Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1875

VrUdag O Augustus N 1707 187b GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieiilad voor Gouda en OnislrelieD Pleizier Trein DEt HAAG ttOTTERDAM El GOUDA NAAR VtRECHTen ARNHEM en ténig op Zie aanplaken strooibilletten WMm u EN WEmm AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKGR éi Co MIncraalwater Fal ricli VVcst IIavcn B o 1997 Ontvangen Nieuwe BESSEN G ENE VER De insending van a dvertentlén kan gegchieden tot één nur dea nami ddaga van tien dag der uitgav e K m 7Zr A TeWAI DlNXVEEN o k entotle onderwijs zg goedgekeurd of op het verlangen der gemeenten zelven door het departement van onderwgs worde ontworpen en dst het onderzoek en de overdraoht der gebouwen door taBtsingenieara gesefaiede De geaaaenteii die zich bet ij om onderateniiig of voor eene leening aihfflelden moeten overleggen do bowwplannefl een staat barer inkomsten en aitgaven een bischrgviog der gemeente en de verklaring dat zg zich onderwerpen san de voorwaar den door de Hegeenng geteld Voort is nog bepaal I dit evenals gemeen eiwstoran onk larticulie e corporatrén en instelllilgen leh om o idersteonmg tot de Kegeenng kunnen wenden Indien de om voor hel oprioSten van aeholer op de I latsbeitroo ting nifgeirolken met teiweikend mociit zgn zal de Minister verdere kredieten nnn rjgen welke hem stellig gairnc door Ie fCaser zullen wnrden verleend In Umgav heeft bet Mmuterie zgn ontslag genomen De preanlent w reeds zoo gelukkig een odar te hebbeu aael Mwc Nitrv ja Min vau Dm iienlandacbe 7 tien aan t hooM Het progr u van nienwe Ministerie draagt ewi ooncilunt karat ter By Yonnis der Arrondissements Regtbank te Rotterdam van den 4ienden Jung achttien honderd Tier en zeventig bevestigd bg arrest van het Provinciaal Geregtshof in Zujd Holland den negentienden April achttien honderd vgf en zeventig IS ten verzoeke van ELISABETH JOHANNA KIEWIT Moderaaakster wonende te BoUerdam Echlgenoote van ALBERTÜS KOCH Koopman wonende te Rotterdam de onlbin d nj door Echtscheiding uitgesproken van het tusscheu haar en ALBl RTUS KüCH voornoemd bestaande Huwelgk met al de gevolgen bg de wet bepaald Rotterdam den achttienden Mei 1875 Mr G C BURGER 1 Procureur Te HÜÜB GEVRAAGD op een fatsoenlgke stand EEN bevattende 3 Kamers eu Keuken Uuurprgs 150 200 Adres met franco brieven onder letter X aan het Bureau dezer Courant OPENBARE AANBESTEDING BURGEME STEB en WETHOUDERS van Gouda zgn voornemens op DONDERDAG den 12 AUGUSTUS 1875 des namiddags ten lure tn het Raadhvis der gemeente hg inschrgvmg AAN TE BESTEDEN Het maken en stellen yan den ijzeroA bovenbouw eener va ste brug bij liet Moordreohtsche Verlaat Het bestek eu de voorwaarden zullen dogeIgks de Zondagen uitgezonderd van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure ter plaatselgke Secretarie en aan de btads Timmerwerf ter inzage liggen De inschrgvingsbiljetten op zegel geschreven door den inschrgver en zgne borgen geteekend moeten behoorlgk gesloten den 11 Augustus te voren vóór des namiddags 5 ure ter GemeenteSecretane zgn mgeleverd PRENTENBOEKEN V Bevallan ran een Zoon Mevïow H J C INQENLÜÜFPGouda 2 Aug 1875 Kbameb Kieuw Arabisch Paardenspel Directie Stdi HassaiT en Cooip standplaats QfiOOTS MARKT Boreng noemde verwittigen bg dezen aan het kiMutm f i tei i4 publiek dat zg Toornemens zgn gedurende deze week leder n avond Voorstellingen Ie geren met bun gezelschap ARABIEREN en wel des a ronds ten 6 ur EINDËRVOORSTBLLINft en de groote AVONDVOORSTELLING ten ure lederen irond een groot rainaoh BALLET PANTOMIME met Beng aalsehe yeriicht in g TEBWAAHtOOSDE VBtKOroBED CBBOHUCBE BRONCBITES BEBiRBEUIK OOI 1 TEER CAPSULES DÉ aUYOT a lk kw to Deie Kipiuks iet grootte van een genone pil beTal en teer uil Noorwegen geheel xuifer en van de éérste quiliteit De capi iilc smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig c liet dxgefij clie g tl rm k ertecrisieeriaotcberelGn f Toor herslellenrterl eirzwatkc personen Het is foTent f en leer goed yHéé Hiwi voor eene menigte xickten voenl iD lij4ettlilit E Me Kn be racli D Amvmuwtk tMrainuliifue du piofcMeiir tiiaqumeii f De teer fegt M 11 A tUienaTe wordt met inpendef f Mnaü g Ariidit 4f i Miduttila m lougteering Hel u klmrtimieJijk i t ui Je crvarwff liewezen dat de Iter € fen itinudeeruidLU inrjoed heeft en dat btj niilig inaai gere je1d ebruik dLteerdeorganenoeripijsvLikcring lac l Ojiwckt en den goeden bloed oiidooji be ordut ZïictulftHatre de ifierfe ut dildocteur tABitb f De werkinft der teer inwendig ia als volgt Zij ver nip crt de urine atüelieidmg wekt den eetlust op en iKAMdK ipgWI tfu Hen sclirijft de toer TmtU Jê p armaeu du profesaeur SooaEiRtl Bh V getfrujk van één of tjvee capsules op t aogeiibl4 dit mei g ial eetpn werkt de teer lioo Sl merkwaardig m de vol e de gevallen aaoNciuiu I jasfMMa i ONa aNoo NINO llW t hLO0SbE VCRKOUD ICIO UiraONTfTEKINO EN TEERINO r tttttPIJHCN iXeHTa injsvEflTsewNO MU Dl op DC lt A S en ki t algemeen tegen alle aandoeningen der sltimvliefeik ledere flacon van ft i 50 bevat SO capsules Dit li gegoeg gezegd em aan te toonen hoe wtinig deie geneeswijze kost van 5 tot 7 1 2 cent per dag Om uchttgm t toopen pan nanuakul te hoeden mtetmtninerallfUmop tunUe etiquette mam op de ttM mtt tmaU letten u a gedi liil en de ondel Iftkemng m m ni4ri iil VMB JDepot te Gxjuda byJ G Zeldennjk 6ï U Druk TU A BnukiiUB Aar tigenoter iwmA vd ktt fttC nmiU deri KEBilllS te GOUDA Tooneelgezelschap onder Directie van ALBREGT VAN OLLEFEM standplaats van de nieuwe prachtig ingerichte Schonwburgloge op deu Singel bg de bmg voor het Stations Koffijhtus Dinsdag 3 Aiigiistus 1875 HET BLAUWE uw door OERARD KELLER Oroote Komedie in S Bedrijven opder dea tiUl otletOaa seobord bekroond el deo eeisten prgadoor hat btidflgk Bestaur vad Atitner en bij dea edst Jd voor loont vlkuiidi m 1873 Woensdag 4 Augaslus 1875 Tot zekere sluiting De MADONNA der KUNST Groot twroemd foouevlapel in tijf b 4rgveo oaar hst Fraiuclij van E lriigoa e PRUZEN DER PLAATSEN Eerste Bang 1 40 Tweede Rang f 0 90 Derde Rang O 60 Vierde Hang f 0 40 Abonnementskaarten Eerste Rang 1 Plaatsen zgn dagelijks i 10 cents te bespreken van 10 tot 3 ure AANVANG 8 ÜÜB r a t Bg den ondergeteekeude zgn k 1 i bekomen LOTEN in de VERLOTING van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nftttigi VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hedendaagsche Kunst Indnstne en te houden in de maand Se témber a s m da Parklokalen te Amsterdam A BRINKMAN voor Kermis Cadeaiix in vele soorten voorhanden bg A BRINKMAN Lange Tiendev alfaieri De uitgave dezer CJourant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VKUDAG In de Stad geschiedt de uitgave m den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prg per dne maanden is f 1 75 franco per post 2 BUI TENLA ND Baltcnlandsch Overziclit Id de Dliiadag aorgen gehoadeu zitting ran de raD tiW Nationale werd het ontwerp betreffen e bet mteraitiomal poaifcrdrag zonder diaouiair m eerste lezing goed gekeurd eu d larop i onderzoek derbe trooting rooitgezet l e geiua i de e d uiterale liuk r jde hebben een vergail riii i gehouden waarop heel deftig beslolen werd uik uit insleiiiaiinx van Gnnbetta out our 4l aeniitie geen livist appels Beer op te werpen in ae N niioiiale maar stil naar huis It gaan t Zou trouwens niet eel gibaat he ben wanneer in snderen nu was besloten waut nadnt bet linkermidden reeds vroeger aan den vrede de voorkeur had gegeven boren de ar lipnlhie tegm Buffet mue f mcu el volgen witeiidii n een dUtal rgevaardigden vooral der Uufarzjite he Vw IH iwil ♦ Ue Napelsohe dagbladen houden zich byna nit lu l Cl I beru act den uita f der gemeentelijke ver kie i gen aldaar waarbij de radicale vo ko eq ryn esligen door de gematigde libera en die in deze Jooi de olerioilen worden cidera eond Ut Piccolo een gemalig I dagblad van Napels ac ir jfi dieonan goanile Deze uitslag beieekenl dat de link rzijae ni t aïleu kan en Bag uitdagen dat Zij om te zegen pralen met exclusief mag zgn of ftiiheachaamd jeiieis ieder die bulten de party n staat dat zij vcele r moet trachten zij het oA mei indincte uiMèlUn den steun der ounfhanki lijke burger Ie iaaen Mcrknaardig i de7f uitslag vooral in Napels waar di rad caltii tot du ver een ruchtbaar teld voor hunne beB wiiiigen vonden en wiar zij ok needs hadden gc igi ierd Maar met erk waardig is het dat de clencaleii zoh ditiuaal bij de geoagiigile libeiatn boblien pnnges otfu Po bladen der opjosrtie fi de ItiUie spuneii vuur CT vlam tegen dit monstirurbond mU de juinniien van het Vnlioaan Uft komt ons voor dat nj die zoo hard acbreemv n met altijd zoo verwoed xgn geweest op de olericiltti ala zij i hai a beweren Indien wij ons wel liericncren heiH mnyaf gev ardigle der linkerzgde tot de hrlugs e der par behoorende bg ge egenheid i verknzing n met al te jeer over de incdewerkin der flencilen e klagen gehal Het staat ona ook nog duidelgk voor den geest dat de eeuige na vra g on het exquatur van partmu iere zgile gedaan door een gevaardigde der linkerzijde aiu den mi nsler Viglnni werd voorgedragen Een def jongste e roulnirfs van den heer B n lii den Italiaanscbcu minister van openbaar onder ijs heeft ten doel om de gemeentebesturen lan te piren tot het opnohten vtin schoolgebouwen w rvoor onderatenaing zoowel ift geld al in het wairborgen van leeningen wordt toegezegd I t aanbod ge dt chtet aleohts voor gemeent n die minder dan SO UOO inwddors lellen Voor gemeenltn an mn der dan 600 inwoners wotdi de reule iloor de Begoernig vergoed voor tie tninjkir Levo kle be draagt zi hoogstena 3 pCt Rente rn afbetaling worden na ir gelaig van omstandigheden vastgesteld Als voorwa irde voor het lerlecnen van onder teuiiing S of het sluiten eener leeiiiiig onder wairb rgi g er legeeriug wordt gcsttld dit de op te richten f eboniven uitsluitend voor loholen bestemd zgn t het plan voor den bouw door den minister van I ADVEBTENTIËN worfen geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTB LETTEBS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VUF CENTEN Te WADDINXVEEN iga gekozen tot leden van dea gemeenteraad bg heratemming de heeren Zwart aftr lidj eu K Jonkheid met 76 en 69 at De liberale candidalen oe luieren G Overeqader Sr tn G de Baa It bekwamen ieder 65 atewaea Te STOLVVIJK zgn bevkoien de kh L A de Vreugd aet 5i stemaea en S Verksik iMt 89 stemmen Te AMMEB8T0L u gekozen d hoer P de Jong Dz Te AABLANDERVEEN i gekozen de heer J H Rutlng Ie ALBLAS3EBDAM xs gekoieo de h m Aiw Goedhart Te reBOliEfiH WEN ztjnherkoMudi hh 4 Breek Uiid eu W P Bruut Gekozen de hixr A Mueua Ie KHIMl hN a d LEK gekozen de heer M Bogae dl Uirnsz rf Wf t uitb kï Sm ifc w gt UÊÊk ÊtuÊ Êm altr lid eu J BINNENLAND CtouuA S Augustus Den Sden Anguatnt 1875 heelt aan het Miui t rie van Buiteulan isubc Zaken e underleek nriig plaats gehad van twee oonveotien tusachen Nederland en Italië 1 tot regeling der rechten voorrecUlen en vrgdonmeu dir wederjgdscli ooiiaaiaira ambtenaren lu de beide Kgkeu eu 2 tut regeling der voorwaarden nu toelating van consulaire amlilenareu vau It lle in de vooninainSM havens der Ne ler andsche Overzee che bezilUugtn f VKIKjADÜKlNd VAS den GhMLI NlbR tU op Vrlj lng den G Angnitus 1S75 des namiddags De Broederschap v lo candidaat notar ssen in Nederland zal bare 25 te algemetoe vergadering bonden op Maan lag den 16 Angnstaa a s de voormiddags teu lO ore te Amsterdam in het lokaal De NederUnden Buite singel De onderwerpen ter b handeling rgn 1 Feestrede door den vootn ter 2 Verslag van het hoofdbestaur omtrent hft voorgeval ene in de Broede sohap sedert de laatste alg vergadering d Verslag van de tedaetenren van t tijdschrift Regl rn tTet en van het TeeHtad voor olaru amóten Hiyutratie ia Rekeningen verantwoording van dl n penningmeester over 1874 Benoeming eener l om missie van onderz ck 5 Veralag vau de Commissie voor de rekening Begrooting voor 1876 7 B noeming van drie leden m het Hooldbesmur a ten gevolge der periodieke aftreding van de heeren Brouwer en Jiskoot 4 Ui plaat van deu luer Van Metriaut bcuoemd tot notaris en dientengevolge met herkiesbaar 8 Bepaling van pbiat w w de olgiude algemeene vergadering nl gehouden worden ten 1 ure waarin zil worden behandeld De thans in omloop gebrachte uieawe gouden timgulder stukken mis n den eigeuaardigen glans van goud iliit MS Ie rgksmant verlaat Aan de rgiie wanrup bet wapen der Nederlanden i ge t m ld 1 duidelgk een deuk te beapenien veroorzaakt Jour dien de bee dien s de koning n de ande tgde te sterk ea rclier 1 Kit springt nog uuidelgi r in bet oog ii dien de munten opge Upeld orden mit de beeldlems eu tegen elkander in welk geval zg met aaneeinluitfn looal munt 1 hebooren te doen maar eei e betrekkelg groot afwgzing doen zei üoals men nooit aan de hoegle van en at peMje kan lagaan of het geUl jHi t is Di is l g morgen is door de politie aan het station v nden lloUundsoben spoorweg een oouduoieur die ten10 d met den trein van raslerdan te s Hage a kon en amirebouden ea naar het politiebureau overgebreob veidaobt van uit een kistj dat aan hem luqualneit va i pnkmeester was toevertrouwd geld to hebben ontvreemd Aangezien evenwel d ak ieRotterdam ressjrt erl 19 de verdachte dcrnaaria getran o teerJ Bit Drenthe Het verzoek van d 0 lieer B H vandoWcrvec a tot vernieuwing eu vcrl igiug vaii de brug over het water van de Zougsiraa achter de Stoofsteeg De adrcsieu van v rsi liide de pcrsjueii tol hel aan hen in gebruik af aan vau gerio eerdenofgeJejipteu Het verzoek van UH LibijfeBeesters betrekkelijk hel beheer der rcultu van het tm name der Librae op het grootboek der N ilioi le acbuli ingesuhrevcu kapitaal fe benluilen Op het vooralel van een der riadsledtn on al vorens den Heer Weusmk als stadamuzhtkmeester te oiitslaau aan Burgcmeiatec eji VVcthuuJer op te dragen het iiis ellen van tqii i ader oiiderioek be tiekkelgk deze zaak u e welk looisiel de stemmen hebben gestaakt Bg verwerping vau dit vuurstul te behandelen de door B en W ed ue voordiaoht tot het verkenen vau ontslag Ie benoemen Eene bulponderwgzeres aan de openbare burger obool voor meisjes eu eeue lau dt tweede openbarearniensohoul u 1 nee onder vgiere Brii lu de vrouwelgke handwerken aan de laalstgeuoemde scuool