesteld onderzoek leidde naar men rerzefcert tot geene de minste ontdekking maardeed ket veroaoeden rijzen dat er niet aan diefstal kon worden gedacht maar wel aan het bergen der geldsïtaarde op eene andere plaats dan men zichkon herinneren Dat vermoeden werd bewaard beid toen de zich bestolen wanende B de bankbilletteoden rolgenden dag in een zyzak van een jas terugvoad Over de kaasfabrieken vindt men zeer pmerkingswaordige mededeelingrn in Kngelscne en Fransche landbouwtydschrifteu overgrnomtn van Anne ïimereff leerarea aan de zuivelbereidingescbool by Moskou Deze scboone inrichting is in 1871 met een jaarlijkscfae Rijkstoelage van 4000 gulden onder bet beheer van Nicolas Verestchagin lot stand gekomen en telt een vyfligtal leerlingen uit alle oorden ven Raalsnd die na een tweejarig verblyf volleerd in de kunst ran boter en kaatmaken de goede zuivelbereiding in byzondere bierderyen of by zaïrel fabrieken zullen inrocren De inricbtiug rerwerkt de BKik ren 20 tot 26 boerderyeu ie drn omtrek Aaorankelijk legt men zich toe op hel ker deii vau boter en zeer rerschillende kaassoorten ten einde door de ondervinding geleerd eene keus te kunnen doen roor de rerechiUende streken ran het groote rak Voor het maken ran twitsersehe Grujrerekaaa beeft men bier een Zwitser voor Ilollaudscbe ka s een Hollandsche boerenfamilie voor magere kaas een jongen Duitseher die in Zwitserland ter school beeft gegaan voor Limbargsche vetU kaas een deeoeeh gezin uit drie personen bestaande en voor Fransche kuas de looevcu genoemde Anne Timcreff die zes maanden in Fransche melkereien beeft doorgebraeht Het maken van Amerikaansche fabriekkaas wilde niet recht vlotten en daarom werd Anna I imereff dit vooijaar naar het graafschap Derby gezonden om daar gedurende eenigs maanden bet Amsrikaanaohe telsel te beatudeeren omdat meu meejide dut de Engelschen dit beter opvatten dan hunne leermees lera zelren Twee jaren geleden aren ih de onitrekaa ran Longford twee dergelyke laWieken ia werking thans rond de rassiiche rrouw er ryf in rollen gang Zy orertaigde zich dat het roortaitn mmogelyk zal zyn raar byzondeee kaasaukeryen a de mededinging met de fabrieken rollehoudcn die reel beter kaaa maken steeds eenrormige handels waar uit minder hoereelheid melk meer kaas en dit alles met rerbazend groote bcsparint ran kosten Het groote roordeel beeft men tevens dat er volkomen jaist gemaakt kan worden wat de handel begeert en dal verandering toe neodig met hit meeste etiak en terstond ka worden ingevoerd Het gemeenichsppelyk ondernemen ran de zaak door de ieeHonders ouderling w oidt hier thhna besohoawd als het eenige stelsel dat op den daar aal Ufvea MantDiondep Leeten in menigte atzook qm k 4w r oni Nederlanders ter harte genomen te worden 4 c e i t W Schnttersraad te Ëlottda B j Tonnissen ran 1 Joni jl t reroordeeld 8 A F by rerstek wegens W cieh niet aanschaffen ran nuiform in weerwil dat hy daartoe was atwIgemaaiM mei aanneming ran rercachtende omstandigheden in eene geldboete ren 0 60 eu in de koaten P R wegens dronkenschap tydcna by in dienst as in eene geldboete ran fU en in de kosten liAatgiteBiettifc liteau Londen 7 Juli De Koningin ran Nederland zal Zaterdag ochtend ran bjec naar Nederland terugkeeren Madrid 7 Juli Dorregaray is met 14 bataljons aitaiakesde b oa de geheele Carlistische strijdmacht van Aragou en Valencia snel den spoorweg ran Uaesoa en Lerida tusscben de stations Tardiente eo Selgue orergetrokken ea ia de richting van Barbastra m Opper Aragon roortgernkt Men gelooft dat Dorregaray naar Seo de Urgel zal trekken daar by zich by gebrek aao oaralcrie onmugelyk in het riakke en liberaal gezinde land kan staande boaden Dorregaray heeft 90 kilometers in e én enkelen dag afgelegd door zyn vlucht zyn vier provinciën ran Carlisien bevrijd BerUjn 7 Juli De ProoincM Correipoitdeni bevestigt dat het verblyf des Keizers te Badeu lu het einde van September zoo mogeli zicU zal aansluiten aan het lang voorgenomen bezoek aan Victor Enuknuel De Keizer bekrachtigde den 29sten Juni de drie groote wetteit op de adminiatraiiere inrichting Versailles 7 Juli In de Nationale Vergadning zyn beden de beraadslagingen bij de tweede lezing geopend o er de wet op de openbare machten Er ia een voorstel gedaan om de wet urgent te verklaren doch dit roorstel is later ingetrokken De Minister Buffet gaf als zyne meening la kennen dat het beginsel ran eene permanente Vergadering tegen i ta geest der Constitutie is Een smendcment ran den beer de Belcastel rolgens hetwelk bg het begin ran elke zitting openbare gebeden zullen pfaats hebben werd aangenomen Art 2 betreffende het buitengewoon byeenroepen ran de Kamers is rerrolgeus goedgekeurd De Kamer beeft daarna alle artdielen der wet aangenomen en besloten tot de derde lezing orer te gaan Het linker qentram heeft bealoteo roorshands geen roorstel in de Kamer Ie doen tot ontbinding Zij heelt dit beslait genomen op grond dat er thans geen aanleiding toe bestaat Uet schynt ran maeniag te zyn dat de ontbinding tick ran zelf lal opdringen als et roor de Kamer gedurende deze zitting niets meer te Teriicbten ralt kantoflgerecbt te Gouda Op de Xerecbtzittng ran 30 Juni 1876 ayademrolgende peraoneu xeroardeeld D A Tot eene geldboete ran een galden of Bubs gevangenisstraf ran een dag wegens het opbreken der straat te Gouda zonder rerganniag ran Burgemeester en Wethouders N r d P Tot eene geldkaete ran 20 of subs geiangeniasttaf ran 5 dagen wegens het te Gouda uitstallen san rersch rleaséb hetwelk niet Tooraf door een der keurmeesters was goedgekeurd H G kuisrronw ran J B Tot eene geldboete van 10 of subs gevangenisstraf van drie dagen bovendiea tol eene gevangenisstraf van een dag we geus het te Goada Verkoopen van viscb zander dat zy als uitventeter daarvan aan den oeambteu vau Politie een bewijs heeft kunnen rertoonen dat die visch duor den Keurmeester gekeurd en goed bevonden was H J Tot eene geldboete van 2 of sabs gevangenisstraf van één dag wegens het te Gouda op den openbaren weg laten losloopen ran een bond welke niet behoorlyk ren muilkorf was roorzien niettegenstaande zulks door Burgemeester en Wethouders tengerolge ran een geral ran hondsdolheid was rerboden Terwyl beklaagde gedurende het laatste jaar roor het begaan eener gelyke orertrediug rrywillig de geldboete heeft betaald D V Tot eene geldboete ran lï of sube gerangenisatraf ran Tier dagen wegehs het als lijn garen spinner op eene daor hem in huur bezeten Bjn gareaspionar te GoQdMak in djenet kebben an een kind beneden 10 jaren oud A S Tot twee geldboeten ran 3 of subs gerangenisstraf ran een dag roor elke boete wegene l net dry rep ran ree orer een roetged in deprorincie Zuid Holland en Ü Het n orer een met rijpende rmchten beletten grond zonder daarvan bet rr ch ebrnik of bet gebtaik te hebben of daarop een regt Mn d M af krergaag te bekitten H B Tot twee geldboeten én ran ƒ 3 au een ran ƒ 6 of luba garaogeuiastraf ran één dag roor de Ante boete en ran twee dagen roor de tweede iregana 1 Uet ala schipper of berelvoerder ran een ralartnig dat raartuig te bebbaa doen atil liggen in de monding der Mallegataluia en Se He alt eokipper of bevelroerder ran een ravtuig met oprolgen der bereleb ran deo sluiswaobter gegereii roor de goede orde in de doorraart dier sluis C K Tot eene geldboete ran ƒ 1 of subsidiaire gerangenisatraf ran een dag wegens bet te Gpuda ryden met een aaogespanuen hand waarvan by de geM4 es tonder dat die bond rM anilkoffaria roorzien I S L C Tot twee geldboeten elk ran 3 a subsidiaire gerangenisstrat ran een dag roor elke boete wegene bet te Hoordreobt ryden met ttrce aengeapaoaca bonden die niet behoorlyk waren gji muubaod B J Tot eene geldboete ran 1 o ariiekUaii geiangeniaatiaf ran een dag wegene het te Goad beschadigen ran boomgewas En allen in de kosten desnoods inrorderbaar b lyfsdwang MARKTBEBICHTBN ÖOUda 28 Juli By kleinen omzet val de stemming flauw Poldertarwe puike 8 7S 1 9 25 Mindere 8 è ƒ 8 50 Rogge puike 7 il 7 60 Mindere 6 80 a ƒ 7 Voer ƒ 6 00 i f 6 40 Geiat puike 7 00 i ƒ 7 60 Hinden ƒ 6 il ƒ 6 75 Haver zware 6 00 a M Liefeta 4 a 4 75 De reemarkt met gsringen aanroer den handel traag rarkeus en biggen alamede aohapeo rlog t verkoopen Aangevoerd 150 partijen kaas Prijzen een a kwaliteit ÏS a 32 50 tweede kwaliteit 26 a r Goeboier 1 50 ü 1 60 Weiboter 1 30 a ƒ 1 40 r I II liiii I I HiiBi Burgerlijke Stand Geboisk 4 Jih Eluabeth Maria oaden G laspers sa J M U ltiDaoi C Jobaoa CornelU oadari W rea lier Heij en f C Batting 7 Cornelia Ooawe ndan W Jalin en H M Danont OTEaLFnl Jah M A Sdinve t J M Flai 4 m iHIvWD 7 Jati I vaa Willigesi ea 1 C K M Spingeltn ADVERTENTlfiW Beralleii van een Zoon M M JULIUS DuMoiri G oifAj 7 Juli 1875 De ondergeteekende betuigt bg deze i zgnen harteljjken danl aan den Bragwacblei op de roede brug A JANKNECHT tdoic bet ledden ran zgn Zoon op 7 dezer G AHKENBOÜT Gouda 8 Juli 1875 Een HANDELAAR in EOAMMKB ÜI wenscht wekelflks BILLUKE OFEBKTBN i ontvangen van GOUDSCHË KAAS Brierem fnmco onder letter X bg de TSoA handelaars Qbbr VERMANDE te Hoorm Het OPENBAAR EXAMEN na afloop tob den cursn 1874 75 wordt gebonden op 12 13 en 14 JiJLI e k des morgens tob 9 12 an dee namiddags van 1 3 uren Alle belaai stellenden zoo Ouders als verdere Stadgenooten hebbeu vrg n toegang De Toorloopige INSCHRUVINÖ Tannieam Leerlingen heeft plaat MAANDAG 12 JDLI van 5 7 oren s namiddags in het Schod gebouw 0M fa De Directeur 8 JuU l 75jf f i f Dr JÖI S Bg den oftdeigetsekends zyn k f 1 te bekomen LOTEN in de VERLOTIÜ G van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nnüit i VOORWERPEN aangekocht op de tentoqnstelling van hedendaagsche Kunst Indnstiie ena te honden in de maand September a s in de Parklokalen te AmaUrdam BBINKKAN