Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1875

te ómd eèrre adenten neldt ons dat kg dezer d a g m ee koek dat het begio dezer eeaw gedrukt erd een ffak papier rond waarop 70 jaren f l dea het rolgeude eechreren wai 60jang hapraefit middel tegen den boel ratteendollen hond p mensehen en dierea uogewendHes Bene dadriqk warmen az of la w water WMtehe jie wonde goed uit en drooge ie dan gietaen ceiiTge druppels miner ia zootznnr m dewoade daar nmerale uren het speelcselvergif oplossen en dan xal aen zeker de rampzalige werking r ran roorko S iarl Ct moet toezien dat het cnitfi t aiat een te weteusehappelyke richiing neme ten koate van 8e beoogde alzydige ontwikkeling hfj moet den onderwyzer opmerkzaam maken op leemten en gebreken die zyn oaderwys of zgo ngthode naehten aankleven en hen tereus kekend rasken met ket voortrefft ljl e dat hy by andere oaderwgzera vairnaent Mtvr f by dit alles blyve toèh de onderwg er zelfstm 1 éa verautVvoerdeltjka persoen Latan eekter de resuX laten te wensohen over dan moet de schoolop iener ook als piedagogisch raiids en leidsman kunnen optreden Hy moet verder weten te bpeordeele welke de getiraken yn der school die niet vaa den oil lerwyzer maar van het gemeentebeetadr fS hangen en de bcvoegdheiJ bezitten dat besluur niet alleen dtf gebreken aan te wy en maar ook het door een beroep op hooger autoriteit tot zyn plioht te dwingen liaartegeiiuver stial i at hg zorgt dat de gemeente in de door ba r ge tichte scholen al datgene verkrygt wat zy reolit beeft te verwachten en zoodoe iile behartigt liy de belangen der gemeente en drr ouders in die der kinderen Bovendien houdt hj het algemeen toezicht op het naleven van de bepalingen omtrent leerplicht In t kort de schoolopziener is de man die den bind vormt tns scbeo den Staat de onderwyzer de gemeente en de OU lera der leerlingen een band die aan den eenen kant afwykingen en afdwalingen belet maar die aan drn anderen kant stenghoid geefl ann het gebouw der volksuproeding omdat uy alle krerhten doet saiaeoiverken tot e n geaeenschappelyk doel Het spreekt van lelf dat deze taak een op het gebied van t onderwys ervaren en kundig nan vordert Maar het getal kan ook merkeiyk ingekraiapen worden Ër zonden er ongeveer 60 noodig zyn In ie Ure gemeente behoort minstens ecu controleur voor den leerplioht te zyn tou y twee of dne kleine naburige gemeenten soodanige gesteldheid moeh ten llabbea dM éÉa eontroletir vo r haar toerrikeud zuu ryr Deze controleurs zonden wel door I el Uyk bniuemd worden maar op aanDereling van t ge meeiite bestuur net goedvinden van den schoolep ziener Het il tooh wensehelyk voor deze iMtrekkiogen I personen te vinden die het vertrouwen cu achling der gemeenteoereu gemeten Het is tooh verkieselyker dat de naleving der Wet verzekerd worde door edelyke niddelen daa daar strafbepalingen en daarom moeten voor der betrekhing penoueii in aanmerking konen die zekere positie ui de gemeente moeten innemen Het zou geen afaonderlyke betrekking behoeven te zyn daar ly niet zoovele werkzoamheden medebrengt Ook zoa de bezoldiging niet zoo hoog behoeven ta zgn lut dl ootrtfleur in ataHt te stellen zyn plaats in de gemn le op zoodanige wyze in te gemeente dat zyn zedelgke invloed daaronder mat lydt Hen zon toegang tot de scholen en de registers van den burgerlykeu stand moeten worden verleend Blykt zedelyke invloed krachteloos te ryn nutt lot het toepassen van strafliepalingen worrlen overgegaan dan geeft de controleur de zaïik in banden van den aehoolopiieoer Van gemeentewege geschied htt toezicht door het dagelyksch bestuur eu de raad Doch de scbooloommissien zou de eoamissie wenscben te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen een Schoolraad een lichaam dat zondir rechtstreekschen invloe l de uiting zal kunnen zyn van de publieke opinie en bet middel waardoor op deze kan gewerkt wor ten de drager als t ware van het beginsel wanrop de school beruat eu dat mnldelyk van zeer grooten faeilzamen invloed zal kunnen worden De leden zonden gekozen moeten worden door en uit de ouders üer op de openbare schoolgaande kindire om het Jaar of onl do twee jaar aftreden alleen herkiesbaar zyn zoolang zy kinderen op de openbare school hebben en het recht van to gang bezitten tot de school Indien nu zulk een schoolraad een maal s jaara vergaderde in tegenwoordigheid van den schoolopziener den onderwyzer en een of meer der leden van het gemeentebestuur dan zou danr door een geschikte gelegenheid gegeven worden nan de ouders bun oordeel over het onderwys op de openbare school uit te preken eu hun wenschen daaromtrent te doen kennen i aan aehoolapzieiicr en den onderwyzer dat oordeel waar het op een dwaal neg dreigt te geraken tir lu het rechte spoor te brengen aan b t gemeentetiestuur de open bare meeoiiig over de openbare school en haar organisjitie te vernemen Vooral voor den schoolopzie oer eu den onderwyzer zouden zulke byeenkomsten zeer leerryk kunueu zyn terwyl zeer zeker de belangstel ing van het publiek ia de schoot er aao zienlyk door zon bevorderd wonlen g Akte Examens Ue onderscbeuliiig in hoofden hulponderwyiersacte zoude de ojmmi sie willen veranderen en akten noemen A en U Het verschil moest alleen te zoeken zyn in zekere gradatie met wat het aantal vakken maar wpt deu omvang betreft Vnortt é oiaal spaars examen lu iedere inspectie De Tareeai ig ter berarderiug ran zeeraaitkandig derwyi hielit deier dagen te Ameterdam hare derde jaarluksohe byeenkomat o a werd de noodza kf khrid besproken ran betere voorbereiding der joHnge zeelieden die zieh raor het atuurmans exaiiieo anlleu bekwamru Hen achtte daarroor uitbreiding der sctaolea noodig Uit tlUèj by Soeaterberg acbryft men aan t U Dag Umi Vrydag of Zaterdag a s zat lu bet kamp der miOMN eea groot feest plailts bebsen Alle nog te atlk n invaen en gmseu laNen ziovrci AOjjel jk diei dag eniini ontstoken de grsdtste run deze heirattendtf l i 0 Mg buskruit zal roorzeker een Itnehtig sekobVt l oplereren Oai het nuttiiie met bet aaaifename te rereenigen zullen dien dug rele ITtreottiifie falnilies worden genoailigd en zal de toMliBg tol het ksmp aan ailea werden opengesteld Oe oihSet der ryd iid artillerie zal een eonoert Iterea u llo4p waarraa ia de rgk rersierde offioiérakiiitiae eea bal zal plaats hebben naar men Aaopt pgeluisterd door de tegenwoordigheid van Ie Utreebtfohe eehooaen la de pauze ran het bal r l op een der edu ude de rorige week opgeworpen veldwerken een aarwerk worden afgestoken trrwijl men zieh vso 4e eenvoudige dooh roaakrolle illuiuuidtir welke on het kaoii wurdt aangebraebt ren a rdiK rffekt ooittrlt te Hidden van al dii linuea tcnl n mrt da epirrebassohen op den ai litergran I Br wl eeue nitdeeling aan do manschappen pliiata iieWwa Men veraeeat dat Prina Hendrik eenejaarlgkBohe döellge heeft orgeeeKil van 501 voor bet asyl roor Mieu van dagen t Esmond aan Zee Taa I I oaderrlélite zijde Wonlt ons me legedeeld dat boven het vroeger iKpaalde iwialflal B iodiilateo voor den hargeHgken dienst in Ned lu ne door het Beparieiuent ij jn Kolomen nog vqf candidalen ter b MK kWiiiK M tl N Qoaveraear QeiieraiU iineii worden geatrld D C Volgens de OorfsttlHitf bevond een jeugd ig cadet 10 het cadettrnhuis Ie Kerlijn zish ouf tof in een rrttaaratu wtar hij loh te óed deed 1 oen hy de deur witUe ui gaatt outiuuette b y zyii knpiteiu en onmiddeliyk herinner Ie hg zieh dat op het bezoek eener reatauralie een strat au Ï4 uur arrest stond Hq neemt spoedig en besluit apreekt eea heer in bar gaikleeding aan geeft hem ren arm en verzoekt hen sat lies te alogen gaan tdldat de kapitein voorby M Uit wordt beieidwilDi toCKeetaan Nadat zy den xeer eerbiedig groet nden kapitein zqn gepasseerd verhaalde de cadrl zyii UeKeleider dat hg met de tafel in de school met erg i lgenomen was en nu de raatauiatie bezocht had om zieh erna lekker te goed Ie doeu Als verontschuldiging van zyu bezoek btarby aokter doeude gelden dnt hu metCLU faoiilielid was Il gewceat an daarom had hy da brgelridinf verzacht D a volgenden dag werd de cadet by den kapitein beaeheulrn Wia was de heer waarmede gy giatereuavond lu grielschap waart Mgn oom Sao aedrrt wanneer ia dia Zyne Koninklyke Hoofheld prms flederik Karf aw oom F Het antvaerd klaalf aii maar de kapitein vervolgde mrt de ededaebag dat de Prius beroen had dat de straf a M aar Biet mocht uitblyveu dat de Puns echler de tegenwoordigheid van geest van den cadet aaroaerrade besloten had gedurende den leeftg I van de eadet voor zyn kjst zorg Ie dragen in de ver waakting dat bq in latere jaren sla oSicier voor den v d gelyke vasi beraden beid moeht toonen Het ondenoek van de werking der wetten op Lager en Middelbaar Ond rwils en van haar onderling ver iMnd op last van de MaatsobappU tot Ni t van t Algemeen iagesteld Vervolg XH Tooraaaaste faetoreu latuaaehen van bet school eriehl iga daschoalapcirsers By hen mort hoofd Mkalgk bel psdagogisi li eleaseot m aanmerking ko ea Hfl oet voor den onderwyzer mrer zyn dan iHBSnd die ken aan rgn plicht houdt Hg neet to laed kanaeo oefenen p het leerplan der school te zorgen dat elk vak van onderwija tot i ia latkt kaat zonder eeu ander vak te beoadetlen k Voor acte A de ISjarige leeftyd roor ote B Bea leoftyd maar als eenige voorwaarde bezit A Voor de benoembaarheid tot hoofd ednfr ètool moet wel een leeftyd bepaald zyn Weiaig vak a Miea aUa mm levend talen voorzirnag in t gebr k aaa kt Oi e tee anennaakt de Oammierie eelt uitzondering dooboolnroorde lalen ia bezit der i o A verei cht Wt bÉoeft met MOf heti tswEeaen dF W Dit vak vereischt om er een flinke koogle in e bereiken een langdurige beoefening en stadie welke schier geh el buiten eeiiig verband stshn kei de algemene sl idie des ender yzen en 4 men van da InmAtuigaB toF o eidiag ran ulenrfrers met in voldujn Ie male verwachten noch eisolipii kan Ter vermyding van een groot aantal te zwakke aspiranten zou men voor bet examen betatmz noeten vorderen naii iM ia n ziob niel toa Jii£E aardigain een eiamen onderwerpea als thans In 187 werden I3b8 akten uitgereikt en 1U85 geweigerd Ook ton in til mei meer dai drianalen het eiamen aogeadoen maar dan ook hel geheele examen mogen af leggaa i De e amenoom ni Sie ron onder vooraittersohap van de Inapecteura moeien beslaan nit verantwoordelyke deskundigen door den Minister op voordraokl vaa den Iiispeetenr aan te wyzeii IIlzc oowmissieii oehooraii niet rast te zy maar telken jarr Ithaua tan deele vernieuwd te worden De inriabiuig van het examen worde geregeld k algemeeucn maatregel van inwendig bestuur Behalve het reeds boven opgemerkte worden daarby de rolgeude punten lo acht genomen Het eiaaen is Openbaar voor mannelyke canili lateii Zy worden sobrifteiyk en S n voor éea man leling ondertooht Het etamea mag niet langer duren da ces uur per dag en mag by dat maimuin met op denzelfden dag alleen uit schrificlyk werk bestaan De stof voor het sokriftelyk werk wordt door de gezanenltjke irspeoteura de des kondigen geboord vastgesteld Uet werk rooaei sobrilteUjk als nondeling wordt door tea minste twee leden onafbankehjk van elkander beoordeeld ti verschil t esllat de commissie Zoaw I voor acte A als voor acte B wordt gevraagd keuiiia van alle vakken van deu voortgezetteo cursus maar voor aeie B gruudigir meer mrattaul enontarikkeid Voor biide akten neet niet alleen gelet worden loat de caiididaat weet maar vooral koe u weet terwyl by bet examen tn de rersohillrnde vakken teveaa in aanmerking genomen wordt de vaardigheidder oandidaten in het mededeelen hunner gedaehien De oommissie wil zich ontliuuien ven opmerkingen omtreut den onvatig van elk dar vakiMa n aud bgzonlerhadiAi naakt erenwrl eea aitaonderingvoor t agogielL Z loode alsem stellig vtorscjiriftin het programma wenschen opgenomen ie zien latde oaudidatea bg elk vak bl jkfn iMMteo geven ii 1 zy bg ban studie zich steeda de vraag gesteld heb ben op hoedanige wyze kan dit vak het best en met de meeate vrueht voor de ontwikkeling Ier leer liiigeu onderwezen wordeu Als afzouderlyk vak ia pasdagogiek dan met meer noo lig Moordt verrolgd Vergadering van den Oemeenteraai Iliii lag 27 Jall refenwooriig de h li vso Ucrgen IJzendoom voorz Vlrsljr Rem Layteo Prioce Mesiemaker Droogleever vso Strsstea Samsoin en Straver De notulen der vorige vergadering worden gelezen ea gasrrsateerd lagckomen zyn i eeoe miaiive vii Bargemesater ea Wetboudera daarby iniendende de gemeente rekening over 1871 die wordt gesteld la handen van de fah Droogleever Poat Drost ea Straver U ea W doen lo overleg met dea diitrieta Sehoolopiiener on betrokken hoofdoodaririjzen eeaa voordracht tot hulpoaderwyierea aao de meiajeaachool waarop gsplaatat ii mej M F P Wynrok ta Hreda en voor de tweeds anaeDtehool mej A Sebouteo alhier gebrek aan meerdere geaehikte ntliciUntea verhinderde B en W een drietal aaDtehisden Meat eeae voordracht tot holpooderwijzerea in l haadwsrl aaa de 2e openbare arosensehool waarop geplaaCat syn i A tierlyn ea J9 v d Klem ter viaie on beaoeaiag in ssiia volgende vergadering B en W brengen rapport uit op da In banna banden gestelda twee adreaaen van den heer B H van de Wsrv e betrelTeode de verbouwing na de brag over deZsof iraat tol de titoolateag De Gameanta arsbitMt kscft dcMa ofigSnamen en heeft verklaard dat met eaoige kloiae repsratleat aaa da twee hoofd vleogela begroot op 10 Jeselvs nog geralmes tgd kan dieoen waarom U ea W voorstellen Hf beide adresaen arwyzegd U beiehlkken ter vtaie B en W brengen rapport oit op eenige adreasen hondaada aanvraag tol het ia gebruik gevea vaa genoleerdea groa4 jpea geren den raad m overweging die met daa la busondac gevallen afleataan waarom g voaralelleo op veraehillvada adreaaeo afwijzead te beaeblkken eo aanbevelea om aan da navolgende adreManleo dien in gebrolk te geven onder zekers voorwaarden k 5 cents de centiare ea wel aao C van Baawaii 82 eent O vaa der Want Pi 11 eent h O vaa Valssa 14 ent H vaa Vliet roim 8 eent en A Snellenun 21 eent ter vjaie eene miaaive van van bh Librijmeeatera betrekkelyk kW vroeger raadabealuit omtrent bet geldelgk beheer eo ve atelleode dit in het belang der libnj voor 1879 wedar op j den onden voet te doen plaata bebben ter viaia aao adres nu jla bh 6 B van Qoor Zonea varsoekou s ba ta ontheSea vaa da door haaae Arms sanganomsn drnk i airkra vaa ff gaaietate tot vUibm Ueoenber 1877 n een sdha van A Brinlfman aaobtédeade die drokweiken op dezelfde cooditiea voor dat tijdatip te willen overnemen deze worden op vooatel van den Voorzitter dadelijk in bebaodeliog gm aip Mr ijl debr den vooM brdt medegedeeld dol bg 1 en W hiertegen geen bezwaar bestaat daarna wordt bet algemeen goedgekeard 41a voora deelt mede dat bg B en VT een verzoek u lagekoaen tan idaa Gebeente Arebitaet dea kaar i ttirgeradijl aist bdbsi te alogen worden mal het pikM tot het bouwen aan een wo a ea pakhaia voor J IJeaelalagn B eg W tisn tegen die toestemming geen bezwaar wsasaa bet al sia ai ardt goel riiek d itab de ard ia Het vooralel van Borgemeaater en Wethouderi lot vergroo ting vao net weeahuia en bg aaooemintc van hetzelve dat lot het aniadn esntr gdéleeoing tot bealrgdiag der op aie vergitiqllitg VoUende hoatea de beer Prwae beeft ilt in loco Ugegaou eo Midfrzoabt viudl ziah verplicht bh ifegeutea ep B en V Zljnea dank daarvoor te betotgen eo zgne adbaeaie daar b te acbeokeu alleen btvreeiudl hem dit dat bet plan beBtaat het dak aiel zink ta bedekken dal naar U jaren duurt aprtker zui aas lood de roorkeor geven ea ia dit te boog lu prga dun geeft bij in bedenking op de onde hollaodacbe naiiica k boaaiea aet dakpsnacn de heer aamsoa juKbt bet ifca acde toe maar M bel met dra vangen spreker ten volle eeui dat lood Iteter ia dan ziuk zegt dat de prga Van het zink op t oogeublik boog en die van lood laag la soude daaroid de voorkeur aan lood geven de beer Droog luver vraagt ala btt veracbil in lood of siak zoo klaia ia waarom dan de Architect zmk berfl opgrgsves meende dat ket erachil wel groot waa wil bet aan B o W overlaten do heer damaern beantwoordt dm vorigra apraker segl b ondrrvia4uig aao ign eigea bals U kuiinaa awnken dat nuk allooa reperalis beboefl en lood niet alsmede dat er veel verachd fa prga bealaat al naar gelang drr zwaarte van die artikelen aa Verdere diacuaaieo en omdat door dea voorzitter de var ekertog wordt grgevas dat dit wel een pont van overwegtag Ml bau colicgw sol weien wordt het algemeen goedgekeurd ok het Se punt lul aanneming van de geraamde aam tegaa tier proeent lokt einige diecoaaieu ait dan wordt vervotgena Ingeoomrn met H tegen 1 atem die van den beer Layln Het looratel van B en W betrekkelgk de tevieawing van de brug loda koNe akkerra de beer bamaoai heeft bet beauk nagegaaa uuar viadt bel aseuelwerb daaria nut opgenomen soodal dan de aam ilieht te bepalen la de vawL deelt mede dat dit daar nul laat ala i ode aaa veal ru onderhatig ea daarna m eigen beheer tal bewerkt worden doch de geraaiada pom onder de opgigrveue bcgrepca ia wordt door den beer bamaorn aaagtgeven uw acne wip ot baacole brag aao te leggen volgtua tgne raiuiug ƒ 21100 ook de beer van btraateo verklaart zich voor eene draaibrag de beer Meaaemaker blyft hy igoe vorige op éie daar het waarnaoaaa vao aeaa lasaa brag toeb g 4 3 per week moet koaUa en dit 4aa toch 2 k I Kille vertegenwoordigd ia tegen e e losaa brog de baer Btooglaavar la mede voor eaue vaste brag aa vindt bet waahlea voor ean 0 iea brag niet aaagsuaam I a kaïr Prioca beaft in de vor ge vergadering het voorstal gedaan om bet oanlebouden omdat dan teder der ledea la da gelegenheid wi a da laak lu kwcatie optencaiaa heeft drt ook ailf fiedaau Sli na da geboorde diacuaaien zal hg voer cetie vaalc brug ateuiaeo in atemmiog flebracbt wordt bet aorsiel van B a f l a kea van een taaie brag aaiigeuoSH C tégi 2 sSafOea dia vaa de bh lamaam en vaa Mraatril Hel ouratel aB B ao W tol vermeardenng vaa bet getal llalponJerwgzera aan de opeobara bargeracbool voer jongens aai du la brengea van ep 4a haar baglea vovklaart lich 0 0 vcraibill ude redenen er tegen da baar Urooglaever u trgtaoveriieatrldeu iin meaat dat de beer Huber na vil aene klaiaa muet waaroessra daebt dat da aangevraagde Vernuardansg eliteolgk rvada bepaald Mi t beer Mraaemaker geeft deb rongen apreker gelgk dit bet reedl vroeger beslaten l ea noeht de acbuol dan nog bigkea niet goed U tga weliM daa kaa mtm nagaaa wal ar daa aaa dia aebool ttmdil da heer Priaee ia gelgkaa ua ala dea vorigen spreker de heer Lugtao beroept iicb aofnaala dat de andere omlsrwgtcra M ee leeoiiilautrn met bebboo de voorzitter lleht de heer 1 ugtea in zegt dat op die ocbbol da takken aiigebreider zgn looala Xiakuodeea begioaelender Franaebe taal eo dat ook da heer kramara op meerder bolpparaoutel beeft aaogedrongea dat apocdlg dieoaaugiiade ecu vooralel aaa den raad lal wordao gedaan diirua wordt bet vooralel 10 stemming gebracht en oaugenomeo met 9 tegen 1 atem die vaa deu beer Logleu Hei rapport der commloala belaat met bet ouderzoek der rekeniagea van de beitarea der geaulHldieerde inatellingen van weldadigheid over 1871 worden aebtereenvolgeoa ROcdKckenrd rakeatng aaa den Schnltararaad over 1871 wordt meda goed gekeord Het vooralel tot goadkaanag dar rakealng van den kawier der bank van taouing over 187I 187S wordt goedgekaard aveaeena ala om het kapUaal nat f ia tlUO ta verminderen en dia gelden ia atadakaa te baboudeo de Voorsitter ilelt voor san da readaule buaoea dank ta betaigea voor het gehouden beheer dit vindt algemeenen bgval J en verzoek van deo heer G N de Vooie om ontalag als der comniosie van toeiieht over de aladamuiiekaebool ea regaal van t beatodeliagabuia da voariiltcr merkt aan gaa heer geen ontalag behaefde U vragaa maar lalkl ide eenen itdt voor da miiaiva ala kanni ving aan nemen wurtoa wordt overgegaan Ben versoek van den heer J rredenkie on oatilag ala kalponderwijier aan da Ie epeabare armealcbool wordt tagea It beptembar aerval vevteaaa Een verzoek van C J Lefal on varniadenng vaa tyaeo aapihig in ds plaatielgke direela belasting B aa W advi aeeren tot afwgilng omdat de termgn van reclame reeds leng vanfraksa ia bet wordt dadelgk in hebsndeling genomen en algemeen tot de afwgzmg beiloten Vooralel van R en W tot bel verleeneo van ontalag ala 6tada mnilekmeeater aan den haar J W Weniink m verband Bit da daartoe belrekkelgks adreaaen de beer bamaom gelooft dat dia aaovraag meer eeu loeken van de commiuie ii twee maanden te toren had diezelfde commiiaie nog zoo veel moeite gedaan om een benefiet nltvoenng ten ignen behoeve te geven an nn toeb ia twee maaaden kan dit zao niet ver anderd zgo wil hem b j roorbeeld é ne maand aeborieo maar geen huiigeiin ongalukkig naken de heer tan Straaten wil ook bat ootilig nof met geven meerdere ambtenaren zijn wel eens geachorst laat men het dan net den heer W aak aeaa beproMm httiv nal 1 t uli naaadea waat WD tiltea na hier a f nabtera ea w ban nitapiwik da ala er geen nader onderzeek u ingeilsld de hear Meatemaker galooft mat dat de onniaaie hen zo t er fcuonea fegroadt redeaen voor zgn maar wij mogea met ieloven J moeUa wetea da boer isiraver tiudtds haodelmg der eommiaaie mat goed brengt da vonga npiwkanasUra Bekker ca Kwast ia heriuneriug wil eco nader onderzoek tnatellen en be hi voor f eenen tgd achoraen de beer Lugtfa wd nuk een nader onder loak ingeiteld bebbea de Dfóogletver gelooft geemitaa d t het eene persooecle kweatte ia fe varige eommiane heeft ook rcodi bedankt omdat ig de handeliagen tan den heer W niet konden goedkearea dit loada uo eveoeeiiB het geval worden duarom zal hg voor yt vooralel van B eo W Blemnes de baer Priase in Igken zta ala den vongeo apreker de heer van Slraateu vraagt of de heer W geboord ta zoude dit teritogea waarop door des heer Benf eaulge i inliehtiagen worden gegeven de Veonkter beluolf gacff goed resultaat van bet ouderzock omdat V en W veracbiilende klachten ontvangen hebben ontraadt daa eer nader ouderzaek nn verdere diacuaaie wordt bat toortUI in atcmming gebracht i en aangehoadeo mat 5 tegen I at die der bL Laglea Meaaemaker Saaiaon ütraver aa van Ktraaleu Wordt benoemd tot Kegett dat belda Gutbmic de heer Temmioek Tot hiilponderwnzer aan da gabare burgeraehool voor joogena da hrcr T Krombout De vootzifter deelt mede dat de girtoefArieven tan den beer P Gaadewaageo zijn Ingekomen verzoekt de bb Virnljr Pnnea en Meaaemaker die na te ziea dit geachted tgnda wordt door den beer Vtnily rapport aitgehraebt ea ta 4a goedkennug geadviaeerd waartoe de vergadering besluit Nieti meer aan de orde zijnde wordt oi machtiging om aan de gettomeo besluiten ollvocnag Ie getea zooder rcaamptle de gewone tergaderiug gealoten on over te gaau in eeaa net gealoten deareo MARKTBSBICHTEN Gouda 2 Jnh Poldertarwe poike 9 5U 10 2S Mindere 875b 9 i6 Bogge pmfce 8 k B 25 Mindere 7 25 k 7 0 Veer 6U a 7 00 Gerat puike 7 Ï5 a ƒ 8 00 Mmdel ƒ OITa 7 00 Haver zware 5 a tJO Liobte 4 a 1 75 De veemarkt net gennge aanvoer de handel leta vlugger sahapen alnüede varkena en biggen vlug verkocht arkena aaoa loudtj nia 20 JH jeenta per half kilo Aangevoerd 5 partyen kaaa an 2t a 31 60 ndl vtnggFii bandci ♦ Goeboier ƒ 1 ÏO k l éOi i A Weiboter 1 20 i 1 80 ADVER TE NfjjfiN Btj d n oftd rg teA de sga f If te bekomen LOTEN in de ITEBLOTIXG T n KÜNSTVOOBTBBENGSELEN en natbgeVOORWERPEN aangekocht op de téntoonateUing van hedendaagsclie Konst Indastne enz te boqdea m de mnaad September a s in deParUokalen te AmtUrdam A BRINgMAN Wonder Wonder Wondert t ngel K fliJk naar toch waall DE 0NBaAia B4RE 1I A g emeedt gloeiende yzers met handen en ToetÉi dnnkt kokende olie kouwt las en eet brandendesigaren De nit oenng geschiedt door eenEUROPEAAN Standplaats op de MARKTover DK HARMONIE Entréepros 25 Cts Voor Dienstboden MiUtairen en Kindeen half gelcL D Dirtctear W P SCHRAM Verkoopiiigf te Gou a De Notans MONTUN te Gouiiiz zal in t openbaar doeu veilen en verkoopen in de Sociëteit eONsOsNOKOBNa aande Boelekade aldaar op MAANDAG 9 AUGUSTUS 1875 s voormiddags elf ure eene voor wemignjaren nieuw gebouwde HEERENHÜIZINGE met KOEPEL en grooten wel b planten TUIN daarachter aan den Flaweeleusingel te Oouda trgk R n 324 en 325 kadastraal Sectie A n 1573 en 2056 ter grootte van ruim 12 aren Het perceel is dadelijk te aanvaardeO en te bezigtigen gedurende zes werkdagen vóór den verkoop s voormiddag van 10 tot 12 aren em s namiddags vaa 3 tot 5 ure waartoe men ach vervoege bfl den beer W van t BIET Nadere inkchtuigen geelt genoemde Notans HIEWiPAÜBIÜNi Directie S di Aas n en staande met banne door gas verlichte ti nl den Heei BLANÖS op êe Groote Httt al Bovengeuoeb den TerwitbgeB b § deze aanhet kanstminnepd publiek dat het hun doorgroote kosten h fl Idogm gdiAlMB efen gezelschap ARABIEREN t engagetre i iiaaigf nch bevinden die grootste konptnjders ewj d ressen van de voornaamste ciréussen rata Ei£ropa béievenS kooMdiAHers M bumMèasMi acrobaten jonglleurs Toltigenrs en springers die zich kannen beroemen het NON PLUSULTRA der kunstenaars te zgn en daar zgalles zullen aaiwenden 019 kannen geë ienbezoekers genoigelyke ketnbé av hden éé Verschaffen hopen zfl zich door een en andermeteen rmm bezoek vereerd te zien Zrerer groote en klems biljetten VIUIWAAIU OOSDE VEHMtym CBiOlOSCHE BROMCmTZf TIER 9 BiTiiüREOE KumeuRi mmébm TEER CAPSULES DE GUYOt Dcie lapsBlcs t r grootte van een gi wnne pij J 1ievaheif leor uit NboiVegen g ff tiWi ilmr de eerste i ualileit De capsule soitilt 111 dv itaag en de teer irordl gemakkelijk opgenoiii a en werkt spoedig 1 i I c Hel dagrlijliehe grbnuli iter terr Is zrerslntffievelHi c roor berfllellindcD ea awakke perwmeo Hcl 1 Invent fl een icer pi lnf rTatiW foor eent menigle ziektes c voonl lb Men dat Cpirlemini heersckea c De leer rg V M K Caxfiurr wortlt mri bijMOilci tiiccri gebruikt tegen hiiidu t l g vn longti et ing tf t t 11 klurblijkeujit door fie ervinng bewexeo dit ét Umt t eeo UaMile nHHUa luvloei lieefl 6d dat by oMlig mui ger etd gebruik deUstrOedi gtirtn iwf ipV rtixrm r Uclit 1 weVt eu den goeJcii bltMSiiutufouii bcrordert UttiumntlATt de ittt ic tne du docteur Famw j f te werkufl der teer inwovlig m h rolgt Z yf iMerdert de niie W heKlin wekl deÉ aMlust fféi bcfordert de unjsrerUer o lli n Khnjfl de teer vok al TDor fay clironweh cathanea raa de Mms ea lit c gea IraUé tie Pharmacie du profemeur SovKiivi Bij t gebruilt van een of twee capsules o i oogenblik da jnen gaat eelen werkl de teer Uoo merkwaardig a de volgende gevallan OiéaaM koMoar isaaLoosoc vtRuouoKCia j iTtTeaina ca tkrimC I KC tPI €H Sjlid Jl LICMT U lJkllUTEtalM louDC OP oc Lata l JS en in t algcineen tegen alle aandoeningen der slijmvlieien I Jedere flaccln vm fr S 50 bevat 60 p ilc Dit IS genoeg geiegd om aan te toonen hoc 1 mg deie gene wijse kost van 5 lol 1 1 ï u nf per dag Om uck ieg I ko fm tan Mmaaisel Ie korden miutmentooriÜteUeHOf lwtUeel qiulle waun iifli IfJUl me Borie lettert u afgedrukt en de onJntei ienin ton ilI T m dn kisai Be pot te Goudn Z e l d e u r IJ k bij J n flier fegt btnndl tick ket fae tmule def kandleekenmi