Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1875

ill leerut der sohool tegenwoordig wat Hg herinnerde wat Man roor de school in t algemeen roor aqne eollega ti roor de leerlingen geweest iras bracht heia daarroor dank toe en wenschte hem in lijne BicBwe betrekking dea mee ttn zegen en roorapoed toe Ook de pnmus der school zoon ran den directear sprak daarop nnmens z ne medeleerlingen een diep geroeid en hartelijk woord tot den rertrekkenden trieod en leeraar en bood hem namens allen eene praohüga gnrare aiet Igst ten geschenke aan De heer Hen sprak daarop een wooid ran afscheid n dank en wisselde met allen een handdruk Daarop ging de Uiiecteur orer tot hel mededeelen ran den orergng nur hoogere klassen Van de 2e werden naar de 3 klaese berorderd onvoorwaardelgk W H Juliu i A ran der Lee C 1 V Verboeff P W Bonman H Paal en ï Drager loorwaardelgk J F Scheuk K 6 Goedexaagen H F Bolt ea M id Vries Van de Ie naar de 2e onvoocwaardelgk B A La Lau N A Kortlan lt G 11 Coegii A de Jong C Slinger F Liidérus J Hoogeobuwi en C l Nagtglas roorwuardcjijk J H ran der Torren L ran Knmpen K J de Vriea J 1 Bmneudgk en H L de Miok Au d leerlingen roor het boekhouden F Mgnlieff en A H Muller werd ket getuigschrift der chooJ roor dat rak toegekend Toen onlange de treurige bercfaten uit Frankrijk tol OBS kwamen die een verschrikkelijke ramp meldden elke aan een groot aanlal penenen overkomen was werd ieder met deernis bewogen en reien roeiden voorzeker behoelte om iets t zij ran hun orerrloed tig ran hun meer beseheiden aardscb deel af te taaa aan de ongelukkigen die door den rerschrikkelj en rgand dien ook wg Nederlaodera van nabg jiennen geteisterd waren Geen wonder dan ook dat allerwege in ons land coffimiasiep ontstonden met het duel ieder in de geJcgenheid te stellea op gemakkelijke wgze aan de b oe e van zijn hart te voldoen OSk is onze gemeente heeft zich eene commissie gecaUatitueerd die rolg ns achterstaande adrerieotie dezer dagen tot de Goudsche ingezetenen zal komen om de garen in optvanget Ie nemen die men roor tit doel wil afzonderen Wg zondeh onze stadgedootea meenen te beleedi en wfaneir wg beu wilden opwekken aan de uitnoodiging dier commissie te roldoen bg een zaak aia deze ia alle aaDsporing tot geren orerbodig het ia ieri een behoefte des harten ivaaraan men ala van elf roldoet Qiaterenarond hield de commïeaie eene rergaderiog waarop maatregcleu werden genomen met t oog oji ide collecte AU en dient nog rerjneld dat de oommissie r reeds een sommetje bijeenbracht dat wg bopfu t ran harte oor de rUgaljleit ran onze stadigenooten moge aangroeien tot een kolossale som de welvarende gemeente Goud waardig Nog werd door den roorzitter rermeld dat naar de gemeenten Beenwgk Bodegraren Zwammerdam Boskoop Waddiuxveen Gouderak Stolwgk Bergambooht Jlloordieoht o Haastrecht commissien waren geweest om te trachten daar sub commissies in t werk te atellen In bgna alle genoemde plaatsen werden de a avaa digdea der Goudsche commistie met de ectte heutèhheid ontvangru en toondf men ivch laa rne bereid werkzaam te tgn ten einde het goede doel te bevorderd Bebolre in Moordrecht dat zich reeds bg de Rot damaohe oommissie aansloot en Haastrecht waaruit de oommissie onverrichter zake rertrok 7gu nu m alle genoemde gemeenten sub commissies werkzaam dia de giften welke zg mogen ontvangen zullen srardragen aan de Goudsohf oommissie Het examen der a nilaaode tmbtenaren bij den nrielen dienst in Nederl Indie is gisteren afgeloopen Kr waren 95 candidateo d e tich roor het examen hebben aangemeld Van deze hebben zich gednieode bet examen zes teruJigetroJKen terwgl dertien ign a ewezen De orerige 36 zgn aangenomen Tot die aaogenomenen behoort o a de heer W F H V D Anerom Gister namiddag is h t 3 jarig kind ran den aer geurtmajoor ran der Linden ait het borenraam ge tUco en sleohti een weinig letsel bekomen aan het boofd en in denzelfden narnliddag is het 2 jarig kind ran den boawman Zuidam aan de Karnemelkalooi hetwelk op het erf aan het spelen was in een iloot geraakt en rerdronken Naar ons wordt medegedeeld is er in het bericht b na vorig nr aangaande de feestrierjng ran den keer Eaeis een font ingeslopen Jh heer Emeis ontring nl ran t Gemeentebe ataui 6 Stoelep met 2 Faateuils ran de ingezetenen een Linoenltast raa t scliootbond een spiegel ran de leerliogan een MahoLiehoaten Tafel ran den ker kiraad en kerkr ogden een bekleede Fatiteuil met Zilreren Potlood Tot hoofdonderwijzer aan de eerste openbare school te Stolwgk is benoemd de heer D C de Koning hulponderwijzer te Qorinohem Aangfuomen is het beroep tot predikant bij de heir gemeente te Berkeuwoude door den heer j A Prins oandidaat te Leiden De tweede kamer der Staten Generaal is bijeengeroepen tegen Dinsdag 10 Angttstns aanst dea middags ten 3 ure In de zitting der Arroudisseme ti Bechtbank ran Dinsdagmorgen stond o s terecht ü § oud 81 j sjouwer wonende te Gouda beschuldigd rau diefstal an waschgoed Ëisch 1 jaar gerangeoisstraf eenzaam In borenataaude zaak orer 8 dagen uitspraak In de ZiUing van DintJaf 13 uli der Frorincisie Stateiis 11 het rolgende rerhandeld De heer Maas Geesteraous werd herkozen als bni tengewoon lid ran Gedep Staten Orereenkomstig bet roorstel ran Gedep Staten werd besloten alsnog geen besluit te nemen omtrent het adrts ran de beeren ran Hall eii Montljn subsidie rerzoekende ten beboere der droogmaking ran plassen onder de gemeente Beeuwijk Verder werd behandeld het roorstei om aan de Hall Maatschappij ran landbouw een subaidi ran 500 te rerleenen roor de bezoldiging ran wandelleeraars Dit roorstel werd met 68 tegen 3 stemmen aangenomen £ en suoaidie ran 1000 werd toegrstaaii aan de Veieenigiag tot het rerleenen ran hulp aan minrermogeude ooglgders in Zaidholland te Botterdam Afwgzend werd beschikt op het rerzoek ran de heereo ran den Ouwelant en ran Hardeubroek om subsidie uit de pror geldmiddelen roor den aanleg ran een spoorweg Utrecht Antwerpen Aangenomen werd een roorstel roor snbsidle ran ƒ 40 000 C s der kosten te rerleenen roor de rerbiiidiog an Katwijk ajJZee met het nitWdteringsLanaai ran Bgnlaudj roorts werd een subiidie ran 6U00 toegestaan roor de rerbetering ran wegen onder ile gemeente Boskoop Verrolgeus eiden goedgekeurd de ontwerp beslui en a tvt rerkoop ran het aandeel der proriucie in eenige gronden gele mwhnitea den Biugdgk ran den polder Prins AlexïilBer b tut rerkoop van dergelgke gronden iKhoorende tot de drooggemoakte plasaen in Sehieland beoosten Rotterdam aan het kerUbestuur der lierr gemeentete Kritliugen c tot rerkoop ran een inschiijring op het grootboek ten name der prorineie Zaidholland De rersêbillende aanrrogen roor tegemoetkoming in de kosten ran het lager ondeiwgs werdenyoei e etin Afwgzend Werd beachikt op een bezwaarichiift ran ingelandeu ran den polder llijnereld geo Alphen tegen een gedeeltelij keu rrijddm ran omslagen aan den in dien polder gelegen lauden ran Spoelwijk Ten slottcT werd de prorincisle begrooting goedgekeurd tot een bedrag ran 386 78 l 2 j in ontrang en uitgaaf waarna de zomerrergaderiog werd gesloten Eergisteren avond ia te Scheraniageo de eerite orerloopef aangezet aanbrengende 106 kantjes of zettouhen pekelharing die ran gbede fualiteit moet zgn De sleurbanng gold 28 het duizendtal i pekelharing moet nog rerkoeht tlrordcn Aak Z M is reeds de eerste gerookte bokking toegezonden De beroemde schaakspeler prof Andersen ran Ber Ign rereerae eergisteren de Amaterdamscbe Schaak sociëteit roormiddags en s aronds met een bezoek en speelde met rerscheident leden eenige partg eo wurin het onorertroffen tsleitti eu de nog onrenswakte vaardigheid ran deu beroemden speler opnieuw aan het licht kwamen Ook gisteren heeft hg de Sociëteit bezocht Van de door hem gespeelde partg werd aaoleekeniog gehouden om ze Uter openbaar te maken Zooals aangekondigd was is de 98st algemeeni vergadering te Breda ran het ooogrea der Maaisohappg ran Ngrerheid Dinsdag avond geopend iade groote zaal van het Baadhuia aldaar De heer van der Bargb preeidant der afdeeling Breda opende de vergadering daarna volgA l nder t aanbiedenvan den rerewgn een toespraak van den heer Ce Man Burgemeester ran Breda die beantwoord werd door den heer J W L Van Oordt voorzitter der Maatschappij i Het weder dat gedurende den dag hoogst ongunstig was geweest begon gelukkig juist ten zeren uur aanmrrkelgk 0 1 ta klaren zpodat de illuminatie op de Groote Markt oustok en kon worden en met de muziek rau do Harmopié Door het Volk voir het Volk de vele gaaien üi qane UBgeniaM stemming bracht Woensdagochtend ten 9 ward deojgemeone veigidering geopend Ten 11 ure kwam Z K H Prina Hendrik aan en stapte in het hotel De Kroon at Drie muziekkorpsen en een onaüsienbore menigte vergezelden bet vorstelyk rytu Ten l uur werd de Provinciale Tentooastellingvan Nijverheid feestelgk geopend met een toetpriacvan den roorzitter den heer J F De Boaij welketoespraak door Z K H Prina Hendrik beantwoordwerd Daarna bcgitf 1 K U tich met de Commissie der tentoonstelling en den Buigeaeester gen maj Ëngelraart en den rice admiraal Fels Rijoken stadwaarts om de herrormde kerk met de graftomben het Beggnhof en andere plaatseni te beziohtigeo Ten 3 uur werd door de booge gaèten een dinergehouden in het hotel De Kroon De muiiek ran de Kou Harmonie Vlijt e Volharding daed zichdaarbg hooren Ten 6 uur ia Z K H onderdezelfde begeleiding weder vertrokken Ket wederis g ukkig zeer gunstig gewordeu f Betreffende de onidekie Duraohilderingen in eens kerk te Derenter wordt van daar nader gemeld 1 Vddr eenige dagen ontdekte eenige atikadoort die in de Groote Kerk aan ket witten waren aaa een der muren bg het orgel een maursohilderlng Nadat eenige losse schilfers kalk verwijderd wareOi zag men aene zinnebeeldige voorstelUug van het wereldgerieht Op den voorgrond beriudt lioh di wereld rechter die de goeden van de boozen sokeidt de eersten gaan ter reohlerzgde de eeuwige gelukzaligheid in de laataten ter linkerzgde gaou d eeuwige verdoemenia te gemoet waar zij reöds war den opgewacht door Satan die ben tet kella aleept Aan het benedeneinde van hst stuk ligt e a geraamte uitgestrekt waarboven men leeat nO Meotohen gedancktl deu Heer en q tolt niet zondigen in eeuwigheid Ouder dit geraamte bevindt zich en ateen o tombe waarop roor zoorer leesbaar staat Etck gedenckt tuut tcoender ronden daer teeten maek Deer duieni jaer jfiet mer e it dan eenen daeh JVat dat it o nee oei arme toe lijden aldadr Daer een uure teel langer m da konderi dnentjaar Het stik beeft veel geleden hg het overwitten enontbloeien Er tgn gebeeie plekjcken atgeiallen j Het College van Ged Staten heeft igoe memoria van besntwoordig aan de Staten doen toekomen naaf aanleiding ran bet afdeeliogsrerjlag or r de begrooting roor 187 1 De weosch tot verboogin van de grifflerqaarwedde ia door Ged Staten reoda roeger gedeeld en hun aandrang bg den Miniater v a BiAnenlaadiche Zaken in Juni dea rorigaa Joan ia nog niet beantwoord tlellende zg zich eriftwel roor nader d iarop bg den Minister terug te komen Ged Staten kunnen niet deelen in de opmerkingen in twee afdeeliugen gemaakt dat de eabaidie door de gemeente Botterdam toegekend aan de Ambachtschool aldaar en in t bgionder die ran de gemeeala a Grarenhage aan de aldaar gerealigde inriohtiog van dien aard gering zouden zgu te uoeoiea an builen eenige eurenredigfaeid tot die vauwege bat Gewest verstrekt De bijdrage toch ran da gemeente Botterdam orertreft die der Provincie zeren die ran Grarenhage bet prorineiaol snbaidia drieaaaL Voor zoorer orerigena van doM opmerking de wensob het gevolg mocht zgn dot hel provjuciaal subsidie worde verminderd moet opgemerkt worden dat de boide bedoelde lorioktingen in t bqzonder die te a Gravenbage nog gedurende te korten tgd bestaan qii thans reeds met eenigen grond te kannep aanoeiMll dat zoodanige vermindering niet ecDi boogat ongin sligen iilvloed daarop loudon vermogen uit ta oefenen De StaattcouratU bevat het verslag vin 4 n minister van bionenlandscbe zaken betreffende de werkzaamheden aan het kon Nederlandiab meteorologiaoli instlluat van l Juni 1874 tot 31 Mei lï76 De hoofddirecteur pM B ays Ballot zegt daarin 6 ki Ik moet mgn dank betuigen aan dea heer de iMiepi dié mg de waarnemingen gedurende eenigt janB lan bet Suer kanaal t Port Said Isfaail in en Svtii gedaan welwillend afsteind en waaruit it iheb dtMt orernemao en rerzameien wat voor oét e sobeMD of hunnen weg naar Indie nuttig is Ook te Djeddal eu Aded heb ik alatians kunnen vttljgea en nit Japan is mg toezegging gedaan door den baer dr Gaerte dat ik rau meer dan eene plaata aldaar garegeld wéirnemingeii zal ontvaa eo Uit Buenqa Ajrrea bleef ik waarnemingeE ontvangen eu ook 1 wt ide Transvaalsofie republiek zgn mq die tangaboden d or den secretaris der republiek den heer Sfwatt I rw4 ik ook uit Australië maandelijktche berio hten antrMfi en het Nediirlandacb iostituat flzoo uit alle iMreld deelen ondersteund wordt Taahtig jatarnalen kwaMin bg de afdeeling zeevaart in en getal dit met M oog ip veraindèring der Scheepvaart onder Nederlandsohe vlag zeer oanzienlgk kan genoemd worden inzonderheid omdat die journaleo zich door deeg delykheid meer eu meer aanbevelen Bgzonüer olledig tgn de journalen op de schepep ran de stoomraart maatsoh pÜ Nederland gehouden Een paar daarvan ten gebruike uaar DuitscBland op rerzoek gezonden werden aldaar ten hoogste gewaardeerd zoadat men bjj d terugzending verkocht van de orerige voor hunne rekening afschriften te mogen outrangeo Ik heb aan dit verzoek voldaan en zal de cupgen binnen kort overzenden als eerst in een erk dat weldra gereed is de eerste resultaten door ons zelre zgn bekend gemaakt Zoo heb ik ook weder aan den beer Leverrier presid ent ran de Asaaeiation scicutiAfne te Parijs een dertigtal kopgeu van Nederlandtcbe journalen afgezonden Het Bestuur der ERectensocleleit te Amsterdam heeft op grond der weinige onafhaukelgkheid en onpartijdigheid der redactie ran de Hed Financier die uit rele barer artikelen btgkl beslaten bet abonnement op dat blad op Ie zeggen ér er geene adrertentien meer inte doen plaatsen y INGEZONDEN Mffnieer de Bedactenrl f ere leien eeri ioekonU In het rertlag der gemeenteraadszitting ran Vrgdag 9 Juli II leea Ik bg de discussiëo orer het microskoop raa Leeuwenboek beruiteode in ons Stedelgk Museum l e Vourzitter zeide ik weet niet precies wat de gescfaiedenit van dezen mierosooop is maar wel dat deze voor minder dan 100 ia aan ekoeit De woorden dea voonittera zgn hier of minder jnist wedergrgeven 6I de voorzitter heeft zich bier vergist Het microscoop is niet aangekocht auar ten geeckenie gegeven aan het Museum Uoor den beer Van Iterson Beferendaris ta s Grarenhage achterkleinzoon ran moederazyde rau den beroamilen Leeuwenhoek Als door dcMU laataten zelf verraardigd behoort hg werkelgk tat dia weioige ze r belangrijke n kostbare voorwerpen op wier bezit ooa Muaena licb verheffen mag Mat de plaatsing dezer rej elen zult g j zeer verpliglen den Voorzitter der Commissie van toezicht en bekeer vau het Stadelgk Museum Goui A i N 8CHELTBMA 18 Juli 7t Laatste Berichten BayOHne H li Dorregara niet in Navarra kunnen doordringen eu keert nafn Barbastra terng Een gedeelte riy cgn aebterhoetle bestaande uit 172 man onder welke S officiereu tyn genoodzaakt geprordcp bg Gararoie op Fransch grondgebied te vluohteiiii ag zgn dadelgk ontwapend en tullen ge ntern erd worden FarUS 14 Jttli Ie 8oir beriokt dat het Miniaterii berickt beeft ontvadgan dat eeoige duizende Carlisten tot dicht hg da grtnren gekomen zijn Men weet niet of tij derwaarta zgn leruggedreten of dat ey een offensieve l ewegii g roorbereiden VanilllleB U Juni In de Nationale Tergarinf verklaarde de heer Bonher dat toen bg het besuau van een centraal Bonapartistiioh Coaiit looehende bü dfwrooder een Comité verstond dat vertakkingen ha in de departenenten Oe overgelegde takken l addsn een privaat karakter De bevoegdheid der Comaissie en der Kamer strekt cioh niet tot dcte nit O Bonarpar tieten eerbiedigen en r ennea da oonatitntioneele wetten maar bnnno iittop is gekomrd ap herziening dier wetten Da BJkeering varvolge ieder voor de rechtbank die teKa da ifet handelt Ten alotte verzooht hg da Kfkar Kieh niRt door ataatknhdigen hartstooht te 1 Mb re oeren Alleen de Radicale partg zou daarTal d vno fea plnkkeo M A B K T B B bTc H T E N Qtni IS ruU Poldertarwe puike 9 g G0 M d er 8 ï6i 8 7B Boggepuike 7 5i 7 70 Mindere 7 i 7 25 Voer 6 a 6 7B Gerst pfika ƒ 7 l 1 tO Mrad re 6 7B 4 6 7B Haver tan § fi 0 Lichte 4 i 5 j veamarkt met weinig aanvoer de handel traag Bchapn ving tk verkoopen magere varkens en biggen iets trager vorkena voor Londen van 21 a 23 oenta per kalf kUo Aaagsvoerd ISO partiian kioa Priizan van Ï7 W 8 B0 Goeboler 1 80 i ƒ 1 60 Weiboter 1 20 a 1 30 Burgerlijke Stand QaBonHi 12 Juli Reari Fran9ois Marie oujers W Boer ea A C Schipperhein 18 Fiaaeiieai Cornelli egden A H Sparoftag en C C Grocneadaal Johaaos ouden W h Raijter ea W Mes OvratiDiN 13 Jali W Zaïdam 1 j 11 m ran Wglt wed C Oskam 70 1 rsn der Waaier 8 m GiHuwo 14 JdH n ran Beede es G Liepelt W F Schaap sa A Kspteia ADVERTENTIËN Bevallen van een Meiaje M BREEBAAKT VAM dj Kiïin Gcnida 15 JoU 1875 Heden overleed ontzelieveljiigNICOLAAS FRANK in den ouderdom van circa vier jaar M H DIEPEVEEN M T DIEPEVEEN Oouda 12 Jalg 1875 Kbuijpf Heden overleed ons jongste geliefd Kind WILLEMINA FREDBBtKA in den jeugdigen ieeft d van 4 weken J J VERDRIES J W F VBRDRIBSGouda 14 Juli 1875 geb van Vogt Homologatie De Arrondiggementa Rechtbank te RoUerdam heeft bfl vonnis van den H Juli 1875 het ACCOüRD in het failüssement van GIJSBERT VA VEEN winkelier in Galanterien te Gouda namens den gefailleerde aangeboden door Mr H J KRANENBORG advocaat aldaar en door de Crediteuren aangenomen GEHOMOLOGEERD en verbindend verklaard overeenkomstig de bepalingen der wet De Carator in voornoemd faillissement Mr J FORTÜUN DROOGLEEVER BE WAHE TIMMERLIEDEN yoor geraimen tgd werk b eerende kannen geplaatst worden aan de nieujve INFIRMERIE te Gouda Bg den ondergeteekende zgn a 1 t bekomen LOTEN In de VERLOTiVG van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagache Kunst Industrie eUz te houden in de maand September a s in de Parklokalen te Amtterdam A BRmKIIIAN Prof Pergrcr d Alion Haar Ëxtract Sedert den korten tod dst het bovengenoemde Extract bekend geworden is zgn er reeds duizen den flacons van verkocht en is het debiet steeds toenemende En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter is om een fraai hoofd met haar te kragen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Extract Het is geheel eenig en wgkt in zgne zamenstelling geheel af van alle tot nn toe bekende Baarmiddelen daar die altgd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat en vet en olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlgk de groei ophoudt en langzamerhand het uiWallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion s HaarExtraot zetten de uitvallende haren zich weder vast blgft het hoofd rein en krggt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dus daarmede prgken wU make gebruik van prof Pergrer d Alion s Haar Extract dat a 40 ets per flacon verkrggbaargesteldiis bg Mej de Wed BOSMAN Gouda T A G VAN DETH a J H K hh TRen2 oo ItotUrdam F A BORONIE Kost en Inwoning met VRIJE KAMER gevraagd voor een fatsoenlijk Jongmensch Conditien worden üégewacht onder lett S Bateau dezer Courant HET ECHTE EAU D AN VERS vraarvan men vertrouwen kan dat het uit aromatische planten gestookt is wordt verkocht te Gouda bij B SCHOLTEN Coiffeur Damesen HeerenHaanreriEeB die het Eau d Anven rechtstreeks ontvangt uit de Fabriek eu Stokerg van den heer AUG db MABBAIX uitvinder te Antwerpen De royale en double kwal worden bgzonder aanbevolen als zgnde de gezondste de geurigste en de beste teoen Bheumatiek Hoofapgn en andere kwa n Prospectus gratie te bekomen Tebwaahloosde terkoodbed CEsoHutaE BaoMcmm TEEIUMG BinonREOE BEHMDELIIifi OOK TEER CAPSULES DE OUYOT Deze eapsnles ter grootte van eea gemne pil bevatten teer uit Noorwegen geheel luiver en van de éiirsle qualiteit Be capsale smelt in de maag en de teer werdt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig liet dagelijksche gebruik der teer is seer solebcrelca c Toor herslcilrndcn en swakkc pcnoneo Het is tereas c een zeer g nl praptervnUei aor eéne menigte Siaftktl c voonil in lijden dat Ëptdi inien heersciien A lutiirei e tfterapeitltt uéda BovcflABiuT t De toer legt II II A Caiensre wordt metbijaoader L sueccs gcbt iHkt tegen buuliut lag en l9ngtflerilig Het c IS klaarblijkelijk door de ervaring benezeo dat de teer t cea stimulecrenden iiiir oe l weeft en dat bij matig maar c geregeld gebruik de teerde organen oer ipijsrerteenng t saebt o wekl en den goeden bloedaomloop faevofdcrt Didtonuaire de meileeme u docteur Faaas De werking der teer inireiutig is sla Tolgt Eilner meerdert de umie arsthciduig wekt den eetlust op ca a bevordert de apijsverteermg Hen schryll de teer veorc al voor bij cbroniacbe ca rren ran de Uaaa sa loot gen Traite de PhantaeiM du professeur Sooaeiaaa Bij t gebruik van één of twéé capsules op t ongenblik dat men gaat eeten werkt de leer lix sl merkwaardig in de volgende gevallen 1 BRONCHrrtt aa mlM I L0ll0a NO0e IN RRWaaiiLoosoi vcnxouDHtia tONaOllTSTMIN E TUMIMl KCiLfuau UCHTC tMMVMTnMM KOUDI 0I DE M aAt en in t algemeen tegen alle aandoeniiigen der lijmrlieien j iedere 0aeon aan fr1 50 bavat 60 capsules Dit is genoeg gelegd ooraan te tomen hoe weinig deie geneeswgie kost van $ tot 7 i S cent per dag Om ach tegen toepen turn namoakid te h edtn moet men eooralletten op tvitle etiquette uaarop dt lekit met zwarte letten ie afgedrukt en de oaderleekening van CUtOT N dria iile r Bier tegenover herindt fe het jiiti factimile dtr handleektittiig Depot te Gouda bij J G Zeldenrijk i I