Goudsche Courant, zondag 8 augustus 1875

de bekentenis door zekeren ondgrenadier ie Samnrang afgelegd nopens een moord door hem gepleegd moet die bekentenis niet liaan op den moord van mevr van der Kouwen en haar dieostbode maar op een anderen moord zooiils men zich herinneren zal korten tijd daarna bedreven op een dienstmeisje nabij Geestbrug Dit meisje was met eenige kolonialen uitgegaan en gezien en sommigen hunner zgn destijds met den overleden grenadier door de Justitie ondervraagd nadat het lijk deerlijk verminkt ttit de Vaart nabü de Geestbrug was opgehaald Door den kantonrechter te s Hage werd aitspraak gedaan in de zaken van de beide paar denspeldirectenren Cktrré en Blanns tegen wie tooals bekend is tijdens de laitale kermis in de residentie proces verbaal was opgemaakt wegens overtreding der wet op den arbeid van kinderen beneden den leeftijd van tien jiren Ofschoon bij de behandeling der zaak van Oscar Carre door diens advocaat den heer B M Vlielauder Hein o a werd beweerd dat de wet van 1874 op dit geval niet van toepassing ia ook omdat de kinderen geen loon genoten en z hunne toeren met het grootste genoegen uitvoerden zoo zells dat zij het als een straf beschouwden wanneer zij niet naar de tent mede njochteu had het Openb Min een veroordeeling geeisoht van Carrc in twee geldboeten van ƒ 3 en van 3 en van Blanus en zijn mededirecteur Hannida in één geldboete van gelijk bedrag of subsidiaire ge angenisstraf van 1 dag Ten aanzien van het eerste den beklaagde Carré ten laste gelegde feit het door de kindereu laten verrichten vaa gymnastiache toeren onder leidingvan den gymnaaticns Aug Nagels overwoog de kantonrechter hoofdzakelijk op grond van de artt 1 en 3 der wet van 19 September 1874 Staattblad n 130 dat hoewel de heer Carré de kinderen niet in dienst hnd toch door hunne werkzaamheden voordeelen genoot CU bij daar de werkzaamheden in zijn cirque plaats vonden dete niet hsd moeten laten doorgaan maar te tegeuhouden Door dit na te laten oordeelde de kantonreoSter had de heer Carré de wet tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen overtreden en veroordeelde hem deswege tot eene geldboete van 3 Omtrent het tweede feit het doen figureeren der kinderen in de pantomime Asschepo tater besliste de kantonrechter dat het ploais nemen op eene canapé en het eenige malen rijden door de manege van het ain ue als geen i averraatigeh arbeid kon worden beschouwd en sorak to dien ooziebt f 5 V De direoteuren von het Nederlandsch paardenspel Blanus en Sidi Hassan bep Hannida werden vrijgesproken van hel in dienst hebben van een zesjarig meisje het dochtertje van den tweeden directuer daar volgens den fcantorechter niet was bewezen dat het meisje in hanne dienst was en arbeid verrichten moest liet plaats nemen op eene verhevenheid of het dansen op de maat tan de muziek om toeschouwers te lokken kou niet als overmatigen arbeid aangemerkt worden Betreffende het ongeluk aan een metselaarsgezel te Arnhem overkomen meldt de Arnh Ct Honderden snelden naar de plek waaronder hij bedolven lag en al wat maar schop of spade hanteren kon toog aan het werk Een ijverig inspecteur van politie zorgde dat geen verwarring of opeonhooping van mensohea ontstond waardoor het mogelijk thans nog to redden leven zeer zeker verlorin zou zijn gegaan Wie moede werd legde de schop neder om aanstonds door anderen te worden vervangen Men kun zioh den toestand der menigte denken elk oogenblik dat men vroeger of laief met den arbeid gereed was en den kiing van vijf meter tot eene diepte van zes meter had uitgegraven kon over bet leven van een mensch beslissen en men zeide dat het drie uren zou worden eer de taak was volbracht Vooral de zeventigjarige moeder van den metselaar wier eenige steun hij is was wanhopend Algemeen verwachtte men slechts een lijk of minstens een deerlijk verminkte te voorschijn te zien komen tot opeens eene hand zichtbaar werd Thans werd dubbele voorzichtigheid vereischt behoedzaam werd het puin en zaud weggeruimd en Derk Vermtgen kwam levend en ongedeerd te voorschijn eene enge ruimte in den grmd bad hem de lucht versohaft die hij behoefde Een luid gejuich steeg uit de menigte op De arbeiders wilden hun makker omhelzen Eu de honderden die zoo straks met sombere gespannen aandacht het oogenblik verbeid hadden waarop zij den ongelnkkige levenloos zonden zien opdejven waren thans fitgelaton van vreugde Het onderzoek van de werking der wetten op Lager en Middelbaar Onderwijs en van haar onderling verband op last van de Maatschappij tot Nut van t Algemeeh ingesteld Vervolg De kennis der natuur is ten zeerste geschikt om het djimerlings en waarnemiqgsrermogen van den bp n werd afgeschoten s avonds was hij dood Hij Wd es brare rent maar natuurlijk kan nen er niet lang 0T r treuren Van de 300 mariniers ran mijn detachment ssyn er nn na 40 dagen 5 dood Orerigens zyn wg gezond en wel rroolijk en opgeruimd het eten smaakt heerlgk slapen gaat slecht door de hitte ons pakje is teer eenrowlig een witte broek en hemd die door den oppasser gewaasohen worden verder een blauw matrozenhemd op het oogenblik vergMt ik mij op een bierglas met thee entn wat wilt u nog meer Ik niets en ik zing sohep vreugde in t leven Nniw meo verneemt zou de Minister van Oorlog voornemeni igo de tractementen der a ljndantenonderofficier en sergeants majoor aanzienlijk te verhoogen en zon daartoe een bedrag op de nienwe begrooting zijn nitgelrokken Men schrijft aan het U D Dezer dagen werd ons van bevoegde zijde de volgende opmerking gemaakt wanneer een Ie luitenant 4it een jaarlgksoh tfaotement heeft van 1200 in een garnizoens intrmerie ter verpleging wordt opgenomen betaalt hij daarvoor I galden daags terwyl wonneer een ongehuwd sergeant majoor die sli clits ƒ 438 soldij per jasr heeft in dieiellde inrichting worril verpleegd hij daarvoor ƒ 1 10 per dag betaalt en dan besoeke men eens zoodanig zieken inrichting om zich te overtuigen hoe hemelsbreed het verschil is ten opzichte der verzorging voeding enz van den ofUcier een verschil hetwelk zoozeer strekt ten nadeele van laatstgenoemden dat een en ander meermalen en met recKt tot groote ergernis en ontevredenheid heeft geleid Met nadruk behoort op zoodanige administratieve otyuistheid welke reeds te lang geduurd heeft te worden gewezen en van het tegenwoordig hoofd an het Departement vnn Oorlog kan niet anders worden verwacht dan dat hierin spoedig een billyke gewenschte verandering kome In h t kiesdistrict Middelbarg zyn Ier verkiezing van een lid der Tweede Kamer voor het tijdvak tot 20 September a s ingeleverd 1496 geldige biljetten Ul kozen is de heer mr G A Fokker met 1165 stemmen Naar men ons mededeelt is de militaire pensioenwet op nieuw naar den Raad van State verzonden en zou tot grondslag voor de berekening voor zooveel de officieren betreft zijn aangenomen het halve activitcitslracle l nt voor de infanterie vastgesteld Karf Tangryks wetsontwerpen Het eerste strekt tot wijziging van eenige artikelen der wet Van den II Septcssber 1366 houdende be polingen omtrent de inkicartierlng In den tegenwoordigen tijd kan er vuur er een feitelgiie oorlogstoestand bestaat een zameiiloop van omstandigheden aanwezig zijn welke met zoodanigen toestand is gelyk te stellen IJestaat die dan moeten de dien overeenkomstig te nemen besluiten niet door wettelijke bepalingen belemmerd worden De art 31 en volgende der inkwartieringswet en art 73 3e al der onteigeningswet kunnen zoodanige belemmeringen in den weg leggen Die voor zooveel ds inkwartieringswat betreft weg te nemen is het doel van het ontwerp Het goede denkbeeld hetwelk ann de 2e al van art 30 der inkwartieringswet ten gronda ag heeft gelegen moet ook nopens andere onderwerpen dan de daar besproken leverantién gelden Is de militie buitengewoon bijeengeroepen dan moet ook alles wat die troepeamacht noodig kan hebben Rin zaken bij de bedoelde wet geregeld kunnen geschieden Deze machtsaitbreiding tot het nemen van militaire maatregelen ua een buitengewone bijeenroeping dei militie zal natuurlijk eerst iets beteekeneii tvunneer de Wetgevende Macht tot de bijeenroeping zal hebben besloten De redactie van de Indiër heeft onderstaand telegram van Snmarang in dato 18 Juni ontvangen Gisterenavond bekende de Earopeesche fusilier Lagcrman gewezen grenadier bij het Uget a Holland op zijn sterfbed dat hij de moordenaar van Mevrouw van der Konwen was Het blad voegt er bij Wij wachten nadere bij2onderbwlen maar kunnen voorhands meiledreleo lat de overledene vele aanwijzingen gedaan en on letscheidone ophslderingee gegeven heeft Het Vfderlmd zegt hier nooh te kunnen bijvoegen dat genoemde Lsgerman zich werkelijk als milicieuplaaisvervanger te s Hage met groot verlof bevond ten tyde van den moord De man stond wegens plichtrerznia en dronkenscbnp leerongnnslig bekend Hij heeft naar men meent een tijdlang samengewoond met den bekenden de Jong Welke strekking de aanwijzingen ijebben door hem gedaan en de onderscheiden ophelderingen door hem gegeten wanrvap ie fndier spreekt weet men echter niets Uit s Hage schrijft men aan de N R Ct fn r 4 iijlichtinpq hier inj en oni en belr ei le leerling Ie wekken zijn denkvermogen te scherpen hem eenig inzicht in het begrip van verschijnselen te geren die hij hetzij dagelijks of alleen nu en dan ziet plaats grijpen hem daardoor Ie vrijwaren vov r alle nootlottige gevolgen van oukunde Js bij en tiehtgeloovigheid en hem tot ceg zekere ate van zelfstandigheid in zijn oordeel te brengen De omvang van dit vak voor de Lagere Schook kan de Commissie nog niet anihiden dair h i de methode voor dit onderwijs op die aehool nog niet gevonden is De belangrijkste voorwerpen uit de dierenen plantenwereld die in de naaste omgeving van het kina gevonden ivorden en de meest voorkomende natuurvcrschijoselen zijn dus van dtt onderwijs da stof terwijl middelen bestaan in aanschouwing en eenroudige proeven Naar gelang van plaatselijke omstandigheden moeten ook zaken van kunstvli t of van andereu aard die in de omgering des kinds gevonden warden als sluizen gierpontea poldermolens verlaten enz het onderwerp van de les in natuurkennis uitmaken De Commissie acht het wmechelijk dat de onderwijzer zich by dit vak in de eerste drie jaren bepale tot voorwerpen uit de dieran en plantenwereld en eerst met het vierdejaar het gebied der eigenlijke nataurwereld betrede Hel doel van het teekenonderwijs op de Lagere School is oefening van het oog in hel juist zien en van de hand in het vaardig teruggeven van wat het oog heeft waargenomen waarbij tevens de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel beoogd wordt Het teekenen naar voorwerpen staat dus in de Lagere School op den voorgrond doch men dient lieh hierbij tot het zeer eenvoudige te bepalen Als uiterste grens zou men in de hoogste afdeeling het teruggeven van de werking van licht en schaduw iu aanmerking kunnen nemen Behalve bevordering nn aea opgewekten geest op school vorming van den smaak eu ontwikkeling van het zedelijkheidsgevoel kan men aan het zangonderwijs op de Lagere School als doel stellen de leerlinien lust te doen krijgen in het zingen Daarvoor is het noodig dat zij bedrevenheid in het lezen van eenvoudige notenschriften eenige kennis van loopafstand bezitten en in staat zijn eenvoudige melodii n voor te dragen Hieridede is tevens de omvaug van hel onderwgs in het zingen bepaald Het onderwijl in de gymnastiek moet strekken CB de lichamelijken ontwikkeling der leerlingin te bevorderen opdat een gezonde geest een gezond lichaam ter woonplaats vinde Hierbij treden vooral de g d iijii ueieningcu op den voorgrond dis het best geschikt zijn om den welstand van bet lichaam te bevorderen Met vermijding van alle gevaarlijke toeren mosten marcheeren loopen springen klimmen naast de verschillende vrije oefeningen hierbij op den voorgrond staan De handwerken moeten op de Lagere School aan de meisjes worden onderwezen om te beletten dat deze schade lijden in het aanleeren van datgene wat later voor elke vrouw een noodzakelijk vereischte is Op de school behooren dus vooral de nuttige handwerken benevens enkele van de zoogenaamde fraaie handwerken onderwezen te worden Voor dit onderwijs vestigt de Commissie ten zeerste de aandacht op de aan sommige scholen genomen en welgeslaagde proef on het onderwijs in handwerken clasiioaal te geven d w z dat alle meisjes met hetzelfde werk bezig zijn liet voorafgaande is gegeven als de eiaoh voor elk vak In de eigenlijke Lagere School dna voor leerlingen tot hun 12de jaar omtrent de uitbreiding die de vakken in den iroortgeietten cursus dienen te ondergaan maakt de commissie de volgende opmerkingen Het lezen wordt in de door ons aangeduide richting voortgezet alleen de leesstofkao vat zwaarder genomen worden Het rekenen breidt zich nu ook uit tot het proetisoh meetkunstig rekenen en de kennis der lelk iid voor zoover die daarbij onmisbaar is De eigenlijke spraakkunst wordt niet nitgebreid maar aan de oefeningen in het mondeling en sobrifteiyk uitdrukken der gedachten wor lt een grootem plaats ingeraimd Bij de aardrijkskunde worden Europa en de andere werelddeelen meer uitvoerig behandeld en enkele hoofdzaken op het gebied ran wiskunstige aardrpakunde opgenomen De geéchiedenis strekke zich uit over het geheel van die van on vaderland en oier do belangiijkste feiten der algemeeno geschiedenis Een goed inzicht in den ontwikkelingsgang d r geschiedenis utoil steeds hoofdzaak ziju Het vak natuurkennis wordt nu uitgebreid ook roet het bespreken van algemeene scheikundige beglippen die men op geheel practisohe wgze uit eenvoudige proeven afleidt en verklaart zonder l t onderniJB in wetenschappelijke vormen te hullen Ook hierbij lette men zooveel mogelijk op de omgeving der leerlingen als punt von uitgang zonder cohter de algemeenheid der kennis daaronder Ie MW te doen lijden Volk huishon Iknn Ie kimt nia nieuw vak in de foorljjezetten cursus foor Het doel daarvan moet zijn alle burgers bekend te maken met It wetten waardoor de volkswelvaart btheersolit wordt liet onderwijs in dit vak bepaalt zich tot de verklaring der alge meen aangenomen ocoiuomiscbe waarheden wier kennis voor ieder behoefte kan geacht worden Ook staatsinrichting is een nieuw vak Het doel van bet onderwijs hierin moet zijn deu leerling een denkbeeld te geven van het raderwerk van het staatsbestuur hem de plaata te doen kennen die hij in het geheel isnoemt en hem op de hoogte te brengen van de rechten die hy als lid van den staat kan doen gelden en van de plichten jegens het geheel die op hem malen Daarom is bet noodztkelgk dat aan de leerlingen een dnidelgk begrip gegeven wordt van de inrichting van het ge eentelgke provinciale en algemeene bestuur in ons land van de wyte v arop bg de drie genoomde takken van bestuur gecontroleerd wordt door de wetgevende en boe ieder die aan zekere eischeu voldoen kan om kiezor te tgn kan medewerken om aan het bestunr de riditing la helpen geven die hem de meest gewenschte toesohjjiit Ook met betrekking tot de recliUpraak mag de onderwgzer niet geheel iwggen at de leerlingen de overtuiging verkregen van rechis ekerheid en van gelgkheid voor d wet Voor vergelgking van do tegenwoordige toeslanden met vroegere bestaat gelegenheid bij het oudcrwga iu d giscbiedenis P BiJzoiii iiR Onderwijs Even krachtig als de commissie Neutr4liteil vau bet openbaar onderwgs wenschl even nadrukkelgk wenscht zg vrijheid van het bijzonder onderwijs De eenige beperking vlucil voort nil de verplichting van den staat om voor de degelgke ontwikkeling tgner leden te zorgeu Deze plicht zal ia de eerate plaats ten gevolge hebbca dat het toezicht op de bekwaamheid en zedelgkkeid der bgzondere ooderwgiers de soboollokalen enz van slaaswcge worden geoefend Een tweede aitvloeisel van dien plicht des Staats is dat deze zo ge voor de stipte opvolging van de bepalingen voor den leerplicht Indien toch deze bepalingen ook niet op bgzondere scholen toepasielgk werden verklaard dan zou de gekeelt leerplicht een beraenachim blgken te zijn Wanneer dus vrghei d van het bijzondere onderwijs gebaiHihaafd bigft dan kan wel elke bgzondere school ingericht worden naar het goedvinden van hen die aan hdar hoofd staan maar alleen de scholen von bijaonder onderwgs die iiigerieht zijn valgnw da ngaten hv da w oor optubafe aoholeh vastgesteld zullen geaoht kuniiea worden met de openbare grlgk Ie staaa Kg Hu t t hns ISde jimr ilcii vollfdi cn eursaa aan deze scholen hebben iluorluopeii moeten geacht worden aao de bepaliugeu v in den liserplieltl voldaan te hebben De leerlingi U lao zooilauige bgsondere soholen die 1 1 t g in leerf Hn hetzg in liaiital önderwgzers of in eriiig ander opzicht beueden de eischen der wet blijven zouden onderworpen moeten worden aaneen onderzoek van stantswege ten einde daardoor te komen tot een oordeul over de waarde van het op die scholen gegeven eudeiwgs Zoodanig onderzoek behoort Ie worden ingesteld door deu districts schoolopiiener bggettaan door een oommissie van deikundigen door don Minister aan te wgzen Leidt dit onderzoek tot de overtuiging dut de reiuUateo van het onderwgs in spgt van de gebrekkige inrichting der school voliloeuda ijn dan wordt zoodanige school voor één jaar met de openbare gelgk gesteld BIgkt echter het tegendeel dan lal de school naar de regelen der Wet moeten iafericht worden ok dia gelg kitelliag ts verkrijgen Bij weigering hieraan gevolg te geven moet zulk een bijzondere school in het publiek als ouvoldocade worden bekend genaakt tcrwgl haar leerlingen zoodra zij den leeftgd Van twaalf jaar bereikt hebben aan een examen worden Onderworpen en bg onvoldoende ontwikkeling en vorderingen verplicht warden 61 een openbare uf eene go ingerichte bgzondere school te bezoeken gedurende zooveel tijit als d eoiamlsaie van onderEadi noodig ui oordeelen De scHool antoriteiten behooren toegang te hebben tot de bijzondere scholen èn de onderwijzers zyn verplicht hun alle gevraagde Oondalinge en sohrifteUjke inlichtingen te geren die noodig zgn voor een uiste beoordeeling van den toestand en de inlichting lunner scholen De van gemeentewege gembsidieerde bgzondere scholen komen bg deze regeling te vervallen Q ScHooLHïoiENE De intelleotnesie en moreels ontwikkeling zal eentgdig zijn indien ook de liohamelijke mat tot haar recht komt Hetgeen voor deze laatste noodig is omvat de oommiasie onder het woord sehoolhygiene Ten deele is de zorg voor de gezondheid der leerlingen behandeld bg het gymnostiek onderwgs ten deele bg hel bepalen van t maximum der schoolIgJen zoodat thans slechts behoeft vermeld te worden wal bfj de inriehtinj der schoolgebouwen dient m acht genomen De wet van 1857 bevat hier omtrent geenerlei voorscliriften Alleen heeft ziJ den sehoolop iner de macht toegekend een schoollokaal aflekeujen en te doen slniten De toestand laat nog veel te wenschen over De wetenschap der hygiene is betrekkelgk nieuw Zij Iieejt kaar laalile mord nog niet gesproken en ketrtcht bij de geleerden nog veel vertciil van pine vooral koI de middelen bclre t De wetenschap kan dan nog nirt met kracht spreken zj kotstort nog ttvgfel Daarcm hecht de groote menigte oog geen aarde aao wat zij reeds boven twijfel heeft vastgesteld Gemeente boBwmcesters achten het dan ook in t algemeen bMleden ban waardigheid deskundigen te raadplegen Veelal woraen de plannen voor nieuwe lokalen noch aan onderwgzer noch aan inspecteur van het geneeskundig itaats oezicht noch aan andere deskundigen ter beoordeeling ingezonden Toch is er vooruitgang Er begint zich een poblieke opinie te vormen dank tg de onvermoeide pogingen van buitenlandsche en Nederlandsche geleerden De Gedeputeerde Staten van enkele provinciën faebbea zich de zaak aangetrokken onderwgsblnden gezondheiils commiïsiêii hebben ze besBioken de lucht der schoollokalen is scheikundig onderzooht j reeds worden ir eokele gemeenten plannen voor nieuwe schoolgebouwen aan deskundige beoordceling onderworpen er is voomitgang maar deze il oog niet groot genoeg nog niet algemeen genoeg Daarom liceft de commissie dit onderwerp binnen hare beschouwingen getrokken en geeft zg als resultaat eener belangrgke gedachtenwisseling de navolger de punten aan die bij een herziening der wet zouden moeten worden vaatgesteld Regelen of voorschriften voor den bouwen de inwendige inrichting der school uit het oogpunt der hygiene worden vastgesteld bg algemeenen maatregel van inwendig heatugr én om de 10 jaren herwen De keuze van het emplacement en het planeener nieuw te bouwen openbare school of verbeteringen in een bestaande school aan te brengen met nauwkeurige opgave van in eu uitwendige inrichting moeten door den districtaschoolopziener goedgekeurd worden vóürdat tot het bonwen of verbeteren overgegaan wordt Aan bestaande seholrn die door den districlsschoolopziener niet geheel onvoldoende gekeurd worden kan een teriagn van 1 3 jaren gesteld wordentot verbetering Na de herziening van de verordening onder 1 vermeld wordt aan alle sohplen die aandeniettwgestelde ciiehen niet voldoen eri termijn vaa Lr S jaren gnleld binnra welken daaraan zooveel mogelijk moet voldaan zgn Van elke afkeuring eener school door den districtS Schoolopzicner beitaat beroep op den inspecteur n van deien op den minister De schoolopziener roept de hulp van hel geneeskundig staatstoezicht in waar hij die noodigacht bg de bcoordeeling van den hygiénischen toestand eener aehool De verordering op den bonw en de inrichting der openbare Ugere scholen lou de volgende punten moeten bevatten I Bonwkandige inrichting in het algemeen a Plaats en inrichting h Grondslag e Buitenmuren d Kap e Fortalent gangen trappen f Qemeensehap g Verdiepingen II Inwendige inrichting der schoollokalen o Afmetingen b Grondslag c Vloeren d Zoldering e Afscheiding der vertrekken g Verliehting k Verwarming i Luchtverversching k Scbaelbanken Meubelen Speelplaats Bergplaats voor ovcrkleederen en Hoofddeksels V Drink en waschinrichting VI Gemakken en waterplaatsen VII Pliinuen van schoolgebouwen VIII Verplichting der hoofdonderwijzers De regeling zooals die door de commissie wordt gewenscbt is elders b v in Ncder Oos eiirijk reeds tot werkelgkheid geworden Vergadering van den Oemeenteraad Vrijdag 6 Augnstua Tegenwoorilig de hh van Bergen IJMndoorn voori Tirolj nemjr I nijten Prince Mewicmakcr Drooglaever van Straiten Post Drost Samsom en Straver Na dfl opening wordt de heer P Goedewaagen door den Secretaria binnuugelei i die io haudeu van den Voorzitter de gevorderde ecden atlegt co na door dea Voorzitter geluk te aijn gevrèoacht zitting neemt Ue notulen der vorige vergadering worden gelezen ea gearresteerd Ingekomen zijn eene roiaiive van den SchVttersraad daarbij inzendende de bcgrooling over 1876 die wordt gesteld in handen van de hh Loijten Misscmaker en Straver eene missive van Üurgemcester en Wcthoadcrs vaolteeanijk inzendende de rekening oïer hon gebonden beheer in faken het armbestuur van de voormalige gemeente Stein deze is door H en V nagczien en acroord bevonden wordt ter lisie gelegd een adres vaa Ooatcrbcek en andere melkverkoopers veraockcndc wijriging in de politie crordcniiig om met hunna melkivagens te mogen rijden over de voetpaden dit wordl gesleld in handen van do Commissie over de verordeningen eene missive van de Commissie van Toezicht over de StadsMsriekschool inzendende eeoe memorie van toelichting op bet vroeger door baar gedane vooratel tot ontalag vaa den Iwr M W Wenaiuk na voorleiiag wordt dit ia visie gelegd Aan de orde is het verzoek van den Heer B H van de Werva e a tot vernienwing en verlaging van de brug over het water van de Zeogstraat achler de Stoofsteeg do voorzitter herinnert dat door B en W in de vorige vergadering is voorgesteld hiarop afwijzend te beschikken dit voorstel wordt aangenomen met algemeene stemmee de adreesen van verschillende personen tot het aai hen ia gebruik afstaan van gerioleerden of gedompten grond d voorz brengt in herinnering het in de vorige vergadering medegedeelde de heer Messamakcr vraagt inlichting omtrent het willekenrig over of behouwen van gerioleerden grond in verband met het vroeger medegedeelde omtrent den Schaar van Oudijk de voorzitter beantwoordt den heer MessMoaker die vraagtoferindezetotprocedeerenovergegaaa wordt hetgeen bevestigend wordt beantwoordt Daarna wordt met algemeens stemmen op die adreaseu afwijzend heachikt terwijl de voorgestelde in gebrnikgeving van graad aan C van Eeawen O C van der Want L G vaa Telzei H van VliM en A Suelleman tegen 5 centen da centiare algemeen wordt goedgekeurd het verxoek van HH libryemeesters betrekkelijk het beheer der reaten van het ten name der Librye op het grootboek der Nationale Schold ingeschreven kapitaal na eenige discnasieo wordt op vooratel van den heer Prince deze zaak aangehouden tot bij de bekandeliug der begrooting voor IS70 Bit 7 tegen i stemmea Tegen atemdea da beeieu Viruty Reaiy DnwgleeVer Post Drost en de Voorzitter No wordt in stemming gebracht bet vooratel van een der raadsleden om alvorens den heer Waaasnk als stads maziekmeester te ontslaan aan Borgemeesfer en Wethouders op to dragen het instellen van een nader onderzoek betrekkelijk deze zaak over welk voontel de atemmeo hebben gestaakt en thans verworpen wordt met 7 tegen 5 stemmen die van de heeren Straver Meuemaker Saniaom vau Stlaaten en Luijten In aanmerking genomen de verwerping tot het instellen van ren nader onderzoek verklaart de heer Mcaaemaker na voor het voorstel van l en W tot ontslag te zullen stemmen da beer I aijtea in tegenwergeateldeo geest is tegea ontslag de heer van Straaten ewencena als dea vorigen spreker da heer Samsora wil eene acborsiog van S maaaden du genoegzaam ondersleand wordt in stemming gebracht en afgewezen met 9 tegen 3 st die van de hh Samsom vau Straaten en Straver waarna het voorstel van B en W tot ontslag met 8 tegen 4 st die van de heeren Loijtco Samsom van Straaten en Straver wordt aangenomen Tot bulponderwijzeres aan de opeDbara bargersehool voor meisjes wordt benoemd roej P P Wijnroxs te Breda eo aao da tweede armenschool ancj A Schouten alhier tot ooderwijzeresaen in do vrouwelijke bandwerken aan de kstatgenoemde school mej Zoet Borlgo en mej Kkna vsolaf Klein Na maehtiging om aao de genonea bealsiten aitroeriog te geren aooder reanmptie eindigt do vergadering I ILGJE ZONDEN LEEUWENHOEK S JOBILÉ De Subcommissie voor de te houden Tentoonstelling van voorwerpen bij gelegenheid van het Wü jarig Jubilc der ontdekking van de microKopische Kttens door ANTONY FAN LEEUfTENUOBK welke gebonden zsl worden te Jkljt op den 8 September e k verzoekt dat de reeds toegezegde microacopen manuscripten boeken brochures en andere op Leeuwenhoek betrekking hebbende voorwerpen worden toegezonden aan den laatst ondergeteekende zoo mogelijk vóór of op dOQ 1 September aanstaande en herhaalt in het algemeen bg deze dringend het verzoek vroeger reeds bg circulaire of in de dag en andere bladen gedaan tot toezending van al hetgeen iu bedoelden zin in openbare of bgzondere verzamelingen mocht aanwezig zgn zullende door de Commissie zorg gedragen worden dat deze voorwerpen na den afloop der tentoonstelling ia goede orde teruggezonden worden Ve Snbcominissit neornoimd J Sii i Jïli J SOÜTEKDAM Secretaris der gemeente Del f Dr C K HOFFMANN Hoogleeraar li Leiden P J HAAXMAN Apotheker te SoUeriam I II I M l I lil Laatste Berichten Dublin 6 Ang Het eeuwfeest van O Cornell geboorte is heden aangevangen met het vieren van een groote mis in de hoofdkerk De plechtigheid was indrukwekkend i aartsbisschoppen 40 bisschoppen en 500 priesters aren er bg tegenwoordig behalve een groot aantal leeken De aartsbisschop van Cashel hield een lofrede op O Conuell Kardinaal Oulirn leidde de plechtigheid Parijs C Aug Het Bonapaitistisoh blad Ie Journal des Pyrenees Orieiitalis is voor twee maanden geschorst wegens het nonen van de Nationale Vergadering Burgerlijke Stand Gebohfn 4 Aug PictcmeHa ouders A Rietveld en P Varbij Johannes ondera J de Vrind eu W C Tügemna Wilkm ouders W ran Leeuwen eo A M Hoani