Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1875

Woensdag ZB Jolt PRENTENBOEKEN voor Kermis Cadeaiix in vele soorten voorfa nden bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier w i7oa 1875 GOUDSCHE COURANT ienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DORSCH WERKTUIGENi naar de nieuirat iitgeFondeu eoMtroctie dorMlian ie oor eienncl alt drf dor Klier op eea dag franco toelendiegparipoor llo o der gDaraotle ee met proettiid Ph Mayfarth Co Fabriek van Machlnen Frankfort a M KERMIS te Gouda De nieuwe Schonwbargtent ia geplaatst op de gioote Harkt tegenorer het Logement deZalm $ mm Soffrrdarasrhf Jithjuirliurg onder het Bestuur van U GRAS V AMZDULHi A HASPELS rtinsdag 27 Juli 1875 Tot opening van het Tooneel miE ANTOINETTE liiwm pé cMhietfkaDdt £ TooDeeUpel in 5 Bedrgveo 9 TaVr bmrtril wam iMlcUwg fé Het Leven van Lodewijk Xv 1 Miff ftdrnkMlirHtMi an dica tgd Nieuwe prachtige CMtuMt ran J S Dvbivou VMilsUg is Jili 1875 TWEE WEEZEN HcrwoMl DnuH ïd 5 Bc4nJTM S Tifr uit t franach t o i ËaMij B CoratoB gA cewoiitwrd naar de miae eo Mèae tan ket Tbéatre Ro at da Fare te BrusseL t9 Dit stuk ia sedert December 11 meer dan honderd malen door ons gezelschap opgeroerd en ia in alle plaatsen des lands met deb meesten bgTsl ontvangen Wg tw ielen tuet of het sai ook ia G xtda raetgeuo nge üten worden De boeiende inbond gevoegd bg èn ehitterende mise en scène zgn waarborg 4aarroor m Geen d Mr stukken ooit alhier opgevoerd Aanvang ten half aoht ure Plozen der Plaatsen Ie Rang 1 25 2e Bang 0 90 3eRang 0 60 4eRang 0 40 10 Abonaementakaarten Eerste Bang ƒ 10 H t bespreekbuiean is dagelijks geopend van 10 tot 8 ure f vaa GOUDA naakt aan zQpe geëerde Stadgenoten en Begunstigers b end dat hg met zijne wmm mM taande is deeerste van af den Korten Tiendeweg Rg zal even als vorige jaren voor eeue goede be ning zorgen en hoopt met eelt talrgk beatfk vinerd e woid n mmm mm Door bet Tarmeardeid debiet is ondergetee de ataat gesteld de EN6ELSCHE BIË N zelf te bottelen waardoor de prgzen aanmerkelgk cgn gedaald ali pASS ft PALB ALE per V fl 0 18 BUBTÜN ALE 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPERIAL STOUT 0 18 Bit Imperial Sti nt bgzonder aan te bevelen tegen aenawzwakte en bloedarmoede ALL SONS per fl 0 18 Met zes halve flesschen franeo aan huis de flMsehen worden gemakshalve O 07 per stuk bergend en bg terugontvangst gerestitueerd HH KoflBjhuishouders genieten rabat Eao nette bediening belovende Uw Dienaar P P tCWANT Lange Tiendeweg Commanditaire Vennootschap en L DR006LEEVER FORTUUN BOTTEBDAM Beursplein n 1 CoHKISSIB VAM TotXICHT DIS HeEEEX Mr J KNOTTENBELT L VAM KOETSVELD 6 VAN 8ILLEV0LDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bg den Heer Mr J FORTUUN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te zgnen Kantore verkrggbaar Reglement JOSEPH SWAAB FHOTOGBAAF van Z K H Prins HENDRIK der Nederlanden Bovengenoemde maakt het Publiek bekend dat hg alhier gearriveerd is tot het vervaardigen van allereerste kwaliteit Album en Kamer Portretlen in alle standen ea wri des ZONDAGS en MAANDAGS van elke w4ek van des morgens 10 tot des namiddags 6 Br 4 stuks ALBUM PORTRETTEN eerste kwaliteit in alle standen 1 7 stnks 1 50 Tiifee KABINET PORTRETTEN 1 en hooger Werkzaam Hotel TIVOLF Spoorstraat alhier DËVEI TER KOEK ELIXIR D APËRS LIQUEUR DB TABLE in heele en halve Flacons BesteKruld Sacade enKlontJes KOEK KONmenilEM ENPRINCESSENRROOD MARASQÜIN en KIRSCHWASSER voorhanden bg W N RaaijixiaakeiTS firma H KEMP Oosthaven B 17 Mevrouw NOOTHOVEN van GOOR Crabethtsf vraagt voor dadelgk een NOODHULP K 1 DËRNË1SJE tot November boven de 15 jaar Zich in persoon te vervoegen bg Mevrouw de Wed ROEST VAN LIM9URG Haven No 836 der beroemde Wekelijksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te UtrecM is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda 6oiia Drek ran A BriokmaD De gondergeteekende beveelt zich min uun aan tot het leveren en reputetvn van alle soorten van Daar hg een ruime collectie van genoemde Machines ontvangen heeft noodigt hg alle belangstellenden uit zich van de prachtige es solide Machines te overtuigen H LAMME Bo lekadeNo 37 Gouda Bg den ondergeteekende zgn a 1 t bekomen LOTEN In de VERLOTING van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Kunst Industrie en i te honden in de maand September a s in de Parklokalen te AnuUrdam A BBINKMAM FABBIBK J flÖlUIDSCII IJSSIV DE JONGH c cnr ne Tl O UI DB W T E 12 Vervaardigen en leveren HAND en STOOMBAGGERMOLENS HAND en 8T00M HEILIEREN èn verder alle WERKTUIGEN en GEREBDSCHAPPEN bg de uitvoering van poblieke werken benoodigd voor huishoudelijk gebruik in alle kleuren tot hei verwen van zgden wollen en katoenen kleedeten bg J C ZELDENRIJK Markt te Gouda waar tevens te verkrggen ia QUINA LAROCHE k 2 50 per flacon TEERCAPSÜLES k 1 25 EMSER PASTILLES it 0 75 doos UZER LEVERTRAAN 0 50 en 0 75 perfl en BORSTHONING met FENKBL k 0 60 et Ter wille der Waarheid Mnnheer THEOPHUJS mgne vrouw haar hoofdhaar was bgna geheel nitgevallen en door het gebruik van twee uwer flacons in dentgd van vier maanden volkomen geheel bggegroeid 20 ter 2ani 26Meil€7S UEd Da Vienaar Hoogstraat Get J DB HAAN um Uitval van Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pgn in de schedelhuid Haarworm Vroegtijdig Grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de A ME RICANBALM Binnen korten tjjd verkrggt de behaarde Huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag k 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaanwe PostzegUs of Postwissel als ook op Rembours bg THBOPHILE Haarkundige Kerkstraat bgde Vgzelstraat 238 te ilm r fo t BUITEi p AND Bulteiilagdscli Overzicht e Fruoacbe Kamer lal gelijk reed oit out vorig nuniiDtir bleek eeu lange vt nlle nemen Het resttilaat fan de berndalagingen ea de tteaniiiK die j1 Donderdag in ie tchoowburgzul te Versiiillo lienbea plants gegrepen kan wel geen ander worden genoemd dan dat de ontbinding roor 4lit jaar onmogelijk eu roor de toekomal uïterit raad selncliMg ia genrorde Aangezien de Vergadering zich met rerjiliclit heeft geaoiit de maatregelen te oemrn die iiOodlg zijn zoo men een bealiaeeade ml pronk in deze quMtie wilde doen kan men onmogelgk eeuige reden ii bedenken waarom de Vergadering eerder op dit tijdstip dan op een ander ui uiteengiiao Alles is in liet oniekaro gelaten In de oo en van itder onparlydige doet het er bitter weinig toe oi de rer Aneriug i dan 16 Norember bijeenkomt en wat ouk Duraure daaromtrent in bet midden moge hebben gebiaebt onmogelijk kan de vergadering ran dien d itiim tut Januari alle wetten tot stand brrfigen die ni nog op de orde van den dag voorkomen W ttde men eeue ajgeineeue verkie iiig uiir bet eiude aii hol jaar Bogelgk maken dan rou aeu loiiistena eene maand vroeifrr hebben moeten bgeeukumeu eu zelfs dan lua men misachten lyd te kort hebben Men behnudelt na de wtt op de samenstel iiig vnn den Seoaat Het ratsTCoratel tot aanleg rau den FranachEu f elicben laiinel ia aastaande week oaniddellgk na den afloop der debatten over het bgdget io de Fraiiache Kamer behandeld worden By ehh k aan ander nieuws spruÉt sen te BerIgu bijna lal e H over de hbudiMg van de blaaohop ien eu opricbte van de wei op het beatuor van de Uooitsche kerkelijke ijoediTeu men schijnt het roor een uUgiui dkte zaak ie hjudeu dat het Ivoorbeeld van dui pruis bissili tp van Breslau mgr Forsterdoor de Hiiilere Hruiiifliihe l utohopf en Zal u orden gevolgd en de Norddfuhcie meent vslft te witeu dat de Curie aau d bissoiioppeu vryh iil van linude en heeft gegeven op dit punt onder veriekerïng dat hun oeeiuiteu uiet rui en worden aangemerkt als ongeboor uiifflheid aan de Curie Volgens da Sotiles Volkszeil zal spoeiiii een berilerlijke brief verschijnen Waarin voor üe geloovigen de redenen wurdeu uiteengeut ille er toe bewo rii hebtirii om tegenover de Wet op het beheer vun bet kerkelijk rrrmogeu een houdingaan te nemen in stnjd luet die welke ten opzichie van de andere Metwetten is gevolgd Suuimige Jiltdrn waaromlyii de Nordikuttche Iteiiken uit de vernuderde honoing ten opzichte van de wet op het bestuur der kerkelyke goederen het voorbarig betlnil dal er eeu keerpiuit is gekomen in den kerkelijketaiitkundigen strijd Ook zouden de l ruisiaclie blischüppeu te Rume hebben aaiigedruiigeu op uttbreiiling van hun vrijheid om naar goedvinden eeu besluit te nemen De defi iitieve verkiezingen voor den Bcierscheu Landdag hebben phats gehad erzulien79 uKramoutanen eu 77 liberalen sittigg hebben Het Ëngclaohe Lagirhuis lal naiir de betekening van Dinraeii den lOn of 12ii Augus us uiteengaan De bebandaling dor wet tut tchiidcluossielliog der pachters zal allereerst warden voortgezet en ten einile gebrachl vervolgens zullen de wet op de rechteilgke macht en die tot overdracht van lauderyen hssr beslag erlangen De nieuwe Hongaarsohe Bijkidag tal den S8n Aaguatut bijeenkomen om zich te oonatilueeren het adreg van antwoord op de t oonrede vaat te stellen en daarna uiteen te gaan lot 15 October waaneer de eigeuiyke werkzaamheden eeu aanvang zullen nemen binneniJ dT QoDDA 27 Juli De kermisweek is sangebroken Het mime marktplein als van ouds bezet met allerlei nouten spellen en kramen levert weder hoofdtakelgk det avonds t zelfde fautasiische gedicht op van vroeger Een bende vreemdeliugeu ia plotseling ali t ware uit de Ineht gevallen en legt bet op verteliillende wijzen er op toe om ons zoo eel geld tlit de zak te kloppen als maar eenigszins mogelijk is De kalmte is van onze stralen verdreven en heelt weldra piiats gemaakt voor de schrUste klanken het hevigst rumoer en de me tt geraasmakende geluiden die oisn bedenkeu kan Allerlei soort van lustruaeoten die met den weidschen naam an mnziekinsltumentea worden bcstempelil doen hao bett bet ons aangeaaaa te maken en nau weiyks is de eeoe muziekaut onze deur voorbij of weder staat eea inder met bedelend geba ir daarvoor Alleen de bewustheid dat bet slechts ireiuigc dagen duurt doet ons met geduld in die oude vulkagewooute berusten doch tevem zot t onbillijk zyn niet te erkennen uat de kersM inderdaad roor velen genot aaubreugt De kermis van dit jaar ver elgkende met die van het vorige hebben we zelfs laden tot dankbaarheid al was het alleen hierom dat we toen als erbarue lijk vertegenwoordiger van bel Nederlandtche Tooneel slechts bet weinig beteekeaeode gezelschap van lioaa Judels en Bouwmeester in oute gemeente hadden t welk thaus met Stoete a uüfeiiiien personeel de LeiJscke kermis versiert en thans op dat gebied bet beste wat Nederland oplevert het gezelschap van Albregt en van Oilefen ca dat van Le irsa van Znjrien en Haspelt In Óu Gtnotge taal tretdt het gezelKhap van den beer Carl ffliiging op ilt ook in deu gemeente een guuatige repuiatie veréitrf Morgen zal bet reida nMjer in ont blad vermelde kinderfeest doorgaao T n weg de hier ge veitigde Aldeclibg Gjuda vu het school verbond Zooals mea wiM tt bet Mfi em toelitje naar t Qravenhage eo Scbereniugen M znllen den tuin van bet Zool Bot Oeaoattcbap eo bel Boicb bezoeken vervolgeni voor het flais ten Bosch ter eere van H M de Koniagiu eenige taagstukjes uitvoeren een wandeling door den Haag doen in de volksgaarkeuken het middagmaal gebruiken eu te drie uien naar Scheveningen gcan om het merkuuardigo dier Lailplaats en wat voor velen zeker nog iets nieuws zal zgn de Noordzee te zien Het IS te hopcL dut gunstig weer de jeugd een heerIgken dag verschaffe en de ontwerpers en leiders van dit schoolfeest voor hun moeite beloone Te S 15 arra vertrekken de kleinen weder nitar deze gemeente Het Dagblad verneemt dat dr A Langerbuizen van Uvcn leera ir ia de natuurkunde en cosmograpbie aan de Rgks Hoogere burgcrtchool te Alkmair err tdnagt in gelgke betrekking over zal ga in naar de Uijksschool met driijarigrn cursus alhier en tevens dat by zoude op redeu als dirtcleur dir Burgeravoudschool alhier welke beide vacatures ontstonden door het vertrek van den beer Man naar Rotterdnm Het eerete gedeelte van het flricht moge waar zgn bet tweede gedeelte is vrg voorbarig daar de umeeutersa I in deze zaak cene benooming heeft le doen In de laatstgehoadeue vergadering van drii polder Stein 19 in plaats van wijlen den heer F Virkley tot voorzitter gekozen de heer Evert Mulder lid vau het bestuur De gemeenteraad van Rotterdam heeft aangenpmen de voordracht van Burgemeester en Wethondera tot het verhoogen van de traktemeuten der hoofdouderwgzeresseo aan de bewaarscholen met 100 in te gaan op 1 Januari a t Met dat tgdstip zullen allen geaieten 6eü bezoldiging en vrye woning De 1ste lijtt v n deelneme s inden aitli Jumalver vangingIxmd is gepubliceerd Pe S5ste algemeene vergadrring der broederschap van candidaat notarissen bier te lande zal 16 ag e k te Amsterdam worden gehonilen De Synode dor Ned herv kerk liield zioh in de afgrioopen week bezig met de aungelegenbeden van ket foodi voor uoodigdeude kerkeu en personen van dat ter voorziening in de geestelgke behoeften waar eigen middelen ontbreken van dat ter verbetering der schraalste predikantt tractemeaten om daarna de belangen der algemeene weduwenbears die der bijbelvertaling en vau den vervolgbundel op de evangelische gezangen in behaodeling t nemea Ken en ander gaf aanleiding tot oudeiacheideB besluiten In deze week wordt de behandeling der Guaocieele aangelegeubedea ia tegenwooidigbeid vaa den quaestorgeneraal voortgezet De directeur van de Hoogduitsche Opera te Rotterdam heeft bekend gemankt dat hij de exploitatie voor drie jaren wrder op zich neemt Aso de torn door hem noodig geacht om rich legen ferliei te vrijwaren ontbreekt noch ilecb ts 2000 voor welk bedrag bij hoopt dal nog zal worden ingeteekeod Groote verwachting heeft men van kei aaaslaaode leizoen dat I Sepltmberaanstaondebcgint daar zoowel tooneel als decoratief en tooaeeüariohting lijn aitgebrdd ea verbeterd Daar er boter voorkomt dis met rindvet vtrvslaoU is ja er zelfs kumtboter bestaat ait raadvet gemaakt zoo it het ni et onbelangrijk een middel te keonea om gemakkelgk deze vervalscbiag te ontdekken De verdachte boter wordt met water getmoltea om zool melk kaasstof enz te verwgderen eo vaa deze vetmassa kleine kaarsen gegotan of wel ia era kleia glas er een soort van lampion vaa gemoakl Deu wordt aangestoken en oaeenigrn tijd gebraalte hebben aiigeblazen De nn uit da Dug wwawpit opstijgende oamp doet door d o ronk dadetijkrar dvet herkennen Ook soba W as arkaaawt kïaop deze wgze berkend wordea De noteuoogst in ds omstreken vaa Maaalciokt is dit jaar buitengewoon raim De boomen ilttaB 100 vol geladen dat zg ouder bun last bijna bezn ykea Onlangs bod te Leiden da Se algemeene vergadering pla tt van bet Bood der Hulpgenootseha qMa van bet Ntderlandsch Zendeling genootschap Da bulpve1eeiiigin ien Amsterdam Rotterdam DsU Gouda en Leiden hadden afgevaardigdeo geioadca De heer F A liter van Amatcrdam VoonitM van het Bond opende met een toespraak deu vergadering terwijl de Secrrtaris de heer Q Sehajjlenburg mede vau AKsicrdam verslag uitbracht omirtit di n toestanil der verschillende Halpvereenigingea Hieruit bleec dat het gezamenlijk getal contribfleerende ledrn 275 bedraagt terwijl de verschillende Vereeuigiiigen door het houden van bondag en zangacholen alsaede door lectuur ook met vrucht op bet gebied der inwendige zending werkzaam zijn Voor de volgens rooster aftredende ea giet b r kusbare ledrn de h eren J E Jatte te Amtterdani W van Haltem J Jz te Rotterdam J van Schie te Delft en J B Tengnauel te Leiden werden gekozen de hreren H Mahrmana te Amsterdam J J iuitait te R Urrdan JV Mnnsion te Delft en B van Dtiel te Leiden Nieuwe Halpvereenigingen werden opgericht te s Hage gnacker en Nootdorp Nog werd de vra g brhaudeld welke middelen tr ziju nan te wenden Irn einde de leden van steeds doelmatige en gordkoopc lectuur te voortien en werd ua hiugdurige beraadslaging besloten zich te wenden lot het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Zendeling i noaischap leu einde ook hierover van gedacbtaa te wisseleu Als plaats joat de volgende jaarvergadering werd vastge teld Delft of Rotterdam Dezer dagen is in de IJgraebt te Amsterdam t A Igk opgevischt vaa een jong OKisje dat sedert VVoena dag werd vermist Niiar men verbaalt had haremoeder baar opgedragen van etnig gereed litgiAlgeld tien stuivers te geveu aan een busbode eu voorhet overige dubbeltje boodschappen te doen By vergissing fKf het kind de grhrele som aan den boile Uit vrees voor onaaogrnaanhedrn schijnt ij torn inhet water te zgQ gesprongen Te Tiel waa de woning vnn den heer lï griffler vau bet knntongt iecht onbeheerd gi laten Eer e vrouw belii t toezicht te houden op vogels en bloemen rond de ei dagen ia bet huis komende tllri tra