Goudsche Courant, zondag 11 juli 1875

rissohersgewaad nl een blaanw wambuis met oraJye opgeslagen hebbende in de linkerhand een haring en in de rechterbaad een kaakmesje Hij bigkt een zeer gegoed persoon te zijn geweest en rolgeus nog roorhanden charters in 1312 bargemeeatereu schepen ran Bierrliet De haringrisscherg en het iniouten ran den haring werd reeds een paar eeuwen rroeger in Vlaanderen uitgeoefend maar het zoogenaamde kaken bepaalde lièh toen slechts tot het wegnamea ran de kaken en het ingewand ran den riseh De uitrinding ran Beukelsz bestond bepaaldelijk in het zuircKn het pakken het arteeren het or rpakken en bet orerzouten ran den haring in tonnen Op een hy rondere wyze daartoe rerraardigd welke deo eigenasrdigeii naam droeg ran kaken Benksisz il volgens deze mededeeling de uitrinder ran een rerbrterde wijze ran bsringbereiding De Kiezererereenijing Ftierimni en Konninf te Zatphen beeft tot bare caudidaat roor het lidmaatschap der Tweede Kamer benoemd mr M baron ran Msokay of mgn oollega s hernomen worden en fco sterker zydaa IS ooreel te meer moeiU zal de herneminckosten Uit dien hoofde maakt generaal Campos zyn sterktes niet sterk Dit ia in de eerste plaats góedkooper in de tweede plaats is die sterkte geheel roldoende als het punt niet wordt aangerallen en doet ziek io de derde pbats ket geral roor dat ket wel wordt aaugeralleo en genomeil welna dan is de kans zooreel te grooter om het te hernemen Er gaal geen wysheid boren de Spoaniahe wysheid Donderdag middag werden ia de Maliebaan ia tegenwoordigheid van het garnizoen dat in groot tenue was opgesteld en tal ran hoafd en subalterne oIRiciereo ran het O I leger eenige ran de marine et nderaeheidene ridders ran de Militaire Willemsorde de rersierselen 4e klaasa raa dit kruis uitgereikt aaa de kapiteina der infanterie van het O I Hierna werden de officieren aan de heeren Vaa Randwijk en Vorvloet voorgesteld en kad hel defilj van de troepen voor de ridders plaats De geueraalmajoor Michelboff de kolonel der dd chuitcrg ea de kommindant der Kon seherschntters toomeda vele belangstellenden vereerden deze indrokwekkeuda plechtigheid nut fcnone tegenwoordigheid CTX I T I EL Aan het Burean van Politie ia in bewaring in deze gemeentan gevonden HANDDOEK iVoenidag werd te s Hsge in bet hotel Belieroe de algemeenr vergadering gehouden ran bet algemeen Nederlandseh Vredebond Nadat de algemeene roorzitter mr D ran Eek c e afgevaardigden sa leden had rerwelkomd werd door den algemeenen secretaris mr Q Belinfante een uitroerig rerslag uitgebracht rer dan toestand der rredebewegiug in het buitenland gedurende het afgeloopen jaar De verslaggerer stand o a ti hy de groote rwderingea die het beginsel om rol kenrechterlijke geschillen door bevoegde eheidsreehters te doen beslissen in het afgeloopen jaar heelt gemaakt Kritiek werd gelererd ran de beraadslagingen in het Nedorlaadaoh parlement op 27 November II orer de motie ran de heeren ran Ëck Bredins de houding der Nederlandsohe dagbladpers bq de behandeling dier motie uagegaaa ea medegedeeld De aanaemiag raa deie motie werd een eerste stap genoemd die erenwel niets beteekende wanneer kij iet ter rechter tyde dooreen tweeden stap gevolgd werd Eigenaardig lag die tweede stap op d n weg der regeering Verrolgeas werd de toestand ran het Nederlandsohe Vredebond daarmede vergeleken Die toestand was stationarr £ eoe afdeeling Qroningen sntriel E oe andere Hoorn werd opgericht Onbekendheid ran velen met ket ware doel ran ket vredebond scheen ook reden ran onvoldoende belang telliag ea verhinderde toeneming van het leden tal Ten slotte werd do politielte toestand ran Europa nagegaan Die toeatand waa niet bemoedigend ïerwijl d natie raa de oorlogen meer ea meer rerzadigd worden worden baar steeds zwaardere orlogsïaaten opgelegd Europa rerkeert roortdurend in en taestasd dat bt oorlog is uitgebroken 61 dreigt uit te braken De geiohiedenis van deeerate helft ran dit jaar kan dit staven Ea toch heeft de rerdryriag der wapening ééae goede zyde gelijk tedere orerdryving dat zij reactie moet baren De militariaten mogen zich de meesters der volken noemen ait den aard hunner betrekking zijn ijn hanae dienaren Da mensch ia aiet aoldaat geboiea Tot behaadsling der rooratellen overgegaan zynde werd a bij acclaautie aangenomen dat ran het algemeen beatuur om namens bet rredebond een adres te zendao aan ket Inititut de droit international en de Association pour la reforms et codiBeation du droit international welke binnen kort te s Hage zal rergsjleren i aangenomen met 5 tegen 2 stemmen het loorstel ran de afdeeling DordzKht om aan het algemeen bestuur op Ie dragen fy gemotiveerd chrijren de commissien roor vofksvoorleziiigen ernstig en beleefdelgk nit te noo igen in de sameokosten van den aanstaanden winter de taak ran ket rredebond te bespreken en aan te bevelen c Door de afdeeling Dordrecht ingetrokken haar roorstel om aan het algemeen bestuur 1b orerwsging te geren elke middelen kunnen warden aangewend on op de volksschoal de lietde voor de rredezaak aan te kweekeu in de harten der toekomstige staatsburger Een jongeling te Amkem is na een smartel k iyden gestorven ten gevolge van ket eten ran eeo groote koeraelheid kanen waarraa hg de pitten had doorgeslikt Men leest in de Jrni Crt Elk leger heeft zgn eigen taküsohe beginselen Het Spaansche leger heeft een Spasniche taktiek en deze reriohilt ten eeaemale ran die ran andere legers Een Duitaoh Franaoh Engelscb of Nederlandseh geoeraal zal onder anderen wanneer hy een rersterging maakt deze zoo sterk mogelijk maken Maar de Spaansche generaal gaat uit ran een ander beginsel althans generaal Martinez Campos Deze redeneert aldus geen sterkte is zoo sterk of zy kan genomen worden Wordt de sterkte die ik heb aangelegd door de Carlisten genomen dan moet zy weder door mg Koloniën Batavia 2 hm Naar aanlcidiiig van het bericht dat Toewaakoe Daood door de Hoofden der drie Sagi a waa uitgeroepen tot SulUn ran Atakin onder voogdysehap ran Toewankoe Hassim geeft het Bat Hmi den wensch te keaiMn naar de benoeming ran en tweedea Sultan door bet Nederlandseh Bestuur Wy meeuen tegt het blad dot deze maatregel zeer in raa belang zciade tyu want door oucea oandidaat te steoneo met wapenen munitie geld lerensmiddelon en inrloed coode kg poedig aea sterke partjj krygen die natuurlyk den door dan rijand verkozen Sultan zoude gaan beoorlogen door welken burgeroorlog wy wat rnst zeudea krijgen Onze toestand begiat gunstig en aterk te worJea doch de Segeeriog vergete niet m ia d eerata plaats voor soldaten vele soldat n te zorgen meer dan oit is de t jd gekomen om na nu krachtig ta doen gelden al dat talmen kost millioenea aa milliaenen de vijand koiat tot verademing verzaiaelt meer n meer hulpmiddelen m den aorlog door te zeltea en heeft gelegenheid aact de kleinere Rykjes te onderhandelen zyne partjj te kiezen iets wat za stellig niet tullen doen als wy met kracht ptreden Er moet eene sterke kolonna aamengeateld wordea die in den rug des rijaoda pereeit de kolonaa behoeft weinig nasleep te hebbea om zieb gemakkelijk en vry te kunnen bewegen Krggt ze gebrek aaa het een of onder oi hindert bet aantal gekwetsten niets belet kaar dan een der roorait gesekaveo postea van de rasta bezetting te naderen oo aa lieh weder ran alles roorzieu te hebben opaieaw dea r nl afbreuk te doeo Het Indischa leger is nog wri oreroompAeet maar de gehaele bezettiag welke te Atohin is wordt op andere plaatsen gemist terwgl het aantal rolida aaldaten reel te weneebea overlaat Het uitzenden rai een 2006 Eurgpeanea zondadus in die behoeften roorzieu nu werpe men onsniet tegen ja maar er zjjn geene soldaten dit nemeawy niet aan alle waar is te krggen gaedkoop ofduur dit hangt geheel van rraag en aanbod af eahet is beter nu eenige millioenen ineens bgroorbed 10 millioen gulden te betalen dan jarenlang 9 bI lioen Dit denkbeeld herinaert on een taraktensB Urn tegt d i kei rerbpd TU uitroer raopaarden it Dttitieliland spoedig zaS wordeo ingetrokken De Haagsehe korr Tan de Zaanl ümr is zeer ingenonen met het door den miaister ran Binnenl Zaken instellen aa eeae afdeeling voor de kunst bÜ ujm iepartemeirt Daar de adrisenra roor de aderlandaohe monuneaten hen in den laalaten tgd te laatig waren gewarden lija z ni in het ofSei ele gare gebracht tevens zyn twee groete roordedeo erkregen £ r uilen nuttige naatregelen n het belang der knnst worden genomen en dece zolleo b den minister Tan Binnenl 2aken meer kov triodea daa rroeger Maar thans moet er ok iet TOOT den hmdbomr gedaan wordep tot aankweektng ran gaede landbouwers en lot TSorliehting aa des teadbeaweoden stand Alleen ia Limburg heicacbt odef den laadbeowenden stand een prijsesMaaasdig treioB naar loat erbetcriog en ootwikiadiag JConpressea to lentoonsteUingen eijn nuttig iaar geien wet geuaeg De laadboaw moet traeh itan ep ieder gebied een maiimum ran produklie 4e erkrygsa met een minimuin ran kraohtrn daattoe aÜa twee zaken nooüg Coöperatie en onderwijs Xitferaiie kangt geheel af ran het initiatie ran de JaadboiweN selsen Oe landbouwers ran dezelfde niaente van ketielfde gebaoht mosten zich rereeloigaa ea tich de huJpmiddelen aansohafen die ooffdig ryo em den laadbouw raoruit te brengen en daarran ook gemeenschsppelijk gebruik maken dh beeft in Limburg net het beste gerolg plaats Jn wekalyksche besprekingen worden de proefaeraingeo vergeleken u die reigelijking komt saa ieder iid der Vereeniging Xen goede de landbouwbelangen orden r grondig besproken ea deoorcaken nagegnan asaarom ene zelfde proefneming kier wei ginds niet lis gfeslaagd Maar bet meeste heil aaoet men rer aeklan ran landbouwonderwijs In 1883 bepaalde de Wetg Macbt dat er oa zi eeae BijksLandbaaw aobool indien ia de behoefte aH Landbouw ond rwija niet op andere wgae waa roorfien Dat Jirt SO ja nu ireeds twaalf jliren eene doede letter Ailwa ta Warfnm n 4e Wageningea ie middelbaar HandboDw onderwijs rorrezeu Maar die inriehtingen kannen niet aan de brkoefien aan bekwame onder wqseni roldoen In bet geheel zijn er thans rgf jongelingen die ran bet Rijk toelage ontrangen m kat onderwjja hier en in het buiteoiand te rol geo Het middelbaar onderwijs is niet berekend roor ken die ran den landbouw een beroep nakea ace landbouwers zenden hanne zonen ook niet rer van nek f Daarom moet reeds op de scholen ran jager onderwijs in de landbanwdiatrilcten behoorlek andbouw onderw js gegeren worden Opdat de gewioktige belangen ran den landbaav niet rer waariooad worden oest er ook eeae aftonderlijke fdcritng bij binnenl zaken roar den laadboaw wor lea opgeriokt Het aeodtiigfeeat dat Woensdag te Boekearode baBdea werd is met prachtig zomerweder beguaitigd gawordea Kieitegensteande de groote menigte die daar ia dat sohoooe oord reizaineld was bleef de orde oorerstoord Den geheelen roormiddag brach tM npraatreinea de sestgangers daarkeeu om na jan afloop amstreeka ceren re op decelfde wjjze waar te rertrekken Dat de bezoekers ran alle kanten arao gekoaien be ees wel de verschillende kleederdracht der rronwen Het MoordhalUudsahe 4oed j de Orer Uaatsebe ea BejjerlaRdsebe kuif xelfa de Zetowsche kap rertoonde ziek bier Daar tnssohen dwaalden hy honderden de stedelingen en dames in keurige zomerkleeding Het geheel in die prachtige natnnr daar leierde een zeer zeldlaam sckuowspel hetzij men een blik slaeg op de okare die i j een spreekgestoelte was byeengekomen taande of ia ket gras gezeten sckilderaehtige groepen vormend hier een groep opmerkte die een geettelijk iied zong daar een persoon zag die mxiogd ran de zynen en ran rreemdeu woorden rak die getuigden ran lyn gelaorige stemming Het landschap dat Bi ekeurode biedt is de pracbiige doingrond ran de Kenneaerstreek zwaar begroeid met beukgewae zooals trouwens de naam ran kat goed reeds aaowyst Meermalen werd daar gistarea dia plaats geprezen ala te xyn een tempel raa ongekorrea kont De sprekers kebben ep de drie rerscbilleade spreakylaotsen in de aaugegeren orde gesproken alleen heelt nog kier en daar bet weo d geroerd de Waldenzer aealalijke Calriuo Paolo git Italië Dit zendingsfeeat rai naar men wil niet zoo druk bezocht als dat wat roor twee jaar te Bockenrode gehouden is Een laer uitgebreide politie aaeht Was daar bijeenrerza old doeh zq waa orerbadig erea als een rry iierk detockem eut knzaren Aan da UiddeU Ct wordt medegedeeld dat Wil lem Beakelsz ran Bierrliet geen eenrondig risscher was zooals men zou opmaken nit de geschilderde gbien in de kerk te BierrlietJ waar men hem heeft roorgesteld op een omgekeerde mand in een oreroud erdeei raa een soldaat omtrent het Nederlandsohe I aanoiebeheer Hg sprak orer t een en ander op f e marsok klaagde over de voeding en zeide ten ite De Nederlaodscbe Begeering is wonderlijk hare uitgaven geheel anders als mijne moeder alles eerst goed narekent maar de Regetring z geeft liever twaalf aiaal een dubbeltje dan ecna e n gulden uit Den 26sten Mei ward de Europeesclie mail metbisricbten loopende tat 23 April kier aangebracht Fransch stoomsohip üeva Van den militairen teveni oivielen bevelhebte Atehin is een teleitram ontvangen raa denS2sten Mei luidende Weinig belangrijks roorgevillen Oatiangst Saidi Takir te Fatty goed Den este der voorgekomen cbolera gevallen waren metd Dodelijke afloop Ziekte wader kwaadaardig Generaal Pel wordt met ecu 4 r volgendebwtcn uit Atehin te Batavia verwacht om zich vandiar voor den tijd rten dria maanden naar Buiten1 irg te begeven Volgens een bü het departement van Marineo itrangen telegraphisuh brridit is hst itoouischip i arim op Paela Broa Atehin aangekomen eii ded larmede oangebracbte liehloestsl roor den vaartorenil volkomen goeden toestand ontscbeept zoodat deoiitsteking op primo Jnli kan warden tegemoet Men verzekert dat de generaal De Neve groote rkzaambeid aan den dag legt HÜ heeft aaa de virsohilleude militaire auloriteiteu rapporten over den to eiland des legers gevraagd en zou zich zeer ernstig bizighoadaa msl vooralellen tot berbetering en reor giuisaiie Men meent te weten dat by de Begeering inojerwegiag ia rene regeling der heerendieusten waarby grondslag zal worden aangenomen dat zij op éa persoon rusten en niet op den groi d Indi De vroegere adsistent resident van Raiizow ia oi het Hooggereehtihof veroordeeld tot 12 in plaata 15 jaren tncbthuisslraf alsmede 30 00U boete Vk sobrgver Apfel is verwezen tot 2 jaren gevan giinisslraf viêrgadering van den Jemeenteraaa Vrydsg Joli Tegeawoordtg de bh van Bcrges Tlzendooni voorx Ti tvily Benv Layten Prince Krancabarg Meufioaker vso StraatcD Poat Droat Hoogeoboom Samaooi en Strsver Da Dotalen dei vorjga vei aderiiig worden gejesen eo gaarreateerd logalMmen ign i ene raiaiive van HIf Gsdepoteerde Staten daier provtnde kondeode goedkenriag van het raadjbeslait lot overdekking van des waterloop ia den grooteo folmoleo toegeiUan aaaden bacr A C Sohonteni Motitealia eens miiaiva van deislfde goddkiartnde de vastgeatelda iaarwedda voor den Directanr n iMraar in de Natnor n heikonds aan ds Biirgsravoadidool Nolif een loontél van B en W die om de vele aanvragen tot plaaUing van kinderen ia ket Woei en Gleinoaaaianbnia sich verplicht gevoelen tot verbonwing an vergrooling van bedoeld geitidit en tot baatrating an de pene plaats gezamenlijk begroot op ƒ J 000 walke torn door Kegenten van dat gealiefat ordt aangeboden lagen eene rente van 4 pCt op Toontel van deu voorzitter wordt dit ter vitie gelegd B en W doen in overleg met den diitricte Schoolopzieaer en hoofdonderwijter van do bnrgeriobool oor jongeni eeno voordra t tot halpoodenryzer lynde de heer T Kroaifaoat gcena andere geschikta peraooen hebben zich aaogemeld ter visie en benoeming in eene volgende vergadering eone voordracht vau B en W om het hulfperaoniel aan noemde achool met één ta ermaerdaren en njzoo te brengen van yf op lea wordt mede ter viaie gelegd eene miisive an de commjnie over de bank ran leening Inzendende de rekening van deu kaaiier over het boekjaar 1874 7 en vootstal om het kapitaal vroeger resds aaa de garaeasto varstnkt bmI 10 000 ta venaindereo K Itr visie eeae minlvs van rsgentan der heids gaithniien die door faet vertrek nit bun eoUegie van den heer Weaterbaan een dnbbeltal aanbieden waarop geplaatit zijn da heersn J F ïemaiiDek an C C Knaap ter viaie en benoeming in eene volgends vergadoflng eeno niaaiaa van de eammiiaie over het stedelijk mnaeora van udhedan verzoekende gemachtigd Ie orden om ten dieolte van de aanaUande tentoonitelling ta Delft t delijk af te atasn da raicroacoop van Ueuareahoek waarvoor bg besehadigisg ala andeninti 100 ergoed zonde worden on vooratel van B en W wordt dit dadelijk in behandeling geDomea en voorgesteld dia machtiging aan do commiuie ta verlesnen da haer Piinee indt de prga ta min en sonde dia wel y ƒ 200 gesteld willsfi hebban da heer Kranenhnrg zegt dat OKn niet weet hoeveel waarde zoo ieU wal kon hebben die sende wel ƒ 500 willen itolleo dit wordt door de kh Frinoe en Samaom onderstsnnd de Voorz zegt an den nreaidant der aommissie vernomen ta hebben dat ƒ 100 genoeg ii dat do aankoop nog minder is geweest en dat door beide partijen die aom ia goedgekenrd de heer Lnijten zegt dat daar t niet het oanig hntunde ii het wel een pask il zonde zijn om een boopro som to bedingen daarna rordt bet amendement Kranenburg lil stemming gebracht en afgewezen met tegen 3 stemmen die van de hb Kranenburg Prince en Saroiom eo daarna het voorstel van B en W met algemeena t aangenomen eeno missive van do commissie over de sUds muziekschool mededeelende dat door den onderwijzer J W Wensmk in itrijd wordt gehandeld met art 4 jyner initrnctie en daarom tjn ontslsg wordt aangevraagd B en W stellen voor dit outslag te verloeneu en het stnk ter visia te leggen een missive vsn da inatramenUle vereeniging Per Aspera d Astrs opkomende tegen het ontslag an deo heer Weniink verzoekende dit slmog niet te verleentn mssr eeae commissie nil den raad te benoeaun om een onderzoek dienaangaande in te stellen ter visie oen adres van de Liedertafel Apollo tan soortgelijken inhond ter visie een adres van eenige ondera en voogden der kinderen aa de stads muziekschool gelijk verzoek doende ter visie een adres au P Maller e 8 mededeelende dat door verstraling dr goot voor zijne woning is ersmald dat dit voor hem en zijns gebnren ongerief veroorzaakt en durom op verandering asndriogt wordt gesteld in baoden vsn B en W ten fine van afdoening een adrea van eenige bewonera der Zeagstraat en Stoolstcag terngkemende op het vroeger door hen gedane lerzoek tot wegneming van de trappenbrng aldaar en tot verianging deul e door eene als die welke de korte aan de lange Tiendeweg verbindt wordt gesteld in handen van B en W om den raad te dienen van ad ies Wordt gelezen het npport drr oommissie in wier banden ago gesteld de rekeningen der gestichten an weldadigheid voorstellende die ouder dankzegging Mn de rendanteu goed te keuren ter visie Wordt gelezen het rapport der commissie in wier banden is gesteld de rekening vaa den Sehatlersraad advisearende tot goedkeoring ter visie De voorzitter deelt mode dat de hh Scbeltenu en Tebbenhoff de catalogna van het archief hebben overgegeien de heer Prince raagt of die gedrokt is nadat de voorzitter dit ontkennend beantwoordde doeh de vensehelgkheid daarvan door die hh was aitgeaproken en zieb ook noch andere leden voor het drakken ikrzelve geneigd gevoelden ia aan I B en W opgedragen een onderzoek naar de ermoedelijke koeten daarvan in te stellen De voorzitter dectt mede dat de hoeken en kas van den GemeenteOntvanger zgn nogezien en ia orde bevonden Aan de orde ia het adrea van de beeran Zeldenri k en van Eeoaao lot afkoop vaa het recht ao overpad op een stak grond gelegen achter den tnin van een bun toebe hoorend huis aan de Turfmarkt de heer Poat Droat ia wescn zien maar ksn niet op bedoeld terrein komen raagt of de heining die daar is aangebracht Bet goedkearisg an B ea W heeft plaats gebad de heer Slraaer spreekt in gelijken zin ia voor afwgzing en wil de heining doen weghrekco bet door raaterwerk doeo afzetten omdat volgens hem er veel meer gebruik an maken als er toe gemachtigd zgn de beer an Slraaten wil om erKhillende redenen het oor een billijken prys afstaan onder bepaling dat er niet gebouwd mag worden de heer Kranenburg verklaart zich tegen de zienswgze van d n heer an Straateo di haer Stiaver verklaart zieb nogmaals tegen den afstaud de heer Prince geeft inlichting omtrent dien gang volgena zgne zestig jarige onderviadiog waarom hg de aangevraagde grond zon willen afstaan de voorzitter leest nil ds koop akte vso hel door de gsmeente aldaar aangckochto hoia het rtehl op de gcmeene gang oor eo dan zoode bet niet in het belang der gemeeate zijn on den grond af te staan aa oog eeaiga discnssién wordt door den beer Saoiaom voorgesteld sen gedeelte an den aange raagdcn grond af ts atasn dit vind achter geana ooderstenning waarop het voorstel van B en W io sUmming wordt gabraebl en tot de afwijiiog wordt healotea met 9 tegen 1 stemmen die van de hh Prince Saauom aa vsn Straten Eaa voorstel an UnrgeraMaler asi Patksndeia betrekkelijk de vemieawiof vnn do krog aehMr hst Uaotdnehtsche Verlaat dit is om eene asto brug mat i mt leggers en ditolenniogen te maken begroot op 2400 oaldat eene losaobrog l 00 meer zonde koatn de heer an Straaten zonmet leges die hoogere kotten opzien omdat er zoo veel paasage is en eone vasta aanleiding tot oagelokken kaa geven kan zich niet ereenigen met do zienswijze au B en W de beer Prince zoo de meerdere f 1000 wel willeo toestaan maar wie zal da werkzaamheden aan eene losaa brug erbondea voor niet waarnamen in verband met de nieawe bmg aanhet rabat son spraksr voar oone lotie bmg zi n nm er dan eene rggelegenheid van to maken de heer Samaom verklaart zich voor eene lage brug de heer Mememaker is om hetpld te besparen tegen een loaie brug daar het toch maarjoie is zal itraka nog over eene zaak spreken dia noodig is en ook geld kost de heer Prince wedenpreekt den vorigen spreker de heer Idgtcn merkt aas dal da Korte Akkeren toeh gcLu rijweg kan worden want asr zonde bet heen moeten ala twee rijtuigen elkander moeatea paaaereo dé heer Prince stelt voor om dit punt noch aan te honden waartoewordt healoten met 7 tegen 6 at dia van de hh Lnijten Messomaker Poat Droat Virnljr en doa Voorzitter Een voorstel van BnrgemeMter en Welhonders betrekkelijk da Norloapijp het vooratel was on een grooter crediet aan te vngen maar omdat de Nortonpnt aan het Verlorenkoat mede mislukt is zien zg er van af da heer Prince zag gaarne dal er nog eene proef genomen werd wil nog ƒ 1000 lot proef toestaao da hh Samsom es Hessemaker ondsraUonen dit doch de heer Saauom wil dikken pgpeu laUn alaan da heer Virul verklaart zich tegen verdere voortgang de heer laijten zegt dat het slechte water olgens zijne zienkwijzo ele menscheu en vooral kinderen het leven koat brengt do waUrleiding in herinnering en is nn legen verdere praoven de heer Prinea dringt nogmaals aan on een proef ta nemen met dikkere pijpen de heer Meaaemaker wil nog een paar proeven nemen met sterkere pgpen de heer Kranenborg is legen nadere proeven wil liever van B en W een voorstel tot hst aanleggen eeoer watorleiding het vnorstsl Prioce wordt in stemming gebracht en afgewezen nel tegen S at dia der hh Mesaemaker Prince w Samsom Hat verzoek van dan beer K Mars om ontslag ala DireeUnr en Leeraar vsn do Borgeravondschool wordt sarvol verleend onder dankbelniging voor da in die hetrekkinf bewozene diensten De Meaaemaker vraagt en verkrijgt het woord dealt meda dal verleden jaar in eens klasse op de tnsacheusehool gemiddeld 1 0 180 leorlingan geplsstat warm dat dit getal nn tot 178 geklommen te veel voor eenen hnlpooderwgzer u want dat lü dan toch weinig knnnsa ssnlceren meent ook dal de Schoolopziener dit aan B en W heeft medegedeeld de voorzitter kon zich hiervan niets herinneren wel is hem hekend dat de school uitbreiding behoeft maar dit zondeeene zeer groote Mm na zich sleepen de heer Kranenburg vraagt waarom B en W met dien toestand bekend il niet eerder met een ooratel dienaangaande zgn gekomen waaropde voorzitter zegt dat de bcgrooting van dit jaar eene vergrooting dier lohool niet toelaat do heer Messemaker beweert dat da toesUnd roo niet kan blgven dathet moet gebeuren waarop de voorzitter nogmaals op de groote kollen wgst dis dit jur nipt p do begr wordea aangetroffen Tot leden van het Stemborsan oor Icdsn van den Ga meenteraad worden benoemd da hb Prince en an Stiaatsa lol plaatsvervangers de hh Post Droat eo Misiemakor daarna eindigt de openbara vergadering en gast over ia eens met gesloten deuren Burgerlijke Stand OsBOBSHt 5 Juli Willam ooders P Maree en C P Terdriea Snaanns ouders A da Jong os C van der Bgl Trijnljs WUleoioa ouders J D ds Bock en 1 N van Zotpben OvaRLSDi t Jnli A ao der Uan wed O Laarier 83 j 7 S van Wasa wed P Snel 8S j J U Hageman 2 j U m K Keiler i S K C Ksttner 10 m J H Ondgk S j II m H J Tennialen 9 m P C den Ouden 3 w W de Bu m 25 3 A R I O E ECHT EREEmGIH VA A TAH DEU PAAÜW M TAN BAMsEN Gouda 10 Jnli 1875 Hunne dankbare Kinderen ADVERTENTIËN Ondertrouwd J Q TIMMERS AzM van RotUrdam H Ondertroawd FEANCISCÜ8JOHANNE8COFPENG ANNA DOSOTHEA GLWKE T n Gouda ArMterdam 9 Jali 1875 A W VAK VREÜMINQEN Gouda 8 Jnli 1875 a Bevallen Tan een Zoon J BRAKBL g l OLn G ouda 10 Jali 1875 Heden overleed na e i kortstondig Igden in den onderdom van mim 77 jaren on waarde Vader en Bdnwdvader de WelEdele Heer ISAAC PIETER HENDRIK NODERISSE in leven practiserend Geneesheer i WaddiTigsvetUm 1 l it alUr noant 1ÏODEKI88 Waddingmten 8 Jnli 1875 Eenig en algemune kennwgmng Dankbaar voor de weldaden gedurende de laatste v f en twintig jaren genoten tMVh wg heden het ZILVEREN FSEST onzer gelukkige Echtvereeniging Gouda jac rost 10 Juli 1875 A M ROST TAN WeEKHOOTKK Algemune kennisgeving Voor de zoo menigvuldige Ug en van belangstelling tgdens de ernstige ziekte ntüner Vrouw ondervonden betuig ik hiermede f s namens haar mynen hartelgken dan Inzonderheid hartel ke dank toegetracht aan onze Mede Bewonera der Lange Tiendeweg voor de liefderyke hulp en de ruime ondersteuning in dien tgd van bun ondervondeiiv T C DB MOOKw i Gmda lO Jtüi 1876