Goudsche Courant, zondag 8 augustus 1875

I Woensdag tl Aiiguslus N 1709 DORSCH WERKTUIGEN Ph Mayfarth Co Fabriek van Machlnen FraStTI 1875 naar de nwnnit oilgefondm consirucüe dorjchtn in Ua uur e nï l dr e r P Mn rfoy franco loe gP f poor llo Oa guarantiii tn net proeflyd GOUDSCHE COURANT Kieows en Advenlenlieblad voor Gouda en Omstreken Nieuw Arabisch Paardenspel Directie Sidl Hassan Comp GKOOTE LAATSTE en AFSCHEIDSVOORSTELLING door bet Gezelschap AI2 ABIElK E3Sr op ZONDAG den 8 AUGUSTUS 1875 aanvang des avonds ten 8 s uur Geheel Nieuwe Werkzaamheden en een groot ARABISCH BAUET PAHTOHniL die zijne bezigheden buiten s huis heeft bestaat bü fatsoenlijke Burgerlieden gelegenheid tot KOST en INWONING met eene vrye gemeubileerde KAMER Adres Bureau dezer Courant onder letters C S SPAANSGHE COUPOIS worden GEKOCHT en TER CONVERSIE INGELEVEBD door den Commissionair in Effecten N Francois SNEL Commanditaire Vennootschap en L DROtWLEEVER FORTDUI KOTTEBDAM Beorsplein n 1 Commissie van Toezicht dk Hkeben Mr J KNOTTENBELT L VAN KOETSVELD G VAN SILLEVOLDT W STOK G H WOLVEKAMP Voor Gouda en Omstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bij den Heer Mr J FOBTÜIJN DROOGLEEVER Advocaat Westhaven n 204 te Gouda volgens een te en Kantore verkrggbaar Reglement De inzeading van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nltgaVB Te HUUR GEVRAAGD op een fatsoenlflke stand EEN iiüimiiEms bevattende 3 Kamers en Keuken Huurprys 150 a 200 Adres met franco brieven onder letter X aan het Bureau dezer Courant Gevraagd SMIDSKNEOHTS en een JONGEN om in een IJzerwinkel werkzaam te zgn by G LANGERAAR Zengstraat WEDEROl ONTVANGEN ELra IS mm IN H££L £ bmHALVB FLACONS en DEVENTER ROEK W N RAAMMAKERS firma H KEMP Ban ketbakker Oosthaven B 17 in on ver valschte goed waterhoudende CHINA THEE VAN Jean BouAvens Co KRALINOEN Wü hebben de eer te berigten wjj aangesteld hebben tot Depothouder A BOUT Westhaven B 179 CH OTJIDA alwaar de THEE tot den prijs van 1 60 1 40 1 20 en ƒ 1 de 5 ons in pakjes van 5 2 a en 1 ons te bekomen is HODTTEILING op WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1875 des middags ten 12 nur in het Lokaal Verselteidenlteid en Overeenstemming aan de Scheepmakershaven te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder JOH AN COENKAAD LACH van oiroa 100 000 atuks 1ste soort vuren en grenen Feteraburger Kroonstadsche Eoningsberger Memelacbeen Börga Delen en Platen van verschillenda afmetingen en van BIGA vuren ZAAG BALKEN benevens van circa 9000 nieuwe NERVA SPAREEN alles versch uit zee aangebracht Liggende aan de werf Rotterdamsch Wehaf ren aan den Hoogen ZeedyktftjKoMWom zéér geschikt ter vervoer te water en per as Alles 3 dagen vóór den verkoop gekaveld ter voormelde plaatse te bezichtigen Notitiën te bekomen ten Kantore van voornoemden Deurwaarder Er zal van af HEDEN tot WOENSDAG e k eene lijst circuleren voor hen die zullen wenschen by ts dragen tot LENIGING van den NOOD in Z FRANKRIJK door de tot dat doel te hondene LEZING in de Zaal Kunstmin Boelekade by te wonen N B Slechta by GENOEGZAME DEELNEMING zal de lezing plaats vinden FABRIEK By den ondergeteekende zün h f 1 te bekomen LOTEN in de VERLOTING van KUNSTVOORTBRENGSELEN en nntÜge VOORWERPEN aangekocht op de tenteon telling van hcdendaagsche Kunst Industrie enz te houden in de maand September a s in de Parklokalen to Amsterdam A BRINKMAN JuuËLi DE JONGH Cï CIV ING O TJ X E VTA T E IS Leveren of vervaardigen en herstellen alle soorten van STOOM en andere WERKTUIGEN MACHINE OLIJ in vyf Kwaliteiten Giula Pruk mn A Uiiukmao OviBUDFN 3 Aug M K D van HclJni w C nn Oojtvetu hoiivr aa C do Vol 63 i A C M au Deatekom 15 j ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van een Zoon M E POSïHÜMÜS Bakkks Gouda C Aug 1875 Heden overleed ons geliefd jongste Dochtertje MABIA KEANCISCA DOROTHEA ruim 3 weken ond W N J VAN HELDEN D J VAN HELÜENGouda 5 Aug 1875 Joosten Dy mgn vertrek naar Ked Indië roep ik Vrienden en bekenden een hartelijk VAARWEL toe P A C PEETERS INSCHRIJVING BroCERAVOHDSCHOOL De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Ouderwfls brengt ter keunis van belanghebbenden dat de Inschrgving tot de lessen der BURÜERAVONDSCHOOL zal plaats hebben Voor 0 rfie rtóijr n DONDERDAG den 19 AU iüSTlJS b Voor Nieuwe Leerlingen VKIJDA6 den 20 AUGUSTUS telkens s avonds ten acht ure in het gebouw der Burgerayoudschool op de JJoutmansgracht Het schoolgeld bedraagt drie gulden voor meerdere Leerlingen uit één gezin is het schoolgeld voor elk twee gulden Onvermogenden worden van betaling vrijgesteld Bfl toelating tot de school moet een Vaccinatiebewijs worden medegebracht Namens de Commissie van Toezicht De Secretaris Dtt VAN lïERSON Ken Fatsoenlijk Burgermeisje uit Rotterdam biedt zich aan P G 30 jaren oud bekwaam in hot uaaijen stoppen mazen enz Adres onder letter 13 bij den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Te Hnur op een der beste standen een net bevattende Voor en Achterkamer Meidenkamer en verdere gemakken adres franco onder letter T aan het Bureau dezer Courant Op voordeelige voorwaarden worden soliede en bekwame AGENTEN gevraagd voor den INKOOP vau P Boter Kaas etc Reffecterenden gelieven zich te adresseren met jranco brieven aan Mess BAXTER SONS 3 4 High Street Batterse London Verkoopinjf te Cioud i De Notaris MONTIJN te Go a zal in t openbaar doen veilen en verkoopen in do Sociëteit Ons Genoegbn aan de Boelekade aldaar op MAANDAG 9 AUGUSTUS 1875 s voorluiddags elf ure eene voor weinige jaren nieuw gebouwde HEERENHUIZINGE met KOEPEL en grootcn wel beplanten TUIN diwrachter aan don Fluweoleusingel te Gouda wjjk R n 324 en 325 kadastraal Sectie A n 1573 en 2056 ter grootte van ruim 12 aren Het perceel is dadelijk te aanvaarden en te bezigtigen gedurende zes werkdagen vóór den verkoop s vooruiiddags van 10 tot 12 uren en s namiddags van 3 tot 5 ure waartoe men zich vervoege bjj den heer W van t RIET Nadere inlichtingen geeft geuojmde Notaris l e uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stadgeschiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht De Frausclie mmistera hebben Parijs verlaten om Ie v c Dlie door te brengen sommige moeten zitiitigeit fftn Algemeenc Raden bijwonen BufTet evenwel vertrekt nog niet wellicht met het oog op het inoiJpiit mit den l snj cheli QemeeuterMd Dupniiluup i i mar men ait Rome bericht niet tot liardinail worden verheren men is op het Vnticniin wel over hem t rreden miar nietzoo dat men hem zijn vroegere liberalen neigingen reeda gehrel zuu hebben vergeren Da Duitaohe bladen deelen het programma mede vuyr grojte manoaeurrea In Sileiie daaruit blykt dat de Keieer 9 September van Berl jn naar Brealatt vertrekt waar hij dien nacht orerblgft om den volgaiideu dag met aea utratrein naar het ntanaeuvrevelil te i a tn lirt aailitaire fnet ui warden bggaWoond door den Koning vac Saksen den Dnitsoben Kruonpribs en de Kroonpnnses de groothertogen van Saksen en van Mecklenburg Sohwerin aartshertog AIbtecht van Oo tenrgk prins Afthar van Engeland en prins Georg van 8aksen De Vatieaansche oorreapondent van Czss beeft een litvoerig artikel gesohreven uaarin hetondersoheid wordt aangetoond tuisoheu de Mei wetten tn de wet op het beheer tan de kerkelijke goederen en op grond danr an lenekerd dat de eerste nooit door den Faas kannen worden erkejid De geruchten over de verzoening tuaacheu de Pruisische biesclioppen en de Praisisohe Regtering tyn daarmee voor goed vandebaaa Buslaud ontmoet opnieuw moeiltikhedeo in centraal Azië De Khau van Khokand is met zgn familie weggejaagd Een oproer ging hieraan vooraf waarvan zekere Abderrahman Avdobabohi aan het hoofd staat Daar het betwiste pont aan de nieuwe RusaiBohe bezittingen in centraal Azic grenst is hel zeer Wel mogelijk dat dit Rgk tot een militaire tusschenkorast zich genoopt zal zien Uit Spanje zijn in de laatste dagen geen tydingen van cenig gewicht ontvangen bet beleg van Seo d Urgel of liever van bet boofdfort bg den stad wordt door Martinez Campos voortgezet men sprak van ecD storm die gisteren op het fort zon worden gedaan maar de aanval is uitgesteld omdat de bres oog niet groot genoeg was Te Madrid regent het berichten van Carlisten die in onderwerping zgo jjekomen S7B gevangen Carlisten warea in de hoofdstad gearriveerd j T tszj 1 DENEMARKEN De sociale kweatie is een der belangrgkste vraagstukken vau on eo tgd ledere bgdrage alzoo die strekken kan om onze kennii van den toestand des arbeiders hier of riders te vermeerderen mag op belangstelling rekenen In die merning deelen wg eeu en ander mee uit de officieele sUtistiek welke in Denemarken onlangs is publiek grmsakt omtrent den toestand van den werkman aldair Gelgk bekend is wordt Denemarken gerekend onder de Europresohe stoten waar de regeering met heftigheid en eens 7eker met al te groote gestrengheid tegen de looialisten is opgetreden Maat ze heeft toch ook iets gedaan in t belang van den zoogeiiaamden vierden stand Ze heeft eene commissie benoemd om een onderzoek naar den toestand der arbeiders in te stellen en t resultaat van dat onaerzoek doen P ibliek maken Wij hebben thans de bron genoemd I onzer oincieele cijfers en vervolgen Handworks en f4btiek ngverheid Kr zgn op dit lerrein ir Denemarken 4Ü 2U9 arOeiders van welke 28 021 mnnnen boven de IS jair 3423 vrouwen boven di leeftgd en l kiUderen l e jaarlgksohe verilianste bedroeg 40li rgkad en 81 k voor den volwassen arbeider en 165 rgk d voor de volwnsseu arbeidster althan voor zoover de boaf atad Kopeiilxi Mi nannaat Iii de pro cirsteden waren da vrnUeiisten 269 rgksd i6 sk en 129 rgksd op t platteUnd rekende men lechts 2Mg rgkid 7 sk eu 90 rgksd 93 sk De gemiddelUe werkuren per dag met iakogrip dar schafturen wtren 12 tot 13 Aan ongsveer 40 000 arbeiders wardt jtarlgka plus minos 8 millio n uitbetaald Landarbeid In Denemarken is ongeveer la pCl IU1 332J der mannelgke bevolking tot den boerenarbeidarsstand te rekenen In dit cgfer zgn echter ook begrepen de klein doapaêtokeliera eu handwerkilni ten getale van tS ltiS De gemiuuemo duur van den veldarbeid is met inbegrip der schafttgden 14 4 uur per dag in den zomer en lU aar per dag in den winter Bgiia nergens heeft da boerenarbeider nog eenige bqaak ter baud om zgn inkomsten te vermeerderen wel worden schier overal de kinderen gebruikt als veehoeders lu 710 gemeenien bedrueg t getal van deze aanstaande proletaricrs 33 436 Ofschoon deze ongelukkigen in den regel eerst op tienjatigen leeftijd producuef gemaakt worden muest van andere gemeenten geconstateerd worden dal zg de kinderen reeds op 9 a 8 ja lelfa op 7 jarigen leeftijd bezigden voor gezegd bedrgf Met uitzondering v n ile twee ergste wmtermaamleii als verdienste t meest noodig voor den werkman ia ia er t gansche jaar werk Inkomsten en uitgaven der arbeiders Voor Kopenhaten worden dr uitgaven aan levensbehoeftenop 350 405 Rgksd begroot De vraag of deinkomsten des arbeiders in evenredigheid zgn met zijn noodzakcigke uitgaven is verschillend beantwoord 6 grootere werkgevers zeggen van ja maar t antwoord van alle arbeiders luidt even stellig neen Op de vraag of de arbeiders schulden hebben is bijna altgd bevestigend geantwoord Uit de provinciën luideu de berioltien dat de arbeiders met hnii verdienstenkonden rondkomen twee steden gaven een omgekeerdantwoord en nog anderen spraken van nanwelgk toereikend t eigenlgke pUtlelaiidsvolk schijnt in t zelfde geval te verkeeren pchulilen hebtien deze reldbewoners in den regel niet doch daarin komeu zg met hun lotgenootea in de groote en kleine steden overeendat zg in t geheel niet denken kunnea aan uitgaven ter wille van looter vermaak Omtrent de huwelgken moest geconstateerd worden dat zeer velen der beiders beneden den leeftijd van 26 jaar reedshtwd zgn Verder kan men in t algemeen zeggi dat in 1872 de loonen der werklieden in allerlei soivan ngverheidsondernemingrn zeer laag waren maardat sedert langs den weg der strikes verhooging is verk regen BINNENLAND GouuA 10 Augustus Tot leeraar aan de Rgks hoogere burgerschool alhier is benoemd de heer A Liingerhuizen van Uven te Alkmaar ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iariere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiyke Nommers VUF CENTEN Zondagavond had in de teut van Blanus alhier die zgn afacheidsvoorstellmg gaf een der maziekanten rich a in een gnstpijp vastgehouden wetfcè daar loor los was geriakt en een groote gasvlam t voorsebijii bracht hetgeen net geroep van brand deed ontst nn Een ledar wilde nil de tent vhich ten terwijl men tegelijkertijd van buiten naar binnen wilde komen om Ie helpen dit veroorzaakte gronte vervvarniij en gedrang welke verwarring nog werd vermeerderd door het afsluiten van de hoolilkraan zoodat alles uu in duister was Gelukkig liet de muziek zich spoedig weer hooren en werd het liclit weer ontstoken hetgeen de icenschen gerost stelde zoodat de voorstelling geregeld kon doorgaan Ongelukken hebben er loover bekend is niet bij plaats gehad De Minister van Binnenlandach zaken beeft t voerig geantwoord op het oideelinga verslag averhcA tweede onderzoek van het ontwerp van wet op het linnzer oaderwiis in de Tweede Kamer Bereid tol bevordering van het gemeenschappelglc overleg keelt de Minister met iiiacutneming der beginaelea waar van met kon worden afgeweken wgzigingen in het ontwerp gebracht De cursus der gymnasia is van 6 tot 7 jaren verlengd en de leervakken zgn ernigszins uitgebreid In verband met het overbrinigen der letterkundige propaedeusis naar t gjmnoaiam Aan Rgksgymnasia bes aat geen behoefte Omtrent de aansluiting van het gymnasiam aan de Hoogera Burgerschool is eene wijziging in art 7 gehraeht naar aanleiding eener conferentie met de rapportrnre Nog eeuige andere wgtigiogen betreffende de eza mina voor deze inrichtingen zgn aangebracht De bestaande hoogesoholen worden lehamlhaafd Omtrent de ophefflng der theologische nenlteit U ft de Minister bg zgne ztenswgze Zelh keeft hy hel afzonderigk onderwgs in de Oodadienitweienaehap nu doen vervallen Als overgaagamaatre el Mijft echter het bestaande voorloopig in stand V e punt n van behandeling op de openbare vergadering van het Institoot voor internatiooakl recht op Zateulag 28 dezer te a Hage te hooden zgn i Internationaal privaatrecht Weuschelgkheid om voor alle Stiten in den vorm van internatmnal Iractateo een zeker aantal algemeeue regeieu te stellen een gelgke rechtspraak te verzekeren in conlliciea lusschcn de verschillende bnrgerlgke ea strafwetgevingen Ik Internationale scheidsredMerlgke procedure De drie regelen van Washington De Brusselsche verklaring omtrent de welle en gebroiken in tgd van oorlog Eerbiediging vaa het privaat eigendom ter t e Onder welke voorwoardeo en in hoe err ia peesch volkenrecht ook bg Ooitersehe o licn leseu Alvorens hierooRrent eene formeda te nemen zullen eenige vragen aan de leden hei lusliuut eu aag de voornaamste diplomatieke en consulaire ambtenaren der koloniale Mogendhclrn worden voorgelegd Voorts komt o a in behandeling een voorstel omdoor het Instituut met medewerking der vooruaimste Regeenngeii te doen uitgeven een verzameling van al de luleruatiouale troctateu regeluatig gerangschikt De Haagsche kroniekschry ver van het Handelsblad Bcbrgft o a het volgende S