Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1875

ir PRENTENBOEKEN Zondag 1 Augustas iS7ö N I70e GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtiebiad vooj Gouda en Oinslreken SPAARBANK te GOUDA Coiunlssarlssen maken bekend dat de eerstvolgende Zitting MET op Zaterdag 31 Juli e k zal gehouden worden docb in plaats daarvan op lAAXDAG 2 AUGUSTUS 1875 middags van U tot 1 ure onderwytera en door het mniiekkorpa der üoudsche Schuttery begaf zich de jubelende kindereclmar in geregelden oploch 1 ar hel Station van de H h ij n spoor weg om zich leeftijd zeer goed op de hoogte bleken Ie jyn rit eene j den ticin van 8 16 naarden Haag te begevrn mate van ontwikkeling toouden die het onderaya Tbee KoffU VVaterchocolade CITROEN en FRAMBOZEN LIMONADES Echt luiTer BOSCH BIEB PBINCESSEN FARO en 6EBSTEN BIEREN alles soliede en ciTiai MwadeUng ia het Locaal Pro PatHa I PUmtiom C 94 I Volgens andere jaren zal aanbeveling wel 4T rfaodia sga 5 i Uw onderdanige Dienaar i PC JÜOESBURÖ Lokaal TlVOLl te Gouda OonderdJtg 28 Juli Zaterdag 31 fallen Zondag 1 Augustus Limi EN MEE S 4 tJSIOA XiES I 4oor het CONCERT GEZELSCHAP van de i J3oogclvdtachie Opex van Rotterdam onder Diractie van den Heer F PlCKAl ËSËU Aanvang der Matinée s ten 12 en der 8oitU ten 8 are i Entrée Vrij iGReoTEJlARRT te GOUDA Komt Zien grootst byzuuderheid der wereld BEN WEZENLIJK WONDER I WIQf ¥ 1 11111 ZONDER AUMEN GEBOREN Cmutesares van een nieuw genre waaruit hetpnbliek blgkt dat de armen niet onvermödtlyk noodig zgn om te Werken XST OEN MONDiMkr ft zg alle soorten vau schrift en zg voert iMgelgki door hetzelfde middel alle handwerJk n uit aoowel de meest ingewikkelde als gevarieerde Borduur tupisseriewerk borduurwerk met paarlen linnen teekenen faaakwerk breien enz en verder alle Dameshandwerken Zg vervaardigt alle deze handwerken zonder aizelen en met eene betrekkelijke gemakkeIgkheid die iedereen verwondert I Haar wonderbaar talent overtreft alle ver I beelding 4 Moi Bioet zien om te gelooven Prezen der plnatsen tl Rwg 0 80 2e Rang ƒ 0 15 Namens Commissarissen C KNAAP l VoorziUer D BUUT E E Secretaris liEBMlS te Gouda De nieuwe Schouwburgtent is geplaatst op de groote Markt tegenover het Logement deZalm U uute lattcrdamsrhe liiltduuiburg onder het Bestuur van LE GRIS YAB Zp jH A HASPELS Vrijdag 30 Juli 1875 MULTATULI S Vorstenschool Dtana w S MrgreD 6 Tifreelco Zaterdag 31 Juli 1875 Wegens den BUITENGE WONEN BLJVAL WEDEROPVOERING VAN TWEE WEEZEM Beroemd DnaM in 5 edmveo 8 Tafr uit t fr o eb van d £ licij BD Coroioo S W tenfODtccrd naar de mtM eu tciaa f lu lul Chi ttf t o tl du Fate te UraiieL Aanvang ten balf aoht ure Prgzen der Plaatsen Ie Rftng 1 25 2e Rang 0 90 3e Rang 0 60 4e Rang ƒ 0 40 10 Abonnementskaarten Eerste Rang ƒ 10 Het bespreekbureau is dagelgks geopend van 10 tot 3 nre Men kan zich geen liefelgker aangenamer j meer verfrischender en gezonder reuk voorstellen dan het i EAtJ D AIWERS van AUG DE MARBAIX te Antwerpen België Er bestaat geen Geurwater dat meer genot bijbrengt voor den zomer dan het EAU D ANVERS bevochtigt er goed u zakdoek met en vrgft er mede de slapen het voorhoofd den hals en n zal eene wonderlvjke verkoeltheid en verfrisacbenheid voelen die den mensch geheel en gansch verkwikt veririscbt én hersteld s Morgens wat gegoten in het water dat men gebruikt verzacht de huid en verspreid eene frische Iucht op een doek gegoten en sterk ingeasemd verUrüft het spoedig de hoofdpijn wordt veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te verfrisschen en bgzonder voor zieke Kamers Zie het prospectus Wordt verkocht fl 1 50 1 25 1 0 75 cent de halve flacons half geld Men beveelt de Koninkiyke dubbele qualiteit bijzonder aan die men verkrggeu kan te Gouda by B 8CH0LTEN Coiffeur Dames en Heerenhaarwerker Gouwe De fijne parfumerie is aanbevelenswaardig als het meest verfrisschend reukwater dat bestaat en het best houdende op de reis en in de warmte t Is ook t voornaamste produkt tegen rheumatismus en kwalen GiiJa Uruk lau A Brinkuau voor Kermis Cadeaux in vele soorten voorhanden bg A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier KER MIS te G OUDA Tooneelgezelschap onder Directie van ALBRE6T VAN OLLEFEH Standplaats van de nieuwe prachtiot ingerich apli kiho te irachtis ScLouwburgloge op den Pingel bg de brug voor het Stations Koffijhuis VHUDAG 30 JUU 1875 Toonaclspel met Zang lu 6 bedr jveo uit het Hoogdflitaeh naar bet ouuilgetievca baiidachrift fita A L iKkoilGl ilV De Directie door aankoop eigenaar geworden van het onuitgegeven handschrift van MIJN LEOPOLD dat thans in DaitschUoii den grootsten opgang maakt heeft zich voor de opoffering die dezen aankoop vereiichte ruim beloona gezien door den uitbundigen bg val waarmede het stuk herhaalde malen te Amsterdam en Rotterdam is ontvangen en heeft de eer ook HIER de bgzondere aandacht er op te vestigen ZATERDAG 31 JULI 181 Nieuw groot bt i l ia rgf bedrgeea it kal HoopliilHk Tin IJetili door H Laiuol Nooit alhier maar overal elden met ilea gruotaten bynj of aToerd PRUZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 1 40 Tweede Rang f 0 90 Derde Rang 0 60 Vierde Rang f 0 40 Abonnements kaarten Eerste Rang 1 Plaatsen zgn dagelgks a 10 cents te betpto keu van 10 tot 3 ure AANVANG S UÜH Ur1 iiui Pillen bereid volgens het laud en ecltt Becept waarop men in bet tijsonder attent maakt Zijd tt r naltig in ongetiaidbedea der MAAO en werken heiluam op de SHIJSVËETEKINO Zii zyn uitmuDteud tefen de OAL SCHERPTE u ket BLOED en UITSLAG de HüIl lii lijn ZACHT LAXEREND ea SLIJMAFUBIJTKNI Vencfielde Uooieo vau a7Vi C at o diibMa dooien lyii verkrqjbdar bg d kk t Jmkrdam M Leifde J T Terburgb Haarlem hoek B kk rtl M Moiii oort H A v d Berg Moordrtvkt G H Poet Ondewttter Pr Veer Rotterdam v d Toorn ie Beker Wetta WsgM Sckoonkam A Wolff IToerdeH W P Sweeraaa Zetenkuize A Priua Het depdt deter ecbte Urbaniu Pillen zoovele jaren met roem bekend en in algemeen bruik IS door ons te OoudA alleen o Qi lulteod geplsatit j deu keer L SCHENK op de Uoogilrut WAABSCHDWINO Men wordt insMntelqk veriooht wel tteat te willen igu dat door ons bjj niemand andere de UrbanusPilleii bereid volgens het oide en eohte Becept iu Uépdt lyn rerkrygbaar gesteld d iMr bov t opgegeve Steden en Plaateen da bij de kier bocengenoemde Dépitkouderi In elk doosje is een biljet voorzien met de ngenkandige naamteekening van de rerraardigers Wed Kednkn Zoon Apothekera welke Haudteekening lioh ook bevindt op het Zegellok waarmede de Doosjes verzegeld t jn Wy verioekeii de gebruikers iuilantelijk daar wel op te letten ea raden hun i n wel toe to SlOn bq wieu men de Uoosjrg Pillen haalt llleea dia Doosjes waarin een biljet met aait Handieekening IS lich aan te BokaAéii en zich te naobten voor bet gebruik van de vele namaakseli BUITENLAND Bultenlanilsch Overziclit De kenie voor de leden van de permanente commisrie nit de Fransehe nationale terga dering had Donderdag zoader stryd plaats Men was onderling overeengekomen over eene lijst waarop de veraobillende partyen behoorlgk tijn vertegenwoordigd Jules Favre heeft een wetsontwerp op de drakpers ingediend om de Begeering te dwingen bg de fcervatttng der zittingen ket langbeloofde drukpersmltwerp aan de Kamer voor te leggen Het wetsontwerp waarbg het stelsel vsireontrftle in de snikerraIRnadergca wordt aangenomen is door de Kamer goedgekeard De keer Plimsoll is Donderdag in ket Engelsche isgerkiis zgne veroutsohuldigingen komen maken wegens zgn onparlementaire aitdmkkingen kierbg eveei nadrokkelqk verklarende dat kg van de leiten niets had terug te nemen Dttraeli gaf in antwoord daarop te kennen dal kg overtuigd wa van de welgeaeendkeid dier verklaring en daarom aoorstelde Mimsoll niet te berispen Het kais vsreenigde ziek dsarmede en rernietigde de voorgestelde berisping Van wege de regeering is na een wet ingediend sarbg haar de bevoegdheid wordt trrleend onzea aarilige sehani het nitvaren te beletten Zg alelt dien maatregel voer om intussoheo de wensoben van Fliasall rgpelqfc te overwegen Zeer belaiigrgk roor een zeevarend volk is dekne liire beweging ten gunste ean PlimsoU a strevenin Gngelanil Men uit gedichten op in de sckanwWIU vaa Leaden lot vcraomeeiing Oer rOoJMirMII akepeu e hoadt OTeral Totkirergaderijigen en I mo algemeen is de sym Mtthie voor Plimtoll en de 1 toorn leg n Ministerie dat dit gelyk de Po Mo I ciak nitdrakt letterlyk in een paniek verkeert I De oonaerratieve afgevaardigden tyn niet minder I ki s ia ban rerooideeling van Dtsraali s lioktzinniggedrag dan de liberalen Een merkwaardig staaltjehierran tan men vinden in de apeeeh van een der otiaerratieve leden vaii t Hais den keer Brown y Mun geheele leven lang ben ik een eonserralief geweest erenali mgn vader voor mg doek ik spreekde orertingiag ait ven dniiendcn in den lande wanneer ik pleektig verklaar dat ik liever den oonservatirren siandsard afzweer dan te stemmen vooreen nsatregel wdirdoor een premier in ket gelgkwerdt gesteld die aan een wet tot beaoberming der leehten van landeigenaars de voorkeur geeft boren een wtt lol rrddiag van het leven der Engelsehe zeelieden Da keer Brown deelde tavena mede dal de bedreigde reedera die on eewaardige schepen betitten hnn rerrotte rerweerde hulken thaus onder Belgische vlag brengen 1 3 Belgisohe regeering heeft hierop ei odrn om schepen aan Belgische ondrrdanen orer Ie dragen lenzg die lehcpen gekeurd en geclaaiiSceerd zgn door experts De vrrkiriingen in Beieren worden steeds druk besproken in de Dnitsohe binden sokoon de nltramontanen een meerderheid van twee atemmen hebben in den Landdag tertronwen tij toch het spel met en rreeern dot er ereoals rueger afralligcn tullen worden geronden die met de liberalen meegaan of tick allhins niet aan de hooge plannen der patriotten wagi O BU laat de miimoedigbeid in het kamp van de twarten Ook de bisaehop van Ermeland heeft den opper president iloen weten dat bij rich buigt voor de wet op het kerkelgk bestuur Men weet dal deze prelaat een der oudste opposanten is te Meiwrtten BINNENLAND I OOUDA 81 Jttll DoiKlerdag en xisttreiinrond hadden de eerste voorstellingfu plants van t ge elacli p ran Allircgten ran OUefeu die ilour hunne bespeling ran ilc Itul terdamsohcn en AmBterdttnischen schouwburg tcgeluk lelden of nooil meer in t wintefiei oenoniag nie i le kannen bezoeken Het was dan ook te verwaehtea dat vele ait deze gemeente met bigdsohap de koaaal vu ket genoemde gezelaokap alhier zonden begroeten o wm ket dus rrg natnnrlgk dat gisteren de laal teer vol was t wekt bevreemding dat Donderdag slecbtsjeeakleia publiek waa opgekomen De leége raal ksd waarsokijnlgk el eenigen invloed op de wyze waarop kel ZangereAnt werd opgevoerd Wel wai t apet vaa dn keer en Mevr Albregt ie bewonderen wel waa aak tksni de beschaafde voordracht van Mevr 4 Vries te genie ten maar toch het acheea ona toe dat men ziob te veel haaalta om aan t end te komen iMgn Leopold werd door oaa ra naar betduideIgk Week ook door het pabliek Met veel genoegen gatien De rol tan den aekoeuBMlcar Weigeli was als t ware voor den keer Albregt gcachrereu en die hooggesebatte aoteur kaa er zaiiet vaa tgn dat de Ooudsobe ingeteteoeg bg zgo ia lie optiehten too zeer natnarlgk spel eveaveel geaot amaakten als vroeger ateeda bier l ge al waa De heer Hoor en mej Fueht Men het banoc om t stak goed te doen bevatU en mcj Evel Kapper benevena da kk 8 van wem kwetenTneh eveneens goed van kan taak In t naatukje van Donderdag m t stak van gisteren wer door de jongej Baedda ook een klein i tol oed nze van vrrvald op aan wgie die voorzeker t publiek voldeaa Het il la kopeo voor den goeden aaaaak vansta genooieo dat zg de volgaade voorstellingen t gezelsekap an Albregt n vu OUefeu in gri otengetale zullen bgwonen IK d7 v7 JÏ nnmpmWilillt ld A fSai vraagt de Mmiode Waarom klaagt die ason ook niei dat in vale kazemea den asilitairen tikerale bladen worden opgsdrongen talfs zoodanig dat zg ze moeten leien willen zg niet bij hunne soperieuts in ongenade vallen Wg zouden eoorbeelden kannen noemen Wg tien volstrekt niet in waarom ket blad zoo bescheiden behoeft te zgn van niet die voorbeelden te DoeoMn Laat het dit doea en wg zallan zgn opgaaf overnsmea Want het eeae komt evenmin te pas als bet nadere De vraagt echter bigft oa altgd of de Maatbode maar nirt tgne klacht imptoriseerde Hand Een schoone dag Werd róit eenige wiken aan de leteri van dit blad onder borenitaand opaobrHt het p an medegedeeld dat het Bestuur der afd Gouda had op touw gezet en werd de léesidag ilien de commissie aan de getiouwe schoolbezoekers der rrrschillende armenscholen hier ter stede weiiichte te bereiden bg voorbaat reeds een ukoone dag genoemd in da hoop dat ailei naar wenich mocht alagen thans kunnen wy tol ons genoegen melden dat alles boren erwaehling geslaagd ie dank tg in de eerste plaats den milden ga ers die door hunne hydragrn het Bealunr iu itaat gesteld hebben a n hei plan uilvoering te geven Van die nilroering geren wij hier zoo getronw mogelijk een verslag dat evennel slechts een rccr flamven indruk kan geven van wat er in werkelijkheid door de feestvierende kleinen en door de toeschouwers genoten is Woensdagmorgen ten 7 nre verzamelden zich op de sprcipinnta der eerste openbare armenschool onge veer SOO kinderen van de twee openbare armenscho len rau het R C Liefdegesticht en an de school voor Chrittelgk Nationaal Onderwgi alhier Het waren allen kinderen die zich onderscheiden hadden door getronw ichooluetoei lasai diet Onder geleide van het Bestuur der sfJ waaronder ook de beide onderwgtera der openbare armenscholen eenige geooodigde beerrn een achttal hulpeen paar dames en voorafgegaan Menige uitroep van vreugde werd uit de talrgk volksmenigle die de schaar tot hel stationsgebiMW omstuwde en vergezelde gehoord menige vreag detraan op het gelBAt der toeschouwers getuigde vos de innige deelneming in bat genot dat deo kiuderea bereid werd Een aantal oudere naattn zelb ook plaats III den spoortrein om zoo mogelijk den gekerie dag van nabg getuige ti zyn van de vreagde kaB ner kinderen Luid jubelend riepen de kleine reliigera aoa da acbterblijvenda toeicboawera bet vaarwel toe oa stoomden voort vol bewondering voor alles wat zf zagen daar verreweg de mrealen hanner noch nooit eeir ipoorwrgrcis gemaakt hadden t Waa inderdaad aardig om te kooren naar de kinderlgke opmer kingen en de naï e uitroepen die tg te kena lielea kooren De kleinate bijzonderheid in de natheid of in de verte werd gezien en teratond aan aoderva medriredeeld Buim 9 uren kwamen de reizigera in den Haag aan en nu ging het teratond weder in optocht naar de diergaarde Daar wrrd de stoet opgewacht i oatn vangen dnor den Directeur dier inrichting die zioti teratond aanbood ket geielsebap te begeleiden en alleo aaawkearig te iaten zien Van dit welwilloni aanbod werd natuurlijk ren dankbaar gebruik gemaakt m mochten de begeleidera den heer Dircotenr oor rgne welwilirnukeid ea kumane kandelwgze konnea donk in woorden krengen de lunderen deden ket met daden daar ag niet alleen geen aakele vermaning vaoi nial op gras of bloeaiea te mogen loopm of getit dieren aan te raken of te pUgen nood ir maakten aar telfs vaa tgd tot tÓd door gtpatta vragr van kunne opa erksaamkeid ca WaagateiUag U k ae oetoK in a uieigiBiuw i m deling 10 kei praabliKe Hao cscke boaok tot ooa KM Caf Boack en Veldzicht waar en goed oatbqtt bestaande in kfentenbrood mot zoete mrik ia r iaai nute toegediend weder nieawe kraektaa gaf voor eeoe verdere waodding naar ket Huia Tea Booekk Even vóór 12 uren kwam de ateet af het pleia vóór het paleis aan en i a de kiadeten ia oei ka t ven eirkel voor de raava van het vertrdi waar H M de Koningin gezeten waa gtacbaord te hebbra hieven de kleinen onder leiding van een der k f i onderwgiera den keer Gonda ket volkslied De Koning lee v aan Daarna bega tioh de andere ooderwgtcr de brsr Poathomns met twee mei j a tot de Koningin ea nadat genoemde heer een eakel woord ait naam der kinderen lot II M geaprokeo bad bood een dar meirjesH M een pracht ig bouquet aan en hel andere een rolletje papier waarop een toepaiadijk lied te schreven was opzetlelyk voor deze gelegenheid geschikt gemaakt dat nu door de kinderen op era nitmunteude wyte werd voorgedragen H M minzaam als a tgil bedankte den heer P en vertocht hem aan t Bestuur en aan de kinderen te willen mrdedeelen dat hun de gelegenheid zoo uoril a gegeven om de Oranjetaai in het paleis te be£icliügen In drie afdeelingrn bezochten de Jileinen deze prachtige taal en wisten niet at meer te bewonde ren de keurig ingelegde vloer het fraaie schilderwerk aan dr wanden ot den ootschen koepel die dit 4 alles bedektr in ién woord t was prsobttg Nadat de commissie ook nog eenige neveniolra j als de Cbiiiersche en de Japanscèe reoeptieialau ea t de eetzaal betichttigd en bewonderd bad werd aa het zingen van hrl Volkslied Wies NeerUndasb bloed hel plein verlaten en trok men eder bel Bosch in tilerda in eene teer vnwigke stemming wandelde men voort en na op een geschikt terrein eea oogen blik uitgerust te hebben begaf de stoet zich atad t waarts Laiiga den kortsian weg werden de merk waardigste punten van de reauleBtiri bezocht Ita paleizen der vorslalyke peraoneu de openbare gebouaen de standbeelden en monumenten die mim pisseerde werden door de geleidere aan de kinderett gewezen en besproken en hierby kwam bet voomi uit door de ira en en de opmerkingen die duor da kleinen gedurig gemaakt erden dat zij voor bua