Goudsche Courant, vrijdag 6 augustus 1875

eiVEESEEL SüIVERINDS SOüT is het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen maagpijn maagkramp slechte mK verteering znur duizeligheid hartkloppingen enz en moest daar het ook bü het inmawlnvan zure vruchten het weekkoken van groenten vooral peulvruchten als erwten boon linzen enz zeer goede diensten bewijst in ieder huisgezin gevonden worden In nX a 18 33 en 60 cents l jes Zondag 8 AogDstns 187Ö N 1708 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hnarbalsem of Eau philocome Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fljn vet met eene toevoeBimt van Peru balsem extract van kma en welrikende olieën Hg reinigt de huid van het hoofd en kan het beste middel genoemd worden om de groei van het haar te bevorderen en het uitvallen voorkomen In flapons k 45 en 90 cent Anathcrin mondwater Met een gelijke hoeveelheid wat r gemengd is het de aangenaamste mondapoeling Het neemt eiken slechten smaak weg reinigt de tanden versterkt zwak tandvleesch en l verhindert de vorming van kalk op te tanden daar het slym en overblyfselen der spii zen oplost Het flacon kost 75 cents Eiigfcisch Tandpoeder In elegante dozen van 100 en 50 grammen a 45 en 25 cents Idialoii Uroppels zonder sqhadelyke bestanddeelen bevryden oogenblikkelyk van de hevigste Kiespyn fleschje kost 25 cents Het Da Iniendlng van advertentiën kan geschieden tot één utir des namiddags van don dag dor nitgave Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depote voornameljjk te Oouda bn L Welter L Scheukten J C Zeldenryk te Sdioonhoven bjj Wed Woltf en Zoon te OmlewaUr bij F Jonker Idenburg te Woerden brj N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON OIMBORN tp k Kt ABVERTENTIËN tia eene langdurige ongesteldheid overleed heden nacht ten vier nre mijne innig igeliefde man en der kinderen zorgdragende vader DIRK STOL WIJK in den ouderdom van 39 jaren De hoop dat hy een beter i leven is ingegaan leenigt eenigermate onze i G STOLWIJK Veenstha en KiNOEitüN utt la 4 Aug 1875 j JStreHende deze tevent ter algemeeiie kennisgeving 8 yqqj jg g g bijjjjgQ y Q belangstelling bij de geboorte van ons kind ondervonden bej inigen wjj onzen hartelykcu dank J 5 C VAN ÜEIJLBN C W VAN ZEIJLEN rouda 5 Augustus 1875 Sciibnk hl til e Op aanzoek van enkele ouders lieb ik de eer v kennis te gew n dat bij genoegzame deelneming na de Vacantie eene CURSUS voor Jonge Jufvrouwen zal worden geopend van 5 tot 10 jaren Maandag en Donderdag van 1 tot 2 uur Pry s voor een kind ƒ 8 en voor con tweede f jneer kinderen uit hetzellJe gezin 4 pti jaar De jongens lessen als naar gewoonte Woena dag en Zaturdag van 1 tot 2 uur H STEENBERGEN Op voordeeKge voorwaarden worden soliede n bekwame AGENTEN gevraagd voor den INKOOP van Boter Kaas etc KeBecterenden gelieven zich te adresseren met f Jfraiico brieven iian Mess BAXTER SONS J y 4 High Street Battersea Loudon lofe vervulsclite goed waterboudende CHINA THEE I U Jean Hou wens fe Co KRALINOEN Wij hebben de eer te berigten wg aangeateld hebben tot Depothouder A BOUT Westhaven B 179 alwaar de THEE tot den prijs van f l CO 1 40 1 20 en ƒ 1 de 5 ons in pakjes van B 3 j en 1 ons te bekomen is Openbare Vrijwillige Verkoopiiig VAN Eene HOFSTEDE HET 11 HECTAREN WEI Eiv IIOOILA D taande eu gelegen onder de gemeente Gouda tusschen de Karnenielksloot en den IJ s s e I d ij k aan den Rhijnspoorweg BUITENGROND OF RIETLAND in den I Issel nabij de Haastieclitsche Brug op WOENSDAG deu 18 AUGUSTUS 1875 des voormiddags ten 10 ure iii het KoEBehuis dr Haumonik op de markt te Gom u ten overstaan van den Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht Te aanvaarden de landerijen 1 December dezes aars en de gebouwen 1 Mei lo76 Breeder by biljetten en nadere inlichting te bekomen ten kantore van den Notaris waar de bewyzen van eigendom de kadastrale kaarten en extracten en de veilcouditiën ter inzage Lange GroENÉNUAAi VRAAGT tegen hoog loon 25 bekwame BREISÏERS voor zwart werk By den ondergeteekende zyn a I te LOTE In Ie VEBLOTINO van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nuttige VOORWERPEN aangekocht op de tentoonstelling van hed endaagSche Kunst Industrie enz te houden in de maand September a g in de Parklokalea te Amsterdam A BRIN£IIIAN Tot het vullen van holle Kiezen besinat er ecii werk amcr cii bct r laiddpl dun te TAND l LOMUK nu de K K hoftan larts dr J G POi P te VVenieii Boffiicr fissr no 2 ie ieder zelf zeer gein tkkelijk in He hulle kie en kHQ Ifjcgen en wrlke zich dtm met de ovcrrest der kie eo en het tfindvjeesoh verhiiidt dij kips oor rerderö verrottinjï beveiliift en nlle pijn doet bedaren Het Aiiatherin i londwater van Dr J ti PO PP k L Ilul Tan l irt8 tiJ VVeeueii m de oiiileistaande De oia ü I 7Ö per flaouii ie btikuiiien ia het voortreD elijkste idkIiIuI Iiij rliiiiBaiische landpijn out9tekiüv n en vrr wenn en van het tand vlfcach bet l ist üen land Iceu up en rerliiiidert de eerdere rariniri daarvan bevt siigt losae landen door veraterkinfï van het tandvleesch en terwijl het de tanden en het tandvleesi h van alte nadeelige sti ffen zuivert eeft het den mnnd eene aangename fnschheid en verdrijlt reede door eeu lioit gebruik den leelijken reuk die er uit voortkomt Anatherin Tandpasta van Dr J G POPP Dit pre araat liuudt deu uiUin fnsuh en stiekt levens om de tandou soliitterend nit te maken oia het bederf derzelre te voorkomen eu het tandvlees Il te versterken Dr J G POPP s Plantaardig Tandpoeder liet zuivert de tanden ziozeer dat door het dagtlgk ch gebruik niet alteen de gewoonlijk zoo Instiite tandsteeu uoidt verwyderd maar ook het gla uursel der landen steeds b anker en zachter wordt Te verkrijgen Ie Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 ie llolterdam bg F E van Santen Kolff apulh en A Schippeieijn C bl miiwe porceleinwinket Ie s H ige bg J L F C Snabilié apath te Leyden bg E Noordgk te Utrecht bg F Alleun apoth te Amsterdam bgF vnuWindheim C verkoophuisj te Oudewater bij T J vau Vreuuiingen te Schoonhuveu by A WaiS UAAHD ïJ jongelui zjjn erniet die 100 wenschen re geven om een flinken Baard te hebben welnu hetgebruikder zoo beroemde Balsem bukomt men lu 6 of 8 weken een Baard de huid blyit ongedeerd 2 de flacon H A A R V K HP i Ha r of bruin of zwart zonder rosse tint of huid te vlekken neemt dan het EAU HROMATIQÜE 2 de flacon voor een jaar voldoende naar gelang wat men vertt Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 Blaauwe Postzegels Postwisiel of op Rembours bg THEOPHILË haarkundige Kerkstraat by de Vyzelstraat 238 te Amsterdam Onbevooroordeelde aanbeveling voor Borgt en ïeringlyders Den Heere OUSTAAF SCHNEIDEB koopman te Ludwigshafen dépöthouder van den Draiven Borstliouing van W II Zickenheimer te Mainz Den voortreffelijken BRUIVENBORSTHONING heb ik reeds velen zieken aanbevolen en steeds lieejt hij goeden dienst gedaan Tegenwoordig ben ik bij ee i zieke die hem zeer noodig heeft Verzoeke derhalve om toezending van 2 flesschen tegen rembours aan het adres van mevr wed Demmerlc te GöUheim Pfalz enz erz Zuster M ANSELMA Franciskanër non Gdllheim 13 Mei 1874 Óe door meer dan 4000 erkenningen en dankbetuigingen van genezen personen van alle standen als uitstekend geroemde Druiyen Borstfaoning is steeds voorhanden te Souda bij F H A Woltf Mjiiun a d B L Varooiraii Zoon Apotll Bodeifraven V Vuriloot Botkmip A J n Twout Delft r van Leeuwen a artvenhege J L P C Soabdié Apolh HazeriKOude W Hendriks Ilaaitrecht i D dan tlarlog Hüiegarêburn wed de Raadt Leiden K Noordijk htdewattr F Jonker ldenburg Salltrdim L I W Snabi lié Aputh Ryjtoyl C J van Giakel Schoonhoven J Woltf Zoon DroK Voorburg A v o Vwn fTaddtnxveem C van Keuweo Ifoerde W H na Di l a Het gebruik jpist gedurende de zomermaanden heeft dikwyls een verrassende en ook blyvende lutwerkiug Gottla Druk van A Briakmu De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pryg per drie maanden ia f 1 75 franco per pogt 2 BUITENLAND Ballealaiulscli Overzickt Cit Frankrijk weinig nicuwa MacMahon heelt bet Efy ée weer belrokicen wasr Thiers zelf geen nacht Bocbt ilapen de President zal daar ecu groot dmer geren ter eer van den grootvont Konstautgn daar lullen behalve dezen Uusslichen print ook aanzitten de voomaamite leden vin het Geograpbiach Congrei Men preekt ook van een ivafenichouiving op LongchnBpa Vroeger reedi it door een der BerlgnKhe dagbladen het belicht medegedeeld dat onderhandelingen worden gevoerd lawchen de ügkaregeering en den hertog van Edinburg strekkende om hem te doen af n tan h 4 ncbt van i r ttMiMtgi a n hM taydom KObnfg Ootka De Wntr teUmg bevat thans het volgende ten dien aanzien Ue aedett geiuimen tgd aanhangige ondeibandelingen tuuchen do Kijksregcering en den hertog van Edinburg heb ben geleid tot deze overeenkomst de erfbertog btait tgne lechlen op de kroon voor zich en zgn recbtverkrijf enden aau de Duitsche regeeriiig af voor ten jaarlijksehe rente en het levenslang gebraik vtu de BdeieomBisgordercn van het hertogelyk huis Aan den erfbertog tal naar men verneemt uit de rijktliuaneicn crdcu uitgekeerd een jaarlijksche rente van 600 000 ih Enkele punten van geldelijke Bard mocttn orden geregeld maar dat beirtfl punten va ondergeschikt belang ant aangaande de lioofiitaak den afstand der rechten cp de kroon is men het eens Er it nn nog sicobts qusestte van een uitkeering van geldelgken aard die iets hooger of iets lager zal nrzen naar gelang van de houding door den hertog vaa Ediuburg of diens raadslieden aau te nemen Htt hoofd van t Eugeltche Ministerie de heer Pisraeli heeft de gelegenheid die door den Lordllayor van Londen bij t banket op Maoiion boute hem aangeboden werd aangegrepen om een pleidooi te houden voor t gedrag van t Ministerie In t bgzoudcr heeft de premier de handelingen van het Kabinet ten opzichte van de wet op de koopvaardgvloot verdedigd en wel door te wgiea op de weinige behingstelling die de natie tot nog toe getoond b Woensdag heeft de geheele beschaafde wereld een rerlict geleden door het overlgden van een der grootste dichters der nieuwere Igden Hans Christian Anderten Op icventigjarigeu ouderdom ii deze rijkbegaafde gestorven die tot bet einde van tjjn leven toe de beiieling en fristeh reine verbeelding bleef behouden welke zijne eenvoudige tprookjet zulk een vloed deed hebben op twee geneiatiet in Europa en Amerika BINNENLAND Gouda 7 Auguttui Blijkrnt een by het Departement van Koloniën ontvangen telegram van den gouverneur Generaal van Nederlnndich Indit heeft de kolonel Wiggers van Kerehem de 28tten Juli jl uit Atcbin aan de Indiiche Kegiiig bericht dat de Willemitoren op Voeloa Brui lugewgd en dat verder niets belangrijks was voorgevallen dat de gezondheidjtocstand gun stiger wat eu slechts eea enkel cbuleragerai voorkwam Voorts in medegedeeld dat de 2de luitenant der aitillerie Schroder in mimigit I ogbattah door een vij a d lyk schot doodslgk getroffen is St a Op verzoek van den OonverDeur Gencrtal van Nederlandsoh Indie wordt de aandacht van belaugheb benden gevestigd dat door het Indisch beituur als regel is aaugenomen om belanghebbenden die zich ter hekoming van iolichtiDgea van de weeskamers in Nederlandsch Indiê tot d Begeering daar te lande wenden in den vervolge steeds naar deze colleges zei ven te verwijzen Tot vermgding van oa en kotten tullen belanghebbenden dut wèl doen zich bg portvrij te venenden odreaten rech aekt te enden tot da betrnkkm yiai Jkmmn êJ fiadcrlaodsch Indie Gedep Staton dezer provinoie bebben betloteo dat de opiniog der jacht op klein wild voor dit jaar in de provincie Zuid Holland is vastxeateld op Zaterdag 4 September met zonsopgang Van die opening is uitgezonderd de uiloefening van bet jocbtbedrijf vermeld in art 15 lett e der wet van 13 Juli 1817 Slhl no 87 terwijl is bepaald dat de korte jacht dagelgks eu de lange jicht ilecbts driemalen s weeks en wel des Woensdags Vrgdogs eu Zaterdags raag worden ntgeoefend In de gisteren Ie Boskoop gehouden zitting van den Gemeenteraad werd de heer Ü fiakker tot Bargemecster dier Gemeente benoemd als zoodanig door den oudsten Wethouder geïnstalleerd Men schrijft ons nit iei wcrkerk t d IJsel Vrijdag 30 Juli ia de vrouw van A van de Bait daglooner te Kortenoord bevallen van 3 kinderen 2 jongens en een meisje hg welke bevalling de heer A van Leerdam gencet en verloskundige te Nieuwerkerk a d IJiel atiisteerde Opmerkelijk is dat dietelfde verloskundige op dien teilden datum van tjaor 1850 das juist 25 jaar geleden assisteerde bij de bevalling van de vrouw van L Krijgsman tante der bovengenoemde kraamvrouw die toen insgelgks met de geboorte van 3 kinderen werd gezegend De heer A van Iveerdam heeft nog exemplaren in zgn bent van couranten o a die te Kotteidam en te Gouda uitkwamen wojiin dit laatste bericht Vermeld staat Men meldt uit s Hage Dtxer dogen heeft IeBerlijn eene confereitie plaats gehad vaa de van de tijde der Nederlandsofac Begeering benoemde Commusariiuen do heeren graaf Vau Limbarg Stirum Commissaris drs Konings in Gelderland en Jhr Klerck adviseur van de spoorwegen bjj het Departement van Binneulandsche Zaken en van de vanwege de Duitsche regeering bellbemde heeren Duddenkauser directeur bij het Ministerie van Koophandel Beiohhardt raad van kgatie bij het Ministerie van Buitenlindscbe Zaken en Jshiiigen geheimraod bg hetMinisterie van Financien ten einde bg troctoat de aiiijsluiting te regeleu van den spoorweg Zutphen Winterswgk nulir de Pruisische grenzen in de richtingvan Barken en Bochult Blijkens eeu vau het Ministerie van Buitenlandtche Zaken ontvangen telegram hreft ondcrteekeniiig van de overeenkomst plaats gehad Arsh CrI ADVEBTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar pUtatsmimte Afeonderlyke Nonuners VUF C£NT£N Door het Hoofd eomité der Nederlandsche Vereeniging Bet Roode Kruis is aan het Departement van Koloniën overgemaakt eene som van 200 welke van den generaal majoor Smits commandant van het Koloniaal Militair Invalidenhnis op Bronbeek is ontvangen als bijdrage ten behoeve van de nagelaten onverzorgde betrekkingen der gesDcavelden ea gewon den in den strijd tegen Atehin Gezegd bedrag is ter beschikking gesteld van den Gouvemear Generaal ia Nedeilandtch Indie Z U de koning heeft ongunstig beschikt op bet request door den voormaligen directeur der Overgatelsche bank Jacob Wolff ingediend tot bekoming van gratie De Commissie voor de tentoonstelling van Amsterdaiasche oudheden is er ten laatste in geslaagd een iebonv ig ideuK Mn Jltt Pelen voor mó r worden afgezien De keuze B thans bepoaJd op het Oude manoeohuis en wel op de talen tot dusver nog in gebruik bij de Aciidemie voor Beeldende kunsten die met het einde van dit of het begin des volgenden jaart naar haar cieuwen zetel aan den Buitensingel bij de Utrechtsche poort wordt overgebradit Aan het slot van een artikel waarin op geestige Arijze de vraag wordt behandeld waarom toch aan den Nederlmdscken kond zoovele privileces worden geschonken meer privileges veelal dan aan zgn Nederland Kien iaa $ tegt de Arnh Ct Db verdunrzaming der hondsdolheid in bijna alle streken des lands is niet alleen eene plaag maar voor de hestoren die hair tegengaan kunnen en om welke onverdedigbare reden ook niet tegengaan eene ware schande Indien er geen ander doeltreffend middel bestond tou een algemeen afmaken en uitroeien van het hondengeslacbt nog veelevte verdedigen lijn dan dit lijdelgk stilzitten en laten begaan wanneer een gevaar dreigt dat ben diehet treft een allervreeselijkstea dood berokkentna een duldeloos Igden Bij de op 2 dezer gehouden 2da trekking van de I Oten ten behoeve van de B K Kerk der HU Agatha en Barbara te Ondenbosch zgn uitgeloot de Seriën 15 145 297 en 490 De Ëxtra Premiën van ƒ 100 zyn gevoUco f de n 17 21 34 en 41 van Seri 145 en op n 26 26 en 37 van Serie 490 In een schrijven v a een oScier der marine die lieh ook thans in Atebin bevindt door het D v s Or medegedeekl wordt omtrent tijn verblijf ia den kraton bet volgende gemeld Bom daar hoor ik weer een schot allen dat gaat n dog en noebt door wg gooien granaten naar den vijand ea de vijand poeft terug want meen niet dat deae het opgeeft het is len ijand waarvoor men eerbied moet hebben Builtn om den krtton liggen in een grooten cirkel dertig posten die den Atebiueet van ons afhouden maar i j komen vlak bü en schelden ons dan nit voor smeerlap werkelijk in hel HoUandsch of ig roepen in het Maleisch je durft niet jezit achter een fort Natuurlgk hebben wg dan preten voora alt zij schieten want dan vliegen de kogelsellen hoog over ons heen Van één ding hebbenwe spijt verleden week deden de Alchineezeu opeen luilennnl een roakschol met eea klein kauon Zyu