Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1875

a m ötek id ajm soi3 e iLIEEUESTOmiJ EN WMOOFEEIJi T EWWl £ l lf if 1 AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Mineraalwater Fabriek West Haven B o 199 Ontvangen Nieuwe BESSEN GE N E VER 1875 l 9i 1 J cc Kennisgeving tl BUBGEMEESTER v n Goad brengt bg ïta lei kettai Van de belanKhLbbendeA dat door iett Heer ProTlncialen Utpectónr der Directe Be liiiltHK a eaz te Rotterdka op den 36 July 1875 liet primitief kohier Toor de bVllUttng op het bcrsoueel ilienst 1875 T6 Da Tooriaeld Kohier ter inrordering i etteld II hiinden tu den Heer Ontvanger dat teder iliuirop voorkoMeude verpligt ii zijneft unalag op den bij de wet bi paalilen roet la voldoen en dat lie lea ingaat de Mrdlija van DttlE MAANDEN Vftinnen welken de reclaaes behooien te worden Ingediend Gouda den 27 Julij 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BERG EN IJZENDOORN VBBKRHGBAAB AAN HET IIoofd Dêp6t voor Nederland bij M J C HAM te Utrecht VEBDtB VEBKBITOBAAB TE Gouda bij Mej de AVed BOSMAN Alphen L YAROSSIEAU Zn Bodegraven P VERSLOOT Boskoop 3 GOUDKADE ffarmelen W 6 KURVERS Hazermoude Mej J GA ARKEÜKEN Monlfoorl J A JACOBI Oudewater J VAN LIEFLAND Schnonhoven VfeA WOLFF en ZOON Wiiarder Wed BOUÏHOORN Woerdev Gebr PFENNING En verder bekende Dépóts aanvraag om Dépót bij M J C HAM te Utrtehi KENNISGEVING 1 BÜ GEMEBSTEa n WETHOaDERS van Oottdk brengen Ier keiinia fan de ingezetenen dat de rekening vdn de inkomaten en aitfavcn der ge meealr uver het diene j isr 1874 voor den tgd v n eertien danen op de aeCrctarie ter leïing van ee i ieder i neJrrgelegd waartoe gelegenheid wordt l eren op alle werkdiigen van des aorgens ten tien tut les namiitdaga ten een are terwijl boven Uien tefeo betaling ran kotten afaohrlrt dier reke oin c kan wdrileii ierkregen Gouda den 28 JnlH 1875 Burgemeester en Wethoadera vooomoemd De Secretaris Dp Bnigemeester DlMXKi tKKVÏri TOKTUUN VAM UCBOIN UZKHDOOBÜ BtfïfËN LAND Itiiücnlüuilsch Uverziclit I t iieiHijUiwet i door de Fiaoaobe Kaaer in twMde ieziiig aangeiHMaen Miiwdag zal de derde lezing plaat kebbeo He itw 1 1 da pieltmuiairen der eaeaiitie t w de keuie voor lie permanente ontaiasie aav de oide Althanas Co uerel Jr ii dezer dagen overleden Ir hem tertleit frankrijk een tijner edelste zomn en ds KbfMtl wMnta lwIhe riohlid ia d t iMid een burer wnramte o riUndcrt iu d veiitadcriiiK 1 begroolingicomaiiiie bttft d MuiMl nu Opeabare Werken otededeeling gedaan ofer de schade door de oventiooning der Chftiillille te reeggebraeh htt geheel bedraagt 75 uiU ti Jr waarvan 50 miilioen ruor aogat ierriu 2Uv4 to rend goedecei 3 oor openbare werken e i I Voar ap oF r ea t keef Hiiaiolt heelt iu een brief aan dea voorzitter vaa het Ëngelaehe lagerhuie zijn leedwezen betlii d ov r tyu onbetanel k jgedrag in een der I Affie tittingéiivWIedeu zal hy weder in het par Meul veiMhijoeu uaar uar bet ziek lut aatiea eer 1 l ovefwinnend heUi dan la berouwhobbend tondiiar D regeering heeft door raar bonding in deie zaak fcdet Veel bedori en 6ok bg baar roArstandera Algemeen luidl het gjiJeet or ér Ditraêli oiigunetig jllbooa d iiottie valieve bladaa bet ultalel der be wmte we op de zetaehepen meer aobuive op rekening ▼ u biiderïetehikl atablenafeii En In dezelfde uiine nla let M niiierie lijrtt onder dé è ofiliek ondervibdt de oiiparlemootaire Kee FruBSoll hlükoa van t apatbir Uct w duidelgk 4 t 4 KiMMnbe ua ia meer kart heeft veoT d acMehliaveiultiiiiI i ui ClimioU dia zieh ill tyn vwontiraardigkgi uiHr dan rour bet flëiMnt Ml btde e da gebrmkea tta Bet Lagetkaii Uhó i dq publieke Opinie heeft ioh Mo duid li k tca ootdeele vtu Viiiusol mtgelateó dat op rooftfel van JUoebek oiuUr verzet bealotm it hel wets voorttel van dieu heer leedt heden aan de orde te stellen Portugal wordt dóór heiige droogte getuisterd Iu veraghill ende tiroviiioiëa is de oogat mi lukt eu stut ds h ngeisuaod oor d d gt tu Spanje ia de vreigde der legeeiing ever de viotoriei in het NDordm bytonder groot telegrafeert jde oorreapoudent vaj de Tmti uit Madrid Men I UUtBsliDf hun by rettrtsk met verlof medegrgivti alsmede tan Znkboekje en Verlofpis En worden zij mitsdien uitgciioodigd om zich uitcrtgk txee dajen voor huii vertrek met hunoc Verlofpassen tur Secrftini aan te melden Gouda den 26 Julij 1875 De Burgemeester voornoemd VAN BEUGEN IJZEN DOORN Burgerlijke t a u d ïrnOBtN 24 hih Muna en Chnstiaan onders W P Ëudetiburg eu A F Zaïidijk turueiis Htiidrik ouders C J deC idtseuli C lleiuu Pieluuella uud is 1 tcliulttn en A S Vtrscliut 25 Geni Jus oudirs W Boowur eii J P Mnreo 86 Chnsliaan Frans IlelidriL onicrs L Tl lafibtr en H fnn Leeunen 0 t iM iN 24 Jiili APK vau Wyk O m W J tan der linden 22 j 25 M F van Hul 1 j II ni AD VERTENT IES Heilen overleed door een noodlottiij toeval onze geliefde jongste zoon en broeder WILLEM OUBISTIAAN in den ouderdom van 22 jareu Wbd W C van dkk LINDEN Hoogland é l X i N VAN DEB LINDEN A VAN DEK LINDEN 1 VAN DER LINDEN C T VAN DEB LINDEN OH Ai 24 Jiih 1875 Montijn Tot miJne bittere smart overleed heden acht n kalm na veel en langdurig lijden mijne geliefde Vronw N BLADEaGROEN in den ouderdom van circa 52 jaren P J HOFMAN Goudeiah 26 Juii 1B75 Voor de vele bewgzen van hartelijke deelneming ontvangen by het overlijden van onzengeachten Vader J P H NOUBRISSE betuigen wjj onzen hortelijken dank Waddinmeen Uit aller naam Juli 1875 P NOURRISSE Voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden bjj het overlijden van onzen geliefden vader en behuwdvader betuigen wij onzen opregteu dank A C C VERZIJL Gtuda E J VEBZULjAsPhE s 27 Juli 1875 B A VERZIJL 1 1 ♦ De on Jergetcekende heeft de eer bij deze ifln hnrtelijkon dank te betuigen aan hen die hem bij zi ne herbenoeming tot lid van den Gemeenteraad blijk van hunne belangstelling hebben gegeven VAN BERGEN IJZENDOORN OoHda 26 Julij 1875 Bij den ondergeteekende zijn a 1 te betonien LOTK in de VEKLOTIXG van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling Van hedendaagsche Kunst Industrie enz te houden in de maand September a s in de Psrklokalen te Amsterdam A BRINKMAN Lokaal TIVOLl te Gouda Donderdag 29 Juli Zaterdag 31 Juli en Zondas 1 Augustus MNEE s EN mm door het CONCERT GEZELSCHAP van de Hoogduitsche Opeira van Rotterdam onder Directie van den Heer F PlCKAi E8ËR Aanvang der Matinóe s ten 12 en der Soiree s ten 8 ure Entree Vrij unit Brak in A BrinkmaD EEBMIS te GOUDA Tooneelgezeljschap onder Directie van ALBREgT k VAN OLLEFEN Standplaats van de nieuwe prachtig ingerichte Schouwburgloge bij de brug vo r het Stations Koffijhuis Opening van het Tooneel DONDERDAG 29 JULI 1875 EO Blijspt 1 lu 3 UedrgveD naar het Hoogduitsch vaa G VON MostiB GEVOLGD door R Militaire Wiilemsorde OorB roii g ijke Dramatische schfts iii I Kvdrtjf vao Uosiee Faasshn AANVANG 8 UUR ABSIIAILIBBI S Een zacht verwijt brengen zij aan hen die nog steeds voortsukkelen dan iet de eene dan met de andere pijnen welke door koude is ontstaan zonder nog immer het bovenstaande middel te hebben beproefd tot hen is het woord gericht Onderzoekt uUe dingen en behoudtiiet goede of is haar renorainé met algemeen genoeg bekend Dit zoude te bejammeren zijn voor hen die met zooveel lof in de nieuwsbladen van haar spraken die uit dankbaarheid over hunne genezing hunne mede menschen toeroepen Ontlast n van uwe pijn het middel 13 te geef 30 Cent is geen geld om daarvoor pijn te lijden en onwetendheid is geene verschooninp terwijl in elke gemeente minstens één dépót bestaat dat van tijd tot tjjd in de couranten wordt opgegeven Geen echte ABSHA UB BIN S of AntiRhumatische Watten zijn te bekomen als waarvan de billetten waarin de pakjes gewikkeld worden onderteekend zjjn door den hoofddépóthoudef A BREETVELT Az te Delft Die deze Watten voor den prijs van 30 Centsper pakje o a verkrijgbaar heeft gesteld bfl T A Ü VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen ï W DEN UIL Schoonhoven A KAULIN6 Alphen J GOUDKADE Boskoop OTTO HOOGENDIJK Capelte aki Umi NIEUW mimm Directie Sidi Hassan en Conip staande met hunne door gas verlichte tentvail den Heer BLANUS op de Groote Markt alhier Bovengenoemden verwittigen bjj dezej aui het knnstminiieud publiek dat het hun door groote kosten heeft mogen gelukken een gezelschap ARABIEREN te engageeren waaronder zich bevinden de grootste kunstryders earyderessen van do voornaamste circiuwen van Earopa benevens koorddansers en danaeresae acrobaten jongleurs voltigeurs en springers die zrch kunnen beroemen het NON PLUS ULTRA der kunstenaars te zijn en daar zij alles zullen aanwenden om hnnnen geëerden bezoekers genoegelijke kermis avonden te veivschaffen hopen zij zich door een en ander iiift een ruim bezoek vereerd te zien Zie verder groote en kleine biljetten vliiiiliiif De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergam lacht is voornemens op nader te bepalen dag in de maand Augustus dezes jaars in de Harmonie op de Markt te Gouda in het openbaar te Veilen en te Verkoopen Eene HOFSTEDE met 11 Hectaren LAND gelegen in de onmiddellijke nabyheid der stad en onder de gemeente Gouda Te aanvaarde n de landerijen met 1 December dezes jaars ea de hofstede met J Mei 1876 iNBElSOHniBEBN Door het vermeerderd debiet is ondergeteekende in staat gesteld de ENGELSCHE BIEREN elf te bottelen waardoor de prjjzen aanraerkeljjk zijn gedaald als BASS C PALE ALE per 0 18 BURTON ALB 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPERIAL STOUT 0 18 Het Imperial Stout bijzonder aan te bevelen tegen zenuwzwakte en bloedarmoede ALL SONS perV j fl 0 18 Met zes halve flesschen franeo aan hni de flesschen wprden gemakshalve a fd 07 per stuk berekend en bij terugontvangst gerestitueerd HH Koffijhuishouders genieten rabat Eene nette bediening helovende Uw Dienaar P P KWANT Lange Tiendeweg t VB 4 a Mf m T Vrtldag t Juli l 04 GOUDSCHE COURAMTl Nieuws en AdverleDtielilail voor Gouda en önislrckcB ia lan meeniog dat het ontzet van Victoria d inneming van CanUvieja en h ter galaan der Cnrlirien f n Pirtgoerda aanohij lijk kft begin duiden van het einde van den oorlog In de afgelnopen maand zijn 200 Carliateu gwlood of gewond 2884 zijn gevangen genomen on 581 hebben de amnealie Mer Hegecring aangenomen Aangaande Doireqaraj wordt tkant alt leker gemeld dat hij met in Fmokrijk ie De Daitiche kUdrti deriwi tehier eiken éagbenohten mee van nnzeggingen door de bevoegde aotoriteit van de opheiRng van klooater tegen een bepaalden dag Te Dobriyca ia Poaen kebben ongeregeldhedenplaaU gehad bg gelegeoheid ddt een proMt greninliobtiog kon gaven over het met aanwezig zyn in de kerkelijke kat van bepaalde aarden de meqigta verzeite zich tegen de arrea alie die eerit dea folgeudea da met medeweiking van den proott zelf loa worden uitgevoerd Mevr van Offcl wu alt vitchvrouw enaltvioair FrOohard veel natanriyker en zij lohijnt inderdaul voor ik rollen uit da Uagatt volktklatte vry goed te zijn Ue heereDrolUn tyn veel betw over t geketl lellh itttekend bezet De heereu D ea J Hup au Zvjlea ea Le Graa vormen een viertal dat met recht sndet de eerste acteurs bekoort geaMnd te wordt Bg keu ii Ilea utanr en wurkeid By hen iel v i die zoo kioderlyka gezwoUaoheid ea avtidrtveiih d By ken kalmte tobwkeid eenvoud Het it ta hopeo dal t r Ed ckap spoedig wngrnlA worde met een pur go l Ktri t want ko Te dieuatalijk die vier genoemde heereu ook tpalen het is onmogelijk voor een tooaeelgezeitckap loadtr gftcd bezette roiwef rullen e n goed f guur le Uijieii maken onder jjue coucufrenten Dezer dagenua verzondm het prognmm v n het veertiende taal en leiterkwulig congrei Dit oagret tal te Maattrunt gebonden worden op Diutdaj 24 BINNEN LAND GosDA 29 Juli I Door prachtig eêr begnnstigd hee l gisteren hetuittlspje plaali j ehad der kiuUtren uit aeie gemeen e JDaar t llage en Schevenisfen Begcleul door hunne oodeiwijzeis kwamen zij ruim 9 ureu t t Hage aan en trokken ordelijk en in opg 0 e nirade ttemming de ttad door De Zuologiache tuin en Scheveuiugen erd aohtareenvolgent door de ackooljeugd bezocht die bij elke kalt overvloed g van vertnaperingen voorziec weid In den iddag weid een wandeling door het Boach gemaakt Aan het huw tên ftotch achaarden de km 1 deren ziok voor htt pa eia van If M de Koningin I en werd de VorsUn een ovatie gebracht waarby het Wien Neerlandaoh blueJ en eeoige tchoulliederen I door de kinderen werden gezongen Een der kleinen bood II M een fiaaie bloemruiker aan In een der volLsgnarkeukma vereenigdeu de kioderoi zich aau het middagmaal Het laat z ch begrijpen dat allen aleehtt met weerzin doch m t een glant van vergenoegen op het c la t J getrden avond wederom m dep trein itapten om naar bun woonplaatt terag t keeren r Aan M yaderla i wordt het volzende gameid onder bet o 9clitift il ouTitK IN uz KuEa e Als een voorbeeld hoe de mditaire overhalen al bet mogelyke doen om het den taldaten Dtuir hun un te maken kau dienen dat in de kazerne te Oouda met 1 Juh jl do N Roti Cl is verboden en ver I vangen door het UajUad tn Xuid HolUrnd eu I OroKimkagti luettegeuiuiande eeratgaiioemde courant voor de helft door de lergeaiit majaort betaald werd Hoe ia hel mogrlijk dnt men lu Nederbiiid met gurne soldaat worili alt oacn zalft trn opK chta van z uagelijlaehe lectuur zoo vr isl j Het tooneeigezelwhap der kb i e Grw van iiuglen en HaapeU gaf reedt twee vourtlellingen hirr ter I ttede woaiin Uarvi JiUoiHtlle en uDtlwn Wttzm werden opgevoerd In beide atukkeu Ueek bel teii duidelijkste hoe slecht de vrouwenrollen lu t nieuwe Uutterdamaoh gazelsehap bezet zijn De diimct Teu lUgeu van OS l UÖedermiu en w i ecu pur aiidwreu trcdeu in die rullen p ducb t gelukt hunnou goed la nooil uu zelfi vr j matig gealeldeeitoheu tg voldoen He r t n Hagen o a ala Uarie I Antoinette bad niets van dat voittelgke van dio I lyaardigbud din by d voortteUing vau dw ongalukI kue kouiogm van ïraukryk keluiert en lu ktritkwktelüke o gmkUkkaa vooral U xy zoo overdmeii ziJiL kar Meu eii gebaren zqq getaaakt is hare ttem H getlfe teerd dot hur tpal inderdaad nietmeesleept mei treft mur vielecr mi of meer op de lühspiereu weikt Tuen zy o iu I 9o tafereel nla Mari Anlotiielle deii kertog au OrWaus met waurüigkeid en fierheid moeai toeaprekvu en bem la t WVO noott vtrpietttireii dowr hare zuJelyke BMcderkeid toen deed zy lu MA icèoo diu zooprachtig zoo indruk ekkeuU kou gaiteest lyn deti ken un een Lijfparty up di t xibMMkt I Woensdag 25 ea Donderdag 26 Augutua 1875 Congreileden in den eigenlijkw cio dea woordt zyu allcra zij die een onderwerp koaaa kekaaJelm i I vroegkr reedt een congret kebbeo bygewoond of lideener regeliiigacommitaie geweest zyu Alle Kaittft erton o die van een toegangtkurt voorzien i ju mogen de werkzaamhi den bywoaeurn bet woont toeren Bewyzen tat lidmaLatsckapuj hier Ier elfde vakryicbur by de kb Q B vaa Goor Zraeaa 2 5U o dirwelke prijs kct piogramaa U ba fcpea Ia ket edilte kieidirttiot vu dea Krnm Kuerwuid I hoofdpüuU lUa rcckt ia giataien met iigc eu itemmeu gtko a tot lioofdingeUiid vau de Kua peiieraaird de keer Dirk Uskau tkwis keoMingcmd plaMs vaager ta Berg Ambacht j De ledeo der afdeeliag Ouderkerk f C IVarf Vm bet Nederlaa h Ooder ijzer ÜeuMta ap w reu den 24tten dezer te BMkeuwoude y eea vergwlfrd om over eenige bclaogryke onderworpea I apccttu Achterceavolgent wtrden ter ditcuttie lugelmd eu br hanbeld a Je verhuudiug v u dea peahuen uudeiwijier tut zyu Geueeiitebcttuw h is het cutohelyk dat da openbare ooderwytfi RykaMBU Baar worill c het aut van bliksem aflcidera op aeboul I lokalen i beachouwiugeu over ooi ondctwy m Pruiaeo e boa kan da opeabue oaderwyzer icii plattelande uuttig weikzum zyu ten opzichte mu iie verkiezingen voor I edeo van da 1 weed jUwrr Tea alolte deelde oog een der lade t eaa ea fiHlef I over Fdippus van Macedoaia m l De minister vm Binoenl Zaken heeft uit d Cemmistarinen dea koniuga de volgeade cireufliire gezonden Herhaaldelijk is lafj geUtked dat Bahtciikriratert Schoolopz euers en audere itt dicntt vou left fMbat geplaatste pertoqen ziok aui bemoeiing lelt t vau de lerkicziogea n leden van de TwMde Kamer der Stdtru Geoenal schuldig maken daor ehin unbeviliugeu voo dezen of genen candidaal oat het lidmakttchsp te mengen Dit hMt mjj lUr dsherhaalde aausdiryviagen dia ixa jt ttoor ter chilleade Minüters vaa BiBnaflttnda ef Zidcéif K richt zijn teu uiterate bcvreeéd en het ié M k heelt vooral mijne undoaht getrstken na v K r i verkiezing die kedeu iu net kiesaisiriet X feiimoet plaats hebbeo e bemoeiing geheM in rt yd et den geest d r vet op ruigte tcbaalbjeflpauUge ad by ecoe adv iteatie fonrkomeirde ig vt labijvoegsel tot de ZktphtitKkt Couftnl van 1 Jidljl Door dergelyke aaiibeveliogeu Wordt idv u v de vcrkieti i ea geoefeud tu geen auibtenaar btftuU vnu zijl betffkUog tot dal éndo misbnifk ft ta kea IU vuór of nadeel van een bepaalden cm lul at i Dat ouabnuk tprisgt b j bedoelde adtertuitie Ir meer iu ket oog dur oaderfobeideu ambieBafni 09 tiju gegun van bapuld m huau betrekking i ta tiedco De Kegaaniig oiag uiel tuclaleu dal vp du tiijbeid der verkieuugea ihbreuk worde geiuaukt eu ik vtrzoek V olzoo zoo cr dit vm U iiAi iw tegen aottbeveliugau by vackitM gSiU daar mbt uartH ta wkjiefc uUt um nw Mi tau io i