Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1875

Tü 1704 TENBOEKEN SPAARBANK te GOUDA Cöumissarissen maken bekend dat de eerstvolgende Zitting lET op Zaterdag 31 Juli o k zat gehouden worden docli tn plaats daarvan op A1AA DAG 4 AUGUSTUS 1875 s middags van 12 tot 1 ure Namens Commissarissen C KNAAP i Voorzitter U RÜUTMR Seeretari Mevr van Offel wés als vischvroow en als vi0 Froóhard veel natnurljjker en zij schoot inderdÜvC voor de rollen uit de laagste volksklasse vrij goed te zijn De beerenrollan zyn veel beter over t geheel idfa uitstekend bezet De heeren D en J Haspals vu Znjlra en I Gras vormen een viertal dat aset reabi onder 4cl eersU acteurs behoort graoemd te roid BijMa ia allea natuur ra wurheid Bij hra nieta van ilie I zoo hinderlijke gezwolleabeid en ovcidrevciibei B beo kalmte soberheid cwvoud Het is te bopeo dat t gaielaebap goedig aa ev ld I worde met een pur goede astncea want hoe vct dlenatelijk die vier genoemde heereu ouk 8pelra W ia onmogelijk voor eea tooaealgezelachap zoi dtr ocd bezette iroawenrollea eu goed iguir te blfivea I maken oader zijae eoocarrratra Dezer dageu is vcrzondrn bet pro roiaim taollH veertiende taal en letterkundig congres DÜ congres zal te Muitricbt gcboudra wordra o Dlusdl t It Woensdag 25 ra Doaderdag 1 Augratm tSTS Coogrealeden in den aigehtiikra zba dea woords ti tt alleen zü die era okderwetp koam t k i b aadi li n é vroeger reeds en congres hobbu bijgewoóad f lid eener regeliugscommissie geweest zijn Allé udjv persoaea die vu eraa toegangskurt voorzira t u I mogendewerktaamhcdw bijwoueaen het woord va bn Bewyzeo vu lidmaataebof zün kier ter stede vetfa baar by de hh Q B van Gooi Zram a 3 0 iMrf I weike prija bet prograaiu ia bagrepra I Ia het eerste kiesdiatriet vau dm Kfampeuenrp hoofdplaaU Haast reohl is gisteten met algcimeoaf I atemmu gekozen tot HooMingala d vu d Krii pwerwaard de heer IKrk Oskam tbans hool iiugeludU De leden der afdeelicg Ooderkerk a d IJsd volt bet Nederludach Oaderwyzera Gcaootaehap waren den 24atra dezer te Bfrkuwotide bgcu vergaderd om over eeniga belangrijke oaderweipen te sprekeo Aebtereeavolgeoa werden ter ditcuaaie ingeleid en brbaaheld a de verhoading vaa den opeabaren onI derwijter tot zijn Oemeentebeatuar i ia het weu chelijk dat de openbare oaderwijzei RijkaambtenMr wordt c hel nut vau bliksem afleiders op aokoutlokalen d beschouwiugeu over hot oodciwijs ilt Pruisen e boe ku de openbare ondciwijzar teyk plattelude nuttig werkzaam tyu teu opziehta u V verkieziogea roor Ledra van de Tweede l aarr ïTra slotte deelde nog een der leden t era u Mulrjt over Filippus vau Macedonië mede I De minister vu BinncnI Zakra beeft oa do Cemmisiatisaen des konings de volgeade cirralaiH gezonden HerbaalJelijk is mij gebleken dat Bngemacaters Schoolopzieners en andere in dirast vait dra 9l iltgeplaatste personen zicb aan bemoeiing ten aautiiw van de verkiezingen van leden van de Tweede K mer der Stattn Oraerul acbaldig maken da r a lh iu aanbeveliugen vu dezen of genen bandidaat vo rhet lidmaatschap te mengra Dit beeft mij M i berkulde aanscbryvingen die daartegen d r Wrscbilleode Miuistera vu Binnettludecbe ZskAi richt lijn ten uiterste bevreemd en het mishvrk heeft vooral mijne aandacht getrokken nu voor ie verkiezing die beden in het kiesdistrict tfeii moet plast hebbeu die bemoeiing gehe in WDd mei den geest der wet op ruime schaal breft p aals ge ad by eene adreiténtie voorkomende in tM Ic byvoegsel lot de Zutphexache Courant van 1 iili jl Door dergelijke aanbevelingen wordt invloed p de verkietiugea geoefend en geen ambtenaar lMlo i t van zijne betrekking tot dat einde misbruik te Miken iu vóur of nadeel van een bepaaldcu caiuiiduat Dat misbruik springt bij bedoelde advertentie te meer in bet oog dur onderscheiden ambtenareu zaoter zijn gegaan van bepaald in banaa hetiekkiiig op tatieden De Regeering mag niet toelaten dat op de vryheid der verkiezingen iubreuk worde geiua kt en ik verzoek U alzoo zoo er dit van U afbiiB t I tecen aaobeveliogeu bij verkieziagei door apib gaI reu te wa n w n Thee Rofflj Waterciiocoladc CITROEN en FRAMBOZEN LIMONADES Echt MiTer BOSCH BIER PRINCÉSSEN FARO en GERSTEN BIEREN alles soliede en aviele behandeling in het Locaal r ïPro Patria Ptanttom C 94 YolgMis andere jaren zal annbeveling wel OTérbodig zgn e Uir Uw onderdanige Dienaar F C OÖESBüEO Wmi IC Gouda Dondenltkg JTuU Zaterdag3IJ1ilien ZoüdkK i Augustus KATim EN SOmSE S h XT I O A Xj È3 d het G0N€EttT GEi5ELSCHAP van ie J HöogÖtiitsche Opem Tan liotterijam 1 hj der Directie van den fleer f pii i Ai iKSE i Aanvang der Matinée s ten l2 en dei Soi i4 teik 8 ure ü j i s IROOTR MAllKT te GOUDA Komt Zien de grootste bijzonderheid der ♦ rereld KeS Wezenlijk woNDEBüf JöPfLIiUl ZONDEB AHMEN OEBORBI Kunstenares yan èen hieuw genre waaruit hetJ nbli8k btgki dat de aivnen niet onferm foTuóodig zyn öm te werker 15T DB ir MOND I lehi ft eij alie soorten van schrift en zi voert iDS e ks door hetzelfde middel afie haidwerlifln nit oowel de meest ingewikkelde as getMriMfde Borduur tapisseriewerk boiduurwerk met paarlen linnen feeiéhen haa werk breien enz en verder alle Da nes handw rken Zo Tervaardigt alle deze h w a liondérMTMlen ea t eene bettekkèCgbc geittakke b eid die iedereen verwöndèrï Jr i Ï j ï N f CTbÉf telent overtr iani ver H beeUingü Men xSlH zien otft te geiooveniJ jPröien der plaatsen Ie Rang J 0 30 2e Rang ƒ O l HERmS te Gouda De nieuwe Schouwburgtent ia geplaatst op de groote Markt tegenover het Logement dbZalm Sitht lotffidamsclK i5cIiouujburc onder iet Bestuur v u L £ GRAS VMZUIJLENd HASPELS Vrijdag 80 Juli 1876 Drama m bedrij eD 6 TafrctlL ii Zatcrèagi 31 Jnll 1875 Wegens den BUtïENGEWONEN BU VAL WEDEBOPVOERING VAN i Beroeiod Drama iu 5 Bedcgvea 8 Tafr uït t frantch vun d iÜiiiiery ên Connoii ihét gtiiDODtVcril nnar dè uiite eo cèue vaa het Theatre iloyiii u afc te Braaael J Prezen der Plaatsen Ie Rang 1 25 2e Rang 0l90 éRang O GP eRiwig 0 40 10 Aboanementskaaiten Eerste Rang ƒ 10 Het bespreekbureau is dagèlFijks geopend van 10 tot 3 ure I N iHi i Nm i i i i j Men k L zich geen liefelijker aangenamer g maer rfri ciieildpcen gezonder reuk Tpor B stëU qri dan het H EA € Ö AMVERS 1 van AUG Dïi MARBArf te Antwerpen S België Er beslKiai geeii Genrwater dat I meerjgenot bijbrengt vQör den zomeirdan het EAU D ANVE S bevochtigtec goed u zakdoek met en vrijft er mede de slapen 3 het vóot hóofd den hals en u zal eene wonderlijke verkóeltheid en verfriaschenheid voelen die deu nien8 h geheel en g nsoh verkwikt verfrischt en hersteld s Morgens wat gegoten in het water dat men gebriiikt vehacht de huid en verspreid eene l rischélucht on een doek gegoten en stefk ingBasfehidi vétó ijft héi pOedigde hw 3pijn wordt veel gebruikt op Ijuitenplaatsen om de lucht te verfrisechfen en bjjzondet toor zieke Kamers Zie het prospectus Wordt verkocht fl 1 60 1 25 l r 0 75 cent de halve flacons half geldt Men bevel t de Koninkiyke en dub le qualitóit bflaooder aan die men verkrijgeu kan te Gouda bjj ö SUHOLTEN CoiSéur Dames en HeerenhaarWerker Gouwe De fijne parfumerie is aanbevelenswaardig als het meest verfrisschend reukwater dat bestaat en het best houdende opdoraiaen in de warmte t Is ook t voornaamste prödakt tegen rbeumatismas en kwalen G la T Druk vhu A IfiiikiOHb voer Rcrmls Cadeaiix in yele soorten Toorhanden b j A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier KER MIS te G OUDA Tooneelgezelschaii onder Directie van ALfiREGT VAN OUEFEN standplaats van de nienwe prachtig ingerich te Schouwburgloge op den Singel bg de brug voor het Stations Koffijhnis VRIJDAG 30 JDU 1875 mam ïMm m ToooMl milt tuf in 6 beJrijvto ait het loogdaitKli uaar li t oiiuit e evca haiijschrirt m A L AliaoHac U De Directie door aankoop eigenaar geworden van het onuitgegeven handschrift van MIJN LEOPOLD dat thans in DuitschUnd den grootsten opgang maakt heeft zich voor de opoifering die dezen aankoop vereischte ruim beloond gezien door den uitbundigen bijval waarmede het stuk herhaalde malen te Amsterdam en Rotterdam is ontvangen en heeft dö eer ook HIER de bgzondere aandacht er op te vestigen ZATERDAG 31 JULI 1875 I Ml 1 Nieaw pruot btiJHiHtk in vijt bedrijrea nit hut HoofidniUcb T n J tvviic diwr H lAniot Nooit alhier lliHr ofcral cltkrs met ileu ijrouttten bijvul opgavoenl PRIJZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 1 40 Tweede Railg f 0 90 Derde Rarig O GO Vierde Rang f 0 40 Abonnementsksarten Eerste Rong 1 Plaaisen z B dagelijks ii 10 cents té bespreken van 10 tot 8 tjrè aahVamo 8 uoa bereid volgens het aloude eb echte Recept uraArop men in het blJzoa4er attenit maakt i ijii zeer noltig in oagoainklbedea der VlAAf en werken heilunna op de SfUSVËBTKIllN ij zijn oitmiii4 nd Hfrfn d UM 8CHKHPTE in bef BLOED eti VVTSLM d HUII in zün ZACHT LAXEREND en StU MAPDKIJVE VD VeriMiftelde douztn van 37 i Cent duUKli doozcn zgti verkrJJKliiinr by bh i AmUerikM M CMI an it 0 drog heilige weg D S2 1 Bodegracm B Vefsidot j Gouda L Sobenic op At Uoogitraiit Hofulrec U K Oosefüng Krimpen a U lei A v il Heul i Lekktrkerk A den Oudsten Ixgdm S t Torburgh Himrlem boek Bikkent Uontfoort H A T d Berg Moordrecht ü H l ost Üudtmliir Vt Veer UoUerdam v d Toorn k Beker VVeate Wwenstltal Sckoan ioven A Wolft froerden yf p Sweerman ZeceaiuUeiti A Ifrini liet lepól deeer a te Urbauts Piiteat tiod zodvete jaren met room bekend en in iilKtAnèen ie brulif Is door itt te OOÜdJEl 9 110011 en Uitsluitend geplaattt by den beer L SCIIËNIC OD de lloogsli ttitt W A A B 8 C H O W I N O Man W4ir4t inatantelijk verzoekt wel attent te willen zyn dat dóor olis l J nletnahd anderil de Urbailii Pillen bereid raljfens Hat ud en ohte Kecept in Uépót zyn verkiygbiiar gef aid 2rii rboveu offegetea Steden en ilatlten dan tij de OerbocenijtHoemde Mpóthouderii In elk do je la een biljet voorzien ta€i de eii eniaHdige naitint ekeAing van de vei vwafdiger Vfei Keunèh ZooiJ potbeker welke il jwlteekniiiig icb ook bevindt op het Zegeiliik woanaede do Uooejea venegeld lyn Wij verzoeken de gebriilkets imtanlelijk daar el op ie letten en raden bira aan wel tOe te lAOIl by wieil men do Doosjes Pillen baalt Vlf i Üoosjis Waafin een biyet met onze Handi M ng is zich aan te cbalfen en zich te r o OOf drt gebruik van de vele namankaele ij i 5 ïi a VrUilag JO Ju 1076 GOUDSCHliiGOURAlïT Nieuws en Mvertentieby wor a en Omslrcken ia van maening dat bet ontzet van Victoria de in 1 neming van Cantavieja en Vet taragslaaa der Carlisten van Paygi rd waarscbynlijk bet begin aanduiden van bet einde van den oorlof In de afgeloopra maand zijn 100 Carlisten geMkd of ge oud 2684 lijn gevangen genomen en 58 bebbra de amneatie der Begeciiag aangenomen Aufuude Dóireqaray wordt thans aia zeker gemeld dat hy niet in Fraokryt ia De Daitsche bladen deelen adiier eiken dagheriehtra mee van aanzeggingen door de bevoegde antoriteit van de opheffing van kloosters tegen een bepaaldra 1 dag meeaul ia Augttatua of Scptamber Te Dabrt ea in PiiSeB b bMt oogeregeldbedra plaats gehad bij gelegaabeid dat Ma proost geea inlichting kon geven over bet fiat laawetig zija in I da kerkolyke kaa vu bcpiaUa hatdra de mwigta I verzette zieh tegra da arK lalK dia eerst dra vol gradra dag laet aedewerkiai dn proost zelf kou wordra oitgeioerd KeniiisgeviQg D BUB0SM£E8TKa van Ooada breagt by dtte ter kcmia vab de belanghebbenden dat door den Heer Ffxiacialan Itipecteur der Directe B Uniogea mu te Buttctdaa op den Z Jnly WH i Meoatoir verklaard Het prikttief kohier voor d lielaetiag ap het pereoneel dieott 1871 7 1 Dat roonaeld Kobier Ur iavorderiag ia gnleld ia hudoo n dan Heer Ontvaoger dat ieder daarop voorkoaeode vaTpiigt is zynen aanalag op den W de wet bepaalden voet te voldoeo en dat heden ingMt de uri ja vu DEIS MAANDEN binnen walken de reoUaaa bebooiwi t wordea ingediend OoiKia den 27 Jalvj 1875 De Bargemeeater Tooraoetad VAN BB RQEN LJZ KN DOORN 0OIID4 tï 1 Door prachtig veer bagwuncl WeK gistmra bat 1 Bitatapje plaats gehad dai khiAjMa lut éeugemeonie Bur 8 Hoge en aeheveBim J Begeleid door hanna oad r tjnra kwamra tij ruim uren te s H ge aaa ra tiokk rdelyk en in opgaopgeruimde stemmiag da sta4 4M De Zoölogiscbe I tuin ra Sohereuiogra v idn4a t mBvolgens doM da aehooljeugd heiaeht dia b Ike halt overvloedig TU varanaparingra voortiae Ifi Ia d B middag w d era i M Mr bet Boaeh gemaakt Au bet bwa tra pMk ilbrafiira dekiaéena aidi vwr bn paW AÜL M d Kwi md da Tofati ww ovwtfr g lt raftr mwbS bal Wia NanUodaek bload ra araiga aehoiMUadenin door da kinderen wardra gasongra Era der kleiaen I bood H M era fruie Woemruiker au In een der volksgaarkeukans vereraigdra de kioderen ziek un het middagmaal Het lut tioh begrijpen dat allra aleebts met weer I zin doch met eea gl is vu vergenoegen dp bet gelul tegen den avond wederom in den trein stapten I om nur hun woonpluta terag te keerra 1 Au M FaderUud wordt het volgende gemeld I onder bet opsbhrift Politiek im de Kazezne Ala een voorbeeld boe de militaire overheden al bet mogelijke doen om het dra soldaten naar bun zin ta maken kan dienen dat in de kazerue te Gooda met 1 Juli jl de N BoU Cl is verboden en vervangen door bet Dagblad van Zuid Holland e t Grattnkagt niettegenstaande eerstgenoemde courant I voor de helft door de sergeant majoois betaald werd Hoe is het mogelijk dst men iu Nederland niet gurne soldnat wordt als men zelb ten opztchte van zijn dagelijkiohe lectuur zoo vrij isl Het tooneelgezelsohap der hb La Gras van Zuijler 1 en Haspels gaf reeds twee voorstellingen hier ter stede waaiin Marig Anlamelte en Delwte Weesen werden opgevoerd In beide stukkra bleek he ten daidelykile boa slecht de vrouwenrollen in t nieuwe Botterdamsoh netelscbap bezet zyn De dames Teu I Hagen vau Offel Boederman en nog een paar anderm traden in die rollen op dooh t gelukt hunzoo goed als nooit aan lelfa vrij matig gesteldeeiicben te voldoen Mevr ten Hagen o als Marie Antoinette had nieta lan dat vorstelijke van die wurdigbeid die bij de voorstelling vau die oogelukI kige koningin van Frankryk behoort en in bsrisi toditelijke oogenblikkeo vooral is zij zoo overdreven zijn bare posen eu gebaren zoo gemsakt is bate stem zoo geaffecteerd dat haar spel inderdaad niet meesleept niet treft maar veeleer min Of meer op de lachspieren werkt Toen zy o a in I 9e tafereel ala Marie Antoinette den hertog van Orleans met wurdigbeid en fierheid moeat toespreken en hem als t ware moeit verpletteren door bare zedelijke meerderheid toen deed zy in een scène dis zoopruhtig 100 indrukwekkend kon geweest ijn denken un een kytpartu op de vltokmatkt B0BiQKIIKE8TE r on WETHOUDKaS van I Gawla brragca ter keoait vaa de ingczetoiea dat de rekeoiag vad d iakoautai en aitgaven dec ge rale liver bet dieoaijaar 1871 voor daa tydvta eeflico dagen op de aecreUrie tet Iciiog vaa era ieder in awlcrgalegd aarto felegeninid wordt gagavra op alle wcrkdagra van d a aofgraa ten tin tot 4 aaaiddaga Ua ra re terwijl bovradira tegra betaliDg vaa koatra abobrift dier rakem nt kan wordra arkregan OoiKfo den 28 Jalg 1875 I BnrKemeeater en Wétbondera Tooonoamd De BwTcitsria De BoTRemoeater DaOOGLBCVEft FOKTOUW VIM BttOBtllJzaKOOOKlI Bittenlandscii Overzicht De Seiiaalawet ia door de Franaeba Kaaar in tweede lezing aangeuoaMn Maandag lal de derde lezing plaaU bobben Hedra 140 de itreliiaiaairm der vaeaatia t w de krax oor de permaneaU oommiasie aan de orde Altbaaasa Cofierel it ia daiar dagra overladra ife bas varlictl Fraakryk een i aar edelste lonaa ra ik liberale protestutsebe riobting ia dat laad era barer warmite voorstanders U de vergadering vaa de begroolingaeomaiiaia beeR da Minister vu Opeabare Watkra laededeeliag gedaan over da sebade door de overatrooniug der Uaraua tewecggebraebl betgebeel bedraagt 7S oiiliioaa Ir waarvan 60 millioen voor oogsMerTiug 20 oor roerende goedetra 3 voor openbare werken en t voor apoarwegen bacr Vliasoll beeft ia eea brief un den voor mm vra bet Engelsebe lagerbaia lyn leedwezen betuigd ovtr lija onbetaaielyk gedrag in een der laatsie littiiigeo Heden zal hy weder in htt parletaeat cisobyaen nur naar bet zlob laat aautieo eer ais overwiaorad beid du ala berouwbebbend tondaar U regeariag beeft door kwr bonding in deze uak wadar vrat bedorven ook b baar vooraUadara Algeaem taidl bet oordeel over Disraeli oiignnslig aoboon da sonaervatieve bladen bat uitstel der be rusU wet op da leeachepen meer sckuireu op rekening au oodargaaahikta ambtenaren Eu ia dezelfde mate ala bat Ministerie Iqdt onder deie critiek ondervindt de ooparleaaentaire baar Plimaoll blykeo van sjfmpatbie Het is duidelijk dat da Sngelaobe natie meer bart haeh voor de aeiisoblteveadbeid vu Plimaoll die aish in lija varootwaardigiag uitte dan our bet reglement van oide en de gebruikeo van bét Lagerhuis Althans de pablieke opinie beeft zich zoo dnid I lijk ten voordecle van Plimsol uitgelaten dat op vooratel vtu Roebek onder verzet bealoten is bet wetsvoorstel van dien beer reeds bedeu un de orde té stellen Portugal wordt door hevige droogte geteisterd In versohillende provinoiën ia de oogst mislukt en staat de hongetsuood loor de deur In Spanje is de vreugde der regeering over de viotvrisi in bet Noorden byiondat groot telegrafeert de OMMspondeut vu de Tumi alt Madrid Men m y