Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1875

op de GuuJsfhe ac neoholan tot eer verstrekt Op het JtiuiieiiMbr gHomen wachtte niet alleen den kin der n Muatir rejfs de ctfmoiisaie eene verrassing daar door ussoiiptikoiDsi van een der geinriteerde heeren dtu tiifr ptrsottulijk bekenti waa de geltgonhpid opengfstejii nrerd om de Iruonzaal en eenige neven al fl in bct t tfde gebouw te bezichtigen Op bet BuiteBhof rmlerkle ile trein tich iu i deelen De ecte htirt trik u r den Zw iteii weg de andere naar Ie Turrtietraiil ten einde den iiiwendigen inensch eens goed te gaan versterken In de bfide Volksg iarkcukeui us voor de ermoenle wauüelaara eeu middagmniil belteld lat we gerust haast met den nwm van een iliAor zouden kunnen betitelen TnetUunderd kuiJeren met hunue geleiders maakten d ir persoonlijk kennis met de i inrichtingen die onder de nuttigste en doelmatigste in eene stad als s ïraventiage ginoenid mogen worden Het eten jle bediening do zindelijkheid iu céii woord de geitieele inrichtingen vrrdieuen allen lof Wordt tenolgi Van s Byks Maat is thans reeds voor een bedrag vau S miiiitea aan gouden tientjes aan de Nederl Bank afgelaverd Ily de T eede Kamer is een wets onttverp inge diend tot wijuxiiig van het IXde hoofdstuk der St iatsbegrooting voor 1874 Het strekt ora de uitga en van ƒ 6448 77 oor kosten der terugreize van den afgetr den en vrijen overtocht voor den nieuw benoemden Oouverneuf voor Suriname op den diest van dat j aai te verrekenen naar a inleidiHg van een lerwdsr der liekenkamer Voor bet kantongerecht te s I f nge werd Uunderdag be handeld de zaak van den heer Carré bekinugil van in dienst i hebben gehad hinderen beneden den ouderdom van 10 jaren tot het In de Vrydag gebaiiiten tweede zitting van de algemeene vergtfderiuj toa het Nederl onderwijzersgenootschap IS o a aangenomen het Y PPi AUl V2 IfiSCo setrap ot heeren inspecteurs van het lager onderwijs het verzoek nl worden gericht om mode te werken tot fschaAing der gewoonte om eene medaille of een boekwerk uit te reiken aan onderwijzers die 40 of 50 jnrea achiereen hunne betrekking hebben vervul I De onderwijzers wenschen niet langer op Eulk eenOi hnitengewone wijze te worden onderscheiden Ook werd aangenomen liet voorstel om bij de regeering uu te dnngeu op maatregelen die aan den vcldarhfcid door kimleren beneden 12 jaar na 15 October 1877 een einde maken De behundeling der voorstellen betreifrnde de herziening der schoolwet werd verder en einde gebracht Ann het hoofdbestuur is het opgedragen tieh houdende aan de aiogenomen voorstellen de wensc neu des genoot ohap met betrekking tot de ber iicning der schoolwet vau 1857 aan den ministar van I in eol iakeo lekend te maken De slgeuieene vergadering van 1876 zal te Enschede gchoadrn worden Ook in de Hervormde kerk te Hattem zgn muarV aehilderiugen ontdekt Aan eene Commissie van deskundigen 18 opgedragen een ondeioek in te stellcai offltrrnt de wa rde dier schilderwerken IV Minister von oorlog lieëft de chefs van de Tersehillendo legercorpsen gemachtigd om aan de niliciens der lichting 1872 ilc plaatsvervangers en ntmmerverwisselaa S danrumler begrepen de loestem ing te verleenen tot het aangaan van een huwe lijk met dien verstande dat aan diegenen welke zich van gemelde licliting in werkelyken dienst bevinden of in den loop van hel jaar nog voor herhalingsoefeningrn moeten opkomen eerst bij hun vertrek et onbepaald verlof die vergunning verleend wordt Men neldt Tweo v io ds vgf nog maarkortelings geleden voor de kanlviaicherij bestemde bommen te Katwijk blijven aan den wal om waar scbgnly k de volgende week uit te zeilen ter haring itaoherij Van de overige ral het met lang aanhouden of ook twee worden tot die visscbery gereed gemaakt en dan ral niet lang daarna de nog eenige schuit mt hetzelfde doel uel volgen De vangst van verschen viscb is met groot maar hg is zeer duur tt Wgk aan Zee zijn Maandag 11 aan het strand tir waterhoozea waargenoneu Het natuuriersckijn sel vertoondft sith in htt zuii west ii i sobi 1iaar op een paar diHiebd nfétcr Hn heCstrIbd Vbbral het gezicht der meest nabijzijnde zuil was prachtig Zij liet zich als een cilindervormige kern zien die draaide om haar as en dreef bg den laidwéatenwind langtatU nnordoostwaartt naar het strand De electrisOlie wolk waaruit de aanvankelijk kegelvarmige hoos nederdaalde eer zg de e of naar het Wel scheen Jiet door h ar aanga ruLk u zeewater haar ontmoette werd ita hnar ontlading over het dorp gevoerd en ontlastte bij helderen zonneachgu nog een weinig regen Sedert e ni e dagen is iu den omtrek ▼ Hulst op een paar alckers aan te veld staande inkerbieteo 10 oiit ettende menigte een vreemd soort van kever iiaigeuümen die in weinig tijds al de bladeren af knaagt en de plant doet sterven Dit schadelijk diertje IS gedekt uet een groen gekleurd schild waaronder het den kop kan terugtrekken verioacdelgk om dien te beieiligen als er gevaar is Het heeft ongeveer de grootte van het bekende vOazclieve Hrtri bee lje en komt in lichaamsbouw tamelijk wel O eri cn met een meikever Terwijl dit thans ter sprake komt vernemen wij dat reeds een maand geleden in spinmige hoven te lliilil Iu insect in menigte ia op emerkt terwijl men teVLtts meent wairgenomen te heoben dat het maskerer viin ich op een palm diepte in den grond op ou It Men 13 benieuwd wat het onderzoek nargnande live nieu e vijand van onze landbouw verder aanliet licht zal brengen Huhterblai Het onderzoek van de werking der watten op Lager en Middelbaar Onderwijs en van haar onderling verband op last van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen ingesteld Vervolg Bevoegdheid tot het beven van nbekwijs Mit uit on leriug van hi t onderwgs in het te ekooen 19 likte A het eersie vereischte voor de bevoegdheid ook lot het geven van buisonderwgs hMetd on b van art 7 der wet van 1857 zouden dus vwvallen e c end zouden kunnen behouilen bigien om blg vend aan t hoofd cener school te staan moet men in het bezit van akte B en de leeftgd van 23 jaar bereikt hebben Voor tgdelijke vervanging eens hoofdonderwg ers is het bc it van akte B voldoende Het vervallen verklaren der bevoegdheid Is thans reeds doeltrell end voor het teruggeven zou het advies van Gedep St moeten mgenojiyn Iff y l J ren vnn éón gezin mag gegeven worden door pert souen die niet den minaien waarborg aanbieden I voor de degelgkheid van bun arbeid dan zou al I het goede dat in leerplicht gelagen ii verijdeld kunnen worden door deze concessie ten behoeve van enkelen Het tue icht toch op dat onderwijs is uiterst moeilijk zooal niet onmogelijk Daarom is het noodig iii de wet bepalingen op te nemen waardoor ann den eenen kant de vrijheid van onderwgs gewaarborgd en aan den anderen kant de zekerheid verkregen worde dat het in overeenstemming zg met de eisch ii van leerplicht De bepaling dat hulpoiiderwijzeis aan t hoofd van buartfcholen g geplaiitst mogen worden is onooodig wanneer leerplicht eenmaal ingevoerd zal zijn naast ruime geldelgke ondei steuiiing van staatswege Het tot nog toe door het dagelijksch bestuur afgegeven bewgs van goed maatschappelg k zedelgk gedrag zoaden wg wenschen te doen afgeven door den hoofdonderwg zcr en den schoolop ieaer Aansteluno dbb0ndbbwuze 8 Wat het hulppersoneel betreft is het voor den hoofdonderwijzer die daaimede moet arbeiden van tmeests belang hg moet er dus diin grootsten invloed op uitoefenen De voordracht ga dan uit van den hoofdonderwijzer in overleg met den schoolopziener en hg verschil met beslissing van den inspecteur De gemeenteraad benoemt uit de voordracht Dit is voldoende voor het hulppersoneel Bg den hoofdonderwijzer bigft de commissie langer stilstaan Al is ook de omvang van het O op alle schalen gelgk toch kunnen met al die scholen even balangrgk warden geacht Rr zullen aliijd eenige punten vnn vertcnil b v het aantal leerlingen het gehalte der leerlingen scholen in een stad of op het platteland enz blijven bestaan tengevolge waarvan aan de hoofdonderwijzers zoo al met wetenschappelgk of paedagogisch dan toch in andere opzichten verschillende eischen moeten gesteld worden Daarom uenacht de commissie twee klassen van scholen met zoodanige bepaling dat alleen zjj die ten minste t ee jaur aan het hoofd eener sobooi van de laagste of tweede klaase gestaan hebben be Koembaar zijn tot boofdonderwgzer eeoer school van de hoogste of eerste klasse De vergelgkeode iiamens wil de Commissie handhaven de gescbikth d der candidaten is met te beoordeeleo naar getuigschriften naar ingewonnen informatien Bij verschil van waardcering komt nog de kans Voor ganstbetooD Provicialisme de dislrictisme zouden in d hand worden gewerkt HtfAj Hfiê en krachtgevend bewustzgn dat mea hieK weg tot bevordering kan banen en bij welslagen gebaaoil heeft wordt den ottderwg er ontnomen om aMflMg ei maar ftrbiUmag Zgn de sehoülap ie6er9 overeenkomstig bat erlangen der commlsjie bepaald desk indi en laaMii die met hft uiten inwendig ler ln btt n eela organisme der aélBlol ook iVnt do pi actijk Tfttreft liatiird zijn dan zal het vergelgkend examen knnoeo worden afgenomen door commissieo van scho lamiieDers By de alte eMmeus kouden def elijke coDmiatién ailhobfije van den langen düttr dier euitiMs moeilijk worden voorgesteld maar h deze e Aliens die doorgaans in eenige dagen zullen alloopeu bestaat dit bezwaar met Zoodanige coaaiiasien zondea kaoMa bestaan uit den distnols 3ch olo riearf e drjo door den nspest iir ao te w zea amb enboteif uit aoagreltzetide dfatffSten Defroijemeut van reisl ostea zou oan ffirtHiglt hoofdonilerwijiert nteteii ¥ ttliidi étiia Hot onaangename in concurrentie met hulponderwijiien ga e gen vervalt bij de classTAcatie der ai oléa Wit bevreest is van t verlies van zgn pr tige bj mtl sla ëii heelt er zelf geen grooteq ijvnll voo D hnofdouderwijzer toch werd iiiderigd benoemd mi vergelijkend examen als ren der bekwaansten a gelchikstén onder de aspiranten hij heelt reedt eeiiijrè tijd gehnd zich een zekere posiiie eea goeden naam bg de gemfientenaren te verwervea Ku deze goede nmm moei al een zeer zwakkea grondslag Kebbéo indieo de onderwgzer bij eei sollicitSli naar écu school bleek te bebooren tot lie roote meerderheid die niet geplaatst wordt B Velitliiin een gevestigd hoofdonderwgwK die niet meer als tot heden door maierieèle zorgen gedrukt of duor overmü ge inspanoiug in de school afgeauU met lust en gver blijft voirlwerken behoeft waarlyk niet te vreezen in het strijdperk te treden met jeugdiger ambtgeoooteo op wie hg een ruimer blik eu langdurige ervaring voor heeft Ëeoe bevordering bg wijze van ancinuiteit of keuze geeft veel minder waarborgen dan eene bg vergelgkend exanuu veroverd dit geldt ook voor andere betrekkingen Wanneer men nu bij dit alles overweegt dat dahnipouderwgzers met akte B van het vergcigkeude ekamen voor een school Ute klasse geweerd lijni dat een school 2de klasse ook eeu fatsoenlijk bestaan behoort op te leveren dan mag men veilig verwachten dat het aanUI sollicitanten ook niet loo ooi Tiio Titlr irrrtrtl I y 1 h t nw wmb m 1i 1 i ii i niet grooler worden zal Omtrent de inrichting der vergelijkende exantega wensc ht de commiasie dat zg uitslnitend door schoolopziener werden afgenomen ten overstaan vu het dagelijksohe bestuur der gemeente of vau afgevaardigden uit hun midden terwgl de leden van den gemeenteraad tot het bg wonen van het eiameu worden uitgenoodigd Eeu grooter publiek ensoht da oommjstie niet toe te laten zelfs niet de leden van den voorgesteldeo schoolraad om het kwaad te vermijden dat zou kunnen ontstaan uit de heooemiug van iemand die volgent het vaak oppertlskkif oordeel der schoolraadsmannen de meest gewenacbte persoon is De voordracht moet warden opgemaakt door de examen commissie de gemeenteraad benoemd daarait i K PiNaNTIEELE POSiTXjB OEB ONDEIWUZIIU De eischen aan den hooldooderwgzer te stellen laten zich kort uitdrukken in de formule hü moet tga een ontwikkeld bekwaam en beschaafd man D factoren ontwikkeling en beschaving moeten daa ook volstrekt in rekening worden gebracht bij hel bepalen van wat de billgkheid eisoht dat de onderwgzer ali loon vau zgn arbeid Irekke Dit zal wel niet meer of minder zgn dan dat bü ala beschaafd en ontwikkeld man een behoorlgk bestaan hebbe in overeeastemming met de hehoeflen die onaftoheidelgk aan de gestelde eiscbeu verbonden zijn Zoodanig bettoaa mjet hem door zgn betrekking alleen verschaft worden ten einde aan den eenen kant zg n onafhaokelg klieid van personen of collegién te waarborgen aan den anderen kant hem Ie vrgwaren voor kwellende zorgen en beslommeringen die de kanker zouden zijn waardoor zijn lust zgn ijver zgn opgewektheid liJn toewijding aan de school ondermjjnd woruen De regel moet dao ook zgn dat de onderwijzer geeue bgbe trekkingen heeft alleen zou het verkieslijk kunnen zijn met het oog op plaatselg ke toestanden de gelegenheid niet geheel af te sng den maar dan toch alleen met verlof van den schoolopziener of bg ireigering van dezen vau den inspecteur Een ver uiderlijk inkomen naar gelang van het getal schoalgaiiiide kinderen acht de commissie onbillgk eu ook onnoodig bg invoering van den leerplicht d inr het voorname motief van dit veranIg ke inkomen was het lokken von leerlingen Op grond van de door de commissie aangenooien maatstaf meent zij dat voor de rcliolen der eerste klasse eeu minimum van 1500 voor die der tweede klasse van ƒ lOOII gulden d ent vastgesteld te worden beide met genot van vrije woning loo mogeiijfc t ifiM Ook de httlponderwijzersplaatten wil de commissie in twee klaWta verdeldeé Votireerai die waarvoor acte B gevroisgd wordt ten nder die waaraaA met kfe A voldaan kan worden Voor het overige it hetgene over de hoofdanderw$zer gvzegd is ook op bet hulppersoneel toepasselijk Ook zij moeten zich onbekomiBerd eu onbezorgd aan kjt onderwijs en ban tdim ktinn nfijden eh daarOtn moet ook bun bezoldiging zoodanig igi dat zij behoorlgk kuouco UM wiiA bet voorhanatidieen vorttiiug noodige aanschalfen Z moeten niet langer verplicht zijn n einde een geringe vermeerdering van iukiimen te rïrtci gen ziob tot schade voOr bet scboolooderwgs I te af te sloven door het geven van privaatmté Bovendien zal lichtelijk deze bron van inkomlD bij invoering van leerplicht voor den openl ren onderwijzer gedeellelijt althans opdrogm wbt opzichzeir als wenschelijk te beschouwen is iii mttg men niet voorb jziiii dat bg vervulling van onze wenschen wel het aantal hoofdonderwijzersplaatsen grooter zei worden maar dat der hnlponderwijzersbelreltkiiigen zeer zeker in veel grootere mate zal oenemen Zoodat inderdaad oen stand van halpondaftrijzeve zal worden in t leven geroepen Voor dit belangrgke deel van deo onderwgzerssUnd llraet ook behoorlijk gezorgd worden en daarom arhten wij een minium van 800 voor eente van 500 voor tweede hlilponderwgzers noadig l OnDstyiuium HbïsokïEl Da benaming Jkutpmdericijrer wil de commissie afschaffen en het hulppersoneel eenvoudig aanduiden niet den naam ndmeijzer der Ute en 2de klasse Niet wenachelijk aobl tü het aan den boofdonderwgzer den titel te geven van Directeur Als maximum van leerlingen in éia klasse meentde commissie dat in den vgQarlgeo cursus voorleerlingen van 7 12 jaar 40 en m deo driejarigen nrsu van 12 16 j ar SO bet bpogtte getal isdat men mag toelaten Bij de bepaling dezer maiinuuiH is rrk ning gehouden met de omstandigheiddat een groot drel vau het onderwgs cUssicaal kani Ördea gegeven zouder dat echter bet hoofdelgk nderwija geheel kan worden georitt Ook mogen deg tallïu 40 en 30 in geen gtvat oversohredea wOr4en omdat bij talrg ker klaoeeo bet opvoedend hegiasel vai het onderwgs waartoe kennis van karakter aard ea oanleg van eiken leerling alcoi derlijk noodïgis gevaar tou loopen lot eeu niasatom herleid tef orden Zelfa bij 40 30J leerlingen wordt er iudA vpzlckt veer van den onderwijier gerischt ff ordt rtrvolgd Ëurgerlljke Stand GtBotm n Ja Ptaeras eaders i UarljuteM eoT Ho enB ora iS Oerrit Jlnre oaders K vaa derStcegt ea M Scholten Iternirdas iosephas ouders N Boer ea J P vaa Wgk ii Geertruida Hradrika eader G N vsu Ilmir ttt E Jaasea 50 Grietia dei SUepker en t ToaoU itfiaa Oerank oodsrs 3 J J Naoidemao en M M ageanM Pieter Coroelu oaders h Teiiiermaa en C t üehattWua OvuaLZOcM 2 uil I M Koogma m S7 A Zoet 8 m 88 J de Joog 3 j 1 n J van GeUeren 8 m 29 S Gerritsen 11 n 30 A vaader Scbeldea 49 J O van Kiawrl 10 m 30 L van der I et i J Soiit 87 W S via Eijk 2 b 31 T vie Bei geB 1 j 6 m GII1VWD4 B Jah O liefstede en W Hoebeek J Tijbsijt ea J O vsn leebfreo W Ijibeij ea J H vstl der Zwalro y boog en E van Rwde CO HBBSl OliVËlfTIIf W ontviu CQ teo uitgebreiti achnjveo over de oproerJog v B MuUatuli a rortleruchoolf ecbter veel te lut oai ImI in dit 6r tte pluattei ij nilïca tbitDi er 4it uit dedaelef dit ile opToern g naar t gei ietl van deo Mbrjjrér tütr goed wu en t jammer Has zoovele bstikeo oobexat Üctveo De Mhr rcf hoopt dat de hh lx Graa vao Zgjrlei enllaipeli d Vortitmiehool nog eeaa ZQllen ten tooneele toenti De KKDAfTri AdVërtentiën 1 r II OljAergeteekende brengt aan HH öe ttiard r van het Sohoolverbond en ann da On derwüzers harteljiken dank voor het rfno n datha re Kintleren MARIA en MAAKTJE PKINSis téftêhaft tijdens de pleiziêrreïs naar den Haao rn SoHLTisidiNOKN a KWAKBR NAAT voor huishoadelijk gebruik n alle kleuren tok bei vejfwftn vnn zijlen wollen en katoenen kleéile en bjj J C ZELÜENRI JK Markt te Gouda waat teteiis te verkrü en is aüINA LAROCHE ii 2 50 per flacon TEEECAPSULES ii 1 25 EMSKft PASTlLLK8i 0 75 doos IJZEU LEVERTRAAN a 0 50 en ATS perfl en BORSTHONINO mot FENKEL ii O fiO ot Giatewn is aan de inteckenarea verzonden het VËK8LAG van de Gcnicenteraadszittiog van DINSDAG jl A BRINKMAN Gouda 31 Juli 1875 De Echte EAU d ANVEHS die men vertrouwen kan die edit op aromatische planten gestookt is en gestookt door den uitvinder AUG m MAKBAIX te Antwebfln en gemakkelük te erkennen is aan den titel EAU d ANVEBS Kroonwapens en naam gegoten in het glas der flacons wordt ook verkocht bjj MABKËNSÏEIN Kapper te öoHda wmm mm Door het vermeerderd debiet is ondergeteekende in staat gesteld de ENGELSCHE BIEREN elf te bottelen waardoor de prijzen aanmerkelijk zün gedaald als BASS C PALE ALE per fl 0 18 BURTON ALE 0 18 EXTRA STOUT 0 18 IMPERIAL STOUT 0 18 Het Imperial Stout bgsonder aan te bevelen tegen zenuwzwakte en bloedarmoede ALL SONS per fl 0 18 Met zes halve flesscnen franeo aftn huis de flessehen worden geotakshalve a O 07 per stuk benekend en bij terugontvangst gerestitueerd HH Koffijhuishouderg genieten luljat Eene nette Ijediening belovende Uw Dienaar P P KWANT Lange Tiendeweg Echte EATJ 4os FEES ƒ 1 50 de Flacon bjj CHs VAw VIV A GoiuUi Coiffeur et Premier Posticheur HAAR en BAARD VERWEN in Blond Bruin en zwart zonder HUID of LINNEN te vlekken als men de Flacon half gebruikt heeft den het bevalt niet alsdan geef ik met genoege en betaalde 1 50 terug llitllGKil met drie jarigen Cursus te Gouda De LAATSTE INBQaBHVING voor het Bohooljaar 1875 1876 beeft plaats op VRIJDAG 8 SEPTEMBER e k des namiddags van 1 2 uren in het schoolgeliouw HetTOELATINGSEXAMiBN en de HKBEXAMENS worden ZATERDAG 4 SEPTEMBER om 9 uur s morgens aangevangen Deondetgeteekende blgft intusscheu bereid tot het geven van verdere inlichtingen De IHiecleur Da W JULIUS i I WA f ffT Depot van Tlll C UIT HCT MWMZUX VAN jH Haveiisn aaj Zoiion GORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf tteee en e l half en een Ned ons met vermWdihg van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende r J BREI BAART LZ Bot TiiiurKt te Gouda te Gouda De nieuwe Schonwbnrgtent is geplaatst op de groote Markt tegenover het Logement deZaui JflifUtt c iloftrrtldm irlw cliouujburj onder het Bestuur van L £ GRAS vmmmêi hasfels Zondag 1 Aug 187Ö ROSE ISiCHEL Drama ia 5 bedrijtea uit het Prftosrh uooit Ihler opfrevoerd t Dit beroemde stuk t welk te Parijs 300 opvoeringen beleefde is door ons aangekocht en haasten wij ons het ter kennisneming voor het lubliek te brengen Maand 2 Augustus 1875 pen Laalsten van de MAAND Ueroeod Ulijs iel ia 9 Uedr ven II Tafr uit t HiMgd vaa S fós MoSfcK Dit stuk wordt reeds sinds anderhdf jaaf oii alle Duiteche Theatres opgevoerd ea heeft ook in ons land zeer veel opgang gemaakt Te Rotterd ira werd het ouder andèftn 12 maal achtereenvolgens gespeeld Dinsdag 3 Augustus t875i 3e en Zeker laatste Opvoering rtd TWEE mum Beroemd Draiaa in 5 Bednj M 8 T rr it l rrdiiMk vn d EoDery eu CuriDOD geheel fEcraoatecrd Bwr de u i a Kène van het Tiieatre llo al do Paro te BruMcl Aanvang ten half acht ure Prijzen der Plaatsen Ie Rang 1 25 2e Rang 0 90 3e Rang 0 60 4e Rang 0 40 10 Abonnementekaarten Eerste Rang ƒ 10 Het bespreekbureau is dagelijks geopend van 10 tot 3 ure KEBi ilS te G OUDA Tooneélgéz elschap onder Directie van ALBRE T VAN OLLEFÊN Standplaats van de nieuwe prachtig ingerichte 3cluiawburgk ge op den ngel bij de brug vo r het Statituu pflijbuis Zondag 1 Augustus 187 op Verzoek van eenige geachte Familii n ÜITGAAI Oortpronkelijk Toooeelipel io t Bedryvea door Gkuor Maandag 2 Augustus UËTBlAl WGLIi T door GERARD KELLER Koinetlie In 5 Bedrijven onder deo titel Het Gartjeiibord bekroond roet den eersten pr js door het Sted Iijk Ijestuur van Autwerpen b j deo Wedatryd voor Tooneelkunde in 1873 PRUZEN DER PLAATSEN Eerste Rang 1 40 Tweede Baog 0 90 Derde Rang 0 00 Vierde Rang f 0 40 Abonnementskaarten Eerste Rang l jfa Plaatsen z jn dagelijks a 10 cents te be p i ken van 10 tot 3 ure AANVANG 8 ÜÜB