Goudsche Courant, woensdag 14 juli 1875

Woensdag 14 M N 1697 1875 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverleDlieblad voor Gouda en Onislrelien Ds inzending van advertentiën kan gescbiedan tot één uur des namiddags van den d der uitgave De GOUDSCHE KIE8VEBEEIVIGIi G heeft in de Vergadering Tan 30 Junij voor de Stemming van ZKVEN LEDEN van den GEMEENTERAAD welke op 20 JÜLU e k zal plaato hebben tot CANDIDATEN ge tdd en beveelt als zoodanig ten dringendste aan de Heeren Voor de periodieke aftreding Mr A A VAN BERGEIK IJZEIVDOORIM J A REMIJ Mp p p p kist D G SAilSOM J M l OOTHOVE VAN GOOR Mr P J S EL Voor de vacature vAK VEEDMINGEN I GOEDEWAAGEIV Het Bestuur 3 3 GBOOTENDORST Preadent J C GöTTE Secretaru ff De Aigemeens Vergadering der Afdeeling Gouda sx Oustbeken van 5 Juli jl heeft met OipMige stemmen besloten de CANDIDATUUR te steunen van de Heeren Mr A A VAN BERGE I IJZEI DOOR V J A REMIJ Mr P P P KIST D C SAMSOIV ë M OOTHOVEl J VAN GOOR Mr P S S EL Voor de Vacature VAN VBEDMIN6EN P GOEDEWAAGEIV Mr LEDEN ran dea GEMEENTERAAD alhier en beveelt deze Candidaten dringend aan HET BESTÜUE DORSCH WERKTUIGENi der gaarantis ea met roeAud Ph Mayfarth Co Fabriek Van Machinen Frankfort a M liilïfiiiöL Het OPENBAAR EXAMEN na afloop van den cursns 1874 75 wordt gehouden op 12 13 en 14 JULI e k des morgens van 9 12 en des namiddags van 1 3 uren Alle belangstellenden zoo Ouders als verdere Stadgenooten hebben vrgen toegang INSCHRIJVING van nieuwe Leerlingen heeft plaats MAANDAG 12 JULI van 5 7 uren s namiddags in het School gebouw Gelegenheid tot een voorloopig onderzoek der adspiranten tentamen bestaat op DINGSDAG 13 JtfLI s namiddags 5 nr Gouda Do Directeur 8 Juli 1875 Dr JOL S Ir De Klesvereeniging miBELASG Mar dt nieuwst oitgeTODdcD coDStrocïie donchcD in één out ereoreel drie dorKher op eea y fnncQ toe endingper êpoor UO Onder gaarentis en met H oeftgd hmS voor de stemming van ZEVEN LEDEN 4éê déa OHtBENTESAAD Welke zal plaats heb ViA óp Dinsdag 20 Juli e k tot kandiékien gesteld eli beveelt als zoodanig dringend lim de ffeeren Voor de periodieke aftreding Wit stembiljet ifr Ar AfV in Bergen IJzcndoorn Een HANDELAAR in BDAMMER KAAS wenscht wekelöks BILLUKB OFFERTEN te ontvangen van GOUDSCHE KAASl Brieven franco onder letter X bg de Boekhandelaars Qbbe VERMANDE te Hoorn 1 MevrouvT Wernink Bleekerssingel vraagt met 1 Augu tHi een M£ID J A Reny Mr ï J Snel fv J M Nootfceven van Goor P P p KIst tf A Oudp voor de vac tare van Vreumingen blaanw atembiUft fV ö f Göcdewaagen Het Settuur Br W JÜLIüS Prttident a 1 ta LOTEN in de VERLOTING mh KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOOftWERPEN aangekock op de tentoontiellilig van hedendaagsche Kunst Industrie enz te iuKiden in de maand September a s in de PtlUokatat te Amtterdam A BBINKMAN Depóthouders gevraagd voor een net artikel Adres met franco brieven onder Letter p bg den boekhandelaar A BRINKMAN Gouda STESNS ZIJNEN f Seere tari wi den ondergeteekende n J M van BüURElV STEENHOUWER te Gouda biedt zich aan tot het leveren van alle fiABDSTEBN WERKEN GRAFZERKEN MARMER N AAMSCHE enBBNTHEIMER VLOBRTEGELEN tegen concnrreerende Prflzen Vijwrttraat Wp F N 117 TE HUUR op den druksten stand eene BOVENWONING Voorkamer met Slaapkamer Keuken Zolderen verdere gemakken Te bevragen met franco BrieVenleti Fbg den Boekh A BRINKMAN te Gouda Van der Post Hoogstraat vraagt een KINDERIBISJE niet beneden de vqftien jaar oud Eene Werkster gevraagd des VRUDAGS van s morgens 9 are tot des avonds 8 ure Adres Bureau dezer Courant FABBIEK il Dfi JOMGH C CIV m Belasten zich met het inrigten en leveren van MACHINES voor BLEEKERUEN WASSCHERIJEN enz Commanditaire Vennootseiiap n i liiiiu cn L DR006LBEVER FOBTOmi BOTTEBOAK Beonpleia n 1 COXHISSIE TAN ToKICHT DB HuUM Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G TAN 8ILLEV0LDT W STOK G H WOLVBKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bfl den Heer Mr J FORTUIJN OpOOGLEEVER Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zgnen Kantore vèrkrygbaar Reglement Van amtswege vastgesteld Den 14 Jnlf a c betlBt d Trekklnv V AvdMlIng d r door d boonTec eiins o 4lrek urd au Benrand erdc Oeldloteiy beitAUide ttit 8 g M ori wb loten au 88 7 Py piTUa AU pirien worden büiMB eenica miuiKlflii door O Trakkliuran uit loot an bfdnwen tn totuil TÜniioea 720 818 Ryktmark In het BtltdEkisfta aval bedraagt da faoofdprn 375 000 ri m nrdw pryitn tu Kykuwk S6 00 sJ uLooo i ooo tl k H iNra i4 eaa u k ia N Tecen inxending TaaN Crt 7 vor een li el origineel lot 8 50 haU I M 0 0 4 0II te HAMBURG ra origineel loten en maakt na iedere rttkking aq lederendeetnaemer de van amUnefftiniiteffevaiia trakklnglyst over Da uUbetaHnf der pryx h ffflBchiedt door de relaties dief dtt bnii In NedaiJ i wipan vmm VD nieaaij lood beeit By het effectueren vu ed re b t het nitvoerljr programma oer Low ttekklnjen ko to óo8 byif rö dj Goada Dtak van A Brinkman es De uitgave deze Courant geschiedt ZONDAÖ WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in d n avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Dé prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving De BaaOEMËËSTËR van Oouib brengt b deie t r keaqii im de belanghebbenden dat door den Ueer ProriuaialeB Intpekteur der Cjirecte belaatingen ent te Rotterdam op den fi iulu 1875 i execatoir verkl a d KEN KOHIEa VAN HET PATENTBECHT DIENST 187B 78 N 1 D Tooimeld Kohier ter invordering ia geileld io bandto van den Ueer Ontvanger dat ieder daarop voorkonende verpliohl ii zynett aanalag op den bg de wet bepaalden roet te voldoen en dat heden ingaat de tansyn van DKIE MAANDEN binnen welken de reclame behöoren te irordea ingediend Gouda den 12 Julg 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN De VOORZITtEft van dia KA AD der Gemeente Oovii Brengt ter openbare keniia datun da KIEZKBS in deie gemeente zyn toegezonden de Oproepiai ibritven en Slembiljelten tot bet benoemen rau ZES LË1 £N van den gemeenteraad ter vervanging van ken die ala oodanig met den eeriten dingadag van September 1875 altraden n tiembr uffe en van een lid ter vervanging van den heer f ran Vrenmingen Dzn overleden die m het jaar 1$77 mont aftreden Uaanu ttemtrieljé en dat wanneer eenig Kiezer zijn Slemiri je verloren of er geen aogt hebben ontvangen hg zich tot bekoming daarvan ter Plaattelijte Secretarie zal kunnen vervwgon j dat de inlevering der Sitmbrttjjet zhI aon fangen op deb SOaten Jalij aanstaande dca morgena ten ntgen n eindigen dea namidd aga len vijf ure dat het StembrUJje achnfteljk ingevuld door den Kiezer in de Stembus moet geiloken worden dat geao ander SttmbrUfje dan dat hetwelk van kat QemeenUHgel voorzien is mag wordru gebruikt dat de in het bri je in te vnileu persoden duidelijk met naam m mornaam moeten warden aangewezen dat het briefje niet onderteekeqd mag zgn en geeoe andere bri jet omvatten o daaratfb opzettelgk tljli vastgakeeht Q ntdA den 12 Jnlg 1875 Dê Voorzitter voornoemd VAN BERGEN UZENDOORN BUITENLAND Buitenlandscli Overzicht De wet op het hooger onderwas kost meer tgd in de nationale vergadering dan die op de openbare machten Zg ia nog niet afgehandeld Intnsachen ia het meest aanitootelgke artikel dat waarbjj ann diocesen het reoht werd gegereo vrge universiteiten op te richten en te onderhouden op voorstel van ien minister en met goedvinden der cainmissie ingrtrokken Qisteren zou het rapport over de verkiezing lo la Niévre de heer Bouigoing met de Igvige stukken oter het comité van het beroep op het volk aan de or de komen De booapartiiten zullen met kracht voor bun candidaat opkomen Ook at wordt deze verkiezing goedgekeurd zullen toch da gewisselae stukken menigeen de oogen geopend hebben Reeils 20 millioen franken is ontvangen voor de slachtoffers der o eratroomingen in het Zuiden De regens en de watervloeden sdigtaen nu tot staan ge komen te rijn Ook ander streken o a de stad Lisieux dep Calvados hebben tan overatrooming te Igden gehad De beurs te Parijs begint ds gevolgen van deze aan beudrnde rampen wier Siiani ieele gevolgen voor het zoo zwaar gedrukte land nog niet te berekenen zgn reeds ie ondervinden Vooral de graanmarkt wordt Kan de hoo e geestelijkheid in Frankrijk op het oogenblik met klagen dat hare inzichten door de regeering dee lands met geaoeg ondersteund worden in Duitschland zou men voigwa sommige teekenen van den loaisteo tgd Vit biMJitntli U gelooven aan eene toenadering van de kathsHeke kerk vonten tot de rgkar eering W weten dat men bg bet maken dezer gevolgtrekking voorzichtig moet zgn want het gedrag der biaaohoppeo wordt ten slotte geheel beheerseht door de voorschriften die zg nit Bome ontvangen Zelfa indien lij dus tot toenadering geneigd mochten zgn waartoe de gezindheid van een deel der bevolking zon aanmoedigen dan nog zou kun gedrag weder ieder ooganblik kunnen veranderen Duitsche bladen meenen dat de reis van Keiz Wilhelm naar Italië zoo goed als zeker is de gezondbeidatoettand van Z M moet zoo gOed zijn dat ook da dokters geen bedenkingen meer maken De ontmoeting vsn Koning Victor Eoannel zou plaats hebben te Milaan en het uitstapje wellicht worden uitgestrekt tot Florence De Keizer zou vrrgereld zgn van een schitterend gevolg waaronder Biamarch en Moltke Bg voorbaat worden ook nan deze ontmoeting hoogst vredelievende overwegingen vastgeknoopt Het Engelsche parlement heeft zich met het geschil met Ten koning van Birmauië bezig gebonden Nog altgd htfopte lord Hamilton dat de Aziatisrbe vorst aan de Britsche eischen tot bet ontvangen van genoegdoening zon toegeven en eene verbreking an den vrede daardoor voorkomen zou worden De eerste minister Disraeli deelde in het lagerhuis mede dat de kosten voor de aanataande reis van den prins van Wales naar Indié op ruim een millioen gulden geraamd worden Daarenboven rekent men echter dat de trooniopvolger nog 730 000 voor zijn eigen niigaven zal noodig hebben die almede uit de schatkiat betaald moeten worden zoodat dit reisje den staat licht op een paar millioen te ataan zal komen Intutachen Engeland ia rgk genoeg Uit Spaige komen weder meer oorlogsberichten dan in den laatste maanden Als men die met elkander vergalgkt komt men tot de sonolusie dat door de regeeringstroepen m het Noorden eenige posities die zij in de laatsten maanden zicü hebben laten ontglippen weder teruggenomen zjjn van een beslissend voordeel kan ecfit r nog geen sprake zgn De schermutselingen met Dorregaray s troepen rijn vrg zeker niet van groot behang want men mi t er de opsomming van dooden en gekwetsten in Het komt ons echter voor dat de Carlistische generaal thans wel voorgoed aan de handen der regeeringstroe ADVERTENTIËN worden geplaaU van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN pen ontanappen zal Het oenige werkelijke vooideel IS de inneming van Cantavieja terwgl bet boveodim ongetwgfeld een goeden indrak maken moet op da troepen van het Noorderleger dot oaa d werk looabeid een einde ia gekomen es door de ee r i li b5 wegingen altbant reeda weder bet jongst vorleMl terrein is ternggewonnen Het is onmogelgk nit te maken of de Carliat of wel de Alphonsisten in het Noordooaten de overwinning bebbeu behaald De itslag van de verkiezingen in HMgtriji ia bqna geheel bekend van de t fi plaatsao zija 340 in liberale handen de appositie van rechia en links zal over niet m r dan 86 atemmen kunnen k atkikken terwijl de uiet Hongaarsehe nationalao aicdUt 16 stémaen tellen Te Brunn worden steeds pogingta gedOM tm een vergelgk tusaoben de warkfiedea en de poeroenatot stand te brengen en bet loot zich aaa aa dat die znUeo gelukken Iprankbuk Hel npport van Sa ary over de verkiniag i u de Nièvre met de bylogen is thans medegedeoid aan de Nationa e Vergadenng Nog voordat dit plaats greep had Figan op eene of anilere wga vos die stukken kennis kannen nemen e in zijn kedeo oMvangen nummer worden daarvan uitvoerige brakstakkoo medegedeeld Voor zoover wg daarnit kunnen ka ia het belangrgkite stuk een rapport van den procureur generaat bg het hof van appèl te Pafqo waaruit wg een en ander mededeelen DeProcarMrÖeneraal begint met de opmerking dat de gewicfatrgat bewijsstukèen konden worden vcrdiiaterd omdat da Bonspartisten te vroeg lucht kregen van d verdelging Dientengevolge beeft men de behngr atepoBten niet voldoeude kunnen vaststellen Maar no vervolgt de Proc Gen niettegenstaande de bewga tukken rnvoldoende zijn keb ik de vaste overtuigi dat wg geplaatst zijn tegenover eene aitgefarcide Sta miadalige organisatie die op een gegeven oagtsfclik gevaarlijk worden kan Aan het het hoofd der B napartisiiache partg is een lichaam dat ai het voorkomen heeft eener wezenlijke regeering Zg wsrH geleid door den keer Bonher die onder ziob heeft den heer Pietri oud prefect van politie Det ah weder zijn bevelen aan zekeren Lagrange dieop ijn baart weiler een twaalftal oodefgesehikte ambte ar i keeft In verband met deze hoofdpenoneo slaat ea raad waarvan generaal Fleurjr Levert Eschasseriaat de hertog van Podnk enz leden zgn Niet méér dan 17 personen echter zoodat dit eomité buiteta het bereik der itrafwet bigft Een ander eomil evenrerr Aan het hoofd daarvan stOlit zekere fotireau die zich presi leut noemt vag het eomtf falttl ie Vafpel Ju penph De Procnreur Generaal beschouwt dezen titel Is e£n lit of als eene aanmatiging daar het voor niemand twgfelachtig wezen kan of de wezrnlgke pïesideHtIS Rouher Intnsachen ontbreken obk daarvoor Idoende hewijzrn Zeker is dat Roahrr lot tind oumité s in de provincie in dezelfde betrekking staat als tot het comité Moreau Die rekerheid echtfcfia niet meer dan eene moreele Wettige bewijeatukkeo onttireken Ik heb de voate overtuiging dat lede vrtiliét oomiiéMoreau o a Lebrun de Babet ond kapitein van de gendarmerie de la garde eo Pietrie oud Iditeuant kelonel betrekkingen zoeken aan teliaoopen