Goudsche Courant, woensdag 4 augustus 1875

derttsJsdie eourani leal im ia Ifedtrlmibcit Slaatt amnmt eerat roonichtig op dit Ireorig ongeral roor te iMreideii en dat het bericht laler zou geplaatst zjjn met het onderachrift wegens buitengewone omaundigbedro eerat baden geplaatst Uooh wq hebben ons fergiA De Minister wee dat er te Kutren iemand gekozen i mr Tak ran oortrliet en uit de circulaire bigkt ook dat hat niet waar ia dat de beer Uecmskerk nooit ee i andera Nederiandsche eauiraat leest dan de Staaiêcourmi Hij leeat ook de Jul eiucie CouroMt en bare bijrocjselt Het hooMbaetaur ran het Nedarlandsoh KederqkeraTerbond heeft de leden ran dat rerboud uitgeooodigd tot deelneming aan den wedstrijd in niterdijke welsprekendheid door de koninklijke rereeni giiig Uooger jj oua doel by gelegenheid der feestvieiriug tan haar itOjirig bestaan te gelykerlijd met de BTgadoringe ran het etbond welke gehouden zullen wotdea te Ain terdam Jtf ÜS en 26 Seft ifi a ïol deii wedstrijd worden toegelaten de welkende Jedeu i3er rereenigingen tot het Terbond behooceode iSlamede de leden der algemeene rederijkerskamer eGvoIda n dankbaar aan allen die door hun milde bgdragen haar tot dit feest in staat stelde dankW aan den directeur en muziek nten der schu terijX zoo belangloo h nne diensten aanboden dankb aan de beambten der B Spoor aan den HoofXc missaria der Politie te s Hage aan zün é ojibezoldigd Rijk eldwacht r H rdrikr e n allen d hebben medegewerkt tot hel Zl van dit feest en voldaan omdat ij de v Sï heef da dit feest immer in hetgeb ug dVr I S zal bewaard worden en dat het ieder kind 1 ö wekken om vourat getrouw de hool te bezoek m et belang ban Ive en dat der MmSl sehappj Het onderzoek van de werking der wetten op lAger en Middelbaar Onderwijs en van haar onderling verband op last van de Itfaatscbappij tot Nut van t Algemeen ingesteld Vervolg iPocb de eammissi meeode om bet bezwaar raa ottuitvoerbaarbeid geen klein gelal ta iLOgen noemen lioegnirne zij liet ook deed zij vleit zieb echter dut 0 veel ph ataen de autoritoiten geneigd zullea bevonden worden siet van de uiterste ruimte door de Het toegeeiaan gebruik te maken Sleehts op eakele pitiataen zou dit veisebt oiiba ir zijn Bjj een maximum van 1 1 leeriuigeu voor dea vijfjarigen cursus een van UU vuor den driejarigra cursus aan te 4iemea kan zeker geen zwarigheid upleveren Allicht gaan van de 49 leerlingen der Lagere School op iwnrilfj mgru leeftijd een tiental tut hel middelbaar ol gymnasiaal oiiderwgs over De commissie acht een voldoendeu toestnud verkrijgbaar bij ualeviug van den volgenden tabel Er wordt vereisebi voor seholeu beneileu 20 leer linden 1 hoofVlun lerwijzer van De gemeenteraad an Utrecht beeft orereenAomstig bet joorstel n B en W aan de hh d Ouwelant en baron ran I Iardenbroek in raulivoord op bun T erzoek te kennen te geren dat de Kaad bezwaar maakt tegen het verleenen eeuer bydragen voor den spoorweg waarroor zü eoncessie hebbeu rerkregen maar dat hg bereid is dedaarroor noodige gemeentegronden kosteloos af te staan De minister ran Suancieo heeft bekend gemaakt dat bij hem ont rangen is een ten poslkantore te Gouda lingesohrereo postwissel groot 93 09 tot roldoening ran onbetauld geblerea enceessierecht ingezonden De Maaabode weet heden oog niets nadere Ie er tellen omtrent de rele kazernes die het blad onJangs rerzekerde to kunnen noemen wa ir aan militairen door hunne superieuren iiberale bladen worden cpgedrorigen Wg hopen dat het blad g ne en onie lezers niet te lang in gespannen terwachting laten zal HoMi Ben interessant werk rerscheen dezer dagen bg de Irma Didot te Pargs de correspondentie tussiïhen MapaleoB 1 en koning Lodetvijk rolgeus de bescheiden in het n ilionaal ateh ief bewaard en bewerkt door iFelix Rocqaiu Men kent de rerhouding tussehen de twee hroedera Xjodewgk werd door Napoleon tot koning ran Holland gemaakt maw geen brief schrijft hij dezen of hg rerwijt hem tercns zijne ongeichiktheid mor de taak Lodewgk begaat in de aogea njua broeders de eeiie onhaudigbeiJ na de andere hg rerantwoocdt aieli oj t maar begaat slechts nieuwe isalagcn Volkomen ter goeder trouw echter want zgna büeKen allen eren unddnlaiiie vioejen over an betuigingen van geheehtbeid welke veetea refri MOMJei hij oo t ontvangt in een dier brieven zegt de keizer i De Hollander bonden van gï zgt eeuTonüig in uwe maJiierrn zacht van karakter gij regeert ben zooals J g Ciieerd willen worden als gij u vast besloten t H nt om den emokkelhandsl tegeu te gaan als gg hen loorlicbt omlteot hunne positie zult gij een veratandi gebruik maken van uw invloed zij zullen geloovon dat bet b scheriuend stdsel gued is omdut liet duor den koning wordi V0or e 4a in Ik begrijp niet welke partij Vue Majestert trekken kan lan ene populariteit die zjj ten mijnen koste verwerft Het 18 niet Vüor deu d ig van lieden dat de vorsten JBoelen arbeiden broeder t is op de toekomst dat ij den blik maetm jevestigd houden Een andermaal berispt bg hem wegens het verleejien van een ri lHerorde aan een Franschman die nog geen Fransche orde had AU ik zoo luidt de redeneering van Napoleon hem geen orde waardig ieur ie dan behoeft gij er geen te geven Dan neder komt de kiizer op tegen liet erloeiieu van genade aan ren siu kketnar d e ter dood was vef ordeelit AU kouini Liilewijk aan de zoodanige genade schonk koos hij paitg legen den keizer vrn wian de wetten ifgeu dtu smokketluindel waren De kuning verzoekt gedurig mitsiagen te worden van zgn ambt wegens ziekte mnn Ie kci er zcjft dat ée vereeniging viu Holl iud met Fninkrijk de beste vaatrpgel is voor bei Ie Irindeii en liet vnsieinnil omdat ig ntt nadecligil is vuor Eiigel ind Die vereeniging kan vrgwitiig f gedwongen ge ehieden ik leb grieven genoeg tegen Holland om het den oorlog te verklaren Ik zal ecliter geen be ivair waken om in eeiie schikking te treden waarbij de Rijn mij tot grens wordt gegeven en waarüg ilullaud zich Terbindt de bovengemelde voorwaarden stippelgk na U komen Den 23sten 21 6U leert 1 boofd I atitn akie A 1 120 1 1 B 1anafrw aklaA 1 1 a 3 ff ff Iffl ff 4ff ffif i 2ff 4ff ff 1 2 5 I 1 O t 4 ijeeii scliuol mag meer dan 4l tt leerlingen tellen Men ziet uLl deze abel ild soodra hel getal leerlingen tot 120 gestegen Is de hooldonderwgzer minder als onderwif kraebt oplreedi I een school op aangeduide wijze voorzien vaa hel noodige onderwijzers peisonoel dau kunnen jongelieden die germ grlegrnheid hebben een kweckscbo 4 te beaoi ken voor Iran practiseke vorming daarnp gedurende een beperkt aantal uren warden toegelntea met toeateminiug van dn dwlrictsaeboolopziener zorder dat zij evenwel ooit tot het onderwijzen personeal mogen gerekend worden In de laagete kl issen van den 6 jarigen oursus wenspM de oomaissie bg voorkeur ander rgzeret en wegens de grootere giBcüiktiieid die zü bezitten met jonge kinderen om te gaau eu de besobaven len invloed dien zij kanuea oefenen Daar oe klatsea niet meer dan 41 leerlingen zullen liogea bevatten besta it er tegen de henoemiag van vreuwelgk hulppersoneel geen bezwaar m Opleidinu itïK Onukkwuzem De Commissie berekent dat er ia da eerste ja re althans behoefte ia aau tusscheu 408 en 5ilO hulponderwijzers jaarlijks Onderstellende dat er voor de opleiding der onderwijzefs noodig is een 3 jarigeu cursus van 16 18 jaar dan zqu het aantal karaeke lingen on eveer 14UU bed agea Moest het ryk hierin geheel nlleea oorzieu daa zouden er ten minste 20 kweekseholea noodig zijn Dit zou zeer bezwarend zgn maar bet ia ook met noodig dat de staat de geheels opleiding aan zich trekke Hij raag ja m et ruimte latrn voor particuliere kraehten en liet verkrijgen eeaer akte nimmer afhankelijk etellea van d voorwaartle dat men aaa een kweekschool opgeleid zij Reeds bij de bespreking der bezwarea tegen de wel is gebleken dat le Commissie de rakel praotisoha opleiding in eu door de ichoal het lao enaamda kweekflingenslelsel verwerpelijk dit dat da opleiding door normaallesssn ia den tegen woord igea vorm onvoldoende blijkt dat kweekscbolcu biioldzakelijk voer de opleiding der onderwijzers in aanmerking moeten komen dal echter zoolang het aantal kweekscholen niet volJoeade ailgebieid is om ia de jaarlgksche behoefie te kunnen voorzien nog gebruik moet gemaakt worden van beter dan thnni ingerichte uui maallessen en eindelijk dat hel belang der volkiopvoeding dringend de spoedige opriebting van meer kweekscholen vereischt Wat den leeltijd betreft waarop de opleiding vaa den toekomsiigeo onderwijzer behoort aantelrangen meent de commissie dat dit op 13 of 16 jarigen leeftijd moet geschieden Kon aan de Kweeksohool een voorWreidende cursus verbanden van 8 jaren don jsou dit zeker zeer wensobelijk zijn Wellicht kw lSI J iO 1 1 üttu 2111 2éU 241 261 HiiU 321 sm 26140 uaarnem menTdffi Onder de lè behanddeo punten komt roor het verslag eener Commissie benoemd iu de vergadering van 27 Augustus 1374 Deze Commissie had te adviseeren over verschillende punten van belang voor de toekomst der vrijwillige weerbaarheid indien wij wel ziju ingelicht loopt het verslag hoofdzakelijk over de vraag of de vrijwillige weerbaarheid zich ten doel moet atellen om afzon lerlgke kor ie vormen die als afzonderlijke gvorgauiaeen penmaebt aan een eveuiueuleu oorlog zullen men of wel om manschappen te vormen uu iudividutel lu leger of cliutiery treden en die bestaande wapenmaobteo aldus versterken znlleu Het rapport der Commissie om strekt deu laatstbedoelden weg aan t raden hoofdzakelgk omdat men dit in tttgemeenen zin het best bereikuaar acht voor elke Veieuiiging en omdat men meent op die wjjze de weerbaarheid des lamia bet meest te bevorderen uBen schoone dag Vervolg GueJ uitgerust rerkwikt en versterkt wat o a bleek uit de naïeve maar dankbare uitroepingen vuii eeoige kleuieu ala O mijnheer wat beb ik lekker gegeieii of Nu heb ik den gebeelen dag niets meer noodig e d g zoekt men bet vereeuigingspuiit den Kueuterdgk op oin zicb per tramwaj naitr Sdjeveningea te begeven Uier wachtte de uuiumiasie mei haar reisgezelschap eeue kleine ttlcurslelling Ja ir liet benoodigSe aantal rjjtuigec uiit op het afgcsprokeo uur aanwezig was belgeen veroor aakt weru door eenige omataudigbeden jie vooruit iiiet ie voorzien waren en die tet veitrek ongeveer een ujr l ter deed plaats hebben dan bepaald naa oiaur ook werd daar weder deu kinderen eene verrajssing bereid een beer liood der commissie ee e aanzienlijke loeveellieid ilevelien voor de feestvisiende kinderen uil aci ting voor onzen gccliten ïurgemeesler Breng hem zoo sprak hg is gg in Gouda teruggekamen zijt de hiirlelijke groete ran zjjn vriend mr Polak Daniels na dit genat ging bet weder voorwaarts lot wij ten ruim hal vijf ure Scheveningen bereikten Het gevoel dnr jubeloiiile kleinen te beichrijveo bg het grootsche schouwspel dat de iiulme zee aaubuad wagen wij niet te beschryven steeds werd bat genat verhoogd daar zy au iunne raj pe leden gingen liepseeven tegen de duinen na daar alzoo een ruim uur gespeeld te hebben werden de kleinen geleid uut hel ilutei Zeerust waur het terras voor hunnen ontvaiigal was ingericht de hearljjk klaargemaakte broo es met kaas tieuevei eea glas bier rund alweder bun weg naar de begeerige maag der kleinen die beurteliugi Ikander wijzende op duin j a sir in l al weder een iieerlgke verrassing bereid weid Ouze hooggeachte Jiwgcueesler em zijn inncinend karakter ook elders bekend zond ilf oojiiaissie nog een groot getal zakken met lekkernijen voor de feestvierende kleinen zoadat er werkelijk bgna geen ijd meer was om zich van een en iimler te bnratelleu boe gaarne toob hadden ile kleine i hunnen dank gaan betuigen aan hun welilorner maar de alles verslindende tijd noodzaakte hun tol vertrek nog een groet aan ce en strand nog een ti k op bewoners en straat en zo j wandelde men weder opwaarts waar zeven waggons dir Tramway ons opnamen waarin wij langs het kaniui geku aeu waren Jiior het dorp ging men terug en zeker deed liel den Scheveaingers goed van de dankbaar juicheudc schare een groete te ontvangen Joelend en zingend bleven ze tol wil weder ten riumha fac il ure s Uage bereikten en nu voorwaarts naar bet S iUiin De lijd drong doch hoe men zich f Icide te laat klonk hrl uit den muiid van een manneke die men het kou aanzien lul il ij even koud voor hel publiek als voor de juichende kleinen was en blijkbaar alleen zich zich zelf bedoelde doch deze teleurslelling kou aan bel geuot van den dag geen nadeel toebrengen de kleine in de wachtkamer vereeiiigd omsingeld duer een tal van belangstellenden werdc n op reeht hartelijke wijze door den voorzitter dr de Wilde toegesproken en zoo werden de laatste oogenblikkeu in de Hofstad doorgebracht intuesohen was de trein roorgrkomen en ging bet dansende eu springende de waggons binnen elk kreeg een zak moppen lion nog bg bun vertrek uil te Sehevemngen aangeboden dit w is nog een laatste versnapering daar gaat de bel het fluiije volgt en onder een luid gejuich spoorden wij voorwaarts tot wij ten half eJf weder arriveerden NieUegenstaande de kerm ie iad zich een talrijke schaar am het etaiion vereenigd en volgde de kinderen die nu weder even als bj het vertrek in oploibt 4 aan 4 voortwandelden tot zy aan bel uitgangspunt de Ie Stads armcschool gekomen waren waar de meeste anders hunne kleinen opwachten terwijl d6 kleinen niet vertrokken zouder een dankbaren handdruk en een gemoedelijk woord aan onderwijzers en commissie gebracht te hebben en zoo gingen zij huiswaarts waar zeker een verkwikkende alaap hun deel was eu nu d commissie is dankbaar hei middel zijn dat tegemoet kwaia tan de liettmnde ea zeker nog toenemende behoefte aaa nderwijzeis De Sijksbeurzen die aan veelbelovende jongelingen toegekend worden om hen te steunen bij hunne opIsidiog tot onderwijzer acht de commissie minder doelmatig Zoodra mogelijk moet dit stelsel verlaten worden maar verbetering ran de 4nanoieele positie der ondeiwijzars moet voorafgaan Veeleer dan dat de Slaat zich naast de opvoeding ook met dr voeding der kweekelingen belast zou bet wensobelijk zijn dat r van dezen een tegenMctkomiag ia de Icoeten der Itweeksclioal gevraagd werd Immers eerst dan kan men waarachtige verbefflug vanden onderwijzersstand Terwachlen wanneer meer algeaieen Jongelingen van betere opiroeding en ruimer aiddeleu cich doarasa wijden Voorloopig kon men echter dat Wurzenstelsel niet missea Daarom zou de eomuiisie voor het aogenbUk en regeling en bij geUeken behoefte zelfs aitbreiding van het beurzenstelsel wenschen op zoodanige wjjze dat jongelieden die uau een kweekschool wensteen f eplaatst te worden vooraf aoeteo veiklarea of zjj op eigen kasten willen tudeeren daa wd of zij een ibeurs verlaagea Na het examen woiden zij die aaa le eiseheu voldaan liebben gekozen ociersebillig al zü al dan niet een beurs geraagd hebben Aau de kweekseholan ea normaaUaasen behoort le oKeste klem te worden gelegd p akie A Wie 4leze verkregen heeft moei hebbeu geleerd zelftUndig verder te atudeeien Uei orgauiaeertB van enkele lessen in bepaalde studievakken vooral in die waarvoor hulpmiddelen vereischt worden die niet binnen ieder tiereik iiggea behoeft ilaarum niet te zijn nilge loten Het spreekt vaa zelf dat roor de praetisiAe vormiag au de leerÜn gea der kweekscholen daaraan rijksleerscbolrn moeten verbonden zgn zooals dat thans reeds iiel geral i De kweekschuolleeiliiigeu hun practieche opleiding te doen ootraageii aau audere penbare scholen is zoowel oor de zelfstandigheid itt booMou rwijzers als voor de eenheid in devortaing der tuekometige onderwijzen niet weuseurlgk Wnt in deze afdeeling van ondervijze rs gezegd ia eliU ook voor onder t gzt rrssen i VoaBB£itciDENii Uxueawwa De toestand sier twwaarseliülea i ten eeurnmale onvoldoende Wettelijke ngeliug ie dringend uaodig Moe zal die rcgeting kobooren te zfjn De eigenlijke bewaarschool waar de aders bun kinderen aileen naar toe zenden om gedurende ecu zekeren tijd vaa de zorg voor hen ontslagen te sijn bespreekt de Commissie niet Egu zalke iuricbiiiigen 4i ia gera goral plaatasn vaa oudnwya mogan of kunnen zijn noodig dan zg bet uderen overgelaten haromtreut de e ateilea eisehea w motiveeren Alleen dal gedeette van de werkzaamheid der tegen vourilige bewaarscholen dat strekken moet om de ontwikkeling der kinderaa geleidalqk te bevorderen moet besproken Zij noemt dit voorbereidend Ofi lerwijs Mei bteft geen ander doel dan de kinderen ie oefenen iu iiat gabratik liunuer ziirtuigeu hea t leeren opmerken tien en spreken eu hun spelen te leiden kortom 1 termegeo vaa ban geest te ontwikkeleu en ze door die ontwikkeling vatbaar en gescbiltt te maken voor bet op tevenjarigaa leeftijd beginaeud redlitstreeks oaiderwg Zalk rea Moibetriaende ooiwikkeling is noodzakelgk Hei cigenigk gezegde Lager Onderwijs dat de Commissie op 7jarigen leeftjjil weiiecht te doea aaaaaugea mact de kiuderca behuoiiyk outwikkeld ootfangea Deze ontwikkeling behoorde eigenlijk ail te gaan van het haiagczin maar de meeste moedeis missen de noodige bekwaamheid en geecbiktbeid daarvoor Ds ondervinding heeft dan ook geleerd boezeer het buiegezin om zeer verschillemle redenen in deze noodzakelijke voorbereiding te kort schvsl De school en dit is het gedeelte van de taak der moeder dat zij overneemt behoort dus om niet luier mi de noedzakelgkbeid te zijn vele kinderea ongeschikt voor het onderwijs te verklaren zelf Ie zorgen dat de noodige ontwikkeling aaagebraehl worde Daartoe dient voor kinderen van 6 7 jaar de gelegenheid opengesteld Ie worden tut liet verkrijgen vnn de vereiichte ontwikkeling om het Lager Ondewijs met vrucht te kuuoen ontvangen Leerplicht behoeft aso deze instellingen niet verbonden te zgn Van S of 8 jarige kinderen is nog geen stoffelyk voordeel te tiekkcn eu dus zullen de ouder gretig voii deze inrichtingen gebroik maken Leerplicht acht de commitsie hoofdzakelijk uoodig voor die jaren waarop de kinderen in staal zijn door enigen arbeid een al is h l geringe bijdrage tot het inkomen der ouders ie verdienen De Cummissie iioht t cnschelgk dat aan elke Lagere fiehool een voorbereidende curans van twee jaren verbonden wordt en allefn onder zeer bijzondere omstondidhiden de oprichting lanafzoiiderlyko voorbcreidingascholen Door de e organi atie verkrijgt men eenheid van ondeiwgs y u het vgfde tol het vijftiende jaar liet 1 wensohtlijk dat deze voorbereidende cursus onder vrouwelijke leiding geplaatst worde daar in t algemeen dr vrouw geschikter is on met jeugdige kinderen om te gaan dan de man Het toezicht over dezen earstts behoort echter aan den boofdaoderwijzer opgcdragefi At is toch de vrouw het best geschikt voor den omgang met jeugdige kinderen en kan men dus aan baar veilig de uilvoering overlaten het kan met ontkend worden dat juist usk op het gebied van bet voorbereidend onderwge bet mannen zijn geweest die daarin groote verOeteringefl hebben tot stand gebracht eo de denkbeelden aangegeven volgens welke men geleidel ifk en zeker het beoogde doel kan bereiken £ o dit is zeer zeker een van de grootste voordeelen die te wachten zijn van de verbinding van lea oorbeaeideaden cursus aan Lagere School lat men aaast de beste uitvoerende macht eea flink organiseerend hoofd hebben zal voor het aangeven van beginselen WV vervolge INGEZONOIiN De opvoering van Vorstenschool op Donderdag 30 Juli door het Tooneelgestalschap Le dras van Zuijlen en HaspelB FortUmciool zou opgevoerd worden bier te Gouda eindelijk I Toen bijna in iedere stad van Nederland dal drama gespeeld werd voor de scberpzieude oogeii van allercanse ueulste recensenten die soa denker keken van afkeuring maar voot pabliek ook dat applaadisesrde met geestdrift Toec bleef zoo waarlijk Gouda achter is t mogelijk I Kr waa meen ik vrees vuor te weinig belangstelling Fi done Waar zao n Irelgke kermis niet goed voor is Geen kwaad zoo erg of n opmerkzame beachoawer vindt er nog n weinigje goe ls Zoo o kermis beeft yortUnichool Oonda kimieu getmokkeld f zü zooJ Ik voelde vreagde omdat t zoo was dat ik lu de gelegenheid werd grsleld yarilenKioel op het tooneel te zien en wel opgeroerd door den traep die ouder leiding an K Douwe Dekker zelvea het stak bad ingestudeerd Kr was gezegd dal de vroaweu rollen aleeht bezet waren Never aMiidl Ik vond t de moeite waard aaar den Sehouwbnrg te gaan Wie zal me betwisten ondanks de on dïts toeh heoge Veruachling te bebbeo gehad I Ze was boog zar hoog zelb mgne verwaobtiag Ik heb geaocen onbewimpdd looiier trleorMelliag Zonder leteontelliag Miet gekoel asaor m n tejcarstrlliag gold niet de spelers ze gold publiek I De meeste banken waren onbezet Naar evearedigl eid waren 4e en He rang tairgker rertegenwoordigd dan de 1 ra 2e rangen Waar bleef de élite vae Goada waar bleven zij die bet eerst en vooral mei geestdrift moeaten aamgeloopra zijn ten Scbouwbarg em Voistensehool te aanseoawen Ke hadden toch niet op gezien legen één gulden vijf en lertigi Er werden f ia lea gemaakt zeker 1 in de nitvoering ouar ik geloeC dot ze laaestal t oorsprong vonden ia die onbe etle banken Bezielil te zijn dooi geestdrift n geniale sebepping van n K Douwes Dekker te veriolaeu eu voor leege banken op te tredeu Ken koude douche De spelers hadden bovendiea o zwarea taak te vervulleN met zieb verstaanbaar te Étfkaa door kermisgeloiden been geklop getrommel schoten ds kermis weet wal meer dat overal tusschen de reien van de tent binnen druag Kere Mevrouw Sandrock Ten Hagen die met zooveel bezieling r veel omvattende rol bleef düürsrelen ondanks alle ze naakte fonlen en ik verbeeldde me dikwijls het gelaat van den dichter zelveo ironisch glimlachend o er deze kouiugiu maar die fouten waren kleinigheden Ik beo overtuigd dal publiek ze niet eens opgemerkt zou hebben De croMK Loui e werd met grooit juistheid weer gegeven De fouten vond ik bg ile katiiujin Mevrouw Sandroek boude mij deze opmerking len goede Om Louize volkomen we r te geven zon meer noodig zijn van talent alleen dan actrice da irtoe zou iets aU genie noodig zgn Ken vronoelijke T dm i zoa volkoBsen koningin in Vorsiensohoal k unen aer en Mevrouw Sandroek heeft zich vcdievtu tot bel niveau van Louize s edele vrouwelgkiieirl maar bleef beoeden de geniale ko iii iii Loaize Ze n in Vorstenschool niet jirst ile iiciniciiiicns e rler Vorsten Eere den heer II lln pels lig was K iiiiii Jeorgc Ik vergeleek m onwillekeurig hij kiniiii Lndeivijk den XVl toeu igii tereu ntoiid in yorttmackool koning George s rol vcrnilile En zoo moet Douses Dekker m gediiehl lirlii on wnnnlig edel als ii koning maar onbeduidend linileracblig bijna nis n gewoon mensch en toch mensoh ja dat vooral n monsch met gevoel en bart geen rol gceo Igurant maar mensch Vooral in bet laatste tafereel ala i berouw voelt en zegt z n plaats te wil enveroveren iu het hart des voJke te verdienen m bel hart van zijno Loui komt z n edel mannelijk karakter goed uit 1 Haspels speelde meesterlijk I Kere den heer W van Zuijlen in z n rollen vaa Spiridio en Herman Gij waart wel de geestige rechtschapen eerlijke Spiridio gij waart Herman de ruwe maar eervolleman des volks Koerend was t oogenblik dat Heridan de roos vroeg door Lenise op het bart gedm gen toen i iauig heiende 5 jrMevrouw ik was zoo ruw l Eu voel me nu zoo anders Maar ik lean Niet aiteo wat ik voel De woestheid van M u ziel hebt gij veranderd in iets lieflijks Hebt ge ze geboord van Zuijlen die kreten van barlelijke goedkearing die uitgingen van de 3een 4e rangen Dat was nw wel verdiende taablel tvarea menschen uit bet volk die daar zaten die van het weinigje geld dat ze te geven badden bereidwillig icta afgestaan hadden om naar Torsteuscbóot te Klan i u terwijl Gouda s nolabelen ik weet niet waar maat elders waren Hebt ge die krtteu gehoord van Zuijlen en hebben zij n niet gezegd dat gij Herman he hart van den werkman hant getroffen Ziet ik hoorde voor mij n heer op den eerste rang hij had mede gejuicht ea bard ook i faowde dien linappea m n beer U gen cM Vorsten sebaoi geea drama i adat omdat l zo vaag zoo onbestemd uitdrukt wat de aalear vaa dramotieabe aanleg Was di aaltor idet vry hianr draiuHlicus was i met meende hij bedoeld heeft dal hoorde ik op den Ie rang leggen van Zui lea maar daarachter mij waren onbeaebaafde werlS lieden die begrepen hadden eo jaicbten uit voltebbomt Les beaux esprits se rencontrent 1 Eu m nheer op den eersten rang hebt gij die s emme ait het wik geboord en schaamdet gij a nieti zij begrepen in hun domheid watgg in Hw vijsheid vaag ea onbestemd noemdet Eere Meviouw Laraudelte Bonwmeeater om dé vervulling van Hanna s rol Biaar iitet attiji w spel waa lief en eenvoudig maar niet altijd gevoelvol genoeg Eenvoud ia slet gebrek aan gevoel rei voad is diepte van gevoel Somtijds koa liaaua biè lachen niet laten lomtgd deed Uaaua óiiral a s ze iels had te leggen maar toeb aandachtig luiaieren moest of ze uiel thuis hoorde ia dea groep eu zag se bedaard bet pabliek tvU Ik beu eeliter weer geneigd deie font te aebaivea op rekening vaa publiek Ik geloof dat tij ea anderen zicb ergerden voor z n reiaige talr jkheadl Van Huisde b v apeelde goed aaar somt da noaehalanl dU deed ook Spiridio die n grettigbeid wel wat afroffelda als o van balteif geleerd leqe Maar dit bl vra kleine vlekken Over bat a ffmeen speelde men itstekeod Ik had er vreogiw van die waarlijk a verminking ran Malia ali yarêtauekoU ten hoogste kwalijk o geooaMn bebbet De spelers waren voor het algemeen het spel waard Spel par maniere de dire t ontbrak niet aaa dramatischheid De meesten waren geroerd Ook ik Ka daarom doet 1 me innig leed dit zoo weinigen varen opgekomen Het drama ea ib acteurs zijn oneindig meer belangstelling wn ini Van harte hoop ik dat Le Gras van Zuijlen 1 Haspels aof eens de proef met FontuudUal zulle i wagen en Gouda dan beter blijk vaa vaardeering zal gen n van u bekwaam tooaeelgeMitah in hetgruoie drama van NEÊBLAVDtCH OBOOnTI ToOMULIHCBTfK opdat I r later niet veileld kunne worden dat Gouda bij uitzondering in Nederland volalagea gebr heeft getoond in belaogsttlliog roor bet waarli cgoede ea soboone L JEEKEL Burgerlijke Stand GraoacN 31 Juli Amm Maria oaaers A M de Hr4n eu W Sprugt Adrianus oudt ra T lan der l oaK i n t Zsrg raolas Adrianas oaders A vaa der Hoeve en P W van Heuzekom 1 Aug Dirk oaders D Sili s en M Oaaterling 2 Cornelia oaders P Hapia l en C val Udlen Oerardoa Martinoa oaders J O A tpgtaluijff ea H J C Kramer OMai L0 N 1 Ang A tieaais 2 j P de Vlol il j i m a G P Tnopelter 4 m ADV£RT£NTIË1 3 Heden beviel zeer voorspoedig mijne geliefde Echtgenoot GERABDA JOHANNA K0£TENOEVER van eene Dochter P J BELLAARf Gonda 2 Aug 1875