Goudsche Courant, woensdag 21 juli 1875

ten der brandweer feea dienst bshoetlen te doen Het ongeval zou dan ook met teer geringe schade afgeloopen zgn ware het niet dat een drukkersgezel in een vlaag van rerbijilering en ontstdteaia met de hand een iér groote spi Jruiten van de winkaipni bail stuk geslagen om langs dien weg oit het huis Is komen en iie brandweer te waaricBUwen schoon d gelegenheid om het gebouw e verlateu niet a esloteu was De man bereikte zijn doel evenwel ten koste van een hevig bloedende wonde aan de pols die het noodzakelgk maaEte hem dadelgk per vigel inte naar het gasthuis te transpoiteren aui De Haarl Ct deelt nog het volgende mede omtrent de Nuurdpool eipeditie die wordt bijgewoond dour den officier der Nederlandsche marine den lieer L R Koelemnns Bejncni Toen 66t eenige maanden baron Groeninx an Zoelen het nardnjks kundig genootsohap op Je Noordpool expeditieo opmerkzaam maakte en er aanzienigken geldelijken steun voor aanbood heeft het genootschap niet stil gezeten maar zich lot het comité der ËngeUche expeditie gewend met het verzoek dat een Nederlandsch officier den looht zou mogen mederloen Men had daarmede op bat oog officieren te verkrijseo die met de Arctisohs vaart bekend waren omdat men later een eigen onderneming zou kunnen tot stand brengen In lilngeland kon niet aan het rerzoek voldaan worden en daarom wendde men zich lot het eomiU te Bremen voor de ontworpen denie Duitsohe expeditie Aanrankeigk slaagde men hier beter Iniusschen Was iii Engeland bet plan der Pandora tot rijpbaid gekomen en gaf de heer Clements R Markham Secretans van de Geographical Soeiety te Londen aan het anrdrgks kundig genootschap kennis dat door zijn bewerking aan een Nederlamlsch zeeodicier zou toegestaan worden den toclit mede te makeu Hoewel de tgd lusschen dit aanbod en de uitvoering teer kort was slechts enkele weken en hoewel er nog gewigtige bezwaren oprezen is men evenwel gereed gekomen hetgeen men niet het nunst aan de kriohtige hulp van den minister van marine tu danken heeft en is de heer Koolemuiis Beynen wiens bekwaamheid gver en lust vertrouwen inboezemen op weg naar de Arctische zeeën die in zoo laugea tijd geen Nederlaodsobtu ontdekker gezien hebben Een slachter in Hanorer is tot twee jaren gevangenisstraf veroordeeld omdat hg tieesoh bad verkocht met Irichinen bezet jWO personen werden daardoor ongesteld lerwgl er 50 aan de gevolgen stierven Volgens Gironard is er een slof ontdekt die in de papierfabriekage het bleeken door chloor kan vervangen en de kracht van het papier minder aantast dan obloor dat een vernieleaden invloed op den vezel uitoefent De UalUi Müitare deelt mede dat een nieuw praktisch gebruik van de velocipèiles bg de Italinanuhe armee wordt gemaakt Op voorslag van geoenial Boecu vervullen de e nu tegenwoordig den postilieiist en gedeeltelijk ook den onlonnaucmi dienst iii het groute kamp in Oallaeatie en Somma Ieder ba taljon heeft een velooipcdist die zooals gebleken is 20 mglen in een uur aflegt Bg martohen en gedurende dan tgd dat de velocipedeu geen dienst doen worden tg met de bataljons agens vervoerd De minister raq oorlog heeft gezegd later te zullen beslissen orer eene4eiuitieve invoering der velocipedeu De oudervindijig zal daaromtrent besliaaen In Fruissen treft men even als in Oroningerland ziekte in de Amerikaansote rozenaardappelen aan De bladen der zieke plaute warden btuin gevlekt en verdrongen na verloop van konen igd terwgl dichtbg staande planten volkomen gezond blijreo De andere soorten van aardappelen houden zich goed Bg onderzoek van de poters onder de tieke stammen bleek het dat deze geheel en al waterachtig waren geworden Het onderzoek van de j rerklng der wetten op Lager oa Middelbaar Onderwijs en van baar onderi ing verband op last van de Maattobappij tot Nut van t Algemeen ingesteld Eerste gedeelte hot Lager OnderWlJS Op de algemeene vergadering van boreiiganoemde Maatschappij in 1871 werd bg acolamatie fast vojirstel van bet Hoofdbestuur aangenomen om hetondertoek hierboven omschreven op te dragen n eenige deskundigen buiten den kring van t Hoofdbeataur in overleg en snminwerking met enkele Jedeu nit dat Bestuur Door de Departementen jrden tot leden der commissie gekozen de HH J M van Bemmelen te Leiden W Degenhardt te Amsterdam L B Ukkert l3 Tilburg A Kerdijk te s Gravenhage G van Milligen te Groningen A Moens te Utrecht D J Steiju Pnrvé te Leiden en J Zaager At te Leeuwarden het hoofdbestuur vaardigde af de HH H de Veer H F R Hnbrecht en W C Mees I den ZuiüplaspoMer onder Moordrecht is gisteren ID de woning en daarbij gnde hooiberg van G den BalTcrd de bliksem ingeslagen l e brandspuiten a S en n S nit dete geiBeente M die uit Moordrecht zgn terstond behulpzaam geweest tot blusschiiig met het gelukkig gerolg dat lleea de huoiberg verbrand ia eu alleen aan de nok nu bet huis eenige schade is toegebracht Blykens ecu Zaterdag bg het departement ran koloaiêo octTangrn telegram ran den gourerneurgeneraal kceft kolonel Wichers 12 dezer uit Atebiq berioSt dat er niets bgtoaders is roorge allen da getondheidstoestand gunstig en de sterfte gering was Nadat er in 13 dagen geen cholera was voorgekomen waren er den lln drie Igdeis waarvan en overleden is Den 15n dezer zou de vuurtoren op Pocloe Brat worden iugewgd Da nilioieiiB van de ligting 1872 dia den 2den deter hg de corpeen infanterie in activiteit zgn op f treden tullen den laatsten dezer weder in het genot van onbepaald verlof worden hersteld Door liet Indische bestuur is aan de regeering hier te lande de uitzending gevraagd van een honderdtal Zde hitaiianta der infanterie deels om de pen plaatsen aan te vallen door siKUveleii ofoverlyden ontslaan maar voornameig k met hst oog op den terugkeer van een aantal kapiteins late eu 2ile luitenants van het leger bier te lande die bij dal in Oostlndie sedert 1873 voor twee jaren gedetacheerd waren Vandaar de bepaling lat nog lu de maand Noiember a s te s Gravcnbage een buitengewoon examen zal geboudrn worden van onderofficieren van het li er hier te lande ter verkrijging eener benoeming als üde iuit nant der infanterie voor hel 0 1 leger De hoojbouw is ouder Nieuwerkerk a d Usee in volla werking De quaiiieit is goed de opbrengst is middelmatig de weilanden zgn goed van gras rooraien De toogblaar onder het rundvee heerscht oog bg enkele landbouwers De toestand der veldjcwassen ia over het algemeen bevredigend Bü T leo in Rotterdam verbigf houdende Duitsobers beslaat bet plan dit jaar een Sedan feest op ote schaal aldaar te houden Een twintigtal hunüer ijebben al hnnne laodgenooten aldaar woonachtig bgeengeroepen tot een lergaderitig ten einde over dit ecstplan te beraadslagen Door Burgemeester eo Schepenen van Antwerpen is aan het gemeentebestaur van Leeuwarden mededeeling verzocht van de plaatselgke verordeningen en Toorsiiliriften betreffende het tchool wezen en het nderwgteud persoufol Men stelde zich voor daarvan gsbruik ta maken bg d uienwe regeling ran bet openbaar onderwys ta Antwerpen Bg het oniredar dat fistereo namiddag woedde ego oadrr de gemeante Overschie twee personen die op het land weikzaam aren door den bliksem 4aodgesla n terwijl een derde getroffen werd aan de aohtenijdc ran het lichaam Tao de 4V bomsohaiten welke roor de stenrpekelbaringvisscherij Ie Katwgk aan Zee werden in gereedheid gebracht zgn reeds 20 vertrokken De versohof kaatviascfaerij werd in de afgeloopen week nogaleobta door 6 schuiten uitgeoefend welke in driedagen reis wegens de hooge nssohprgzen ran 80 4at 130 bes omden Te Baarn is Zaterdag II de jaarlgksche rergade ring gehouden Van het Oenootscbap Voor leeraren aan gyinnasièn ea burgerscholen onder voorzitting van ar Burger uit Amersfoort De volgende rergadering i gehouden worden te Derenter onder roorzitting raa dr Vitii nga aldaar De oadste hoofdandtrwgzer te Kollumerland is 77 jarao oud met S7 dienstjaren Ug geniet een tiao tement van SOOI Voor de arrond reohtbank te Zwolle werd Donderdag II behandeld de zaak tegen de hh W J ta J ran Zajrien te Rotterdam beklaagd ran aadwillige nishaódeling ran een beateller in den vond ran de oproering van Multalnirs Voritan acbool te Zwolle l e beklaagden waren niet ver1 obaoeo Na het hooren van getaigen eisohte het O M roor den eersten beklaagde een maind eentant opsluiting eo voor den tweede 50 boete De rtohtbaok lal Donderdag aanst uitspraak doen Trgdag nacht omstreeks half twee is er een begin ran brand ontstaan in de benedenverdieping ra et Cebouw der Koipiiklgke Nederlandscne stoomfflhcnrg ia het lobaal van de groute snelpers waarop de SttHdtanI gedrukt wordt Oeiukktg was er nog Foig personeel liazig met drukwerk en door deze omstaodigbeid was de brand zoo spoedig met eenige water gebinscbt dat de aangerukte handspui Van dit rapport is thaas het eerste deMt bat delende over het Lager Onderwas versaieben Htt zal meenen we niet onder de Leden van de Maatschappij wordw urfg ieeld maar al geschiedt dit wet dan achtea wa het Rawort van zooveel belang dat we bigde ign door cf ontvangst rao een exempilaar te kannen mMlewaiien oo het in raimer kriHg zg l dao ook bg HittrekBcl b kend te maken VVg durrenoos rleien dat er onder gnte lezers velen zidlen zijn die met belangstelliog ran dezen arbeid zullen Icennis nemen In de inleiding wordt het standpunt ifoor de Commissie ingenomen toegelicht Zg onderscheidt in dit opzicht drieërlei 5f wgziging van de beginselen ran art 194 der Grondwet 61 behou l ran dii artikel mi s uitgelegd in eau bepaalden sin óf roiledige en onbekrompen toepassing ran dit artikel Dit laatste ia oütunrlgk bet standpunt dei Comtpittie het was ook sedert bgna een eeuw bet stand punt der Maatsohappg die he onderzoek doet instellep alle leden der oommiraie waren ran de deugdelgkheid der laatste aitlegging rolkomen orertuigd Maar toeh eoaaht zy de redenen Moot te l gen waarom zg zich op dit standpunt plaatst De welraart de innertgke kracht ran den staat is het noodwendig gerolg ran de iatelleolueele ontwikkeling ran al zgn burgers Verhanging der volksontwikkeling vermeerdert de inneilgke k eht ran den taat rerlaging van t aerate voert tot verzwakking ja tot rernieliging ran het zeifstaodig rolktbestaw De behartiging dier belangen mag dus uiet a n de werkzaamheid de inzichten ran bijzondere personen of rereenigingeh oreigehiten worden De torg voor het onderwgs is ttaaitplicU en hij moet zorgen i at dit ouderw js tAo algenieeH eo zoogoed mogelijk zg Dit beginsel vinden we in art 194 der Grondwet Overal poUloe d opent Lager Onderfijt Maar de staat moet meer doen Zgn onderwg i moet roor het rolk w zij geluel toegankelgk zjju Onbevoegd als de staat is om lich te mengen In de verschillende godfsdienstige deokwgzen zgner burgers moet hg uit zgue organisatie van het onderwgs alles verwijderd houden wat door tgn toedoen tot uitsluiling zou kunnen leiden Duron ket openbaar onderwf i toegankelijk voor allen door duidelijk voorKkrtft en ttrenge kaxdianing va de Xeutralileit der Openbare tckool Het onderwgs in den godsdienst en wat daarmede in verband staat bigve overgelaten aan de Kerkgenootsohappenf de slaat zorge vooreen welootwikkélend en vormend degelijk onderwgs Hoeft de staat zgn onderwgs preral roldoende eo rour iedereen ingericht dan maar ook djn alleen mag hg vrgbeid geven n4ar de ioziohten vanenkb fh daarnevens bg zondere scholen op te richten Dia righeid mag alleen worden beperkt door de ai asmiie eifchen ran goed onderwijs Daarom ket geven van onOsrivyt vrij mits beargzen ran bekwa imiieid en zedelgklieid overgelegd worden door hen die dit ohderwgs geven en da Overheid toelicht houds dat dit bijzonder oodervgs met handhaving ran tgn recht zich op bgtouder godsdienstig terrein te bewegen toch de mate van keuuis doe verwerven die de Slaat alt onmiabaar voor zga Uirgers moet eischea De üumraistie beaAtdus hel standpimt ipgenomeo van volledige en onbekrompen toepassing Mn art 194 der grondwet waarvan de woorden iohetroorstannde gecnrtireerd zgo Zg hsaft getracht van dit standpunt af een oob ran en zelfstandig en onpartgdig oocdeel nit te aprejten in de hoop door byen arbeid bg te dragen tot rarbetfring en verheffing van het ouder gs Daarna gaat de mmissie flrv tot I De buswabim eh ki aohtxn oveb betLager Okdiswub Sommige komen ren de zjjde der rrieoden andere ran de zg de der minder ingénomenen met de Openbare school doch aUa hebben reeht op gehoor ea onderzoek Ben e r algemeene en algemeen als gegrond erkende klacht is die orer het iSohoOl niritÜim zoowel het btjli eklfeiyke als ket volstrekte Het regeeringsversiag omtrent het onder ga btrer 1872 deelt mede d t in gepoemd jaar nó 84 00 kinderen tutsohen de 8 en lij Mr geheet rerétoken bieren van onderwgs d i ruim 18 pCt van t Vermoedelijk aantal l indcreil van dien leeligdi TqgetalUret tnik een treurigen oèttand sUat de Wet Van léS7 geheel machteloos ÜSn dit is alleen het i oittrekt sifhoairannlB het wordt og rerm eerderd dobi ongeregeld en afgebroken sch ooTbezoek r dooriii Öen Z9mer fnenige school tbH platten lande grocfiéndteli wordt ontvolkt Een ander deel der jetigd trekt ran het ondertsrjja weiqig rruchten Oilidat bil nieli tot t einde netlijwiMnt d w z lot iiet i dejiar den leeflgd waarop vr§ algemeen geacht wórdt dat t Lager Onderwg ben einde neemt Al is dli Juist dan ia etnogMttfgttoot lantat leerKtigen da dezen termijn niet afwacht Hun aia is dan iiH solide gelio g eo glnstige om faiidigbeden dMj t tt bljift er weinig ran orer £ a dit g de ltt dei jaogd moet men niet gel k jt r s reii te a hoolvenni n alleen bg da allerlaagste iiffiep odtfn et opeabaa zicb ook bg tinlen van wie men bete inzicht zou verwaohtaa in de W zw i t Sf liAdertU Maar ook at Vrjj algeteedn aangenomen grenslijn ran 12 jear ia te eirg tArcAtlita Kinderen ran ii jpari ktylDBi niet a s rc tleerd beschouwd warden Wat zg tot dien tgd leereii is eigeolgk alteen een rpqrbeifeiding een inleiding van hèigeen zij moeten vqten pa l enpen om in eiken stand der maatsohappg met rrucht roor zieh ztlven eu hen met wie tg lu aanraking komen werktaam te a o Het leeren voor de p tgk moet juiiC daar b e i iiieu waar h t thans voor de meerderheid eindigt Daarom meenen wg dat er wel degelijk rona beiitaat voor de klacht dat de sdiool veelal te rroeg verlateu wordt Mag dis twaaKJarige lee tgd al beschouwd kunnen worden als de me ai gesohikte igd roor leerlingen om tot e Rïgeu aitdereo tak raa ondei wljs orer Ie gaan hj ia niM d tgd aaiop aJleOuderwg a een ifde m K neoifSD Mact de kfaohl ran schoolrerzuim worden toegeschreren aan een leemte Ut Wet de overige klachten riudeu baren grond in de gebreken der Wet Zoo ceeft art 23 het artikel dat de neutraliteit ran bet opeabaar onderwgs ratttttlt aanleiding tot klachten r a den meeat rerschillendea aard Zoo ontbreekt de OBENaLUH lusschen bet Lager Onderwgs en het Middelbaar Onderwgs Men kan dan ook nog Lagere Scholen aanwijzen die in omrang ran onderwga met Middelbare Scholen nagenoeg gelijk alaan Een gerulg hierran is de overlading der school voor m eer n itgebreid Liger Onderwgs met rakken Ontwikkelen is bij het Lager Onderwijs het wachtwaotd Maar die ontwikkeling Igdt schade omdat zi niet op den roorgrond kan ataan wanneer de school zich tot taak stelt baar leerlingen eeue groote massa ran zeer uiteenloopende kundigheden te doen opnemen Voor bet bgbrengen van reel kennis binnen een beperkt tgdsbettek moet een ouderwgsgang gerolgd worden die niet paal bg ootwikkelend onderwga Ouk wordt de flinke ontwikkeling ran bet Lager Onderwgs tegengehouden door den drukkenden last die ter bestrijding der koeten van het opeubaar onderwga op dr gemeenten gelegd is De gevolgen van imtn druk openbaren zieh op veraehillende wgten doch allen tea nadeele vaa bet onderwga Hier beletten zg de opnchting van nieuwe of de verbetering en uitbreiding van oude scboollokalen daar de beboorlgke bezoldiging der hoofd en bulpooder wgzers zoodat niet altgd met den vereischlen spoed in ontstaande vacatures voorzien kan worden elders weer het aanschaffen der noodige schoolmeubelen en hulpmiddelen bg het onderwgs in vele plaatsen zgn zg oorzaak dal alles wat de openbare school betreft zoo lainig mogelgk ja met zekere bekrompenheid behandeld wurdl De commissie acht dit bezwaar maar al te gegrond Van t vermogen om tubaidie aan t Rg l en de Prorinoien tt rragen bg art 36 gegeren wordt spaarzaam gebruik gemaakt In 1872 w rd door de gemeenten na alkek ran alle baten meer dan 4 100ü 000 aan t onderwgs besteed door het Bgk en de Prorineien nqg geen S ton en daarvan dao nog 164 000 als buitaogewone subtidien ScttooLTOEzicuTi De oommiisie gaat hierbg uit ran de stelling dat het toezicht tot taak beeft te torgen voor strenge opvolging der wettetgke voorsobriften flinke organisatie dersohool degelgke behartiging der volksopvoeding Het oppartoeziobt too den MiDijter vnn Binneolandscbe Zaken kon nimmer zalft niet bg den bekwaamtten al die zorg en kracht geven waarop het onderwgs aan praak tóeft Het riiinisterie isznlk een reelomrattend departement eti hisoht zooveel mate van arbeid dat dit oppertoaaiekt garalt onmogcljk kan worden genoemd Ook de Invloed der plaatselgke sohoolcomtpissien kan niet altgd heilzaam wpidao genoemd A l Nrdient bat reedt dat in plwtsen benedea 3000 lielen het plaatselgk toeucht berust l g bet dagejijlisok beatnw der gemeenten Daardoor tbok is de liltVoerlhg en bët füëiSIK iti detetftle banden g raoht irak altijd aa eig tiaAitflgé beSWarev obdarh jrig is Mi4r ok in die gèiiMftsn iiMt sobobleomiiissiea j tf zal men ief dan bg utttondering genoeg manban Awiaei rii die niet gebMl Oüfaake d zgn merhat bbdèw s pm leert ereiiwer de etVaring dat dat oommuile f narrig is op haaf macht en ia loed o jikwyia saer acheidead dan rerbindend oascben gemeentebestuui en hoofdoadtrwgzer zich stelt zoadat de helangen van het onderij s niet altgd in de cerite plaats behartigd worden 4 ererV etiBgen waaraan deze coumissien vaak onderherig zgo doen haar in t slgèmeen Vastheid en kracht ran beginselen en richtiiSg missen zoodat zg ft waa j itvii zelden het initiatief zullen nemeo Soms oefenen zij indirect groeten larloed uit omdat de gemeentebesturen die bekleeders van onbezoldigde betrekkingen ontzien omdat het niet gemakkelgk is beta te doen vervangen In de Aeesti gev len echter zal men niet in staat zgn vobr Itet hdmaatschap der achoolcommiosie mann n ta rindeo die meer ran de school weten dan ze uit hun ei eu jeugd er ran onthouden hebbeo en de zóodauigen keunu of alles fturOorwaardelgk goed en rapporteereo in dien zin orer soms aléiiht ingerichte aHioIen waardoor zg t aanbrengen van Verbetering beletten 3f alles af somt in goede scholen en bg flinke onderwijzers waardoor tg dezen ontmoedigen en vernederen Ook de betrekking van tchoolop ieuer is onbezoldigd en dus een bijbetrekking terwijl zg om goed te wordm waargenomen den geheelen menscb vereisoht Ook is hun macht en invloed te beperkt Alleen het toezicht der provinciale inspecteurs mag gunstig worden genoemd alleen zou het wenschelijk zgn bun getal te beperken om daardoor de oogelgkheid ia werking ef te nemen en om eenheid te bevorderen Is alzoo het toezicht onvoldoende een gevolg daarvan is dat ook de acte eiamenei veel te wenschen overlaten Er is geen eenheid in de verschillende provinciën de sohoolopzienert zullen als examinatoren niet altgd op hetgene voor de onderwgzers hoofdzaak is den meesten ilem leggen worden er deskundigen die niet verantwoordelgk zijn geëxamineerd dan wordt de nittpraak gedaan door hen die niet examineerden Ook mag het minder goed geacht warden dat er tweemaal s iaais gelegenheid tot het doen van examen wordt gegeven dit toch geeft in verband met de bepaling dat niet voor bet examen maar voor de verkregen akte een zekere geldsom betaald wordt en bij de onbeperkte vrgheid die een afgewetene heeft zoo dikwgis hij verkiest een nienwe poging tot het verkrggen der begeerde akte te wagen aanleiding dat het werk der examencommissiën oimoodig uitgebreid en door de veelvuldige afwijzingen onaangenaam wordt Bovendien is het wentoheigk den tijd der akte examens in overeenstemming te brengen met den ènrsns der Bgkskweekscholen Eene allernadeeligste bepaling vindt de Commissie nog in art 48 der Wet waarin wordt bepaald dat aan uujaoNOBBWuzEHS een akte kan uitgereikt worden voor ééa of meer vakken en deze akte maakt den bezitter ódk bevoegd tut het gaVeu van schoolonderwgs ari SI Van 3aA omstandigheid is dikwgia misbruik bet gevolg Wie een buiaonderwgzers akte keelt kan niet uit de school geweerd worden en b j afwezigheid van t toezicht kunnen werkzaamheden hem worden opgedragen waartoe hij niet bevoegd is Ook mag het aantal eiakEN commissien een bezwaar geacht worden liegen de eenheid van examen en behoort ook hierin verbetering aangebracht te worden Het kweekelingenslBlid beschoawt de oommissie als een der groote gebreken vau de tegeawoordige organisatie Ook tegen de veboelukekd examens zijn vele bezwaren in t midden gebracht al zgn zg dan ook andr ijds krachtig bestreden Meu roert aan dat zg door de gebrekkige wyze waarop zg reeltgds worden afgenomen niet altgd den noodigen waarborg geven De groote onkosten aan t bgwonen deter examens verbonden tgn voor Vele boWonderwijzera die reedsomoeite hebben om rond te komen mede een groot bezwaar Het valt gevestigde Hoofdo derwgters wier werk n denkkracht schier geheel door de practgk door de eischen der school wordt ingenomen moeielgk met jeugdige onderwgzers die meer tijd Cn kracht aan wetenschnppelgke atndie kunnen wgden in het strijdperk te treden Het prestige vaA den Hoofdonderwijzer lijdt indien hg niet slaagt Wat men bg het Middelbaar Onderwgs Waarneemt doet de vergelijkende examens Dpnoodig aobtea Ook 18 het onmogelgk uit een soms zeer groot aantal sollicitanten door het vergelijkend examen den rechten man te ribden Deze eta nög enkele anderetyn de hoofdbnjmiren thgen de fgatgkende exstpens Bg de aanstelling van hulponderwüzers acht men den inrlóed ran het dagelijkscfa bsstAaV en den raad tiiet ie ran den hooM nderw zer wel wenschelgk De OETDioscHamEN voöe zedelijk ckdrag moeten Wiorden af egeren onder roorweardenfVie een beteren waarborg aanbieden dan tot nog toe het geval is Hen kan tb h die geschriften niet missen Ieder die z jite linderen aaa een onderwgzer toevertrouwt rrragt naar zedelgkheid in de eerste plaats ook met het oog op het bijzonder onderivgs kunnen zoodanige getuigacbriften uiet wel gemist worden bovendien eiBcht de Grondwet een onderzoek naar de zèddijkheid der onderwgzers fTordt vervolgd I olq flién Batavia 5 juni Aan het mml oveizicht van het £ at üandelibfad ontleeuen wij htt volgende Van Atobio zgn geene nadere tgdingen ontvangen alleen onlviiigen wg de bevestiging van hetgeen wQ in ons laatste ovcriieht omtrent den aanzienlijken Atohinces abdui Raohmau llabib meded ldtu Wy twgfelen echter ten sterkste of de Begeeriog van zijne aanbiedingen gebruik zal maken en zoo hg van onze tijde eene n sigering mocht attdervinden tal hg ustdnen wel weder onze vijand worden Bg de Regeering zijn al zijne gangen bekend en juist in de weigering om hem als bemiddelaar in de zaken te gebruiken ligt o i de overtuiging der Regeering dut hij als geen gevsarlgke vijand beschouwd behoeft te worden want in het tegengestelde geval zoude men hem welaan le praat houden Dat de z tken te Alchin vuorlaopig goed gaan bigkt ook nil de aanstaande overkomst naar Java van den generaal Pel stonden ze minder goed of kon er sprake zgn van aanstaand gevaar zeer zeker zonde du er neraal Fel zgn post niet verlaten want hg Mt ziek maar behoeft slechts eenige rust en veradMtW In de andere streken van den Archipel heirscht eene voldoende rust te Palembaog heerscht de cholera nog evenals in sommige plaatsen van Java Te Samarang is vroeger eene groote som behaoreade tot s lands gelden verduisterd nu deelt een der bladen mede dat ook te Socrajra in de kas van den algeineenen ontvanger een te kort van 1000 000 ontdekt is Wij hebben nog niets vernomen van bet advies van de Kaner van Koophandel omtrent de nieuw aan te leggen haven te Tandjong Priok Deskundigen der zeevaart oordeelen niet gunstig omtrent dil plan hunne bezwaren komen er voornamelijk op neer dat het binnaoloopen dier haven met slecht weder gevaarlgk zal zijn dat de schepen een verblijf op de reede sullen verkiezen om gitoote kosten voor haven en andere jelden nit te spanen dat helt scheepsvolk gemakkelijk weg zal kunnen loopen n zeer zal blootstaan om door den landwind koortsig te worden De opname van den spoorweg o t Sumatra is gestaakt hal schgut dus dat dit pluMrootloopig niet door zal gaan De g szondbeidstoestaad van den Ruasischea I reiziger Maciaj die thaas het schiereiland M l kkadoorreist is ongunstig zoodat hij een tijd rust zal moeten nemen Indiër 1 = O Xi Z T I e3 Aan bet Bureau van Politie zijn voorhanden voor de eigenaars een PAR PLUIS en een itet zilver vergnlden of met goud opgelegen DAMES BROCHE Burgerlijke Stand GkboRin 18 Juli WiUeoaiua oadars W M vio Ze Eislto en M Uorkis iH £ vert Carnelis onders A vao Baleu en J van der Stavre OvesLLDEN 16 JdU C JjBjtt hntsvr vao S van dsr Vilk 77 j W S vsa Erk 6 m L H de Jong 4 m 17 P IJpelur 3 m J M G SchievMa 1 n M Uroas 2 m 18 M K üogurd 4 m ABVERTENTIÊN o t b X Beralleu via eene Dochter C W TAN ZBIJLEN Gotida 20 Juli 1875 Schenk Heden overleed onsjongate Kind HENRI vier maanden oud G J DE JONG A W DS JONGGouda 16 Jnli 1675 Schotsman H den overleed in het St JosefLiefde gesticht ta Amenfoort tgdig voorzien vai de HH Sacramenten der Stervenden onze geliefde Vader en Behnwdvader HÜBBETÜS MARTINÜS VERZIJL in den ouderdom van circa 58 jaren A C C VERZIJL Oouda E J VBRZIJL JJtBiis 19 Juü 1875 B A VERZIJL JF Ëcbte EAU des FÉËS 1 50 de Flacon bö CHs van VIVJÉ Jb Gouda Coiffeur et Premier Posticheur HAAR en BAARD VERWEN in Blond Bruin en zwart zonder HUID of LINNEN tt vlekken als men de Flacon half gebuikt heeft en het bevalt niet alsdan geef ik metgönoegen de betaalde f 1 50 toi u V