Goudsche Courant, zondag 18 juli 1875

Van af Maandag 19J8H flPRUIMING W 1700 1875 Woensdag 21 Jutt GOUDSCHE GOURAWT I Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda eo ömslreken tot zeer lagpe pri n gahlmann Sg Q Kiezerst Voor de aanstaande STEMMING op20 JDU ee tkomeode r or LEDEN van den GEMEEN TBIUAO svordea dringend aanbevolen da tieeren Mr A A vaD Bergeo IJzendoon J A Kefliy Mr P p p KIst € lioogenboem J M KortiaBdt blaaw briefje C vaa Eeuwen Van wen zg weten dat zg opneM toot hunne oreitaiging durven nitkomea LxniK DEK vBaEKmoan ÜDuêa JbH 1 875 De inzending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Bomm mm Duih zaam én GoedMsóop wn le ROULEAUX van £ M$WEVEN HOUT Bft de fabriek van de heeren C8ANH ft Co te Weenen overtreffend ieder ander fabriekut en worden i iedere lengte en dessin tot nmu 3 mt breed in den kortst mogelgken tgd geleverd Sfcinsters te bezichtigen n ialiehtingea te bekomen bjj 6 BELONJE Cz öou aeC3 Agent voor den tiitsluüenden verkoop vaaffow s en emstrehen Tevens ONTVANGEN ene iBaH echte MOLTON DWIJLEN van 26 en 30 Ct ZIËGËLAAR Sivaff den BËftfiM fifUfKGHACHT Bt HETB£OOUIiB8PI raNX551 KOOPEN SF4MSS mm tot de hoogste koersen De onkosten welke wg voor realisatie ter Ma4rid van de stukken zonder coupons berekenea bedraagt inclusief AssuraatU iPorto s en I commissie pCt Wg belasten om echter biernMde slecht voor die stukken w aarvan w zelf de coupon gekocht hebben BoudM van Bimaiuoli MUtMés welk deielve vetuuhenterealiweren suUen wij en flnaA in banna plaats aanwUzeavraaszU die kunnen beamgen ÏIIBUWB BOOÖE BESSENSAP S5Ct perPleebh J J van dep SANÜBIV de te velde staandi gewassen vernie ld eu vee om JJ J8 nillioen voor de minder geteisterde Anae FABRIEK j Miimmi Mr ÓAtIDE W A T Elïe Vervaardigen ferbeterde 8TBEN en TB OBLVOBM MACHINES voor PAARD en STOOMKRACHT w f v§£st0 iimwifs De Algemeene Vergadering der Afdeeling ïotoa bs Omshusjcbm ran 5 Juli jl heeft met Mapnge stemaieB be ttp de CANIHDATUQB te steunen van de Heeren Mr A A VAN B£RGEi IJZEIVDOOBIV J A REMIJ Mr P P P KIST D C SAMSOiï J M IVOOTHOVEIV VAN GOOR Mr P J S1 EL Voor d Vac ture v4N VBEUMINGBN P GOEDElVAAGERf Mr LEDS14 wan a QBMEENTEBAAD silkier ea bereelt deze Cimdidaten tringend aan HET BESÏfÜÜK Kiesvereeniging Gemeentebelang De Kierreneeniguig ËMËENTSBELANG heeft roer bei üdmaatwihap wa dea 6e eegiiteraad 9 üandidateo gesteld de Heeren oor de pehixSeke aftreding wit stümwuist Mr Jf A van BERG EX IJZEXDOORX J A REUY Mr P J SIMEL J M IMOOTHOVEIX mm GOOB JÈÊr P P P KIST G A ouDiJW i i ii i voor de vacature an V euming k ulavw temmubt P GOEDEfVAAGEM Aan alles die op bekwame eerlek irerktame nanaea hun stem wllea rrit Jhnngeu worden deze Candidaten met Tertr awe aaaberoIeB ZÖ toonden meemalea sommigen reeds ais Lid ram den Oemeenietittd andenn ïn ref lÊluUande betrakkingen of commissiën hart te hebbeu Toor de optpbare belangen ran nal 1 ekend met de behoefieu en krachten onzer gemeente hebben zg 4eu moed huiner overtnigi ei i ete die ataudrastig v x r te siaai Onafhankel k van karakter grerig 6 tA r k mag teder hanara anspntak maken op heè vertrouwen zjjner Stadgenooten Laat het hun Medekiezers aan het blijk daaraui niet ntbrefaea bg de verkieane iMJke plaats beefi op DINSDAG 20 S U k aB 4 morgens 9 tot des namiddi 5 ure STEENS ZIJNEN Acnetorwu Geachte KIEZEESJ Voor de Stemming op 20 JULI eerstkomende vordets ween het belaag neer Oemeente driegend aanbevolen de Heeren Air A A van Bergpen IJzendoont I tt A ftemy a i Mr P p P Ki J S M IVoothovcn van € xOor Mr P J Snel BLAUW STEMBIUET J J Grootendorst OÜDA Juli 1875 Kw geachte M edekieztr wf ha GtmeirOeUlang t 13 t r i It Namens het Sertuur i üeuia 17 Juli 18 5 M f Ju mr Eenigfe Kiezers voor den Gemeenteraad te Gouda bevaleB hanaen Medekiezers welke het ware bdang der Gemeente op oog hebben ten tnfcsie aan op Dinsdag aaastaande 30 Juli hunne stem uit te brengen p de H e a Mr A A varjL EIEROEN IJZENDOORN ê Mr P P P BZIST i C HOOGENBOOM H P JSr KOEMANS G A QUDIJK en blame itembriefjt O van EEUW EN De uitgave aezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en ViUjDAÜ In de 8tad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pnjs per drie maanden is 1 75 franco per post f2 SCHUTT ERIJ BEKEND MaTk ING BURGEMEESTEE is WETHOUDERS der gem eute Gouds brcugeu er keunis rmi belonghebbeailen dat o ereeiikonutig yner Mojesteits besluit n 28 Junij 1828 SlaaMlad nu 42 de Commiasie ttn onderiuek em omaobreven io Att 16 der Wet op de SCUUTTEBIJEN an 11 April 1827 bara b de Wet liepsalde werkzaaiahedei heeh aangevangen en roepen bij date op aile dit jaar voor de SCHUTTEUIJ mgewhrevea e geloot bebbende personen om voor Ie oornoeaideOomBiissie te compareren in het KAADllO lS deser gemeente op ZaturOai dea H July 1875 dea voarmiddags leo 11 ure ten einde ol voor de SckiUlerlijke dtenst te worden gede igneerd of el redenen ran vnjatelling bebbende daariae 4a vereiKbte bewuutukkeu iu t leiereu opdat die zouden kunnen worden oi dci uotit en aan de wet getortat Wordende de belanghebbenden aaügemaand om niet te verzuimen tea bepaalden tgd voor de Cummiaate au onderiuek te eiicbynen daar zQ uelke niet aagten opkomen gebouden worden geenf redenen tot vrystelliug te hebben en voor zooverre bun dienstplichtige uoumera zijn ten deel e alleu bij de Schutierg zullen worden ingelyfd j ffouda den 17 Jung 1 75 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Deoooi eever Foetoijn vak Bergen IJzesdooun Bultcnlandscli Overzicht Een uur tan onbedaehtza mheid zei vader vanS Alphen kan maken dat aen weken sohreit En hoewel Gaabetta nu julat niet sohreien 7al h j z il kst wel betreuren zooals alle Franacha republikeinea doen dat hg in een riaag rap drift hoeft bedorven al Kat iloor ïya gedald ea ataatoiauawijabeid in baanden wu opgebonird De zonderlinge loop van drdissuaeie bver de handelingen der Bonapartiatrn ia voor een groot deel ign aehnld nu is de met zooveel zorg verkregen republikoinache meerderheid uiteengespai zonder dat juut de oude meerderheid van de Broglie hersteld is Intsssohen mo t erkend worden dat de houding vsn da regeering in deze task wel geschikt waa urn zella bedaarder mensoheo als Gambeita alle gedald te doen verliezen Thans ia de ontbinding weer twyfelnchtig geworden Hoogstwaarichüniyk zal de nationale vergadering eeratdaaga tot November vapantie nemen en aldua haar leven weder eenige maanden rekken Pr valt zoonis men zint op deze nationale vjrgadering nieta te rekenen omdat er geon vsate en krachtige meerderheid bestaat De centrumpartijen geven bg iedere stemming den doorslag en daar tg steeds geneigd zgn om te schipperen en te modderen nu eens ter rechter dan eens ter linkerzijde ia het mogelijk om hetzg in de eene of in de andere richting krachtig vooruit te gaan Ala het werkelijk gelukt om tot de ontbinding en de definitieve ueatiging der rcpuBIjek te geraken zal dit n alecbta met horten eu stooten worden terkregen en zullen de repoblikeiuen al ban beleid en kracLten moeten inSrSunen terwijl de natie maar geduld moet hebben met haar vertegenwoordiging waarvan zij nog niet outelagen kao worden Uit Beieren wordt bericht dat de keuze der WaUvmaner bewgst dat de ultramontanen en libelalrn ongeveer tegen elkander opwegen Zooals ineii weet bestaat m Belereu nog de verkiezing bij trflppeii zoodat de keu e der kiesmannen bg voorbaat den afloop def verkiezingen teekent Volgens de Veutacht Biiehiameiyer en andere bladen is er Van eene utmoetiiig tusschen Keizer Wilhelm en dea koning van Beieren geen sprake geweest De eerste zitting der oommisaie van Ëlzas Lothariugen ia Zaterdagavond na afljop uarer werkzaamheden namens den Keizer door den oppcrpreaideat gealoten In Engeland apreekf men veel over den dag der aliiiting van het Parlement algemeeo wordt aaogenomen dat 8 of 10 Augustus wel de laatste termgu znl zgn de quaeatie is hoofdzakelgk voor de Farlemeutsledcn van belang het publiek ia vrg onveraohillig omtrent de zittingen Volgens berichten uit Spanje komen telkena kleine afdeelingen Cartisten van het korpa van Dörregiray de Frauache grenzen over waar zg teratond ontwapend en gemterneerd worden De hoofdmacht van Dorregara is ontkomen naar Cataloniv waar zij door Weyler en Maitmes Campos wordt njgezet Jovellar daarentegen heeft zich naar de provincie Lerida begeven op den linkeroever van de Ebro O neraal Queaada van bet Noorderleger versterkt zich lussohen Vittoria en de Ebro en laat de Carlisitscb gezinde bevolking de nadeden van den oorlog ondervinden = = t3reao ®e s =r FRANKRIJK De centrale commuai van bijstand voor de overatrOomingen hee t aan de hulpcummissie te Lauden onder dagteekening van 14 Juli Üe volgende opgaaf gezonden Het ergat geteiterd zijn de departemeuten Haute Garonne Lot et Garoniie Tamet Garonne en Ariège In andere departementen zgn gekomea doch de wonmgen zijn aldaar ongedeerd gebleven en er zijn gcen menscheulevens verloren gegaan de hier bedoeldfr epartementen zijn Aade Óiroude Landes ï t e i Hauts Pyrcnées In HauteGaronne hebbeu 70 gemeenten geledeu er zijn in het geheel 330 mensohenlevens te betreuren ZGUO huilen vernield en 5000 stuks vee verloren gegaan De schade wordt op Z9 millioen frcs begroot Dit departement heeft de zwaarste verliezen gehad Te Toulouse is de voorstad St Cyprien geheel verwoest zg bevatte vele fabrieken en werd door nrUiders bewoond welke al hunne bezittingen verloren hebben In Lot et Garonne hebben 60 gemeenten geleden 600 huizen zijn vernield en 80 meneohcn omgekomen De schade wordt begro op 24 8 millioen frank ongerekend die welke toegebracht is aan openbare wegen verdedigingswerken en openbare gebouwen De schade aan gebouwde eigendommen wordt geschat op t 3 die aan ta velde slaande gewassen op 10 7 diL aan hui8ra id toopuiausgoedereii enz op i 8 ilie aan vee op a miHioep frank In ïarn ét Uaionne hebben 3 gemeenten geleden 116 menachen zijn omgekomen 1605 huizen term eld 1198 stuks vee ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels St 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsroimte Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN verloren Er zijn 4000 gezinnen van alle beroofd en 29 000 faektarea Uud overitroomd De geleden Bchade bedraagt omstreeks 13 7 millioen Daario is begrepen 9 millioen voor de veldge assen Z L voor de buizen en fr 900 000 voor landbouwweriituigea en vee In het departement Ariège wordt de aaa vermelde woningen en veldvruchten en verdronken vee geleden schade op fr 7 739 408 gesekst Buitendien is er op verschillende pUatsen nog groots schade geleden Drie dorpen Lsbastide Besplia Verdun eu Montesi uiau rgn geheel vernield Te Verdun alleen zijn 50 buizen ingestort 7Ipersoa a omgekomen en het getal verloren randeren en nbapen ia er groot Van het departement Ande hebben hooCtüakeljjk twee arrondiaaementen geleden Arbonne waarin 31 gemeenten een schade van 3 en Caicassone waar in 38 gemeenten eene schade van ruim milliaen beloopen is in 1 20 gemeenten heeft overstroomiog plaats gehad en de geheele aahade wordt op mim 9 millioen geraamd In Giroode hebbes 54 geaeecten geleden tot een bedrag oau achade van oogciésiF 6 millioen In het departement Landes zija in 107 gemeenten 36 000 hektaren oreiatroomd Keoe vooratad van het aan den Adonr gelegeu stadje Aire hoofdzakelgk door de behoefiigen van bet stadje be woo id heeft r ooveel geleden dat de aohade aan wonugeff n kleine werkplaataen op fr 100 000 wordt geschat In het geheels departement bedraagt d schade bijna 3 milliOen Dia in het departemcat Gers wordt geschat op fr 2 102 000 waarvan ff 100 000 aan vaste goederen en het overige aaa vee huisr iad enz Van de in het departement HaatesPyruiiéea geledeu schade is nog geeiie nauwkeurige scbattipg gedaan De iiidnstrie heeft aldaar veel geleden lu er zullen aanzienlijke voorschotten aan de kleine nyv jrheid verleend moeten worden wil t lick kunnen herstellen De rechtstreeksche schade wordt in het ruwe op 1 millioen fr gestald Volgeus de bovenstaasde opgaven zal dna tot vergoeding door particulieren der door da orerstrooiun gen geledeu verliezen vereisoht worden eene som van niet nunder dan 98 millioen frank en wel 75 voor de vier meest geteisterde departementen HauterGaronne Lotet Garonne Tarn et Garonue en Ariè Girt nde Laudes Gers en Hautes Fyrénées BINNENLAND Gouda 20 Juli Gepoaseerden Zondag werd den Commissaris van Po lltie door een geacht ingezetene dezer xemeente medegedeeld dat er een kar met vleeach waa ingevoerd hetgeen eenigsints verdacht voorkwam Het gevolg daarvoa was dat spoedig ten huize van Ü den Edel slachter ia d Docle teeg alhier eene hoeveelheid van ongeveer 70 kilogr bedorven vleeach werd gevbndeii hetwelk a i schadelgk voedael wefd afgekeurd en bi nven terwijl tegen hem proces verbaal is opgemaakt InJien do burgerg op die wgze de politie behulpiauw is zal het Invoeren van dergelgk vleesch met geiuakkelyk meer geschieden By het onweer dat gisteren boven de e streek is losgebarsten is te Goudtrak de molenaar Veerman door deu bliksem geduu tcnvijl ook een knecht eenigazins getioffen isl