Goudsche Courant, zondag 18 juli 1875

IfobupB M9NTIJN te oufh zal in t oMnbaar imx yeilen fio vprkoopen in de Soeieteit diis Genoeoex aan de BeeUkade aldaar Of MAANDAG 9 AUGUSTUS 1875 s voorniddags elf ure eene voor weinige jaren nieuw g rdelHEEBENflUIZI IGE metKOlXEL en gfoot n wel bq lanteii T0IK dtoraraiter u L oen Floweel Asinirel te Boudk Tt K B no S24 en 325 kadastraal Seetie A 1573 en 20 6 ter gróótte van ruim 12 aretl Het perceel is dadelijk te aanvaarden en te beri igen gedareiide z werkdagen róór den TOi pp s Toprmi Ifdags van 10 U t 12 ür n en n d s van Ö tot 5 ure waajrtoe roon wh vervoëge Dg den heer W van t RwT Nadere inliohtingen geeftgen9e eNoiaria drsjMÉR ooik ln op de PbiUddpliU teotooo De NederUndiche boekhandel nl ongetwijreld de eoamiM ie bwto jiide uit de hh CL Brmkaiaa Jao D f PJpk M DQIr en i nn Holkem allen Am lrnl f ie oekhandelarea krachtifi atennip opdat liet Tak op aardi e wgce orde rertegnnrgordigll Wofi l pMami Mif 4twiff ekar O ee ffapeniH oneerd militair in een plotselmgen aan al ran waanlin de pattone binnen der R K kerk te Goriuchea joeg door aüne ttaoding eo gebaren de jddesr aanweiigen IHMI iMtoor doed Iijk ugit tn eiirik optWJ ifpè i 4 atatgeBoeade gee tel9ke een eerbiedwaardig koogbejaard man met geweld bó de Jteel ccrtt na da komst der politie gelokte iMt ezi door eenige goedgezinde bnrgeii bggeitaan j G Tan e tedert jaren aan epilepaie lijdeaden ifftUMluinif meester te maken ca hem naar bet poUijfkortnn transporteereo Paar werd bij een § ei j mf ÜK en bieuw daarmede krachtig op een der wlitie agenteu in welke behendigigk en in tyda weliiebt doodelyken ubelbonw op bet boofd wist te pareereu Alstoen door eenige militairen Tan de oaastbg jelegen hoofdwacht in bedwang geMu4en swerd bq Terder door betdwangbnisonscbaM bgabiaki Dra olgenden moff en rmegtqdig is h Mder geleide Tan 4 politie beambten per rgtnig ran 0 rlM i liaar kei knakiinnigengestieht te Dordrecht T rgabr ht De iCamer Tan Koophandel te i2 eB op Zoom keefk aB de FroT Staten N BrabanI een sobrgTen genokl waarm een roorstel gedaan wordt omtrent 4lr literlgMiag in hel arrondisaement Breda Orer 4 dbodatEelQkheid eener Tcrbetering in deze bestaat dMkeaAaigheid met oTer de wijzs Tan nitroering BUt de ootmanteliilg der Teatingen ia Terbelering oog Ie neer noodig geworden Die Terbelering nn Sk M diMTer steeds g oobt in eene Terbelering der NhHteb het graven elKokt tbo een kanaal Tan Terhe Jden miar d Amer De Kamer Tan KoopbanW iMi wil er hoogte ran Zondert een afwateriog kanaal doM gntTetf naar de Zoom en deae rerw en fm tf Belgen op Zoom in de Schelde uit Ie wateren fe a watering ion g ikt gemaakt worden tof het qipemeo en afro res Tan het orertollige water dat B igat ifyl en Dintel rloeil en het arrondissement red Orerstropmt coomede het oTeitollige water der £ oieiidaais e en Steenbergsohe Vlieten 4 e f o Stattn hebben dit Toorslel in banden faDCT ooBMaisaie gesteld tot nader onderzoek er t o n aoo t die eTenwelzgd naam niet noemt zoadat wg rour de waarheid TSb het bericht niet JSarten instaan schrgit tfns U h t passeered ah den trein op Maandag ni lda Mn half 2 te Duiren had het TolgendS plaats i pe J4i iciaw Tergezeld ran baar zoontje wilde met tiein Tertiekken en liep naar de oTerzijde Tan 11 weg on nks tet riepen Tan den wachter dat ffm d station eyde moest worden ingestapt De Troo was doot en boorde dus diens stem niet Den trein ziende Terschrikte iq en wilde teragkeeikn tetr nkikslde ea iel orer de nils waarorer de Min Maeeren moest De locomotief waa in de onaiddelgkc aabijbeid en het zo met haar leren geaiB n cqo geweest zonder den moed en de tegen eoHUgfceld Tifi geest ran den pas alkier geplaataten t tionschef Met een aprong was bg bg de rronw dié hg greep en op eén ander spoor wierp Maar Ml tijd odftbivk hem om ook zidk zelren te bergen IQ Irat lish TOororer ralten langs de rails zixtdat m TofeMttlken hem rakelings passeerden en stond Udat de treia Toorb j wat oagtMeerd wedef op Bti knaapje wat door dan nwkter gered j Ct Mtt CMOogen werd in dea laatate tgdeo een zeker ontwaken ran ondernemingsgeest en energie bgontt aatie opgemerkt Dat dit echter nog niet b de geiMlte aalie beeft pluis gehad bigkt ait den weinig kérMigenden uitslag der werring roor het Indisch Ugii blijkt o a rooral ait hel onbeTredigeod Wjnritaat dtlr pogingen om ofliciMn Tan gezondheid en apothekers roor Indie te bekomen De aabbiedw n dartoor zyn zoo roonhelig de gelegenheid W hfl Teld waarorer zgn kennis door persoonlijke TrirVtó tn ttnschouwing ziCh nitstrekt te TeTraimenen Toor een wetenwhappelgk man zoo schoon dUt MPMU men met aan totaal gemia rau allen onderm p i ngsl ost aan prsbrenti ran een gemakkelgk en aker bMtaao in t moederland boren de moeielgker fiaar daaspaa ook te schooner taak in rerregewesten j oat ook Toor de wetenschap nog too rele schatten i H tWnd Insnliode mag denken hel rcrsohyn nTerkltarbau wonlt dat noch geneesheereu noch patheken ran die gelegenheid wentchen gebraik te pakan Da Taa alle i en dringend aanberolen zorg roor 4 tsasdkaid bg bet leger in Indie wordt daardoor 9 d S nna lemr noeitlgk gemaakt U 2 DORSCH WJBR Uia If IV zijn on zoo spoedig en algemeen rerspreid dat bijita in iedere middelmatige en zalb kleine boerderg er een geron den wordt Als bgzooder goed gemiakt en soliede in elkair gezet worden de dorsoh warktnigen ran de wereldberoemde llrma Ph MAIJFABTH en C in VaaVw a M geroemd niens dortcb wcrkittigen in grooten getale moer dan Iwee en tmMtf duktmt fob ore de aarde ign rerspreid Slechts roor 110 is een compleele dorsoh machiiie te koop die ajle mogelnke aren goed en znirer nilddrseht zonder korre ja te rerpletteren De toezending geschiedt fnmeo De aaArragt doe men schrifteliük bg genoemde frma Laatste Bericbten London I6 Jnli Tengerolge ran geweldige piasregens hebben in Gloeoestershire Dean Forest en Wales briangrgke orerstroomingen plasU g liad 0 ik in Monmouthshire hebhen oreratroomingen groote schade aangericht en Zelfs rerlies ran mepBobenleTent rerooriaalct Het Water stgjit nog Munoben 16 Jali Uier ter stede zgn roor de aanstaande rerkiezingen benoemd HO liberjile eo 56 ultramoittaansche kiezers Versailles 16 Jali De Nationale Vergadering besloot zooder debat orer Ie gaan tot de ttreede leang Tan het wetsontweip betreffende dp rerkiezing ran den Senaat De beraadslagingen orer h t wetaontwerp op de openbare machten troiden bg derde lezing Toortgezet laohil 16 Juli Na het diner reed Keizer Wil helm naar Salzbarg terag I e Ketter ran Oostenrgk kwam Toorol in het hoN om een hart lijk atiohiiid te nemen Versailles is Juli De Vergadering heelt na een derde beraadslaging met 630 teyen 82 stemmen de wetsontwerpen tot njgeling ran bet openbaar gezag aangenomen Tegen Maandug is de begrooting orer 1376 tan de orde gesteld De beer Malartre stelde roor dat de Verga nring na de behandeling Tan het bndgei zou uiteengaan tot 30 Norember Dit roorstel werd met SS6 tegen 316 stemmen nrgent rerklaard Zk n4en 16 Juli in het Hnia der Gemeenten zegt de heer Bonrke in antwoord op den beer Wait dat hg zoo gelukkijj is te kunnen mededeelen dat de ont werporereeokoauL dowde ceapeotiere goiir ineaienten op de suiker conrercn te Brussel aangenomen de goedkenring beeft weggedragen der Uegeeringen ran Frankrgk Nederland eo Brlgie en dat ig nn door die ran Engeland in grerw ing genomen wordt Burgerlijke Stand Geborrn 15 Juli iohatina outlen J Breehsart én lli Tau der Klein Adrianttl 3aStisniiB bhïlers i B van Ualtel en C Taa der Klijn Itf Catlwrlna oaders J J ran Velxeo eu 0 Bakker Dltkraar Martiiias oudera L d Groot ea C W Citer Ovui zDtii i it if T Verdriet 1 m J Oerbarda lm Xt ran Dilleu 1 W Trip l j 18 l Schaap 3 ar H W van Houten I j 4 ra ADVERTENTIËN ♦ Voor de menigTuldige en hartelgke bewezen ran belangstelling bg gelegenheid onzer 25 jarige Schtrereëaiging zoowel van buiten als binnen deze gemisente ondervonden betuigen wij als ook namens onze milia oAzen weigemeenden dank Jao rost A M EOSTfiotKia 18 Juli 1875 tam Wjmskoovbk De ondergeteekenden beinigen hierniiede hun weigemeenden dank Toor de vele bljjketi van belangstdling onderrondenlter gelegeabeid van hun 25 JARIG HÜWELIJKSI BST zoowel als van zflne 35 JAKÏÖB AMBT$yEBVULLING als Hoofdonderwgzer Reeuwijk M G EMEK 17 JnH 1675 J EMEIS Vfl3ifWDAAL De ondergeteekende betuigt zyuen hartelgke dank aan allen die hem bg gelcgmfaeid Van de herdenking zgner 25JMUGB JmBTSVERVULLINU van hunne bdaogat ng hebben jdoen hlgken Ouderkerk ajd IJaae Q J SPBCPT 18 Juli 1875 Al degenen welke iets te TorderMi habbeii van of terschuldigd zgn aan of Fktpieraè en Bescheiden onder zich hebben behoorende tot de nalaten8 jhap van wglen den heer laAAO HE R HÈITOBre NOORRISSB in ls n practiserend Geneesheer gewoonè hebbede te WaddtTtiveenen aldaar overtèdeii den 8 JDLl 1875 geIievendaarTanTÓóilA I y fëTDS 1875 opgaaf en afgifte te doen ten huize Tan Mejuïveouw A P NOURBISSE te WaddiTmntn ï adéinxvfm 17 JuU 1875 Eénig fatsoenlijke Jongheden niet in de gelegenheid met het schoone geslacht in aanraking te komen trad iten langs dezen w in kennft te komen met enige fatsoenlgke BDBG R MEISJES t n einde de KERMIS geno l door tb brengenr Men adresseere zidi franto onder letter Y Bureau dezer Courant Twee fatsoenlgke Jongelieden wenschen langs dezen weg in kennis te komen met twee £ 4 soenlgke JONGE DAMES omnawederzgdsch goedvinden de Oondsche KBBMIS geneegelgk door te brengen Van o brieven liefit met portret worden ingewacht bg den Bo handelaar F CL MAAS Js te Gonda oAder het motto Kmtinsj Geheimhouding verzqcht en verzekerd Op ongeteebmde brivTen wordt geen regard geslagen Mevrenw CUSUN op de Markt vrangt nwt Angnshu EBNE BEKWAME Twei de Mei4 of e ne KINDBRMBID niet beneden de 15 jaar Gevraagd op een Kantoor ter opMding Een Jongeling van 15 i 10 jaren eene goed bandaehr vende aa vankeigk tegen DRIE GULDEN sweeka salaris Adres franco onder Letter A £ W den Uitgever dezer Courant Wordtgevraagd om dadcJgk in dienst te treden in een KOfiK BANKETBAKKEBU een bekwame knecbt en een JONGEN Adres aan het Bureau dezer Conrani BQ ene B C weduwe zonder kinderen van den burgerstand bestaat gel enheid voor een jofvrottw van den zelfden Godsdienst tot Inwoning en hoishoudei Verkeer tegen eenige tegemoetkoming voor Kost en Bewassching Brieven franco onderJJettersB T bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Ooudvé Kost en Ini ning met VRIJE KAMBB gevraagd oor een M goenlgk Jongmenscb Condition wprden ifigqwacht onder lett S Boreau dezer Courank KAMER Met 1 AUGUSTUS wordt voor iemand zö beaigbeden buiten s hnis hebbende bg fatsom ghe Bdïgerlieden gelegenheid gezocht roor KOST en INWONING met VRIJE KAMBS Jrftöitd opgaven worden ingewacht ondS i iiïSt A bf A BRINKMAN Boékbandélitó op DINGSDAG 20 JULIJ 1875 6moi gen 4 i B in de Nieuwste te Gouda ten ovlwstaan Van de Notarissen MONTIJN en KÏST aldafr van eepe groote partij nieuwe KARPti MEN en een netten INBOEDEL waaronder gewerkt QOUD en ZILVER Dq gs te Tor fi te zi n O eiWDHCilE BIESVEIWpilliaWM m i da Ve aide ing van 30 Jubij voor de Stemming van VEN LEDEN van den G ipNlf RAeM M op 20 JlJIiIJ e k zal plaats hebben tót CANDIDATÈN g a eUtbefeeit a s cooAvnigi tfn diing dste aan de Heeren Voor de peri odieke aft Fedillgi Hè A A VAJt mHGEK IJZEiVDOORlM A nElllIJ JMr P P P KIST D c SAMSOJM mm J M EIWIOTHOVE vai GOOR M P J Sl EL Voor dov Boature vAS VBEÜMINGEN P tiOEDEWAAI ISÜVI Het Beetmr 3 J OBOpTENDOBST Pre$ident J C GöTTBliSfe art NEB BnnoBM T Ptéi ièr Trein IDEasr I31A J C3 EIST iaOUü A NAAR fJTREC T en ARNHEM en terug op Wpensdag 21 JulV UK7 Zie aanplak en stroojbilletten D SAM80M VAI vele LAPPEN STOF en KATOEBT TOT UITERST LAGE PRM BfilV 5ENBVENS GROOTE PRlJSVERMINDERINa KIlIlliTOfüü Katoenen en yele I i iiv auté s Groote Opruimingr tflgen veel verminderde prgs een part Buskin BBOBKEN 2 50 P HAPPEL Oroen daal Geuia Openbare Verkooping te GOU DA Op DINGSDAG 27 JULIJ 1875 des voormiddags ten 9 nre aaa het Huis wgk A N 127 aan de Hoogstraat te Gouda tÜi Galanterien en Parromerien KIn ilerspeelgoeé enz Nadere inlichtiniren zijn te bekopien ten kuittiM ml e NiJtariaaen FORTdÜtf DRÖeS L BVjBR ep J i ST te Gouja De Oatdergeteekendcrberigt aitn Ytate geëerde St e iojpteil Mt jHtSQ ït èNTi 4at g T ll af heden haar zaak in fflD i immra HEEFT GEOPEND op de Korte Tiendeweg D 8 Zg hoopt steeds door een ruime sorteering eii goede behandeling het vertronwenfffeeds vroeger genoteu waardig te blgven WiSD J J VAK LEEÜWEN Bantzikqir eene paike Lading 6BUVB m mmmss C A B BANTZINOER Tqo hai ei d lü c gdyuik in alle kleumi tot hei terwên vfl zjflen wollen en l atoei n kMleren bg J C ZELDENBUK Markt te Gouda waar tevens te Terkrnsen ia i INA LAROeHGi Ü 2 50 per iiaeon TIBËBOAPSULBR a 1 25 EM8ER PASTILLES a 0 75 doos UBBBLEVBBTBAAN K e 50 n 0L7S pttfc en BOBSTHONINO met FENKEL k fdJBO cta mm mssT Door het vermeerderd debiet is ondetgéteekende m staat gesteld de ËNGELSCHE BIBSEN zelf te bottelen waardoor d pijkenaannlerkel k zijn gebaald als BASÖ A C PALB ALE per V O W BUBTpN AUB 0 18 ts vsl sftwr t o is I PE ALSTOUTa 0 18 Het Iinperi l Stwït bgMpider M te berelen tegen lennwzwïtkte Ai l MaithMik ALl SONSjicr V fl 0 1a Met zes halve flegscben franeo aan hoia da flessiühen woriën geinaksMfe k f 9 01 per stok te i4t itd é i bg t lteontvangst gerestitueerd ft6 Koffijbuishooaers genieten rabat Eene nette be Cenin r bekvBwW Uw Dienaar P KWANT Openbare yerkqopingfeft Op VRÓDAG 23 JULLf 1875 des vooc middags n élf nre in liet Koffijllnis j HiUit iE adn dè MArè Vin l met 24 hectaren 15 aren 20 centiai ii WEI flOOI enr BOUWLAND staandie en liggpnde in de gemeente legraeen en 2 hectaren 43 aren 54 ceuti reu H OO lLAND fiducie in de m ente Langeru eweide Tan 3 Eu op WkKfiDAG 26JULIJ1 75 d Too v middamtenelf nre dftiotejbnitvBHUTaB in de Sint Antbonieyti E N GÓtóo 0 yrm TUIN e mime LAATS ar kittbr ea ERVEN staande en liggende mm WP H l 22 groot 3D2 centiaren Zijnde in Vat SMIS èiU root Voorhuis Vier iamers eene goede Kenkra en ha UT rder tol oen gopël fooahnii tHw Te aanvaarden 1 November 1375 Nid re lalichtóögeii jn te B omen ten kantore van dea Netxria W J JPOttXMiN DROPGLEEVER te gouda De Ephte EAU d ANySKS die men verarooWen kói die echt op aron ÜMhe S lantan gestookt is en nstqpkt daor eh uitTindet AUG de Mi AlX te i Antttkepkn en gemakkeljjlé VferkAjij ii aan den titef E AU d A N V E B Kroonwapens en naam gegoten in 1 f las der flacons wordt ook verkocht ij MARKENSTEIN Kapper te ggWo t