Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1875

Mevronw LULIÜS van GOOR zoekt tegen dadelijk EENE bekwame Naaister Openbare Verkoopinote GOUDA op DONDERDAG 15 JULIJ 1875 s namiddagi 1 ure op het terrein bij de Booue Bïdo ten overstaan van den Notaris MONTIJN aldaar van MATERIALEN GBBBEDSCHAPPENi enz bestaande in een groote partfl Vlotdeelen Sljjpdeelen Platen en Ribben van diverse afmetingen heipalen eikenpalen van verschillende lengte en zwaarte kolders daksparren panlatten deuren ramen dakpannen benevens den opstal van eene DIRECTIEKEET groot 4 bg 5 meters geschikt voor dag en nachtverblijf een Spoor orrie eene partij Schruierwagens en deelen bedden met toebehooren diverse huismeubelen enz Voorden verkoop te zien Betaling contant Zondag 11 Juli 1875 N 1696 GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Openbare Verfcooping op DINGSDAG 20 JULIJ 1875 s morgens 9 nre m de Nieuwsteeg wijk E n 16 17 te Gou ten overstaan van de Notarissen MO MlUN en KIST aldaar van een netten INBOEuiLL en eene partij nieuwe KARPETTEN jjUji s te voren te zien Van anitswege vmigeHeld Den 14 J wU a e begint de Trekking 2 Avdceling dor door de hooge regeenng goedgekeurde en gegftrandearde Geldtotery bestaande uit 7H 700 origmeie loten en 88 70fl pryuja Alle pryzeB worden binnen een ige nuundcn door 6 Trekkingen tdtfoloot en bedhigen in totaaJ 7 HHIIioen 720 818 Ryksroark In bet geJvkkigflte geval bedraagt de booUprf 375 000 ri verder pryion van Kyksmark fM O 0 80 00 0 900 60 000 40 000 18 000 sa ooo 8 t is ooo 3 i 30 000 9 I 0 24 000 12 K lO OVe 2 1 20 000 He I Teaen inzendioc van IN Crt f 7 vor een lieel origineel Jot r 8 50 half Tul A GOLDFABB uHA3IBÜKG r J 2Tr Z oniïinBo loten en iNaaJtt na iedere tj ckkinf aao iedcrondeeJnocrnerde vanaiutHwceeuitBCgovene treltkingtyflt over be uithetajing dor l TTien keBchiedt door d ivUüns die dit bmfl in Nedcrfand bc7it By het elToctueren van iederfl bostel liuf mtr4l hot uitvoerig projnwama dor Lotcnr over ajlc 6 trekkingiin kaateloo byve eegd ABSHAÜBBIN S of Aoti Rhuoiatiscbe Watten Eenwen r gn voorbygegaan waarin veracheiden middelen zgn aangewend tegen de heilloze plaag genaamd Rhumatiek ebter allea fonder eene geregelde uitwerking geen niediejjn dat niet te vergeeft klotete tegen de rota van h t rhamatiek geen middel is voor deze bekend geweest dat hare kwaal en oorzaak met wortel ai tak uitroeide Thans zön het de eenvoudig bereide WATTEN van ABSHAÜBBIN welke voortdurend bljjfcen van hare dadelgke werking geven Niemand beproeft te vergeefs hare kracht Zg ontnemen gevatte koude uit alle lichaamsdeelen in den kortst mogelgken tjjd Verouderd iUtniaatiek verdwijnt allengs na langer gebruik dezer Watten abof het nimmer bestaan had De prgi behoeft niemand tegen te honden omvas dit heilzaam middel gebruik te maken daar de prjj slechts 80 eents per pakje is De echte Abshaubbin s die Anti Rhumatisch z n worden verkocht bg den bereider en hooiddepdt houder die tot waarborg der echtheid de billetten waarin de pakjes gewikkeld zgn onderteekent A BREETVELT Az te Delft die deze Watten o a vericr gbaar heeft gesteld bjj T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN T A PRINS Zevenkuiim Mm T W DïN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J GOUDKADB Boskoop J H KELLER en Zoon Weste Wagenafaaat A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDIJK Capelk aid IJuel Ooiida Prak nt A Briobnsii Tot het virllen van holie Rl z n benaiit er geen werkzamer en b ttr middel dan de TAND PLOMBE van de K K Iioft ndsrts dr i G POPP te Weeneoj Bognergasse no i die ieder celf leer gemakketyk in de tiolle kie sn koa leggen es welke zich dan net de orerreet der kiezeo en het tandvleeach erUndt de kie voor verdere ver rotting beveirigt en alle pija doet bedaren Het Anatherin iHondwater v n Dr J G POPP l k Hol Tandarts te Weenen in de onderatasnde DépSls ü 1 75 per flacos te bekomen 18 het rooitretfelykite middel bij rhnmatisehe tandpijn ootatekiageii eo verzweriogea van het tandvleeach bet loat den tandateen op en verhindert de verdere vormiag daarvau bevestigt losse landen I door veivterking van het tsndvleeich en terwyl I het de tanden en het taodvleesch van alle aadeelige stuffen zuivert geeft het den mond eene aangename frischheid en verdryfi reeds door een kort gebruik den leelijken reuk die er uit voortkomt Anatheriu Tandpasta van Dr J G POPP Dit preparaat houdt den adem frisch eo stinkt lerecs om de tanden schitterend wit te maken om bet bederf derzelve te roorkonwn en bet taodvleesch te versterkea Dr J G POPFs Plantaardig Tandpoeder Net zuivert de tanden zooseer dat door het dagel kich gebruik niet alleen de gewoonlijk aoo lastige tandsteeo rordt rerw derd laaar ook het glazoursel der landen steeds blanker eo zachter wordt Te verkrijgen te Óouda bg L Schenk winkelier op de Hoogsirnat wijk A 123 te Botlerdam bij P E vnn Santen Kolff apotb ea A Schippeieijn k 0 blaaowe porceleinwinkel te t Hage bij i h F C Snabilié apotb te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Alten apolh te Amsterdam bij P van Windheim C verkoophuia te Oudewater bjj T J van Vrtumingen te SchooDhoveö bij A Wolff EoiHehuis DE UAP en THEETUIN Heenn die mog n willen medevrerkeo tot de op te richten Burger Sociëteit worden Ter ocht hanne namen op te geren vóór of op Zatnrdag a s tot des avonds zes uren tevens maakt de dpdeigeteekende bekend dat KJj dankbaar roor het tot heden genoten begoek zal blfteil roortgaan met een zeer nette bediening n goede consumptie en verzoekt ieders mandatie De Kasteleines tj t WïB vreügdenhil openbare Verkooping en te GOUDA Op MAANDAG 12 JULIJ 1875 des voormiddtjgs ten eU ure in het Logement Dlï PiAUw aan de Markt vau Ec HUIS en EBP in de Kappenaarsteeg Bm drie Huizen een schuur ek VEN ea stuk GROND aan de Vest te Gouda migk O Nrs 548 549 en 550 groot 400 Cenüaren Op DENZBLPDEN DAG des namiddags isu 3 ore aan het Veerstal van JSaae party nieaw gezaagd TIMMERHOUT Kozgnen Ramen Deuren enz On DINGSDAG 13 JÜLU 1875 des voorSiid Ws ten S re aan het sterfhuis van w Ieu den Heer S JOOSTEN aan de Gouwe van eeoeo netten INBOEDEL B bestaande in laahoniehoutien en andere Meubelen Bedden en Beddegoed Linnenen Tafelgoed Gevverkt Oond Zilver en Juweelen enz Daags te voren te üen OP VRIJDAG 16 JÜLU 1875 des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer Tï OEVER aan de Markt Wijk A N 148 WEOEMS VKRTiUiX 1U AR SLOtitiS Tan a Ongeveer 700 flesscheo CHAMPAGNE A POBT MADERA St JÜLIEN St EMIlUbLrON MÜ8CAAT RIJN en andera WIJNENea LIKEUREN Bene PARTU SIGAREN fiAÜ DE COLOGNE GEREEDSCHAPPEN en verdere goederen Daags te varen des namiddags van 1 tot 6 nur te bezigtigen Op VRIJDAG 23 VüLIJ 1875 des voorniddags tea If nre ia het Eoffijhuis de fUtaomiE aan de Markt van net 24 hectaren 15 aren 20 centiaren WEI HOOIen BOUWLAND staande en liggende in de gemeente Bodegraven en 2 hectaren 43 aren 54 centiaren HOOILAND liggende in de gemeente Langeritigeioeidt En op MAANDAG 26 JÜLU 1875 des voormiddags ten elf nre iff bet Ko£Sjhuis Bsujsvii £ in de Sint Anthoniestraat van EEN GOED ONDERHOUDEN WINKELHUIS met een TUIN en rnime WERKPLAATS er achter en ERVEN staande en liggende aan de ElzeM of Turfmwkt te ï Gouda Wsk H Nr 223 groot 302 centiaren Zjjnde in het HUIS een groot Voorhuis Vier Kamers eene goede Keuk en Jietgeen terder tot een goed woonhviis behoort Je aanvaarden 1 November 1875 Nadere inlichtingen vga te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOÖLEEVBE te Go da BUITENLAND BaiteniMdscb Ovcniclit Be tweede lezing van de Fransche wet op de openbare aohten is ia éóo zitting zooder bijzuDderen tegenstand gcachied Dergelijka flagheid was men in den laatiten IVd niet gewoon en ala allea nra voorspoedig gnat kunnea de oonttituiioneele weUen voor 5 Augastas reed zijn n de Nat Verg ontbonden warden Voorloopig zal de linkerzijde geen bepaald vooislel tot ontbinding doen Do meeste Engelsche bladen beloogen de noodzakelykheid der ontbinding en het is wel opmerkelijk dat de ouer of min oIBcieuse Oorretpotdance Haroi van die artikelen met welgevallen melding nuakten daarnit eea ander mededMlt Men letdl hieruit af dat de regwring op het stuk der ontbinding mstde linkerzijde vrij wei gelgk denkt al waeht zy zich ook zorgvuldig party te kiezen Donderdag wai overeenkomstig de vroeger gemaakte bepaling de w t op het hooger onderwys aan de orde Veischilleade artikelen zyn aangenomen de telegraaf aeldt eohter geen bijzonderheden Ia het Ëngolsabe Lagerbgis is na een breedvoerige bespraking bet wetsontwerp vaa den heer Trevelyaa om het stemrecht ten plattelande uit te breiden verworpea met 288 tegon 166 st De hoeren Hartiogton n Gladatoae ontbielüen zich vao de stemming Vanwege do Pruisisebe rege ing zal eerlang een gedeelte der wet op bet lager onderwgs openbaar orden gmaakt De minister Falk sal daartoe overgaan ten einde ieder maar vooral dsskundigen in de gelegeabrid te stellen bedoeld gedeelte te leeren kennen ea beoofdeelen De eritiek op bet ontwerp tal niet ilblüven zegt de minister en die is bet juist welke bü door 4e openbaarmaking van het aanvankelijk gereedgemaakte gedeelte wil uitlokken Daarmede hoopt hü zijn voordeel te doen Met zekerheid is men niet onderricht ten aanzien vaa de beginselen waarop de nieuwe wet op bet lager ooderwgs zal steanea Naar auta verneent irgt da Bmi tad Hcmi ZeUmif gaat men daarbij niet uit lan het begioael dat d neutrale sebool allerwega door den Staat moet wordeu gevestigd waar het eohter blijkt dat da omstasdighedea het eoicheiyk of ooodig aaken anders te handelen dur zai de wet geen bezwaar geen bindernis in dea weg leggen togen de varwezeolyking van dergel jkcn weosak Bg da insteHiogen van een hoogere kltase by de boogera bargrraoholen en dergelijke zal volgens ket verwachte ontwerp met bet oonl ssiuneelebtqgineel voor goed worden gebroken Sleoht t dan wanneer het instellingen zgn van bgzondercn aard door oorporatién bg voorbeeld in bet leven geroepen kan dat beginsel oog van toepassing zgn Omtrent den uitslag der verkiezingen in Hoogarge yoor zoover die thans bekend ia wordt gemeld dat tan de 196 afgevaardigden bebooren 161 tot de Uberaie partij 13 tot de oppositie rechterzijde en 22 tot de aitonte linkerzijde zoodat de regeeringspartij aaamerkelgk is versterkt en bet kabinet op eea belangrijke eerderbsid kas rekeoen Of bet op dan daar voldoeode levensvatbaarfaeid tal boodea zal vooraamelijk afhangen of het openlijk tal uitkomen root Magjraariche neigingen in welk geval hetaltgd krachtige kaatrjjdiag zal ondervinden van de tgde dor anders aationaliteiteo Duitschers Sakseis en Slaven J a borlebtcn ten aanzien fan de onderhandelingen tusaohen Oostenrijk eu Hongarije over de wijziging ia het tol en handelsverboud luiden niet ganstig daar de Hongaarsohe eischen voortdurend hoog gestand UjjveD F R A N K R IJ K Msartobalk Mio Mahon heeft zeer gunstige beriohion van het tooneel der overstrooming gebracht Toen de heer Pion uit naam der afgevaardigdnn van do overstroomde departementen den Maarschalk had Wankt voor de stappen door dezen in het belang der ongelukkigen gedaan deelde Mac Mahon eenige bgzonderheden aangaande zijnen tocht mede Het aantal doodea bedraagt 700 Een aanzienlijke oPer oniietwijfeld maar dat toch ver blijft beneden betgean eerst genoemd werd Oreral waar Mac Mahon kwam waazijn eerste werk gereedschappen te verleenen sa voor arbeidkracht te zorgen om de woningen weer op te richten Ken groot aantal der ongelukkigen was in het eerato oogenblik van wioboop vao zins het land te verlaten de Maars halk deed zijn best om ben van landterhuiting terug te handen De groadeigeaaafs Wijvao Alleen eenige kleinere industrieelen iu Saint ijrprien de verwoeste voorstad van Toolo te vsrbaizea naar een ander gedeelte der stad Er loopen geruchten aangaaode den minder ganstigen ge ndheidstacitand maar daar tegenover koe de maaraehalk verzekeren dat de gezondheidstoestann uitmuotend was en dat het niet juist w wanneer men beweerde dat men voor een epidemie behoorde te vretaea Alle maatregelen van toorzorg waren genomev en men behoelde met meer roor de go aren be rigad te zgn die uit den toestand zouden kaaoea ordea geboren De gemeeutefaad van Parijs heeft besloten niet 100 000 fr tooals de prefeot verlangde maar het dubbele van die som tot bolp van de alachtoSers der oveirttrooming te ad a Kort na het sluiten van den vrede tnsschen Duitaehland ea Frankrgk werd door de beide hoofdsteden van de nieuwe Fransche departementen van Saroje bet volgende plan opgevat aan Zwitserland zoo uit erkentenis ea dankbaarheid voor al het goede door Zwitserload san Froakrijk en wel vooraamelijk aaa d Fransahe armoe vaa Boarbaki bewezen een groote laedailla worden aaagebodea Dit beeft deier dagea plaats gehad te Bern De aMdaUle is van goad ter aiddellgn vaa 12 aM en beeft een innerlijke waarde van 800 fr Aan de eene tö ts sijo afgebeeld de wapens der beid departementen gekroand aet lanwerkransen en omgeven van dit epeèhrift A la Répablifae anisse Les deux de inrteatents de Saroie recoooaiasants pour les soins donnés ü nos soldals de 1 araw de V Est Aaa de ommezijde ontwaart aen twee vroawealgureo die elkander de band reiken over het wapen van Zwitaerland De medaille dra het jaartal 1871 Aaa eea deputatie uit de beide genoemde hoofd atedea as de taak opgedragen oa dit bljjk van achting en dankbaarheid den president van den Bondsraad als vertegenwoordiger van bet Zwittancke folk op pjeohtige wyze aan te bieden BNaBLAND Naar aauleiding vau de aankondiging van Disraeli dat hg Donderdag aanstaande aan het Huis der Gemeenten eene mededeeliog zou doen aangaande de voorgenomen reit van den Fiint van Wallis naar Indié en eene begrooting daarvoor zou indienen wonsoht de Datty Nmi den eersten Minister geluk dat hem dit buitenkante ten deel valt Wanneer die redenaar zgne welsprtkendheid den vrijen loop laat zal het aan sierlijke oratorische wendingen niet ontbreken De grootlKid van de Oostersche bezittingec heeft altgd een diepen indruk op Disraeli gemaakt De Daily Nem wil niet slechts spreken van zij na bekende bewering dat Engeland meer eene Aziatische dan Europeesche Mogendheid genoemd moet worden want Disraeli zal er waarschijnlijk niet op gesteld aijn aan ds lettel van dien kyftrbool te worden gehouden dooh ontwijfelbaar is het d t de premier met eenige voldoening staart op de trolaohe positie die Engeland in het Oosten inneemt Daar tot dusverre de beste geschiedenis van Indië en de fraaiste redevoeringen in t Parlement over Indië het werk z jn van mannen die niamer Hindostan hebben gezien is er geen enkele reden om te betwgfelen dat ook Disraeli s oratorisch blent eene voor de gelegenheid passende hoogte tal bereiken Even ontwijfelbaar is het dat Disraeli zal spreken voor het geheele Engelsche volk wanneer hij zijn best doet de voorwaarden van het bezoek van den Prins aan Indië overeenkomstig diens waardigheid te doen zg n Maar men moet niet gaan denken dat waardigheid en statie gelgk staan met of afhangen van roekelooze geldverspilling Er is eenige kans dat die vergissing begaan wordt Hel kan zijn dat de geruchten ce f de toamrn die Indiaebe autoriteiten ala noodtakeigk lieiben genoemil orerdrefen zijn owar wanneer tij bet genoemde bedrag nabij komen dan tallen euorae supplementaire brgrootingen Doodig zgn Het becosk uit belangstelling outworpeo tal aehgut het veranderd worden in een statie reis van een iter prachtig indrukwekkend karakter Zalk een betook is eene zaak van staatkande en kaa rosaltateo hebbeo die t goedkoopat te bereiken zijn door laiaaa suppIeiBei taire begraotingen Uaar men aoR hst Haia der gemeenten aiet bloot vragen een groot taai toe te ttoto Zoo de Prius van Wallia i uketea zin met eene aiaie naar Indië gaat waoacer v a rais eea politiek doel beeft wanneer tgne t sawoordigbeid daar den band tuescben lodië ea Bagelaad nauwer moet toehalea dan beeft het Pariament met alleen recht maar t is verplieht in overweging te neeaen of tijd wgze en oaatsadigfaodaa goed gekozen zijn De tegenwoordige toeataad van het Land en de denkbcoldea die heersoheo ia vatsehillende klassen en raasea waarover Smgeknd kaanokt zgn elementen in da qaaeatie waarmede aen rek mag houden moet 4 binnenlan dT GouuA 10 JoU Naar wq oiet genoegeu vero toeB hoeft tieh oipk hier ter stede een eoamissie gc tad tot het inifp aelea vaa lieMegiftea 0or hen dia door da v rachrikkelijke oventrooaiaf ia Fraakr jk boom C geleden hebben Weldra zullen octe ingetetenea oitnoodiglogaa ontvangen om bijdragen U leveren wolka icfcer f aot eea royale gift sallea baaatsraocdea Wg achten het ia het belaag van b t pahUtk niet ondienetig er hier nogmaals op te wjJKa dat ten gerolge van ket Beroer pootverdiaa voor de na olgende laoden het port bg het fraakéeren vaa briefen bedraagt lï j oenla Aarrika Vereeoigda Staten Denemarken Duitaehland gjtpto Oroot Brittannië Griekenland Italië Lueafaarg NoomegMi Oastenrgk Hongarge Partagal Knaeoié Bnslaat Spanje Servië Turkije Zweden oa Switatrlaad O gefrankeerd 2S eenu Voorta da briefkaaiten voor diaiaodeB V 0OM drukwerken eo aoneters 2i eealt por tO gr ok voor België dooh waarvaa het bne oavaraadoad blijfl even als voor Frankrijk dat eent hitat tOfi reedt Ouiaoretkend gefrankeerde drakwerken aogvii oiat verzonden worden Uit Schoonhoven meldt men aan bet AT o d O dat daar Donderdag middag luatehtn 3 aa 5 are wi in ons laod hoogst zeldzaam schouwspel een prachtig fata morgana is waargenomen zeer doidelgk tag men een overheerlijk iisrggezicht met bosobjes eaniv rUkien lusthuizeu ent De algemeene vergadering van het Nederl trndaliuggenootschap zal te Botterdaa gebonden wordeit op 21 Juli in de groette kerk onder vooriittenl tli van d W P Schener aldaar terw l ali rvdcaau zal optreden d H G Hagen van Leiden In het afgeloopen jaar werden door de geaaajti il sturen van Alk made Hillegersberg Egswgk Sohootjhoven IJsselmonde en Zwammerdam en het btt Mr fan den polder de vgfHeerenianden tot Gedep Stalen van deze provincie aanvragen gerioht om eea oManlng hunner archieven te vetkrygen Door genooffld Collegie werd den heer J W Hingman daartoe de noodtge op lraoht verstrekt Deselfde keer heeft ia het afgeloopen jaar het archief van Oadewater geordead en geïnventariseerd Men schat het aantal der personen die het leadingsfeest hebben bijgewoond op Boekeoroode op ongeveer 16000 Over den Hollandscben spoorweg zgn ruim 16000 mensohen derwaarts vervoerd Te Lathum is de er tingen eene koe die aaa hondadolbe ul leed g estorven en verOrand