Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1875

9H nmt eorr ad nien aeldt ons del b j dctcr iê§ui il en bo4k ét ia het begia dezer eeair gedrakt werd een otak papier Tond waarop 70 jaren geleden ket volgende nesolireTen ira 60jang beproefil middel tegen dea beet iraneendollen bood op rnachen ia dieren aangewttdHen neiaa dadelyk varmea u ja o laiiir water vaatcbe i ronde gued uit en ilrooge ie dan giet ffliri rei ptilrup Kl tni rMll WnMza r in de woHd daar Biuerale luren hrt ipeekaelirergif oplotseii en danzal OMa zeker d ranp aiige werking er an roorko en ffttrl Ct De aM ii ii4 baroidN iag van MOraartkiadig tield dntar ilaWn t Af f Ml I eaderwyi bield deter d pa te Aniterdaa hare derd jaarlukache bgeenkomat o a werd de noodza kelgkheid beaproken an betera roorbereiding der jonge zeelieden die zicb roor bet tloarBana exaaen dien betfwaarn Hen aoklte daarroor uitbreiding der wbblen noodig Uii iKaap bg Soeaterberg acbryft aen aan t O Dag Umd Vrydag of Zaterdag a s zal ih het kaap det ai naar aui groot faut plOat bettben Alle oog te BakfB tagueu on laOgaMsu lullen zoorecl ora elgk diea dag worden aatatokeaj da groMMè ran deze bevMtféd 101 0 Mg baakruil zal Mrteker een prOofeiig eboiwapel oplavaren O bel niritUe met het aaniename te eereenigen zullen dien dag ele t ttaalMBh fbailie warden genOoiligd en zal de toagëng tot krt knnp aan tilea wordeb opeugéeteld i B iek der reende artillei ie zal eéi ebneert fefen aa oloop waarraa ir de rgk reraierde offl r okNkauliae en bal cal plaate hebbeu naar men hoopl apgel i tei d door de tegenwoordigheid tab wie Utreelitacbe achoonen In de piaze ran het bal tal op een der gedn nd de rorfge eek opgeworpen reldwerken een llrwerk wtrdea algeetoken erwgi men tieh rata Jit eenrottifige dohli imaakvolle illumiuatir welke in Ket kamp wurilt aaagebmeht een aardig rffekt Voocitell te midden ran al die liniieu triiten urt 4 paoeboHotieu op den kebtergroud Er tal eeua aitdeeUi aau de manaebappen plaat lubbaa iMen roroeeat dat Pna tteadrik eenejaarl kscbe oel4ge b il toegekeji at SOO roof het a yl odr oaüea roa d 0Mh t Sgaond aan Zee Tka vol obdctrifebte zijda wonlt ona medegedeeld iat IwrcK Mi V rae j r beplahli twaalftal eindidateu lasr den b rive Hlk ii dieuit tu Ned Iiilir door het BeparlnaMBt riW Kolomen nog rgf oandidatett tir bewbikkiug ran den Go rernear Gelierakl zufien wor den ge ld D C Vdigen de J oifttnümf erond een jeagdig cadet hl kM Metfruhbis ir Jlrrlga ieb nlaitga in een tti hitia 3 ink e goed deed 1 oen hg de deor Wilde utgaaii ontiuoette hg zgn kapiieia en oMMihMl k keruMr ie hf zich dal op het ketóek 0k rehuilra i etJii Mral aa 2 1 aar arreil ttond 8 tüm tfUtitü een bealuit aprcekt een heer m bnt g rkleèdin akii geeft hem ten arm en rerioekthem aial b m te 4ugeu gakn tutilat de kapitem roorbg ia Dit w dt bet dwilligtoegerfaan iNadatzijden ccw aerbiodig gtoet mlen kapitein zijn gepasaeerd ir rhaalile d adet zgn brgeiHder dal bg mei de afcl m da tcbaol utet erg i igp iomen waa en nn de nttauNrtie bet4eM bod am ziek nne lekker te goed U doea Al reraiil kuldigiiig raii zgn bezoek kierbg abler doende gelden dat hg met een laailielid w a M gaweeat en daarom had hg da b gelridiiig rtrzooht Pco lolfeifden dog werd de eadct bg d n kapi ioin br ebeiden l ie waa de beer waarmede gg iwlcreuarosd lu eielicbap waart Mgn oom Zos eJ rt waiiiuier ii dta Zgii Koninklgk lloagheid prina FrederikK rrr u oua Het aut firooni bleef it Jta r de kapitein rrrrolgde met de ipadcdeeiuc dat de JPriui beio en had dal de atrof raa U aar wet mtht N blgren dolde Puna ecb ter da tcfeaa oardighetd ran geett n den cadet aoracaieade beaiulen h d gedarende den leeftg J lan doa eadet rooi zgn kjat zorg ie dragen fn de rer BrMbuag dat bg in latere jaren ata officier oorden aad getgke mibcra eubeid mocht toonen Hot ottdano k Tan de wwlüog der 1r tten Op U ar éb MiddölbÜatF On jlérirUa l Y hMt önderOng ver Verrolg Da roorBaaaet hotoran inlaaaoben an bet aehooU toaiiekl via de tehooloptirBtTa Bg bea aort hoofd Mka k het padogogtash element in aanmerking koÜaa Hj aoet roer den enderwgaer meer gn dan iiaaod die bea aan iqu plicht hoadi Hg aoet I tevhod kmuoa aafenen op bet leerpha der lobool m t Mlfgca dal etk rok r o onderwq tat kjir toobt kamt zander een onder rak M benadAeUu if oot toezien d t bet Ofderwg aiet efn e etenaohappelyke richting neme ten koate ran de beoogde alzgdige ontwikkeling hg moet den onderwgzer opmerkzaam maken op leemten en gebreken die ign nderk ol zga methode onchteo aaaklerea en bem teraaa bekend maken met bot roortr elgks tiat hg bg andere onderwgiora wairneomt Matr Ig dit allea bigre tocb de onderw er aelfatan lig de eraatwoordelyke perwon likfen echter de MÜIlaten te weiischeu orer dan moet de achoolopnener ook ala padagogiaoh randi ea letiUaan kannen opiredèii Hg moei rerder weten td beoorimalen welka de getirekca rgo der aijfool die ntt rian deA onderwgzer maar mn bel geaeentebeatunr af hangen en de beroegdheid bezitten dat bealnnr met alleen die gebreken aan ie wgien maar ook bet door een beroep op booger autoriteit tot zgn pliohl te dwingen Üaarlegeuerer ttiat dat bg zorgt dat da gemeente in de tlOiir baar ge tiobte tobolea al datgene rerkrggt wat tg recht beeft Ie rerwaofalen en zoodoeiide bebartigt kg de belangen der gemeente en der onder in die der kinderen Horendien houdt h j het algemeen toezicht op bet naleven ran de bepahugeo omtrent leerplicht In t kort de achoolopzieni r ia do man die den band rorikt taa oben den SUal da onderwgtera da gealeenie en de ou Ier der leerlingen een band die aan deu eeuen kant afwgkingen en afdwalingen belet nwar die aan den anderen kant tteiigheid geeft aan het gebouw der rolkaaproeding omdat ky alle krachten doet tamenwerkeo tot eén geaoenacmppelgk doel Hel apreekt ran zelf dat deze taak een op het gebied ran t onderwga er rarerf en kundig man ortlert Maar bet getal kan ook dierkeljk ingekrompen wórden El zoMen er ongereer $ 0 ndodig ign In iedere gemoen e behoort aiiiiteua eeli cJntroleur roor den leerplicht te zgn teu g twee of drie kfcine éabarige gemeenten eoodéiige gerteldheid much ten heltban dat e coiitroleui roor haar tuernkrud zuu rgc Deze eontroleura zouden wel duur I el Kgk benoemd worden maar op oanoeveliag au l ge mènité bettaur out goedvindeta an dfii shuolop ziener Het i toeb wenachelgk roor deze betrekkiUjien peraonen te rinJen die bet rrrtrouwen en aehiiug der gemcentenareu genieten Het ia toch eikietelgker dat de baleving dft Wel rerzekerd worde ddor iedelgka aiddelen d a door atrafbepalingen on daarom Moeteo oor den betrekking peraonen in aanmel king komen die zekere poaitie in de gemeente moeten innemen Het z M geen afeönderlgke betrektfinj beboeten te z n daar g niet zoovele werkz akuheden medebrengt Ook zou de brroldigihg niet zoo boog behoeven te zgn i a dea controleur In ataat tb ttelleo z plaat tn de gta etmte op zoodanige Irdze in te gemeente dot tgn zedelijke inrioed daaronder hiet Igdt Hea zon toegang tot de nholcn en de regiktere van den burgerlgkea atand aoetaa worden rerleend BIgkt zedelgke invloed krachteloo te rgn aoet lot het toepuaeu ran tirafbepalingen worden verge gaan dan geeft de controleur de zaak in boodcn van den achoolopueuer Van gaaaautewegegeacbiad het toezicht door bot dagelgkach beatuur en dr raad Doch de tchoolooamiaalen zoti de ooamitaie weiitcben tedoen relvoUen en daarrour in de plaat ie atellen aen ScAottriui een lichaam datzoader reohlatreekacbeu inrIoed de uiting zal kannen zgn ran de publieke opinie en bel aiddel waardoor op ilete kan gewerkt worden de drager ala t ware ran hel brgiuael waarop de aobool heruit en dat middelyk ran zeer grootaa beilzaaea lorloed zal kunnen worden D loden toadea gekozen moeten worden door en nil de oadcra der op de openbare tcboolgamde kindere om het jBor of om de twee jaar aftreden alleen berkieibanr ign zoolang g kinderea op deopentare chool hebben en het recht ran toegang bezitten lot de aebool Indien on zulk een achoolraad een aaal jaart rergaderde in leglenwoordigbeiil ran den icboolopiiener den Onderwijzer en een of neer der leden ran het gi meentebeatnur dan Zou ihiardoor een geuhikte gelegenheid gegeren worden aan de ouder hun ourdeel o er het onder w op de openbare aohoal ait t eprcken en hun nenecheii daaromtrent ta do kenaeu aan aoboolopziener en den ondorargMr dot ord el waar het op een dwaal eg dreigt te geraken weür m hal rashte pooi te brengen aan bet giaeeiitebottuur de open bare meeniug over de openbare aehool en boor orgaBilalie te Vernemen Vooral oor den aoboolopzie osi i den Mderwgzer zanden zulk bgarnkoa t4n zeer teerrgk kannen zgn terwgl zaer taker de bc laagatel itig an het pabliek m de aobool er aaazienlgk door zon bevorderd worden f Akte ExAHENs De onderacbeidingin beafden balpDnderw zer cie zonde de obmmiveie wdicn veran lerey en kklen noemen A en B Hetteraebil mornt alleen te toaken zijn lu zakere graddlic aiet rtff X bet aantal akken moor wat d k oa ang botroft I Toort MMaal jaar euarn in iedere uitpectie Toor acta A da ISjarige laefi d oor m mm leeftgd maar al eeoige roorwaarde belit tarilota A Voor de benoembaarheid tot boofd eener aehool Bost wel e n ee tBd bepaald zgn Weinig rak exaaea alleen oor lercpde talen voonneaing in t glabrek afa M O en leekenen ouakt i Commia eea nilMnderbig docb ook roor ie Uien la b il d r acM K iereksht Jit behoeft met ♦ oor bet teekeoen Oit rak rereiscbt om er een flinke boogt i ta beHikna een langdurige beoefening ea atndie welke aahlar geheel baiten eenig rerband ataan aet de al ge feaa ttiidte de opder Jieri en die men ran da Inrtchtingen tot opleiding rtn onderwg er niet m reldoen Ie mate rer achten noch eiMken kau Ter reragding van ren groni aanlal te zwokk aapiranira zutt ne voor bet axomra betalinji moel rordcRB Uan aa m n tieb met zoo lichtroard aan een examen onderwerpea ala tkani In 1871 werden 1 8 akten uitgereikt en IU85 gewei erdj pok ion in 11 uiei meer dan drieaa en het examen aogen doen maar dan ook bel geheele xajqen aogan af leggen De eiamrncoaai ie ton onder roorzittertobap aa de liispecteura aoeien brtiaan nu eiantwaordeluka de kni digen door den Minuter pp roordiacbt ilaa den fntpboteur afn Ie gzen I ii e cuinainieu hebooren niet aet Ie zy i maar telken jarr allban ten deele re ni niwd te worden De luriobiiiig ran bet examen worde geregeld bg algemeewen maatregel rad inwepdig beatuur Bebajre het reed bo en opgcaerkle worden daafbg de volgende punten in aobi genome Het exasMn ia opmboar voor nwnnelgke candi laten Zg wardeh schnfteigk tV éé toor éta mondeling onilerzocbt Het examea mag met IKngCr duren dan ik u ir per dag en mag bij dat nuxi iui met op dentelfdeu dag alleen uit aihriftelgk werk ataau De tof voor bel aohrifielgk wrrk wordt door de gezamen g ke irapeot ura de i ea kutadigen geboogd vaat rtUld Het werk roowel aehnllelgk al mondeling wordt door ten minala twa leden un f iankt lgk van elkander baoordeed Bg ver cbil bcilitt de commiitie Zoowel voor acte ft ala oor acte B wordt gevraagd Kenni an fille akken ran den oortgezeitep cur ut maar roor acte B gronligi r ouer omvatte en ontwikkeld Voor beide akten moet niet alleen gelet worden wat de caudida4t weel maar rooral i r bg weel terogl bg liet exaaen in de reraobillrnde akken tet eu in oaniaerking genokcn wordt de aardigheid der iaudidalen in ket aededeelen hunner icadaeblcn De Cammiakie wil zich outhuaiieo an opaerkingea omtrent d n aa aug au alk dar rokken a ouder b oa lerhede i ii aakt erenfrrl een i twaiirriog in h t progtavia wenaohen opgtuomea t zien dot de lAbdidaieb 1 elk ok blgkeo moeUa geven d t zd bg haa tadie zich aleedt da raag geaield hra ben Op boedanige wgze kan dit rak bet baal en aet de aeekte rroobl oor de ootwikkeliug der leerlingen ondervezoa wordau Al aiira d rl l afr t paodagogiek Am aiet aa aoo lig r T i Versadering van den OemeantarMct I iu lag n Jali Tegaawaordig de h b van Uergta Ulcadoom voort Tiralj Vtnft Lagtak Pnace Maaaaaazer Orootlaarer as WraMea Saaaoia ca ktravtr Da aoluUa der vorige vargadtriag orden al n m f arreiteerd lagekomea iga i i eeae iniMlve van Bargaaeaater n Wethoadar Vll IBXeadeade da geneeata rekcatatf over 1870 die woral ÉHIéla a handea vaa da bh OrooKlêever Poal Onul e SMtir tt o W dova tn overlug net den dtttrkta Sekoolafiieaar 00 betrokkea boofdooderwgieri eene vuordraebt tot Btlpaaderwgterea aan do aeiije ebaal aaro gaataatit II aHg M i f wyarok te Hreda e vonr ib tweed arnHmekool aO A SckoUle alUer gebrek aaa eerdoro geathiki aolliciunlaa verhiadetdo H ea W eaa drièul aaalekwiaa idaa ccDa voordraekt tot ba poaderwljifra ta da kaudwerkaa aan de 2e apeubara aroMiiiakool waaraii gfplaal ign aMi A Berlyu en £ v d Klaia la Viau oa koaaoaia la oaa votgeade vergadering B en W kreofen rapport oH op de la kaaoe kaodao gaauMa twM adraaaea vaa de kaar B H m do Wavaw e batrctltMdo da orkoaviag vaa da Itfag over de 2a giiraal lol df ütoofiteea Vtt aa Bl ar k l et kx l Jf Ofg aouen en heeft varktaarl daT mal aaoig kUraa piradeal aaa de e koolil 1 u kU Kégmot o ƒ lA Uzehr bof geroiaea lijd kau dien waarna H en W voomallta op keida adctiilio alWgaad ta keaebdikeB t val B aa W breago rappwt oU p e lg adfaaaa kandaoi aanvraag lol bat m gebrnik gavaa aa gnHnaer a mpad an ge a la raad ia averwagit dia kiardaa ia aSm gevallan afltttaa waarom ig voorudllaa op Ar ill ad adraiaeb afwtJaiiM Ie kaaekikkan ek obevelen ea ai ila aavolgaad adreuaaloo dien M gabèaik la gevaa tate aakara vantwaarlia k i eanta da eealnrean tl mbC aa EaawWi Si aaal ao dar Want P 11 aal t O VabMU eaat R van Vliat ram i een ea A Saatlemaa eaol IW vftle oene laiHive vaa van kk tihfbineMikri b lrekk l l nat vroeger rttAlakoalult ooilreal kat Idelgk kekaer ak voor iUlloade au in bet belang Jer libifj vont li7 W 4 r op den ondes voel te doea ploati hebban tar viua oa atra van i hk 0 U Van Qoor Zonaa vanaek ii4a kaa MMthjIkavtaJe r kjapajUra okjomaalrakwerkeB vaa ik gamtente tot nfllnlo Uecediker 1877 caaHl rw tn A Unekaaa a ki dande dU drukweikaa op JHelno conditien oor dat tydalipta wdlen overnamen daa jhiit op ruealel van d a Votnitver dadahjk in bAanMiag ge t gl i oor dtn voort wordt medegedeeld dat fcij B en U kxv l Hl betwaar kpttaat daarna wordt ket algemeen goedgekeurd iUo nxiri deelt aede lat hg V aa W oa varioek ia l koMen van dea Gemante Araklteet 4a kaw L Bar geridgk om belait te mogen worden mrl het oplicht tot Jiet bijawen lan een woon en pakhnu voor J IJiaeUtegn It en W 1 0 kgea jte toeatemmug g ea kaniar aaarna tKt i lj£iiuirn wordt gwdgekcnrd Aan de ofda la Het vooritel van HurgemactleT en n efhunden tot vcrgtoo ting van bet wetahail en bg aanneB i vaa bttleUe dat tot het aangaan eener geldleening tot keatrgdinz der op aie tfr roallng vallende knatcn de keer Pmioa keelt dit la Uieo ugtiaia en uudcrioe t vwdi uch veipllcbt bh B enlen H H en W igneii dank daarvoor te ketul ien en iijnc adbaella daaraan te eehenken alleen bevrce i dt hem dit dal bn plan k tiaat l tt dat met zink te bcdekfcrn dal naar lu jaren duurt tpreker tou aan lood de voorkeur ge en en ia dit te boog té prga 4aa gitft kg m bedenking op de oade bollaudicbe 0nsAtT te kouava OHl dakpauaea de keer bamaom juicbl bil plan mede loc maar u hel mei den vorvgen iprekar ten vuile eeui dal luod beier It dan nuk zegt dat de prga van het nok op l ougtublik boog en die van luod laag a lovda daaram de voorkinr aau lood goaen de beer Uruog letter iraaKi alt ket araobd w Jood of auk 100 klam ia waarom dan da lekitect nuk herd opgqiavea aMinde dal kei verirkil wel groot ai il hel aan H en W overlaten de keer Hainwm beantauordl den vurigrn tpreker icgl kg ondrrvin diag aaa ign rt ii ka te kuiaen preken dal aiuk altoot rrprratie bekoefi Cu lood niet altmede dat er veel veiaehd ia prgt bevlaat al naar gcWig drr nraarte van die artikelen aa verdere dueoialea en omdat door dn voortitter de ver aekenog wariit grgcten dat dit wil can f nat van ovarweging bg kun eoUegie ftl eten wordt kat Igeaeen goedgekeurd ook ktt Sc pukl lot aanneming van de gcraaiude tam tegaa vier prorrot lokt etuigc diacuttieu nit dan ordt virvotgeua aaegti anM a l tcgea I atea die vaa dea beer luglea Hat ooratrt vaa il ea W ketrekkelgk de ternieu lug aa de brug inde katte akkeren de beer itamaoB keeft bet letlek oagegaan Blaar viudl bat ariHiwerk daarin aict opgeaomen l idtt dia ik torn tl ckl ta kaaden it da vaan deelt mede dot dü daar onltlaal ala baao aa ve niea aderkavig ta daarna in elicrn bakeer lal bewerkt wardaa dook degeraamda aotn otnkr d opp gr et c hcgre ica it wordt door den koer ilamaom aangegeven om aeue nip ol baaoale bf g aan U leggt volgtua tijna rauuug ftüÜU ook de keet vaa 8traatoa verklaart liek oor rena draaibrag de keer Mettoaakcr klgft kg tgna vorige op ate daar ket waarnemta vaa aeac loaot brng lock t k S per k moet kotten en dil dan toch t t n ille vertegenwoordigd it tegen acne lotte krag da keer itfooflaovar u mede voor ecue vaato krag ea vindt ket wachten voor oen opru brng oict aangaaaam a kei r Prince haefi in de tunge vargadering ket vaortlol godaan om hot aaatcboi den omdat dan ieder der loden in de gelaataktnt a da aak u kweitu oiHeoamea keeft dit nuk icU gedaan en aa de geboorde ditcutaian aal ky voor eciia vaate krag itcatoeo in tiemmiug gabraekt wordt bet voorafet vaa B ea w M kat aakn van eon aau brog aangenomen mei 8 legen i tiemmen dit van de kk Samtouiaa an ittmalea 1 Jlel ourtul van B aa W tot verai w d tn ag vaa kat getal halponJerngaert wa de oprnkara bargeridaal voor jongent OU dil Ie krrugcB van k op t da keer Lkgtcn verklaart tmk OW vertrblllcude rodeaen er togen de hncr Droogleetar in tegeimvirgcilcidtn na laeoot da da keer Hubcr aanU oene klatie mml waarueaen dackt dot da atsgevraagda crmeerderilHI eliiettlgk rceda kepaald wa de keer Mcataataker geeft dea vnrigaa aprekav gilgk dat bet reedt vroeger ba tluten It en mocht de ichuol dan oog blgkan niet goed te tgn clan dan kan men nagaan wat ar dan an die tcboot antkreekt do keer Priaee ia gelgktn nn ala den vorigua aprakrr de koer Ugtaa kcroi pi iich aogmaala dat da andere onderwgiert louveel tccoudnntro aiet kcbbea da vooraiUer llckt den keer i ugfcp ia tegt dal op dia ickoot de akkca Bllgebreider tgn inonit W lakande en kcgiutclen der PranKko taal en dat ook do keer kraacra op meerder kulppartoiicel keeft aagcdrougen dal tpotdig dicnaaagaaado aaa ocalet MO dm raad lal worden godaan daarna wordt kct roaratvl 1 tfeuaiog gebrackt en wnganomon atot 9 togao 1 tiem dlc vaa den keer Luglen Hel rapport del eomaiaai kelaat act kct oadaaock dor rekeningen tan de bellaren dor getubaidic de iatlallingra vaa weldadigbeid over 1874 worden acktonenvolgtat gordgektnrd Ifhcntu aa tn Sekal rana4 over 187 ardl acdo goedgekeurd Het voortlal tot goedkcariag rekening van dan kaaia der baak vaa leenmg eter 1874 1879 wordt gordgckanrd aveneena ala oa bet kapiltal a l f WJMO te eronadaaa co da galden laeOdakat lo kcboadca do VoortitKr ittlt loae aaa da rtadaolcn kaaaea dank ta keUigea vaar M T l ao c kgval Eea te an vtn den keer G M da an varaatk vaa C i Mak aa oavaManng ai lijaaa a tha ade pba lgka nota kolaaiag H aa W adviamo afwunog nadat da X m van raalaaa acdt laag naiMta II bat w r tt l d b k ia kakaodahos waaaaa o algeaa tol da afa ting ketl iw Voertteliran B n W lol het verlanen van aaltlag ab BtadaHBuaiehmeealer un den kear i W cBMak In crband act la daartno betrckkelgke adrattaa da koer Saaaom gelooft 4 1 die aanvraag aieer e ii toaken aaa de ocnmittie it twee Baanden ta toren bad dieieUde eom attie nog luo ceV moeiia g qun oa HO benetiet nilvoering ten tgnen behoeve ta Haa on an toch in twa matodeo kan du too niet veranderg tgn Wil bem bg voorkald eoo mand tekorten aaar gan huitgtaio oogalukkig makca de koer van Siraatca wil ok het ontilag nog niet geven mai ia ambtenaren iga iMl ccat gacbant Jaot aa kat dan oei ba beer W ook wnt keproaven kc I 8 of 3 nuanden want wg tittca nn kier alt reekttrt ca me kan aitapraak doen alt er gan nader oodenoek it ingeiitld de keoc Meaeotker gelooft aiat dkt da comraittic kern tockt er kannen gegroode redenen voor ttjn aaar wg aogen met geloven g nacten weten do kar atnaer v dt de haadeljwg der otaimiitio atet goed krengt de vortga mbtiekmcc cr ttekker en kwal in keriuneriog wd cen Odder oOdeRoek intt Ilcn ea bea vobr eenen tgd ahonw da heer Lnglaa nuk eea aailer ander loek ingetlcM hebben de heer Droogleercy elootl geeniunt d it k t eene peraonaele kwettie it de vongk eommutw keitt eek reedt bedankt omdat D de bandelingea van den keer W met konden goedkeuren dit loodo na eveaacna het geval worden daarom al kg voor kct aaaralcl taa B ea W atammca do keer Pnace in gelgbeo nu nlo dea votigan preker d keer va btiaten vaagt o da keer W geknotd it roade dit verlangen naarop door dea keer Ucmg ecuiga lulicktiugen worden gegeven de voorzitter beluoft geen goed reanllul van ket ouderuiek omdat II en UI vertchillcnde klaeblen ontvnngcn bebhcn ontraadt dut een nader onderzoek na cidere ducaiaie wordt kct oonlel in ttemuiog gebracht en ungcboodio met k tegaa S tt die der bk Lagten MctMaaker balatom StMta oa na btnaicu Wordt benoemd lot Itcgcnl der belde Caathniun da keef Temainek Tkit knlpondetagier waa da opaahta kargcrakool voor jongent d beir 1 Kromboot De tooiziller dettl ede dat degeloortbrievan van dea bar P Gocdi waagcn ujn ingekomen verxuckt tie kh Virntv Prince en Meueaaker die na te zien dit getchied tgooa nordt door den beer k A B K T BMBrTc T B H Oouda ï Jnli PolderUrwe puike 9 60 10 il Mindere 75 o ƒ 9JI5 fipgge Buikp ƒ 8 8 J5 Mindere Tii a 7 80 Voer U 60 o 7 00 Gent p ike 7 25 i 8 00 Minde 6 00 a 7 00 H er zware ƒ 5 O 680 LiehU 4 76 De eaowitt mot ennge o B per de bMidcl iet lugger aehapen l ed Brk Bi tfa 4 igfen ag erkoebt arken oor Loodca oa 10 ö iS ee U per half kilo Aongevocrd J partgea kaal r a 6 a 32S f aet laggru handel aoetwier l O il l fiO Weiboter l ÏO 4 l SO APVERTEimfiN Bg den ondergeteekende gn Si ƒ 1 te bekoawa 4 LOTEK IB de VEaLOTIXG van KUNSTVOORTBRENGSELEN en oattige VOORWERPEN aangekocht op de tentoobi tellmg van hedendaagsclie Kunat Indostne eaz te honden m de mnsnd September a s in ide Parklokalen te Amsterdam A BRIWgMAg Wonder Wonder Wonder Mngflooflyk naar och waar DB ONBRANDBARE MAN imeedt gloeiende ys r met h uiden en roeten drinkt kokende olie kouwt Klaa en eei brandende ngaren De aitroenng geschiedt door eenEUROPEAAN StandpUaU op de MAEKT over nu HARMONIE Entréepru 25 Ots Voor Dtenstboden Militairen en Kinderen hdf geld De Directfar W F SCHRAM Verkoopingf te Gouda De NoUr MONTUN te 6ou ia xal in t opanbaar doen veilen en irarkoopen in de SoeietMt Ons GEirenaaK aan de Boelekade aUaar op MAANDAG 9 AUGUSTUS 1875 s oormiddagn elf ure eene oor weinigqiarennieuw gelioa rde HKËKENHUIZINQE met KOEPEL en grooten wel beplanten TUIN daaraohber aan den Fluweelensingel te Oouda w R n 324 en 325 kadastraal Sectie A n 1573 en 2056 ter grootte an ruim 12 aren Het perceel i dadehjk ta aanvaanlea en te besigtigen gedurende xes werkdagen vóór den verkoop s oormiddagg vsw 10 kit 12umien s BMuddagg van 3 tot 5 uM waartoe men dch vervoege bg den heer W tan t RIET Nadere inhtjhttngeQ geeft genoemde Notai it mrcetic m Vim ei Cm taande met bonne door gan verlichte t BtT n den Heer Sli4lNU8 op d o ta Markt alhier Bovengeaoetnden verwittigen hg deze aan hét hBB tmiatién d Ii 4irt b hun door gtDote Itoitea heeft vétffta gfMiva aen exelaebap ARABIËKEH te wgngaeien irwltnder ach bevinden da grootsj khiubrgdej enrgdel ésseb tan diT foo nlkkfai8 etkiAaen vah Europa beneven koorddansers en danseressen acrobaten jongleurs voltigeurs en springers die zich kannen beroemen het NON PLUS ULTRA der knaskbiaAH tf 11 ea l r zg alles zullen aanwenden om hnnneii ge oden bezoekers genoegelgke kermis avondei ie verschaifen hopen g 2ich door en en n ef met een mim bezoek vereerd te zien Zie vérder groote en kleine hfljétten TT TERWAA OOSDE VeUODDlIa CBikOiaSCHE BROKCHint BiTllHBIBaX BEIUnaiH TEEII CAPSÜ LISS DE CUYOT Dne eapaiiVt Ier gnotle on ooa wnnr pil bevallen leor ml Itoorwegen geiieel m r m vaa de write qnaiiteit be capaule Uaell n te4 t 11 de twr wordt geoD keliik opgeatWMB aa wreiil spoedig e Ifcl dagdijktche gchrink ter leer ia acer aanli b e va l e n e voor llerslelendfca e awatke peraaoeW Bel t tevcaie een acer goed pncarr itirt voo cewe aieBlgte r e ooral m l j l dal E n lnaiFa keeraelMV Jatuitrcf c thfrtii eidfqiétim ptofi aaawi Boaeniaur e Deher irgtH Ii I Cainnavr woc Ml bl l l e aiKCii gtlmikl Irgrn bui luiUlai eg la gt nng BH e le klaarblijkelijk lour de rrvanog Vi 4rn dal dl Mcr e eeafftiniule ren len invWlhadh efiiUrBij niatig loaai € gercf M gebrn k 1e leer iJeor ncauarapijaverteenn acht u wtkl en licn guoi en UotalfwalaiM heaafifeil Uidwanainc de auii lae dn iMi t tAè4f e De Werking der It cr inwendig ia Ih olgt Iij ver niaenlrrt de nnw al cli lini w kl Medlnal op ei a Invonlort dr aiajbYu uccaig aeaolb d loer uc al voor bij cliruniiche caUianva van do Uaaa aa Ir c gca a Tnii r namacu da Rij t gebruik van ito of twee cafsabkisit oogenblik dal men gaat eaten eriit daMtMoi merkwaardig m de volgende gevallen 1 BMNcnmt tT MI LaaaaaNoa auH nngaaatboaiic wt ut s wiM fc UMOtttTcptaa ia TWaiiitt A tn avn lueiit trtntimamfiit louoi OP oc oa I en ia t llgenieen t en alle aandoeniiigpn dir sbjmvliei n Jedeie flacoai aa Cr 1 SeJanKMbap iiiliea Bit IS genoeg geiagd om ooa le tooiutc Inia m mg deie geoeeswiiw kost ia IM 7 il cent iKTdag V Om tm fay f koaptn aa a N ulx i letu f inM aw aa islMr ia r MbMitMl i Jd u dr I jjaiog fatXtn litMaUaMB A r bf a M iarndl ttck kH iie unult dtr tX DOl te Ootlda J C ZeldeQfljJt b J