Goudsche Courant, vrijdag 23 juli 1875

all opchihten eren afhitterend an zien de presideitft 4 iiuiater Koiomaa Tisza bij Kret hof niet zoo gezien 18 als zijn oorgangei en daarenboven bestaat de helft fan de gekozen afgevaardigden uit niéuwe aunen ran welke men nog niet weet wat er van te w acbtcB ia welke hondjiig z j ui tegen het ministerie zullen aannemen In deten staat van zaken moet echter Xisza re ds hebbea ingezien wat hij te doen hftft om zijne positie te verzekeren en begloten hebben tqne eteuu haafdzakel jk in de Hongaarsche volksparty te zoeken ajirom bij eeu duideiyk en Itllig liberaal programma zal foimuleeren en handhaven Het grootste gedeelte van het oude koninkrgk Aragou schuilt ten laatste verlost te zijn vau de CarlisICB Volgeus bericht uit Pargs zou Darragaray Is beruchte aanvoerder van de Carlistpn gewond ia Frankrijk gevlucht zyn en dua onsohadelyk zgu geworden Het fort Collado delaaiste sterkte bezoidei den Ëbro heeft zich op genade of ougeuade Boeten overgeven aan de koninklyke troepen en de zaak van don Carlos die om de kroon te verwerven zyn eigen land jaren lang door eeu burgeroorlog laat verscheuren heeft dus een gevoeligen slag ondervonden T e berichten uit Engeland betreffende de schade aaa den oogst toegebracht blijven zeer ongunstig en hebben in Kcgelaod telf een onmiddellijke rijzing der larwrorijzen veroorzaakt Welken invloed de ovetstrooBiiugen werkeliik en blyvend op den prijs van het brood zullen heliben zal echter vooreerst nog ruet aau dcu dag komen Te Voorburg U h rko e de ke r 0asterlaan Gekozen de hh Jhr E van Titters en 6 de Groot Te Katwijk zijn by de gehouden verkiezing tot ledea van den gemeenteraad benoemd de bh T A O de Ridder bmrg L ra deïPfta Bz weth L A van Mels en Car Bloot By kon besluit van 14 Juli i op nieuw tot hoogheemraad van Bijniantt èenoemd da heer A van Lenoep Bij twijfel omtrent bet al of niet voldoend huisonderwijj treedt het toezicht in eeu nader onderzoek Wordt hierdoor het onvoldoende bewezen dan kunnen ouders of voogden gedwongen worden bun k udereu naar een school te zendea tenzij zij afdoende rerbelering aanbrengen Naar gelang van plaatselijke omstandiglieden kan de regeeriog ol het schooltoezicht voor elke gemeente afzüiiderlgk gedurende een zeker gedce te vaa het jaar het wettelijk voorschrift geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen of wel er wordt in de wet een minimum van schooltijden bepaald dat door de gemeentebesturen onder goedkeuring van Gedeputeerde Slaten over hot schooljaar verdeeld wordt Het toezicht op den leerplicht wordt in elke gemeente opgedragen aan ten minste ééa bezoldi jil persoon daartoe van regeeriugswege aangesLeld en aan de schoolopzieners De medewerking der hoofdonderwijzers kan ook met vrucht ingeroepen worden Het schoolverzuim wordt strafbaar zoojra het na ontvangen waarschuwing blijft voort luren De strafbepalingen bestaan in vermaning door het plaatselijk toezicht bekendmsking van de namen der ouders en kinderen door wie in strijd met de bepalingen der wet gehandeld wordt boete en subsidiaire gevangenisstraf voor ouders of voogden bg herhaling van t schoolverzuim en bij recidive binnen het jaar gevangeni straf De vervolging geschiedt door den schoolopziener voor den kantonrechter met beroep op de arrondisiements rechtbank Blykt de schuld van bel verzuim te liggen niet aan de ouders of voogden maar aan bet kiud dan kan dit in een bun verbetering en opvoeding worden gepleattt ü Commissie meent dat de invoering van en Wet iu den geest v u bovenstaande bepalingen niet alleen uitvoerbaar zon zijn maar ook bij het beter deel van t volk sympathie rindeu Op dit oogeublik echter lal eeo wet op den leerplicht nog niet in al baar omvang uitvoerbaar zijn De toestand der tcboollokalen ia daartoe op veel plaatsen te gebrekkig het aantal scbolen te gering en het onderwijzend personeel nog te weiuig talrij Indien dus leerplicht bij de wet werd gedecreteenl dan loa er altijd ten termijn moeten aangewezen wordeu binnen welke alles gereed moet zijn om de wet in volle kracht te kunnen doen werken lutusschen is bet weuschelgk dat reeds zoo spoedig mogelyk in die richting maatregelen worden genomen 4 Neutralheit van topes baar onuebwus De Commissie mnakt dit voorname beginsel der Wet van 1857 niet tot eeu punt ran beschouwing omdat zy meent dat het verdedigi ig ion behoeven Doch de nitdrukking neutraliteit ran A openbaar onderwijs waardoor in t kort de lin der Se alinaa van art ÏJ der Wet wordt terug gegeren heeft vooral iu verband met de opleiding tot alle ohritlelyke eo maatachappelijke dengdeC Waarvan in de late alinea van dit artikel gesproSei kwordt tot zeer verschillende opvattingen omireM li hoofdbeginsel der wit geleid Daarom wenscbt m mmtssie te kennen te geven in welken zin zif meent dat neutraliteit ii op te vatten Zij hangt ten nauwste samen met is selfs iu leker opzicht ondetgeaohikt aan het doel der school Welk is dat doel Veelzijdige v slaudelijke en zedelijke ontwikkeling Het streven naif de bereiking van dit doel kan aameu gan i met neutraliteit Zjuder schade voor de verstandelijke ontwikkeling kan den onderwijzer de Terpl chting opgelegd wordeu ziob te onthouden van datgene wat dezen of genen op billyke gronden tot ergernis zou kunnen zijn mitt die verplichting zich niet uilslrekke tot zaken die binnen bet bevattingsvermogen der leerlingen vallende geacht kunnen worden iu hun eigeu belang zoowel alt in dat ran den Staat rereiaebte kundig bedeu ter rerdare ontwikkeling van de burgert te zijn Zijn eenmaal de vakken der openbire school aangewezen dan moet het aan bet beleid des onderwyters worden overgelaten dat hg bij zijn onderwijs niet den eerbied uit het oog verlieze waarop de godsdienstige overtuiging der ouders recht beeft eo den leeftijd der kinderen nimmer uit t oog verlieze Dan is wel niet de mogelijkheid afgesneden dat er nog door dezen of genen bezwaren geop erd worden bij bet groote verschil der meeningen za dit wtl nimmer te voorkomen zyn maar de zekerheid kao verkregen zijn dat geen meening welke ook bloot zal staan aan onaangename bfjegecing op school of het voorwerp zal worden van onbetamelijke veroordeeling Ook roor de zedelijke ontwikkeling zal de onderwyzer een ruim veld kannen vinden tonder op het gebied ran den godsdienst te treden mits bü zijn laak behoorlijk voorbereid d i opgeleid aanvaardt Het besef van de plichten die men jegens zichzelf het buisgeiin de maatschappij bet vaderland en te vervullen heeft kan zeer goed zonder dat hel gebied der dogmen betreden wordt in t gemoed van bet kind aangekw iekÈ worden En alle leden der tegenwoordige maaUjUippg oiiverscbHlig welke bun overtuiging op godsdienstig gebied zij hebben in de aangeduide zedelijke uitingen die levensvoorwaarden van eiken staat kunnen genoemd worden punten van aonraking daar allen zij het soms ook op versehillende gronden wier verklaring aan de kerk verblijft die deugdeu bij hiin kinderen aankweeken of wenschen aangekweekt te zien Geen godsdienstige begrippen derhalve mogen op da school besproken orden ook niet die welke bet gemeengoed van allen behalve van de ongeloovigen zijn Deze laatslen moet ook ergernis warden bespaard doet de kerk haar plicht dan heeft ook de school zich niet met die taak iu te laten bet ia onmogelijk dat de onderwijzer zich bewege tnttcben al de rotschillende meeningea op dit gebied zonder te kwetiea Ook moet op de school naar t oordeel der oom missie niet gebeden warden Laat men het gebed op school toe dau zal men altijd eenige eoBoeasies moetea doen met belrekking tot dt vormen van het gebed en daarvoor is het moeielijk een juiste gtentljja to trekken Doch al ware dit niet zoo dan nog getSoroB wij dat om het groote en beiltaan keginad raa nentratiliteit tot werkelijkheid te maken iedet ieta moet opoiferen Alles dnt wat ket karakter draagt van godsdienstige plechtigheid ran eenig keiligtnootacbap behoort naar oaze orertniging van do tehool geweerd te worden Teneinde alle mitrentand nit de wet te rerbanncn uit de commissie ten slotte den wemtek dat in de eerste al ran art 23 der wet van 1857 de woordeat tn aan hnnne opleiding tot alle christelijke en ataatschappelijke deugden vervangen werden door aas bun opleiding tot alle maatschappelijke deugden ea aaq bun zedelijke vorming Deie wyziging waardoor de tegenstrijdigheid tusschen da Isie ea 2de al ran dat art wordt weggenomen kan dunkt oot bij nieatand bezwaar ontmoeten daar onze zedeleer eveoaltoota maatschappij geheel geënt is op den boom van het christendom Er wordt dan ook alleen maat meer rechtstreeks dan doot de tcgenwoordigt redactie door te kennen gegeven dat men wel het leddijkbeidigevoel opwekken maar niet leerstellig godtdiantt onderwijs geren wil Wordt vervolgd Laatste Berichten New York 20 Juli Volgens rapport ran bet Bureau van Landbouw aangaande den graanoogit ia er 8 pCt ineer grond in ealtuur lebrackt daa ia 1874 IU de AUantisehe en Weatelijke StaUn ia het gtaaa rer ket algeaceo minder ia alitoit ia de Zbidelijka Suten aaperiMU tot m i diie l taatig I farij 21 Juli liet bericht omtrent de aankOBtt I ran 20UU Carlitten op Franscb grondgebied en At nadrring van Dorregaraf naar de Ffantohe greazaa heeft zieb nog niet beveatigd Alleen zijn enkele Catlisten te Cauterels orer de greotea gefcoaten JsTx rIk TfiEBICHTEN Gouda It Juli PoldertarwaMike 9 ti ie Mindere 8 50 i 9 l 0 Boggep ka 7J86 i 7 8S Minilere 6 80 a 7 20 Voer 6 50 a 6 76 Gerat puike 7 25 ü 7 75 Mindere ƒ 6 00 4 700 Harer zware 5 a 6 80 Liebta 4 i 4 76 De veemarkt met weinig aanroer eertte faalitctt Ig inferieure toort traag te rerkoopea tckapan rlag varkeus n biggeu mede vlug verkoobt Aangevoerd 145 partijen ktat PiQaia nm f 2t ij 3Ï S0 Goelioier 1 50 a 1 60 Weibutcr ƒ 1 20 ü 1 40 ÏFuT gerlijke Stiand GiBoaU 19 Jali Gijibertas oajcn 1 da ijt sa J mtviMr P ter oudanH a Boann e l Koekt Mlhtlaiiaa Aag t oatoa F a ma MUita ea C W Schenk OVEtLsnilii 19 Jali H J Ugmw II m GkiiuwD 21 Jali D it Werk ea i C tinaia P Rietkerk ea U di Jong m ii g mi Te Botterdam had Maandag in de Lutberscbe kerk het jaarlijksch openbaar examen plaata vau de leerlingen der aldsir vestigde ilriclitilig voor doofstopi mcBe derwijs Uit b t verslag over bet afgeloopen dienstjaar bleek o a dat in het afgeloopen jaar 69 doofstomme kinderen aan de inrichting onderwijs genoten welk getal leileit nog met 16 werd vermeerderd zoodat er thans 112 leerlingen zijn en wel 61 jongens en 61 meisjes Daarvan komëb 60 geheel of gedeeltelijk ten laste vau de inrichting Wat den fiaancieëlen toeitan betreft bleek het dat de geldmiddelen vooruit waren gegaan vooral door de subsidien van itaat gewest en gemeente en ook door legaten die aan de iuriohting ten deel vielen De gewone inkomsten dekken nog altijd niet de gewone uitgaven Dinsdag is rondgedeeld het verslag der commissie van rapporteurs over het verhandelde iu de afdeeliogen der tweede kamer by het ouderzoek van het gewijzigde weta outwerp tot herziening der kiestabel Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen en bezwaren tegen het tweede ontwerp is de commissie met de regeering in overleg getreden over een viertal punten De minister van binnenlaodsche zaken heeft daarop een schriftelijk antwoord gegeven en daarbij tevens een nader gewijzigd wets ontwerp ingediend Hierbij laat de regeenng het voornemen vjren totvdrming van bet district Amsterdam tol een zevenvoudig district efachoott zy niet instemt met de bedenkingen daartegen iugebraclit De keuze van een zevende lid zal dan aan Amsterdam eerst te beurt vallen aisdie stadeen zieleuUl van 32 5 000 zielen zal hebben In de tweede plaats wordt voorgedragen de vorming van een nieuw district met de hoofdplaats Loenen afd Vecht ZBmenge teld uit de gemeenten Loenen Breukelen St Pieters Breukelen Nijenrode Bttwiel Vreeland Nigtevegt Abcoude Proosdy enAbcoude Baambrugge van bet district ITlrecht Mydreobt Wilois Zegveld Kamerik Kockengen Harmelen Linechoteu Veldhuizen Willukop Mootfoort Snelrewaard Vinkevoen Zevenhoven van het district Gouda Aalsniovr Uidwarn Ouder Amgtel Diemen Watergraafsmeer van tdiatrictHaarlemmermeer Muiden Weesp Weesperoarspel en Nedarhorst den Berg v het district Amersfoort Totaal aantal zieleo 44256 Ten derde wordt een nijuw district Apeldoornvoorgesteld in de plaats van het vroeger voorgedragen district Groenlo te vormen uit B irneveld vanbet district Amersfoort Apeldoorn Ëpe eo Voorst tan het district Deveptér en Heorde en Hartem van bet district Zwolle Totaal getal zielen 45049 Ten vierde is ter voldoening aan de geuite wenBchen als hoofdplaats van het tegenwoordig hoofdkiesdistrict Steenwijk voorgesteld Meppel Eindelijk handhaaft de regeeriug het voorgesteldenieuwe district Bergen op Zuom behoudens enkeledaarin gebrachte wijzigiogen De regeering acht htt fait belang dat dit wetsontwerp nog zoo spoedig mogelijk door de etateogeneraal worde behandeld opdat aan het vooreohrift van art 77 der grondwet iu verband met art 99 der kieswet worde voldaan Het voor Steenwijk gekozen lid behoudt zitting roo ttppel De commissie van rapporteurs onvoltallig § vorden doordien de heer van Kuyk ophield lid der kamer te zijn beeft na kennisneming van het regeeringsantwoord geeu aanleiding gevonden om nader met den minister in overleg te treden en is van oordeel dat de opeubare beraadslaging orer het voorstel geooegmam is raotbei id Te Schereningeo had Dinsdag middag eeo der badera zich te vet in zee gawaagd en zou hoogst waarschijnlijk zijn onvoorziobtigbeid met bet verlies van zijn leven hebben moeten boeten ware het strand personeel van bet Bad iuia bem aiet bü tyds ter hulpe gesneld Niet dan met zeer veel moeit en door bet toevallig ia iee zg n vau een raeiboo e waaraan het den drenkeling eindelijk gelakte zich vast te klampen werd hij weder op het strand gebracht Dr Mess deelt mede dat Se maücletr te Schetenirtgen volgens het getuigenis dèr geneesheeren van het dorp sierk afnemen e dat dé gezondbtidstoeitaod der vrij aanzienlijke bevolking op de eiganl ke badplaata hoogst gunstig ia De Algemeene Veigaderiog van onderwijzer ia het 9de district van Zuid Holland zal op Zaterdag 81 dezer te Gorinchpm in den Doelen gehouden worden Behalve de opening der vergadering door den voor BINNENLAND Qovbjl ti Juli De Uitalag der Verkiezing voor 7 leden T n den Oemeentwaad alhier is aldus Wit fiiljet Uitgebracht waren 48 stemmen Volstrekte meerd heid 24Ü se Het navolgend getal stemmen werd uitgebraobt op ds hh Mr A A van Bergen IJzel doorn aftr lid + 80 1 A Eeroy aftr lid 470 Mr P P P Kist aftr lid 436 J M Noothoven van Goor 31 5 D C Sansom aftr lid 382 M P J 8nel ï47 C Hoogenboom aftr lid 184 H P N Kuemans 121 Jhr M C F J de Uoltel04 Q A Oudyk lüO C na Eeuwen 37 J M Kort land 32 BlM r biljet vaeature van VreoiniDgen Uitgebracht waren 487 st Blanco 3 Volstrekte nf erheid 43 at Het navolgend getal stemmen werd uitgebracht op dl hh P joedewaagen 276 C faa Eeuwen 146 G A Oudyk 18 J J Grooteodorat 14 J M Kortland U Uukotea zjja dus de hh Mr A A van Bergen IjMudoorn J A Beay Mr F P P Kist en B C Samaom i Qe ozea z jn de hh J M Noothoven van Goor Mr F J Snel en P Goedewaagen V tiittlag der veikiezing voor een lid der Stat n Ge Dcwal in het Hoofdkiesdistrict Zutfen is Uitgebracht 2845 st Van onwaai de 22 Gekozen Mr Tak van Póortvlietmetl519 8t Mr Mackaij verkreeg 1301 st j Te Boskoop zijn bij de verkiezing voor leden van den Gemeenteraad herkozen de bh P O van Nes K van Nes Uz en A de Jong Te Waddinsveen zijn gekozen de hh H M van det Haak en P Bupke aftredeode leden HerstemBÏng tttsiehen de hh J Zwart K Jonkheid G de Baadt en G Ovcregnder Sr Te ievenhuizrn zgn berkoKU de hh K Broeder £ Jougeoeel en J Paul Hz Te Moordiecbt zgn herkozen de bh G A van HoBweninge üz IJ J de Jong Lz en A Tom Tc Krimpen a d Lek is herkozen de keer C v d Berg Gekoaen de beet H P t d Hoog Herstemming laaechen de hh F Boon Alb de Jong aftr leden en M Boogaerdt Bern Zn Te BergAmbacbt tyn herkozen de hh J P Mahlttede Jacob Voorsluys en P van Wijngaarden Az Te Ammerstol is herkozen de heer C Zaaneo en geluizen de heer T P Stuuroan herstemming moet pl ts hebben tusschen de hh F de Joog Dz en Haaatiecht zgn herkozen de heeren L J Stoelendrayer J C Maller en P van Vliet Te Qudewater zgu herkozen de hh A L Gerritsen A Q v n Aalst en G van Ingen Schouten Te Woerden zyn herkozen de bh J Bruut Jbz en F C Kuyff i berstemming Insschen de hh A J T Hof Vi J de Koning Jbz H van Wijk en J Knijff Adrz n D K uifkg isjoor o reeJ nUler oa abon ae fioDdcrlyk vermeld in etn eii ijr helceen wij lot on leniwerfo e iiig oren l ttr hebben moet dooi ilkomen dao WIJ voornemeni waren daar de tclenram belrtïendo de verkieiuig t ï tf ua n oader eg i g bl eo G V A N G E NT TIMMERMAN te Reeuwijt rnagtf DRIE KNECHTS ziiter mr A H ran Tienhoren komen nog de volgende punten ter bespreking op de agendi voor a U het goed dat een onderwijzer zich met publieke aangelegenheden bemoeit in te leiden door den beet D van t Sant te Qorincbem 6 Het voor en nadeel van greota scholen in te l eiden door den beer A Mink te Heukelom Het onderEoek van d werking der wetten op Lager en Middelbaar Onderwies en van haar onderling verband op last van de MaatsobAppij tot Nut van t Algemeen ingesteld Vervolg Omtrent den financieïlen toestakd dek ond WIJZEES is de Commissie van meening dat er reeds veel gewonnen zou zijn voor de verbetering van ons onderwijs wanneer in dien allertrenrigsten toestand een afdoende verbetering kou worden aangebracht Wat de verheffing van de zedelijke positie van den onderwijzer betreft die laat de Commissie voor t oogeublik ruatea ofschoon zij betreurt dat die zoo ongunstig afsteekt bij wat anderen ten deel valt Een boekwerk na veertigjarige gettouwe pliobtsvecvulling I Ook art 18 behoort tot die artikelen dia den meeat sebadelijken invloed hebben uitgeoefend Behalve dat daarin de kweekeling bepaald ala werk kracht tot een integreerend deel van bet ooderwq zend personeel wordt gemaakt wordt er de aM geliJkbeid in ondersteld dat Hs ONDIBWiJzEB 70 LIEBtlNOEN verdeeld over al de klassen ea afdeelingeu eenet school bchoorlgk onderwijs kan geven een onderstelling die reeds te dikwijls all onhoudbaar is bewezen dan dat het noodig zou zijn voor de Commissie om er breedvoerig op te ug te komen Eindelijk de opleiding oeb ondeüwuzem De Wet wijst daartoe drie wegen aan kweekschoolopleiding opleiding door normaoilessen en opleiding op de lagere scholen Zij zijn evenwel niet verplichtend Mits men aan de eischen ran t examen voldoe is men veh in zijn toejiinq Dit Uatate is echter zoo zelden voorgekomen dat er niet veel over te zeggen valt Met betrekking tot da 1 pleiding der onderwatert kan men zich twee vragen stellen 1 Hoe zal men lit meett i etciiite ondeiwijttn rttkt Sgta 2 Hoeial men een voldoend aantal geschikte onderwijzers verkrijgen P De OptEiDiNo AaN pe Laoebi School kan thant niet meer den gescbiktslen weg worden genoemd Vóór de wet van 1867 was het de m eat algemeene Dooh in da verhouding tuswhen den boóldondecwijsfr en t hulppersoneel is eeoe te groote verandering gekomen De verhonding is minder intiem ook da tweekeliugeu zijn gemeente ambtenaren zij zijn te veel aan eigen kracht overgelaten de theoreliaeke opleiding ia gebrekkig en men stelt ziob tevreden met hun eenvoudig een zekere routine te geven waardoor zij zooveel te spoediger in staat ziju door den boüfdouderwy zer vaak ondanks bem zelf alt werkkracht in de school gebruikt te worden Veel vau t hier aangeroerde geldt ook al root de NOSHiALLESSEN De apleiding door deze it ei genlijk niets dan een verbeterde dooh altijd gebrekkige practische opleiding aan een school Alleen voor het theoretische gedeelte wordt eenige zcrg gedragen Natuurlijk wijt de commissie dit aan het stelsel niet aan de verdienstelijke mannen die zich met de leiding det normaallesseu hebben belast en doen wat ig kunnen Oor bier geldt bet bezwaar dat de kweekeiihg als werkkracht wordt gebruikt Bovendien kan de hoofdonderwijzer aan wiens school de kweekelifig geplaatst is zich moeielijk met de opleiding ran den kweekeling inlaten hij mist daartoe den tijd en zou allicht het gebied der normaallea betreden wat misaokien tot onaangename botsingen kon leiden Indien echter de hoofdonderwijur in de achool dea tijd bad den kweekeling onder zijn toezicht vwt d klasse te laten werken en hem daarna in ovatleg met de onderwijzers der normaalletten de noodige op aanmerkingen te maken dan zon bij flinke toep sing deze wijze van opleiding niet zoozeer af U keuren zijn immers langt dien weg it menig kWMv keling een degelijk onderwyzer geworden De Kweekscholen zyn de beste gelegenheid rMr de opleidiug van onderwy zert daar wordt let gegeven aan kweekelingen die al hun ty d kunnen wijden aaa bun vorming De eenige klacht die mei orer ifi beitannde kweekscholen met recht mag uiten it dat zü sleohts een zeer kleiu getal ondtrwjjien lerattn II In de tweede plaats gaat de committie ovet tot de mededeeling van wat er naat hare meening Wt kunnen ja moeten gedaan worden om bet peil onift rolkiopvoeding aanzienlijk te vetboogen ing en leerpiioub 0 Leeeplicui El zijn twee middelen om aan bet tchuolverzuim dien kanker der maatschappij waardoor het pauperisme bestendigd en bevorderd frifjt een einde te maken Zedelijke overredingen leerpllobt Het wettelijke toezicht is gebleken der zedelijka middelen onvermogend k Met kracht en ijver ia dit middel aangegrepen eerst door de Maatschappij tot Nut van t Algemeen en later door het Schoolverbond door beiden is veel verricht om de kwnil te beperken vooral om haar omvang goed te leeren keuhen maar zg zullen zoo ooit althans niet binnen een niet al te laug tgdsbettek bij machte zijb het schoolverzuim te doen ophouden Hel wordt dan ook in den laattten tijd gevoeld en openlgk erkend dat het onmogelijk is door zedelijke middelen het kwaad met kracht tegen te gaan en eindelijk uit te roeien en dat men naar eei ander middel nl verkrijging uu leerplicht zal moeten oitzien Heeft de staat het recht tot invoering van den letrplieht F Ougetwijfelil ja Het algemeen belang eischl dringend dat alle kinderen gedurende voldoenden tijd geregeld onderwijs ontvangen zoodat zij ia voor zich zelfen root de maatschappij nuttig kilnnau arbeiden De bevrediging ran dieu eisch kan niet van particuliere krachten van de werkzaambeid vau Vereenigiugeu worden verwacht derhalve heeft de Staat bet recK met haar gezag tusacbeu beideu te treden Ook i ander gebied wordt de indiriilueele vrybeid beperKt ten bate vau het geheel DezE rrijheid mag evenwel den ouders niet warden ontaoiaen ui om de school te kiezen of de manier au onderwijs te bepalen alleen de vrijhsid om himat jcinderen in onwetendheid te laten opgroeien mag ben wordeu ontuoi en Is de leerpliohl uitvoerbaar Zal hij het gewensebte doel bereiken Ook bier ts t autwjord b estigend Men vreest dat de invoering zal afstuiten op krtehtige tegenwerking ja op jammerlijke nalatigheid ran de ambteuareu met bet toezicht belaat 0 Commissie betwijfelt dit mus slechts de regeeriug tot kiachiig handelen gezind ia de invoering van leerplicht gepaard gaat met de oprichting van een voldoend aaiiUI scholen eu bet toezicht wordi toevertrouwd aan goede ambtenaren Toegegeven dat de leerplicht inbreak is op de Vaderlijke macht zal zij alleeu strekken om mitbmik ran die macht tt beletten Het it den vader bij de wet verboden zijne kindereu licbamelijk te rawaarlooien waariu bestaat de groote inbreuk op de macht des vaders indien de wet tem belet dit ook intelleotaeel of moreel te doen Op rele plaatsen zal leerplicht feitelijk sohoolplieht worden Ook dit is geen bezwaar Weinigen van hen die over geweteotd vaiig klagen hebben gezegd dat zij liever geen onderwijs voor hnune kinderen tllea dan neutraal onderwlja is dit wcrkeijjk neuttaai welk ercrtniging zou er dan door tiauuea gekwetst wotdeo tenzij dat het een zoodanige ware waarmede de Slaat geen rekeuiog behoeft te honden of liever mag konden De klacht over gewetensdwaug ia das imeer fictief dan reed De winatderving der ouders is mede een bezwaar maar aiin de eeue zjde zal t verbod van kinderarbeid tot looniverhooging leiden aan de andere zijde zal die wiustderving opgewogen warden doet de meerdere bruikbaarheid vso het kind op later leeftijd Is dut leerlieht uitvcetbaat en doettretfepd men meeiie niet dat met latere invoering in eeni de vol naaktheid zal bereikt zijn in zekere mate zal bij ourolkomen werkeu maar dat neemt bet wentcbelijke eu mogelijke van de iuvoering niet weg Daarop laat de commisiia een beknopt overzicht volgen van de wgze waarop zy de uitvoering M Itipte handhaving mogelijk aohte De leerplicht moet by eeo algemeene rjjktwet aroiUeo fdecreteerd en geregeld De invoering f ioult tief aan de gemeentebetturen over te laten verdieuti om meer dan é reden afkeuring Vooreerst tgiuden dje gemeenten waar hy het meest noodig is let het minst toe overgaan ten andere zou een onvoldoende haudhaiing de zaak in diicrediet brengen en de verkrijging vau algemeenen leerplicht b moeielyken De leerpltdit moet galden root alle kinderen van bel 7de lot bet 15de jaar Voor kinderen vau B 7 jaar behoort vèn overheidswege overal waar het noodig bijkt gelegenheid gegeten te worden tot het genieten rkn voorbereidend onderwijs t zij aan abonderlijke Toorbereidingsscbolen t tij aan een voorbertidingilatie verbonden aan de Lagere School Uetbeicieken ran dt voorbereidingninricbtinien wordt echter niet rerplicbtend geateld Maar van het 7de tot het 16de aar awefa alle kinderen een openbare of een bijzondere Liagere School bezoeken tenzij zij voldoend bniaonderwijs ontvangen van deozelfden omvang alt het openbare onderwijs of wel op een inrichting van middelbaar of hooger onderwijs gaan Blijken kinderen die geen inrichting van voorbereidend onderwijs betooht hebben op oun 7de jaar niet voldoende ontwikkeld om bet onderwijs op de Iitgere Sobool te rolgeu dan moeten ziJ eerst nog voorbereidend onderwas ontvangen terwijl ur van den leerplidht roor dezen verlengd wordt met evenveel tijd als bet voorbereidend onderwijs voor hen na hun 7de jaar geduurd beeft Wy wensohen dus het doorloupen van den gehcelen cuisus voor allen verplichtend te stellen