Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1875

den superieur uiet bevalt Kr wordt te veel willekeurig gehandeld in dat opzicht De voorzitter merkt op dab er wordt afgeweken vnn de stelling waaraan we bezig zijn spreekt nog een enkel woord over dio 1 stelling waarna wordt overgaan tot de tweede stelling De heer H W G Koning begint met fen kleine inlichting te geven om duidelyker te matwii dat do bij üiidere belangen der luivonera niet zeer b ilsfflmerd zulkii worden door de iifsühaffing De jODgeiingeii tuch die nu plaatsvervangers stellen zijn up IS jarigeu leeftijd in een soort van overgaiigitijdperk Zij verlaten de hoogere burgersobolen uf degyinnasiéo om óf naar hoogescholeii of in den handel te gaf ii Juist die tijd zou zeer geschikt zijn om ben eeiiigtn tijd te laten dienen Dit zou voor lien juiigfliiig teiena zeer goed zijn Het ware jongensleren bestaat tegenwoordig niet zoöaU vroeger er is wi inig tijd voor het oeienen van het lighaHm bij al de drukke aiudip en nit zou het voor het lichaam zeer goed zijn in dat overgangstgdperk in dienst te gijan Spr ivees op Duitschland waar een dieitsLtijd en een van 3 jaren bestaia Spr zou wendat de dtcnsttyd voor de ontuikkelile jon 1 gi li g n niet lang was maar slecftts korten tijd en jl si die korte tyd zou ook eer er de kamerleden o Di ialcii 001 voor de afschaffing te stemmen ife hei r Ingenluiff is het met den heer Koning s inaar acht het wejischelgk dat ih verbaill met orten diensttijd op alle scholen bij enkelojis liet hef geval gymnatlie en de hatdteering vaij fcet gelveer w rd ingf voer I Da zal olk de dieni sidchts kort bebd even jte zijn j De Ijler GrooteSdorstjgelooft Aal criwel een bi a lp afschaffing övcr te fiikfi Me moeten t vetwarren zegt spr algen eue dienst Ih iffiig der plaataverv riging dnt worflt geddan maar waanflör w zien op al die de soldaat moet doen V lor den offiojei nde éppasseradieiisten ilan spi eekt het van zoli die jongelingen voor wieui anders de hoed enomen tot dergelijke djensteii niet goedschiks bestemmen dfe oppa sersdiensten zgn dus een beletscljl voor de afschaffing De voorzitter i ijgt den vorigèn spr er op dat hij buiten de zaak in quaestie oa gfttl maar wil tocheven antwoorden dat zyn argument toch met opgaat daar die oppassersdiensten geheel vrijwillig worden geleverd en geen soldaat kan geawongen worden om oppasser te zijn Daarop vraagt de heer van Ilijubeepk het woord die zegt in de redactie der stelling iet t illen veranderen Zooats rt 2 nu Imdl is do stelling niet waar en dus niet juist Spr weiischt uitdrukkelijk daarbij gevoegd te zien de woorden in verband inet een wijiiging in de milidewet zooals de woorden nu luiden is de stelling met goed want er worden wel degelyk belangen gekwetst De jongelieden worden verhinderd in hun studiën en volgens spr zou het wenscUelgk zijn dat ny afechatriiig der dionstvervangiiig bijv de me licus by een ambulance geplaatst werd de telegralist de architect en zoo meer bij dat gedeelte van het leger dat overeenkwa met zijne studiën De heer IngenluylF zegt dien wensch van den heer van Bynbeeck te deeleu en daarop ook heeft gewezen maar acht do stelling d m toch juist De heer van Uijnbeeok repliceert wil de 2de stelling luiniler voor tegenspraak v tlbaar maken nu is zij apodictisch wie zal t bewijzen Trouwens voorde studie is t niet goed eeiiigen tij t te moeten gaan dienen Spr heeft t bij ervaring wanneer hij by v voor een examen zat te werken h t wel gebeurd dnt hij een w ek of zes naar een kamp gezonden we l niet tot voordeel voor de sludre Hoeveel te meer ui dit voor jjiigclingen het geval zijn die in hun studio zijn welke voortdurend hunne toewijding eiseht in welk geval een tijd van dienst zeer belemmerend zil werken Spr gelooft dat het bezwaar ook tegemoet Kan worden ge komen door stelling 1 te veranderen en d lar Ie plaatsen de woorden in verband met wijziijing der mili dl tietcet Nadat de heer Ingenluiff den vorigcn spr heeft toe gotcmd dal het een opoffering is maar dat in t belang vaii het land mout geschieden en de beer liijiibeeok er hg blgfldat de woorden der stelling anders moeten lui len viaagt de hcc Kamp het wuord en vraagt wic ondcrviodt hel nadeel van lie afschaf liiig Natuurlgk de vermogenile kla 8B Het verjics aan hen toigebracht word echter ruimsclioois vergoed door de groote winst lie het gebeele volk ondergaal door die afsch idiug Nadat de heer van Rijnbeeck de vorige spr dit beeft toegestemd maar do woorden in de stelling dan toch steeds te positief zijn verluidelgkt de heer Kamp zijn meening Het is t opoflereu van een klem kapitaal om een groot kapitaal te verzekeren l it is noodzakelijk Dit gesjhiedt bij andere zaken eveneens en moet ook hier gebiuren Nadat de voorzitter noch in het imdilcn heefl gebracht dat wordt pl tatsvervnnging afgeschaft do milittewet moet veranderd en h t eenig izins zelfs Oel kaa glazen leege flesschcn langsels enz vertoonden zich aanRïar dog Vmi een en ander werd aan de politie aangifte gedaan Tengerolge daarvan zijn vier jongens an 9 H jaren waarvan éón reeds vroeger met Ce justitie kennis maakte in hcohleuis genomen De daders hebben bekend In jde Wek ar leest men Dopaeu op bet levenspad vap eeli onderwijzer in het J iar 163S Mijn Etlele ityte voorsie ge heer Ditlerici i aan Scha hen vryhêi tot Goudriaaii ffaddihzveen eet effA Alsoo Jck lot VVnddincxveen a weest hebbe mét jde coinèii ssien die UE WelEiI ni verguut liebt met tnijnheer den d jcl graëf van Rbyn aiit soo hebbe ick deselve vertoont uhi de respective Schouten waarop aok tot Anlwoörl f kregen hebbe an den Sellout van t Su teyiiile dlfit hij hetde Ambachisbewaerders oude a ndieren hen mede gfoomen liy den Schttut ran ti Noordteyndè welcke my tot Ailtwooft gegeven iKèft dat hy ml met suHis ipt grnoc i ën kende om t 8 e ainpt te Sedicnijlt e it st yile si gliy d r omt soS beloie iok ilEd dat hy uict éfn stnyv r n UE Ijgagie geiiieti n n aalt noch ooi geta tu f Jcrygen suit ofte hel huy en sal niet jerefkreett wordeil n ile nj le voprdors soo lek daSi quame soo bjlove ick UK I dat ik U soa veel speels diaken s l dal ghy U dat beclaghen suit ende dat hydaernoyt geweest en hadt soo veej sal ik UK p doe nilaken ende met uidere dreygemë tén d4ei iy ah mede dreygde wanneer ik dael s ude comtó ict♦rae de wat reden dat hj daerloe haddf iijf sey le mdal do predicant my daerin ttedri ijgpn bndde j 5 velcke i eeii guyt is jae ik seggeJ dpt Ö eA guyt 1 ende jjitt andere soïieltwoorden Ineer ft sefde iok n iwil van suicke goyten niet ger eert JeouSbidde i myn wiiplelheyt dat hy myn eliefl te j i inteneeren teg ii alle Insolentics opdut ick ra VncircJieuBt in vrede söjUde mogen aenveerden ende de Junokheytmet goed stichtingen mochten onderwysen alles tot haerder Sj iohtingen endo tot Godes eere ende myn ea de allérmensehed saliglieyt hiermede bevele ickmyn welideJheyt met zyn geheela familie in de protectie es alderhoocbsten I AOlilim KottertUiia 6 Jnlij 1638 Jwjjn V welEd geaffectioneenden Dknaer if uDiiioK Jacobse Havelaeb ifWi zal ooitrdien goed n ouden tijd den o den goeden tyd noemen I Wje zal durven beweren dat de onderwijlen van den ouden tijd ook niet eus eso pilletje te slikken kregen Al wordt er tegenwoordig nog al eens geklaagd over ttaotementslaagte de tegenwotirdige onderwijzers hangen toch niet meer af van pen schout die geen gagie en geen turven geVen wil fraddinxveat I Jnli IS75 J P Begt Topslag van de Openbare Vergadering van Vri jdag jl Vervolg De hcEer Cats zegt met legen de nfschaflling der dienstrervonging te iiju integendeel is daar sterk loor maar z i is het diiiigend noodig d it do militaire strafwet verandering ondergaat De beer Putler bestrijdt eeiiige punten door Jen beer Maas gereleveerd Zeult die spr dat de volkaveriegenwüordiging niet allen niet t gcheele volk veVtegsnwoor ligt S reker gelooft dit wei en hij is van nicniing dat juist d i boeren veel bijbrengen tot het kiezen van sommige kamerleden Voorts is isoms hoog nóodig dat de koning den ooriog moet knnnen verklaren er zijn dikwijls gevallen dat dit moet en daarom deelt spr het gevoelen vnn den heer Maas ook op dit punt met Volgens spr is ons land juist van dien aard dat het beter dan eenig ander land in Europa kan worden verdedigd Bi ir niet alleen goede inundatien zijn daarvoor noodijr vöbr alles een goed leger en om het leger goed te doen zijn is afschatlfi g der dienstvervanging noonoodig Spreker is het totaal eens met hen die de kazernen beter wenschen De mooiste kazernes zijn nog zeer slecht en zetfs die in den Haag die no lil de kazerne heet té ijii van onze garde laat veel te wenschen over Spr wees voorts op de droeve tegen8tolling van kaiernen en gevangenissen om ten slotte aan ta totHien dat een groot onder scheid noodzaketijk is tusschcn militaire en burgerlijke straffen De rechtspleging van onze militairen moet strenger zijn voornamelijk omdat bij milit uren zooveel van subordinatie afhangt Zoo njoet bijv dronkenschap bij den soldaat erger worden gestraft om dat de soldaat zich juist dan ligt aan insubordinatie schuldig maakt De heer Cats verduidelijkt zijn opinie hy bedoelt niet zoozeer dat die straffen anders moeten worileu als wel dat de soldaat te vrel slaaf is en zijn toestand veelal nog erger is l in an den slaaf in West Indié Hij is bijna n et vrij om te denken wat hij wil want veischijiit zijn gedachte op zijn gelaat dadelijkwordt hij gestraft als die gedachte heer Koning d t t woordje lijn moest Dat het belang der jn om tot de af er in opgesloten ligt zegt eigenlijk in de 2e stelling vervangeiï door mogen zijn rijkeren getn beletsel mag Bohallliig van de plaatsrervangizg over te gaan staat bg spr vast V railrom toeh moet t belang van don armen vader die zijn zoon moet miaseu in zgu werk door den dienst geen beletsel zijn en wel dfit van der rijken vader die hem in alle gevallen uiet zooveel noodig heeft als die mingegoede tot onderhoud van bet huishouden Pj De heer van Rijnbeeck stemlj dit alles toe maar acht het beter dal de atelliogen die toch gepubliceerd zullen worden zoo dnidelyk mogelijk zfln en zoo weinig mogelijk voor tegenspraiik atbsar De belangen van bgz pndere peisooeq jvordeii uié gekrenkt dat stemt I ieder loe daaromj js de slllling zoo gesteld niet juist Nadat de heer van Rijnbjèok op een vraag van de voorzitter geanfwloord herft van da gewCnschte verandering geen voorstel te wilten maken neemt de liser IJindkout t voorstel VaCden heer vqn Rignbeeck over en formuleertj dit alw Hot al gemécn belang der iii atschapB j siscbtde afsohalpng der llienstvervangiyg j bijzijngelb belangen vanil enkele persoiieu mogen niet als èrwegead bczi iiar tojjen die afschaffing gelden l l1 heer Hl J Steenbergen beeft evffleens eenvobiistel en lyil aldi lezen Het algemeen ficlang en het belang van tiijzondere peisonen e icht de afschaffing l Na nogj ieenei kleine discussie over deze voorslelleg wofdt eint lyk het voorstel vau ilea heer I indhuut aan enoraen I Nadat ook ite 3e stelling zander diiouslle door lie vergadiring wordt goedgekeurd wordt Ifoor den hcitr Ingeuluilf bet bekende adres aan de Koning til jifaclialBng der flienstvervanging voorgelezq i waarop l ft adres van adliaesie daarop door versch dene der jirsonen op do vergadering aanwezig werd Jeteekend ËWet onderzoek van do werking der ten op Lager en Middelbaar OnHTiijs en van haar onderling verd op last van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen Ingesteld c OndeuscBeiii iLsacHEN Laoee tv Middel BA tt ONDERWIJS EN OMVANG VAN t LaDEB ONDEIl WIJ3 Tussehen bet Lager en Middelbaar onderwgs moet eensdeels de gl enslijn scherp gctrokkeu zijn naar iiuderdecls moet er zulk een innige aaneeoslaïting bestaan dat de overgang van het eene tot het andere schier onmerkbaar zg De Wetten v n 1857 1883 geven de grondshig voor de grensscheiding uiet aan daarom moet de Commissie zelf een kenmerk voor de onderscheiding zoeken Zy meent dat daartoe de volgende beschottuing het best kan dienen Het doel van alle rolksopvoediog is eiken burger lie gelegenheid te geven die mate van verstandelgke en zedelgke ontwikkeling ta verkrygeo welke hg noodig heeft om zijn plaats in de samenleving naar behooren d i ten moesten nutte van zicb zelf en anderen te bekleeden Die gelegenheid wordt gegeven op de Lagere en Muldelnare school die dus als twee facturen van volksopvoeding kunnen beschouwd worden wier onderling verband zoowel als eigenaardige werkkring bg elke regeling zooveel doenigk dient in acht genomen te worden Het Lager Onderwys behoort al datgene te omvatten wat voor allen uoodig is onveischillig welk onderwijs zij daarna nog zullen ontvangen of welke hun beslemming ts Op dit eigenlyke Lager Onderwgi volgt dan het Ajjddetbnar Onderwijs dat gegeven wordt op scholen van verschillenden aard ingericht naar de uiteenloopende behoeften van hen die et gebruik van zullen maken Uitgaande van dnt beginsel stelt de Conmissie ziiSh de rrojiij Tut hoever behoort het Lager Onderwijs ziB i Uit Ie 8tn l eii Zg meent dat de leerlingen op hvaalf jarigen leeftyd rijp behooren te ziju voor het Middelbaar Onderwgs ni ia met het oog Op haar voorstel tot invoering van den leerplicht zal het noodig zgn aan het tot 12 jaar gegeven Lager Onderwys nog een eursut van 12 t t 15 jaar loe te voegen die moet dienen on de vervloeiing van het geleerde te voorkomen en daaraan boi endien eenige uitbreiding te geven Dezo tweelediie taak zal de Lagere School slechts dan naar bebbotvq kunnen vervullen als zg de kinderen op 7 jarigen ceftgd beboorlgk voorbereid o ontwikkeld ont niigt Aan het L O moet goed voorbereidend oudere gs bewaarschool onderwg voorafgaan Wil men ook dit voorbereidend onderwÜ tol de taak der Lagere school brengen dan zon men deze in drie cursussen kunnen verdeelen een tweö jarifc cn vooibere dende cursus van 5 7 jaar een ry jarigen cursus van eigenlijk Lager Onderwg 7 12 jaar en een driejarigen cursus van voortgezet Ügii Onderwijs van 12 15 ju r Het onderwijs der Lïgere School altijd meer formeel dan materieel altyd meer ontwikkeling der geestvermogens dan het aanbrengen vau keunis beoogende houdt zicb in den eersten tweejarigen cursus uitsluileud met het eerste bezig vat in den tuoedeu vgfjaryeu cursus ook het tweede in hot oog om hierop iii deu derden driejariKeu cursus meer nadruk te leggen Aldus vervult de prsto eursus de plaats der tegenwoordige beiiaarschool de twe eJc cursus omval het eigenlgke Lager Onderwys de derde cursus treedt in de plaats van het voortgiezct en heitialingsonderwgs Zuu ingedeeld kan de Lagere Sciool haar doel bereiken I Zoo voldoet zij iiau de behoeften der meerderheid de minderheid heeft behoefte aan meer ooiwikkeling meer kennis bgv van talen van wiskunde enz daartoe dieut bet Middelbaar Onderwijs Daar evenwel a n t oprichten van Middelbare Scholen vele en onoverkomelyke bezwaren verbonden zgn zou op plaatsen waar geen Middelbare School kan opgericht worden ouk op de Lagere school onderwijs in de levende talen knnneu worden gegeven hetzg dan in een afzonderlgke fdeeling der gewone Lagere School in een afzonde lgke school Hel eyenlijke voortgezet Lager Onderwijs waarop de Commissie toepassing van den leerplicht weuscht ju dat bi temd js voor kinderen van 7 12 jaar behoort als hoofdvakken te omvatten a Lezen 4 Öehrijien e Rekenen j d Nederlandiche Taal fn kiest verder zijn stof if Aardrijkskunde jf l Geaehiedeuis Van het Vaderland g Kennis van de Natuur terug het bovendien eenigen tgdafzondert voor oefeningen in h Zingen i Teekeneo k Gymnantick en Handwerken nuttige voor meisje Het voortgezet Lager Onderwijs voor leerlingen van 12 16 jaart waarvan de commissie het ontvangen ook vevplieht vlenachl ie makm moet dienen tut Toorttettiog en uitbreiding van de geuoemae vakken met toevoeging Van 1 m Wiskunde Algemeene Geschiedenis o Volkshuishoudkuude i SiaatainrH btiug Hei aantal lesuren moet beperkt blijven binnen 20 ta 28 nren wekelyLs Vuor den vooitgezelten curias louden 12 uren ckeajks noodig en voldoende zyn Von de vier sub a d genoemde hoofdvakken moet de op dien leeftijd verkrggbare kennis en vaardigli id worden verkregen Maar men stelle zich niet tevreden met eene hloote werktnigelgke vaardigheid bij het lezen moet het gelezeoe worden begrepen en gevoeld bet schrg ven moet dienstbaar worden geatakt aan het nehonrlijk uitdrukken zijner gedachten op het papier bg het rekenen behoort vooral de betrekkingen n erUmdinKen der gegevens goed begrepen te worden en het nit t hoofd lekenen goed beoefend worden Voor het sehrgven ia kennis van de moedertaal een vereisehte met een dorre grammitische kennis maar woordenkennis met wellicht eenige der voornaamste spelregels Doch bep rkt het onderwijs zich tot deze vakken het tou te eenzijdig zijn Kennis van aardrijkskunde van de geschiedenis des vaderlands en van de natuur is niet uit te sluiten vooral wanneer ze naar eene flinke ontwikkelende methode wordt meLlegedeeld Ue gcziohlskrin wordt daardoor rnimer de liefde voor den geboortegrond levendiger de macht van het bijgeloof zwakker Znnder sobade voor de hoofd Vakken en aiet winst voor de al ijdige ontwikkeling kan een beperkte tijd oan dcza vakken gewijd warden ichadelijlc acht de Commissie het dal ookbet onderwg s in Levende talen en in W iskunde onder de vakken van bet Lager Onderwijs worden Opgonomen De ontwikkelende kracht van teerste ouderwgs in Loven le talen moest onderdoen loor dat in de genoemde vakken Bovendien meende de Commissie het beginsel zuiver te moeten stellen Het is toch een feu dat bij de tegenwoordige inrichting 0 le meeste schalen van meer uitgebreid Lage onderwgs bet eigenigke Lager Onderwijs zoowel aU de leerlingen dier scholen gedrukt gaan onder overlading der vakken waardoor de ontwikkelende gang van t onderwijs benadeeld wordt daar het onderwijs in de vreemde talen en wiskunde op te jeugdigen leeftijd gegeven wordt terwgl het bovendien betwijfeld mag worden of het onderwijzend personeel der Lagere school in bet algemeen wel oekwaara is tot het geven van grondig onderwys in zooveel uiteenloopende vakken dan verkrijgt men beteren waarborg voor degelijke ontwikkeling het werktuigelijke van het onderwys wordt tegengegaan de eenheid van t onderwijs zal er door bevorderd worden omdat meer nadruk zal gelegd zal kunnen worden op ontwikkeling De EiJKs or gemeente oboanisatie Meermalen is de vraag geopperd of het ook wenschelgk zoude zyn dat het Rijk de zoak der Lagere school geheel aan zich trok De Commissie gelooft dit niet Voor regeling van wego t Rijk pleiten a Meer eenheid van uitvoering daar deze als t ware van één middelpunt uitgaat en dezelfde wil de inridhting aan allo plaaUen behoerscht t Krachtiger regeling omdat de Staat over groo ter middelen bMchikt en niet met plaatselijke bekrompenheid hoeft te worstelen c Grooter onbekrompenteid op financieel gebied d Benoeming van de onderwijzers door den Slaat woardoor persoonlijke overwegingen die zoo dikwijlseen benoeming 111 slnjd mot het belang der scb lol bolwerken zouden vernietigd wnrden Hiveiidien z iu de positie van den onderwg er in de geiueeiite icelonafhankelijker worden en het veel geniakkelgkor zgn door verplaatsing den rechten man op de rechte plaats te brengen e Op plaatsen waar zooals nog dikwijls hel geval bigkt ta zijn een meerderheid tegen het openbaar onderwys gekant is zou de handhaving der wet op het Lager Onderwijs beter verzekerd zgn Bezwaren tegen rgksorgan salie zijn a Te groote centralisatie die soms nadeeli n verlammend werken kan en waardoor in ons land waar verschillende regeeriugen elkander nog al spot dig opvolgen en waar juist bet onderwijs is een I voorwerp van staalkundij en strijd de benoeming der onderwgzers een quaestie van politiek zou kunnen worden b Het Lager Onderwgs is wel in t algemeen een belang van den Staat maar toch ook vau de gemeente die niet van invloed daarop mag uitges alenworden c De antonomie der gemeente mo met belemmerd worden tenzg het algemeen belang dit vordert Kan das de gemeente het onderwijs even goed regelen als de Staat dan is gemeente organisatie verkieselgk d De belangstelling van gemeentebes uren en ingezetenen is minder groot in een rijksschool danin een gemeenteschool De ondervinding bij hetMiddelbaar Onderwijs heeft dit op verschillendeplaatsen doen zien Het moge waar zijn dat ervoor de belangstelling der gemeente iesluren bgnageen gelegenheid is uch te openbaren oqdat zijgeen invloed op de rijksschool kunnen oefenen ofdat op verschillende plaatsen de ingezetenen veelsympathie voor zulk een aehool aan den dog le en toch mag men veilig aannemen dat deze laatste nug grooter zou zijn indien het een gemeenteinrichtinggold e De regeering is veelal met locale omstandigminder bekend waardoor de openbare school wellir ht in populariteit verliest Immers een school die ingericht is met bet oog op plaatselijke behoeften tendaarin naar behooren voorziet zal meer leerlingen trekken dan een school hoe goed ook op zich zelf georganiseerd maar waarbg de plaataelgke eiscbenover het hoofd zijn getiaa ƒ Het toezicht kan by genuentesoholen beter lijn dan bg ryksseholea daar in dit laatste geval nitvoering en toeziobt In dezelfde handen zonden sijn g De mogelijkheid is denkbaar dat er in ons land een regeering aan t bewind kwam die geen kart heeft voor of zelfs vgandig gekant is tegen het openbaar onderwijs Het is moeielijk vooruit te zeggen wat van zoodanigen toestand de gevolgen zonden kunnen zijn doch wg meeoeo dal men het onderwys niet nan het gevaar van zulk een kans mag blootstellen Bij rijksorganisalie meent de Commissie zon de ondFrwgzer wellicht iets winnpn Doch voor het welslagen en den bloei van het onderwijs moeten wg organisatie van gemeentewege blijven wenschen Doch bg de wet moeten dan regelen worden gesteld tot voldoenden waarborg voor de inriehting van hot onderwys Zoo moet er verbetering komen in de bepaling van de kosten De regel ts thans ilat die ten koste konen der gemeente met het recht van schoolgeldheOiig en de mogelijkheid van provinciale en rijkssubsidie Het kwaad schuilt vooral bg de Provinciale Stalen op op wier advies het Hijk veelal afgaat Bij de onderscheiden gezindheid der gewesteljke vertegenwoordiging werkt ds maatregel zeer ongelgk Daarom wil de Commissie een aanzienlijk deel der kosten door het Bijk laten dragen Het verkieselykst zou ry deze regeling achten Het Rgk bepale namelijk voor elke gemeente wat daar alle omstandigheden in aanmerking genomen noodig is om te kunnen voldoen aan de eisohen der wet en stallen tevens een minimum van bezoldiging van hel ouderwyzend personeel in iedere gemeente vast Van het bedrag dezer uitgaven neme de Staat een deel bgv 80 pet op zich Wat de gemeente meer wil doen komt geheel te baren laste Aan gemeenten die door de blgvende 20 pC nog te zeer gei rukt worden kan en moet de provincie naar gelang der behoefte een subsidie verleenen e SciwoLaELDiiEFFiNa Uitgaande vnn de veronderstelling dat er bestaat leerplicht voor kinderen van 7 15 jarigen leeltijd en dat het Rijk een aanzienlijk deel stel 80 pCt van alle gewone kosten van het onderwijs draagt meent de commissie dat niet al bet onderwijs kosteloos moet worden gegeven Wel moet voor de kinderen van onvermogenden altijd de gelegenheid diortoe apenstaan maar er moét rekening worden gehouden t den werkelyken toestand der maatschappij die afs lieiding van standen vertoont Mit invoering van algemeen kosteloos o eubaar Liger Onderwgs zou men niets anders ver krijgen d m dat allo kindereu uit den fatsoenlyken ook kleineren Irar erstand naar de bijzondere school gedreven werden h beliuuren dus scliolen voor kosteloos onderwijs te zijn en scholen waar oen bijdrage geheven wordt ducb bet IS evenzeer noudig dat die bgdrage vuor alle scholen gelijk is uangezieu op allen hetzelfde undr rwe en wordt Toezicht Het doel van toezicht op het onderwijs IS san allen die er belang bij hebhen d noodige waarborgen te geven vooi een Ifinke organisaiie der school strenge opvolging der wettelijke voorschriften degelijke behartiging der volksopvoeding De verschillende belangen bij het openbaar Lager Onderwijs betrokken zyn die van den Slaat de gemeente de ouders der seboolgaande kinderen do on lerwijzers Worden de plannen der Commissie verwezenljikt dan beeft de staat niet alleen het fTaotete beUng bij het onderwijs maar draag hij ook het grootaU aandeel in de kosten Voor het aandeel van den staat in het toeiiekt acht de commissie noodig 1 Ministerieel oppertoezicht 2 Een adviseur voor het onderwys 3 Inspecteurs 4n Schoolopzieners 5 Controleurs voor den leerplicht Onder li t oppertoezicht en de verantwoorddykheid van den Minisoer van Binnenlandscbe Zaken oUeea als overgangsmaatregel zott de Commisie een Uinisterie van Onderwijs willen scheppen Hoet een advisenr als deskundige werkzaam zijn Deze adviseur zon moeten zyn iemand die net het aehoolwezen in uitgebreiden zin grondig bekend is en aan wiea niet uitslniteod of bij voorkeur bnrean werkzaamheid wordt opgedragen maar die van tijd tot tyd een pereoonlijk onderzoek kan instellen b v naar dea gang der kweekscholen gevallen waarin verschil vitt gevoelen in zake onderwijs tnsschen andere autoriteitein bestaat klachten die in de Staten Generaal over het onderwijs aan bepaalde plaatsen worden aangpbieven enz teneinde zoodoende den minister niet all wn alle vereischte inlichtingen te versduifen maar hem ook met zyn ervaring voor te lichten bij het n meu van besluiten en het uitspreken van beslissingen De wprltkring der inspecteurs zou niet veel vandie der tog nwooraige verschillen Alleen zon hetter bevordering van eenheid wenscbelyk lyn hungeial te beperken Een verdeeling van t land in vgf inspeetién zou voldoende ryn maar dan zon ieder lospeclenr zich geheel en onverdeeld aan zijn taakmoeten en kioaen wyden ordl artolfd Kennisgeving Oproeping onder de Wapenen van Mi liciena Verlofgangers der ligtiagen 1S71 1872 en 1873 De BURGEMEESTER van Gouda herinnert de MiliciensVerlofgangers der ligtiugen 1871 lo72 en 1873 aan hunoe verpligtiugen tot Tegen 31 July die rier ligting 1871 behoorende tot het 2e Regiment Hutaren die der ligting 1872 behoorende tot het 2e en 5e Regiment Infanterie en tot de Kum agnie Hospitaalsoldaten die der ligting 1873 behaorunde tot het 2e en 5e Regiment Inlanterie Tegen 2 Augustus dit der ligting IS7 2 behoorende tot de 3e 4e 5e en 13e Kompngnte van bet Ie Regiment VeslingArlilleiie en tot de 8e Kompkgnie van bet 3e Regiment Vesting Artilleiie Tegen 3 Augustus die der ligting 1823 behoorende tot het Regiment Grenadiers en Jagers en het Ie Se Ie 6e 7e en Se Regiment Infanterie Tegen 7 Augoslus die der ligting 1872 behoorende tot 2e 6e 7o 8e 10e 12e en 14e Kompagnie van het Ie Regiment Vesting Artillerie Tegen 16 Augustus die der ligting 1872 beboorende tot do 3e Kompagnie van het Se Regiment VeatingArtillerie Tegen 21 Augustus die der ligting 1872 behoorende tot de Ie 4e 6e 6e 7e 9e lOe II o 12e 13e en 14e Kompagnie van het 3e Regimeht est ngArtillerie Tegen 30 Augustus die der ligUng 1872 behoorende tot do 2 Kompagnie van het 3e Regiment Vestmg rlillerie Dat de Miliciens Verlofgnngers op voormelde datums vóór 4 ure des namiddags bg hunne Korpsen tegenwoordig moeien zgn gekleed in Unifurm en voorzien van al de voorwerpen lan Kleeding en m 1