Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1875

Vrijdag t JulL W 1698 1875 GOUDSCHE COURANT NienWs en Advertentieblad voor Gouda en Onistreiien Door vertrelt naar elders l Openbare Verkoopingp i GOUDA f OP VRIJDAG 16 JULU 1875 des voor W middags ten 10 ure ten huize van den Heer TIN OEVER aan de Markt Wijk A N 148 van m Ongeveer 700 flesschen CHAMPAGNE Ji tt PORT MADERA St JULIEN St EML AjfcLION MUSCAAT RIJN en andere WIJNEN en LIKEUREN Eene PARTU SIGAREN EAU DE COLOGNE GEREEDSCHAPPEN en verdere goederen Daags te voren des namiddags van 1 tot 5 nor te bezigtigen Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van den Noteris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda ADVERTENTIËN V Voorspoedig bevallen van een Dochter D J VAN HELDEN Gotula n Juli 1875 JOOSTBN V Bevallen van een Zoon H M C BOER Gouda 12 Juli 1875 SCHIPPEEHBIN ÜNIVEESBEL SUIVERINBS SOUT linzen a 18 33 en 60 cents is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpjjn maagkramp slechte bdüh verteering zuur duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bij het inmakfin van zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten booneti u enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden Ü pgH Haarbalseni of Eau pbilocome Heden overleed na een kortstondig Ig den in den ouderdom van ruim 77 jaren onze Waarde Vader en Behuwd vader de WelEde le Heer ISAAC PIETER HENDRIK NOÜR RISSE in leven § ractiserend Greneesheer te Waddingsveen Uit aller naam P NOURRISSE Waddingsveen 8 Juli 1875 t Heilige en algemeene kennisgeving Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fljn vet met eene toevoeging van Peru balsem extract van kina en welrikeude olieën H j reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen voorkomen In flacons a 45 en 90 cent Anatherin mondwater Heden overleed onze jongste lieveling zee wekeu oud Gouda Dr C A TEBBENHOFF en 12 Juli 1875 ECHTGENOOTB Heden overleed onze lieveling NICOLAASFRANK in den onderdom van circa vier jaar M H DIEPEVEEN M T DIEPEVEEN Gouda 12 Juljj 1875 Keuijff ♦ Dank voor de belangstelling betoond bg M VUF EK TWINTIGJARIG HUWELIJK C A SCHOUTEN fl J SCHOÜTEN HOEFHAMES Met een gelijke hoeveelheid water gemengd is het de aangenaamste mondspoeling Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en verhindert de vorming van kalk op te tanden daar het slym en overblijfselen der spiizen oplost Het flacon kost 75 cents Engfelsch Tandpoeder In elegante dozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cents IdmlOii Droppels zonder schadelijke bestanddeelen bevryden oogenblikkelp van de hevigste Kiespijn Het fleschje kost 25 cente Bij leder artikel is eene uitvoerige gebruiksaatiwijzing Bovenstaande artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Oouda bü L Welter L Schenk en J C Zeldenrjjk te Schoon ioven bjj Wed Wolff en Zoon te Oudewater bij F Jonker Idenburg te Woerden by N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depote Emmerik H VON OIHIBORN Mevrouw CÜSIJN op de Markt vraagt met AUGUSTUS eene bekwame Tweede Meid of eene KINDERMEID niet benedende 15 jaar Slijm en Maagpiilen Deze PILLEN die tinds rele jaren met bet beste f rio tefcen de slijm en la maagverSterkend gebruikt worden door bare werking spijsvertering zeer bevorderen bij ii iiT goed tegeu de gal en zeer zactlt lazerend n z n tegen 32 3 cent het doosje mat berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de nsvolgends Heeren te i Amsterdiim M Clébau C Droog Heilige weg X 321 Bleiewgk 8 d Kraata Bummel Zalt J r J Vegte Deirt E Wilaohut Delfsbsren i Koch Deventer Qebroed ïiman Dordreoht 11 J Odtay üouda L Soiieuk op de Hoogitraat Gormchum B i II Buaob firma I P Luondar s lUge Vuaer in de Spuiatraat liaaitreoht K Oüaterling Leijdcn i T Terburgb Haarlewmeratraat Lekkerkerk A den Oudsten Liiiachoten B Kruiikof Kotterdam v SanUn Kolff korte Usfliditeeg Stolwijk A 2 jderUnn Schiedam Wed A H Uoabonta Tiel A J Faaaaen Utreoht F Ahena op den Steepwc over dtDoo keratraat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerff Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAOPILLEN bereid olgiiaa bet eohte recept zgn door BÜ te OmdnlUe en uitëtuiiend rerkrygbaar gesteld by deti Heer L SCHENK op de Hoogatraat LET WEL Om elk dooaje der echte en sinta ouheogelyke jaren gebuikte SUJm en IHaagpiUm is een kin til De ondergeteekende betuigt zijn weigemeenden dank voor de blgken van belangstelling ondervonden hy het ongeval zy aeu kinderen en bedienden overkomen Gouda 13 Juli 1875 E S CATS voor huishoudel k gebruik m alle kleuren tot het verwen van zjjJen wollen en katoenen kleederen bg J C ZELDENRLJK Markt te Gouda waar tevens te verkrjjt en is QUINA LAROCHE a 2 50 per flacon TEERCAPSULE8 a 1 25 EMSER PASTILLES ai 0 75 doos IJZER LEVERTRAAN i 0 50 en 0 75 perfl en BORSTHONING met FENKBL it f 60 cte Gisteren is aan de inteekenaren verzonden U h t VERSLAG jf blu de Gemeenteraadszitting B van VRUDAG jl ï A BRINKMAN Gouda ia Juli 1875 3 Dun BESTÜURDERESSEN der vereeniging Tesselschade hebben deeer teberigten dat tengevdge van de te hondene BAZARS te Baam en te Arnhem het DEPOT bfl Jnfvr VAN DEN AREND tydelgk is opgeheven Bg den ondergeteekende zgn a 1 te bekomen TE KOOP LOTEN in de VERLOTIXG een TUIN GYMNASTIEKTOESTEL te bevragen by den Boekh P van OUDSHOORN te Gouda van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Kunst Industrie enz te houden in de maand September a s in de Parklokalen te Amsterdam A BRINKMAN Openbare Verkooping te GOUDA GOEDKOOPE inZIEL voor Piano Solo Uitgave van F KOKSMA te Franektr Hofleverancier van H M de Koningin 614 Lkoocq La Me de Madame Angot Potpourri 3e druk C0 60 Alle nummers dezer Uitgave z n steeds yoothanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN U Gouda op DONDERDAG 15 JUUJ I875 s namiddags SêeüDE a fbekt I XSLZ 1 ure op het terrein ba de B om Bboo i ok bevindt op bet tegellak waarmede Ut dooaje ten overstaan van den Notans MONl UN aldaar verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zna van MATERIALEN GEREEDSCHAPPEN i en zich te wilehten oor het gebruik van een namaakenz bestaande in een groote partg Vlotdeelen ael dat men traoht in omloop te brengen Sljjpdeelen Platen en Ribben van diverse afmetingen heipalen eikenpalen tan verschillende lengte en zwaarte kolders daksparren panlatten deuren ramen dakpannen benevens den opstal van eene DIRECTIËKEET groot 4 bij 5 meters geschikt voor dag en nachtverblijf een Spoorlorrie eene partij Schruierwagens en deelen bedden met toebehooren diverse huismeubelen enz Vóór den verkoop te zien Beteling contant Gaa4t Drok vaa A Brinkoiaa BTIITENLAND Bultenlandsch Overzicht Zooals wij reeda in ons vorig nummer kunden berichten ia de Franache wet op het hooger oiiderwija met 316 tegen 266 atemiaen tonder belaogigke wijziging aangenomen Daarmede is weder het bewga gelaverd dut het vaderland van Voltaire zich gaandeweg atelt ondet de heeraehappij der prieaters De gevolgen dezer wet zullen zwh echter eerst in een volgend geslacht laten gevoelen wanneer de ondrr oleriealrn invloed opgegroeide jeugd werkende optreedt We hopen evenwel dal ook hier de natuur sterker zal blijken dan de leer zoodat het den Franschen vau nature eigen gezond verstand rich op den duur niei zal laten vangen onder een bissohopmuts Diusdag is de verkiezing in la Nièvre nflèt 330 tegen 310 stemmen vernietigd Rouher beeft au een wrt voorgesteld om Je regeering in dit geval eene tpee sie vergunning te geven om eene nieuwe verkisHng uit te seh jvvii want zooala men weet da partieel v rkieriugen zijn afgeachaft De urgentie voor dit ontwerp is evenwel verworpen De Beieraehe biaubopptn hebben tieh loulang met de verkteziugrn bemoeid tot de regeeriagciodelglc baar geduld beeft verloren Het maodeaent van den bitacbop vad Würiburg beeftdamaat doen overloopen Alle bladen waaiin dit stok voorkwam zgn iirbealxg genomen Het is eohtar met daarbg gebleven Koning liodewyk heeft lieh daarenboven de zaak der verkieiingaagitstie permoniijk aangetrokken en moet n een brief aan den bisachap van Muooben zijne ernstige ontevredmheiil hebb n te kennen gegeven ever de limféagingf van her epiacopaat nra pofittetr Dat de regeering bet daarenba en volkomen met zich zelve eena la geen overhaerfchiog van clerieale elementen te kansen dulden blykt uit haar vo nemen om den nieuwen landdag in de twevde belft van Auguatua bgeen te roepen om haar vervolgeua naar gelang d verkiexiugeu zijn uitgevallen tut bet laatat van October te verd igen of te imlbindrn en nieuwe verkiezingen te doen pilats hebben KouingLodewgk diq den eersten steen beeft gelegd voor het gebouw onder leiding van Mnltke en Biamarck opgt trokken zal bel Dait che rijk uiet alleen met veilooohenen maar integendeel krachtig handhaven en hoe weinig bg ook op politiek gebied van zich laat hooren ia kct toofa voldoende bekend dat hg vour allea Duit ebei ia Vandaar dal hg er liet voor zal terug deinzen e rekhtfemiliekt kamer te ontbinden en oul bg de Beieren is ds liefde vucr bet vaderland en den koning over bel algemeen krachtiger ontWiklield dan de vrees voor de geestelgkbeid zoodat bet deze bjj slot van rekvniüg uiet lal gelukken een duurzame overwinning te behalen Volgena de beriohten uil Madrid zetten de Spaanache generaala de vervolging der Carliatrn voort en behalen zg telkena nieuwe overwinningen Generaal Arundo hekift Saballs na een gevecht van vgf uren verslagen tengevolge waarvan date 3 kanonnen en al zgn posilTies verloor Dorregara toekt een scbuUpIsats in de Pyreoeën vervolgd door de brigadV S Goltn Moreno en de divisie Weyler Generaal Qu esada beeft een aanslag op Vittoria Oidlernomen dis met goed aucoea werd bekroond dayr anooeaaievelifk de Carllatiache posities werden genomes waCrbü de vgand een groot aantal gevangenen ën tneer dan 100 dooden verloor De regteringstroepen die vervolgens de atad binnentrokken moeten biet blijdschap z n begroet Ook ait DnilsoUand en Zwitserland komen van ll lijden berichten in over het onatuimige w er dat in da vorige dagen beeft geheeraoht De ateden Gensgngeo en Melsaogsn werden onder water geiet Hanta werd geteisterd door een bevigen donderbui et aware hagelsteeneo Hét kanton Qenèvo werd door een hagelbui bezooht die den oogst totaal verpletterde en de wijnbergen vernielde Honderdjarige noleuboomen werdea ontworteld de labrickssohoorttee Den omvergeworpen en daken vtn fiannen en leien be roofd Te Geneve nerd het aalicht uitgedoofd en de atad aicchie verlicht door de felle blikiemstralrn Duizenden dieren kwamen om en ook enkele menichenleieiia zgn te betreuren In tttt Museum werden 22 achilderijen beschadigd waarl j een meestcratuk van Calame eu de vermaarde acbUderg van Domeuichino de triomf van David Dertig jaar geleden whreef Heinricb Heine het zijn de oude Franacken niet meer omdat dezen kegelden en pbiloaofcerden Heine a woord zou men heden kinnen herbalen want de chauvinisisohe parlij hoodt der natie voor dal ijj oi Vieer te dom heeft dan kanonneugieteu eu b le aarten te houden Maar er ia nog een andera rtdrn waarom men dat woord heden zon kunnen herbalen De aanneming van de wet op het hooger Onderwija waardoor de Jezuirten uitnemend worden bevoordeeld zal waarschijnlijk bet gevolg hebben dat het laml hetwelk meer dan eenmaal den fakkel der beschaving voor de overige natién nitdioeg niet meer met baar op het gebied der weteoichap zal kanaen meüedingeo Ue zoogenaamde geloo ige weleoMbap van de Jezuïetenuniveraitriteo zal zander ee cu twijfel bet wetenachappelijk gehalte van hef onderwgs dat aaa de natie wordt gegeven a nmerkaiyk verlagen Zonderling raim drie hondtrJ jaar geleden IS6S werd een soortgelijk debat ever hooKer üuder i s gevoerd als thans in de Nationale Vergadering geboudrn is In de verjiaderzaal van bet Faiijtcbe Parlement werd toen de zaak der nationale opvoeding trgen het katholicisme de nnivertiteit van Pargs tegen het Jezuïeten oollege verdedigd Langer dan lien jaar had hrt Parijsche Parlement ondanks wenken van hooger band zich tegen d Voorrechten vrrzet die den Jezuïeten waren verleea i Toen de orde eindelijk en tnnemnig votr bosgw d tv Mk tf ad n deel aan de voorrechten der univcnitcit verlangde werd de zaak voor het Parlement gebrneiit De advocaat der Universiteit Etienne Paaquier trok op z er kraaie wjjze tegen de Jezuïeten te velde Hij meende dri zij indien men het met den godsdlenal wel meende vo unen en verjaagd moeateu worden De jezuïeten zeide hg zullen der jeugd een paar boeken over litteratuur en philosophic iii banden geven maar haar tegelijk itellingen inprenten die in atrijd zijn met de etten van Staat en Kerk kortom zij zullen een kweekachool vormen voor vg andrn des Konings De ultkomsr gaf den redenaar gelgk De Koningsmoorder Chaatel was een leerling der Jezuïeten Pasiliiier wees op de verdeeldheid welke bet clerieale onderwijs onder bet volk zou teweegbrengen Schermden de Jezuïeten set de kostelooaheid van bet onderwijs Paaquier noemde dat une piperie pubiique waaraan de magiatraat de band bonden mae t De Jezuïeten leggen wel de gelofte van vrg willige armoede af maar willen over ben bevelen die rij zijn Ze zijn grootmoedig als de visscher die aan de zee een worm geeft om een veita bnituit haar op te trekken Aan bet slot van zijn pleidooi riep Pusquier Onze zaak raakt niet alleen de univcrs teit maar ons onze kinderen onze nakomelingen Hoe ook de beslissing moge uitvallen de na ons komenden tullen althans weten dat deze eeuw mannen geteld beeft die lang van te voren als op een wachttoren den storm hebben zien aankomen en ter kennia van de overlevenden worde bet gebraciit dat onze groote nniveraitcit da eerate van Frankrijk nooit moede werd voor de eer van God en godsdieual voor de migeateit onzer Voraten voor de rost van den Staat te atrijden Toen werd in deie belangrijke zaak geen vonnia geweten De advocaat der Jezuïeten verachool zich achter het woord vrijheida en de zaak bleef hangende Dertig jabr later na den intocht van Hendrik IV te Parija vatte de univeraiteit van Pargs bet proces op De pleidooien werden herbaaM De aanalag van Chaatel greep plaats De weegschaal met de Jezuïeten er in vloog omhoog In het begin van 1565 ontruimden zij Parija en Frankrgk Doch niet voor langen tgd De aanval in 1565 door de Jetm ten op de Uiiiversiteit gedaan werd in 1875 herhaald De argumenten door de voor en tegenstaiidera der wet op hel hooger onderwija ia de Nationale Vergadtriug gebezigd vindt men in hoofdzaak terug in hetgeen drie eenwen ga leden in de pleidooien werd in hrt midden gebiicht In 1875 ia de raneiag gelakt De wet op het hooger onderwijs i giatercn dooor de Nationale Vergadering aangenomen Uet rijn de oude Franaehau niet meer De bedekte lucht en het regenacbtign weer dat reeda weken laug duurt maten dat zoowal op de beara ala op de graanmarkt aambare voarapellingen werden vernamen over de vooruttziohten van den oogat eu het apreckt van zelf dat door alarmiaten die roorsprilingen worden geëxploiteerd De oflkieela ber icbten spieken evenwel eene ganseb andere taai Nog dezer dagen heelt de minister van landbouw ia een kring van afgevaardigden de juistheid der gnn stige tijdingen luide bevestigd De graanoogtt dit in het voorjaar zoo uitstekend veel beloofde ill middelmatig goed zijn en uit de opgaven der pn fectèu leidt men af dat bg meer dan M BUtlo B brctoliiera bedraden nl De voomitzicblen vin den wijnbouw ziju dezelfde ala toen de dmif in Bioei atond Ondanka ile aebade welki ia bet Zniden door de overatroomingea in de wgnbergeo ia aangarioht verwacht men dit jaar nog een rgke opbre n gst en het hangt alechts vao de warmte af of de boadanigheid aan de hoeveelheid zal beantwoorden BINNENLAND Gouda 15 Juli Het ia ons D uurtgk zeer aangei aam ala wq en derviiiden dat de beschonwingtn die wij in ont blad leveren over een of ander onderwerp bij anderen sympathie ondervinden en de opinie daarin genit door onze lezers gedeeld wordl üet i ont 1 mii Uf aaafrpaam wngnewtagdevi oonraoten onze artikels Dcïaogrgk genoeg aéStenoHT die in hare kolommen over te nemen doofa in dat geval vordeit de billijkheid dat dit blad dt bron op noemt waaraan tij hare bescbonwingen ontleent De NieuKt ZwoUcie Crt Nienws en Advertcntiebltd voor Overijssel en de Veliwe aobijnt van een andere opinie Deze courant neemt nl de vrijheid omgisteren als hoofdartikel te plaatsen bet booUattiktluit No 1624 Van ons blad geteekend W en datdaar gekeel en al woordetiji afledrukken Alleen is zij loo verstandig daar waar wn zeggen te zullen eindigen omdat ij and eis bet gebeele nr der Gondtclu Crt wd met bet hoofdartikel konden vullen i woord Goudsckt Crt in N ZmlseAeOt te veranderen Het mag inderdaad gemakkelijk genoemd worden voor de redactit der gemelde Ct op dete wijza hoofdartikelen te leveren Hoe streelend voor onze eigenlietda detgelijka overnemingen rijn zoo verzoeken wg beleefdelijk aaade redsc ie der tf Zxolscie Ct dat zij voortaan dto naam vermeldt van het blad waaruit lij hare hootlarlikeleu afschrijft Van Maandag tot Woensdag jl werden aaa ie Hijks Haogeie Burgersobool de jaarlijkseke cuaMW in t openbaar gebonden Door zeer weinigen éamt stadgeuooten werd van deze gelegenheid gebnUK mauit on under met deze inrichting van ondtnvjjt bi kend te woiden toch meenden wt eenige vcraMar drriug van belangstelling te bespeuren Woensdag middag ten 6 ure kwamen de leerlingen bijeen om van den directenrden uitslag te vereeneo Van htt examen en van hunne studie in den afigeloopea ewMu Als naar gewoonte waren bij dete mededeeiieg de aodare leeraars trgpnwo niig De direotenr motti eveaji de nieuwsg erigheid der jongelieden nog een oageÏMik op de proef stellen want hij had nog ieta a en op t hart Er waren nl twee weemoedige berinneringn die hij niet onvermeld wilde laten Ëerat gold het den leerlipg die aan den morgen van dien Utg ten grave was gebracht dte al was ouk zgne liekte hem aedert maanden ren hflelsel gewecat om de leaten te volgen toch niet vergeten wsa Het was aan de nagcilauhtenis an den eersten leerling der koagsla kiasse J C Kruyt van Reeu ijk aan wien dit woord vau eemoed werd gebracht Daarna wendde de directeur zich tot den heer Mara die voaj et laatat fl