Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1875

I Vit 4ag n JhH N 1701 1875 GOÜDSCHE COURAWT Nieuws en AdverleDtieblad v or Gouda en OnislrekeD Handligting Bfl geregistreerden Akten van den 8 Julij 1875 voor den Heer Kantonregter te Gouda Terleden is aan RAGINUS VIS en WILLEM VIS beiden verblijf houdende te Reeuwijk ge domicilieerd te Charloin verleend HANDLIGTING tot de uitoefeningvandeTÜRF VEEN DERIJ het drijven van den daartoe betrekkey lyken handel en wat verder daarbij behoort j Geschiedende hiervan aankondiging ingevolge de De Griffier bg het Kantongeregt te Gouda Mi J C Dü rUL OPENBARE VERGADERING uitgeschreven door de Vereen tot Verspr van Kennis aang s Lands Verdi diglng aSieeVmg Gouda op VBIJDAG 23 JULIJ 1875 des avonds ten 8 ure in het Idkaal NorEK Vebhaak op de OosOtaven te Gouda ter behandeling van het beginsel der afschaffingvan dienatvervangiüg bij de Nationale Militie i Alle behingstellendeu worden tot bijwoning dier Openbare Vergadering beleefd en dringend uitgenoodigd Van wege het Bestuur zal voor de inleiding van het debat gezorgd worden De vergadering zal haar eigen Bureau kiezen Het Bestuur der Vereeniging voornoemd yereenigt in zich de eigenschappen van het Carlsbader Bmser en Mariënbader zout en bewijst uitmuntenJe diensten bij hoofdpijn verstopping en slechte spijsvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpijn magrnine aambeijen en in talgemeen de ziekten waartegen men zich van inxeermiddelen bedient In verzegelde doezen a 60 cents Borstpastilles uit drop salmiakzout mout anij s zwavel en extract van slaapbollen zamengesteld en goed van smaak zijnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keelen borstpjjn te zijn In j n j doozen a 50 en 30 cents in profzakjes a 15 cents S t a a 1 w ij n Het is van algemef ne bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is Waar bet lu te geringe hoeveelheid voorhanden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucht cu klierziekten de natuurlijke gevolgen Van allezoogenaamde ijzerprreparaten is deze oplossing degeschiktste Eén eetlepel bevat 0 15 gram jjzer m een licht verteerbaren vorm De flaconko st ƒ 1 R h a b a r b e r S 1 ij m Af a a gf p i 11 e n per doos met 50 pillen 25 cents Boterpoeder verkort den tijd van het kamen maakt de boter vaster beter van smaak fraaijer van kleur en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents B Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaanwijzing Bovenstaande artikelen zjjn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldennjk te Sdioonhoven bg Wed WoliF en Zoon te Oudevtater bij F Jonker Idenburg te Woerden bij N C van der Kas Eu in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBOEN GEVRAAGD voor Rotterdam een fatsoenike en burger Dienstbode in een fatsoenlijk gezin wonende of dienende en dus kinderen eu een burger keuken gewend Loon 60 en bg oppassen éénig verval Adres in persoon of franeo letter D Boekh J L v DIËTEN Belftschevaaxt Rotterdam Openbare Venjooping op WoBNSDAp 21 Jou 1875 s mor CL i gens 9 uur aan de PiUtorie der Her Rg vormde Gemeente te AALEESSEN m7EB PUIKE QUALITEIT ƒ 0 65 per flesch en ƒ 0 75 per kan bg W H VAK SARg Hoogstraat HAASTRECHT Kerkstraat B N 104 laatst bewoond door wglen den WelEerw Heer J J W DIEMüNÏ van EENEN GEHEELEN ZIEGELAAH vandcnBERGII HbEBSMGSACHT B J het RfGULItUSPLlilN X 551 SPAMSlillJFONS tot de hoogste koersen De onkosten welke wg voor realisatie te Madrid van de stukken zonder coupons berekenen bedraagt inclusief Assurantie Porto s en oomniissie P t Wg belasten ons echter hiermede slechtsvoor die stijjken waarvan wij zelf de couponsgekocht hebben Houders van Spaansche coupons welke dezelve wenschenterealiseeren zullen wij een firma in hunne plaats armwijzen waar zij die kunnen bezorgen MECBELAIKËX liXBOEDEL bestaande in Kabinet Bureaux Secretaire met marmer blad Eettafels met inlegbladen WaschSpeel Bloemen andere Tafels Stoelen Spie fels Schilderijen Smirna s en andere Tapgten endule en Vazen Lampen Mangel en Pers Kagchel en Haarden Bedden Porselein Eeten Theeserviezen daaronder bizonder fraai blaauwe Borden Schalen Visohschotels met platen Soepterrine Kristal Glas Verlakt Koper IJzer Blik en Aardewerk Alsmede van eenigZILVERWERK waarbjj Zilveren Lepels en Vorken Inktkoker Roemen Soeplepel Suikerstrooijer Kurken met Zilveren buitengewoon fijn antiek Zilveren Kinderspeelgoed Daags te voren te zien Inlichtingen geeft dB Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Haastrecht Den Heer ÏHEÜPHILE Haarkundigc M Met deze heb ik t genoegen ÜEd mede te deelen dat ik op het gebied van haarmiddeltjes gul weg verklaren kan datdeAMERICAN BALM mjj in eene week bevrgd heeft van haarroos of schilvers Daar ik zoo dikwerf misleid was door onkundigen zoo had ik ÜEd beloofd bij réusite door üw middel er publiciteit aan te geven Rotterdam Met achting 23 Mei 1875 Ph CEABFER De AMERICAN BALM geett binnen eenige weken hergroei van het Haar verdrjjft Roos of Schilfers belet het uitvallen en vroegtijdig gryg worden Franco aanvraag a 2 de Flacon ge nakshalve 42 Blaauwe Postzegels of Postwissel bjj ÏHEOPHÏLE Haarkundige Kerkstraat bfl de Vgzelstraaf 238 te Amsterdam NB Om de echtheid te waarborgen zoo heb ik geen Depots noch reizige s in Nederland VERWAARLOOSDE VEREODDBQD CUaONISCHE BRONCBITES TEERING RiTIOMELE 6EHA1IDELIR6 Booa BB TEER CAPSULES DE GUYOT ApotlMktr u raii Deze c ipsulps ter grooUol van een gewone pil Ik lal wu leor uit Njurwegerf gcliccl uivur cii van o üdsle quahtwl De ta iule smolt in de maag en dl leer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt SiMiediy t nel dagclijksctie gebruik ter teer a teer antcbefeleii a Toor hei sle ifndeli eo twakkc personen h t ib tfivent een zeer Rtird prteservnAiet vooi eeiie menigte zicktfn t roonl in XigHen itnl Epiileniicn lieei itclieii ln rtHff e Wrfl eu iv etluprofc eur BouiiuiwT c Jle teer r i M M A zena e won t raet bijzondci M iicci gi bittlkt tegen liuH uitslaf va longUfring Hel 8 IS klo iiJjlijkctijk door de eivaiing lie eïen d il de tier a i eii stunutLKiuiden inrkied lieett en dat bi i maai gil u eld gein iifk do leer ie oiftiineii üt iu ïerleeriii zacht 0 wekt en den goeden bloudhoniloo befordert fDic iof mw fU métterine du docteur Fahuc De werking der leer iniruiidit m ah volgt Zij rer a raecrdort de urine af clieiding wekt den eetlust op en beronieii do spijsiortoeriniï Hen aelirijftiki teer voor il voor bg cbroniBclie eatbarrca vao de blaas en lon t ge TraiU tU PharmacU flu profeiaeur Smniu Bij t gebruik van één of twee capsules op t oogenblik dat men gaal celen werkt de teer lieogbl merkwaardig m de volgende gevallen anoNCHiTCt STHMX LONOaANDO NINa T VERW ltltLonSOC VERKOUOHtlDk 1 ONaONTSTCKINa Ett TEEIUNA Kt Lt IJI ttl LECHTs tPIJSVCRTEEnlNB KOVDE OP DE BLAAS en in t Igéme n tegen tlle aandoeoingea der slijmvliezen Jedere flacon van t S 50 bevat 60 capsules Oit is genoeg gelegd om aan te toonen hoe weinig deie geneeewijK koat vao S tot 7 1 3 cent per dag Om tick tegen t koopen uan namaaktel te heedeif möH men vooral letten op t witte etiquette umaropie teket met iiüarte letten ü afgedrukt en de onderltektmrtg van CUÏOT in dri kl iaren Hier tegenover bevindt xich M fac iimile der I handteekemug Uepot te Gouda bij J G Zelden rijk GïïJ Druk van A Brinkman Afschafling van Dienst ver vanging 0 en enk l Nederlander die gewoon is t n oogen rond te laten gaan in de maatschsppg waarin hg leeft en die zich ook maar eenigstma bemoeit met hetoeen er rondom hem TtMrralt is het onbekend dat de toestand van bet Nederlandsche leger niet van dien aard is dat wjj gernsteiyk de ure des gevaars kunnen zien naderen in de gelukkige overtuiging dat wg een goed georganiseerde troepenmacht hebben maar int endeel ieder die slechts eenigszins op de hoogte is van den tegenwoordigen toestoad weet dat ons leger zooals het thans is samengesteld slechts lottel waarborg biedt om eenige kans op verdediging te geven Een van de oorzaken vaa dien treurigen toestand Tan kns leger is roorzeker gelegen in dé dienstverranging Deze is onvoorwaudelnk af te keuren om meer da eene reden welke stelling wü in dii Dr met een enkel woord korteink willen behandelen jEQeabti met een enkel woord omdat de dienstvervanging inderdaad meer en meer algemeen nfkpuring ondervindt zelfs in die mate dat toen eenige weken geleden in Utrecht s hoofdstad aen meeti werd gehonden tot bgwcming waanrao voor en tegenstanders uit het gansehe land waren nitgenoodigd slechts éiu stem zich tegen de dienstvervanging verhief JDe ügeraeene fkenring aat echter weinig vftnMOf wj SMt tn nairaeuili awnigteSaAtulaug de dieratTraranging blgft bestaan moet er tegen gestreden en gekampt totdat zg bezwgkt De voohiaamste reden die afschaffing der dfenstrerranging wenscbelgk maakt zal w deze zgn nat door haar toedoen de meest ontwikkelde elementen der natie aan het leger worden ontrokken Diegene toch welke maar eenigszins de kosten van een plaatsvervanger kunnen byeenkrijgen laten hunne zonen niet in dienst gaan maar offeren liever welke opoffieififf dikwerf zeer zwaar is eenige hondeida gtudaa op ten einde een plaatsvervanger te J oouen die voor dat geld gewillig en gaarne bet raatirland zgn dienst wijdt De plaats his die eigenlijk mo worden ingenomen door het beschaafdste en meest ont wikkelde deel der natie wordt nn bezet door ben die bet minst achtingswaardige deel van bet tolk uitmaken en op de on ste sport van de maatscbappelyke ladJer staande niet zelden met den weinig eervoUen maar toch veeld ver dienden naam van oitscbot best peld wordes De gerolgen van een jsoodanigen toestand z li piet ver te zoeken en bet spreekt bgna van zetf dat de invloed van die plaatsvervangers ofl bet geheele leger allemadeeligst is terw l jnist zg in wier plaats xg in het leger komen door hiuine kennis en beschaiving een zeer heilzamen invloed konden uitoefenen en een zeer gunstige werking konden te weeg brengen Dus ook zonder de hoogst onbillgke omstutdi eid in aanmerking te nemen dat de meergegoeden zich als t ware kunnen vrgkoopea van iett dat de Orondwet een der eerste plichten noemt van alle ingezetenen is de afsebtfing der dienstvervangmg wensohelgk Deze wenschelgkheid is reeds herhaaldelgkaangetoond doch tot nog toe zonder goedenuitslag om welke reden het noodzakelgk magworden genoemd dat bet Ned landscbe volkeens met kracht aandringt op de afschafSngder dienstrervanging Deze noodzakelgkbeid is ook ingezien door de hier te lande bestaawle Vereeniging die tot doel heeft Verspreiding van ienniê aan C aaude t lande verdedigmg en op eene openare vergadering door £ i vereeniging mtgescbreven op 31 Mei jL is besloten een adres aan Z M den Koning fai te dienen waarin op de afschaffing der duastvervanging wordt aangedrongen De redenen van de wenseheiykheid der afschaffing zoods die in het adres worden uitgedrukt zijn dat Na die afschaffing de geheele natie zichnaawer aan het leger en het leger zich nauweraan de geheele natie vetiianden zal achten eudus het leger iiö bet volbfengen zjjuer moeieIgke taak groote moreele ea zelfs ook materieelekracht zal ontleeneD4 HJ dtsoiidariteit tnsschenleger en natie Na die afschaffing 4f griieeie natie meervan nabg betrokken zgnde bg het leger opmeer voldoende wgze ztii voorziem worden inal wat dat leger behoeft mi aan zgne roepingten Tolle te kunnen beantwoorden Na die afschaffing de opvatting van denplicht dier verdediging eène noogere zgn zal daar die door allen eimdiet meer alleen doorben welke dien plicht nitt umen afkoopen wordt volbracht Door die afsehafBngj goede elementen in het leger zullen worden gebracht in plaatsvan de minder goede die Se dienstvervanginger in brengt en bet gebatte der nationale militia ilna tot h ngsK g tbavwt wonttj Oeor 4e allwham giiiliBwntnn b aofa ar blgren roor de vrjiwiMge j i a i n fai t ni ing bier te lande en in Iodi8 en dezelMe man als vröwilliger hooger waarde beeft dan ahi phiatsvervanger 6 Door Sw afschaffing dus stof beschikbaar wordt ter voorziening in het steeds toenemend gebrek aan vast kader en in de militie elementen gebracht worden ter vorming van militiekader noodig ter voorziening mede in het aangehaald gebrek en ter voorziening in de beboete die bg moUlisatie in ieder geval bj de dd sohnttergen ontstaan zal ilet adres dat behalve dase redenen ook nog aantoont dat noch kat dgemeen belang der maatschappg noch da b ndere belangen der individuen een beletsd zgn om tet de afschaffing der dienstrertanging over té gaan verdient inderdaad ten volle met een rgken sdiat van hanteekeningen versierd tot den Koning te komen en het is te wachten dat uit alle oorden des lands adressen van adhaesie worden ingediend Het voorbeeld door het hoofdbestuur der genoemde rereenifpng gegeven om op een openbare vergadering deze zeer gewichtige zaak te bespreken verdient navolging en het verdient on vrgfeld lof dat de afd Gouda dier vereeniging daar eveneens overdenkt en in deze gemeente een opnbare verkering beeft uitgeschreven op Vrgdag Juli a s Naar het grootegewicfatderzaakteoordeelen zullen vele me vergadering voorzeker bgwonenen het is te hopien dat met alleen de voorstanders d afschaffing maar ook Idegelgk de tegenstanders Toorzoorer die er ign znllen opkomen opdat er eea debat ontsta waarvanbet gevolg is dat men oobd ovib tviod zgnhandteekming onder het adres plaatse zoodateen getal adressanten ontsta dat niet slechtsden naam toekent maar dat met hart en zielovertuigd is van bet h x g noodige der afschaffiiMP Was net op de Qtrecbtscbe meeting zeer aangenaam te zien dat een a evaardigae van het Centraal bestuur van het Algtmtm Nederlandech Werkliedenverbond namens dit instemming b tuigde met bet adres dat feit geeft hoop dat ook de Goudsche werklieden op de aanstaande vergadering niet thuis zullen blgven en wgst veeleer op een gunstige kans dat zooveel mo gelgka standen zullen zijn vertegenwoo rdigd Het geldt hier een volksbelang bg uitnemendheid het geldt bier de verbetering van ons leger waarvan voor een groot deel onze veiligheid afhi agt het geldt hier een zaak die de belangstelling van alle Nederlanders ten volle verdient Moge het blgken dat de Goudsphe ingezetenen begrgpen dat bet in waarheid hunne eigene zaak is die op de aangekondigde vergadering behandeld wordt BUITENLAND Buitenlasilsch Overaiclit Met 342 tcgm SU ftcBiarn beeft de n tioD le vergadering nu Frankigk Zaterdag kct wetMotverp betreffende de belaiting op styii ent sangdMaea lOodst Sfcaadig e n UDiang kon worden gaaaakt met de diaeuaeien overliet budget voor 187 1 doeh de mister van openbaar ondcrwga vcrtocht dat eent nog aan de orde zou ivordeo gnteld het walaoatwerp tot regeling van de trakiaaeDlOL en de pen aioeoea van de lagere oodcrivqeera raaraede de vatgaderin genoegen aam Dit ontwerp ia aaegeooiB i Het baSget van I8T wije trgm ea ul vS ii g at aa S76 028 682 fr eea ongaaf aan i t7e 00O 47Sfr aan Sinda 1870 zij n da uiigateo 701 065 477 fr gettegen Met den atompas r gn Maaadag ea Dinadag eeniga hooldslukken derer brgruoting atgehandeid Zonder nocaaansiraardig debat gingen de boofdatakken ioaaciëu justitie niiteuUiiUaelie zaken Algerié en oor log duor De Ftansche Kaaer lal waaraehgnlgk den 4deo Angastue aiteengaan on den 16deo Noveaber weder bgeen te komen Aangaande de ontbinding der Kaawr ia oog nieta bekend De Dnitacbe Keizer i Zaterdagavond behoodea te Gastein aacgekooen en door de volkaacnigte eo da badgaaten èeatelijk ingehaald D Finiaiscbe bisschoppen sgn naar aeo met de Begeering aan bet oorreapoodceren over den vorm waarin de iu art 69 van de wet betreffende bet bestuur van de kerkelgke goederen vermelde verklaring moet worden afj egeven De Prins Bisschop dr Fóiater beeft de verklaring b j de wet op het beheer van het rermogen der katholieke kerkelijke gemeeiiteo voorgeachre en aan des Opperpresideut toagezonden Die verklaring hoodt in dat hij in het vervolg de wet zal gehoonaaea In het groothertogdom Baden al de verkiezingiv atryd eerlang ren aanvang neaen want de helft der leden van de Tweede Kaaer mnet aftreden De eersten die zich in het strgdperk hebben begevto zgn de Qltraaontanen Zg hebben een beroep op de Katholieken gedaan en vorderen dal dezen na kan stemmen tullen uitbrengen op dagenen die in de vorige zitting leden der Kamer waren De liberalen in Beieren zgn bg nititek tewedea over den afloop van dé verkiezingen voor den Landdag iaoan bet blykt dat da liberate party oer voor dan achteruit ia gegaan Men berekent dat de altramvntonen in dep nieowen Landdag 79 iteaaen zullen hebben de hberaten 77 Volgens lieriohten uit Weenea bigft de toestaad te Bruun dercifde de onderhandelingen lefdcB tot geen resultaat daar uxyftl de arbeidera alt de patroosa zich hebben verbonden oa aleehta ge aiBenl jk een schikking aan te nemen zoowel voor de patroons ala voor de aibeiders ivurdt de toctlaod eiken dag oeilgker Hoewel io Hongarge de verkiezingen aan gro aeerderbeid aan de liberale partg varaohane is de positie van het tageo woord if kabinet nog niet ia