Goudsche Courant, zondag 25 juli 1875

OPENBARE VERGADERING uitgeschrejven door de Vereen tot Verspr van Kennis aang s Lands Verdediging afdeeling Gouda op VBUDAG 23 JüLiJ 1875 des avonÜs ten 8 ure in het lokaal Nut BK Veekaak op de Oosthaven te Gouda ter behandeling van het beginsel der afschaffingvan dienstvervanging bij de Nationale Militie Alle belangstellenden worden tot bijwoning dier Openbare Vergadering beleefd en dnngend mlgenoodigd Van wege het Bestuur zal too de inleiding van het debat gezorgd worden De vergadering zal haar leigen BDre8 kiezen Bet Bettuur dér Vereeniging voornoemd Z Hhg Zi Jiill 1875 W1702 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omslreken 8 f GOUDEN medaille en premie van 1 600 fr KIMALAROCHE GoedKCkeurd door de Academie van 6eije akimde in Dit kraelitbentelicnd Voedend en kuot lsv rdrijvencl lUFTRCKSBL DKR DkiB KiNASOoiiTEN is het volkoiilenste en ma ti Ibcreidingeni van ecnenaangcnamen sm ak Degzclfi doellreft hospuali n mei glans bewezen logen algemeené zwakheid gei tlechle spysvertenng hleekzucht ie langnamé herstelling h L gevolgen welke aan de fulialae weerstaniigebodeq hebbi ankrUk Aie lier kina Idlici is in If aan eellii iftsen en YZERHOUDEN DÉ c Bloedaandoeningen Blèt PARTS sa nie Oronot Hoi VtOrncHluge SNA81UÉ Motterian VAN i ucht Huidonstekingen lepot voor Nederlaadi H Ulotb en iNTENlKOtFF èouda 3 C ZBLDENRIfk Y Dinsdag avond 6 ure Y Fs Was ons niet mogelgk te komen Isnu 8 r pL Zogdag ten 3 uur zelfde pi costuum Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Crabethatraat vraag voor dadeigk een IVOODHULP KINDERMEISJE tot November boven de 15 jaar Zich in persoon e vervoegen bij Mevrouw de Wed ROEST VAN LIMBURG Haven Hevroaw van BIJNBëRE te Amsterdam vraagt EENE MEID t en po AUGUSTUS of SEPTEMBER a s InlichtingeB bg den uitgever dezer Courant iTIE ü WE MLBSSSEHm7ES PUIKE QÜALITEIT y m per flesch en ƒ 0 75 per kfln hg W H VAN 8ABK Hoogstraat 21EGELAAR divan den BERGH Hekebnobacht bu het Regclibrsplein X 551 SmNÜToMs tot de hoogste koersen De onkosten welke wij voor realisatie te Madrid van de stukken zonder coupons berekenen bedraagt inclusief Assurantie Porto s en commissie pCt Wg belasten odg èchtef hferhiede slechts oor die stukken waarvan wij zalf de coupons gekocht hebben Houders van Spaansche coupons welke dezelve wensohenterealiseeren sullen wij een firma in hunne plaats aanwijsen waarzijdiekunnen bezorgen Z r i i Drak f n a7 Briókmïni + Door bet vermeerderd debiet is ondergeteekende in staat gesteld de ENGELSOHE BIEREN zelf te bottelen waardoor de prgzen aanmerkelgk zga gedaald als BASS C PALE ALE per fl 0 18 BURTON ALE 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPEEUI STOÜT 0 18 Het Imperial Stout bgzonder aan te bevelen tegen zennwzwakte en bloedarmoede ALL SONS per fl 0 18 Met zes halve flesscben fratico aan huis de flesschen worden gemakshalve a O 07 per stuk berekend en bg terugontvangst gerestitueerd HH Koffijhuishouders genieten rabat Eene nette bediening belovende Uw Dienaar fiiP KWANT Lange Tiendeweg Bg den ondergeteekeude zgn 1 bekomen LOTEN in de VERLOTIXG van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttigeVOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Kunst Indnstrie enz te houden in de maand September a s in de Parklokalen te Amsterdam A BRINKMAN ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten 13 fVaarschuwing Deze ÜRBANUS PILLEN zün door ons in doosjes i 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrggbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wg waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloop te brengen Voor alle heilzame A of ANTI is het bove heid Zoo zette en ontstaan va Daar Is geen Rheuntatiek neer die gebruik wjllen maken van de H4I BBIIV s lUllIATISCHE WATTEW ade eene onbetwistbare waarIereen alle vooroordeel op zgda cte volgens voorschrift by het geen Rh en behoeve hebben ie weerstand Daar zgn matiekWaï HA DB BIf wairvan krögen lbij ie4 lettim ivaariM wiarbol g der dU deïï W t 8t ld li l Il T A y vA Wed BOÖMA 1U r r É n hoe ook genaamd of in welk tzö in vel vléesch 4 gebeente Ie of vochten veroorzaakt gevondige goedkoope doch heilvan ABSHAUBBIN zullen r moeten uitroepen Daarïa atiek meirü Wg knndln at Qk niet is gelooven maar rhéd datdez Wattei infeUbaw in an alW Bheumati e pgnen jl le sp laiiteu dieiok Rheoi leteren 4 hM E OTE AE nf i i hflnAia4iiich Kgn ge 30 celit st jiyn ii verifd DépöthoujIeft pe d bil zgnj tpt h h I h e i d t o dè te c t ► R ETvA fi z pliJ a verkrggbaai j eV Vatten Igewii l Gouda A Pmm z vènhuien T W DïN ütL Schoonhoven I A KAÜLING Alphen J GOÜDKADE Boskoop L J H KELLER en Zoon Weste Wagenttiwt A REIJNARDT Oostpoort RotUrdam OTTO HOOGENDLJK CapelU aid IJssel Tot bet vullen van holle Klezeo beataat er geen werkzamer ea beter middel dan da TANU PLOMBE van de K K Iioftaadarts dr J G FOPP te Weeaeo fiognergawe oo 2 die ieder zelf zeer gemakkelgk io de holle kiezen kaa leggen en welke zich dao aet de orerrest der kiezeo ta bet tsadrleeach verbindt de kiea voor verders verrotting beveiligt en alla pya doet bedaren Het Anatherin Mondwatcr van Dr J G POPP j k k Hof Tandarta te WseDe in de onderstaande Dópdte i 1 75 per flaeon te bekomen is het voortreffelgkate middel by rhnmatiiche laadpyn ODtstekingen en verzwermgen van het tandvleeach het lolt de i tand ieen open verhindert de verdere vurming daarvan bevestigt losse tandea door versterking van het tandvleeaoh en terwyi bet de tanden en het Undvleesoh van alle nadeelige stuffen zuivert geeft het den mond eens aanga name friscbheid en verdryft reeds door een kolt gebruik den Itelyken reuk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit preparaat bondt den adem friteh en strekt tevens on de tanden schitterend wit te maken om let bederf dereelve te voorkomen en het tandvleeich Ie versterken Dr J G POPP s Plantaardig Tandpoeder Het zuivert de tanden zoozeer dat door het dagelijkacb gebruik niet alleen de gewoonlijk to lastige tandsteen wordt verwijderd maar ook het glazuursel der landen steeds blanker en zachter wordt Te verkrygen te Oouda by L Schenk winkelier op de Hoogstraat wyk A 123 te Rotterdam by F B van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn C blaaowe porceleinwinkel te s Hage bij 1 h F C Snabili4 apoth te Leyden by B NoordijlÊ te Utrecht b j F Alleua apoth te Amsterdam by F van Windheim C verkoophuis te Oudewater by T J van Vrsumingen te Scheoohoren by A Wolff Kennisgeving büEGEMKESTER en WKTH0UDER8 vanQéuda broagen ter openbare kennis d t ter voldoening aan art Cï der Wet van den i Juljj 1850 Slaaliilad no 37 alhihrifien r n de Frooeasen verbaal betreffende de benoeming van Leden van den Qeaeaotanad bedoald by de artikelen 52 en S7 dier Wet tyn aaogeplakt en zulks aan den iugang Tan den korte Groenendaal alsmede dat geiyke afschriftea op 4 Siontaru dar gimeente tqn Dsderg ae d alwaar da ran image kan worden geltomen op ifdereOf Werkdag Vtn dea moigeua tit tot d S aaliiddagi ekn ure Oouda denjl23 jalB 1875 Bnrgenieefater n Wethouder vooomoemd De Secretaris De Burgemeester DcooaLKEVEt Poiniijni tan Ukeoin LJzendoobii gmTENLANP i Bniteilandsch Overzlekt Ic Fraukryk spreekt en deukt men naar bel schijnt ov weinig aodera dau over da ontbinding der Kaaaer weke de meefderbaid vua hul veik waaaairt ea de errdefheid der Kamer viasst Het voortlel lat ver J ug in g van de natjaoala vergadenng vau Aug tot 1 November is met 470 ageti 155 stemmen atngeaouun nadat Dnhare verkhard had dat deze vaoaalie met lou bcltttea om in de eerste dagen vao Januari mat de beide nieuwe kamers gereed te z o looala da eeaatitutioaeels wetten voorsehryren Du AM r Sê éf dealt ad dul hut Busaiaets iniateria elfeMal aan d mogendhidea h ft naadagadeeia dat kM eokaroepalyk bealolen heeft s n faorttelia te trekken om de Brusielsohe confcreuue Toott Ie zetten ten einde een cadi6catie te maken van het oorlogsreeht De weigering van Engeland om verder ieta mat deu plannen te duen te hebben welke dit land wantrouwt schijnt tot de mislukking der poging waartoe de Czaar zelf het initiatief nam kei mxat te hebben bygedragen Een andere internatioaale conferentie de telfgraafeonterentie die gedurende eenige weken te 8t Petera burg werd gekouden ia beter geslaagd en thans gebêel afgekiopcil Dezer dagen lyn de zittingen gesloten met een rede van den president waarin deze da verkregen resultaten resumeerde zoodat de toepasawg langs diplomatieken weg mort volgen De DuHsehe oSeieuae bladen hebben veel op met den afloop van de Landdagsverkieiingcn in Beieren de Nerdiemltcie eonstateert met byzonder genoegen dat de ultramontaoeu in vergelijking van 69 verloren hebben uit vertcbillende berichten uil Beieren Mykt dat de atryd op vele plaatsenjis heng geweeat het nationaal bswnsttyn ia in Beieren met minder kraohtg geworden De Luxemburgaeke Kaaaer heeft deu I8u dezer eeu buitengewans iHting gehouden waarin een bnitengewoon clediet is toegestaan tot tiering van den 25n veijaardag vau de betrekking van prins Hendrik dar Nederlanden als vertegenwoordiger van dan groothertog tot LUkemburg De volksvartagenwoordigiia zuUen en oorpa aan het scat deelnamen Als bewijs hoezeer prins Hendrik bemind ia bg ds Luxemburgers wordt oog mtegedeeld dat earatdaags een aonimant nl worden opgericht gewnd san de aagedaohtenis van de gemalin van prins Hendrik Uit EngeUnd komen berichten van nieuwe over stroomingen welke groote schade hekben veroorzaakt in enkele diüricten en de stad Dorton in Nottinghasisbire onder walar hebben gezet De oogst wordt daardoor nog meer verminderd en de graanhandel met Amerika zal dan ook leker dit jaar een bniteilgswone vlocht verkrijgen In het Huis der Qeaeenten heeft een hevig tooneel plaata gehad hetgeen aldaar zelden voorvalt Men weet dat de heer FlimsoU zich hoogst verdienstelijk heeft genaakt door zyn yveren ten gunste der zeelieden die door gewetrnlooze reeders vaak een wissen doed te gemoet worden gezonden in oozeewaardige Het wetsvoorstel dat de heer Plimsoll verleden jaar indiende om bet uitteileu te beletten aan met goedgekeurde sohepeu werd verworpen nadat de minister Ditraéli beleed bad dit jaar zelf een voorstel in te dienen D is geschied Een wetsvoorstel dat wel is waar niet zeer ingrijpend is maar toch veel goed zon binnen doen werd ingediend doch nog niet tot het einde toi behandeld Oisterenavond verklaarde de heer Disrmli dat hy veer deze parlementszittiug het wetsvoorstel wilde iatrekkeo daar er geen tyi pwar was oe alle werkzaamheden af te 4oeu Date woorden wekten begrijpelyk genoeg de bittaie vafontwaardlgiag op van den hctt Ptimaelt doek levt dreven te hem hageen zeer te betreuren is tat mlivukkiagen en gabaren welke beleedigend waren veer vele leden van het Parlement en voor den XiaMer Hij beschuldigde de reedera dia laden i ttun het Parlement van op iuiame wyie gaku ea geknoeid te hebben ten einde het mluistarie m intrekking der wet te neopeo waardoor zy deo od veroorzaken van dui zenden zeelieden D de waarschijnlük tas i den braven M epv1i oerzitler deTBuMr te Ksrcli vertoornd door verdiende verwyteu vua 1 Plimaoil riep deu die toen Plimsoll geen excuus wilde vragCD veer d ebengde ttitdrukkingett ham geleatte de Keaac te flilaten De leider der arfnailMW fs markies vso Hartingt a sprouig nu ia de br m e r den heer Plimsoll opdat de Kamer niet io fwlndiug ecu besluit zon nemen Oek de heer Faweatt stelde voor toch vooral in aanmerking te nemen Ü aften siaat van opwmding de heer Plimsoll vetklarde toen hij zyn beschaldigiagen tegen den HiUiater uitbraclit en ten slotte werd besloten dat den heer Plimsoll gelast zon wordfn aanstaaodM J oad udag in het hnis ts kamen ea varUaring ts geven vao sgu geding Ia kei Huia dar Lords beeft lord Derby in antvooid pf eeaa vraag uan hud Hammooion verklaard da vermits Eogalaad Frankryk Nederland en Belgij het stelsel vnn auikerralBoage in entrepot hebben aaiigenomen hy hel betreurt dat Frankrijk heeft besloten om de werking der wet tot Maart uit te stellen De Britsche regeering heelt tegen dit uitstel vertaogen ingediend en haren vertegenwoordiger ter eeaiarentie gelast om de overeenkomst niet ta leekenen totdat de zaak op de eene of andere wyte is b lecht Zy al allea in het werk stellen om Frankryk over Ie halen op zyn bealnit terug te koiucn Mocht zy hierin niet slagen dan zou ty lu overweging nemen welke maatregelen uden genomen moeten worden repreaaillemaatregelen kwamen haar ooaanneembaar voor Z j hoopt weidrade correapondentie te kunnen overleggen Zoowel op politiek gebied ala op het oorlogstaoneel gaan de taken in Spanje vooruit De commissie voor de nieuws oonstilulie is met haar ontwerp gereed dat hoewel in vrDiinnigrn geest gesteld toch een aantal reserves en beperkingen bevat terwyl de godsdienstige vrijheid zich eenvoudig bepaalt tot het dulden van andere godadiensteu dan de katholieke De werjilieden te Briinn die den arbeid hadden gestaakt hebben dien in verscheidene bbrieken herval Hun eisoh tot het maken van een normaal tarief van werklMuan hebben zy laten varen daarentegen is een verfietering van loooen toegezegd in die h briekea Waar ie tot dusver het laagst waren Het hervatteo vao den arbeid in alle fabrieken zal nu spoedig volgen zoodat men de werkstaking als ge tindigd kan bMobouwen In alle kringen san Brfinn heerscht daarover groote vreugde BINNENLAND QovBA 84 Juli Naar wij vernemen is de Ooodsche commiisie lot Ofidersteuning van da noodlydendende tengevolge van de overatroomiifg in zuidelyk Frankryk werkzaam geweest met goeden niislag De logeietenen hebben hare uitnoodigiiigeD beantwoord door op hartelijk wyze gifleo voor haar beschikbaar te stellen en het was een uitzondering wanneer de Commissie een weigeiachiig antwoord ontving Wy vernemen dat reeds u uit Gouda alleen circa ƒ 90 IS iHjiekoaien terwyl lolgens aohterstaanoe advertentie ieder die nog iets wil afzonderea voor t genoemde doel verzocht wordt dit vóór Maandagavond te doen Uit Stolwijk Zwaameidam en Boskoop z jo even eens berichten ingekomen omtreot opgehaalde gelden waarian het bedrag later zal worden opgegeven Ia Haastrecht was het de commissie niet gelukt zooals wij reeds vroeger meldden em een sub commisiie daar ta stellen Daarom werd bealolen daar t toen waaischjinlyk was dat ook daar wel welwillende personen gevonden zouden worden bereid iets te gg cn voor het schoone doel om naar Haastrecht een commissie afte aardigen Deze commissie is baar taak begonnen en reeds het eerste bezoek aan Haastrecht deed haar de overtuiging krygen dat ook de inwoners dier gemeente gaarne iels gaveu voor de oagelukkigea in Frankryk att VEaGADKBING van dim GEMEENTERAAD ap Dingsdag den i7n Jnl j 1875 des namiddags löi 1 ure waarin lal worden kehandvkl Het vooistel vao Bnrgemeeater en Wetkoudara tot veigrooting van het Weeshuis en by uauncadiig vao hetzelve dat tot het aaogaan eeoev gddlenng tat baatrjidiag der op die veigreotiag vallende eoileu Het voorstel van Burgeaiaeeter en Wethouders betrakkelük de vernieuwing van de brug in de KorU Akkeren Het vooralel van Bnrgemeeater tn WathoBdan tat ermeerdeiiog van het getal hulpoodervqzeie aao de openbaic burgerschool voor jongeos De rapporten der Commiaaia belast met kat opnemen der rekemngen van de besturen der geeiAeidieerde instelliogea van weldadigheid ever 1874 Het rappen der Coamlsaio Wi mm lmaa areoek der rekening van den Sefautteranad over 1874 Het voorstel tot goedkeuring der rekening eau dec kassiei der bank van leening over l874 7t Een verzoek van den heer G N de To ja om ontslag als lid der commissie van totzigt ever de stadsmusiekschool en alsBegent vao het beatedelingahua Een verzoek vao den heer J Fredenkae om ealslag als hulponderwijzer aan de la apenb aruscasokool Een verzoek van C J Lefsl oa veimiodering vao zijnen aanslag in de plaatselyke diieote belaatiaf Voorstel van B en W tot hetverieeoen van aalslag als stads muzitkmeeater aan den keer J W Weusink in verband met de daartoe betrekkelijke adressen Xe benoemen een regent der beide gasthuiien en een halpondcrwyzsr aao de opeobure boigersekool voor jungens GistararonJ had de openbare vergadering plaats uitgeschreven door de afd Gouda der FerttKigmf tot ver spreiding ca tenuü amgmade t Imdt mfcdigag ten einda te behandelen de fuaeslui er afsehaffing van de plaatsvervanging De voonitler de heer D Luliua van Goor opende deze met een enkel woord waarin hy o a zyn leedwezen betuigde dat niet een tairyker piMiek wau opgekomen welk fcit naar spr hoopte met aan de weinige belangstelling in t onderwerp sou ta wytea zyn Toen hij daarop aan de vergadering voorstelde over Ie gaan tot de benoeming van een bureau werd t door den heer N Francais Snel beter gekeurd dat de vergadering niet daartoe overging maar dat het bestuur zelf zoo het daartoe geen betwaar had zich bleef belasten met de Uak der leiding welk gevoelen door de vergadering gedeeld werd aan wier vrrlangeo het bestuur daarop bc reidirillig roldeed Daarop werd de zaak ter behandeling beateaad door den beer G J A Ingenluiff ingeleid Het doel waarmede deze vergadering bijeengeroepon was aldus ongeveer ving spr aan was genoeg bekend De qamstie der afschaffing van de dienstvervanging was in den laatsteu tyd herhaaldelyk behandeld in de dagbladen en t mocht voorondersteld dat vele daarvan kennis droegen Spr achtte het onnoodig de traag te behandelen of ons land ka en moet verdedigd warden veeleer wenschie hy deze 2 vragen te beantwoorden 1 Waaruit een leger moet bestaan 2 Waaruit het tegenwoordige leger beslaat