Goudsche Courant, zondag 1 augustus 1875

WifefialiK 1 iisMt W 1706 PRENTENBOEKEN 1875 GOUDSCHE COÜRAHT Nieows en AdverleDÜeMad m Gouda en ömslpekeo NEB EHIJMSPODmi Pleizier Trein DE HAAG ROTTERDAM EN GOUDA UTRECHT en ARNHEM en terug op Woensdag 4 Aug 1875 Zie aanplaken strooibilletten mmmim en wuNEooFESUi AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Mineraalwater Fabriek West Haven B No 199 Ontvangen Nieuwe BESSEN GENEVER vereenigt m zich de eigenschappen van het Carlsbader Emser en MariSnbader zout en bewast nitmaatenile diensten bfl hoofdpijn verstopping en slechte spysvertering benevens de kwalen die daaruit voortkomen zooals maagpiju magraine aambejjen en in t algemeen de ziekten waartejen men zich van inxeenpiddelen bedient In verzegelde doozen a 60 cents 1 Borstpastilles uit drop salmiakzoat mont anijs zwavel en extract van slaapbollen zamëngesteld en goed van smaak zijnde worden door alle doctoren bevonden het beste middel tegen hoest schorheid keelen borstpü 2 jn In i n s doozen a 50 en 30 cents in profzalges i 15 cents j S l a a I w ij n 4 Het is van algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestanddeel van ons bloed is tVrnr het in te geringe hoeveelheid voorhanden is z jn kwaadsappigheid bleekzncht en klier Kiekten de natuurlyke gevolgen Van allezoogenaamde ijzerpreeparaten is deze oplossing de ge Èhikt te Bén eetlepel bevat 0 15 gram ö er in een licht verteerbaren vorm De flacon R II a b a r b e r S 1 ij m M a a g p il 1 e n per doos met 50 pillen 25 cents kost 1 Boterpoeder Terkort den tgd van het karnen maakt de boter vaster beter van smaak fraager van klenr en verhindert het sterk worden In pakken voldoende voor 500 kan melk a 30 cents fl Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebruiksaaawijziiig Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda bjj L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven bij Wed Wolff en Zoon te Oitdeteater bij F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON OIMBORN Attentie De DAME die Woensdagavond in i ezelschap was met den Heer J Q M de 0 wordt in haar belang verzocht adres bekend te maken met franco brieven onder de letter B bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gmida Wonder Wonder Wonder Ongeloofl yk maar toch waar DE ONBBANDBARE MAN J een Gouda s MIDDELDRAAIEB liefst ongehuwd Keflecterenden gelieven zich franco te adresseren aan Gebroeders M £ IJ E B en FLEÜNKE te Nieuvie Pekela smeedt gloeiende ijzers met handen en voeten drinkt kokende olie kouwt glas en eet brandendesigaren De uitvoering geschiedt door eenEUROPEAAN Standplaats op de MARKTover DE HARMONIE Bntréeprys 25 Cts Voor Dienstboden Militairen en Kinderen halfgeld De Directeur W F SCHRAM voor Kermis CadeaHx in vele goorten voorhanden by A BRINKMAN Lange Tiendeweg alhier Lokaal TIVOLI te Gonda Donderdag 29 Juli Zaterdag 31 JuU en Zondag 1 Augnstus MNEE S EN MEE S liwd TJ S I O A LEIS door het CONCERT GEZELSCHAP van de Hoogduitsche Opera van Rotterdam onder Directie van den Heer F PIGKAIVESËR Aanvang der Matinée s ten 12 en der Soirée s ten 8 ure Entree Vrij van AMSTERDAM staande met zjjn van oads bekende Wafelkraam op de Markt tegenover den heer SNEL verzoekt UEds gonst en recommandatie belovende een nette en zindelgke bediening Bestellingen worden ten spoedigste aan hni bezorgd door eigen personeel S F Hij maait teven opmerkzaam dat Wafelen op zijn naam worden verkocht ter voorkoming teaarvan tijn naam in de Wafelen worde gebakken JP DP I5 W A 1TT vraagt een HEID IIDISHOnDSTER voorzien van goede getuigen Adres in persoon Lange Tiendeweg D 22 FABRIEK J DE JON GH C Ciy Of G O TJID E W A T E R Handel in VERTIKALE en HORIZONTALE STOOM WERKTUIGEN KETELS DBUFWEEKEN MACHINEOLÜ enz Bg den ondergeteekonde zyu bekomen i 1 te LOTEN In de VERLOTING van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonitalling van hedendaagsche Kunst Industrie eni te houden in de maand September a i in de Parklokalen te Amiterdam A BRINKMAN No 836 der beroemde WekclIJksche Zamensprafeen uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden by den Boekhandelaar A BI i N IC3i A 3iT Lange Tiendeweg te Gouda it pruk van k Briiiknw BUITENLAND Biiltenlandscli Overzicht arleiaenteD die vtcaïtie krggen zijo als d ddoolkiiiitnen de laiitate dagen staat het hooM niet U a naar het werk Oe Franiebe Kaaer praat niet eer matr stemt Het eene hoofdatnk na het andere der begrooting wordt afgebamierd De brgruotingscuiiiiiiiissie heet zich verklaard voor het Beriier intaru itiadsle postverdrag nldat de Minister au Buitbutamlsehe Zaken had gezegd dat de schatkist wel eenig naded too lijden door de aanneming maar daartegeiiorer groote roordeelen stonden oor den Franscheii handel De lainietfr ran Onrlog heeft een wet ntwerp ingediend tot ontmanteling van Sedan Terwijl bet Kraiieche parlement dus naar het einde hamlet weel het Eoge sche nog tgd te rinden voor de behanitetttig vad allerlei aaogelegenh eu bet gebi d lier buitenlandsche politiek betreffende ivaarop het tich in deze zitting met een bijzondere voorliefde tot ht t laatste toe bly fl bewegen De Htissiwhe iiitprnationale oorlogscanferentie de gpaaiKotie nketi eai waren onderwerpen an verschillenile interpellnlicn Nailat het lagerfauii de buitenlandsohe qaaesties liail afgehandeld ging iiut orer tot de tweede lezing van het door den hrer Adili rlcy voorgoitelde welaontwerp tot uitbreiding der beraegdheid ran de regeering oai hüt uitzeilen van ouzeewaardige sobepen te fcrhindrren Ook diluaal werd bet outwerp aangenontu welks rerbvlBiig lot wel als zeker kan worden bcachonwd Teyulgkertyd heeft het beereabuis iii denletnniK Mit teiiaa n h wets ootwerp tot bet verleenen au oonaessie voor ilen aanleg Vuu een tuuuet door bet kanaal tusseben Kngelaod en Fraukrgk dat de gezondheid vau den beja Het tal irker iedereen genoegti uen te erueaien lejaarWu Paus bijzoiidir bevredigend ia Het is onmogalqk geeu sympathie te gevoelen voor den moedigen kraebtigeu grysoard dwiaei onberweken folbardiug en faoop den slryd tegeB den gee t der eeuw voert eii toet onuitputtelijk gaduld Irgeu de wetenschap waarschuwt Hg beeft dezer dniien vooral eea moeielgke taak te vervullen want het buigen der Ouitscbe bisschoppel voor eeu di r nieuwe wetten van het laud scbgitt niet de eenue stip vnn toenadering te zgii Volgens de frette U Wreuen is oe prini bisscuop Tfb tier van Breslau in zgn haedaiiigheid alt Uuitscb en Oittenrgksch bissobop bezig mei pogingen om een veigelgk ot stand te breogeo insachen dr Roomscha tJuria en de Duitscbe regeeriog Hg doet ait door tustcheiikomst van mouieigDeur Jacobuii den Buntius te Weeneo De opperbevelhebber van het Spaauscbe Noorderleger generaal Quesada heeft opnieuw eeu belnngrgte overwinning behaald op de Carliatenj ua een geviobt van drie uren heeft hg deten nanelgk verdreven uu de iterke telliug die zg badden iugrnoman te Villareal de overwinning vroeger te Xrevluu behaald wordt daarmee als voltooid In Catalonie worden do Cnrlistcn door al de beBchikbare krachten nagezet de inneming van Seo de Urgel wordt bevrsiind bel hoof fort by de veiling ia echter nog in handen van de Cariislen die tbans de alail beschieten maar t waarsobgnlgk niet lang kuuueii uithouden tegen het betere geschut van de Alphonaitten Het fort wordt verdedigd door liizaraga in de veste bevindt zich de bisschop van Uigel die zioh opealük voor de Carlisien heeft verklaard BINNENLAND GouuA 3 Augustus Waren de Gondsclie iogeïetenen reeds eiiida laiigili tgd üverlnigd van de groote talenten vau ikii acteur Albregt mot dikwgla viel het heu ta bOurt zoo and aan avond in de gelegenheid te ïijnllem in veriohiUendt rollen te zicu schitteren En zoo wij d kbrmia ergens dankbaar oor zgn dan zeker voor t enot dat zg one bracht door de voorstellingen van t geselschap waarvan Albregt directeur is De beer Albregt gaat gebael op z n r l Hetzij hg ons kolonal van der Deegtn in VUgaan Schoenmaker Weigelt io Mtj Leopold o de titelrol in de Frek te zieu geeft hg is steeds geheel den maa dien hg vooratelt en zijn eigen persoonlijkheid verdwnnt Scheen hg ons in Mi Letfold voortreffelijk toe als kolonel v d Deegen veroverde hg bijna nog near de sympathie van t publiek door geheel den oudmi litair wéér te geven zooall die is doch naawelgks hebben wji hem gisterena ond ali de Frek gezien of wij tonden bijna geneigd t i hem ia die rol vooral den eerepalm toe te kennen Zoo ééa acteur zich voor overdrü i rg wacht dan is hij het zoo ééa actenr tieh geheel en al in bedwang beeft en in poKS en gestes lobeirbtid in acht neemt dan is bet de heer Albregt De volle talen van Vrgdag Zoudtg en gisteravond deden out met genoegen zien dat onZe stadgenooten ware talenten weten te waardeeren De beer Albregt staat echter niet alleen zgite echtgenoot Slaat hem waardig hg en boe klein hare rol dikwgis ook tg ho weinig beUekenecd die ook poge schijnen tg speelt steeds meteveugroote nauwMngbeid en op ledire it l waarin tij optreedt vtlt door haar schoon spel nis van teif de aandacht Volleerd in de theorie en praktyk van alle hulpmiddelen der kunat weet ig lieb altijd litsrit karakteristiek te gcimeeren kapselen toilet met juinheid te kiezen in één woord geb d kaar niterlijk aan den eisch van het karakter dat x rbor ta sUllen heelt te doen beautwoorden Zoe tiet de Bull zich onlangs oier haar mt en wel wiren g dezer dagen in de gelegenheid ona van de waarheid dier woorden te overtuigeu Naaat dit waardig echtpaar alaat voort de baer Moor Een besobaafd acteur die echter te dilw la vrg nonchalant speelt Zoo o a Zaterdag toen de zaïil niet erg vol was gaf kg geheel tue aan zgn tucht om zijn rol op eeu eigenaardige manier zoo nonohalaiit mogelijk uit te ttooteii bg welke gelegenheid hg te eus teer onverstaanbaar werd Dien avond tronweni had bet klein getal toeschouwers zoo n trearigea invloed op I geheele tooneelgezelscbap dat t er inderdam veel van had of het een loopje met bet pnblitk nam Het ware werkelgk beter dat men oo er naar den zin der direetie geen genoeg toesckonwers zgn in t geheel niet speelde dan zoo maar voort te hollen tot het einde met weglating van veel wat er bg behoorde toch spoedig klaar Io zijn Behalve de genoemde personen verdient Mevr de Vries ook een afzonderlijk vermelding Steeds is zg de beschaafde dame In iVitgaan was zij geheel op haar plaats en grooi genoegen doei t ona baar margen In de Beatrix te tallen tien opli eden Doch Ook de andere leden van het gtzelschap als mej Fucks en mej Kapper en de bb S van Beem en Jac de Boer doen met jroed gevolg alle pogingen om een goed geheel il ai te itelleu De lattite voorstellingen van het gezelschap tallen naar wg hopen evengoed bezet zgn als de meeate dezer dagen door de hh Albregt k van Ollefen gegeven Hel gezelichap an de hb Le Gras an Zuyien en Htspela gaf Zaterdagavond een tweede vootitelling van JV Weeten en Zondag een eerste vaeralelliiig van iiRote Mickel Beide stokken bevatten ontegenzeggelyk teer veel om het groote publiek te boeien en het is te begrijpen ohchoon dan toch met te veronischuldigen dat de directie verlal meer lel op de weuBchen van ben die t tairqtst t jn dan op die van hen welke op de meeste ontwikkeling kunnen bogen Wanneer Muit tuli s Coriteiuchool waai omtrent wg reeds vroeger uns oordcel hebben nrdegedèeld ge n menseben trekt en de Twee Weezen wel dan is t mei het oog op de kas niet rïemd dat er meer sledhte dan goede stnkken gefieH Worden Dk hb Haspels zijn in ÏWee Wttnen uitsrtekeiid de een als Pierre FtoChnril de brwe Won Mtter slechte moeder en de auder ah SiMttti FMchard de ireveliog dier zelfde vrouw Aati j KnU eabWispel 1 en geen wonder dat toen Viént diö sleed ewillig gehoor had gegeven aan de bevelen zijner siharkaohtige bloedrerwaaten plotseling in t 7e taferael toonde een moedig man te zgn debgvalsbetnigingen von t publiek met royoliteit werden ten beste gegevan Heden avond wordt een derde vooratalliag gegovea van de Twee Weezen Aan de Tweede Kamer der Staten Qenenul is inzake da regeliag van hel onderwijs een adres geconden van dis commissie tot de zoksa der remonstcants he brosdertobap Omtrent de nienwe gouden munt haddta we in ons vorig nr een bericht waarin voorkwam dat de Ned Bank van de munt vgf millioen in goud had ontvangt Dit gedeelte aan een ander bladoatleend bigkt onjuist te zga De Ked Bank heeft nog sleehu eea betrekkelijkgeriug bedrog laten munten bg wj ie van proef maar iaat sis eetst werd gemeld den voorrang j heel aan anderen Tan de 45 adapironten voor cadet of de Kaninkl Militaire Academie hebben S met goed govolghet vüreisohte examen afgelegd Zaterdag zijn de miliciens der liobting 187 en 1IS7S befaoorende lot de Sde divisie inÜMterie onder de wapenen opgekooten tol bgwening der ujoarsoefenUigen De tieadverpoehlingen te Batgambwiht van bet Kroondomein van den amhaehiriieer den poidtr enz brachten ditmaal wedsr oanawrkelijk meer op dan in het vorige jaar Oe le veldataaade banf werd teer dnnr verkoekt appelen ea peren dia tronwena hmgs de dijken Moig g es iM s d e srordta brachten dtarentegen wmnig ef De Hollandsafae Maotaobappij van LandbMworga oiseert een algemeene trntooaslelling die tal gebonden worden te Zaandam van 15 lot 19 SepUmber AangiHeu van inzendingen moeten geaehiedea vóór 26 Auxuatua a a bg den aeereUris p iuiiiigmeeal r P r L Wald k te Looadainea De bear coBilé a le Amsterdam en ta BoMetdnm hebben besloten dat de S pCt baitenloDdsdw aebnidbrieven van Spanje te begicaen met i Aagmtus a a zullen worden verhandeld en genoteerd zonder de d tie aebteritallige coupons fan 30 Jong en 31 December 1873 en Si Jun g 187 De legerplaats te Zeist is aedcrt eigisteren be trokken door de volgende oompagniën van bet 2e reg vesting artillerie i de 6e compagnie uit Gorinchem de 8e eu l Se compagnie nil Woerden de 0e comp van bet garnizoen le Utrecht alsmede door de leerlingen van den voorbereidenden cursus aldaar welke troepen lot den SOn deier zallcn kampeeren In bel tgdperk van 18 lot 21 dezer zgn in de provincie Zuid Holland benoorden Maas en Lek oorgekomen 6 gevallen van lungtiekte onder bel riwdvee verdeeld io 6 lemeenten o er 6 veeb ilageu Ia hetzelfde tgdperk heefi tich geen dergelgk tiektegeval voorgedaan in de provincie Utrecht In een zeer vermakelgk hoofdarlikol van d niii Cour lat men Zaterdag Ue Nederlaniee ie Staattamraat die anders altijd mededeelt wie in de districten verkazen zgn zelfs l zgn bet liberalen schgul van den uitslag der verkiezingen le Zutfen too eig geschikt te zgn dat zg het niet heeft darren melden Noch in hel nommer van Donderdag 22 Juli nooh in een der volgende nommeis vind men iets van de Zutfenscbe verkiezing Wel wordt in hel oommer van 22 Juli vanwege den minister van binnenlandscbe taken den volke medegedeeld dat van 13 Juni lol 10 Juliio Nederland 158 rondereu longtiek i jn geworden eu int de voorgaande vier weken 19S mnderen maar me geen woord wordt gemeld dat mr Tak van Poortvliet te Zatftm lid der Tweede Kamer werd Wg vcTBoedden toen dat dit getohiedde om den Miniaiar die naar ona verzekerd was nooit eene andert Na 5 1 1 1