Goudsche Courant, zondag 25 juli 1875

Volgers Je Troadwet lija er 3 toorten Tan solden rgwilligers en Dilitiens I e rerhonding Tan dB 2 klastM ia ungagaTta iu de aBenatelliBg ras hM leger 4iioli in welke Terhouding ttaat t aantal Trijwdligers tot de militieos Iu een onaaogelyke Terhouding Hoe i Toorts het kader Er i root gebrek aCn Bv ie lera compagnie aoete er 6 onderofficieren en 8 korpjiaals zijn Hoereel lyu erP 2 of 3 oiideioScieren an 4 korporaals Men heed getracht in die leemte te Toorzien duor te bepèfea dat ontarikkelde militieos na drie maanden bfTorderd kondea warden maar wanneer men bedenkt dat in legrrs tan andere landen een jaar rereiaclii wordt om een goed soldaat te Tormen hoe mag t düA mogelijk heeten om reeds na drie maanden een soldaat geschikt te aohten tot t bcTelen over anderen Waarom treden plaatSTerrangers in dienst f Niet omdat zy bgcoiidere roeping geroelen Toor den dienst met omd t zg het wenschen miar om het geld en durom alleen Nu zulle dezulken die alleen uiu het geld dienen toch weinig waarborg geren aan je Ntderlandsolie burgen Toor de Teiligheid van goed eo lanil M a hoort roorts Teel klachten oTer den militairen dienst klaehttn die niet letflen pverdreTCU of geheel onwn ir zijn Voorts de Traag beantwoordende In hoeverre komt het systeem ran plaatsTerranging met recht en billykheid oTereeh komen wij zegtspr tot de conclusie wanneer wy letten op deffroote beToorrechting ran de gegoeden door de plaatSTerranging dat het Totkiimea strijdt met de billijkheid Het mag inderdaad Treemd beeteo dat men steeds Teel sprak over Teraodenug Tan belastingstelsel ofer Terlaging Tan deai nsus mMr Tan de praatarerTfogjug minder notitie nam Het geldt hi r toch ook een belisting zy het daft ii et ipfeld dap toch in tijd Wanneer ire Terd r zren di ntft dleen de ryke maar zelfs de mir denkla se alles iJi t werk stelt om haa e zonen ajet m doen dienen dan toeken wy nfu redeuen Toor deie iMk en Tifadeu die hierid djit de ouders Tfeezeo toer het sleohte Toorbeeid dat hunne zonen in het lège nden Tindeo en welk Toorheeld f j mu nl te g ew41ig Tolged Wat dal betreft 1 ia eer irerdraTen dit een soldaat in dienst slecht oa icorden zeide sAr en als bewys cuept spr TQor aan geest een dag dat er geIqot moet worden waQqneer meu ziet dat zg die nog niet ia de kazerne geweest dtia nog geen soldaiil lararen reeds toonden ÓTe rTloeJiir kennis iemi lct te hebben met dronkenschap en liederlijkheid Mag het dus zeer onbillyk heeteU dat alleen de nrne ttjj die geen geld Toor eeü plaatsrerranger heeft dicut er is daartegen Teel in het midden gebracht ugt ap o a dat die minder gegoede dat onbillgke toch nirt inziet t iet gcToelt mndat hij er met OTer klaagt Dat bedaren ia Tolgens s ir geheel onjuist en heeft alleen en schyn van waarheid omdat men nog tegenwoordigï ongelukkig geuoeg niet genoeg let op de niliogen ran den minderen man Spr wees daarop met een enkel woord op de Wet tbh 1817 n 1861 en haalde om te bewg zen dat spr niet alleen staat iU tgu geroelen orer t rorenstaande t rerslag orer hel oorlogsbadget robr 1873 aan De afschaffing der diensirerranging zal ten gerolge kabben dat het rolk zich nauwer aansluit aan t leger en zoo tot beider belang dTe nsti g is Het militaire leren dat orde ttaawkeurigheid en strenge plichtsbetrachting leert za wanneer ieder dient die goede eigenschappen in t maatschappelijk leren orerbrengen en dan daarop een goeden mrloed uitoefenen Voorts lal na de afschaffing het leger beter zijn taak kunnen rerrnllen tot iandhamng vcm dt wvmdiffH ruit Wanneer we letten op de apannning die er bestaat tusichcn kapitaal en arbeid dan moet t uiet orer het hoofd gezien al wanhoopt men ten slotte met aan een treedzame oplossing der sociale quaeatie dat nog dikwgis bg rustrerstoringen als die welka a plaats hadden bü t oproer te Solterdsnv de leepeat en de bekende Zaandamsche geschieden de militaire macht noodig zal zjn Be In één woord de afschaffing der plaatsrerranging is in t belang tan dan burger de staat en de geheele maatsch ippg Men beween wel eens zaide spi d at handelen industrie ly ten zullen door de afschaffing maar hoe is tttlks in friiiswu Kwynen daar handel en industrie Immers ueen Hoe bet ook zy blyft de plaatsrerranging bestaan dsn zal het leger ebrekkig blyren daar er geen stof lal wurden gerondei roor het kader De rrijwilligers zullen BinJer eo minder worden daar de dagloonen rerhooging ondergaan en we zullen meer en meer missen wal we moeten hebben een kraeatig goed geoefend sterk leger Litat ons bedenken zeide spr dat het weinig baat den bekenden regel aan te heffen BeKhermo Ood bewaak de groHd als we uiet zelf de hand uit de BOUW steken ia zelf zorgen dat we een leger hebben dat ons lal kunnen rerdcdigen Om het debat meer op geregelde wij e te kunaan doen plaats hebben had spr het gesprokene waarran wg om de beperkte plaatsruimte waororer wy t beschikken hebben tot ons leedwezen slechts een klein oreriicht konden mededeeleu geresumeerd in 3 stellingen 1 Het belang ran s Lands rerdedigiug eischt de afschaffing der aienstrerranging 2 Noch het algemeen belang der Maatschappij noch de bizondere belangen der individuen zgn een beletsel om letdie afsckading O er te gaai 3 De GroodWrt laat die afschaffing tde Hierop werd het debat geopend De heer S P Lindhoat ring aan met het doen eener rraag waarmede hij tevens meenile xeliiolit da tolk te zgn van een gedeelte der rergaderin en weoschte te weten Kelk oeriand hel leekenen van de adhaesie adreaen aan hei adres tot afachajing der dienêlvervanging tlaat tot dt bekende league van den heer can Limburg Stirum Deze rraag eisoht volgens spr beantwoording omdat o a de heer ran Stirum heeft gezegd dat het tilzwijgenl wordt naugeuomen dat ieder officier per ie roor de afschaffing is De artikelen orer deze zaak inde laatstenrs ran froPalria geslaan hebben naar het gevoelen ran spr de e twee zaken wel eeu weinig verward en in alle gevallen IS het wenschelgk roor hen die noch de brochure ran den heijri ran Stirum noch Pro Palria gelezen hebben dat if deze zaak duidelijkheid lecrscht De roórzitter beantwoordt den heer LinJhout rii zegt dat de generaal ran Stirum de bekenc e brochure waarsohijnlgk wel heeft uitgegeven naar aanleiding ran t beslotene op de Utrechtsche rergaderiug maar dat die daarmede toch niet in onmiddellijk rerbjind itaat In alle gerallen is het thans doel alleen die 3 stellingen door den heer Ingenluilf gesteld te behandelen De heer F N Maas Jr zegt niets tegen die siellingeo te hebben maar hg wenscht orer iets te spreken dat z i met de afschaffing der dienstrerranging in nauw rerband staat Nederjand is een kleine natie en t is te roorzien dat alleen door ons rerdi digenderwijs en niet aanrallenderWijs moet te werk worden gegaan Deze waarschijnlijkheid moet echter zekerheid worden Daarom is faet rolgeiis spr wenachelgk dut met de afschaffing der dienstrerranging wordt rerbondeu dat de Qruudtvet bepaalt dataUfien Ur verdediging door oiïs oorlog zal worden geroerd ludertgd zgn er adressen aangeboden om het recht ran ooriogrerklariug den koning af te neifaen en dit an de rolksrei tegenwoordiging te geren Dit is i olifeAs spr slflohts een verplaatsing ran het kwaad Ër zal wanneer deze bepaling in d Qrondwet wordt opgenomen ook meer kans zijn dal een besluit tot afschaffing der dienstrerranging geno men wordt De heer H W G Koning is het niet met den origen spreker eens Den toestand van ons land nagaande schgnt het spreker toe dat wr hoewel ons zelf wel gedurende eeuigen tyd kunnende verdedigen ailiclit zullen kannen rekenen op den steun ran andere lauden Wg tyn toch met ouie ryke bezitiingen een te scboone prooi roor andere landen dan d t iiiet zoadra wg b r door Diutschlaiid werden aangevjillen Fraiikrgk of Engeland ons tal helpen Was dat t geval ec stond ibn de bepaling inde i ondwet die de heer Maas daar wenscht dan zuuden wy geen rryheid hebben om zelf den rijaiid tot orer onze grenzen te rolgen maar zouden slechts deze taak a in onzen bondgenoot moeten orerlaten Inderdaad een rreemde rerhouding die de uitvoerbaarheid raa den wensch ran den heer Maas moeiel k zoo met onmogelyk maakt De heer Maas zegt dat rporstel alleen te hebben gedaan om de kans ran slagen te rerbeterefi ten opzichte ran de afschaffing rau dienstrerranging Die kans stsat na toch met srhoon Want de Tweede Kamer moge al heeten het rolk te rertegenwoordigen dit is niet geheel waar De Kamerleden kunnen meest plaatsrerrangers bekostigen en alleen om het besluit tot afschaffing in de hand te werken deed sprektr zgn roorstel De heer Ingenlailf drukte zgn leedwezen uit dat over de atelling zelre tot nog toe zoo weinig gedebatteerd wordt hl il daarom idiaopioelneli dat wellicht een reden kan zijn roor somniigen om tegen de stelling te zgn De soldaat worUt islecht geroed en slecht gehnisrest zooais sommigen beweren en dat kan ren reden zgn dat men de plaatar niet af wil schaffen om zoodoende zgne zonen die alecbte roeding en hnis esting met te doen genieten Maar die ka zernekwestie zal zich juist na de afschaffing ran zelf oplossen ua ir sprekers opinie Als we krggenalgemeenf dienstplicht dao zullen de kazernen beter woMlan Ook in andere opzichten zal dan reel rerbeteren Alsde or twikkeldejungelui in bet leger komen dan zal er reel meer naar de klacht gehoord worden dan thans bet geral is en dus zal de afeehte conditie ran thïni iitet een reden tegen maar eoor de afschiffing zgn Fermlg in een volgend Nummer Te Berkenwoude is herkozen de beer L ran der Qraaf en gekozen 4e heer J Doelsid Harateraiaing tussohen de bh P Kepteijn en K By kaart Te Bodegraren iST herkozen de heer J TerMeulen Herstemming tussohen de hh A Breekland W p Brunt rH van EIten A Moons W Beyen en W Batelaan de drie laatsten anti rerolntionairen Te Goiidetak sjjn herkozen de hh M Bron Bargemeeater en L de Jong Te Krimpen a d IJssel zgn herkoaen de hh C ran der Q lessen en L Koog Te Scboonboren zgn herkozen de bh G J F ran den Brnsk G Lazonder en G ran Willemswaard C Lzii lillen candidaten der liberale partg Herstemming tusschen de hh mr D ran Ooaten Singeland cindidaat der liberalen en C ran Gelderen Pz candidaat der anti rerolutionairen Tot hulponderwijzer aan de aohool roor gewoon lager 0 nderwgs te Sohoonhoren is benoelnd de heer 6 Wugster hulpond te IJselmonde V Maandag 11 is de heer Mr P D Kleij adrocaatte Capelle aan den IJsel beeedigd geworden als roórzitter ran het bestuur ran den Prina Alexander palder Het bestourj zal zich na spoedig couetitaeeren en id de eerste plaats zich bezig houden metde oVeraame ran den polder Daardoor zal weldrade droogoaking der plassen beoosten Uottardam éa hun hertchepping in eea flinkea polder een rpidouigen feit kunnen genoemd worden Dit werk ia eenigscini rertraagd geworden daar er bezwaren ingebracht waren tegen de geldigheid der verkiezing ran het bestnnr die echter bij besluit ran Z M den Koning nietig rerklaard zgn j W S f De minister ran Binnenlandaohe uken Gelet op art 1 ran het Koninkigk besluit ran 2 October 1878 StaattHai no 136 eo op zgne beichikkingen ran 8 Haart 4 Mei 19 Mei 16 Juni 6 Juli en 14 Juli opgenomen in de Staat Courant ran 9 Maart 5 Mei 20 Mei 17 Juni 6 Juli en It Juli daaraanrolgeude I Heeft goedgeronden lo te bepalen dat met ingang ran 24 dezer de artt 1 3 4 5 6 en 7 rail bet aangehaald besluit uiet langer ran toepassing zijn op de in die beschikkingen opgenoemde gedeelten ran de geiAeeute Aarlanderreeu i ii gebruik bg P Kempen 2o Met intrekking alleen roor zoorecl de geI tteeilte Alphen betreft der roormelde beschikkingen ito 19 Mei 6 Juli en 14 Juli jl de artt 1 3 4 S 6 en 7 ran het aangehaald Koninklyk beslutt rari toepassing te rerkiaren op het gedeelte der gemeente Alphen begrensd ten noorden or bet Gundsehe jaagpad ten oosten door dei Byksalraatweg ten zuiden door het Goudache rypad en te wMen door den Groenen weg 1 I Donderdag a s zal te Amsterdam de tweede rertrouwelgkc byeenkomst ter bespreking ran Multapatior s plannen plaats hebben De Cpaimuaie zal zal dan orer die plannen rapporteren De Minister ran Binnenlandscha Zaken heeft b j nissire ran 9 dezer aan de Gomaisiarissen desKoomga in de prorinoien mededeeling gedaan datz yn ambtgenoot ran 6naneteu in bet belaag ran den telegraafdienst den wensch heeft uitgesproken dat by de uitvoering ran bagger en andere werken waarby mogelgke beschadiging ran telegraafkabels kan warden Toorzien de meeste omzichtigheid tegen dat gevaar worde In aobt genomen en d t elke orerbpopte besobadigiugt indien deze ondanks alle rqorzorgen onrermgdeltjk bleek aanstonds oon het neastby gelegen Byks telegraofkaatoor worde bericht met juiste opgaaf der plaats Tengerolge daarran ia door dep Cammiaa r s dfa Konings in deze prorincie aan de Bea nren der ff meenten ea de Besturen der hoogheenr sohappen ran deie missive kennte gegeven De reeitapel op 31 December 18T indeproriooie Oelderlend aanwezig bestond lil 34 677 paarden 1 138 ezels en nuilewls 179 982 rondereu 73 384 schapen 46 967 geitmi en bokken e 80 132 rsrkena Het aanwezige plnimree wordt op 338 146 Ijoenders 4 761 kalkoenen 25 989 eenden 2 408 ganzen en 88 iwaneu geschat Het getal biijeiijuVTw iedjro jg 34 509 De kiesvereenlging ie Qrd ldptt te Middelburg heelt roor de racature tot t begin ren het nienwe zittiugjnar ontstaan door t bedanken Tan mr J P De verslaggever ia soo aitgebreid geworden ia n verslag dat ng lot ona leedweiea het alot eerst Sa een volgend nr kauDea plaatica Dl Kkdactib 1 Tak n Poort Ii t met aTjpmeene atewaen tot didaat rpor de Tweede kamer gesteld mr G A bkker oud lid dier Kamer en lid der Gedeputeerde SUtan ran Zeeland dif de cai didattiur heeft aan gehomen De rergaderiug ran de Algemeene Synode der Nederd Herr Kerk werd Donderdag te s Hnge geopend door dr Beitsma ran Groningen als oudste in diensttyd der aanwezige predikanten Als iifgeraerdigden zyn tegenwoordig ran de theologische heulteiten prof Scholten van Leiden en prof Beets ran JUtrechf Urwyl prof Diest Lorgion too Groivingen nog door ongeaieldheut rerhinderd wordt tegenwoordig Ie zyn en rerder ran de Pror Kerkbeituren rSn Gelderland jhr Trip ran Zoutlandt pred te Hattem en j hi Meileri s ouderling te Arnhem ren ZuidHolland ds Molenkamp prsd te Delft de beer ran Koetsveld ouderling te Rotterdam ran NoordHolland ds ran Dull pred te Broek in Wateiland en dr ron Ueeken onderling te Haarlem Tan Zeeland de Zeeman pred te Zonnemaire en jhr Schnnrbecqne Boege onderling te Zitrikzée ran Utrecht ds Verhoeif prjiid te Utrecht i ren Friesland dl Thoden ran Velzen pred te Leeuwarden en dr Ëïscher pred te Drourgp van Orergssel ds Molhugseu pred Vollenlio e ran Groningen dr Keilama pred te Groningen en ds Douwes pred t Leers pgstreilen als secundus ren dr Hugsers pred te Warnsum wegens ongesteldheid afwezig ran NoordBrabant en Limburg dr Koch pred Ie s llertogeitboscb ren Drenthe ds ran Eerde pred te Westerbork en de heer ran der Veen ouderling te Hoogereen ran de Waalscbe commissie ds Luti pred Ie Middelburg en de bear Plate ouderling Ie Boterdam Tot preaident der Synode is benoemd ds Molenkamp te Delft tot rice preaident dr Ueitsma te Oroningen tot secundus ran den riee president dr Koch pred te s lieitogeubosch r Men meldt dat in de Noordbrabantsebe gemeente Velp de Burgemeester en de pastoor ieder hnn candidaten hadden gaatetd by de verkiezingen roor den gemeenteraad De zege weid behaald door de proteges ran den pastoor E O X I T I Op de Turfmarkt te Gonda gevonden en a a let PolitieBurtau gebracht een KACUËL met iocbehooten en eenige LUDIGE ZAKKEN POSTERIJEN STAAT ran BBIEVEN geadresseerd aan onbekenden rerionden uit Gouda 2e helft der maand Juni 1876 welke aan bet postkantoor alhier kunuin worden gereclameerd J F E Hooneman en C Westendorp belde te Amsterdam H Haak te Gouda r d Steen te Haarlem A van Besooijen te Maartensdijk A Renes te Utrecht J Gruenen eld Niet vermeld en J 11 de Boer te Woerden BRIEFKAABT P G Uoofsier te Amsterdam Gouda 22 Juli 1876 Di Direelenr ran het Postkantoor Van Kruijne Burgeslijke St ad Ueiiasra 21 Jali Maria ooders O Wilioo H Smit 2 Reinier ouders L Foadse en C M E Sehot 23 Ggsbert Antkonie oadera t N van dtr l ist en C Molenaar A illep oudars P ita Uertag en I van Woaa Johanna Harh Catharine onders O Knrilm ea C l Kakal OvuiEOFMi 17 Juli U Brons 2 m 21 K Hnlatlicr 40 j P Tey u ae 1 j 4 m 24 P H A Berlijn fl ReiijjWDi il h O Timaasrs sa A W ran Vreumingéi APVEBTCTryiËW j Tmmm A Tr f aV W yAK VEBUSCNcaiN flie flierfe namens wedeïagdsdie betrdtkingBn bniiiieii bartelgken dank betuigen vootdevele bloeit van belapgïtel i bjf Jeze gelegenheid ondervoüdan Gouda 22 Jnli 1875 f Bevalleu Tan eeu Zoon L 0 M QIDTS geb Héeon Gouda 24 hdi3 1875 Voor elk blgk van rriendscfaappelgke belangstelliag dezer dagen ontrapgen betuigt de ondergeteekende Zflnen dank J A EEMU Gouda 24 Jnlfl 1875 ♦ De ondergeteekende betuigt bij deze zgnen oprechien dank aan al degenen die op nienw zoovele blvjken van vertrouwen en belangstelling hebben gegeven bg zijne Herbenoeming tot Lid van den Gemeenteraad alhier D C SAMSOM Gouda 22 Juli 1875 Ondergeteekende betuigt zgnen oprechten dank voor de hem betoonde belangstelling bjj zgne verkiezing tot Lid van den Gemeenteraad J M NOOTHOVEN vak GOOR Gouda 24 Joh 1875 ♦ Aan allen zoowel tan hier als van elders die van hunne ingenomenheid met myne benoeming tot Lid van den Gemeenteraad deden blgken betuig ik daarvoor bvj deze mijnen dank Me P J snel Gouda 25 Juli 1875 De hier gevestigde COMMISSIE tot onderstenning van de ongelnkkigen tengevolge van de overstrooming in Zuidelgk Frankrgk tteemt de vrijheid te verzoeken aan hen die nog giften voor genoemd doel willen afzonderen die aan een der commissie leden te doen bezorgen zoo mogelgk vóór Maandagavond Namens de Commune A K VAK iwB GARDEN VtoróUer Gouda M G BA BlIlRg 24 Juli 1875 Stentarit De ondergeteekende Gouda verlatende om te s Hoge in de zaken zgns vaders te treden bedankt zgne geëerde begunstigers voor hèt gedurende zgn verblgf alhier genoten vertrouwen Hg brengt tevens ter kennis dat hg op verlangen van een groot deel zgcer clientele den EERSTEN DONDERDAG van iedere maand Gouda met zgne artikelen zal bezoeken en alsdan zal te spreken of te ontbieden zgn bg den Heer HAIiDUZFJt Sooiteit VBED£BEST op de Markt Daar hg Blies zat aanwenden wat in zgn vermogen is om het vertrouwen 4at hg geniet te behouden beveelt hg tidiaattiif ieders gunst u a U u iJ k 9 WEIMAB Opticien Tvrae tioenlgke Jongeliedei weuachen langs weg in kennis te komen met twee fatsocnlgke JONGE DAMES om na wederzgdsch gpedvinden de Goijdiche KEpMÏS genoegelgjt door te brengen Brieven franoa liefct met portre worden ingewacht hg den Boekhandelaar P C MAAS Je te öouA onde hetmotto Kbrmis Geheimhouding verzocht eo vtrzikerd Op ongeteekend blieven wordt geen regard geslagen LINCOI N 8HIRB RAS Te Koop f36 Badhoeve UaarlemmerniM Mevrouw Vvernink BLEEKERSSINGEL vraagt een MEID i De Wed A C SCHOUTEN heeft eerharen geachten lieguü tigers te bericlitet datjjzij ee e ruime sorteering ii Galanterlëii en Kinderspeelgoed ontvangen heeft Zg beveelt zich in ieders gunst uiinzaam aan 4 ie C EIBBMS van O O U D A maakt aan zijne Stailgenooten hekend dat hg dit jaar geplaatst is met zijne zeer rM £LUKE en WELlNGERICHTa ii Poffertjes en Wal clkraaiR de TWEEDE van af de Korte Tiendeweg over M j de Wed SCHOUTEN Hopende even ahi vorige jaren met een ta rijk bezoek vereerd te mogen worden daar hg all s zal aaiiwenden om zijne bqbnsijgers LEKKER en ZINDELIJK te bedienen met BESTE BOTER BEDIENING met ZILVER Bestellingen gorden ten spqedigste bezorgd verzoeke vriendelgk ieders gnnst 1 Kom zie oordeel De ondergeteekende brengt ter kéimis zgnar geëerde Staogeijoten en vOTdere Begnnrtiger dat hg heeft oi itvangen eene prachtige en uitgebreide Collectie der nieuwste PRE TEI BOEKElV Bouwmappen Reliefs ReUefPlakhoeken enz enz alvoor KermisG 8chenkbft H J J LBÜBN Gouwe hoek Turfinarkt Gediirende de KERMIS 1 i T vee fatsoeEJlgke bargerai ii bevelen het geëerde pnbhek aan beleefdelgk bg LINNEN en WOLLÏlJ NAATSTER i etzg aan of buüem huis Adres met franm brievéij onder letters A Z bg den Boekhandekar P C MAAS te Gouda 4 2 1 iveilcrliii ds li KAlriONAAl BouwkartoDSf Albums Kmprirenten les bgzonder gtischikt ROTTERDAM op VRIJDAlO ZATERDAG ZONDAG en MAANDAG 30 en 31 JUU t 1 en 2 AUGUSTUS 1875 TOEGANGKAABTEN voor het geheele Feest zgn te biskomen ad 5 99 te Rotterdam bg alle Boek in Mnsi handelaren te Gouda by g b vas goor zonen Alle verdere aanvragen bg HOOG i KRUYT te Rotterdam iie bg ontvangst van een Postwissel groot 6 p5 de Kaarten ronco toekenden De OFFICIBELE UITGEBREIDE FBE SÏ WIJZER alom ets verkrggbaa B 80 Cents franco p P a 35