Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1875

tgd waario gïrfuiadtproolttaatie at da driekleurige randjes rerscheeu bg deze aansohrgving van zgn roorganger de mededeeling dat de regeeriAg niet benoelde invloed uit te orteueu op de rerkieziiigen en dat geen ambtenaar ran zgn betrekking misbruik fehoorde te makpn tot het uitoefenen ran zoodanigen iurloed De heer Amersfoordt toont aan dat wanneer mao aan deze laer raathoudt het getal kiezers dat nn reeds beperkt is nog rermicderd ut wofden met ben die door hunnen rang of stand in de maatschappij het meest in slaat zgu regeertiigshandelingen te leeren kennen eg te beourdeelen Al8 gg aokrgft hg uit bet publiek ten platten lande wegneemt den burgemeesler den lyksoutranger dan controleur den postmeester den luitenant der marechaussee den dijkgraaf den notaris den officier d r genie den oiiderwgzer roegen wij er bg dan bigft er aldaar rau mensahen die reden van hunne rerkiaiogen weten ta geven niet reel anders o cr dan de predikant en de pastoor Deze beiden heeft de wel geweerd als leden ran den gemeenteraad enz en dagelgks wordt beweerd dat kerk en staat geacheideu moeten zijn zoodat bet rerkeard is maatregelen te nemen die beverken dat j bg uitsluiting da iurloed der predikautea sn geeste Igken de rerkiezingen legele Door ambtenaron te wrrea zal dit echter sleeds gebeuren zoolang man ecbternietopterUKkoml IJe heer Amersfoordt rermeldt als bewgs hiervan het Vfiorbeeld eener kieererga leriug in ague eigen gruieeute gehouden in een wgnhuis ouder roorziltersobap van een slijter in aterken drank en onder secretariaat van een hemergier Daar werd het woord gevoerd door een predikant door een katholiek geestelgke en door den oudstou wethouder welke laatste een kerk der afgescheidene gemeente op zijn goed had en zeil daarin predicatiën hield iehoorzaam aan de ontvangene aanschrg ving onthield de heer Amersfuordl nich bij de verkiezing van alle inmenging du eerste maal stemde hg lelfi niet mede de tweede keer nam hij geen zitting iu het stembureau De wethouder echter ton gaat hij voort die wegeoa mijne verhiuderiug mijne plaats bij het stembureau vervulde heeft mg heriuuerd dat hg als wethouder alles mocht doeu wat mg ala burgemeeater rerboden was dat hg onalzetbaar was dat bij rg tuigen mocht laten rgden om kirzers naar de sternbas Ie laten brengen enz Mij heelt het geërgerd aldus door een witbouder diden Ie zien verrichten aan een bnrgeaseesler verboden iit b vcrauu gekomen van twee kamen zoo van de liberale ala van da cjuservatieve igde heefl mg daarom te meer bevr md omdat ik toch niet denken kan dat de minister den burgemees tersstaud zoo gering schat dat hg dien in tiiat acht om up kommandoof de partij Thorbecke üf de partij Heemskerk aan te bevelen Ik verklaar dat ik over stailazakeo mgn eigen denkbeelden heb die hel gevolg zgn vanjaren studie en herhaalde overdenkingen Ik rerauder die op bevel van niemand noch op dut van mgn onden leermeester Thorbecke noch op dat van mgn ouden medeleerling Heemskerk mannen voor wie beiden ik hooga achting koester maar door wier bevelen ik my nimmer blindelings hoop te laten leiden waar het de eer en het belang des raderlands geldt Het ralt mij hard nu ik meester in de rechten en éootor in de letteren ben de enige in mghe gemeente nu ik jaren lang staatsrecht en atjatbuishoudkunde met zorg en vlgt keitndeerd heb tweemalen door oen peunes reek des ministers Ie zgn rerhinderd orer de keuze ran leden ran de StatenGeneraal een noord te uiten Het oaderaoek van de werking der wetten op Lager en Middelbaar Onderwijs en van iiaar onderling verband op last van de Maatscbappij tot Nut van t Algemeen ingeateld Verrolg Voor de zelhtandige werkzaamheid der rrouw is het noodig dat haar eisohen worden tield met betrekking tot haar beroegdheid Het bezit ran akte A acht de commissie niet roldoende Ër wordt roor hrt voorbereidend onderwya meer rereiacht dan alleen wetenscbappelgke keaaia Er is toch tussohen roorbereidend en eigenlijk Lager Onderwijs een groot rerschil bet eerste rereiacht een eigenaardigen tact en kennia ran reel zaken die met in het programon ran t Lager Onderwgs kunoen opgenomen worden Daarom weuscbt de commissie niet alleen afzondeilgke gelegenheden ter opleiding ran onderwijzeressen maar ook een afzonderlgke akte terwgl men ran haar die aan het hoofd eener geheel afzonderlgke school ran roorbereidend onderwgs mooblan geplaatat worden borendieu het bezit ran akte A behoort te eischen De opleidiogiklaase zuu aan de kweekscholen kunofu rerbooden worden ea de akte roor roorbereidend onderwijs lou geroegelgkop 16jarigea leeftgd rerleend kunnen worden InVEMDIGI JNBipHTIKS UES SCHOOL De boofd I onderwijzer is rerautwoordelgk roor zg n chaol o4 el wat het onderwgs als de nalering dar ctlel Wrordeningen betreft in zoorerre althana de zorg roor deze laatste niet aan anderen ia opg dt fen Maar hem behoort dan ook rrigbaid gftatei te orden ia de keuze ran de igiddeica iBarttatr hg ziti ran dia Teraat oordeü9kheiimeMtt nniM at In allei dus wat de ethode dt kdiffee fet l Ntmtfdelen ia ééa woord het gehdete onderWQs betf ft moet dan ook de onderwijzer binnen de perken der wet en onder bet totzicht ran den schoolopzientr g ebeel rr zijn Ue emeeatebestuieB moelea ioh daarmede niet inloten alleen hebbes z j het racht in orerleg met den hoofdonderwijzer een begrooiing rast te stellen waarbij roor de verschillende behoeften bepaalde sommen worden aangewezen als nluima die de hoofdonderwijzer niet mag orerschrgden Mocht zioh hiarorer r tachil tusichen het gemeentebestuur eu den ko fdonderwgzer openbaren dan beslist de schoolopziener De rerhouding lossoben den hoofdonderwijzer en de hulponderwijzers zou zoo ala rroeger bet geral waa beter geregeld kunnen z jn Men zon daarbg rooral Ie letten hebben op twee uken de raranlwoordelgkheid ran den hoofdonderwijzer roor het I geheel ende zelfstandigheid der ouderwgzersio loorerre I ilie met de reraniwoordelgkheid des eersten bestaanbaar is De school toch moei 66 organisch geheel zijn bezield door ééa geest bestuurd door éia leidende gedachte Die geest die leidende gedachta moeten ran ééa rerautwourdelgfc peraoon d i deu hoofdonderwijzer nitgaaan Daarom behoort da ea4 ok de noodige macht bg de wet toegekend te worden alle werkkracht in de achooi dienstbaar te maken aan de bevordering van dien geeat enalles te weren wat iu sirgd is met de leidendagadaohtedieaan ile school baar richting geeft Aaa de onJerwijzers wordt daaineveos de verplichtin opgelegd rekenschap ta houden met de aauwgziugeu door den hoofdonderwijzer gegeven de wenschen door dezen geuit de richting door bem aangegeven Maar met deze verplii hling behooren ook de onderwij cers zelfstandig te kunnen arheiden eu moeten zg al de handelingen kunnen verrichten waardoor zg meentn het best het doel der sebool ontwikkeling te kitnuen bercikm Door den grootereu iu loed der hoofdonderwijzers b j da benoemingen zou reel worden bggedrageo tol berordeiiug ran eene goede rerhouding Ook b j de regeling en inrichting ran het leerplan moet de hoofdonderwijzer zoo min mogelijk worden gebonden Maar zal men dit geheel aan hem kunoen overlaten dan flsoet men de zekerheid hebben dat bg eea volkomen voorstelling bezit van hel doel der school ran den weg waarlangs men dat doel kau bereiken en ran de snelheid waarmede man de rerschijlende deelen ran dien weg kan duorloopen D e zekerheid kan men rerkrygen wanneer men den hoofdjn lerwgser de rerplichting oplegt bg bet begin van elk nieuw schooljaar aan den schoolopziener ter go dkeuring in te zenden niet alleen een luoater van wekeIgksche werkzaamheden maar ook aan volledig uitgewerkt programma ongeroer in den geeai ais die welke bg de Middelbare School aitgegeren worden waarin roor elke afdeeling is aangewezen het gedeelte ran een onder wgsvak dal in die afiieeling zal behandeld worden De gezamenlijke dealen voor d verschillende afdecliugen varmeu dan bet geheel van het op die schooi gegeven onderwgs en nueten dus om een aamenhsngrnd geheel it te maken ia behoo l jk onderling verband staan Bg het opmaken van znlk een programma n moet de omvang van elk vak op de Lagere School nanwkeurig omschreven z jo hetwelk met mogelyk zal zgn zonder dat men van het doel dat men met hel onderwgaia elk vak beoogt een duidelgke voorstelling bcbba Het doel van bel le sonderwya is kinderen is leeren lezen Dit wil niet zeggen dat de leerlingen alleen moeten geoefend worden verbiudiogeu ran letiers en lettergrepen ring op het eerste gezicht ttit te spreken d i werktuigelgk tè leeren lezen maar z j moeten ook bet gelezeue leeren rerataan Dit onderwgs muet dienstbaar gemaakt worden aan hel bgbieugen ran woordenen zaakkennis Wordt liet leesonderwijs rrg algtmean in dien lin gegeren toch meent de commissie roor het een en aadar te moeten waarschuwen I Het orerdrereu gebruik ran leealeeiboaken Het leeronderwgi oug niet ootaardco ia aen oursnaja orer eenig rak De wetensohippelgka kennis op de lagere school te rerkrggen behoort rooral door de mondelinge roordracht van den onderwijzer bggabraobt te worden Alleen aan de meeat gevorderden zoa een leesleerboek kunnen gegeven om hnn de weg te leeren kensen waarop ig uil boeken kennia kunnen rerkr j en 20 Dff meeste leesboeken zg n te fragmentarisch De leerlingen moeten gewend worden een werk van zekeren omrang niet opzattel jk roor kinderen g schreren uil te laten en zioh rekeusohap legeren ran het geheel dat zij in reraehiilende achtareenrolgende lessen doorioopeu hebban 3 Er wordt niel genoeg werk gemaakt ran de rtir iJntnénkatim nur den Haag te onderttetinen riet is toch tea feit dat Tan de 36 millioen aan de TolksrerteKeuwoordiging uit a lands schatkist aaniteiraftgd tot aaiiieg lan staatswege raa 6 nieuwe apourlfiiea Drrnthe oieta genieten tal Deze pro iuoie di de ehaaenten herat om produotierer ook ten bate fan den ataat te kannen worden die ran allej uat rori ieq de aieeat dringende behoefte heeft aan kraoliti e hulp ran den staat om ook tot meer bloei en welvaart te geraken wordt weer bebaadeld alsof tfj uiet tot ds kaart des lands kehoorde taob I apoorwegen daar geen atikelcn Tan weelde daar Bog ren ruim reld Ier ontginaing rour landbouw en industrie braak ligt Heden middag is op den Flnweelen Siligel een achnienslijper bijna overreden door een boerennageu l e man raakte taasohen zgn toestel en de muur bellend zuodat bij trg ernstig bezeerd is Men schrijft als rolgt aan de leid Cl Hel is uog geen drie weken geleden dal iederlegeiibulije den boeren welkom was omdat hrt grasbegon op te korten Die aan den houiboua deden hadden echter liever maar geen regen tut zjj binnen uren Toeo scheen het of natuur zioh schikte naarde grtis weusohende landlieden er kwam regen enop den SOsten II viel er zooveel dat iedereen zich vuldaaii rekende Maar op dien 20steii was het Sinte MaiKriBt een kwade dag want ais het danregent regmt het doorKaaiis zes w ken Die leer is den neeateo l Ddliedeii niet ait het hoofd Ie praten Op een anderen dag ion nieii zich naar cbynlgk meer dan voldaan hebben beloond thausschroomden ♦ den Toor de gevolijen I glderiaeestersin de n fale polders gaveu dan ook last om uit Ie aaien liet woei eena frissche koQ en zoo nas inkorten i d het overvloedige water uit de poldersgemalen en in den boe em ontlast die daanloorheel wat reet en rersch water verkreeg Sedert diendag heeft het uiet meer geregend oiaar sterk gedroogd soodat de meeste weilanden van f rus ontbloot geraken Ten gevol e daarvan wenscbéh nu we r de boeren naar regen ook met inbegrip vande toen hooiboawcndeu daar meest overal hri hooi ia biunengthnald De weersgesteldheid moet bijzonder irochtig ziju om b j den hoogcn zonnotnnd van ematreeka half Jali zioh bedacht te maken voor orerJait van water De Commissie voor de Historische tetitoonsteiling mMt A iidi rdlltn llj eft eliik rnmU dnnr mfvwijijt oonranten voor eeniKeu tgd werd medegedeeld besloten de voorgenomen tentoonstelling eerst in het Too asr ran 1876 te doen plaat hebben Niet OBdat zy ran sienswyze is veranderd omtrent de baleekenis van het document van 27 üct 1275 mtVa 1 00 jarig bestaan iu den a iustaandeu herfst r l wordtin herdacht maar opdat de zomernaanden in die gemeente de laneuwerking van vele medeburgers deze onmisbare voorwaarde van haar we slagen ouaogelgk maken besloot zij tot uitstel Zal nu de tenteoDstelling zelve al eenige maanden later worden geopend de oommisaie blijft toch in de herdenking ran het rerleenen ran den giftbrief de aanleiding de rrohtrurdiging en de kans ran welslagen barer tmtoonilelling rinden Ingenoaeoheid net haar streven viel liaar nu reeds te beurt On aantal barer medeburgers uitgenoodigd zich bij haar aan Ie sluiten en meer on middel ijk hunne medewerking te etleencn verklaarden zich daartoe met de mersie welwillendheid bereid Aldus werd het laogelijk voor iedere rubriek der tentoonalelling eene afzoiiderl jkB suboommissie te vormen die zich onledig zal houden met het opsporen ran TOorwerpen rooi hare meest gelrouwe afbeelding ran het groolale belang De mddelb A deelt naar ainleiding van de bekende circulaire des Ministers Heemskerk iu zake de rerkiezingen o a t rolgende mede Wat wg orer de oude kwestie aan te roerenhebben ia niet uienw Maar het is een woord ran waardig en krachtig rerzet jaren geleden reeds geaprokeo door een man wiens naam eenig giza bezit Men riudt het in hel weekblad ie Getneentettem van Maandag 7 Januari 1867 onderteekeud door mr J P Anersfoordt drsigds burgemeestervan Haarlemmermear Dat weekblad is niet zoo algemaen rerspreid en grbevrtenlssen en geschrifienTan dat jaar liggen niet eer loo rersch in hetgeheugen of eene herinnering er aan kan misschienniet orerbodig geacht worden Thorbecke had in zijne nrertronwelgke aansehry Ting ran Aagustas 1864 zijne meening nitgedrnkt dat bargemeesters zich behooren te onl houden ran hel bgwonen van kiesersvargaderingen en dat aanbeveling van candiilatrn van hunne zgde afkeuring Terdieut ofschoon hg hun recht als staataburger m hunne stem uit te brengsn op wien zg verkozen met ontkende De heer Heemskerk voegde omstreeks deozelfden j rtotd lik Mea Int j de ên gn Ifieina ren a iraa bi Keir l feo iMar iwilti hrt leMggerea of het opzaggo daorra aaagoat dit laat reel 4e jKtn hnn orer In reel m niette uggen de meeste lobolaB beeraebt b j het opzeggen aitup ran poëzie achooldraau dje achadelgk ia roor den indruk raa W fidMbt en aadeelig werkt qp de aorming ran den ainaak terwgl een Ainke roordracht zooveel iou kannen bgdrageu tot de ontwikkeling van het acboonheidsgevoel io ip u tfi h j bebogduke oefaning in dezen terAia TM raA het qnbébolpene en hToomde in hooding n bewegingen waarmede i t üns het meerendeel der Nederlandaehe sohooljeagd bchebt is rerdwijnen zonder dal men bg goede leiding behoeft te rreezen roor pedanterie of aanmatiging 4 De Iceslea moet leesle ga en blijren Woordrerklaring is noodig maar ile leetlea moet niet optaardan in een cucsua ran Nederlandsobe spraakkunst AUeen in zoorerre verklaring ran taalvuroien noodig U roor een reoh begrip van den ieesstof mag het gebied der taalkunde betreden worden bg bet ezen Hel doel van het schrgfonderwgs is het oitJrukken zgner gedachien in zichtbare teekena op het tapier Het zal er minder op aankomen da leeriiigeo lot schoonscbrgrers te vormen dan wel hen te leeren ring au duidelgk in loopend aobrift te achryveo Vooral ook rerzuime mtn niel aan het achrijfoiiderwijs oefeoiogen te rtrbinden in het makea ran korte anteekMingen orer eeo gehaarde roordracht om die aanteekeningen later door de leerlingen ta doen aitwerkcn Bebalre de ontwikkelende etrckking ran bet rekenooderwijs kau men ala doel daarby stellen de leerlingen bekwaam te maken tot bet raardig oplossen ran alle rekenkanstige vragen die zich in het dageIgkich leren kannen roordoen Hoe het best een ontwikkelende kracht asu het lekenonderwgs Ie geren is een quaestie ran nwlhode Voor bet andere doel is het roldoende dat hel rekenen sicb niistrekke lot de kennis en het gebruik iler zoogeuaamile hoofdregels toegepast op gebreie eukelrondige en samengestelde benoemde gelallen de gewone en tieudrelige breuken n de reraehiilende in ona land gebruikte saaien Üe vraagstukken die tot oefening in deze toepassing gegeven word n moeten zoorael migelyk aan het dagelgksche leven ontleend zijn ao uit het hoofd opgelost worden iu zooverre althans de getallen daarvoor niet M groot lyn Het doel van het onderwijs In de taalkunde is da taal in haar verschillende vormen la doen verstaan en ze zooveel mogelgk zuiver te doen aofargven Voor dit tweeledig dÖN ia geen roUedige spraakkunst noodig Het eerste deel van dit doel wordt teeda zonder opzellelgka oefaaiaiien ia ds praakkanst be reikt door goed leesonderwgs Voor bet tweede behoort het onderwgs in de moedertaal te bestaan uit en zich ta bepalen tut aen reeka van practiaobe oefeningen in bet zoirar schrgven der laal waarb j de eigeiilgke apraakkaustlge ccgels en de logiaohe analyse alleen in zooverre behandeld wanleu ala z j kannen dienen om dat zuiver schrijven te bevorderen an hel gelezeoe te doen begrijpen Ala zeer belangrijk deel Tan het taalonderwijs in de Lagere School ia nog te besehonwen bet ssaken van schrifialgke opstellen d i het geregeld voorstellen van eigen gedachten waarbg echter te waken is tegen het uaacbrgven uit bet geheogeo ran een vooraf van buiten geleerd le e Het doel van het onderwijs in de aardrgkakunde ia de leerlingen bekend te maken met de aarde als woonplaats ran den m nseh doch met met alle deelen in dezelfde mate Het S ireekl ran zelf dot de naaste omgering het eerst eu het nitroerigtt dient gekend te worden Maar van die naaste omgeiiug uitgaande breide man de kring telkens verder uil tot eiudalük een algenkeen overzicht vun de gebeele aardoppotviakte verlcr gen is Nederland en zgn overzeeaohe bezittingen behoonn natRurlgk het uitToetigst behandeld te worden doch eten nataurlgk ia het dat men geen nivere voorstelling kau verkrijgen raa onze koloniCn tondw teren een algemeen denkbeeld te hebben ran Azfien Amerika UitalUilaod topogralhche kennia flioel onrolJoende geacht warden Geen doire opsoamidng dus van namen maar reeds aanstonds roor zookefeT bet met de ratbaarheid der leerlingen strookt een molireering ran den teganwoordigen toeaUnd Verder lette men rooral op ligging grondsgesteldheid klimaat roortbrengselen middelen ran beataan en rerkeer en jrgze het verband dat tussohen eau en ander bestaat aan Het do l der lMebiedenis op de Ugere School la roornanelgk da leerlingen bekend ie maken met de wgzs waarop ons rolk tot zgn teganwoordigen toestand is gekomen zoowel nit een alaalknudig als maalMhappelyk oogpunt Het is buiten eenigcn twijfel dat de laatste rier eeuwen op de ontwikkeling ran den tegenwoordigen toealand den grootaten invloed gehad hebben derhalv dient ook dit 4gdvak hoofdzakelijk in aanmerking te komen en de ouderwgzer zal rooral bg die feitec behooren stil te staan welke m zoo U lieggen de spfcakala in den oatwifc celings l gangi aitmaiicn Dooh bij ial als t ware door de leerliBgen zelf gedimgen worden ook enkele leasen te wijden aan den rroegereo toestand ran oiit land Indien loch het onderwgs in de geschiedenisj op de rechte wgze eu naar een goede methode gegeren wordt dau zal de leerling moeten komen lot het inzicht dal het heden ligt in t verleden en ilat het tegenwoordige de kiem der toekomst in zich bevai Ala ran zelf zalleu dna de rragen ran zijn lippen rloeien die den onderwgzer in teruggaande beareging voeren van de zestiende eeaw naar de cerate bewooers ran ons land zood it een rluchlig orerzit ht ran de eerste tgdcn uiet wel gesist kan worden Ook ter rerklaring van den tegenwoordigen aardrijkskundigen toestand van ons land kan u t de eera e eeuwen met rnioht het een en andei behandeld wordiin De algeoneue gescbie leiiis worde echter in den ijf larigen coraaa ui t afzonderlijk behandeld dan in zioverre de NeJerianden met hel buileuUnd lu aar raking komen Het beginsel der nentraliieil eischt uiet dal over vasutaanile historische feilea gezwegen wordt op de openbare achooi ITordt venolsi INGEZONDEN LESUWENHOEK S JDfilLÉ De Sul com ai8sie roor de te houden Tei toani telling ran roorwerpen bij gelegenheid van het iü jarig J biU der onldekkitig va de mkroêcopiKhe meieiu door ANTONY VAN LMEÜWENUOEK welke gehouden zsl worden te IMijl op den S Seftemhtr e k verzoekt dat de reeds toegezegde micro oopeu mannacripten boeken brochurea eu andere op LkeuWENHOEK betrekking hebbende voorwerpen orden toegezonden aan den laiUl ondergeteeken ld zoo mogelijk vóór of op dOQ 1 September aanstaande en heitaalt in het algeineea bij deze dri gtnd het verzoek vroeger reeds hg ciroah ire of in de dag en andere bladen gedaan lot locz ndiug ran al hetgeen in bedoelden zin tu openbare of bijrondere veizamelingen mocht awnezig zijn zi llende door de C ommiaaie zorg gedragen orden dat deze voorwerpen na den afloop der tentoonstelliig in oede orde teruggezonden warden j Mr i SOtrrENDAM SecreUrie der gemeente MJt I Dr C 1 HOFFMANN Boogleeraar te heide wi r 1 HAAXlrfAN I Apotkeker potheker te Boulrdem F O X X T X si Aan het Bureaa van Politie is voorhanden k n in deze gemeente gevonden Gooden BliOCHE Kaïitoiigerectit te Gouda Op de TetecliUittiiig van 14 Juli 1875 zijn Ie navolgende personen veroordeeld A K en VI K leder tot een geldboete van 3 of subsidiaire geva igenisatraf vaa dag oor ieder en verbeurdverklaring der gevangen visch met bevel tol dezelver uitlevering of ruldueuiug der gcsohatte waarde ad 60 centa en met bepaling dal hij gebreke van hieraan te voldoen binoen twee maauden na aanmaning zulks zal wonlen vervangen door een dog gevniigenissirsf voor ieder uegens bet in vereenigiiig en gelijklgdig viascbeu m eens anders vischwater zouder voorzien te zijn van een aahriltflyk bawga van retgunning van den igeuear of recklUebbende op dat tiicuwater J r d Tot taee geldboeten ieder ran of auba gevangenisutraf van drie dagen roor elke boete verbeurd verklaring per in beslag genomen drie Khakela en der niet in beslag geuomen gevangen visch met bevel tot uitlevering van die visch of voldoening der geschatte waarde ad 5 cis eu met bepali jg dat by gebreke van hieraan te voldoen binnen twee maanden na oaiimauing xuil ui worden retrangen door gevangauisatraf ran u dag wegens het risachen in eens anders riscbwaler 1 In gealotcn viscblgd en f Zander vporzieu te zgn van een schriftelijk bewijs van vergnnning van deu eigenaar of rechthebbende op dat vischwater en zulks na binnen de laatate 12 maanden a tn de overtreding voorafgegaan wagens overtreding der virurdeningeu op de jagi en Vischerg te lyn veroordeeld M S Tot eene geldboete van f 3 of suba gevangenissiraf van één dag wegens hel vervoeren ran risch ingcaloten rischtijd en later dan reeriieu dagen na de sluiting daarvan M K Tot eene geldbuete ran 8 of stjbe gerangenisstraf ran een dag met verbeurdrerklaring der in beslag genomen zes stekken wegtns bet rissohen in gesloten rischtijd M d J Tot eene geldboete rau S aibe gerangenisstraf van Üa dag met verheurd rrklaring der in beflag genomen gebben en bevel dal die zal warden veinield wegens het visoheu mrteeu gebbe geoorloofd risohluig waarren de mazen niet hadden de bij i et I egleaient p de Jagt en Visscherij in de prorineie Zuid Holiaod orersehreden grootte U V L Tot twee geldboeten elk ran ƒ 6 of subs gevangenissl af van drie dagen roor elke buete retbeurdverklariug der twintig stekken met bevel tot derielver uitleieriug of voldoening der geschatte waarde ad 25 cit en met bepaling dal b j g breke van hieraan te voldoen binnen twee maanden na aaanmauing zulks zal worden rerrangen loor gerangenisstraf ran één dag iregana het riaaobeu iu eens anders risch water 1 In gesloten vischtgd ea 2 Zouder voirzien te zijn van ea schriftelijk bewijs van vergai ning van den eigenaar of ree ahebbende op dat fiscbivater en zulks na binnen de laatste twaalf maiuden aan de orertreding voorafgegaan wegens overtreding der verordeningeu op da Jagt en Visscherg te zgn veroordeeH J M 1 V j i J r L De eente twee beklaagden ieder tot twee geldboeten elk ran ƒ 40 of ieder tot een silbs gerangenisstraf raa taa dagen roor elke boete fa de derde beklaagde lot twee guldboeteo elk rail 20 of sabs gerangcniastraf ran vier dagen foor elke botte verbeurtverklaring der drie in bealag genomen schaketa waarvan de mazen te klein zijn met berel tot derzelrer rernieling alsmede de twee andere schakels dia niet in fccj i g enomen zgt en de gevangen riacb met level tut derielver uitlevering of betaling der geaebatte waarde ad 1 76 voor de twee aobakela icn ad ƒ 0 80 voor de visiih en met bepaling dat b j gebreke van hieraan ie voldoen binnen iwee maanden na de aanmaning zulks zal worden vervangen doorgevaugenisstraf van één dag voor elke niet uitlavering voor ieder der beklaagden wegens het in rereenigiug en gelijktijdig vieichen in eens andera riaab ler met schakeis zonder roarzien te zgu van eene daartoe batrekkelgke akte n van een ackrittelqk bewga ran Tergunniug ran ilen eigenaar of rechthebbande op dat vischwater teruyl de mazen van dne diormbakels nat gemeten uiet de b j het Begic nent op de Jacht eu Visscheiy in de provincie Zud Holland voornescbreven grijotte hadden Kn zu ks met de verzwarende omatandigheid raa het tydens de bekearmg plegen ran jfeital jke wcdaiatand tegen de beroemde beambte len opzichte van de twee eerate bekla gden bovenilien uog met opgave raa cea ralscben naam K d J J i D en U r D Da aerate ea tweede beklaagde ieder lol eeoegeldboete aa lO of soba gevangeai traf van twee dagen reor ieder n de 3e beklaagdt tot eene geldboete ran ƒ 20 oi subs gevangrnisttraf van vier dagen wegeoa het in vereeuiging en gelijktijdig jagen op wateewild ineens anders jachlwater zonder voorzien te zgn van eeu aolritelyk bewya van rerganning vap den eigeiiaiir of rcchtfaeMieude en zul ka wat ds de 3e bokl ia de betreft na binnen de taaiste 12 maanden aan d orertreding roorafgegaao wegeaa orertrediOK der rerordeningen op de Jacht ea 7isscberij te zgu veroordeeld En allen in de koelen deanoods inrorderbaar b j lyfsdwang MARKTBERICHTEN Oouda 29 Juli Poldertarwe paike 9 5Ü i 25 Miiidere 8 5Ua 9 2ö puike roode ƒ 11 ƒ 1 1 25 Kogge puike ƒ 7 75 a ƒ 825 minder 72 i 7 50 Voer 6 76 a 7 00 Gerat puike 073 ƒ 7 50 Mindere ƒ 6 00 6 60 Haver zWare ƒ 5 30 a ƒ 6 25 Lichte 4 i ƒ 5 Koolumd 11 a 12 De veemarkt met wenig aanvoer d haadal icta vlugger schapen traag varkeua voor Londen van 22 a 26 cents per half kilo rarkeoa en biggeu vlug verkocht Aangeroerd 150 p4rlgen kaaa Tan Ï6i S met vluggen handel Goeboier ƒ 1 50 a 1 60 Weiboter 1 20 i ƒ 1 80 gr 13 Angnatus KAASMARKT Burgerlijke Stand Gtaoai 2 Aeg Johanaa Gerarda oaaert P J Udtiatt en G J KorteDuever 3 CoroelU Headrica oadera P i Verbrw en C Maatje OvLai i£Dn 4 Aag G M I ioischer 1 j S ai O SU l r jk 99 j M Storkeuburg 11 j W vaa Kersbergea 6i j i J Deen 3 m GiHUKOi 4 Aag T vaa Oeal sa h C vaa Kaotva W aa Lteawea ca G Ureadyk